j één gulden; Stichting mag onderverhuren Brandersbuurt heeft nog J< Kiesvereniging besprak „rapport Scholten" DON anti tra AGENDA Persoonlijke Rekening Mees Hope Gemeenschap van vier kerken kan oecumene in praktijk brengen Sint verwisselde mijter voor helm AAN DEUJ J mm 1 uw trotse bezit1 BESTEL JUDO UWÉ B!J*j IlIHliilllilliililliliiiülil ieH eer Proveniershuis is nog in studie ZES LEDEN NAAR UTRECHT Burgerlijke stand Koninklijk brons voor voorman (10) bij gewond Meisje botsing Middenstand tevreden over Sinterklaas Oecumenische dienst Activiteiten van NCVB-afdelingen Verse champignons lekker! W inkeliersactie loot auto uit Bejaardenzorg viert haar derde lustrum CHU bespreekt plan Scholten Verse champignons lekker! EN; LEGER DES HEILS i wereld merken 1 demonstraties Pagina 3 2 DO.NDERDAG 7 DECEMBER 1967 vanaf 325.- contant plus j I per dag ook £i leert spelen met I Joh. de Heer's unieke systeem I J keuze uit meer dan 100 instru- menten CONN - HAMMOND I PHILIPS - RI-HA - SOLINA VISCOUNT e.a. u kunt elke vrijdagavond tus sen 8-10 uur geheel vrijblijvend de orgels horen, zien en zelf bespelen. SCHIEDAM Twintig ge meentelijke pandjes in de oude Brandersbuurt zijn in principe geschikt voor het doel dat de Stichting Ontwikkeling Bran dersbuurt stelt. Dit gegeven is 'het resultaat van een inventari sering in de Brandersbuurt, voorzover de pandjes eigendom van de gemeente zijn. Inbraak bij St. Jan Samemverking VERHUUR zoals ik wil: met mooie, moderne, gerieflijke en toch; functionele meube len. Gekozen bij Vandaag .en morgen en dagelijks Meisje op bromfiets door auto aangereden Voetganger gewond bij oversteken MSM-Ms Middenstand tevreden Gusto geeft bonden faciliteiten voor „bedrij venwerk" voor uw salaris en betalingen rente 31/2°/o of 1°/o per jaar onze computer rekent uit wat voor u het voordeligst is Wilt u weten waarom 1 soms meer rente oplevert dan 31/2%? Vraagt u dan onze brochure. BANKIERS AMSTERDAM - ROTTERDAM Keizersgracht 579 Blaak 10 Overige vestigingen te Alblasserdam, Delft, 's Gravenhage, Heerlen, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Botlek en Europoort. (Van een onzer versla ggev-ers) VLAARDINGEN Begin, deze week is de raad van de Gemeenschap van Kerken, en het Leger des Heils samenge steld. Het is debedoeling dat bepaalde activiteiten, die door de geloofsgemeenschappen ge- zamenlijk kunnen worden opge zet, binnen de 'gemeenschap van kerken, en het Legér des Heils worden georganiseerd. Afgevaardigd Aktieprogram GO-OP 'OOSTZEE U zie' DUK *330. F t er meer bi IOTTERDAM. 1 "j fELfOtÓ) 115255- In de memorie van antwoord bij de gemeentebegroting delen B. en W. desgevraagd mee dat zij onmiddellijk nadat de gemeenteraad het bestem mingsplan Schienoko had vastgesteld, met het bestuur van de Stichting Ontwikkeling Brandersbuurt contact heeft opgenomen om in gezamenlijk (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In het clubhuis van St. Jan aan de Overschiesestraat 42 - 44 is vannacht ingebroken. Alle loka len en kasten werden doorzocht. Uit een kistje waarin nog de sleutel stak, werd ongeveer zestig gulden aan clubgeld ontvreemd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De christelïjk- historische kiesvereniging Groen van Prinsterer" 'zendt zes afgevaar digden, onder wie voorzitter G. Or- mel, naar de algemene vergadering van de CHU, die zaterdag 16 decem ber in Utrecht wordt gehouden. Op de ledenvergadering woensdag avond in het gebouw Irene werden de afgevaardigden gekozen. Tevens werd hét- rapport van de Commissie- Scholten besproken. Aan de hand van Prediker 4: 4-17 vergeleek de heer Ormel, de toestand van het volk Israël met het huidige tijdsbestek. De onlangs overleden heer W. Kok, werd met enkele ogenblikken stilte herdacht. De voorzitter memo reerde zijn bestuursfuncties, gijn lid maatschap van de gemeenteraad en zijn kortstondig wethouderschap. Kenmerkend voor de heer Kok wa ren zijn integriteit en zijn beginsel vastheid, zei de heer Ormel. De vergadering sprak zich in posi tieve zin uit over federatieve samen werking tussen de CHU, de ARP en de KVP. In eerste instantie gaat het om het behoud van de confessionele partijen, aldus de voorzitter. Ten aanzien van de noodzakelijk heid van contributieverhoging ver klaarde de heer S. Kuiper, fractie voorzitter van Prot. Schiedam en lid van de Rijnmondraad, dat het beno digde'geld er moet komen, op welke wijze dan ook. Over het karakter van de CHU zei hij slechts een gradueel verschil van opvatting met de heer Tv. Koren te hebben, die er de nadruk op legde, dat de CHU allereerst moet getuigen. De heer Kuiper was het hiermee eens, maar hij zag het meer in bre der verband. Van het Rapport-Scholten werd vooral het technische gedeelte onder de loep. genomen. Onder meer werd uitvoerig besproken het voorstel van het rapport om het voorzitterschap van Unie en Unieraad in één persoon te verenigen. Nadat de agenda wasafgehandeld volgde er in twee ronde een geani meerde discussie over de behandelde onderwerpen. overleg tot een doeltreffende aanpak te komen. Dit initiatief leidde tot een bespre king met het bestuur waaruit een aantal maatregelen is voortgevloeid. Alle gemeentelijke Brandersbuurt- panden die eventueel voor de stich ting van belang kunnen zijn werden bezichtigd en geïnventariseerd. Het stichtingsbestuur werd ook een opga ve verstrekt van de kosten van de te treffen nutsvoorzieningen bij verwe zenlijking van het plan tot behoud van de Brandersbuurt en van de ver wervingskosten en de laatst bekende huurprijzen van de gemeentelijke ei gendommen- Voor- de verhuring van de panden is een rnodei-overeenkomst opgesteld. Gegadigden die zich tot B. en W. wenden zal het college met het stich tingsbestuur in contact brengen. De panden zullen aan de stichting wor den verhuurd die dezë dan aan gega digden kan onderverhuren. Tot nu toe heeft de stichting maar één pand gehuurd, het huis dat zij zelf als ontmoetingscentrum gebruikt. Een ander pand is de stichting ais opslagruimte beschikbaar gesteld. Wegéns brandgevaarlijke toestand hebben B. en W. besloten tot versnel de ontruiming van de 37 nog be woonde woningen in het Prove niershuis. Zoals eerder gemeld kunnen B. en W. op het verzoek van de Stichting Gamma om dit huis aan kunstenaars ter beschikking te stellen niet beslis sen zolang de commissie die studeert op de bestemming van het Prove- x niershuis haar rapport nog niet heeft uitgebracht. KORTE LIJNBAAN 21 TEL 010/112055 ROTTERDAM GROTE MARKTSTR.S TEL 070/1161S2 BEN HAAS MARIAPLAATS2 TEL03D/18900 WgECHT BRINKS3 TEL05TO0A12U1 DEVENTER SCHIEDAM Geboren: Pleter N zv P N PJJnaoker en M. D Moerer, Cornelia W A dvcj de Winter en w A Vredenbregt. Oveileden: A P J Selback. 73, B J Loo tman, 81, P de Zeeuw 52, eehtg c a v Lissenberg. Arcade: Natuurgenot tn huls. vergade- ring 20. Chr. Soc. Belangen: Retorica, cursus ^^P'aSSfsf^omfU^'stateoverta- ling, vergadering, 20. Stadhuis: Gemeenteraad, begroting, 20. Arcade: KABO, vengadering. 20. Musis Sacrum: Duiven ver. Union, inKor "ven, 20. De RanK: AAg. Bond van Bejaarden, JasaEd»fNCGOV. bestuursverga dering, 20. Tivoli: Fanclub Danger Sect, 20. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82. Telefoon redactie: 263*54. Agentschap Schiedam: Mevrouw J. van Gog, Dr, Zwnenhofctraat 139a, tel. 1525M (ook klachten bezorging). Alarmnummer politie: 254686. Alarmnummer brandweer. 269123. GG GD: 269290. Apotheek: hileuw- land, dr. Wlbautplein 17, tel. 367532. SCHIEDAM - De heer A. de.: Jong spreekt dinsdagavond 12 december over flora en fauna in het Waterweg gebied voor de Koninklijke maatschappij voor tuinbouw en plantkunde in gebouw Irene. Aan vang 20 uur. Precies een week later geeft deze maatschappij in Sociale Belangen (Lange Haven 79) gelegen heid om kerststukjes te maken. Deskundige hulp en materiaal is aan wezig. „Maar al te veel serveert men in een gezellig samenzijn van familie en kennissenkring op deze feestdagen dranken, welke vele malen noodlotti ge gevolgen veroorzaken." Aldus de Algemene Nederlandse Drankbestrij ders Organisatie over Kerstfeest. Daarom geeft de organisatie dinsdag 14 december in het wijkgebouw Dr. Wibautplein een „schenkmiddag" om huismoeders eens te laten kennisma ken met de diverse soorten alcohol vrije dranken. Aanvang 14.30. Toe gang vrij. De politie heeft gisteren 23 auto mobilisten geverbaliseerd omdat zij op de Horvatweg met snelheden van 65 tot 85 km reden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vanmorgen heeft burgemeester H. Roelfsema ïn het stadhuis de bronzen, ere-medaille; verbonden aan de Orde van Oran- ie-Nassau, uitgereikt aan de heer H. J. Scheffers, Burgemeester van Haa- renlaan 418, De heer Scheffers, die op 16 janua ri 1913 te Schiedam werd geboren, viert vandaag zijn veertigjarig jubi leum bij de NV Nederlandse Kan- toorboekenfabriek Van 't Hoff en Jongepier, waar. hij voorman van de afdeling snijderij is. SCHIEDAM De tienjarige Eveli ne de M. liep woensdag verwondin gen aan hoofd en handen op bij een botsing op de Mgr. Nolenslaan tussen een bromfiets en de juist wegrijden de personenauto van A. C. H. Eveline zat achter de bromfiets. Zij is in het Gemeenteziekenhuis behan deld en kon daarna weer naar huis. VL AARDINGEN Op het kruispunt Kuiperstraat-Walstraat is woensdagmiddag de achttienjarige bromfietsberijdster C. J. D. door een personenauto aangereden. Het meisje wilde de auto voorrang verlenen maar slipte. Zij kwam tegen de auto terecht en brak vermoedelijk haar rechter sleutelbeen. Het slachtofker is naar het Holy- zi ekenhuis gebracht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Dé Sint Nico- 1 aas verkoop is voor de Schiedamse handeldrijvende middenstand niet slecht geweest. Vooral de laatste koopavond voor het .Sint-Nico- ïaasfeest was het bijzonder druk in de winkels. Alleen woensdagavond was tamélijk rustig. Bit kwam onge twijfeld door de voetbalwedstrijd op de televisie. Opnieuw bleek, dat het „oude hart van Schiedam" nog steeds koopcen trum blijft. In sommige winkels was bet een compleet gedrang van koop lustigen. Tevens bleekweer hoe parkeer ruimte in de nauwe binnenstad een steeds grotere rol gaat spelen. Dit zal in de toekomst nog erger worden. De attractieve feestverlichting was dit jaar wat aan de schrale kant. De Passage was vrij slecht verlicht en de Mgr. Nolenslaan heeft dit jaar ook niet „haar beste beentje voorgezet". De winkels op dg Broersvest maak ten een goede beurt. Jammer, dat er op de Hoogstraat niet de oude, ver- trouwde sinterklaasversjes werden gehoord. Men had namelijk geen ge luidsinstallatie aangelegd. In de kerstweek worden koopavon den gehouden van woensdag 20 de cember tot en met zaterdag 23 de cember. Van18tot en met 23 decem ber vervallen de verplichte win kelsluitingen. De eerste kerstbomen zijn inmiddels al aangekomen. SCHIEDAM De plaatselijke Oe cumenische Raad heeft voor deze maand in samenwerking met verschillende kerken twee activitei ten georganiseerd. De eerste is de al eerder aangekondigde kerkdienst die zondag 10 december („oecumenische zondag") om tien uur in de Opstan- dingskerk aan de Burg. Honnerlage Gretheiaan wordt gehouden. Voor gangers zijn daar ds. D. J. Spaling (herv.), die voorzitter van de Oecu menische raad is, en ds. A. Steinhart (ev.luth.). De tweede activiteit is de jaarlijkse kerstzangsamenkomst die donderdag-: avond 21 december in de Grote Kerk wordt gehouden. 0 HOEK VAN HOLLAND Woensdag avond 13 december, half acht wordt in de xereiorrneerde kerk aan de Cordesstraat gebied. beschikbaar gesteld door de voor leden van de Hoekse huisvrouwen- afdeling een kerstavond gehouden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De afdeling Nlemvland van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond houdt woensdagavond 13 december in de Magnalla Del Kerk aan de Albar- dastraat een ledenvergadering, die om acht uur begint. Ds. M, N. Schrale te Rotter dam zal spreken over „Advent". De bedoeling van deze Bijeenkomst is, dat de aanwezigen zich met meditatie, gemeenschappelijk zingen, grammofoon- muziek en dia's op het Kerstfeest voorbe reiden. Op 23 Januari 1968 wordt de Jaarverga dering gehouden met voorlichting over huishoudelijke elektrische apparaten. 41 Op 13 februari zal ds. Van der Linden spreken over Wereldzending en commu nisme. De afdeling Schiedam-Centrum viert op 11 december in het Geref. Jeugdhuis, Lange Haven 97, kerstfeest. Aanvang om acht uur. Deze avonp wordt door eigen leden verzorgd. Ook gasten zijn welkom. Op 9 januari 1968 is er een excursie naar Museum Boymans-van Beuningen. Op de Jaarvergadering van 24 januari 1968 Is er bestuursverkiezing, waarvoor de leden na men kunnen inzenden voor een tweede penningmeesteresse. Het onderwerp van deze avond is: Hoe bent u gast en gast vrouw? 0 De afdeling Schiedam-oentrum houdt op het ogenblik een enquête onder haar leden. Zij wil o.a. weten of de leden graag eens iets anders willen zien op de gewone vergaderingen en of men misschien meer van het Bestuur verwacht. Tevens-interesseert het bestuur zich voor de vraag of men meer persoonlijk contact wenst. SCHIEDAM Waarschijnlijk om dat hij te weinig acht had geslagen op het verkeer, werd de 71-jarige voetganger A. v. D. dinsdag toen hij bij de Warande de Burg. Knappert- laan overstak aangereden door een vrachtauto, bestuurd door de twin tig-jarige terrazzowerker J. G. S. De,: man werd aan het achterhoofd gewond. De GGD bracht hem naar het gemeente-ziekenhuis, waar hij werd behandeld. Daarna kon hij weer naar huis gaan. Gratis recepten bij uw groenteman. (Van onze correspondent), MAASSLUIS De familie B. Hoenderbos van de Burgemeester Van de Brandelerstraat 137 heeft de auto uit de „Altijd Prijsactie" van de Sint-Nicotaasverloting gewonnen. De laatste trekking werd gisteravond ge houden. De heer Hoenderbos werkt als werktuigkundige in Den Haag en had wel een rijbewijs, maar nog geen au to. Het echtpaar heeft twee kinderen en woont een half jaar in Maassluis. Toen. de prijs getrokken was bega ven enkele comitéleden zich naar de Burg. v. d. Brandelerstraat om de winnaars het heugelijke nieuws mee te delen. Zij namen hen mee naar Garage Wijnands waar de auto klaar stond. De tweede prijs 500 aan waarde bonnen) ging naar de familie Klaasman in de Mgr. Bekkerslaan. De Maassluise winkeliers zijn over bun Sinterklaasverkopen bijzonder tevreden. Hun omzetten liggen hoger dan die van verleden jaar. SCHIEDAM Als eerste bedrijf in het district Rotterdam II van de Christelijke Bedrijfsbond voor de metaalnijverheid en elektrische in dustrie (CMB) heeft de Werf Gusto de vakbonden faciliteiten voor het bedrijvenwerk verleend. Deze'bestaan uit: a) het verstrek ken van een personeelslijst waarop eenmaal per maand mutaties zullen worden doorgegeven; b) het houden van een spreekuur door de drie con tactmannen in het tekenlokaal van de leerschool; "toewijzing- van' een ruimte voor hét'houden van verga deringen na werktijd; d; toestaan van noodzakelijk telefonisch contact tussen bestuurders en contactman nen; het recht gebruik te maken van publikatieborden voor aankondi gingen van kader- en ledenvergade ringen. Hoewel nog niet alle wensen van de bonden zijn vervuld is het dis- trictsbestuur de directie dankbaar voor de erkenning van het bedrijven werk. De' heer C. J. Lemson is benoemd tot bedrijfscontactman, tevens voor zitter van de bedrijfscontactcom- missie. Verder zijn in deze commissie benoemd de heren A. Baas, J. L. van Dijk, D. Meerman en H. van Vliet. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Stichting Vlaardings'e Bejaardenzorg heeft woensdag met een feestmiddag in ge bouw Triangel haar derde lustrum gevierd. De heer C. M. de Jongh, .voorzitter van het stichtingsbestuuiy sprak een woord van welkom tot de bejaarden, die de zaal tot op de laatste'plaats bezetten. "Hij zei dat wethans leven in de eeuw van de bejaarde, een categorie mensen die niét bij de hand dient te worden genomen. In hun vrije/leven moeten wel mogelijkheden worden geschapen voor ontspanning. Daar van kunnen de bejaarden geheel vrijwillig, maar 'het liefst meten thousiasme, gebruik'maken. Als voorbeeld noemde, hij de. so ciëteit, bibliotheek; dépedicuredienst, bejaardengymnastiek en zomé- ruitstapjes. Na dé heer De Jongh Was het woord aan wethouder A..P. Wee- da, die eveneens de," nadruk legde; op de bejaardenzorg, die de bétrokkenen zolang .mogelijk, de. zelfstandigheid, moet laten behouden. Daarna bracht het gezelschap .De Martiny's een lat.cabaretprogram- ma. Men beleefde veel plezier aan de conférencier, het clownsdüo, 'de ac cordeonisten en de muzikale clowns. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer Jac. Huysen, landelijk voorzitter van de CHJO, zal dinsdagavond 12 december in gebouw Triangel spreken voor de Christelijk Historische Unie, afdeling Vlaardingen. Het onderwerp is „Het (vemieuwings) plan Scholten c.s.". De heer Huysen is van de drie sa menstellers van het rapport. Ook zullen worden besproken de voorstellen van het hoofdbestuur van de CHU in verband met de reorga nisatie van de partij. Zaterdag 16 de cember zal hierover in Utrecht een belangrijke buitengewone algeméne vergadering worden gehouden. De avond begint om acht uur. Gratis recepten bij uw groenteman. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM „Nou mens en, hij zit d'r in, de eerste paal. Even flink feestvieren en dart hup, naar de eerste steen". Een opgewekte Sin terklaas sprak deze woorden woensdag nadat de eerste paal voor het Speringshoeklyceum was gesla gen. Tevoren verwisselde de bejaarde kindervriend zijn gewichtige mijter voor een gewone, maar deugdelijke helm. Een van zijn kleinste Pieten mocht eerst nog even een levens grote kam door zijn sneeuwwitte baard halen terwijl zijn langste knecht trouw voor de mijter zorg de. Het waren ook deze Pieten die de Sint bij het paal-staan assisteerden. Naast een zwerm van zwarte Pie ten, allemaal leerlingen van het ly ceum, waren bij de plechtigheid te genwoordig de wethouder van on derwijs en culturele zaken, mejuf frouw C. D. de Graaff, dc directeur van de Schiedamse Gemeenschap, de heer E. A. Leenderts en vele geestelijken. Annemieke van Leeuwarden (4 B2) bood rector pater dr. J. Lub een koperen miniatuurheistelling op houten blok aan. Verder wil de raad worden betrok-, ken bij de uitvoering van praktische plannen. Van deze projekten zal een lijst worden samengesteld. De-ver antwoordelijkheid van de .uitvoering van deze plannen blijft berusten bij de deelnemende geloofsgemeenschap pen. In de raad zijn vertegenwoordigd de gezamenlijke paroehies van de Rooms Katholieke Kerk te Vlaardin gen, de Hervormde Gemeente, de Re monstrants Gereformeerde Gemeen te, de Gereformeerde Kerk en het Leger des Heils. De Evangelisch Lutherse Kerk, die niet bij de gemeenschap is aangeslo ten, heeft wel twee waarnemers ge zonden. Ook het Humanistisch Ver bond heeft interesse voor de ge meenschap en zal zich laten verte genwoordigen door een belangstel lend lid uit zijn midden. De vijf geloofsgemeenschappen die meedoen 'nebben elk twee leidingge vende figuren afgevaardigd. Verder bestaat de raad uit een aantal mensen, die van een oecumenische belangstelling hebben blijk gegeven, twee vertegenwoordigers van de In terkerkelijke Jeugdwerkgroep en één waarnemer tevens adviseur uit elke kerk, die niet tot de gemeenschap is toegetreden maar wel prijs stelt op contact. De raad heeft uit zijn midden een moderamen gekozen. Hiervan is de taakverdeling als volgt: voorzitter ds. A. J. Hoorn, vice-voorzitter kapelaan L. A. M. Banning, penningmeester de heer J. Lagendijk en assessor ds. H. R. Postma. Het secretariaat is ge vestigd bij mr. dr. E. P. Goldschmidt, Burgemeester Luijerinksingel 3. De raad staat open voor suggesties wat betreft de activiteiten, die binnen de gemeenschap zouden moeten worden uitgevoerd. De gemeenschap heeft een voorlo pig aktieprogram opgesteld. Men denkt aan een gebedsweek voor de eenheid van de kerken, aan werkbij eenkomsten voor priesters en predi kanten en aan activiteiten op het ge bied van kerk en industrie. Verder zou men, bijvoorbeeld in Holy, geza menlijk gebouwen in exploitatie kun nen nemen. Verder staan op het voorlopige programma het interkerkelijk opzet ten var. de Triangeldiensten, het ge ven van oecumenisch nieuws op en kele pagina's van de bestaande bla den of in een gezamenlijk uit te ge ven periodiek en gezamenlijke cate chisaties voor jonge volwassenen. Dit laatste is voor een deel al gerea liseerd. ThE heer De Haan in Hille- gersberg schreef mij, dat hij er toevallig achter kwam dat „de vroe gere waarborgsom voor waterge bruik is opgeheven." Dat bleek bij de verkoop van een woning en toen bij die gelegenheid informaties zijn ingewonnen bij het Rotterdamse drinkwaterleidingbe- drijf heeft dat bedrijf deze waar borgsom. tien gulden, teruggestort. Kijk, zo schrijft de heer De Haan, er zullen heel wat Rotterdammers zijn, die dit niet weten. En'hij 'heeft kritiek op de drinkwaterleiding, die al deze waarborgsommen rustig vast houdt, zonder ze uit zichzelf terug te betalen. Nou, meneer De Haan, zo is hef niet helemaal. Natuurlijk ben tk met /hetgeen u me vertelde naar het drinkwaterlei- .dingbedrijf gegaan. Het verhaal wat ikdaar hoorde was niet oninteressant. V; De gemeente Rotterdam kent geen waarborgsom voor waterlevering aan particulieren. Alleen als er van een watermeter sprake is en dat geldt, dus voor ondernemingen en an dere grote verbruikers, die aparte; behandeling vergen 'zijn er waar borgen. Een'aantal gemeenten rond Rot terdam kende deze - waarborgen wei: XJILLEGERSBERG berekende eveneens een waarborgsom. Ongeveer 26: jaar geleden an nexeerde Rotterdam de 'gemeente Hillegersberg en Rotterdam ham die waarborgsommen over, met do be doeling die zo spoedig mogelijk te rug te betalen. Maar... uit de Hillegersbergse ad ministratie bleek r.iet, wie ér in de loop van de vele jaren dat Hille gersberg bestond al dan niet had betaald. Doordat vele huizen van eigenaar zijn verwisseld .- werd deze admi nistratie steeds moeilijker /té achter halen. Hef ging om vele duizenden personen! De drinkwaterleiding be paalde ten slotte, dat wie een kwi tantie van zo'n waarborgsom over legde, zijn geld konterugkrijgen. Daaryan is vanzelfsprekend een jaar/of twintig geleden ruim gebruik gemaakt, maar het blijkt toch nog, dat er telkens dergelijke; vaak oude en vergeelde kwitanties op duiken. Vooral bij verkoop van een huis komt zo'n ding nogal eens te voorschijn. "Wordt zo'n kwitantie aangeboden, dan honoreert, het rlrinkwaterlei- dingbedrijf deze prompt. Wellicht is mijn antwoord op de brief van meneer De Haan aanlei ding voor egn aantal Hillegersber- gers eens in oude kabinetten en kasten te gaan graven.Misschie" vinden deze mensen aan nog een vele tientallen jaren oud papiertje dat kan worden ingewisseld. Overigens heeft juist de vroegere gemeente Hillegersberg de zaak nog een beetje moeilijker gemaakt: veel waarborgsommen, betroffen niet al leen drinkwater maar ook gas en elektriciteit! winkels en op het kan toor. Telefoon 343544

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1