AGENDA Sinterklaas bad het drul Schiedam Meisje naar (17) na val ziekenhuis Surprises ne pantoffels »pen? Krediet voor onderzoek van „Tuberova" VOORLICHTING MET LEKKERE HAPJES IMIÏÏIM J pamclwb startte kampioenschap Kolendamp door lekke kachel De stand te laag? dan nieuwe meters Kind aangereden bij oversteken Overal in de stad was het feest lEmÏPB uPBS HOOGERWERF Burgerlijke stand I vxr2f4 SESfS. S4S3Ï# ÏÉssSEïfe Hartelijk afscheid G. v. d. Broeke m 32 jaar HTS-werk Schiedam helpt buitenlandse arbeiders TvMhï jwlle voor Fllcïmder" Etalageraiten vernield j ii^iilSi JINLlis>it College vraagt raad recht af te staan Tuinaanleg weg na ophogingen Eindpunt lijn 37 is even verlegd Parkeertarieven Gasleiding in brand Vandaag en morgen .en CCHIEDAM De Schiedam- mertjes hebben het zaterdag Sinterklaas niet gemakkelijk ge maakt. Aan allerlei 'verenigin gen moest hij een bezoek bren gen en in alle delen van de stad wilde de jeugd hem zien. Maar liefst twaalf Sinterklaasfeesten en dito bals zijn er gehouden en bijna kwam men zalen tekort om de kinderen onder dak te brengen. In rubberboot Autocabine de volmaakte koffer- schrijfmachine SLECHTS F. 215.- VLAARDINGEN »GC sylvil: d v GP Muller en E W Schouwenburg; Winhard 2,v. M J van Hoorn en B Schefr^ Ier Jannetje C, d.v. C van Schaften en C Aankoop materieel Reinigingsdienst Opnieuw krediet gasaansluiting Jongen (14) maakte r ooldbommet j es GSW-personeel hield jaarlijkse feestavond smm *mzMËMÊk Van Hallstraat Vanmijn2667 zwarte pieten stef meeder n.v. Boeiende causerie over „De Griend" Onwel en overleden A rr ROTTERDAMMER Pagina 3 MAANDAG 4 DECEMBER 1967 (Van een medewerker) ggjïiEDAM Het startschot van partijen om het persoonlijk club- Lampioenschap van de Damclub Schiedam is vrijdagavond in de con sistorie van de Bethelkerk gevallen. Voorzitter W. C. Heuvelman sprak in «m openingswoord de wens uit dat Sze kampioenschappen de liefde voor de damsport zouden bevorderen. Daarna zetten de leden zich in voor hun partij en geruime tijd was alleen het tikken van de klokken te horen. Het is dit jaar voor het eerst dat dit kampioenschap in een aparte wedstrijd wordt verspeeld. Vorige keren was het zo, dat de hoogge plaatste bij de bordenwedstrijden au tomatisch kampioen werd genoemd. Op de jongste vergadering deed wedstrijdleider C. den Boer het voorstel om dit jaar eens een ander reglement toe te passen en het Wuur voelde daar veel voor. Het svsieem dat nu wordt gevolgd is nog een experiment. Er wordt gespeeld wet lotmg en afvallen. Na een (hoofd)ronde volgt een her- kansingsronde voor die spelers die geen twee punten scoorden. Haait een speler uit beide ronden (ook bij de herkansing dus) twee of meer punten, dan plaatst hij zich voor de volgende ronde. De uitslagen luidden: A. Risseeuw w. Heeze 2—0, A. van Otterloo j Westerveld 2—0, W. C. Heuvelman l Breevoort 2—0, J. J. v. Kuyk H. Willemse afgebr., C. den Boer M. den Houting 2—0, J. Bogerd J. de Wilde 2—0, W. de Rond C. W. van Dam uitg., C. Korpel D. v. d. Spek uitg., C. W. Sleeuwenhoek M. van Erkel 0—2, W. Verhaal J. C. Orunk 0—2, P. Landsbergen L. Vrijland 0—2 en B. Quist M. Veldt 0—2. Vrijdagavond wordt niet gespeeld omdat het tweede tiental de laatste competitiewedstrijd speelt en wel te gen Het Oosten 3. SCHIEDAM In de molen aan de Poldervaartzijn in het afgelopen weekeinde de bewoners, mevrouw M. Post-Kok (61), en haar zoon de heer P. M. Post (29), bijna slachtoffers ge worden van een kolendampvergifti ging. Een voorbijganger die door de lucht opmerkzaam was gemaakt, waarschuwde de brandweer, die spoedigter plaatse was. Deze zorgde voor frisse lucht, en verwijderde de kachel die lek bleek te zijn. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de aankoop en plaatsing van nieuwe water- en elek triciteitsmeters zijn kredieten nodig van respectievelijk twintigduizend gulden en vijftienduizend gulden. V V A In de bestaand-a bebouwing moeten namelijk regelmatig water- en elek triciteitsmeters door nieuwe worden vervangen om verliezen te voorko men, die veroorzaakt worden door te lage aanwijzingen van de oude me ters. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM B. en W. willen het parkeermetertarief vaststellen op tien cent voor het eerste halfuur en vijfentwintig cent voor elk volgend half uur. De Verkeerscommissie had -d-a voor keur gegeven aan een tarief van tien cent voor twintig minuten parkeren. In de praktijk zijn de resultaten per uur ongeveer hetzelfde. VLAARDINGEN In het wegdek van het West-Nieuwland vloog vrij dagmiddag een lekke aardgasleiding m brand. Personeel van het GEB sloot de gasleiding af, waarna het vuur doofde. Er is geen schade ontstaan. VLAARDINGEN Op de Van Ho- gendorplaan, vlakbij de Van Maanen- straat, liep vrijdagmiddag de achtja rige Johanna van der Heuvel de rij baan op zonder op het verkeer te let ten. Een personenauto reed haar aan. De bestuurder vande wagen, de 38-jarige J. v. H., heeft het kind met een snij wond naar het Holyzieken- huis gebracht en vervolgens naar huis. Arcade: N.K.V., adviesbureau, 19.30 Chr. Soc. Belangen: I S.W., cursus ass econoom, 19 Irene: Ned. Ver. v. Hulsvrouwen, pak- jesmiddag, 11 Sursum Corda: NCGO.V., ledenverga dering, 20 Arcade: Rehobothschoo!, 9 cur. Soc. Belagen: comenlusscnooi. bi. Nieolaasfeest. 8 30 Irene: Alb. MagnusschooJ, filmvoorstel ling 9 en 14 Bij kantoor „De Rotterdammer". Jfijf Kerkstraat 82. Telefoon redactie: MJIm. Agentschap Schiedam: Mevrouw J. van Cog. Dr. Zamenhofstraat 139a, tel. 15.24.oo took Machten bezorging). Alannnummer politie: 26.48.68. Alarmnummer brandweer. 26.91.23. GG GD: 26 92 90. Apotheek. Nieuwland. Dr. Wibautplein 17, tel. 26.75.j_. f!-t Sinterklaas op bezoek bij de chr. gymnastiekveremgng DOK in de benedenzaal van de Qpstandings- kerk. De politiemensen openden 's mor gens In gebouw Arcade de lange rij van feestelijkheden. In de beneden zaal van de Opstandingskerk waren 's middags ruim 450 kinderen van DOK te vinden. Het aantal jeugdle den hij deze vereniging is zo groot, dat men twee keer moest feestvieren, eerst voor de jeugd van 57 jaar en daarna voor de kinderen van 89 jaar. Behalve Smt en Piet waren hier ook Jan Klaassen en Katrijn present De grootste surprise was voor de wijk Groenoord. Met ingang van de cember is hier een afdeling voorda- cember is hier een afdeling voor da mes vanaf zeventien jaar opgericht. De lessen worden gegeven in de zaal van de chr. school in Kethel en wel op vrijdagavond van half negen tot tien uur. Voor de leden boven de tien jaar zijn inmiddels de voorbereidingen begonnen voor de uitvoeringen m het Passage Theater op 6 en 13 maart. De Schiedamse Reddingsbrigade liet traditiegetrouw het Sinter klaasfeest gepaard gaan met een vro lijk progranïma in het Sportfondsen- ibad. Vooral de door eigen leden uit voerde pantomime's waren een groot gevoerde pantomimes waren een groot succes en de meer dan zeshon derd bezoekers hadden hierdoor eer leuke avond. Het hoogtepunt was natuurlijk de komst van Sinterklaas, die in een rubberboot door de kinderen in het water werd voortgeduwd. Vanuit het midden van het bad hield hij een toespraak, waarhij hij de SRB felici teerde met .het feit, dat er dit jaar meer dan 1500 leden zijn en dat na de ze avond al meer dan 40O diploma's konden worden uitgereikt in 1967. f Secretaris J. C. Koopmanschap kondigde aan, dat de autocabine, die gebruikt wordt om te demonstreren hoe te water geraakte auto's kunnen worden verlaten, voor het eerst aan het publiek getoond zou worden. Hij weersprak de berichten, dat met de cabine de werkelijkheid niet kan worden nagebootst. „Meer dan zeventig procent van te water geraakte auto's zakt rechtstan- digna ar beneden, zodat de inzitten den wel degelijk de ervaringen kim man gebruiken van de demonstraties met de cabine." De jeugdvereniging TOP hield za terdagmiddag voor haar leden een buitenspel, waarvan de opdrachten in het teken van het Sinterklaasfeest stonden. De laatste opdracht hield een bezoek in aan verschillende Sdhiedamse bejaardentehuizen. De Tippa is een perfecte koffer- schrijfmachine. waar U jarenlang plezier van zult hebben. Onder volledigegarantie! Bel{O10) 349063 en laat zo'n Tippa bu U thuis de monstreren. U kunt ook Uw oude schrijfmachine inruilen. Vraag eens vrijblijvend om taxatie. U krijgt er meer voor terug dan U denkt CALLENBURGSTRAAT 41 kantoorinstallaties CIU.LEHIllltCSTR.12-'- HOEK' EHMBSTR. TEL D i5-3«2zi VLMBCIHGEK men. Het meisje struikelde bij het betreden van de Passage. 9 De 29-jarige bromfietser J. F. J. verleende bij de Vlaardingsedijk geen voorrang aan de personenauto van de 32-jarige arts S. P. Bij de bot sing liep de bromfietser een gebro ken rechteronderbeen op en moest in de Dr. Noletstichting worden opgeno men. De 25-jarige kelner H. J. T. uit Amsterdam verleende zaterdag op de hoek van de Nieuwe Haven en de Schoolstraat geen voorrang aan een bromfiets van de 21-jarige werktuig kundige J. S. De werktuigkundige moest met schaafwonden en andere klachten naar het Gemeentezieken huis. SCHIEDAM De zeventienjarige Vaovfrtcdên: G A Verhocckx, 56 wed A Muller. C M de Veld, 68 «r-HTEDAM ondertrouwd: T Baauw 30 ei??Jansen 29, J Bouthoorn 22 en Aïlw 17 C HA Wan 26 en M G Augustijn 20. de?Veldë^23 en H P M Bademakees 0 J A Zonneveld 24 en C S Biesemann I"vin Brandwijk 30 en P H TeuniSbe 25, W van Steenoven 24 en A Bijloo 22, J P Drlessen 28 en 5n^uiBSrV: fl'n 20 en J A Maan Voogd Berg- cihiA w en A J van Leeuwen 21, T rMansing 22 en N Wietsma 21, J J Voged 26 en H Verhaar 21, C F P van den Boogert nmSSen^Zl^en^T a"m: Boks 22 W Clemens j Massing IS A M Schrijvers 25 >9„ eP P L woia 20 S Haasdijk 23 en W de Graaf 19 S C Weergang ?0 en W wlenke 24 L P Beljaars 21 en P E van mfiwïjk 19 F van 't Hof 19 en E P M van der Graaff 20, A A Warble 24 en G H Broer 23 P C Timmerman 25 en M van deGeboïlin'johanna B dv J van Unen en J Smit. en - jp ipifien van de Schiedamse voetbal QCHIEDAM - meven hebben de onaaBgename surprise be- handbalvercniging SSy» m i«t w de en namen ver zorgd. Bjj de inbraak in de Mcriaasfeest mee. Als de Sint dit te volgens de surprises voor het Bm^Niewaasiee* horen krijgt, zijn de daders nog met j (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Zaterdagochtend nam de heer J. G. van den Broeke in een overvolle aula van de Aca demie voor Kunsten en Wetenschap pen afscheid van bestuur, leraren, oud-leerlingen en leerlingen van de HTS. Hij is 32 jaar conciërge en be drijfsleider geweest van deze school. Uit de hartelijke hulde- en dank betuigingen bleek, dat velen hem zullen missen en niet in het minst de huidige leerlingen, die hij met raad, daad en soms donderende ver maningen terzijde stond. In de afscheidsspeeches werden talrijke herinneringen opgehaald, zoals de vele verhuizingen, die hij meemaakte naar min of meer riante onderkomens, die de HTS gehad heeft. Na het Academiegebouw aan de Coolsingel in 1935 heeft men gezwor ven langs niet minder dan twaalf gebouwen tot de HTS definitief ge vestigd was in de Academie voor beeldende kunsten en technische wetenschappen aan de G. J. de Jonghweg. De heer Van den Broeke heeft in al die jaren met naar schat ting 7500 leerlingen van dag- en avondscholen kennis gemaakt. Nu de heer Van den Broeke 65 jaar is geworden wenste men hem toe, dat hij werkelijk van zijn rust kon gaan genieten en namens het bestuur van de Academie, de oud- ieraren en leraren van dag en avondscholen, de oud-leerlingen en leerlingen van dag- en avondscholen en het personeel van dag- en avond scholen werd hem een kleuren televisietoestel geschonken, die zijn vele vrije tijd voor een deel plezierig kan vullen. Ineke de Nijs liep zaterdag een her senschudding op en moest in het Ge meenteziekenhuis worden opgeno- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor materieel van de Reinigingsdienst is een krediet no dig van 24.850 voor het aanschaffen van zevenhonderd vuilnisemmers te gen tien gulden per stuk, een hy draulische kraan van 11.950 en een steenschrapmachme van 5.900. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor het aansluiten van industriën of grootverbruikers van gas op het midden- of hogedruk- leidingnet" is opnieuw een krediet van vijfentwintigduizend gulden nodig. Hetkredie t van vijfentwintigduizend gulden, dat de raad op 22 meyvan dit jaar voor dit doel verleende, is thans verbruikt. l VLAARDINGEN De politie heeft vrijdagmiddag een veertigjari ge jongen aangehouden die een zelf gemaakte rookbom op het dak van de Paulusschool aan de Vaan Maerlaijd- laan had gegooid. Bij de jongen thuis werden nog enkele van deze rook- bommetjes gevonden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De gemeente Schie dam gaat deelnemen aan het werk van de „Stichting hulp aan buiten landse werknemers" te Rotterdam. Hiertoe zal ze een bedrag beschik baar stellen van achtduizend gulden ten laste van de begroting van de Sociale dienst Aanvankelijk had men gedacht aan een eigen gemeentelijke stichting met een daarbij behorend uitvoeringsor gaan. Dit bleek niet alleen kostbaar, maar bovendien onpraktisch. Daarom werd contact opgenomen met de in Rotterdam gevestigde stichting, die zich bezighoudt met in dividueel, groeps- en me- disch-maatschappelijk werk onder de in de Rotterdamse agglomeratie wer kende buitenlanders en hun gezin nen. De stichting heeft acht gesubsi dieerde krachten m dienst. VLAARDINGEN De plannen van de vereniging Helpt Elkander om binnen een jaar een tweede lehuis m gebruik te kunnen nemen voor geestelijke gehandicapten zullen ver moedelijk wel worden gerealiseerd. Voor een groot deel is dit afhankelijk van de gelden, die men ter beschik king krijgt en wat dit betreft is de vereniging een aardig eind op streek. De onlangs gehouden lijsten- en bussencollecte is een succes gewor den, dank zij de vele medewerkenden en de bereidheid van de bevolking om iets te geven. Met 112 lijsten en met 40 bussen werd gecollecteerd en de totale opbrengst bedroeg ƒ20.429. Het bestuur is van dit bedrag zeer onder de indruk en betuigt zijn har telijke dank aan ieder, die daaraan heeft meegeholpen. Wat het tweede pand betreft zijn onderhandelingen gaande. Het Herman Frantsenhuis aan de Schiedamseweg 129, dat in januari 1965 werd geopend, is inmiddels vol, zodat een nieuw tehuis gewenst is. (Van een medewerker) VLAARDINGEN De leden van de personeelsvereniging GSW hebben vrijdagavond in gebouw Muzanda hun jaarlijkse feestavond gehouden. Onder de aanwezigen bevonden zich de heren C. M. de Jongh, directeur van de gemeentelijke sociale dienst en A. P. Weeda, wethouder van soci ale zaken. Het cabaretgezelschap Cor van der Velde bood de goed gevulde zaai een zeer gevarieerd programma aan. De liedjes, gezongen door Elly Lichtveld vonden veel bijval, terwijl de acroba tische toeren van Faolino ieders ver wondering wekten. Coos van der Velde en Emmy Rijn bergen presenteerden verschillende aanwezigen op verrassende wijze een glaasje onder het motto: Magie Cock tail. De hit-parade vormde een uitstekende muzikale bijdrage van Henk Baving en Niok Nicholls. Het programma bevatte zestien nummers, die op vlotte wijze werden afgewerkt. De feestavond stond on der leiding van de heer M. Rook, voorzitter van de personeeisverem- ROTTERDAM In het week einde zijn enkele etalageruiten ver nield en zijn artikelen tot een ge zamenlijke waarde van 2500 ge stolen. 9 Bij een textielgroothandel firma S. Baer en Zoon in de Van Oldebar- neveitstraat is ingebroken. Er werd een geldkist opengebroken en acht honderd gulden gestolen. 0 Eveneens is ingebroken bij de firma Simonis aan de Dorpsweg. Het wisselgeld uit de kassa is verdwenen. Rotterdam Binnenweg 10 Nieuwe Binnenweg 379 Groene Hilledijk 262-264 Putseiaan 230-234 Katendrechtse LageduK 42» Schiedam Hoogstraat 2 Vlaardingen Liesveld 16a Filialen te Dordrecht, Breda, Tilburg, Den Haag en Leiden (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De gemeente zal een krediet van twaalfduizend gulden verlenen voor het onderzoek op long- tubcrculose in 1968. De stichting „Tu berova" begint half januari weer met haar onderzoek- In 1966 werden 42.255 personen onderzocht. Dit was iets meer dan de helft van het aantal inwoners. Uitsluitend personen boven de vijf tien jaar kunnen aan het onderzoek deelnemen. Evenals in 1966 vraagt ae stichting een bijdrage van tachtig cent per inwoner. Bovendien moet nog worden gere kend op ongeveer duizend gulden aan bijkomende kosten, zoals drukwerk. Deze kosten kunnen worden vermin derd met een aan de deelnemers te vragen vrijwillige bijdrage. De gemeente zal in twee gebouwen vier ongebruikte schoollokalen ter beschikking van „Tuberova" stellen. De kosten van verlichting en verwar ming worden, gedekt door een ver goeding van „Tuberova". In het Wijkcentrum Nieuwland zal een der de „onderzoek-unt worden gevestigd. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De bouwgron den in de oude delen van de stad zijn vroeger bijna allemaal in eeuwigdu rende erfpacht uitgegeven. Wanneer iemand de grond of het gebouw daarop een andere bestemming wil geven dan in de erfpachtsakte staat vermeld, moeten de betrokkenen toestemming aan B. en W. en de ge meenteraad vragen. Wordt zo'n verzoek tot het wijzigen van de bestemming gedaan, dan ver leent het gemeentebestuur pas mede werking wanneer de erfpachter be reid is de eeuwigdurende erfpacht om te zetten in een tijdelijk recht voor vijftig jaar. De ontwikkeling van de gemeente heeft tot gevolg, dat het aantal verzoeken om de bestem ming van de grond te veranderen toeneemt. De behandeling van deze bestem mingswijzigingen vraagt veel tijd. De erfpachters daarentegen zijn met een snelle beslissing gediend. Daarom stellen B. en W, de gemeenteraad voor de procedure te wijzigen in die zin, dat voortaan de bevoegdheid om bestemmingen en erfpachtsvoorwaar- den te wijzigen uitsluitend berust bij het college. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In de toonzaal van de Technische bedrijven aan de Broersvest is vrijdag de voorlichting van de stichting huishoudelijke en gezinsvoorlichting van start gegaan. Mevrouw B. J. Coppoolse-Baars gaf een demonstratieshow, waarin zij in hoog tamipo manipuleerde met in grediënten en apparatuur. De smakelijke resultaten van haar kookkunst kregen de dames, onder wie mevrouw M. A. Roelfse- ma-Poelstra, voorgeschoteld. Ook mejuffrouw G. M. de Haas, presiden te en adjunct-directeur dr. ir. J. van Willigen van de technische bedrijven, kregen een. „lekker hapje". (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM B. en W. hebben op vragen van het gemeenteraadslid J. van Katwijk (prot.) geantwoord, dat inderdaad ongemakken zullen ontstaan voor de bewoners in de Van Hallstraat, door de ophoogplannen. Als gevolg van deze werkzaamhe den zal de tuinaanleg verloren gaan. B. en W. hebben daarom geadviseerd de beplanting te verwijderen en deze in een later stadium te gebruiken. De huiseigenaren hebben evenwel niet de verplichting de tuinen na de ophoging weer in dezelfde staat te brengen als voor de werkzaamheden, aldus B. en W. leerden er 2666 zomaar spelen met Stef Meeder's orgelcursus op grammo foonplaten. De 2667e... kon reeds spelen. Vraag proefles met langspeelplaat voor f 9.90 steRAVENLANDSSWËQ CSO - SCHIEDAM, TELEFOON 010-263818 !Jj -steFU m VLAAKDINGEN Over het vogeleiland Griend, de zandplaat tussen Harllngeri en Terschelling, hield de heer J. veen uit Asperen. een. boeiende causerie voor de atdeling Vlaardingen/Schledam van de Ko ninklijke NedeiIanUse Natuurhistorische Vereniging Wel be^on de bijeenkomst in het vereni gingsgebouw aan de Markgraafiaan drie kwartier later vanwege de mist, maar niettemin waren alien zeer enthousiast over het Interessante betoog van de heer Veen, die student is. Omstreeks 1238 was Griend een groot eiland. In 1399 was het nog 165 hektare groot en in 1796 was daar nog slechts 24 hektare van overgebleven. Van 1916 tot .1964 werd het bewaakt door Terschellin- gers. daarvoor door studenten. Nu is het eiland nog 16 hektare groot; het is hal- ve-maan vormig en het wandelt elk jaar 8 toi 10 meter verder. Het eiland is zeer rijk aan broedvogets en trekvogels waaronder veel steltlopers. Uit het overzicht dat de heer Veen gat van de grote sterns, bleek dat daar in XS35 nog 40 000 paren van waren. Nu zijn er nog 1100. De sterfte van deze dieren wordt vooral veroorzaakt door de insecticiden, die binnen komen via water, plankton, worm, vissen en vogels. In verband met betere Insecticiden is de laatste jaren een verbetering ontstaan in het aantal sterften. Met Iraaie dia's werd d< causerie toege licht. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een algehele afsluiting van de Pascalweg tusstn de spoorwegovergang nabij de Home russtraat en het kruispunt Hordijk - Kooiwalweg noodzaakt de RET vrij dag en zaterdag a.s. een van de eind punten van lijn 37 (Lombardijen - Hiilevliet) te verleggen. Omdat de bussen de Homerusstraat en de Dan- testraat niet kunnen bereiken krijgt de lijn een tijdelijk eindpunt op de Hordijk, dichtbij de Pascalweg. De wijziging gaat vrijdagavond 8 december 1967 om 0.00 uur in. Pas zondagmorgen bij de aanvang van de dienst is de situatie op de Pascalweg weer normaal en gaan de bussen dus weer door naar de Dantestraat. Niet alleen de halten in de Home russtraat en de Dantestraat moeten tijdelijk buiten dienst worden gesteld; het is nodig ook de halten op d e Hordijk gedurende de storingspe- riode enigermate te veranderen. Voor de bussen in de richting Hiilevliet wordt de halte op de Hordijk voor de Reijerwaardseweg verlegd naar een punt voorbij de Reijerwaardseweg. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De zeventien jarige A. van Wjjmeren uit Tilburg is zondag, toen hij op de Pascalweg liep, onwel geworden en. op weg naar het Zuiderziekenhuïs overleden. v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1