WF heeft grootste schip in dok Sfp Brits bod op d'Oranjeboom Morgen roept de kloh I Sociaal-pedagoge is in dienst getreden JANa Antiek licht op kerkplein COÜZY^S- BOCO Hoekse VVV vierde 20-jarig bestaan Laatste trekking van aktie „Altijd Prijs" Eerste avond bracht „drie uniformen" op Eervol ontslag arts Buirma Medische dienst Vergadert raad volgend jaar op woensdag? Burgerlijke stand Maassluis doet (meer) aan voorlichting E H 0 E EHf B. en 0. - EEN KLASSE APART Bazar De Pijpers Bedrijfsecon. Dienst produceert cijfers PLEISTERPLAATS IN ROZENBURG I B 'Hl GRAAFSTROOM DE "ROTTERDAMMER ZATERDAG 2 DECEMBER sinterklaas tafelkleden melk heerlijk boter vers kaas kostelijk W ijziging Cadeaus Van mijn 2667 zwarte pieten stef meeder n.v. Pagina 4 2 4 "-SF '~-l rt¥~ ï&rtt *v J HET COMPLETE SORTIMENT BIJ UW STER-DEALER VOOR ROTTERDAM TEL. 113811 -235387 komt ook voor U Een grote partij tafelkleden... voor die huismoeders, die voor haar Sinterklaas iets moois willen hebben....en voor wie de gezelligheid thuis boven al gaat! Weefstof tafelkleden, in verscmi- lende kleuren, nu voor minder dan de halve prijs, voor nog géén vijf gulden. 135x165 cm M /\f» Maandagmorgenvroeg om 9 uur begint de verkoop op de 1e etage van deze fraaie weef stof tafelkleden, in mooie .kleuren, 135 x165 cm voor 't Avonds tot 9 uur geopend. Cfin Ut. of schrift, tot. HOEK VAN HOLLAND Zonder dat daaraan ruchtbaarheid is gege ven, heeft de VVV donderdagavond in hotel America heG20-jarig bestaan gevierd. Van een kleine club van en thousiaste mensen, die opereerden vanuit een huis, is ide VVV uitge groeid tot een volwassen „bedrijf", dat in de Hoek een volwaardige plaats inneemt. De grote groei was een van de re denen, waarom de heer K. Heil na tien jaar de voorzittershamer te heb ben gehanteerd, zijn funktie neerleg de. Het bestuursvoorstel om de heer H. van Nieuwerkerk tot zijn opvolger te benoemen, werd met algemene stemmen aanvaard. Bij de bespreking van de plannen voor 1968 bleken verschillende leden •behoefte te hebben aan een bredere opzet. Zo zal men proberen tijdens de avondvierdaagse een VW-week te organiseren met inschakeling van de gehele bevolking en het bedrijfsle ven. Daarnaast wil enen proberen de ini tiatieven van anderen ie bevorderen en te stimuleren. Met belangstelling ziet men uit naar het wandelboekje, dat de gemeente Botterdam gaat uit geven. Verder zal het bestuur de mo gelijkheid onderzoeken om vanuit de Hoek vistochten te organiseren. Al met al kan de VW een grote inbreng hebben in de ontwikkeling van recreatief Hoek van Holland, als men tenminste met de tijd meegaat. Daarom is een nieuwe behuizing noodzakelijk. (Van een onzer verslaggever:) VLAARDINGEN Dondernag 7 december is de laats ie trek kingsavond van de Stichting Mid denstands Aktie Fonds „Altijd Prils" in de grote zaal van gebouw Triar,g*.l aan de Fransenstraat. Dan zal bekend worden wie de hoofdprijs, een Daf De Luxe, heeft gewonnen. Verder zijn nog een groot aantal anders prij zen te winnen. Aan deze avond, die om acnt uur begint, zullen organist Gerard Brrs- sers op het hammondorgel en zange res Imca Marina medewerking verle nen. De Batman-Show wordt gegeven :n de kerstvakantie op 2, 3 en 1 januari in de Stadsgehoorzaal. Kaaien zi.in verkrijgbaar op het St. Nieolaasbu- reau in Triangel. Voor inlichtingen kan men dit bureau bellen onder nummer 344553. VLAARDINGEN —De bazar van het tamboers- en pijperskorps De Pijpers, vrijdagavond in het voorma lig Weeshuis aan het Weeshuisplein begonnen, heeft ƒ500 opgebracht. Dit is maar een begin, want vanmorgen om tien uur is de verkoop opnieuw begonnen. De bazar is tot vanavond tien uur geopend. Van de opbrengst zullen nieuwe uniformen worden gekocht. Het korps telt zestig leden, een uniform kost ongeveer 150, zodat totaal ƒ9.000 nodig zullen zijn. Van dit be drag zullen De Pijpers zelf een deel bijdragen. Het is de bedoeling dat de nieuwe uniformen volgend jaar, wan neer het korps veertig jaar bestaat worden gedragen. Op de bazar zijn vele prijzen te winnen, die aan deze St. Nicolaastijd zijn aangepast. Men kan onder meer met amandelspijs gevulde boterlet ters winnen.- Verder kan men zijn geld kwijt aan een schiettent, rad van avontuur, ringgooispel, sjoelen, grabbelton en verkoopstand. ROTTERDAM Deze week werd bij Wilton-Fijenoord in Schiedam het grootste tot dusver in Nederland gedokte schip in een der dokken opgeno men. Het is de Zweedse tanker Sea Spirit, draagvermogen 1X6.250 dwt van de Salén rederij uit Stockholm. De reps ligt in dok 8, capaciteit 160.000 ton. Men verwacht dat het schip aan het eind van deze week reeds zal worden uitgedokt. iVan een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Sedert het instellen van de Bedrijfseconomische Dienst, hebben B. en W. 32 onderwerpen aan de directeur van deze dienst, de heer J. Zwakhals, voorgelegd. Hiervan hadden vijf betrekking op het verstrekken van informatie. Dev zijn inmiddels afgewerkt. 19 In 27 gevallen vroeg het college om advies. Van de uitgebrachte adviezen zijn er 20 door B. en W. gevolgd. Een aanvraag werd ingetrokken. Drie ad viezen zijn aangehouden- Drie zijn nog in bewerking. Dit is te lezen in het verslag over 3966 van ,de Bedrijfseconomische Dienst van de gemeente Schiedam. Deze betrekkelijk nieuwe dienst heeft tot taa'k het verlenen van mede werking aan de voorbereiding van beleids- en behee-sbeslissingen in de gemeentelijke organisatie van Schie dam. Deze medewerking betreft voornamelijk de bedrijfseconomische aspecten van de vraagstukken. De di recteur van deze dienst heeft de functie van staffunctionaris, die nim mer zelfstandig naar buiten optreedt. J. Kuiper kwart eeuw iemeentesecretaris SCHIEDAM Een portefeuille met 140 erin is donderdag ont vreemd uit de niet afgesloten hut van de hoofdmachinist M. P. van het op de werf van Wilton-Fijenoord lig gende motorschip Khios Belle. (Van een onzer verslaggevers) ROZENBURG „Feesten zijn pleisterplaatsen die nodig zijn om het werk met vreugde te kunnen voort zetten." De uitspraak is van burge meester H. Sloots en hij bezigde haar vrijdagmiddag in ,.De Schans", waar de gemeenteraad in buitengewone openba re vergadering bijeen was om met een volle „publieke tribune" samen zo'n pleisterplaats te maken. Het ging om de heer J. Kuiper die zijn zilveren jubileum als gemeentese cretaris van Rozenburg vierde. Hij zat met zijn vrouw achter de collegetafel, waar voor deze feestelijke gelegenheid ook voor mevrouw Sloots een plaats was ingeruimd. Een fors aantal kostba re bloemstukken tooide de zaal. De heer Kuiper (53) is een geboren, maar geen getogen Rozenburger. Hij was dertien jaar toen hij het eiland verliet om in het oosten van het land zijn studie te voltooien en later in Die- penheim zijn loopbaan in over heidsdienst te beginnen. Maar in 1941 kwam hij terug toen hij werd benoemd bij de Rozenburgse se- ROTTERDAM Directie en com missarissen van de Verenigde Neder landse Brouwerijen d'Oranjeboom delen mede dat onderhandelingen zijn gevoerd omtrent een vergaande samenwerking met het Engelse btou- werijconcern Allied Breweries Ltd., Honden. Deze besprekingen hebben geresul teerd in een bod van Allied Brewe ries tot omwisseling van de uitstaan de aandelen en certificaten van aandelen d'Oranjeboom in 7 pet. 17- jarige guldensobïigaties ten laste van Allied Breweries, die na vijf jaar converteerbaar zullen zijn in gewone aandelen Allied Breweries. Voor nominaal 1.000,- aandelen c.q. certificaten d'Oranjeboom ex di vidend over het boekjaar 1966/67 (voorgesteld zal worden 14 pet.) zullen kunnen worden verkregen no- SCHIEDAM; Ger Kerk Oosterkerk 10 ds Heynen, Den Haag, 5 ds Everaars. Kethel De Ark 9.30 ds Beukema, Rotterdam, 5 ds Bos, Rotterdam. Magnalia Dei kerk 10 ds v Veen, 5 ds Heynen. De Goede Haven 10 ds Schuring, 3 ds Van Veen. Juhanakerk 10 ds Everaars, 5 ds Schuring. Herv Gem Grote kerk 10 ds Hoffman, 5 ds Spaüng. Bethelkerk 10 ds Jansen. Opstandingskerk 10 ds SpaiLing, 7 ds Groene wegen. Vre- deskerk 10 ds Groenewegen, 7 dr Schroten, Rotterdam. Kethel De Rank 8.30 en 10 ds verwaal, 7 ds Vons. NH Ger Evang Gebouw Irene 10 ds De Bruijn, Krimpen a d Lek, 7 Vredeskerk dr Schroten, Rot terdam. Chr Ger Kerk zaal Chr Soc Belangen Lange Haven 10 leesd, 3 ds Nieu- wenhuize. Lger des Hells Lange Haven *7 10, 12,15, 6 en 7.30. Vrije Chr Ger Gem 10 en 4 ds iJsselsteijn (Tuiniaan S0). Oud Ger Gcm Jeugdhuis Haven 97 10 en 3.45 dienst. Getuigenis en Eenheid Wijkcen trum dr Wibautpleln 129 10 dienst. MAASLAND: Herv Gem 10 dhr Visser, Vlaardtngen Ger Kerk 10 en 7 ds Pot- jer. MAASSLUIS: Herv Gem Grote kerk 10 ds Kalkman, 7 ds Vogel, iehtuscentrum 10 ds Vogel. Gemeenschapshuis (jongeren- dienst) 9.45 dhr v d Velde. Ger Kerk immanueikerk 9 30 ds Dercksen, 4 30 ds Bohlmeijer. Maranathakerk 9.30 ds Bohl meijer, 4.30 ds Dercksen. Andreaskapel (west) 7 ds Bohlmeijer. Ger Kerk VrlJs B.30 en 5 ds v Tongeren. Chr Ger Kerk 9.30 dienst, 2.45 ds Bouw, Schevemngen. Ved Prot Bond 10.15 da Westrouwen-v Meeteren, Rotterdam. Leger des Heils ,10, 6.15 en 7.30 dienst. VLAARDINGEN: Herv Gem Grote kerk 9 en 10.30 ds Bouterse mmv Cantor!j, 5 ds Btesborke. Nieuwe kerk 10 ds De Jong, apostolaatsdienst. 5 ds Bos. Bethelkerk 10 ds Bos, 7 ds Nauta. Immanueikerk 10 ds Nauta, 7 dhr Van Lambalgen, zangdienst mmv cantate Deo. Rehobo-thkerk 10 ds komt ook voor U Niet alleen om de plaatjes mee te nemen naar een fuif of dans partij... neen, ook om thuis bij de draaitafel orde te scheppen zijn deze foudraals voor E.P.'s of singles zo uitermate handig. Lederviny! platenmapje, met handvat en beschermdoppen, met ruimte voor 24 E.P.'s of singles, nu voor een prijs, die voor niemand een bezwaar kan zijn... voor nog géén gulden. platenmapje voor 24 E.P.s Biesbroek, 7 ds Biel, zanzuienst mmv kerkkoor. IchthuSkerk 10 ds Van Veen, dynamodienst, 7 ds Van Veen HA, Holyka- pel 10.30 ds schouten, HolyziekenhUis s geref predikant. Zonnehuis 10 ds Kolkert. De wetering 10 dhr Van Zetten. Ger Kerk Oosterkerk 10 ds Ter Hart, 5 ds Kouwenhoven. Emmauskerk 10 dr Bos, 5 ds Swen. Holykapel 9 ds Swen, 5 ds Tie- mersma. Pnlëucerk 9 ds Tiemersma, 10.30 gastendienst, s ds Ter Hart. Maranatha kerk 10 ds Krol, 5 dr Bos. Ho-Iyziekenhuls 0 dhr Van der Molen. Chr Ger Kerk Bmmastraat 116 10.15 en 5 ds van Dalen, Philips de Goedestraat 162 S ds Van Dalen. 5.30 ds Bos. Ger Gem Westnleuwland 56 10 en 5 ds Huisman. Rem Kerk en NPP Hoflaan hoek Bmmastraat 10 ds Beukman, rriinaal 4600 converteerbare obliga ties. Deze obligaties zullen in het zesde en zevende jaar kunnen worden ge converteerd in aandelen Allied Bre weries, waarbij een obligatie van 1.000 recht zal geven op 115 gewone aandelen Allied Breweries van elk vijf shilling, hetgeen neerkomt op een conversie koers van ongeveer 20 shilling per aandeel. De aflossing zal daarna geschieden in tien termijnen. Voor de obligaties zal notering op de Amsterdamse beurs worden aan gevraagd. Overwogen wordt t.z.t. ook voor beursnotering van aandelen Allied Breweries zorg te dragen. Allied Breweries Ltd. is een van de grootste brouwerijgroepen in Groot- Britannië. De groep heeft meer dan 10.000 café's,restaurants, hotels ete. over geheel Engeland, waar haar pro- dukten worden verkocht. Haar omzet beloopt meer dan acht miljoen hl. Het aandelen kapitaal bedraagt bij na 57 miljoen pond, waarvan ruim 48 miljoen ponden gewone aandelen, ter wijl de reserves per 30 september 1966 bijna 71 miljoen pond beliepen. Op de gewone aandelen werd over het boekjaar 1965/66 een dividend van 15 pet. uitgekeerd. ^v-'riï .1i rT V VISSERIJBERICHT VLAARDINGEN VLAARDINGEN, 2 december Volle haring 90, ijle haring 55, steurharing f 75—f 78, makreel 43. Aanvoer: VL 105 met 513 kantjes en 22 makreel, VI, 110 met 398 kantjes en 41 makreel. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Dokter J. J. R. Buirma, directeur van de Gemeente lijke Geneeskundige en Gezond heidsdienst, heeft B. en W. om ontslag gevraagd. De arts wordt 1 maart directeur van de GG en GD te' Apeldoorn. Het college stelt de gemeenteraad voor om dokter Buirma met ingang van deze datum eervol ontslag te verlenen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Na langdurig adverteren is de Stichting Soci aal-Pedagogisch Centrum er in geslaagd een sociaal-pedagoge aan te trekken. Het is mejuffrouw G. Biswamïtre, die hoofd is geweest van een bureau van het departement van sociale zaken in Suriname. Zij is met ingang van vandaag in dienst getre den van de stichting. Het sociaal-pedagogisch centrum is vorig jaar oktober gestart op initia tief van het diaconaal convent van kerken, de kruisverenigingen, Huma- nitas, Helpt Elkander, Philadelphia en de gemeentelijke sociale dienst. Het bestuur, dat wordt bijgestaan door een aantal adviseurs, bestaat uit vertegenwoordigers van deze instel lingen. Het doel van de stichting is de zorg voor geestelij'k gehandicapte kinde ren er, volwassenen. Deze zorg begint al tijdens de kleuterleeftijd van de gehandicapten Tijdens de schoolja ren wii de sociaal-pedagoge de ou- zaterdag verkopen wij in onze discohoek beneden deze handige platenfoudraals, van effen jgk JSA ledervinyl, ej 's Avonds tot 9 uur geopend. Géén te/. of schriftbest. SCHIEDAM Arts: boodschappendienst 172790. VLAARDINGEN Arts: H Hasper tel 342081; h Müider tel 342203. Apotheek: Bot tel 344729. MAASSLUIS Arts: B Elsman tel 2109. Apotheek: Rijnmons Mozartlaan, Wijkver pleging: Zr Pols tel 3320 (Groene Kruis), Zr Bijl tel 2180 (Oranje Groene Kruis). MAASLAND Arts: P Noordam tel 01899 - 2035. Dierenarts: C van de Most te Vlaardingen. HOEK VAN HOLLAND J van Lenk- huizen tel 26260, ders adviseren over de keuze van het onderwijs en hen verder begeleiden bij de opgroei van het kind. Daarna tracht men de zwakbegaaf- den een aangepaste plaats in de maatschappij te geven. Ook treedt het centrum begeleidend op wanneer de ouders van de geestelijk gehandi capte zijn overleden of niet meer in staat zijn zelf voor hun kind te zor gen. Voorzitter van het stich tingsbestuur is mr. G. Buijse, verte genwoordiger van de samenwerkende kerken. Mejuffrouw M. B. van de Voorde van Humanitas is secretares se en de heer M. Valster van Helpt Elkander is penningmeester. Gemeentesecretaris J. Kuiper (rechts) kan met dit cadeau van de gemeenteraad voortaan thuis overwerken. 'iUr bleskensgraaf 01849-246 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De gemeente raad zal donderdagavond beslissen of de maandelijkse vergaderingen van de raad niet meer op de eerste don derdag van elke maand zullen wor den gehouden. B. en W. stellen voor de vergaderingen van de gemeente raad te houden op de eerste woensdag van elke maand. Van verschillende kanten is bij het college gepleit voor deze verandering. Wanneer de -gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel, zal de nieuwe maatregel met het nieuwe jaar in gaan. VLAARDINGEN Geboren: Eva Va- leska, d.v. B HJavaj en T Peters, Geert Gxotelaan 35: Anthonius Hubertus, z.v. H J Vlcij en J E van der Laan, Diepenbrockstr 63. Suzanna Sara, d.v. A van Santbrink en M van Toorn, Binnensingel 110, Overleden: Huberdina van der Mark, 45 eentg vn Theodorus A W Werner, Pr. Hendriklaan 49. Getrouwd: Klaas de Vries, 25 en Alida Maria de BruJjne, 18; Bertus Willem van der Kuijl, 37 en Wllhelmina van der Noll, 19; George Jozef Draehman, 20 en Eliza beth Theresia Aalders. 17; Johannes Flcto- rie, 23 en Barlha Fieternella van Minnen, 19. MAASSLUIS Als gevolg van de aanstelling van een ambtenaar met een speciale taak op het gebied van de public relations gaan B. en W. zeer binnenkort een bescheiden begin maken met de gemeentelijke voorlichting en wat daarmee samen hangt. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de voorbereiding van publicaties over gemeentelijke plan- en en hun uitvoering. Op verzoek van een lid van de gemeenteraad, gesteld in het afde- lingsonderzoek van de begroting zijn B. en W. voortaan in de pre-advie- zen behorende bij de agenda's voor de openbare raadsvergaderingen, be dragen op te nemen indien en voor zover de belangen van de gemeente daardoor niet worden geschaad. Aan een „vriendelijkere" aanhef van de uitgaande post („geachte heer"), zoals o.a. op het ministerie van mr. Klompé wordt toegepast, hebben B. en W. geen enkele be hoefte. De ambtelijke stijl die de Maassluise uitgaande post kenmerkt staat naar het oordeel van het col lege op een behoorlijk niveau. De afdoening van de binnengeko men post wordt zoveel mogelijk be spoedigd en als de afwikkeling wat langere tijd vergt krijgen de afzen ders een briefje dat hun verzoek in behandeling is. cretarie, waar hij spoedig secretary werd. „U was hier hoofd van een klei. ne platteiandssecreiarie; u kende je." deroen bij naam en bij toenaam €n iedereen kende u" zei de burgemeester Dat kon toen nog want de platteland? gemeente telde 2850 inwonersj Kom daar nu maar eens om' N0g even en Rozenburg heeft zijn riendui zend inwoners. Want net oude Rozen burg is een ander Rozenburg geworden en deze immense wijziging vroe» van" de secretaris een geheel nieuwe Instel- ling. Het bracht mee dat hij werk moest afstoten dat hem na aan het hart las wist de heer Sloots. En over vroeger wist de nestor van de gemeenteraad, de heer 3. W. Kley- wegt, doorspekt met citaten en gedich ten, nog veel meer te vertellen. Maar hij wist ook dat in de loop van al die jaren generaties raadsleden („Nou nee generaties is wat overdreven") hebben mogen profiteren van de grote kennis en intelligentie van de jubilaris om wegwijs te worden in de ingewikkelde materie van de gemeentezaken. De heer Kuiper zelf vond het alle maal niet zq erg bijzonder. Hij Mi; „Het is geen prestatie ergens 25 jaar een functie te hebben uitgeoefend; nis men gezond mag blijven kan iedereen het bereiken." Hij zwaaide de lof die hem was toegebracht dan ook door naar Zijn medewerkers, die bij tot zin nebeeldige zangers en zangeressen ver hief: I „We begonnen met een mannen, kwartet en nu is hef een groot ge mengd koor. Ik durf er mee naar een concours te gaan ,en uit te komen in de afdeling uitmuntendheid." Teen de buitengewone gemeente raadsvergadering op de gebruikelijke wijze was gesloten waren de bezittin gen van de heer en mevrouw Kuiper verrijkt met een antieke vaas van B. en W. en een schrijfmachine van de leden van de raad. In dat laatste cadeau zag de heer A. Bolwidt, secretaris van Oostvoorne, die na de vergadering als voorzitter van de kring van gemeentesecretarissen van de Zuid-Hollandse eilanden sprak, een zakelijke instelling van de raad, ,.Je kunt er thuis het werk mee afmaken dat je op kantoor niet klaar gekregen hebt." Dan was het secretarie-personeel ze ker heel wat minder zakelijk. Hun ca deau bestond uit een gemakkelijke stoel. Lbkosccretaris J.' Kreiter toverde die op het podium. m mm I Een moment uit de Kenmcre T.tClfim, die U regelmatig op hel scherm ziet. Een manchet met een onderscheiding. De manchet van een Kenmore Spanofix overhemdl Een prachtig overhemd-een practlach overhemd. Want hoe U het wast en hoe U het perfect! #*tra verstart<>a boord en manchetten blijven altijd Kenmore vindt u bij: HERENKLEDING-MODES Scbiedamseweg 55 Vlaardingen SHIRTS DlZICH ONDERSCHEIDEN ERSCHEIDEN y leerden er 2666 zomaar spelen met Stef Meeder's orgelcursus op grammo foonplaten. De 2667e. kon reeds spelen. Vraag proefles met langspeelplaat voor f 9.90 's-GRAVENLANDSEWEQ 620 - SCHIEDAM TELEFOON 010-263019 T T vraagt, wij draaien". Dit is de roepnaam van een van de ver zoekprogramma's, die op diverse golflengtes draaien. Ze verrassen opa's en oma's, vaders en moeders, tieners en twens en vice versa al naar gelang de dag vordert. Enorme discotheken staan achter deze platenrubrieken. Van Gert en Hermien tot Jimi Hendrix, de Beat les en een stukje Chopin. Want u vraagt en wij draaien! Deze pro gramma's werken vanzelfsprekend op grote schaal; groot bereik, grote discotheek een grote zus en een gro te zo. Iedereen kent ook Veronica's juke box en „Platen uit zee" en iedereen vraagt. Maar er ziin ook nog van die klei ne plaatselijke omroepen, die niet iedereen kent. Een heei plaatselijke omroep is bijvoorbeeld de Stichting Kinderomroep in het Sophia Kinder ziekenhuis en de Adriaanstichting te Rotterdam. Hier zijn het kleine pa tiëntjes die hun oor te luisteren tel gen en ook hun favorieten hebben, maar ze soms niet kunnen horen. De oorzaak is geen gebrek bij de kinderen maar een minieme disco theek. Wat moet daaraan gedaan worden? Met het beeld van de gri'e Sint voor ogen heeft de Stichting een verlanglijstje opgesteld dat zij aan Rotterdammers wil voorleggen. Het is een kort maar krachtig lijstje... bestaande uit grammofoon platen (kinderplaten, beatplaier, po pulair klassieke platen enzovoort) Het mogen gebruikte en natuur lijk ook nieuwe platen zijn. Platen- bonnen worden ook met gejuich be groet. Kijkt u eens bij uw platenverza meling of kooD niet aiieen een epeetje voor beatle-fan Mariene maar laat er ook een epeetje bijsteppen voer het Sophia Kinder ziekenhuis en de Adriaanstichting. Wanneer u een keus hebt gedaan, adresseert u het breekbare pakket dan goed verpakt aan de Kinderom roep Sophia Kinderziekenhuis, post bus 332, Rotterdam. Het „Dank u Sinterklaasje" zal het antwoord zijn van vele, vele kinderen. MAASLAND Het kerkplein bij de historische hervormde kerk krijgt, als de gemeenteraad daarin toestemt, een passende klassieke verlichting in de vorm van oude gaslantaarns met koperen armaturen. B. en W. hebben ongeveer twintig van die lichtmasten kunnen bemachtigen. Met deze aanschaf is een bedrag van 12.000 gemoeid. Dat is 2.000 duur der dan een moderne verlichting, maar de kerkvoogdij heeft zich bereid verklaard het verschil bij te passen. De raad moet woensdagavond 6 december beslissen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 2