Ds. Aalbersberg neemt afscheid Leggen zinkers onder begonnen rivier Honderd musici doen mee aan concours Sint wip een stnk kaas uit het vuistje AGENDA Sinterklaas in Kester bekeurd Veertien wedstrijden winst Hogere cijfers voor tafeltennisclubs „Gids voor Schiedam" Maasland heeft weer 5.000 inwoners Vrijdag begint raad aan begroting Twee concerten en een musical Coolsingel veilig over BEZORGERS i$J?oU?r0iuntnetr i lï Vrijdag alle drie gelegd Solisten in Harmonie Twee aiito^s in beslag genomen Snelle verbouwing Fa Louis Jurgens Bijna onder de trein Zangkoor „Progeza" nadert 100 leden Hondenbelasting is verplicht CHJQ bespreekt samenleving Burgerlijke stand Cross Country werd succes Twee gewonden bij botsingen s s 9 wasmachines. INTERIEUR rotterdammer Pasrfna 3 2A DINSDAG 5 DECEMBER 196? gemeente SCHIEDAM K <8 M M S4 ■ei m m S W r> M VLAARDINGEN .en morgen dagelijks SCHIEDAM en morgen ■en 'Inn "lijks Onwel en overleden Korps mariniers viert verjaardag (Van onze correspondent) MAASSLUIS Dank zij- krachtig remmen van de ma chinist is de 61-jarige mejuf frouw P. C. V. zondagavond om streeks kwart voor zeven een aanrijding van een trein ont komen. Zij liep in gedachten de spoorwegovergang in de Bur gemeester De Jonghkade over en merkte niet dat deze met een halve boom was gesloten. Jaarvergadering van natuurliefhebbers Expositie pluimvee in de Harmonie Sterk spel van SVC-1 Kwart miljoen voor Bernisse-project DAGBLAD DE ROTTERDAMMER n- Burgemeester van Schie dam brengt ter openbare ken- jjst ingaande 8 december 13G7 gedurende één maand ter gemeentesecretarie «afdeling Openbare Werken) voor een (ïïer ter Inzage ligt de bij be sluit van gedeputeerde saten aar provincie Zuid-Holland van 15 november 1967, nr. 406, goedgekeurde „Tiende wijzi ging Bebouwingsvoorschriftcn ™0r de Bebouwde Kom (gron den begrensd door Celsiusstraat, Dr Zamenhofstraat, Hogenban- weg Comelis Drebbelstraat. yultonstraat en Lorentzplem)". Gedurende evengenoemde ter- Sin kunnen zij. die zich tijdig met bezwaren zowel tot de ge meenteraad als tot gedeputeer de staten hebben gewend, bij de Kroon beroep instellen. Schiedam, 5 december 1967. De burgemeester voornoemd. H Roelfsema «Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Ds G. Aal- ibersberg, evangelisatiepredikant van de Gereformeerde Kerk, hoopt zon dagavond 10 december om acht uur afscheid te nemen tijdens een dienst m"de Pniëlkerk. Dit in verband met »un vertrek naar De Glind bij Ach terveld (U-), waar de predikant gaat werken onder de pupillen van het jeugddorp De Rudolphstichting. J Ds. Aalbersberg zou reeds m au gustus afscheid preken, maar een nekte verhinderde dat plotseling. Donderdagavond bestaat er van half acht tot negen uur voor iedereen ge legenheid afscheid te nemen van de predikant en zijn vrouw tijdens een receptie m een zaal van de Pniël kerk. Na zijn vertrek komt ds. Aal bersberg op 24 december weer in Vlaardingen terug voor een gasfen- dienst m de Maranathakerk, die tus sen vijf en zes uur door het Convent van Kerken zal worden uitgezonden via Hilversum XI. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Vanmiddag is er een begin gemaakt met het leggen van de eerste van drie zinkers met leidingen die onder de Nieuwe Wa terweg (van grens Ylaardin- gen-MaassIuis naar Rozenburg) moe ten komen. Het is een zinker met een 24-duims leiding van het Rotterdamse drink- (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vrijdag 15 en zaterdag 16 december wordt ïn de Harmonie het nationaal solisten con cours gehouden. Het aantal deelne mers is bijzonder groot. Ongeveer honderd musici hebben zich laten inschrijven. De Federatie van Vlaar dingse Muziekgezelschappen heeft het concours uitgeschreven. Gezien het grote aantal deelnemers is in overleg met de jury bepaald, dat de soli met langer mogen duren dan vijftien minuten. De heren J. P. Laro en Joh. F. Pala uit Rotterdam vor men de jury. Mevrouw Rinia van Nauta-Kreulen uit 6e Maasstad zal de deelneemers op de piano begelei den De solisten komen onder meer uit M >4 •4 14 W «3 14 Q 14 O 14 >-5 s*s M SO M 24 SS» S*t tr* VLAARDINGEN Bij de Rijkspostspaarbank is in november t 337.00® ingelegd in 1.273 handelingen, en i 366 060 uitbetaald in 065 handelingen. Stadsgehoorzaal: 't Geheime merkteken, film, 20. Gerei. Gem.: Westnieuwiand 56, ds. L. Huisman, bijbellezing, 19.45. immamielkerk: Interkerkelijk avondge bed, 19 30 tot 19 50. Rijkant. „De Rotterdammer"» Smalle Ha venstraat 11, tel. 3467*75, ook voor redactie, telet 345775 ,lf„„ Klachtenbezorging: H. Verheij, Wag- neistraat 24 b, telefoon 343345, dagelijks van 18 30 tot 19.00 uur en 's zaterdags van 18 00 tot 19 00 uur. Alarmnummer politie en brandweer. 344444. Centrale meld- en regelkamer (voor klachten iuchtverontreiniging): 282887. Apotheek: Bot, BUlltonlaan 66, te*ei. 344729. Agentschap „De Rotterdammer Maassluis: mevrouw N. Klein, Damstraat J2 (ook klachten bezorging). Apotheek Maassluis: Rijnmond, Mozart- Jaan, tel. 2209. Arcade: Spleringshoeklyceum. 14 Musis Sacrum: Gemeentewerken, nee, 14 Irene: C.H.U., vergadering. 29 Arcade: Spieringshoeklyceum, bal. -ö Wijkcentrum Nieuwland: Wijkver. Nieuwland, St, Nleolaasleest. 20 mati- Bijkantoor „De Rotterdammer Lange Kerkstraat 82. Telefoon redactie, -o 39.54. Agentschap Schiedam: Mevrouw I. van Gog, Br. Zamenhofstraat 133a. te,. 15.24 00 (ook klachten bezorging). politic: 26.46.66. Alarmnummer brandweer. ;6.9t. 23. GG GD: 26.32 90. Apotheek. Nieuwland, dr. Wibautplem 17, tel. 26.75.32. Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Dordrecht, Loosduinen en van de eilanden. De verscheidenheid aan muziekinstrumenten is groot. Elk lid van de jury kan maximaal negen tig punten toekennen. Bij de beoordeling wordt gelet op klankgehalte, zuiverheid, opvatting, techniek, ritmiek, nuancering, frase ring en articulatie. Verder zijn ook houding en samenspel bepalend. Elke prijs bestaat uit een diploma. Tevens zal voor het hoogste aantal punten voor houten blaasinstrumen ten, koperen blaasinstrumenten, ac cordeons en duo's, trio's of kwartet ten respectievelijk een plaquette van het gemeentebestuur, een medaille van de Stichting Vlaardingse Ge meenschap en een prijs van het Co mité tot viering van Nationale Ge denkdagen worden uitgereikt Het concours begint vrijdagavond om half zeven. De wedstrijd wordt de volgende dag 's morgens om tien uur hervat. Men zal proberen de prijzen op de laatste avond van het concours uit te reiken. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Op de taxistand plaats bn Extase aan de 's-Gravendijk- wal is een taxi in beslag genomen door de politie. De wagen had twee gladde banden, een defecte stuurinrichting en een kapot portier. ft Een andere auto die in beslag werd genomen was die van de vijftigjarige administrateur J. G. O. De temmen en het stoplicht waren defect. Het ken tekenbewijs is ingenomen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Aan boord van bet binnenschip Onderneming in de Wijn haven is tijdens het vissen de ou- jarige I. G. D. Tunri uit de Rusthoflaan - onwel geworden en overleden. KESTEREN Sinterklaas is maandag xn Kesteren op de bon ge slingerd, omdat hij tegen de zm^van het bestuur van de christelijke school het schoolplein betrad. Sinterklaas trok zich niets van het bordje „Verboden toegang aan en stapte met zijn Zwarte Pieten op het schoolplein. De kinderen waren enthousiast. Maar de kindervriend kwam de school niet in. Zijn vergeefse bezoek was een gevolg van een aktie van de ouders, die niet begrepen waar om er wel cadeautjes mochten wor den afgeleverd aan de school, maar Sinterklaas ze zelf niet mocht bren gen. De ouders riepen daarom de hulp in van een Wageningse studenten vereniging. De studenten namen con- tact op met Sinterklaas. En hij kwam naar Kesteren. Een wachtmeester van de rijks politie zette Sinterklaas echter op het schoolplein op de bon op verzoek van het hoofd van de school. Vermoedelijk zal Sinterklaas er niets meer van horen. Burgemees ter D. J. Pot dacht, dat het proces verbaal wel zou worden „ingeslikt". waterleidingbedrijf, die donderdag gevolgd wordt door de leiding bestemd voor de verbinding uit Euro poort naar de raffinaderij van Mobil Oil in Amsterdam (26 duim) en vrij dag door een reserve-olieleiding van het havenbedrijf (12 3/4 duim). De zinkers zijn elk 640 meter lang en worden door middel van lieren op een trekponton van de noordelijke naar de zuidelijke oever getrokken. Men heeft de manier van werken met staalkabels gekozen omdat bokken en sleepboten nogal hinderlijk zijn voor de drukke scheepvaart op de rivier. Het werk wordt uitgevoerd door het Aannemingsbedrijf Visser en Smit uit Papendrecht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In vijf dagen tijd heeft de firma Louis Jurgens aan de Hoogstraat 117-119 een nieuwe,^ mo derne showroom met kachels, haar den, sanitaire artikelen, wastafels, tv- en radiotoestellen, letterlijk uit de grond gestampt. Het interieur is smaakvol, terwijl de opstelling van de grote verschei denheid aan verkoopobjecten er een permanente expositie van maakt. Op nummer 117 had de firma Jur gens reeds een showroom. Nu het filiaal van Radio Van Dijk erbij is gekomen, beschikt men over een ver koopruimte van minstens 150 vier kante meter. De heer Louis Jurgens, die zijn hoofdkantoor aan de Hoofdstraat 189 heeft, is er van overtuigd, dat de Hoogstraat hoe Schiedam zich ver der odk mag ontwikkelen van koopcentrum blijft. Ook ziet hij zowel de mogelijkheid als de noodzakelijkheid in om een aantrekkelijk koop ei reu it Hoogstraat- Broersvest, Lange Kerkstraat te ma ken „Het initiatief moet natuurlijk wel van de middenstand uitgaan, maar de overheid moet daarbij ten volle haar medewerking verleren" aldus de heer Jurgens. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Vrijdag 8 decem ber zal om 16 uur ter gelegenheid, van de verjaardag van het korps ma riniers op het ereveld van de algeme ne begraafplaats „Crooswijk" een korte herdenkingsplechtigheid wor den gehouden. Tijdens deze plechtig heid zal een vlootpredikant een schriftlezing houden en de vlootaal- moezenier vooraan in gebed, verder zal de marmierskapel koraalmuziek ten gehore brengen. Belangstellenden worden verzocht om 15.50 uur op de begraafplaats aanwezig zijn. Maandag 11 december wordt bij het mariniersmonument op het Oost plein een ceremoniële vlaggeparade en een kranslegging gehouden. Aan vang 11 uur. Hierna volgt onder commando van majoor J, Gravestijn een mars door de stad langs de volgende route: Groenendaal - Blaak - Nieuwstraat - Vissersdijk - Buigersteyn - Caolsin- gel - Binnenweg Karei Door manstraat - Aert van Nesstraat - Meent - Goudsesingel - Brussestraat - Ammanplein, gevolgd door een ge zamenlijke feestmaaltijd in de Van Ghentkazeme. Toen zij midden op de overweg was schrok zij van de reeds vlak bij haar van het station aankomende trein. Zij viel en kwam juist naast de treinbaan terecht. De trein raakte slechts een van haar schoenen. De machinist had de vrouw al op gemerkt toen zij zich nog voor de overweg bevond. Hij gal hoomsigna- len en stelde de noodremmen in wer king. De trein kwam ongeveer hon derd meter verder tot stilstand. Een familielid heeft zich over de hevig geschrokken dame ontfermd. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het christe lijke gemengd zangkoor Progeza zal aan de vooravond van het kerstfeest in een dienst van de r.-k. St. Johan nes de Doperkerk aan de Gedempte Biersloot eigen liederen zingen. De dienst begint om half tien. Op woensdagavond 13 december zal het koor om acht uur optreden voor pa tiënten m het Holyziekenhuis. Progeza denkt binnenkort het hon derdste lid te kunnen begroeten. De leden zijn voornamelijk afkomstig uit gereformeerde en hervormde krin gen. Het gemengde zangkoor heeft nog een tekort aan beren. De mini mum leeftijd voor het lidmaatschap is zestien jaar. Men kan met het koor kennisma ken op de repetitieavond, die maan dag van acht tot tien uur wordt ge houden in een zaal van de Marana thakerk aan de dr. Wiardi Beck- mansingel. Verder kunnen be langstellenden inlichtingenkrijgen bij secretaris W. van Weijen, Iris- straat 43, tel. 346040. (Van een onze verslaggevers) VLAARDINGEN Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, afdeling Vlaardingen en omstreken, houdt vrijdagavond de jaarvergadering in de grote zaal van het r.-k. Volksgebouw aan de Mark graaflaan 42. De vergadering begint om kwart voor acht. Het bestuur stelt zich voor het huishoudelijke gedeelte in één uur te kunnen afwerken. Na de pauze zal de heer A, Schoonveld, leraar handvaar digheid, een demonstratie pottenbak ken geven. Bij voldoende deelname zullen op 21 december weer eigen kerststukjes kunnen warden gemaakt De kosten zijn minimaal ƒ3,50. Belangstellen den kunnen zich voor of op de jaar vergadering opgeven. (Van een medewerker) VLAARDINGEN In de negende ronde hebben tde Vlaardingse tafel tennisverenigingen zich aardig om hoog gewerkt. Van de 23 wedstrijden werden er veertien gewonnen en gin gen er acht verloren, terwijl eenmaal de punten werden gedeeld. Een vrij hoog percentage, zoals het dit seizoen nog niet eerder is voorge komen. Intiem zorgde voor het leeu wenaandeel dank zij zeven overwin ningen en slechts drie nederlagen. Intiem 1 versloeg BTTC 2 met 91 en dat is meer dan men had mogen verwachten. Intiem 2 deed ook goed werk want tegen TOG 2 met 64 winnen is een mooi resultaat. Stolk verrichtte hier de hattrick. URTTC 1 won van Hoogvliet 1 met 64 en werkte zich daardoor om hoog. Shell 1 speelde 5—5 gelijk te gen SVA 2 en blijft zodoende nog in de gevaarlijke zone hangen. Shell 2 won van Repelaer 2 met 64 en dit team zit in de lift, die naar boven gaat. Hollandia 1 stelde helaas teleur door van koploper Elan 3 te verliezen met 7—3, waardoor men de aanslui ting miste. De wedstrijd tussen TOG 4 en Flardinga 1 is gestaakt omdat een TOG-speler misplaatste opmerkingen maakte ten opzichte van de scheidsrechter (een lid van Flardin ga). Het Flardinga-team wenste toen niet meer verder te spelen. TOG 4 leidde toen met 61. Sunlight 1 verloor in Hoogvliet met 64 van Hoogvliet 3 en Sunlight 2 had geen medelijden met Sorry 2 dat in eigen huis met 91 ten onder ging. De overige uitslagen waren: Intiem 3TSF I 2—8, Xerxes 8—Intiem 4 Goudsesingel 221 Rotterdam te!,116C73-123082 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Vlaardingse Pluimvee- en Konijnenvereniging (VPKV) houdt vrijdag 8 en zaterdag S december haar jaarlijkse expositie in de Harmonie. In totaa! zullen 225 hoenders, konijnen, sierduiven en ca via's te bezichtigen zijn. De trekking van de loterij is zater dagmiddag 9 december om vier uur in de Harmonie. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De nieuwe Gids voor Schiedam (1967) van de Stich ting De Schiedamse Gemeenschap is verschenen. De laatste is van 1965. In die twee jaar is er wel het een en ander in Schiedam veranderd. Schiedam heeft inmiddels een nieuwe commissaris van politie ge kregen, de heer C. van der Haagen en twee nieuwe wethouders, mejuf frouw G. D. de Graaff en de heer M. Eykenaar. Namen van gemeente raadsleden verdwenen en nieuwe kwamen ervoor in de plaats. Men was dus hard aan een nieuwe gids toe. De nieuwe is uitgebreider, en meer gedetailleerd dan de vorige. Hoewel SCHIEDAM Het eerste da mesteam van de Schiedamse Volley bal Club 'heeft opnieuw winst ge boekt met een overwinning op het sterke OVC/Celebes 2. De uitslag V/a's 32, waarmee de Schiedamse dames de eerste plaats weer delen met OVC/Celebes 2 en Syrèna, beide uit Den Haag. Het werd een spannende wedstrijd, waarbij vooral de grote vechtlust op viel van de Schiedamse dames. Dames 2 kregen uitstel wegens de mist en hoefde niet naar Spijkenisse. Dames 3 versloeg VCK met 3-0. He ren I werden met 3—1 geklopt door Syrèna. Ook de Heren 2 verloren van CW in Capelle. Heren 3 wonnen met 31 van DRL 2. MAASLAND Een paar jaar geleden bereikte Maasland aan in woners het afgeronde cijfer van vijfduizend. Dat bleef niet lang zo: een gretig Maassluis annexeerde een deel van Maasland, 'dat verarmd aan inwoners achterbleef. Maar Maasland was niet verslagen, zoals deze week is gebleken. Een trotse burgemeester F. J. Groot Enzerig kon maandagmorgen veehouder J. P. van Noordt van de Westgaag felecitexen met de geboorte van een dochter en hem vertellen, dat zijn kind als vijfduizendste was inge schreven. Maandagmiddag bezocht de burgemeester vergezeld van zijn vrouw het echtpaar Van Noordt-Van Mill om de gelukwensen van het ge meentebestuur over te brengen. Voor dochter Maria was er een spaar bankboekje met vijfduizend oenten, voor mevrouw Van Noordt een bloemetje en voor vader Van Noordt een kistje rokertjes. Het echtpaar heeft nu twee zoons en twee dochters. De eerste keer, dat in Maasland de vijfduizendste werd geboren was in 1964. Toen was het gezin Van de Burg aan de Huis Te Veldelaan de gelukkige. 91, Intiem 5Luxaflex 1 3—7, Stadhuis 4Intiem 6 46, Intiem 7Hobart 2 64, Roteka 2Intiem 8 13, Atlantic 4Intiem 9 46, In tiem 10St. R'dam 5 7—3, Holl. 2Noad 5 6—4, Elan 5—Holl. 3 10—8, Holl. 5Overschie 5 19, Holl. 7Xerxes 10 73, Van Melle 1—URTTC 2 9—1, URTTC 4Mijnsh'land 1 7—3, URTTC 3— Hellevoetsluis 1 82. Bij het onlangs gehouden tafelten- nistomooi voor scholieren heeft In tiem zoveel nieuwe leden geboekt, dat het in januari met vijf junioren teams zal deelnemen aan de competi tie die dan begint; daarbij bevindt zich een damesteam, dat zal uitko men in een damesklasse. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN ledereen die in 1967 als houder van één of meer hon den belastingplichtig is, zal ook voor het jaar 1968 worden aangeslagen. Indien men geen hond meer heeft, moet dit voor 10 januari worden ge meld bij het bureau gemeentebe lastingen in het stadhuis. Wie houder van een hond is gewor den moet hiervan aangifte doen. Bij verzuim kan de belasting worden na gevorderd. Het is dan mogelijk dat ƒ45 moet worden betaald inplaats van vijftien gulden. F „ae wpgmx&i... BINNENSINGEL165.TEL: 342486 VLAARDINGEN (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De gemeenteraad begint vrijdagavond om acht uur aan de behandeling van de begroting. De ze vergadering wordt vervolgd op maandag 11 december, donderdag 14 december, vrijdag 15 december en maandag 18 december, telkens 's avonds om acht uur in het Stadhuis. Het ligt in de bedoeling de eerste en tweede raadsvergadering in 1968 te houden op respectievelijk dinsdag 2 januari (met Nieuwjaarsrede van "burgemeester H. Roelfsema) en maandag 22 januari, telkens om acht uur s' avonds. i (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de rest van het jaar staan er, zoals gebruikelijk weer heel wat muzikale uitvoeringen op het Schiedamse cultuurprogram ma: Zaterdag 9 december verzorgt het Kamermuziekgezelschap Interlexta onder auspiciën van de Vereniging onder auspiciën van de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum een „Bachconcert voor kenners en liefhebbers". Uit te voeren werken: concert voor drie klavecimbels en strijkers in d; concert voor twee io- len, strijkers en klavecimbel; Bran- denburgs concert no. 4 (met twee alt- het „grondpatroon" natuurlijk het zelfde is gebleven. Een ding is zeker: alleen zij die aan de samenstelling ervan hebben meegewerkt, kennen de moeilijkheden. Gids en bijbeho rende plattegrond zijn onmisbaar voor elke Schiedammer. (Van onze correspondent) MAASSLUIS Maandagavond 11 december houdt de afd. Maassluis van de C.H.J.O,, in het Ge meenschapshuis aan de P. C. Hooft- laan een algemene vergadering, die in het teken zal staan van „mens en samenleving". Ook zal de enquête worden besproken, die de C.H.J.O.-groep heeft voorbereid en die nu voor behandeling gereed is. Voor deze avond heeft de Rijksvoorlichtingsdienst een ge luidsfilm ter beschikking gesteld, „Werken aan de samenleving". Na vertoning is er gelegenheid om over dit onderwerp van gedachten te wis selen, In een forum hebben zitting: de dames F. de Haan, maatschappe lijk werkster, P. F. H. D. van der Burg, kleuterleidster en de heren H. Kramer, gemeentesecretaris, H. G. van Hoeven, leraar, G. van der Hou wen, voorzitter van de Maassluise Gemeenschap en J. P. de Jager, di recteur Gemeentelijke Sociale Dienst. Aanvang half adht. VLAARDINGEN' Geboren: Frank Ro bert, zv R Klok en J M van Ettinzer, van Baerlestraat 177; Pauline Maria Johanna, dv R C van Rossen en H Moree, Soenda- laan 71; Comelis. zv A Borsboom en E W Westerman, G van der Veenstr 3: Gerrit Adrianus, zv K Kortland en H M C van Meurs, Emaus 24; Dennis, zv B J van der Valk en F B Smits. Hbndslstr 29; Blrgttta Maria Angela, dv A T Hendrik en M G G Gras, Maassluis, Schoonbroodstr 11; Keel tje Barbara Anna Margarethe, dv R van Meijeren en G M Go os, Curaeaoln 152; Andries Leonard Peter, zv A Schilder en G de Keljzer, W Beukelszoonstr 52b, Mir jam, dv H Knoop en M J Suk, Pb de ^yjcdcstr 92 Overleden: Cornelia Schepen» 78. Kq- cingstr 1; Arle Leendert Snoek, 48, Dr A Kuiperstraat 97. SCHIEDAM Geboren: Cornells, z.v. A van Lelieveld en E van der Linden; Hen ri, z.v. H L Sii herden en S M Stelten: Monique M, dv M J van den Hurk en G M C van de wiel; Johannes, z.v. J Wol thuis en M L T Haring; Dennis J 3. z.v. J Gouka en C G M Keijzer; Patrick W C, z.v. T de Kok en A J Plak; Gerdlne. d.v. C J Sloff eri A C de Oude; Mark A, z.v. J van Kampen en H M Pieterman; Hayriye, d.v. H Izmlrli en H Spronk; Gloria, d.v. E van Butiren en D M Carp; Ronald PCs. van C A Bouwens en M G E Hllgersom: Richard, z.v. D Sterrenberg en J Smit: Eugènie A M, d.v. A M Broxks en M H L Peek; Pallida, d.v. C T Putters en M L de Kievltb. Overleden: J P Nouwels, 55; P J van der Burgh, S3: P J C van Gils, 86 wed A F N E Nooijen. (Van onze correspondent) MAASLAND Zaterdagmiddag is onder grote belangstelling de cross country verreden, die jaarlijks door de L.K. Maasruiters wordtgeorga niseerd. Ditmaal was een mooi par cours uitgezet, dank zij de toestem ming van Jonkheer Rijckevorsel om van de mooiste gedeelten van het Staalduinse bos gebruik te mogen maken. De deelnemers, ongeveer zestig, wa ren dan ook enthousiast over de rou te, waarin verscheidene fraaie hin dernissen voorkwamen. Ook de Sint en zijn 'Pieten legden het parcours af. De wedstrijd was in drie onderde len verdeeld nl. een terreinrit, een lichte en een zware cross. De terrein- rit won P. Mooij in de tijd van 5 min. 45,8 sec; tweede werd M. Stolze in 6.31; derde H. Ballering in 7.07; en vierde G. van Blitterswijk in 8.05. De prijswinnaars van de lichte cross waren: 1. H. Zuijderveld in 5.31; 2. J. Blok in 6.12; 3. P. van Heivoort in 6.25 en 4. B, Schots in 6.31.5. - Bij de zware cross werd winnaar W. Duijvesteijn in 5.38.8. Hiermede won hij tevens -de beker van de ge meente Maasland. Tweede werd Abr. Chardon in 5.47; derde J. van Balie- gooien in 5.47.5; vierde mejuffrouw J. van Dijk in 5.54 en vijfde M. v. d. Berg in 6,10. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM B. en W. zijn van mening dat de nabije toekomst het oversteken van de Coolsingel voor voetgangers niet meer gevaarlijk be hoeft te zijn. Dit blijkt uit de beant woording van de vragen van het raadslid drs. H. J. Viersen (ch,). Als de metro klaar is kan men op drie plaatsen de Coolsingel onder gronds kruisen. Verder zal op de kruising Meent-Coolsingel-Aert van Nesstraat een verkeerslichtmstallatie worden geplaatst. blokfluiten en viool); concert voor drie klavecimbels en strijkers in C. Aanvang 20.15 uur. Voorverkoop da gelijks van 10-17 uur aan. het mu seum. De Algemene Schiedamse Kunst kring Cultura brengt woensdagavond 13 december in ret Passage Theater de musical vanGuus Vleugel en Ruud Bos, .getiteld „De Stunt", met medewerking van'Jasperina de Jong, Mary van den Berg, Jack Bixon, Wil lem Nyholt, Aart* Staartjes, )Ger Smit, Marian Berk, Trudy Labij, Ad Hoey- mans, Beer Bossu en Jan. Bolt en de „hippe vogels" Carola Baay, Maelys, Morel, Lia Karon, John Kuipers, Frank Sanders, Beer Bossu (d.) en Jan Bolt (d.). Orkest Herman Schoonderwalt, klarinet, Eddie Engels, trompet, Jan Elsink, Trombone, Frank Noya, basgitaar, Eddie de Wind, gitaar, Ri chard Wanders, slagwerk en Ruud Bos, pianoorgel. Aanvang 20.15 uur. Het Schiedamse Christelijk Man nenkoor onder leiding van Jan van der Ree geeft donderdag 14 december in de Magnalia Deikerk aan de Al- bardastraat een kerstconcert. Mede werking verlenen Caroline Kaart, mezzo-sopraan, Koos Bons, orgel en piano, Ab König, dwarsfluit, Hans Knijf, hobo, Evert Bruyn, cello en een meisjeskoor. Aanvang 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leden, 's avonds aan de kerk en bij onderstaande adqessen: J. Poot, Nas- saulaan 51, H. J. Troost, Aleidastraat 23, M. Kopmels, B.K.-laan 274B en G. Huisman, Mgr. Nolenslaan 189. ROTTERDAM Het dagelijks be stuur van Rijnmond stelt de Rijn- mondraad voor ten laste van de kapitaaldienst der begroting voor 1968 een deelkrediet van 250.000 beschikbaar te stellen voor de ver-, dere voorbereiding van het recreatie plan Bemissegebied, Van dit bedrag is twee ton nodig voor verdere werk zaamheden van de Ned. Heidemaat schappij en een halve ton voor de werkzaamheden van de landschaps- deskundige, die het plan ontwerpt. De werkzaamheden besfaan uit: de volledige technische afronding van het recreatieplan voor wat de Ber- nissestrook betreft Daarbij hoort onder meer de bepaling van grond verzet opstelling van drainage- en rioleringsplannen, plannen voor aan te leggen wegen, parkeerterreinen en andere kunstwerken. Verder de samenstelling van rap porten, technische omschrijving, be stekken e.d. die als grondslag voor de uitvoering van het project kun nen dienen en de opstelling van de begrotingen voor alle uit te voeren delen van het werk. ROTTERDAM Maandag 27 novem ber is de 38-jarige fabrieksarbeider W. Plaizier uit de Hockeystraat op de Binnenweg bij de Mauritsstraat aan gereden door een bestelauto. Met een schedelbreuk is de man naar het Dijk- zigtzi ekenhuis gebracht De politie van het bureau centrum vraagt getuigen van dit ongeluk zich te melden (tel. 143.144 toestel 3263). Op de kruising Walenburgerweg Van der Sluisstraat reden maandag twee personenauto's tegen elkaar. Een Inzittende van één der auto's de 26- jarige Ittaliaanse schoonmaker Ernünia Ania uit de Avenue Concordia werd door de klap uit de auto geslingerd. Met een hersenschudding is de man naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. De auto's zijn zwaar beschadigd. vraagt VOOR SCHIEDAM, Aanmelden na 4 uur: Lange Kerk straat 82, Schiedam. van S0 jaar geleden DuischlanJ. is bereid tot een tcapenstil stand. Volgens een Reuterbericht uil St. Petersburg «heeft het Duilache opperbe vel toegestemd in het Russische voor stel van een wapenstilstand' op alle fron ten en zullen de Russische en de Dnit- sche opperbevelhebbers Zondag as. sa menkomen ten einde de besprekingen daarover aan te vangen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1