UW WARENHUIS GEEFT U IN ZELDZAAM GEWICHTIG VOORDEEL DOOR: Geldmarkt noj altijd krap Europa weg Botlek naar Antwerpen heeft nu voorsprong Beste, mensen I Penning KvK aan ir. Blom uitgereikt haven verandert Geweldig mooie baddoeken, badlakens en strandlakens nu VROOM DREESMANN L Nog een ontsnapte jongen in vrijheid Kamer van Koophandel wil Boycot van het Griekse transport CVA verdwijnt - stichting komt Thomsen venvacht goed resultaat Bell Lijn zet nu tweede schip in heeft van alles zoveel méér Weekstaat Ned. Bank Woningbouw Rijnmond gedurende oktober ilfÜ! Financieel geweten Generaal-agents chap ACL overgedragen rr ROTTERDAMMER WOENSDAG 6 DECEMBER 196? «aas. Wees er razend snel bijl Dit zijn allemaal prachtdoeken met hier en daar een onbetekenend schoonheidsfoutje. Maak uw keuze. Elk eksemplaar kost nu minder dan de helft van de, originele prijs, 'n Heel kilogram naar keuze slechts 10.-. U begrijpt... uitsluitend zolang de voprraad strekt!! Rotterdam WIJ ZIJN MEUBELFABRIKANT en leveren uitsluitend rechtstreeks aan particulier. Wij bestaan reeds 40 jaar en hebben nog nimmer korting of provisie gegeven; noch aan koper, noch aan tussenpersoon of inkocpvereniging. - wmn.iai'S in vói*tri«evirtg- in kwaliteit van materialen en handwerk Onze cliënten nodigen wij uit tot bezichtiging van onze fabrieken en stoffeerderijen te Waalwijk. Vergelijk onze PRIJZEN en KWALITEITEN, wij hebben niets te verbergen 1 VOORSPRONG alleen gevestigd '-'filflr- - Groiestraat^Ës; Jr mmmmt A gevestigd 4fOO Groiesf raaf .mm HÊr Mr WAALWIJK Stilt .EXTRA, KERSTSURPRISE Pagina 4 A 12 V n !e I- 1 EO 'N TIENTJE PER KILO! De mooiste meubelen van 1967 AMSTERDAM In verband met terugbetalingen in guldens aan het Internationale monetaire fonds heeft de staat voor 2 min. schatklstpapier afgelost, dat in het verleden bij de Nederlandsche Bank was onderge bracht ter financiering van gul denstrekkingen. Hierdoor vertoont de post wissels, schatkistpapier enz. -door de bank ge kocht een daling van 1,6 min. tot 894,9 min. In aanmerking nemende dat dit de ultimo is van november op december, waarin veel bankpapier wordt opge vraagd wegens Sinterklaasaankopen, is de uitzetting van bankbiljetten op deze weekstaat bijzonder meegeval len. De stijging bedroeg bijna 80 min,, waarmee de circulatie gebracht werd op 8.259 min. De banken zitten diep in de schuld, maar zijn er niettemin nog redelijk goed afgekomen. Aan de Nederlandsche Bank zijn deviezen overgedragen ten bedrage van bijna 51 min., terwijl het goud onveranderd is gebleven. Goud en deviezen samen maken nu een be drag uit van 8.087 min. De geld markt is nog altijd krap en het tarief van daggeld moest op het hoge ni veau van 4Vs pet. worden gehand haafd. 4/12 27/11 Activa: (in duiz. guldens) Goud 6.237,256 6,237,256 vorderingen In goud enz 1.872.355 1,821.492 Buitenl. betaalmidd. 188 335 Guldensvord. op buitenl, 34.879 35.265 Bapier in disconto 86.913 10,1935 Papier d, bank gekocht 894.900 896.500 voorsch, en beleningen.162.428 32.876 Nederlandse munten12.809 21.280 Passiva: Bankbiljetten 8289.223 8.189309 's Rijks schatkist 818.430 634.645 Banken in Nederland 14.089 110.430 Andere ingezetenen 52.041 50263 Banken in bulten].36.703 35.535 Andere niet-ingez10.888 12.462 Saldi buitenl. geld 10.582 11502 Totaal goud en deviezen 8.087.164 8.036,637 waarvan convertibel 1.872.543 1.821.827 Bekking percentage 88.02 89,09 AMSTERDAM Van de zeven jongens die zondag ontsnapten uit de rijksinrichting van jongens aan de Oostelijke Handelskade in Amster dam is er nog een voortvluchtig, de zeventienjarige J. S. uit Amsterdam. Twee jongens werden gisteren gepakt «n vier al kort na de ontsnapping. {Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Rotterdamse Kamer van Koophandel en Fabrieken wil in het nieuwe rijkswegenplan dat volgend jaar wordt opgesteld, een Europaweg zien opgenomen, die een verbinding'zal vórmen van het zuide lijk deel van het Nieuwe Waterweg gebied, via Geert ruidenberg naar Grave. Daar zal het een aansluiting krijgen op de in aanleg zijnde nieu we Duitse autobahnen aan de linker rijde van de Rijn. De Kamer heeft dit in een brief aan de directeur-ge neraal van de rijkswaterstaat meege deeld. In die brief toont de Kamer zich verontrust over de wegverbinding tussen Rotterdam en het Roergebied. „Rijsweg 12 die, via Arnhem aanslui ting geeft op de autobahn aan de rechterzijde van de Rijn, is de grens van capaciteit benaderd. Aan i de tweede, verbinding, vanuit ROTTERDAM In de maand ok tober 1967 kwamen in de 23 gemeen ten van het Rijnmondgebied 879 (1147) woningen gereed, te weten: 595 (629) woningwetwoningen; 148 (217) gesubsidieerde particuliere woningen; 136 (301 ongesubsidieerde particulie re woningen. Begonnen werd met de bouw van 486 (848) woningen, namelijk: 312 (680) 'woningwetwoningen; 147 (146) gesubsidieerde particuliere woningen; 27 (22) ongesubsidieerde particuliere woningen. Op 1 november 1967 waren in aan bouw 12.067 (14.655) woningen, te we ten: 6.933 (8.990) in de woningwetsec tor; 3.219 (2.231) in de sector van de gesubsidieerde particuliere bouw; 1.915 (3.434) in de sector van de on gesubsidieerde particuliere bouw; (Tussen haakjes de cijfers van ok tober vorig jaar). Europoort/Botlek naar het Roerge bied, wordt al jaren gewerkt. Het is voor ons een teleurstelling dat deze weg (rijsweg 15) pas na 1972 gereed zal zijn", aldus de Kamer. Met kracht wordt aangedrongen de uitvoering van deze weg voor 1972 te voltooien. Voor het aanleggen van de Europa- weg voert de Kamer een aantal argu menten aan, waarbij de concurrentie positie van Antwerpen een hoofdrol speelt. Zo heeft Antwerpen de beschikking over de Boudewijnweg, die vergele ken kan worden met rijksweg 15 die tot Babberich is doorgetrokken. Bovendien zal aan heteinde van 1970 in België de E3 gereedkomen, waardoor een korte en directe ver binding tot stand is gebracht tussen het Roergebied ten oosten en ten westen van de Rijn. De consequentie daarvan zal rijn dat de, concurrentie positie van Antwerpen .aanzienlijk zal worden versterkt. Een ander argument voor de bouw van de Europaweg noemt de Kamer in de brief dat het containervervoer binnenkort een grote vlucht zal ne men. Het gevolg daarvan zal zijn dat het containervervoer in sterke mate naar het Roergebied zal toenemen. De bouw van een containerweg van het Waterweggebied naar het Roer gebied is daarom onontbeerlijk. Ook voor de ontsluiting v Noord-Brabant en Noord-Limburg 2iet de Rotterdamse Kamer mogelijk heden in deze Europaweg. „Door deze weg kan de economische ontwikke ling op langere termijn worden gesti muleerd." LONDEN De Internationale fe deratie van transportarbeiders over weegt een „gezamenlijke actie" tegen alle Griekse nationale transportbe drijven. Deze actie zai neerkomen op een boycot van de Griekse schepen en vliegtuigen. Hiermee wil de federatie proteste ren tegen de houding van het Griekse regiem die de vrijheid van de aangesloten bonden in Grieken land en de maatregelen tegen de vakbondsleiders beknot. Elf Griekse vakbonden van transportarbeiders onderhouden contact met de ITF, DIT COMFORT, DEZE KWALITEIT EN DEZE ONGELOOFLIJK LAGE PRIJS, dAt kan al leen PIET KLERKX. Mooi lijken betekent niets. Mooi 7.1 In bn prijswaardig, dit isUwbelangl Ditbank- stel spreektduldelijke taal! Let op de sublieme materi aalkeus, let op de stijl, iet op het bereikte comfort, iet óp het vakmanschap-/an de maker, let op de uiterst perfecta 'afwerkiog. Extra royale maten.Ultramoder- ne combinatiebekleding (de losse kussens met onver woestbaar sterke draion in de nieuwste tinten). Onge looflijk, de Bank cn de beide b» fauteuils: /OO." De vier met iro.-leder beklede oer sterke karakterstoeienengrote ta fel, recht of rond:^*> tj DIT VINDT O BESLIST NERGENS ANDERS: Voor Uw eetkamer deze grandioze combinatie in originele Windsor-sUJl, Reeds de unlek-practische, extra ruime broodkast(185 cmbr., 140 cm hg.) o.a. met vier laden, uitgevoerd in zorgvuldig geselecteerd Slavonisch eiken, is een aanbieding zonder weerga, jfe Ultluitend mogelijk door het uitmuntend vakmanschap van on ze meubelmakers, die hiervoor beschik ken over de modern ste technische appa- rataUr* KOK Tijdelijk: DOOr U.kórnl naar Waalwifk-voor e'ea in allé opzichten prima -geslaagde meubefko.óp- Wrj vragen U stap dan.a.u.b. direct de fursfezo.qJc-^bmnén.;,.W»f jijftm- WaalvWjfc NOG EEN PRESTATIE VAN KWALITEIT EN PRIJS. Bijzonder fraai, echt com fortabel bankstel met alle kenmerken van groot meu- belvakmanschap. De royale vierzitsbank en de beide heerlijke faateuils bekleed meteen selecte aeribelstof en afgewerkt met luxueuze franje. Losse rug- en zit kussens, deze laatste met een perfecte donezachte •vulling. Een elegant en ui- torst soiled llflEl. geheei i 'i tegenover Warenhuis Kombi v'.tegenoverde Wi 1 hImmastraat vlak bij het hoofdpostkantoor- -K»'* 'TDoar. wordt Uw meubel koop -een ei'fra plezierige daad -De' Direkfie Vofgln WAALVVIJK de blauwwitte RiCHTINGBORDEN^ die U dé SNELSTE WEG naar. PIET KLERKX Wifzèn I NEÊRIANDS GROOTSTE McUBElCOttcCTIE ".■20.000 m1 SHOWROOM K OMPLETE NT£Rl U RV ER ZRGIN G EIGEN FABRIEKEN TE WAAI WIJK GROTESTRAAT 299 .TEL. (04160) 33 55 MAASTRICHT St. jocobsh-. 4 A LMELO-Centr. Grotestr, 33 APELDOORN Hoofdstr. lóó GAAT U ZITTEN EN GE NIET VAN WAAR SUPER- v COMFORT l Dat zult U met trots, tot Uw gasten kunnen zeggen, als U Jben in deze moderne zit kamer ontvangt 1 De zeer ruime, fraai geronde bank en de beide extra behaag lijke fauteuils met een aristocratisch mooie dra- loncombinatle; losse rug-; en zitkussens. Meester lijke constructie» fameuze afwerking. Met driezitsbank IQ35 Met vieriltsbank 2295.- Bij aankoop van een huiskamer, bank- stel of slaapkamer ontvangt U een WAARDEVOL KERSTGESCHENK m Franco thuisbezorging Twee dogretours vergoed bij mi nimaal 500 gld. aankoop Toonzalen ook,op maandagen en zaterdagen geopend Spreiding betaling mogelijk {Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Ir. F. W. C. Blom, lid van de Kamer van Koophandel Is dinsdagmiddag onderschelden met de zilveren legpenning van de Kamer. De heer Blom kreeg deze penning aangeboden door Ir. J. van den Berg, voorzitter van de Kamer. De heer Blom Is 22 jaar lid geweest van de Kamer. „In die periode bent u het financiëel geweten van de Kamer geweest", zei de heer Van den Berg. Met .de heer Blom namen nog vijf andere heren afscheid van de Kamer. De heer C. Kolff, heeft bijna zo lang als rijn collega Blom zitting gehad in de Kamer. Twintig jaar is hij actief geweest in tal van commissies. In het bijzonder voor het land- en luchtver keer heeft hij zich actief getoond. Daarvoor is hij in het verleden al met de zilveren legpenning van de Kamer onderscheiden. Dinsdagmid dag kreeg hij van de voorzitter een •boek over Botterdam aangeboden als blijk van waardering. De andere heren dié afscheid van de Kamer namen waren A. P. J. Claasen, A. J. van Nieuwkoop en J. N. J. Schöttelndreier. Dit drietal heeft in de afgelopen vier jaar de belangen van de werknemers verte genwoordigd. Tenslotte nam de heer J. B. A. Lips afscheid. Sinds 1960 heeft hij zitting gehad in de Kamer. Hij heeft deelgenomen aan de com missiesvoor makelaardij en PTT-za- ken. ROTTERDAM De perso neelsvoorziening in de haven gaat op de helling. De Centrale voor Ar beidsvoorziening verdwijnt en maakt plaats voor de Stichting Samenwer kende Havenbedrijven - Rotterdam. Doel van deze wijziging is een beter personeelsbeleid. De havenbedrijven die deelnemen in de stichting zullen zich garant stellen voor het afnemen vian een be paald aantal havenarbeiders. De Scheepvaart Vereeniging Zuid de organisatie van vervoer- en havenbe drijven in Rotterdam zal dan niet met een overschot aan mensen zitten, zoals tot voor kort vaak wel het ge val was. De wijziging is tot stand gekomen nadat werknemers en werkgevers het hierover, al enige tijd eens waren. Het ontslag van 500 havenarbeiders uit de CVA eind augustus heeft het proces versneld. De CVA functioneerde niet meer zoals de situatie in de haven vereiste. Havenbedrijven konden uit deze reserve putten als zij veel werk had den. Vele jaren was de vraag groter dan het aanbod, met "het gevolg dat de bedrijven zelf mensen gingen werven (vooral pendelaars). Toen de vraag de laatste tijd ech ter afnam, hield de CVA mensen over, die ook als ze niet werkten betaald moesten worden. De lonen kwamen uit een fonds, dat deze zo mer echter bijzonder klein werd. Kort daarna werd de moeilijke beslissing genomen 500 havenarbei ders te ontslaan. De nieuwe regeling houdt in dat de bedrijven garant rijn v.oor een zeker aantal mensen, voor wie ze betalen, ook als er geen werk is. De mensen zullen nu langer bij één bedrijf blij ven. De CVA heeft momenteel onge veer 2200 havenarbeiders. ROTTERDAM De direktie van Thomsen's Verenigde Bedrijven deelt mee, dat de geconsolideerde omzet na correctie voor afgesto' bedrijven en acquisities zich over 1967 vrijwel heeft gestabiliseerd. Dit betekend dat de daling die in het tweede halfjaar 1966 is opgetreden in 1967 tot staan is gebracht. Zoals in het jaarverslag 1966 reeds werd vermeld werden in 1967 de kosten door een aantal bezuini gingsmaatregelen aan het lagere om- zet-niveau aangepast. Deze maatrege len beginnen eerst nu volledig door te werken. Voorts werd een reorga nisatie doorgevoerd. De onrendabele Hamburgse werkmaatschappijen werden afgestoten. Hoewel reeds kan worden vast gesteld dat het jaarresultaat positief zal zijn, acht het bestuur het, gezien de stormachtige ontwikkeling in de bedrijfstak, voorbarig reeds nu een indicatie te geven inzake het divi dend. De liquiditeitspositie van de onderneming blijft ruim. ROTTERDAM Vanaf vrijdag gaat de Bell Lijn NV met twee con tainerschepen varen tussen Rotter dam (Europoort) en Mddlcsbrtnigh. Per week zullen dan vier tot vijf afvaarten vice versa worden gebo den. De Bell Valiant komt als tweede schip in de vaart vanwege het sterk toënemende ladingaanbod. Het zusterschip Bell Venture verzorgde tot nu toe twee afvaarten per week. De vervoerscapaciteit van Bell Lijn zal 2000 containers per maand wor den (eind deze maand zal men 500 containers hebben). Het terrein in Europoort zal zeer binnenkort op het spoorwegnet zijn aangesloten. Bell Lijn verwacht dat binnenkort meer dan de helft van de containers per spoor zal worden vervoerd. ROTTERDAM De Holland-Ame- rika Lijn heeft het generaal-a- gentschap van de Atlantic Container Line Ltd. overgedragen aan de on langs opgerichte Atlantic Container Line (Rotterdam) N.V. De nieuwe vennootschap treedt op als algemeen vertegenwoordiger van de Atlantic Container Line, voor alle lading behalve auto's via Bre merhaven, Rotterdam en Antwerpen, naar en van Nederland, België, Luxemburg, "West-Duitstand, Oosten rijk, Zwitserland en Italië. De Atlantic Container Line (Rot terdam) N.V. is gevestigd aan de "VVil- helminakade. Direkteur is de heer C." van Erven, die tot voor kort een lei dinggevende functie in hét vrachtbe- drijf van de Holland-Amerika Lijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1