Pastorale werkkamer voor remonstranten Romantische ruïne van LESJE GRONDWET ass m Soos voor mi Verlaten veilins (§eóprekken met mannetje ^loor* Dieren ie' m i WÈ w**WÊÉmm oud nuts -te Ongeval Sirak rekorri stuk .,'t Rad" draalt nu in vroeger kapelletje van nonnenklooster Renzéii komen er nu aan! 2A ZATERDAG 2 DECEMBER 1967 Motel verhuurt nu ook in winter.... Rijnmond-revue V?i heter contuet met predikanten - - NIET IEDEREEN EDWARDS FAZANT nomKDAMMKIt Pagina Op een sonibere herfstmorgen bestijgen we met G. A. Lainaison van den Berg de vale trappen van ruïne Ravesteyn in Heen- vliet. kraaien en duiven vliegen verschrikt op uit de steenbrokken, hun schrille kreten verstoren de immense stilte van deze middel eeuws aandoende omgeving. Wanneer we in een van de torens zijn aangekomen hebben we een prachtig uitzicht over de slotgracht, hot donkere bos en de daar achter liggende boomgaard en tuinderijen. De jonge heer Van den Berg. die fruitkweker van beroep is en dit jaar zijn eerste eigen oogst kon binnenhalen, vertelt dat de ruïne zo'n vijf-, zeshonderd jaar oud is en vroeger met de z.g. „donjons" Bievdesteyn. Leeuwesteyn. Blïcksteyn en Wielesteyn een hele vestiging vormde, misschien wel als bescherming tegen de invallen van de Noormannen. HE REMONSTANTSE BROEDEK- SCHAP heeft al bijna een jaar een pastorale werkkamer waar vier dagen in de week 's morgens een der predikanten bereikbaar is voor een mondeling of tclefoniseh gesprek met de lidmaten. Mejuffrouw ds. G. S. Westerouen van Meetoren, de initiatiefneemster I In de ruïne is nos iets van een cel zichtbaar waar volgens de overleve ring de pastoor van Brielle. Angelus Merula, in de tweede helft van de zestiende, eeuw gevangen -heeft, geze ten.. Deze pastowr/predikte-ïn die tijd het protestantisme, werd als ketter op bevel van de Spaanse inquisitie gegre pen en schijnt, naar de verhalen, op weg naar de brandstapel te zijn over leden, De vader van onze rondleider, de heer I.. A. Lamaison van der. Berg, ..ambachtsheer van Hecnvtiet", woont :n het vlakbij gelegen, fraai gerestau reerde ambachtshuis. Deze titeï van ambachtsheer, zegt de jongste telg van dit zeer oude geslacht, is erfelijk en geeft o.a. het recht te vissen in de -Heenvlietse pol der en op deBernisse, het veerrecht op het eiland Rozenburg en verder het reent om zwanen te houden, de zwa nendrift. Het herenhuis blijkt ook ai heel oud te zijn, getuige een gevelsteen met Latijnse tekst die zegt dat de zeer Christelijke koningin Maria de Medi ei. moeder van de drie machtigste ko ningen en twee hertogen uit het hu welijk met Hendrik IV en de door luchtige Prinses van Oranje, Amalia var, Solms hier in het jaar 1638 me beider aanzienlijke hofstoet gastvrij zijn ontvangen voor dat zij scheep gingen naar Engeland. FOTO r o b i boven: Een zeldzame ruïne op een sombere herfstdag. L. A. LAMAISON V. D. BERG Heer van Heenvliet In die tijd werd het huis bewoond door Johannes van den Kerckhoven, een aan alle .Europese hoven bekend diplomaat onder de voorname naam van „Seigneur d'Heenvliet". Op het marktplein staat heden ten dage nog' de tolpoort, een plaats waar de rech ten werden geheven voor het betreden van het ,,rijk" van de Heer van Heen- vliet.. De ruïne zelf, die door deskundigen wel één van de mooiste van Nederland wordt genoemd, heeft in ieder geval door de eeuwen heen zijn grote char me behouden- De heer Lamaison van den Berg hoopt dat dit in de toekomst ondanks alle uitbreidingen van Botlek en Europoort altijd zo zal blijven. Al was het alleen maar ter nagedachtenis van die arme pastoor Merula... J. B. T\E kamers van een motel staan over het algemeen in de winter merendeels leeg, zo leert de ervaring. Aangezien de directie van het in mei j.l. geopende Skywaymotel bij de Rot terdamse luchthaven hiervan op de hoogte is" gaat zij haar 40 kamers aan particulieren verhuren. Dit geschiedt naar het voorbeeld van Zwitserland, waar men in een be paalde tijd van het jaar in een motel kan gaan wonen. In het Rotterdamse geval gaat het om kamers, die gemeu bileerd zijn, douche, toilet en radio, koelkast en telefoon hebben. Een en keling moet 300 per maand betalen, een duo 400. Men kan er voor de winter onder dak zijn, want de verhuur is tot maart. KKE1.1JK.SK pagina MH-l va.tr en gt'varircriie mulenvrrpcri Tcksli-n van Bram On.iervvijk, J. Hordijk. Jo« ris ItniItl.rrr!. JeaiiiwUe v J. Hoek, ICeps fatrnelissr Foto's- van Ary Groene- velt] en Henk flartoa. VTirn Kousen- lu-im Outlet rrdaktir van Kees (air- i.'-i van deze praatkamer zonder drempel, vertelt dat het. idee ontstaan is uit het feit dat door de uitbreiding van de stad en nog enige factoren het persoonlijke contact met de predikan ten moeilijker is geworden. Aangezien dit contact toch uiterma te belangrijk is zijn we met deze werkkamer begonnen, zegt ds. Van Meeleren: natuurlijk bezoeken de pre dikanten nog wel aan huis, maar dan is een serieus gesprek door de -huise lijke omgeving met kinderen en zo vaak moeilijk terwijl dat in de neu trale sfeer van deze kamer wel moge lijk is. De mensen moeten echter wel uit zich zelf komen, net zoals dat ook bij een arts ge-beurt. Nu moet men ons beslist niet als een soort hulpdienst gaan zien, ver volgt de predikante, we willen alleen maar open staan voor een vertrouwe lijk gesprek met onze leden. Eventuele problemen in het gezin of op het werk kunnen dan uitgebreid besproken worden en tot een oplossing worden gebracht. -Drempelvrees is er nog wel. maar dat wordt gelukkig al minder, besluit ds. Westerouen van Meeleren. JB IMNSDAGAVOND in t D wordt gekeuveld, gc de soos. Er gediscussieerd en gelachenï Maar in de eerste plaats worden er contacten gelegd. MEJ. WESTEROUEN' VAN MEETEREN LIET trotse veiligheidsrekord van Rotterdamse Esso-raffinaderij in de Botlek is deze week door een ongeval stuk gegaan. Niet minder dan 1363 dagen achtereen, sedert maart 1ÜG4 is er gewerkt zonder z.g. verzuim- ongeval. Donderdag echter maakte een werk nemer een val. waardoor hij een hersenschudding opliep en dus voer enige tijd werd uitgeschakeld. Meer dan drieënhalf jaar volkomen veilig werken is een uitzonderlijke prestatie. Elk jaar. in maart, placht de Esso het feit te vieren dat er weer een jaar bij de „veiligheid"' kwam. Drie maal heeft men dat feestelijk kunnen doen, met toespraken en een attentie voor personeel en gasten. Esso Botlek gaat vanzelfsprekend door met streven naar de uiterste vei ligheid. tiet behaalde rekord is echter wel zeer bijzonder en dus moeilijk te evenaren, laat staan te overtreffen... terdam, lange" rommelige trap,; daarbij een nieuw middel, kijk uit voor het afstapje, een scheme- De twee andere bestaande en he rige ruimte, sociëteit 't Rad. Vroeger proefde middelen van ..de Migra- een kapelletje van het nonnenklooster tiestichting zijn in volgorde van vesti- achter de Eendracntskerk. De achiey-ging, de. mensa enhet_ jongerenhotel muur toont een geometrische verde- >,En Passant",in pand. 45 aan de Een- i 1i ..T 1„T_—u. H ettiort ling van zilverkleurige vlakken," Een voudige lino's in zwart-wit dekken de zijmuren. De vierde muur is beschil derd in grillige pa-ronen. Kunstwerk jes van de jonge schilder Christiaan van der Hoeven. Roodgeruite, lichtdemper.de lampe- kappen hangen boven lage tafels. Een bar met spirituele en zwakalcoholische KC ;f55W (verlof A) drankjes in de ene hoek, een klein halfrond podium in de ande re hoek. Dit is het koor van het ex-kapelletje, waar ook nu weer iets uitgedragen wordt. Zaterdag en zon dag amusement en lichte muziek; dinsdag zgn. culturele voorlichting. Voor een gulden per avond, De zoveelste soos in Rotterdam. Nu niet voor hip publiek, niet voor be jaarden en ook niet voor gebrekkig Nederlands sprekende gastarbeiders, maar voor jeugdige immigranten. Vol gens Wolters' woordenboek: mensen drachtsweg. Hoteldirecteur S. Homminga ziet het allemaal in „poten". De soos is de derde poot. Over een eventuele vierde poot wordt gemompeld. Er zijn vage plannen voor nieuwbouw en een-stuk-, je grond-in het centrum. Plannen voor uitbreiding of verbetering zijn er overigens altijd wel. in een goed lo pend hotel. 65 van de 72 bedden zijn bezet door merendeels buitenlanders. En dan alleen door. mannen, want voor vrouwen is de accommodatie nog onvoldoende. H Een mensa, een jonger.,ihotel en «•en soos -bieden gedrieën hulp {voed sel, onderdak en contact) aan (im)mi- granten, huizen even eensgezind onder één dak en 'hebben toch verschillende ingangen. Cultureel medewerker van de Stichting, oprichter van de soos en lid van het voorlopig bestuur Hans Smits zegt dit ervan: „We kunnen niet ie dereen toelaten. De soos was eerst in de recreatiezaal van het hotel. Alle gasten, (merendeel buitenlanders - red.) konden zomaar binnenlopen. Nu met een eigen ingang kunnen we ook toegang weigeren. Want ze verstaan vaak geen woord Nederlands. Wan- die naar een andere plaats gaan. Vol-, neer ?e het.goed kunnen volgen, mogen [WE Ma vers Maasiandse veiling heeft door di- ■erse omstandigheden van buiten af op 1 oktober van dit jaar haar poorten moeten sluiten. Sinds die tijd ligt het enorme terrein eenzaam en verlaten en is er van de .grote bedrij vigheid die voorheen op het veiling- terrein heerste niets meer te bespeu ren. Wat er met de veiling gaat gebeu ren en wat er gevestigd zal worden is in Maasland en daar buiten al sinds geruimen tijd het gesprek van de dag geweest. Vele geruchten hebben dan ook de ronde gedaan. Er werd gespro ken van cle vestiging van een kisten fabriek, onderdak voor de WSM-bus- sen. transportbedrijf, botenhuis en zo meer. Dit alles is echter uit de lucht ge grepen, hoewel dit bij uitstek aan weg en water gelegen terrein voor deze doeleinden geschikt zou zijn. Wat er op de terreinen gevestigd zal worden is tot op heden onbekend, daar het geheel bij inschrijving ver kocht zal worden. De oppervlakte van het gehele terrein bedraagt 18.000 m.2, waarop diverse gebouwen aanwezig zijn. Maasland hoopt dat er op dit ter rein een bedrijf gevestigd zal worden, waar velen- een boterham zullen kun nen verdienen. J.V. gens de initiatiefnemer, de Katholieke- Migratiestichting: jongeren die bij de opname in de nieuwe gemeenschap- j \E oliereuzen komen c.aan voor Rotterdam! Shell Europoort ver-i wacht, aldus „Onder de Vlam", don derdag 21 december „de, ?00.0Q0_ttons supertanker „Bergelrus'V die eigendom is van de bekende Noorse rederij. Ber ge Bergesen. Het schip vaart In time,- charter voor de Koninklijke/Shell,' Groep. De tanker zal zijn eerste lading) van 173.000 -ton ruwe olie innemen te, Mena al Ahmadi aan de Perzische Golf. Volbeladen heeft het-sohip een diep gang van 62' voet (circa 18,60 meter).' Dat is momenteel nog voor elke Westeuropese, haven te veel. Met 173.000 ton' lading zal het schip in Eu ropese wateren 54 voet "(fcirca 16,2(1 meter) diep steken, een diepgang die voor cle Franse haven Le Havre -geert problemen schept, maar voor de Rot terdamse geul nog te veel is. Daarom wordt 40.000 ton olie in Le Havre gelost waarna de Bergehus met 133.000 ton aan boord en een diepgang van 44 voet (Circa 13,20 meter) via de geul naar walsteiger 103 van Shell Eu ropoort komt, Marine Adviser Poot en walkapitein Tober met zijn mannen verwachten geen moeilijkheden. „Wat ons betreft, is het een fluitje van een cent en had ze meer kunnen brengen. We hebben namelijk 17,65 meter water voor onze steiger staan." ze natuurlijk wel naar binnen.' Onder -het nog kleine aantal bezoe kers zijn véél verpleegsters en kamer bewoners. 'Zij komen hetzij als con tactzoekenden hetzij als hulpverlener. Want Hans Smits wil op de duur een kerngroep vormen die doorkneed is in het opvangen van nieuwelingen. Het voorlopig bestuur telt in elk geval al vier man en (misschien) één vrouw. JVDH tf INDEREN klimmen graag, ook op grote beelden. Begrijpelijk dat Gijsbert AV Karei van Hogendorp's monument op de Beurstrappen nogal eens vim te krijgt. Deze twee jochies krijgen een lesje staatsinrichting van de grondwets ontwerper ff ET mannetje dat naast ons stond op liet midchri- balcort van lijn 5 mi. oppe- irekt: „Zeker wel gelezc. hè. van dat Rotterdamse raeezin- gertje? Nee? 't Hep anders in de krant gestaan. D'r mot. in Rotterdam zogezcg 'u zanger iceze. die 'n lied hep gemaak op de metro. Aardig, hè? Kijk, je mot maar op 't idee komme. 'n Paar honderd duizend Rotterdammers lope nou al jare te prate over de metro, maar d'r hep nog nie mand gezeg: Hé, lanemc d'r ncni is 'n i-ersie over schrijve. Die jonge wel, en dat vin 'k fijn, om 'n woorretje van me kleindochter te gebndke. Die jonge liep gezeg: Azzere de metro opcue, wil 'k de hvr- regemeester 'n gouwe plaatje anbieje. Ook dat vin 'k fijn, azzu 't mijn vraag. Maar toch vraag 'k me eige af, of oud-burrege meester Van Walsitm dat plaatje nie mot hebbe. Hij hep per slot met de bouw van de metvo de kat de bei angebonde, en bnrregemeester Thomusse hep alie vig maar d'rop doorgewerrek. Burregemeester Thomasse hep 't iverrek afgemaakt. Maar hij kon 't toch me stoppel' Of u'el soms? Hij mos toch wel? Stel i! v. eige voor. dat-ie had gezegIk voel niks voor 'n metro, gooi alle gate maar iveer dicht. Dat zou 'n rel zijn geworre.' Mag 'k nog efje?" We zeiden beleefd: Ga uw gang, JJIJ zei: „Die Rotterdamse zanger hep gezeg, dat J1 'r op de platemart allenig maar versies over de Amsterdamse grachten verschijne en dat t net is of wij in Rotterdam niks hebbe om over te zinge. Kijk, daar gaan 't nou om. Me hebbe in Rotter dam ook niks om over te zinge, behalleve de have dun. Maar me hebbe geen grachies en mc hebbe geen Weslertore. me hebbe geen Jordaan en geen Leidscplein. Waddeme wel hebbe, hebbe me afge- bmke. Me hebbe in Rotterdam mooi je plekkies ge had om over te zinge, en dat hebbeme ook wel ge daan. denk tl maar is an de liedjes van Coos Speen- hoff over 't Kelandplain en over de Booijmanshol en over de paardetrem. Me zou we nog ken ne zinge over Dcllefshave, maar dan motte me gauw weze, anders hebbeme geen Dellefshave meer. Maar ja, die have, die Rotterdamse have, die hep t in t. versie altijd goed. gedaan. Ik mag toch nog wel cffe?". We. zeiden: Natuurlijk. HIJ zei: „U weet dat niet zo, want u ben van 'n jongere ganerasie, maar d'r is 'n versie over een meissie en 'n zeeman. Dat meissie woonde op Katedrech, en die zeeman hiette Arie en omdattie rood haar had hiette-d-ie Rooije Arie. Kennv. me vollege? Nou, op 'keer voer Rooije Arie uit en tega de tijd, dat-ie terug mos komme, sting dat meissie elleke dag an de waterkant om 'm op te ivachte. Maar wat voor schepe d'r ook passeerde, 't schip van Rooije Arie was-t-er nooit nie bij. Tragisch, hè? Dat schip was -neUiurlijk pp zee gebleve. 1 KijJc, dat teas nou 'n ech Rotterdams versie, waar je gemoed bij vol' schoot. Ik hep mins'e iit de zaal zien griene as 't op 't podium door 'n zanger ge~ brach wier. En nou zal 'k is één ding zegge, zo recht uit me' hart. Voor mijn kenne ze al die versies over gra chies en Weslertore en over lichies op plcine voor d'r eige houive. Geej mijn maar versies over de Rotterdamse have en over schepe, die over alle zette zee je gane. Wij in Rotterdam kenne daar ten minste over zinge. Wij hebbe ommers 'n have? Afijn, me hebbe nou 'n versie over de metro. Kenne ze in Amsterdam ook nie zinge. La-rne-nie- Ictche! Ik zeg maar zo hé, conducteur, stop is efje, 'k mot d'r hier ommers af! U'DWARDS fazanten zijn bieren van grote waarde, omdat ze tut tie sterk bedreigde diersoorten r behoren. De banen zijn donkerblauw niet groene vleugeïdekveren, een kleine witte kuif, rode poten en lichte sporen. De henne tjes hoofdzakelijk donkerbruin. De Vogels horen thuis op de ooste lijke hellingen van het gebergte van Centraal An nam, het omstreden gebied tussen Noord- en Zuid-Vietnam. Geen streek dus de laatste jaren voor fau na-bescherming. De fazanten leven tus sen zeehoogte en 1000 nieter, vooral in liet onderhout. In de jaren Pwintig slaagden twee Europese ornithologen er na maanden zoeken in tweemaal een fazant te zien te krijgen. De inheemsen kenden de dieren wel, ze vingen ze in strikken .•oor consumptie. In 1923 kende men alleen nog maar vier opgezette exem plaren, in het museum le Parijs, in 1895 gevangen. In 1921 kwamen de eerste levende dieren naar Europa. In Frankrijk werden de eerste broedresul- tateii gehoekt en vandaar gingen vogels naar vele dierentuinen en vogelkwe- kers over de gehele wereld. Blijdorp heeft de ervaring dat kweken niet al te moeilijk is, maar liet opfok ken daarentegen zeer moeilijk. De diergaarde is er nooit in geslaagd kui kens groot te brengen in een kunst- moeder ihroedilunr 21 dagen). De moeilijkheid is dat de kuikens door de moeder worden gevoerd. Heeft men een krielkipje dat niet alleen broedt, maar ook voert, dan gaat bet goed. Vorig jaar had Blijdorp een Ed wards hennetje dat goed op haar eie ren bleef zitten en al het werk deetL De dieren groeiden uitstekend op. P t}..

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1