Grotere afzet en toch zelfstandig Oranjeboom wordt vierde partner Allied Breweries European Unit Routes start containerdienst Rotterdam - Tilbury J. van Vliet verlaat bouwnijverheid Pistolen-scholiertje spelen Ook ontslag Freeman en Fowler? SHELLTAMÜËRS Te Rotterdam verwacht Aandeelhouders teleurgesteld door omwisselen Schippersbeurzen Heel Amsterdam heeft aardgas Hoofdverdachte hasjiesj-zaak gearresteerd Paardrijden voor gehandicapten Onderneming opgebouwd Voortaan iverk voor medemens Vriendelijkheid voor het Schiedams museum Goudse CH-leden niet radicaal Vorig jaar 200 miljoen mensen door de luclil Ber&ingrspoainsr Stubfoenka mmev toch mislukt mn DE ROTTERDAMMER ORGANISATIE AL EERDER KOUD WATER Brand bij Bruynzeel NEDERLANDSE SCHEPEN hoe beter ude advertenties leest, hoe beter u slaagt bij het inkopen doen Pagina 4 2A MAANDAG 4 DECEMBER? i9-l7 ROTTERDAM De Verenig de Nederlandse Brouwerijen d'Oranjeboom zal als vierde partner deel gaan uitmaken van de Allied Breweries, een houd stermaatschappij die een van de grootste brouwerijconcerns in Groot-Britaimië is. De directie van Oranjeboom deelde dit van morgen mee. Sinds 3961 maken Ind. Coope te Burton-an-Trent, Teüey Walker in Leeds en Liverpool en Ansel Is in Birmingham reeds deel uit van de Allied Breweries. Binnen deze or ganisatie zal Oranjeboom een zelf standig beleid kunnen voeren, maar meer mogelijkheden hebben tot expansie, zowel voor de binnen- als de buitenlandse markt. De fusie zal voor het personeel van de Oranjeboom-brouwerijen geen consequentie hebben, wellicht in de toekomst zelfs tot uitbreiding leiden. Op 30 september had de Allied Bre weries, die totaal meer dan 35 000 man personeel in dienst heeft, een eigen vermogen van ƒ1279 miljoen. Het con cern neemt verder met zijn meer dan tienduizend hotels en restaurants de eerste plaats op de wereldranglijst in waar jaarlijks acht miljoen hectoliter bier wordt afgezet Vooral de grote verscheidenheid in merken, 25 tot 30, maakt het concern economisch sterk. Oranjeboom zal een yan die merken worden. De fnsie was voor de Engelse partner vooral belangrijk omdat tn Engeland steeds meer vraag komt naar pilsner bier. Bet concern kan na gebruik ma ken van de ervaring van Oranjeboom, Bierdoor worden de exportmogelijk- (Van een onzer verslaggevers) heden van Oranjeboom vergroot" al dus dr. Ph, de Jongh, technisch direc teur. De economische mogelijkheden, in een van de brouwerijen van Oranje boom het Engelse bier van het merk Double Diamond te gaan produceren, worden nog nagegaan. Perspectieven bieden de afzet in België en de ver koop aan de Britse strijdkrachten in Duitsland. De samenwerking tussen de Engelse groep en de Nederlandse brouwerijen vindt zijn oorsprong in de SKOL-orga- nisatie, waarin 73 internationale brou werijen zijn vertegenwoordigd, evenals Allied Breweries en Oranjeboom Bij de fusie is rekening gehouden met de verwachting dat Engeland op den duur tot de EEG zal worden toegela ten. De fusie zal een nieuwe organisatie van de raad van commissarissen te weeg brengen. ïn het vervolg zuilen drie Nederlanders en drie Britten wor den benoemd. De Nederlanders zijn mr. C. H. Muntz, die thans reeds commis saris is maar nu president-commissaris wordt, mr. L. S. ten Have, de huidige president-commissaris en Jhr. De Brauw. De directie, die thans uit dr. Pit. de Jongh, H. Molteer en drs. P. M. Speijer bestaat zal ongewijzigd blijven. Tegenover deze wijzigingen bij de Nederlandse partner zal dr. De Jongh commissaris worden van de Allied Bre weries en een gelijke positie innemen (Van onze scbeepvaartredakteur) ROTTERDAM Half januari begint European Unit Routes een dochteronderneming van The General Steam Navigation Co. ie Londen tussen Rotter dam en Tilbury (aan de Theems in Engeland een containerdienst. AMSTERDAM, 30 nov, 600 Ton kunst mest Pernis, 300 ton stukgoed Rotterdam, 120 ton stuksoed vletten 65,—, 308 ton Kopra l-v W'veer. 348 ton Kopra 1-v W'veer, 500 ton kolen Maastricht, 200 ton kopra Wormerveer, 582 ton mals Maashees, ISO ton kopra Wormerveer, 200 ton veevoe der Rotterdam, 700 ton mals Koog a. d. Zaan, 250 ton stukgoed vletten f 62.50, 225 ton veevoer Rotterdam, 100 ton mals Coe- vorden, 100 ton mals Drongrijp, 320 ton mals Hasselt, 225 ton veevoer Rotterdam. 162 ton oud ijzer Alblasserdam. 150 ton stukgoed Rotterdam. 1359 ton tarwe Rot terdam, 120 ton ChinaSclel Renkum, 240 ton veevoer Meppel, 250 ton stukgoed Rotter dam, SO ton oud Ijzer Alblasserdam, 225 •ton veevoer Kessel, 500 ton blms Zoeter- woude, 484 ton kiel Femls. AMSTERDAM. 30 nov. 175 ton stuk goed Rotterdam, 350 ton oud ijzer Alblas serdam. AMSTERDAM, Idee. 300 Ton tarwe Wormerveer, 909 ton tarwe wormerveer, 70 ton tarw l-v, 225 lad. munitie Foortersha- vcn, 508 ton mals Leeuwarden, 219 ton ananas Rotterdam, 1200 ton mals Almelo, 175 ton meel Nijmegen, 190 lad. kunstzijde cellulose Nijmegen, 100 ton ijzer Alblasser dam, 110 ton tarwe Rotterdam. 900 ton tarwe Rotterdam, 91 ton Chinakiel Gouda, 88 ton stukgoed Sneek, 225 ton slsal l-v, 250 lad. koffie Schiedam, 103 ton Chinakiel Maastricht, 790 ton Chinakiel Maastricht, 350 lad. cacaobonen vletten ƒ60,—, 166 ton kopra l-v, 102 ton mals Coevorden, 350 ton mals Hasselt, 200 lad, ijzer Alblasserdam, 200 lad. panier Edam. ROTTERDAM, 1 dec. 61 reizen waar van 1 liggen-varen; 5 vletten. 200 Ton mals Hoogkerk, 430 ton palmpit- ten liggen-varen, 295 ton mals zutphen, 217 ton lijnschroot Hoogkerk, 170 ton mals e.a. Leeuwarden, 200 ton mals aa.. Wagenlngen, 250 ton lijnschroot Maarssen, 500 ton ben- toilet Statendam. 230 ton mals Leeuwar den, 122 ton mals Raalte. 115 ton maispel- lets Weesperkarspel, 80 ton stukgoed Amsterdam, 300 ton lijnzaad Groningen, 290 ton mals Leeuwarden, m ton mals Emmeloord, 120 ton mllocorn Haselt, 101 ton mllocorn Almen, 134 ton mals Ensche de, 125 ton mals zutphen, 200 ton pellets Leeuwarden, 150 ton cojstr. materiaal Bel len, 900 ton sojabonen Zwljndreeht, 140 ton pellets Hatert, 90 ton mals Raalte, 260 ton granen Deventer, 265 ton mals Beringen, 270 ton mals Deventer, 205 ton granen Wagenlngen, 152 ton miloeom Schiedam. Vlettarifeven: 100—299 ton ƒ130, le dag, ƒ65, nadien ƒ150 le dag, ƒ66 nadien; 300100 ton ƒ80 perdag- 500—600 ton ƒ95 per dag. Er zal driemaal per week in beide richtingen worden ge varen. Voorlopig gaat EUR voor deze dienst container schepen (voor 20 voets contai ners) charteren in Engeland. De schepen zullen in Rotterdam worden behandeld öf in Europoort bi in de Waalhaven. Binnenkort wordt daarover een beslissing genomen. In Tilbury is sinds kort een container- terminal gereedgekomen die door diverse diensten wordt gebruikt. Agent voor Nederland van de nieu we dienst is General Steam (die weer een docnteron'dernemin'g is van de P, and O.-groep). Voor Duitsland is Reederei-Kontor Günther Preuss te Diisseldorf agent European Unit Routes gaat zich vooraij toeleggen op het vervoer van gecontaineriseerde lading uit Neder land en Duitsland. Ongeveer gelijktijdig (12 januari) stopt General Steam de gezamen lijke met Smith en Van Ommeren onderhouden geregelde lijndienst (tweemaal per week) met conventio nele schepen tussen Rotterdam en Londen. De aktiviteiten van de agent van deze rederij N.V. Ver- eenigde Agentuur Maatschappij te Rotterdam ruiten tezelfdertijd worden gestaakt. AMSTERDAM Sinds vanmor gen is geheel Amsterdam van aard gas voorzien. Twee jaar en twee maanden waren nodig om alle ver bruikers van stadsgas op aardgas te laten overstappen: er moesten 389,591 gastoestellen worden omge bouwd en 193.350 nieuwe geplaatst. Bij de gehele operatie heeft zich geen enkel ongeluk voorgedaan. De kosten bedroegen bijna j 70 miljoen. Volgend jaar zullen de Amsterdam mers vermoedelijk 290 miljoen ku bieke meter aardgas verbruiken. als zijn collega's van de drie andere brouwerijen. „Door deze samenwerking is onze expansie voor een groot aantal jaren verzekerd", deelde de heer Speijer mee. Het gevolg is dat onze marketing zowel op de binnen- als buitenlandse markt in een versneld tempo zal wor den uitgevoerd. Gezien de ontwikkeling in heel Eu ropa, dat steeds meer bedrijven gaan concentreren, was het broodnodig dat wij daaraan meededen. Vooral in ver band met een garantie voor de werk gelegenheid." De heer Speijer deelde verder mee dat Oranjeboom in het verleden ook is benaderd voor samenwerking met an dere Nederlandse en buitenlandse brouwerijen „Het sociale aspect heeft echter overheerst, waardoor wij voor de Allied Breweries hebben gekozen. Fnsie 'met binnenlandse brouwerijen was daarom niet aantrekkelijk geweest, daar dit tot doublures zoo leiden mei gevaren voor de werkgelegenheid. Voor al steun van het Britse concern hadden wjj nodig om onze positie op de Neder landse markt te kunnen verstevigen", aldus de heer Speler. Het bod van Allied Breweries tot om wisseling van de uitstaande aandelen en certificaten in een zeven procent 17- jarige guldenobligatie, die na vijf jaar converteerbaar zuilen zijn in gewone aandelen van Allied Breweries, is in Nederland als een teleurstelling aan vaard. Oorzaak hiertoe zag de heer Speijer dat het pnbliek zich heeft verkeken op de enorme omzet In de maand juli. Men vergeet echter dat juni een van de slechtste maanden van de afgelopen jaren is geweest. Het kan wel eens zo zijn dat de aandeelhoudersvergadering als een emmer koud water aankomt". Nog dit jaar hoopt het bestuur na dere gegevens voor de omwisseling be kend te maken. De jaariijko aandeel houdersvergadering zal zoals gebruike lijk In februari worden gehouden. De vraag is reeds eerder gerezen of het niet eleganter zou zijn geweest een bijzondere vergadering uit te schrijven om ook de aandeelhouders te informe ren en advies te vregen met betrekking tot de onderhandelingen en het in wisselen. Het is niet uitgesloten dat Oranje- boombier in het vervolg in een Engelse brouwerij zal worden vervaardigd. De mogelijkheden daarvan worden nage gaan. De Groningse vestiging van Oran jeboom zal eveneens worden aange past aan de Allied Breweries, daar een belangrijke tak van dit concern evenals de Groningse fabriek likeuren en ge distilleerd produceert. Er tvordt een onderzoek ingesteld naar de doodsoorzaak van de 44- jarige mejuffrouw E. de V. uit Amersfoort, Vorige week trof haar werkgever ha&r dood in haar wo ning aan. Misdrijf zou niet in het spel zijn. Vermoedelijk heeft de vrouw rustgevende medicijnen verkeerd gebruikt. O Een militaire rechtbank in Wit- Rusland heeft zeven leden van een nazi-politiegroep die tijdens de Twee de Wereldoorlog vier dorpen had vernietigd en 230 mensen had ge dood, ter dood veroordeeld. Vier an deren kragen vijftien jaar gevange nisstraf. (Van onze correspondent) DE BILT In de -geruchtmakende hasjiesjaffaire te De Bilt, waar op 18 september van dit jaar twee Marok kanen en een Spanjaard werden ge; arrest eer d en waar 45 kilogram hasjiesj voor een waarde van twee ton in be slag werd genomen, is volgens de Biltse politie klaarheid gebracht, nu zater dagavond in de ouderlijke woning te Amersfoort de 31-jarige Peter N. is gearresteerd, N., volgens de politie de hoofd schuldige in deze zaak, blijft ontken nen. Hij is vandaag voor de Utrechtse officier van justitie mr. G. W. von Meyenfeldt en voor de reehter-com missaris gdeid. Peter N. werd een week na de op zienbarende arrestaties van de drie buitenlanders in Hilversum gegrepen. Na drie dagen moest hij wegens gebrek aan bewys weer op vrije voeten wor den gesteld. Drie weken geleden kwam hij vrij uit de gevangenis te Brussel, waar hij een maand had gezeten onder meer omdat hij zonder middelen van bestaan in dat land verbleef. Toen de politie te De Bilt, die van zijn invrijheidstelling had vernomen en intussen alle bewijzen tegen N. als de hoofdschuldige bijeen had, hoorde dat N. in Holland terug was gekeerd, is de ouders gevraagd medewerking te ver lenen bij de arrestatie. Deze werd niet gegeven. Daarom volgde zaterdagavond, toen de politie wist dat Peter N. thuis was, een inval in de woning, waar hij kon worden gearresteerd. Prinselijk paar opent Madurodammanage DEN HAAG Prinses Beatrix en prins Claus 'hebben vanmiddag in de bosjes in Den Haag de „Maduro- dam-manege" van de Stichting paardrijden voor gehandicapten ge opend. De manege is de eerste in ons land, waar gehandicapten op grote schaal gelegenheid krijgen onder deskundig toezicht het paardrijden te beoefenen. Voor de bouw van de manege schonk de stichting Ma-duro- dam ruim een ton. Het paardrijden gebeurt in kleine groepjes. De controlerende of be handelende artsen moeten hieraan hun goedkeuring geven. De behande lende psychiotherapeuten en hip pisch geschoolden houden toezicht. Per kind of volwassene en per paard kunnen, indien nodig, een tot twee hulpen beschikbaar worden gesteld. 0 Op tweehonderd kilometer van Bangkok zijn gisteren vijftien meis jes verdronken toen een plezierboot in een storm omsloeg. Zeventien worden er nog vermist. Veertig meis jes waren in een vissersboot op weg naar een eiland in de Golf van Thai land. 0 Onder de codenaam Bufata zijn de politie van aUe Westduitse deel staten en de Bundeswehr in het af gelopen weekeinde op jacht geweest naar misdadigers. Er zijn 50.000 voortvluchtigen in de Bondsrepu bliek, van wie er tijdens de tweede actie 400 werden aangehouden. Vier weken geleden was een soortgelijke jacht georganiseerd. ROTTERDAM De heer J. van Vliet, directeur van Van Vliet en Van Dulst's Bouwbedrijf NV, 72 jaar oud in de Rotterdamse bouwnijverheid algemeen bekend als Jo van Vliet, heeft de bouwwereld verlaten. De leiding van de onderneming meer dan duizend man personeel en een omzet van 45 miljoen gulden per jaar beeft hij overgedragen aan zijn zoon J. W. van Vliet en aan ff. J. G. Gooden. De heer Goorden, oud-di recteur van gemeentewerken van Breda, Eerste Kamerlid en lid van provinciale staten van Noord-Brabant voor de KVP, Is zes jaar geleden in de directie opgenomen. Met een feestelijke receptie in het Hilton -Hotel, waar zeer veel vrien den, relaties, vertegenwoordigers van het rijk, de gemeente Rotterdam, van verschillende andere overheidsinstan ties en van vakonderwijsorganisaties hem de hand kwamen drukken heeft de heer Van Vliet afscheid genomen van zijn werk. Vijfenveertig jaar geleden heeft hij zijn aannemersbedrijf opgericht, dat begon aan de Dreef in Rotter dam-Zuid. Jo vah Vliet is helemaal onderaan de ladder begonnen. Hij Is geboren In Nieuwe Tonge op Goerec-Overflak- kee, bezocht de ambachtsschool in Middelharnis en kwam als jongen SCHIEDAM De (heer G. A. Ver- weij, voorzitter van de Sdhiedam.se vereniging „Vrienden van het Ste delijk Museum", is van mening dat het rumoer rond (het museum in een politieke zaak dreigt te ontaarden. Hij heeft een commissie gevormd die zich ten doel stelt B. en W. te steu nen in hun museumbeleid. Directe aanleiding hiertoe was de pettie die tandarts Wattez en 39 an dere Schiedamse notabelen verleden Week aan het gemeentebestuur heb ben gestuurd, waarin zij hun veront rusting over de gang van zaken bij het museum kenbaar maakten. De heer Verwey staat op 'het standpunt dat het Schiedamse mu seum een museum van hedendaagse kunst is en dat daarom het beheer ook doelbewust op de moderne kunst moet worden 'gericht. Uit de hoge bezoekcijfers zou af te leiden zijn dat het museum een belangrijke plaats in de kunstsamenleving in neemt. De heer Verwey is met de galerie houder Cees van der Geer bezig met het inzamelen van handtekeningen voor een brief in deze .geest'aan het gemeentebestuur. De initiatiefnemer zegt als privé-persoon te handelen. Zijn functie als voorzitter van de Vriendenvereniging staat hierbui ten. van zestien jaar in dienst van een Rotterdamse timmermansbaas. "Wat er aan vrije tijd voor hem overbleef werd gebruikt voor studie. Jo van Vliet wilde architect worden. Dat leidde tot een conflict met zijn ouders: zijn vader was boer en het was diens wens, dat de jonge Jo later de boerderij zou overnemen. Rotter dam was in de ogen van Jo's ouders maar een grote, zondige stad, waar men maar liever vandaan moest blij ven. De voor hem zo moeilijke tijd van het begin en van de opbouw van zijn eigen zaak heeft de heer Van Vliel nooit vergeten. Bij de veertigste ver jaardag van zijn onderneming werd hem het „Jo van Y'Uetfonds" aange boden, een fonds ter bevordering van studie en vakopleiding van leden van het personeel, Nu de heer Van Vliet zich uit za ken heeft teruggetrokken worden dat fonds en het Jo van Vliet Gehandi captenfonds zijn levenstaak. Bovendien heeft de heer Van Vliet nadrukkelijk gevraagd, hem bij zijn afscheid géén bloemen of geschenken aan te bieden. Het voor' dergelijke huldeblijken eventueel uit te trekken bedrag kon worden overgemaakt ten gunste van het Jo van Vliet Gehandi captenfonds. Daarop is voor meer dan vijfdui zend gulden gestort. GOUDA— CH-leden in Gouda voelen niets voor een linkse politiek van Christen-radicalen. Dit blijkt uit een "enquête van de CHU-afeding in die plaats: 31 procent sprak zich uit voor een fusie met KVP en ARP, 65 procent voelde alleen voor samen werking op praktisch (politiek ter rein, en 70 procent verwierp de poli tiek van de Christen-radicalen. MANILLA In 1975 zal het pas sagiersvervoer door de lucht drie maal zo groot zijn eh in 1980 vier maal 20 groot als in 1965, verwacht de directeur van de IATA, de inter nationale luchtvaartorganisatie Van daag begon in Manilla de jaarverga dering. In I960 maakten 200 miljoen pas sagiers van de luchtlijnen in de we reld gebruik. 2e leigden 228 miljard kilometer af. Het vervoer van passa giers steeg met 15 procent ten op zichte van 1965. NEW VORK Volgens berichten in het Amerikaanse weekblad Newsweek zullen ook de Amcri- kaanse ministers van landbouw Freeman, en van financiën. Fowler hun functies neerleggen. Hun aftreden zou in verband staan met de verkiezingsstrijd van volgend jaar. Freeman zou vele boeren in het harnas hebben gejaagd door de prij zen voor de landbouwprodukten te lang op een. te laag peil te houden Het aftreden van zijn collega zou zijn te wijten aan zijn wemig succesvolle poging het Congres te overtuigen van de noodzaak van een belastingverho- ging. Ook meldt het blad nog dat de Amerikaanse VN-vertegenwoordiger Arthur Goldberg na afloop van de huidige zitting van de Algemene Ver gadering zijn ontslag zou willen in dienen. (Zoals gemeld is vorige week minister van defensie McNamara be noemd tot president van de Wereld bank). l v. vT 53 HOJSKVAN HOLLAND De po- ging het Oostduitse vrachtschip Stubfrenkammer, dat is gezonken voor de monding van de Nieuwe W». tenveg, dit weekeinde te lichten en bij Europoort aan de grond te zetten is niisli&t. 7."wee van de vier Duitse bokken" van de firma Hars uit Hamburg slaagden erin het wrak, van hét 1.811 ton metende schip omhoog te halen. Halverwege het werkbraken echter de stroppen Sinds vrijdagavond zijn de bergers bezig met het karwei. In de loep van de zaterdag werden de werkzaamhe den al ernstig belemmerd door het nevelige weer en het drukke scheep vaartverkeer. ,De Stubbenkamn>?rafkomstig uit Rostock, kwam zoals bekend öp 53" november voor de Waterweg in aan varing met de 24.700 ton metende En gelse tanker Zenatio. De Stubben- kammer zonk vrijwel onmiddellijk. Negenentwintig bemanntngslecten konden worden gered. Een steward verdronk. In verband met het weer en hst getij Is nog niet bekend wanneer een nieuwe poging wordt gedaan het wrak te bergen. ZAANDAM Gisternacht heeft een felle brand gewoed in een garage van de Bruynzeel deurenfabrlek it Zaandam. Er gingen vier opleggers en twee kleine brandspuiten verlo ren. Ook het garagegebouw zeli werd vrijwel vernield. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Begin dit jaar werd de 23-jarige scholier J. A. V, door zijn vriend H. W. die bij de Marine werkte, verrast met een pistool. Bij nadere beschouwing van dit geschenk bleken er de initialen K. M. op te staan. Er rezen bepaalde vermoedens bij de scholier en daarnaar gevraagd, bekende de vriend vlot dat hij twee pistolen uit de wapenkamer van de Koninklijke Marine had weggeno men. Een ervan had V. nu in han den. V. vond het bezit echter veel te interessant om het uit handen en aan de politie te geven. Hij sloeg munitie in om eens wat met het pistool te „spelen". De politierechter, mr. J. C. van Panthaleon baron van Eek, om schreef vanmorgen het „spelen" als „het doen van griezelige dingen". Hij wilde verder niet op het gebruik van het het pistool ingaan. Officier mr, R, A. Schimmel, vond dat V. maar te gemakkelijk over het gevaarlijke bezit gedacht had. „U bent op de gevaarlijke weg", waar schuwde hy de scholier, die deemoe dig zijn hoofd boog. De officier versterkte zijn monde linge waarschuwing met het vorde ren van twee weken voorwaardelijk voor een proeftijd van twee jaar. In elk geval moest V. een geldboete van 100 betalen of tien dagen zit ten. Het pistool met munitie ging terug naar de wapenkamer. Een waarschuwing van twee we ken voorwaardelijk was te weinig in de ogen van de politierechter. Mr. Van Eek verdubbelde het, zodat er de komende twee jaar een maand boven het gebogen hoofd van V. hangt. Verder luidde het vonnis con form. Ondanks drie getuigen bleef de 47-jarige directeur M. L. G. uit Schiedam voor de politierechter vol houden dat hij op 19 juli om 11 uur niet hoorde of voelde dat hij op de bumper van de auto voor hem zat. Wel schoot hij als eerste reactie het trottoir, dwars over het fietspad, de grote weg op, met een flinke snel heid, aldus twee getuigen. Het gebeurde allemaal op de hoek van de Jacob Catslaan en de voor- rangsweg „B. K.-laan" ia Schiedam. De elektromonteur A. de H. wilde met zijn auto de B. K.-laan oprij den, zag een RET-bus naderen en stond op zijn rem. Met het gevolg dat G. met zijn wa gen op zijn voorganger botste, onder meer een brede deuk achterliet en rechts van de beschadigde wagen de B. K.-laan opschoot. Een buurt bewoner noteerde de klap, de bus chauffeur het model van G's wagen en De H. het kentekennummer. Op weg naar het politiebureau zei G. dat hij een aanrijding veroorzaakt had en doorgereden was. Nu wist hij zich van deze nachtelijke ontboezze- ming niets meer te herinneren. De officier overwoog: punt een, getuige hoort het, punt twee De H. voelt het, dus G. moet het wel ge weten hebben. Honderd gulden boete of tien da gen luidde de eis. Mr. Van ck von niste conform. Ablda I to Curacao verwacht, cardon. om Kaap de Goede Hoop naar Durban (bunkeren). Bukom, Hongkong. MANILLA: Acla 29/11 te Durban (ets 2), Ango Ango, Apapa, Curacao; Acmaea 30/11 te Curacao verwacht, Comerbrook, verm. Cardon, Matias de Galvez; Acteon I te Esstham verwacht, Stanlow; Area 22 te Bukom ver wacht, verm. Saigon; Atys 5 te Dakar verwacht (bunkeren), Durban, Lorenzo Marques, verm. Perz. Golf; Camitia I te Stanlow verwacht (els 2), Curacao; ca- ptsterla 7 te Mena el Ahmadi verwacht, om Kaap do Goede Hoop naar verm. Ge nua (wordt verm. Haluf Island. Mena al Ahmadi, Genua); Cirulla 25/11 van Curacao naar Stanlow, Barton, Curacao; Crania vertrekt verm. 1 van Ravenna naar Ant werpen, verm. Rotterdam, Thames: Dallia 7 te Mena aï Ahmadi verwacht, verm. Bukom; Daphne 25/II te Rotterdam (dok ken W.F.). Perz. C,olt iDiadema 4 te Arzew verwacht. Es Sider, Lavera (Rotterdam vervallen); Dllorrta 9 te Tranmere ver wacht. verm. Perz. Golf; Dlone 10 ter hoogte Kaapstad, verwacht op weg naar Fredericla <eta 29); Doslna 30/11 te Le Havre (1 meren, ets 2). Rotterdam (dokken R.D.M.), verm. La Skhiraa, Le Havre; Ka- bylia 30/11 te Bangkok verwacht. Singapo re, Bangkok; Kalydon 3 te Wellington ver wacht. Geelong, verm, Auckland. Marsden Point, Brisbane, Bukom; Kara 30/11 te Durban (ets 11), Port Elizabeth, East Lon don, verm. Curacao; Katelysia 3 te Piraeus verwacht. Priolo. verm. Genua; Kelletla 29/11 te Rotterdam (ets- 2), Thameshaven, verm. Kolllnghoime; Kenia 2 te Durban verwacht (bunkeren), Bukom; Kermla 5 te Mena ai Ahmadi verwacht, verm. Suez; Khastella 29/11 te Curacao (ets 30/tl). Car don, Puerto Miranda, Stanlow; Koplonelta 6 bij Hoek van Holland verwacht, Rotter dam, Thameshaven; Koratia 27/n te Bu kom, Sagon, Bukom (bunkeren), Bombay, verm. cochin, CALCUTTA; Korenla 2 ter hoogte Kaapstad verwacht op weg naar Bukom (eta 19); Korovlna 2 te Swansea verwacht, Hamble, verm. Petit Couronne. Curacao; Kostcia 30/ii te Aalesund, Rotter dam, Thameshaven: flossmatella 11 te Lu anda verwacht, Ango Ango, Sao Tome, Ascension Island, verm. Curacao: Krebsia 30/11 van Isle of Grain naar Hamburg. Duinkerken, Rotterdam; Kryptos 30/11 te Stanlow. verm. Dmgle. IJandarcy, Algeci- ras, Thames; Kyllx 1 te Lulea (ets 1), Kleierkanaal, Rotterdam; Niso to bij Hoek van Holland verwacht, Rotterdam; Ondina 1 te Genua verwacht, Banias, u.K./Cont )La Skhlrra en LaftA VERVALLENc Onoba te Mena al Ahmadi verwacht, om Kaap de Goede Hoop naar Rotterdam; Phlldora 10 te Tabangao verwacht, Perz. Golf; Fhiüne 5 te Whttegate verwacht, verm. perz. Golf; Fhilppla 6 te Mena al Ahmadi verwacht, verm. Bukom; Sepia 9 ter hoogte Kaapstad verwacht op weg naar Tranmere (eta 58); Vasum 29/11 te Puerto Miranda, Rotter dam. BrunSbuttel, verm. Curacao; Vlana 1 te New Vork verwacht. A'bany, curacao; Vldena 3 te Curacao verw .cht, verm. Pi- ney Point (Puerto Miranda vervallen); VI, trea 29/11 te Eaatham (ets l). curacao; Vlvipara 2 te Puerto La cruz verwacht, Philadelphia, verm. Curacao; Zafra 2 te Curacao verwacht (wordt verm. Puerto Mi randa, Curacao, North Port, Port Reading); Zarla 11 te Curacao verwacht. G Mauritz: Herma Martens Dts StugJimi 4: Broere: Elisabeth Broere Ned immlng- ham 4: Jacqueline Broere Ned Le Havre Gans: Christina oldendortf Dts San Ab- tonio 8: Roy bank Eng Kpeme tl: Ocken- iels DU Casablanca 7; Seheersberg Dts Slax 11 Broekman: Alda Zweed Hosum 3; Mountpark Brit Tubarao 4 Hansa: Grelffentels Dts Colombo l»; Oo- kenfels Dts Luanda 11; Treueniels Dts Antwerpen 14; Trauenfels Dts Antwerpen 14. SLEEPBEDRIJF Holland 3 vn Terschelling nr Griekse Aleette op 6 mijl van Schiermonnikoog Waterstanden Konstanz 284 min 1; Rhelnfelden 169 min 1; Straatsburg 189 min 14; ptlttersdorf 324 min 7; Maxau 336 min 1; Flochingen lil min 13; Mannheim 212 min 5: Stelnbach min 6; Mainz 225 min 8; Btngen 156 min 1», Kaub 156 min 20; Trier 330 min 46: Kobltra 228 min 13; Keulen 213 min 27; Ruhrort 41» min 28; Lobitft 1048 min 20; Nijmegen 8« min 12; Arnhem 847 min 13; Eefde Ussd 422 min 6: Deventer 3tt min 4; Mons n 5458 min 10; Borgharen 4029 min 31; Belfeld 1202 min 34; Grave beneden de sluis 501 min 24. WATERSTANDEN VOOR MORGEN Rotterdam 7.06 19.45; Vlisslngen 4.86 16.31Willemstad 6.48 19.13, r Angrtakust te Abidjan, Ba- 4DEC 2185 Alnftak 2 1480 rn W Freetown nr Jeddah Ainstetkroon 2 SOOm NJÏO Newcastle Amstelmeer 2 390m O Durban nr Singapore Atnstelroolen 2 te Moji Amstelveen 2 40m NNW Cairns nr Basrah Andyk 2 te Genua Aristoteles 3 te Trinidad Atys 2 iSOrn O Madeira nr Dakar Admiraal Courbet 2 Theems nr Colchester Alletta 2 Texel ls nr Dram- m an Ank-T 2 5m W Terschellln- gerbank ls nr Gumus Anne Chrlstlnaï dw Cadiz nr Lissabon AntUla. 2 Noordhinder nr Botterdam Ask 2 Gotskasandon nr Amsterdam Avenier 2 Beachyhd nr Sou- thempton Aletta 2 40 m W Tersehellln- gerbanfc ls n Drammen Ank-T 2 60 nt W Terschellln- eerbank n Gunne* Arnhem 2 260 m NW Bermu da n New york Aciia 2 Durban n ango Ango Acmk®k s 230 m N Curacao 11 cornertwook Aleorab 2 60 ra wzw st Pauls Rocks n Santos Area 2 320 ra ONO St Helena n Singapore Accret 2 rede Harwich n Le- ♦report Al-neb 2180 tn N Bermuda n New Vork Artemis 2 te Antwerpen; Amstelland 2 èpass Kp Verd. EU. n Buenos Aires; Accres 3 Harwich Road n Le- treport; Annemarie Bohmer 3 dw Wieklo w n Alexandrje Algol 3 te Antwerpen; Avedrecht 3 te Antwerpen Amerskerk 3 te Genua; Andromeda 2 Valencia n Cartagena; Anholt 2 50 m QZO May Island Anne Herturth 2 50 m O al- giers n Rotterdam; Atlantic 2 46 m NO Humber n Kristlansand; Borneo 2 600m O Ascension nr Holland Baltic 2 I5m O Beachyhd nr Amsterdam rendrecht 2 Duinkerken n valetta Bernlna 2 800 m z Azoren n Den Helder Boekanier 2 Sandetti Is n Antwerpen Blitar 2110 m N Dakar n Marseille BenSnkust 3 te Victoria; Baltic 2 Varne is n Amster dam; Breehelle 2 5 m WZW Goeree n Newhaven; Batjan 3 te Buenaventura; Brl'sum 2 Baltimore n Trini dad; Breehees 2 umulden n Ant werpen; Besta 4 Utkllppan nr Stock holm Caltex Lelden 2 tSm z Co chin nr Penang Caltex Naples 2 340m N Belra nr L. Marques Caltex Nederland 2 155m Malta nr sidon C- ania 2 rede Ravenna Caprl Cornus 2 10m "W Duin kerken Ceres 2 Schelde t/a Vlissln gen ClothUde-M 2 im NO Sandet- tie ls nr Rotterdam Coceinelle 2 loom NW Lissa bon nr Brest Coeta 2 20m W Beachyhd nr Antwerpen Comtesse 2 Lizard n Antwer pen Cornelia B 2 215 m W Bea- chyhead n Rotterdam Caltex Madrid 3 te Bahrain Caltex Rotterdam 2 200 m W Bombay n Pers Gulf Candlde 2 dw Pasajes n Oporto Conbrio 215 m Z Plymouth n Pembroke Cartago 2 250 m ZW Kingston n New York; Citadel 2 40 m NW Texel ls n Aberdeen: cocclnelle 2 Kp Villano n Brest: Camitia 2 stanlow n cura cao; Congokust 2 Seine n Bor deaux; Dallla 2 480m O Mombasa nr Muscat Duivendrecht 3 te Shanghai Donata 2 20m O Smithknoll nr Leeuwarden Dutch Mate 2 40m N Texel ls nr Oslo Doslna 2 Le Havre n Rotter dam Deslree 2 Southgoodwln n Rotterdam Dirk D 2 Tongue Is n Rotter dam Deneb 2 45 m WNW Kp Spartel n New York Deo Gloria 2 100 m NNO Kp Villano n Liverpool; Dutch Master 2 dwars Smithknoll Is Middlesbro; Dirk D 3 12 m ONO Goeree ls: Esperance 216 m O Kiel ls n Doetlnchem Eemhaven liSmZ Durban n Europa Echo 2 90 m N Finlsterre n Dakar Eos 2 Plrea n Istanbul Eerbeek 2 Bornholm n Kot- Jjgj Explorer 4 15 m NW Kp For- mozo nr Locatie Farmsum 2 in Vestfjord nr Narvik Fes llraw Ouessant nr Londen Flat 2 Smalls n Lissabon; Gansterdyk 2 180m W Land's End nr Le Havre Geestland 2 loom ZW Land's End nr Barbados Giessenkerk 2 35m ZW Wight nr Marseille Gooiland 2 Bremen nr Ham burg Grebbedyk 2 New Orleans nr Savannah Gulneekust 1 Dakar nr Amsterdam Gulf Swede 2 680m ZZO Co lombo nr Perz Golf Greta 2 Owers ls nr Rotter dam Global Adventurer 2 Baha mas n Houston Graveland 2 340 m ZZW Te- nerife n Amsterdam Geestsluis 2 25 m W Goeree n Maassluis Geulborg 2 20 m O Startpolnt n Maastricht Geertje Bulsman 2 Montreal n Liverpool Gooiland 3 te Hamburg; Gulf Hollander 3 te Genua; Hollands Dreef 2 95m NNW Muscat nrEastlondon Hercules 2 539 m NW Fi nlsterre n St Thomas Gloria Maris 2 CI vita Vecchla n LIvomo Hoop 2 70 m NW Benghazi n Valencia Hunzebofg 2 50 m NNO Er ls n Utrecht Hoogkerk 2 Kp Blanc n Duinkerken Hector 3 te Bremen; Hoop 2 100 m NW Benhazi n Valencia; Inca 2 12 m ZZW Ouessant n Dieppe; Jenjo SlOmW Dungeness n Exeter Jolanda Smits 2 400 m Z Ma dagascar n Saigon Jurien de vries 2150 m N Vilano n Liverpool Jonet 2 Galloper Is n Rotter dam; Juvalta 3 40 m NNW Lands End n Whitehaven; Kalydon 3 te Wllllngton Kelzerswaard 2 Santander nr Curacao Koudekerk 2 500m O Mauriti us nr Singapore Kamperdljk 2 160 m ONO Bermuda n Miami Kelletla 2 aank Thameshaven Korenla 2 dwars Kaapstad n Singapore Kossroatella 2 780 m. N Macu n Luanda Kamperdyk 1 240 m O Ber muda n Miami Katwijk 2 230 m Z Manilla n Manilla Khasiella 2 Puerto Miranda n Stanlow Kyllx 2 Lulea n Rotterdam Kinderdijk 2 Lissabon n Cristobal; Korendijk 3 Port Arthur nr Rotterdam Lelykerk 2 toom ONO Gibral tar nr Muscat Laura Christina 2150m ZO Mallorca nr Alicante Leemans 2 30m ZO Teign- mouth Ladon 2155 m WZW Havan na n Maracalbo Le overt 2 15 m NO Noord- hinder Lente 2 50 m NO Land's End n Brtdgewater Lekhaven 3 te Bremen; Loire Lloyd 2 480 m NO Pu erto Rico n Genua; Labotas 3 50 m zw casquets n Rotterdam: Laara Christina 3 50 m ZW Mallorca n Alicante; Leuve Lloyd 41509 m N Faa- aseli nr Tahiti Loire Lloyd 3 850 m OZO Bermuda nr Genua Marne Lloyd 2 250m W Mal- dlve eil nr Calicut Meerdreeht 2 57om WNW Fi nlsterre nr Norfolk Mercurius 2 45m ZW Sou thampton Marconi 2 25m ZO Wight nr Goole Marian Maria 2 20m N Al giers nr Casablanca Markab 2 t/a nablj Amble Martinistad 2 25m N Villano nr Rotterdam Kp Roca n iorca mN villano n Rotterdam Maas Lloyd 2 aank Panama- Moordrecht 2 West Palmbe- ach n Aruba Mlrzam.N 2 Salonlki n Hera- klion Mediterranean Sprinter 2100 m zw Marseille: Mynlas 2 50 m ZW Ventsplls n Rotterdam; Merwe Lloyd 4 te Durban Moerdyk 4 te Los Angeles Neder Weser 3 te Chittagong Nusakan 2 45m ZW Holyhead nr Pasajes Neder Linge 2 180 m ZW Flo- res n Duinkerken Neptunus 2 600 m ZW Azoren n Pta Delgada; Netta 2 90 m ZW Ouessant n Salonlki; Noordzee 2 20 m N Terschel- lingerbank is n Harburg; Noordstad 2 15 m W Goeree Is n plyouth; Netta 3 185 m NO villano n Tessaloniki Nina 3 30 m W Gibraltar n Penzance; Nusakan 3 20 m Z Lands End; Nushaba 4 40 m Z Marseille nr Casablanca Onoba 2 Mena al Ahmadi nr Rotterdam Oceaan 3 Sandettle Is n Lis sabon; Pblline 2 110m OZO Kp St Vincent nr Whltegate Purmerend 2 200m ZO Thursday isl Phecda 2 Str Bonifacio nr Marseille Pinola 2 Cromer nr Rotter dam Primus 2 5om zzw Land's End nr Pescara Peperkust 2 200 m N Fi nlsterre n Guanta Prins Alexander 2 pass Kp Gaspee n St John Prinses Maria 2 75 m Seillys n Londen P G Thulin 2 Hallfax n Freeport: Prins der Nederlanden J. 850 m zw Azoren n Trinidad; Pacific 2 Golf v. Blscaye n Rotterdam: Prinses Wllhelmlna 2 70 m ZW Ouessant; Pacific 2 Golf van Blscaye n Rotterdam; Pricels 3 Havre nr Bilboa Radja 2 3C0m NW Kaapstad nr Duinkerken Reestborg 2 60m N Borkum- rlff nr Halmstad Result 210m NO Ouessant nr Pasajes Kotfi 2 Bahrein n Koewalt Kyndam 2 420 m OZO Kp Guandafui n Bombay Rotterdam 2 san Juan n New York; Ria '1 pass Casquets n Casa blanca; Rose 4 dw Oran nr Kenltra Socrates 2 Paramaribo nr Madeira Stad Vlaardlngen 2 140m W Trondhetm nr Turku Straat Chatham 2 te Mel bourne Straat Frezer 2 1400m NO Mairltius nr Durban Straat Madura 3 te Fremant- le Santa Marpltareta 2 Noord- hinder nr Amsterdam Solent 2 Westerschelde nr Zeebrugge Spirit 2 dw Zeebrugge nr Antwerpen Stella Marls 2 25m Z Wight Sarpedon 2 te Gibraltar Scheplwijk 1 200 m NO Flo- res n Curacao Schiedljk 2 450 m ZW Azoren n Cristobal Stad Maastricht 2 75 m W New Foundland n Baltimo re Straat Rio 2 te Saganoslkl Stella Maris 2 dw Royal So vereign n Middlesbro Schouwen 1130 m NO Para maribo n Curacao Servaaskerk 2 430 m Z Mon rovia n Rotterdam Spaarnekerk 2 te Antwerpen Steenkerk 2 123 m Z Dakar n Kaapstad Straat Lombok 2 Sanbang n Colombo Straat Luanda 2 te Mombasa Straat Madura 2 Hongkong n Port Swettenham Straat Magelhaen 2 250 m N Mauritius n Singapore Senior 2 2m NO Northfore- land n Londen Sllva 2 Terschelling n Nantes Sftula 2 60 m N Tobruk n Tripolis Slnon 2 650 m ZW Azoren n Paramaribo; Stentor 3 te Alexandria; Stella Antares 2 Rodos Eiland n Haifa slaoe 4 te Mogadiscio; Streefkerk 3 te Duinkerken; Tahama 2 80m W Blzerta nr Las Palmas Thuredrecbt 2 25m N Casquets nr Rotterdam Tjitarum 2 30m N Timor nr Singapore Tbaletas 2 40m ONO Kp St Sebastian nr Genua Thca 2 Dungeness nr Cork Trio 2 10m N Flamborough- head nr Hartlepool Twee Gezusters 2 Str Gibral tar nr Barcelona Tara 2 te Rio de Janeiro Tasman 2 10 m N Sandetti Is n Terneuzen Tycha 3 40 m NO Ouessant n Londen Tamara 2 300 m WZW Ber muda n Port Jefferson Tegelberg 2 670 m WNW Kaapstad n Rio de Janeiro Tjlliwong 2 320 m NO Saigon n Singapore Tjliuwah 2 Brisbane n Syd ney- Tempo 2 Dungeness n Casa blanca. Telamon 2 Bremen n Ham burg: Tempo 2 Royal Sovereign n Casablanca; Telamon 3 te Hamburg; Vtdcna 3 te Curacao Volharding 2 60m NO Las Palmas nr Valencia Vlieland 2 150 m ZZW New Foundland n Montreal; Valkenburgb 3 30 m ZZW Ouessant n Napels; Vera 2 10 m zw Portland n Antwerpen. 4 DEC Waterland 2 oom OZO Dar es Salaam nr Mombasa westerkerk 4 te Fremantle Wonosari 2 rede Busblre Wymers 2 20m ZW Terschel- lingerbank Is nr Londen Wymers 2 25 m O Smitsknoll Is 71 Londen Walcheren 2 160 m Z San Salvador n Balboa Woensdrecht 2 720 m O Ma nilla Westerdok 2170 m NO Villa- no n Greenhite; I Jselhaven 2 20 m W Le Ha vre n Lelxous; Zeester 2 Schelde nr Londen Zwartowater 2 30m N Noord- hinder nr Lorlent Zaankcrk 2 te Tanga Zafra 3 te Pt Miranda Zaria 2 450 m ZO Monrovia n Curacao; Zwljndreeht 2180 m OZOKP Hatteras n Avonmouth; Zeeburgh 4 20 m zw Casquets nr Rotterdam Ji

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 2