VSaer Kol is van 1691. Jong genoeg voor een moderne aanpak van uw problemen. Kunsthandel Blij leven VLAER KOL Ged. Biersloot 42-48 „Bevolking betrekken in het useumbel eid DELFLAND BEZWAAR RIJNPOORT Tikke Waterweg met eenrichtingverkeer Op naar 7At C AALEFI hartman Ged. Biersloot 35 Vlaardingen Telefoon 342996 sinterI laas sinterklaas ST. NICOLAAS GESCHENKEN 1 waardevolle' SEAHORSE EN EilAS VAN DER SCHAFT - TEXTIEL De bank waar uw rekening een naam draagt! „R'dam mag niet zonder ons handelen" MINISETS POUFFS en LEKTUÜRBAKKEN GED. BIERSLOOT 4-2 -48 VLAARDINGEN f 13.90 DROOMPALESS VAN GESCHENKEN Jeugdgemeenteraad bijeen enz. enz. WONINGINRICHTING kómt ook voo u komt ook voor U nft ROTTERDAMMER VRIJDAG 1 DECEMBER 1%7 Pagina 5 Voor originele Waaistraat 68 Telefoon 343898 VLAARDINGEN Boekbinderij Kantoorboekhandel Leesbibliotheek De Sint reisde dit Jaar via Denemarken en Japan naar Nederland O, komeriskijken, wat de Sint na ar Hartman bracht! (n Denemarken bezocht hü zijn goede vriend Laurids Ljmborg, die kandelaars en rookverdrijvers voor hem maakte, place-mats, •permolens en specerijenrekjes. En'en-passant heeft hij dan in Japan nog elegante houten iak- dlenbJadsn gevonden. En waarom vijgen over die zakken vol decoratieve voorraadbussen, serviezen... („..ïiwwnin,, naar Verpakte baddoeken en washandjes Monogram-Stadhuis en Nederland Baddoekgfl Keuken-en theedoeken Vlaer&Kor, ven oanK met otjna drie eeuwen ervaring. Maar ook ee? rr«o,dem «jtgsrost bankbedrijf met alle faciliteiten 5m uw zaken sne! en efficiënt Se regelen. Met èjt'fïëris, dis een open oog bobben voor de problemen- fên-dazsnijd (problemen die de uwe kunnen zijn). Zij denken met u mee, adviseren u, tot een verantwoorde oplossing Is bereikt. Alles in een plezierige en een persoonlijke sfeer. Wij nodigen u uit om hierover eens met ons van gedachten te wisselen. Want of het nu gaat om een beleggingsadvies, vermogensbeheer, verzekeringen... vooral uw bankzaken bent u welkom bij Viaer&Kol. en een keur koilektie Ontbijt- en Tafellakens BINNENSINGEL165.TEL: 342486 VLAARDINGEN Alles voor geschenken Rijkestraat Voorstraat 31 VLAARDINGEN Officiële Bekendmaking Afkondiging Burgemeester en Wethouders vai SCHIEDAK brengen ter openbare kennis, dat de herordening op de heffing en nvordering ran rechter ten behoeve ran de keuringsdienst var slachtdieren en van vlees door de Gemeenteraad va-, Schiedam vastgesteld >p ai l augustus 1X\ bij Koninklijk I beslui! van ill november 1967, nr 5 is goedgekeurd. i De verordening treedt in wer- Ing op .1 december 195" Schiedam, 29 november 1967. Burgemeester en wethouders van Schiedam. de Secretaris. M. J. Blok de Burgemeester, K.' KeeHsema. jktnklers anno mi Piet denk er om VAN DER BEEK zit tegenwoordig UTRECHT. OUDE GRACHT 158, TEL. 2B3S1 ROTTERDAM, COOLSINGEL 75, TEL 1 «128 BILTHOVEN. JUUANALAAN TEL. 2571 USSELSTEIN UTRECHTSESTRAAT 62. TEL. 2195 WOUDENBERG. VOORSTRAAT 23, TEL 1329 (naast Benzo). Een geweldige zaak. mysfarletu» ditwiwtoM sodtr it n*spi*Q4 meld, de gemeenteraad hun ongerust heid over het museumbeleid hebben kenbaar gemaakt. Zij schrijven: dat zij met toenemende ongerust heid de ontwikkeling van het Stede lijk Museum gadeslaan; dat hoewel het Museum beoogt te zijn een museum voor moderne kunst bij de inrichting van het Museum en bij het bepalen van het beleid, met betrekking tot het beheer van het Muxeum te voeren, de een voudige waarheid vergeten wordt dat niet alle produkten van hedendaagse ménselijke 'arbeid onder- de znoöérné'" kunst gerangschiktkunnen ^worden; dat zij telkens moeten bespeuren, dat het Museum in de samenleving van Schiedam niet de betekenis hft di het zou behoren toe te komen; dat naar hun oordeel het Museum een meer geliefde plaats in de sa menleving zou kunnen innemen wan neer het behalve Museum ook zou zijn een ontmoetingspunt voor de Schiedamse burger in zijn culturele activiteit; dat zij het gewenst achter, dat in de Commissie voor bet Stedelijk Museum afgevaardigden uit verschil lende Schiedamse culturele organisa ties worden opgenomen, opdat aldus de Schiedamse burgerij nauwer be trokken wordt bij het bepalen van de betekenis van het Museum voor Schiedam en bij het vaststellen van de rol die het Museum in Schiedam behoort te spelen. Jn zchittarend» klonranfotv'* (Van een onze verslaggevers) SCHIEDAM De bevolking moet nauwer worden betrokken bij het be palen van de betekenis van het Ste delijk Museum en bij het vaststellen van de rol die het in de Schiedamse samenleving moet spelen. Dit is het standpunt van tandarts G. P. Wattez en 39 anderen die, zoals gisteren ge- Voor de rest -kijk je zelf maar, er zijn nog heel wat leuke kadoos. zal u tonen DELFT Met betrekking tot de plannen van Rotterdam om een nieu we haven te graven tussen Hoek van Holland en Maassluis (het Rijnpoort plan) heeft dijkgraaf mr. dr. J. Winsemius van het hoogheem raadschap Delfland donderdag o.a. gezegd; „Als de tractor van de Rot terdamse haven zonder ons gaat rij den dan nemen wij hem in beslag". 5 Hij wees er voorts op dat Delfland «geen rechtstreekse inspraak van beslissende aard beeft bij het over leg, maar dat als men goedkeuring nodig heeft men toch automatisch bij het hoogheemraadschap terecht moet komen. Als er een haven wordt gegraven, aldus dr. Winsemius, moet een ge maal verdwijnen dat nog nieuw is. Het zal elders opnieuw moeten wor den gebauwd. De dijk zal misschien anders moeten gaan lopen, maar dat is een kwestie van overleg. De grondwatersituatie zal verande ren. Rotterdam meent dat dit niet het geval zal zijn, maar Delfland meent van wei. Ten slotte verandert de si tuatie van het oppervlakte water en de rivier en, zo besloot dx. Winsemi us, „de Botiekhaven heeft ons een zoute les geleerd." MAASLAND Zaterdag 2 december '.'-jrrijder, de ..Maasrul tars" de traditionele St. Nleolaas-cross op de terreinen van het Staatdulnse bos. Aanvang 1 uur bij de boerderij van Wetering. MAASLAND Het bestuur van de CotmmandeurspoMer houdt op vrijdar 9 december schouw over alle sloten in deze polder. iconen WERELD ONDERWATER door Dr. F. P. Mötwes Deze Terlenka Jacquard Jer sey damesjumpers mogen wij wel "dejumpervan het seizoen" noemen... en daarom is dit een unieke aanbieding. Want zo'n prachtige- kwaliteit Terlenka texturé, gecombi neerd met een prima zittend model, flatteuze kleuren en makkelijk in onderhoud, kocht U nergens en nooit te voren voor minder dan 27.95. Morgen zoekt U ze uit, een ge distingeerde jumper, ook voor de grotere maten in tinten, die goed gekozen en harmonieus gecombineerd zijn, een practisch onversiijtbare jumper, voor nog géén zestien gulden. Heel de fascinerende dieren wereld van de Middelland», Zeo trekt in dit boek een uw oog voorbij. Sponzen, r anemonen en pollepen. non- men, schelpen en slakkev. zeesterren, manteldieren en merkwaardige vissen... Alie werden ze- in him fan tastische kleuren met- de on derwatercamera opgenomen. Fotografische kunststuk) er van een moedige sportdulker Ook de beschrijvingen zljr boelend en Instructief. U beleeft een avontuur? een zaak waar muziek in zit De grootste collectie GRAMMOFOONPLATENREKKEN PLATENKOFFERS JC, AUTORADIO.S v.a. 9g GRAMMOFOONS v a. 49 91 BANDRECORDERS .„keteltjes, lampen, bloembakken en klokken- klein, groot elektrisch of op batterij In Nederland vond Slnttensiotte nog gigantische, exotische, papieren bloemen en dat Inktvisje (rechts onderaan) dat hjj "octopussy noemde, een omhelzing van acht armen. Bent u dit jaar goed voor de Sint geweest? Straks belt-Ie en loopt evers binnen: Hartman birinenhuls adviseurs, Mathertesserlaan 190, hoek Nw Binnenweg (tel. 231628-230872), Rotterdam. Sedert 1900 Korte Hoogstraat 16 - VLAARDINGEN - Tel. 345006 iilllliiilillllllliiiil!illilllilll!llllllllilllilllllllllllillllllllilltlll!llllillllililliiilllllllllillUII!l!i:ih:illlllilll!l!l!lllllllliililll!iilllllllliiilHIIUI!li; Verkrijgbaar fa de beèldiemdef Zomer Keuning - Wagtafafos Een. aanbieding sportieve, warms kindertruien vobr prij zen, die U in staat stellen met Sinterklaas méér 'te doen! Warme, grofgebreido truien met Col of Turtle-neck, leuke, rpoderne en stoere truien, dié ze prachtig vinden én die Ideaal zijn voor school, morgen voor minder dan de helft van de normale prijs. juist degene die tot het laatst wacht met het ko pen van St. Nikolaas:cadeautjes moet vaak genoe gen nemen met minder keus. Maar wanneer u nu koopt, ja dan hebt u de gelegenheid op uw gemak te kiezen uit duizenden. SAS heeft als vanouds speciaal voor de St. Nikolaas weer een prachtige sortering. Werkelijke verrassingen en originele cadeaus koopt u in het (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het hoogheem raadschap Schieland zal volgend jaar voorjaar zijn nieuwe Gemeen- landshuis aan de Maasboule vard/hoek Willem Ruyslaan in ge bruik kunnen nemen. Men denkt aan eind april. De officiële opening volgt later. Het oude gebouw, Een- drachtsweg, komt in handel van Rotterdam om gesloopt te worden in verband met dijkverhoging en ver breding van de Hessehals ter plaatse. Aan de binnenkant van Schielands Hoge Zeedijk tussen Rotterdam en stormvloedkering zijn nu bijna alie in verband met de verhoging te slo pen panden verdwenen, zo heeft dijkgraaf mr. U. G. Schilthuis meege deeld. Men is 'oegnonnerr met uitwerking van de plannen om het stuk dijk tussen IJsselmondselaan (Kralingse- veer) en de werf v. d. Giessen-De Noord (ongeveer een kilometer) op definitieve hoogte ie brengen. De hoop bestaat dat dit werk volgend jaar kan worden voltooid, Het op de finitieve hoogte brengen van het dijkvak tussen Drinkwaterleiding en Toepad vordert goed. Rotterdam bracht het dijkvak tus sen Marconipieir- en de grens met Schiedam grotendeels op definitieve hoogte. Op verzoek van Schiedam bracht de Maasstad ook de aanslui tende werken Rotterdamsedijk - Van Deventerstraat tot stand. Rotterdam is bezig met het op Deltahoogte bren gen van de dijk tussen Ruige- plaatsluis en Marconiplein (langs Hud- sonstraat). De hoogwaterkering tussen de goe derenloodsen van Van Gend en Loos en de Ruigeplaatsluis, bestaande uit stalen damwand, kwam gereed. Men verwacht goedkeuring voor het door voeren van de waterkering onder de goederenloodsen. Morgenvroeg om 9 uv< begint de verkoop van deze Terlenka texturé damesjumpers, ook over de rok te dragen,zo ge makkelijk In onderhoud (niet strijken), In diverse kleurstel lingen en in de v> Og maten 44 t/m 54, ffjÈ L voor Jw. Jg_ lectuurbakken plantenbakken mimitafeltjes bijzettafeltjes parapluibakken astuimelaars in verschillende prijzen MAASSLUIS De jeugdgemeen teraad heeft in het zalencentrum Maassluis-West een vergadering ge wijd aan het onderwerp verkoop van gemeentewoningen. Elf leden waren ervoor en twee ertegen. Twee PvdA-afgevaardigden ston den op hei standpunt dat de gemeen te gronden en panden die zij in bezit heeft niet moet verkopen. De KVP en de WD zag in het voorstel een kans voor de man met de,kleine beurs om nu ook eens een eigen woning te kunnen verwerven, en „wethouder Dijkstra vond het geen taak van de overheid is als beheerder van huizen fa blijven optreden. Elektrische artikelen elektrische dekens haardroogkappen mixers broodroosters koffiemolens gongen grote sortering zilver koper tin Delfts blauw en Delfts wit Flora keramiek enz. enz schemerlampen grote staande schemerlampen tafellampen wandlampjes (modern en klassiek) 's Avonds tot 9 uur geopend, Ciin tel. af tthrlft. but. Gero cassettes en onderdelen daarvan serviezen o.a. Arzberg Thomas en andere merken glasserviezen o.a. Zwiesel kristal en verschillende andere glassoorten. wandtegeis miniatuurtjes gongen in koper spiegels in alle maten met vergulde lijsten dienbladen Morgenvroeg om 9 uur begint boven op- de tweede' etage de verkoop van deze vlotte spor tieve truien, in diverse leuke kleuren, vcor Jongens en meisjes in de leeftijd van 6 tot 10 jaar. 's Avonds'tot 9 uur geopend, lij: Ciin ul. of tehrift. but.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1