SHB-Rotterdam bedrijf SVZ gaat werken voor haven prognoses KBH e- painting minder gewenst i&uenka MMfïïIMf WEEEISHET KERSTMIS..., i[]J[p32jpS3 'AGENDA j Ges la agde forumavo n d van scheidsrechters DrlJoUcrdatumer B EN W SCHIEDAM: pantalons Bedrijven voor 80 pet. lid M. Faasse viert 100ste verjaardag wmm MAASLANDSE. KERKROVER WIST VAN NIKS Bnr*er!?fee stand 1 55 stefmeedernv allebekencie" boogaard Kritiscli bekeken ■j ƒ55 N31VUVddVS±n=J Een koerier kimt u om een boodschap sturen mvtfuwM ESHHPMHH os KirilEKDAAIAlEK 2A VRIJDAG 8 DECEMBER 1967 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Scheep vaart Vereeniging Zuid gaat ten behoeve van het personeelsbe leid in de haven in de toekomst met prognoses werken. Men denkt met zulke prognoses mits zich geen ingrijpende ver anderingen voordoen vijf jaar vooruit te kunnen. De SVZ heeft daartoe een economische afde- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Japanse scholderesYayoi Kusama had van de commissie die belast is Let op het rode etiket, vraag ernaar 45 >5 WOL met de zorg voor het Schiedams Stedelijk Museum toestemming bij de opening van de moderne kunstbeurs „Balast 7" een de monstratie „life-paintihg" te geven met een aantal dansers, maar niet voor de naaktstunt met de schilder Jan Schoon hoven. Op een stoel Adres ling opgezet en een vervoers- econoom aangetrokken. - Deze zal alle tendenzen en ontwikke lingen nauwkeurig bekijken en berekenen. VOORKEUR Hoh„,. mijnheer'J. wanhoop niet,....! Ook U leert gegarandeerd po- puiair orgel spelen met Stef Meederis sensationele orgél- kuraus opgrammofoonplatert Vraag proefles met langspeelplaat voor f 9,90 nu i beduidend goedkoper - Linnenstructuur gordijnstof 130 cm breed Wilde u uw nieuwc-meubel-plannen n'og vóór de huiselijke decembcr- feestdagert verwezenlijkt zien? De Klerk is u graag terwille, om het even of het de vernieuwing van een groot deel van uw interieur of de aankoop van een enkel meubelstuk betreft. De uitvoering van uw plannen vraagt echter tijdVolgende week begint bij De Klerk de kerstdrukte al. SCHIEDAM Vandaas en morgen cn PASFOTO'S DiA'S NIET DUURDER M' speciaalzaak KORTE HOOGSTRAAT 15 - VLAARDINGEN nubeduidend goedkoper voori CUmta.Mndbift.bmX. w. i Pap trtJrDELlJK. is tic zaak van di: „losse" £j havenarbeiders in de haven stevig 'veel bekritiserrde regeling via de Centrale voor Arbeidsvoorziening wordt veranderd in een beter gefundeerde Stich ting Samenwerkende Ilavenbedrijven-Rot- tttiam. Dat was "rwlrg. wan' nog altijd is htt rumoer rond het ontslag van de 500 havenarbeiders in augustus jl. niet ver domd. Dc stemming van „wanneer ben ik aan de beurt?" kan nu verdwijnen. De havenar beider die de ent dag werk bad maar de atnïcre dag niet, gaat «eten waar hij aan toe is. Hij kan z'ti voor keur uitspre ken voor een hcpaald bedrijf en daar z'n werk doen. Hij weet ook, dat dal bedrijf •arant is voor hem, waardoor hij zich mirt of meer tot de vaste mensen gaat voelen. Dat is belangrijk, want hel komt neer op een beleid dat meer op de mens de haven is afgestemd. Belangrijk is ook, dut bet beleid op langere termijn zal worden bezien, waar door onverwachte gebeurtenissen weinig kans van slagen meer krijgen. Met dc proiioscs waarmee dc SVZ zal gaan wer ken kon» er wellicht duidelijker lijn in het personeelsbeleid. Rotterdam kan blij zijn met deze nieu we regeling. Oc SHB-Rotterdam komt dc «labiliteit van en in de haven ten goede. Pantalons, die U overal mee kunt combineren: bij sportcol beits, blazers enz. Alle maten. ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM HOOGVLIET SCHIEDAM VLAAR DINGEN LEIDEN ZEIST ARNHEM losMt 8*iierfon<dseloan h fc» SJoghelstroQ* f West-Kruiskade Korte HooQstrool i Meent t Katnndr. Lagediik Winkolc®n'fu^ t Hoogstraat i Wïfikelcoalrum tiosveld HaorUmmerstraot t Slotlaan j Winkelcentrum Presikhoof Zolang de voorraad strekt Geen telefonische of schriftelijke orders In antwoord op He schriftelijke vragen van het gemeenteraadslid G. P. Verhuisdonk (lib.) ontkennen B. en W. dat de aanwezigheid van de wei houder van culturele zaken en de di recteur vanhet museum tijdens de gebeurtenissen onderschrijving daar van betekent. De commissie tegenover welke di recteur D. Paalman verantwoordelijk is heeft B. en W. op hun verzoek gerapporteerd dat mejuffrouw Kusa ma daags voor de opening de heer Paalman toestemming voor een ji- fe-painting" haeft gevraagd. Haar verzoek werd ondersteund door de heer Leo Verboon, directeur van de Haagse Galerie Orez waarin de Ja panse deelneemt. De heer Paalman heeft .dit verzoek zaterdagsmiddags voorgelegd aan de commissie en aan mr. M. Vrolijk die de tentoonstelling zou openea Na ampele overweging werd besloten toestemming te geven de llfe-pain- ting'Waaraan een dansgroep van de choreograaf Hans van Manen mede werking iou verlenen, niet tijdens, maar na de officiële opening en be- zichtinging van deexpositie te laten uitvoeren. Toen echter de opening was geschied en het buffet gesloten, verscheen niet de aangekondigde bal letgroep, maar een man die later Jan Schoonhoven bleek te zijn. foen de heer Paalman, nadat hij mr. Vrolijk uitgeleide had gedaan, bezig was met rondleiding van bezoe kers werd hij door een suppoost op de hoogte gesteld van wat zich in de aula afspeelde. Hij spoedde zich ver volgens daarheen en trof de beschil dering in volle gang aan. Hei grote aantal mensen dat zich rond het podium verdrong noodzaak te hem op een stoel te klimmen om zich van de waarheid van het meege deelde te vergewissen. Zonder een rei en een chaos te veroorzaken was het niet mogelijk abrupt een einde aan het gebeuren te maken en bovendien was het technisch onmogelijk direct de zaallichten aan te schakelen. De commissie heeft B. en W. toege zegd in de toekomst openingspro- gramma's kritischer te zullen- bezien en een verscherpte controle op de uitnodigingskaarten bij de entree te zullen laten uitvoeren B. en W. voe gen' hieraan toe dat hun elke zoge naamde „life-painting" bij een ope ning van een tentoonstelling in het Stedelijk Museum minder juist voor komt. l In het adres van de Schiedammers die verontrust zijn over de petitie waarmee tandarts G. P. Wattez en 39 anderen op het museumbeleid kritiek hebben uitgeoefend, wordt uitgespro ken dat het museum zich doelbewust op de moderne kunst moet blijven richten. De reputatie die het museum zich daarmee heeft verworven dient te worden gehandhaafd. De adressanten uiten waardering voor het 'beleid, zoals dat onder toe zicht van de commissie wordt ge voerd, hetgeen niet inhoudt dat zij instemmen met de gebeurtenissen bij de opening van de tentoonstelling Balans 1967. Het adres is ondertekend door prof. mr. dr, P. Sanders en 58 anderen, onder wie enkele artsen, de rector en con-rector van het Stedelijk Gym nasium en redacteuren van Het Rot terdams Parool en het Rotterdams Nieuwsblad. «MAASLAND De verlichting tan-s de erktaan dietoegang geeft, tot de r.-k. kerk en het sportterrein van MW is be langrijk uitgebreid. Ook bU de parkeer- Dlaats van de kerk en voetbalvelc is ver- Hchtln* aangebracht, wat een grote verbe tering betekent. Deze nieuwe aktiviteit hangt ten nauwste samen met de opheffing van de Centrale voor Arbeidsvoorziening en het in werking treden van de Stichting Samenwerkende Havenbe drijven-Rotterdam. De SHB-Rotter dam komt in de loop van deze maand reeds in bedrijf, waarna de definitie ve overgang per 1 januari ais, ge schiedt. De SHB-Rotterdam heeft een voor lopig bestuur onder voorzitterschap van dr. J. Ph. Backx (SVZ-voorzit- ter). Er is een csntraal bureau opge richt dat zich met de dagelijkse gang van zaken zal bemoeien (gevestigd aan de Westzeedijk). Ongeveer 80 procent van de Rotten' damse havenbedrijven is lid van de stichting. Het merendeel van hen heeft zich garant gesteld voor een bepaald aantal havenarbeiders, die nu dus door de bedrijven zelf betaald worden, ook ais ef geen werk is op een gegeven moment. De bedrijven hebben zich voor één jaar garant gesteld, maar kunnen elke drie maanden wijzigingen-aanbrengen in hat aantal, mensen waarvoor ze ga rant zijn. Er zijn bedrijven bij die zich voor 200 man. garant hebben ge steld. De bedrijven' zullen vooral met voorkeurmensen gaan werken, die zoveel mogeiijk als - eigen werkne mers worden beschouwd. Niet-gega- randeerde werknemers zullen zonder voorkeur door de SHB-Rotterdam al naar gelang van de behoefte aan ex tra-werkkrachten bij alle deelnemers kunnen worden te werk gesteld. Deze groep zal in het begin nog wel groot zijn, maar geleidelijk klei ner worden door overgang naar de groep gegarandeerde werknemers. Bij drukte in de. haven lopen de be drijven die zich niet garant hebben gesteld uiteraard het risico geen mensen te kunnen krijgen. De vakbonden staan zeer positief t.o.v. deze nieuwe wijze van perso neelsbeleid in.de haven. Het werken in de stichting schept een sterke band tussen de bedrijven en de werknemers en zal een ontslag van personeel tot het uiterste beperkt houden. Er zal naar een nog billijker werkverdeling worden gestreefd, o.a, van werk in het weekeinde. De havenarbeiders die in de stich ting zijn opgenomen krijgen een vastere basis. Zij blijven uitwissel baar, maar toch in veel beperkter mate dan bij de CVA het geval was. Het huidige personeelsbestand van de stichting is 2200 man. Het kantoor van de CVA aan de Maashaven zal per 15 januari a.s. worden opgeheven. Dat gebeurt om dat hetaantal mensen dat daar is ingedeeld vermindert en het werk grotendeels is verplaatst naar Waal- en Eemhaven, Alle zaken zullen cen traal in het kantoor aan de Westzee- dijk worden behandeld. Op pier 1 in de Waalhaven blijft échter een post voor de mensen die zich daar melden. 'Gezien de gunstige resultaten in Amsterdam met dit systeem (sinds 1945) hebben SVZ, dc havenbedrijven en dc vakbonden'vertrouwen dat er in de stichting een meer bevredigend en gecoördineerd- personeelsbeleid kan worden g SCHIEDAM De heer M. Faasse uit de Paulus Potterstraat 5b viert zondag zijn 100ste verjaardag. De heer Faasse heeft tot 1914 geva ren bij de visserij met als thuishaven Middelharnis. Daarna vertrok hij met zijn gezin naar Rotterdam, waar 'hij tot aan zijn pensionering bij de HAL werkte bij de afdeling expeditie. Hij heeft acht kinderen.' waarvan er één is overleden, 37 kleinkinderen, 98 achterkleinkinderen en vijf ach ter-achterkleinkinderen. Burgemeester Roelfsema zal hem zaterdag feliciteren in het gebouw Chr. Sociale Belangen aan de Lange Haven, waar vanaf half vier tot half zes de heer Faasse zal recipiëren. SGRAVELANDSEWEG «20 SCHIEDAM TELEFOON: 010-Ë63919 t.<Wiry.'-: Voor hen, die nu of binnenkort een nieuwe woning krijgen of zo maar nieuwe gordijnen willen hebben, is deze aanbieding bedoeld. Een gordijnstof, linnen struc tuurstaf van 130 cm fcreed (en wist U, dat alléén de duurdere stoffen 130btetdzijn\)een pracht kwaliteit, voor'minder dan de halve prijs. Morgen zoekt U ze uit, want we hebben ze in wel tien verschil lende dessins en kleuren, sfeer volle engelse drukstof-ln lin nenstructuur geweven, per meter voor nog géén drie gulden. Morgen begint de verkoop van deze engelse drukstof, linnen structuur in tien diverse dessins en kleuren, 130 cm breed-' per meter voor CM» ut. of schrift, bert. voiiti i:\di: Interieur-idee: afgebeeld Is een Regency zitkamer, bestaande uit een 2-zitsbank en 2 fauteuils (dc losse kussens zijn met draion velours overtrokken), 2 iamptafcls waarop bronzen schemer lampen met gouden-zijden kappen pronken, een bioemmahonie salontafeltje en op <fo voor grond een origineel Engelse 'drum-tabkV fiOnEROAM/DWHAAS/ÜTOECHT/VlJSSlNGEJf/HOWH/DEUai DEN HAAG .,lk weet van niks," zo hield een 25-jarige Haagse, chauf feur zich donderdagmiddag voor dc Haagse rechtbank van den domme. Het betrof het feit, dat hij mee zou hebben geholpen in de hervormde kerk van Maasland een ijzeren antie ke kist te stelen. Wacht maar even," zei de presir dent van de rechtbank en hij liet een 23-jarige kelner even u:.t de cel ha- len. Deze legde de eed af en zei, dat Frans, zo heette de chauffeur mee had heipen sjouwen de kist de kerk uit te dragen. „Nu hoort u het zelf," stelde de president vast, maar Frans hield zich bij zijn onschuld. Zijn verhaal was: „Bernard (zo heette de kelner) had hem gezegd in Maasland van de koster van de kerk oude goederen te hebben gekocht en of Frans dan maar even mee wilde gaan die te halen." „Die koster zal wel gek zijn, om zo maar de oude spullen uit de kerk .te verkopen," wierp de president tegen: Maar Frans hield zich bij zijn stand- punt. Er was nog een winkelmeisje uit Maasland, dat. de politie had ver- klaard, dat op de bewuste dag, 11 augustus, twee mannen in haar win- kei een gebakje waren komen kopen. Dat waren een blonde en een donke- re man. De blonde bleek Bernard te zijn, de donkere Frans. Overigens had het tweetal ook nog- iets uitstaande met de diefstal van vier 17de eeuwse kandelaren uit de r.k.kerk iri Poeldijk, want Frans bleek dol op antiek' te zijn. Niet zozeer om dat te verzamelen, dan wel, het te verkopen. De antieke, kist had 500 opge- -5 bracht en de Poeldijkse kandelaren i waren bij een opkoper van de hand gedaan. De officier vond de medeplichtig- Z held' aan dé diefstal -welbewezen „en,; eiste vijf maanden gevangenisstraf,,-:: waarvan drié maanden voorwaarde^ lijk en aftrek van dé drie weken die verdachte reeds in voorarrest heeft doorgebracht. Uitspraak 21 december. SCHIEDAM Geboren: -Elizabeth M. d.v. P. M. de Jager en E.Hoeltvéën; Stmone L. d.v. S. Wtltemse en J.- M. Mul ders: Johanna E. M d.v. J. w. C. van Henten en J. E. M. Oomen: Monique d.v. J. Limburg en C. van Diggelen; Ronnie' z.v. H. L. Bakker en A„ Zonneveld. Ondertrouwd: P. van: Bokkum, 24 en. G. de Groot. 20; H. A. D, van denBoogaard, 28 en I. Mulder. 22; ST. J. B. Commandeur. 2E en J.' M. Krommenhoek, 24G. H. van Dlik. 22 en I. J. Ozéphlus, 21: A. J. Jl. Etman.' 23 en M. C. M. Gebbe. 21:. J: C. Geel. M en J. van Eek. 68: J. L. Groenen dijk. 25 en J. W. Wtltemse. 20: G.- C. van der Harg. 24 en H. C. Vollebregt, Kt: M. H. Hemmes. 23 en A. J. H.' Hoogstraten, 25; P» S. Hertog, 20 en L. M. T. Egging, 22; R. van der. Hoek. 21 en A. de Roo, 21;.R. van' der Hoek.' 21 en A. dc Roo. '2X; G." J. Ktllesteijn, 13 en C; G. Kinnegen. 19: S.-J., van der Laan. 34 en J. M..padmoren. 32;, J.„ A. Meeiberg. 21 en G. J. de Jong. 21: P.-C. Mulder. 24 en I. C. A. van Koetsveld. 24;- J. A. H. Poot, 21 en L. L Snedker. .19; J. van der Wott. 22en J. Troost. 23. - Arcade: K.A.B.P.. vergadering. 20: Musis Sacrum: Dulvenver. Union, tnkorven. 20; De Rank: Alg. Bond van Bejaarden, jaar vergadering. 20: Sursum Corda: NCGOV, bestuursvergadering, 20: TivoU: Fanclub Danger Sect, 20;. wijkcentrum: Kath. vrouwenbeweging. 20: Stadhuis: Gemeen tebegroting, 20. Irene: C.A.B.. feestmiddag. 14: Chr. Soc. Belangen: receptie 100ste verjaardag M. Faass. 15: Sportfondsenbad: Diploma's I en 2. 19; Arcade: Green, dansavond, 20; Aula Stedelijk Museum: Bachconcert. 20.15. Bijkantoor „De Rotterdammer". Lange Kerkstraat 82. telefoon redactie: 203954. A- centschap Schiedam: Mevrouw J. van Gog. Dr. Zamenhofstraat I39a. tel. 152400 (ook klachten bezorging). Alarmnummer politie: 264666. Alarmnummer brandweer: 269123. GG GD: 269290. Apotheek: Nieuwland. dr. Wibautplein 17, tel. 267532. VAN DE HOEK TOT VLAARDINGEN MAASSLUIS In verband met de feestdagen ts een afwijkende regeling ge troffen voor het aangeven en weghalen van jtacavers. Op de zaterdagen 23 en 30 december kan van 311 uur en op woens dag 27 december en d!n dag 2 Januari kan tot 11 uur bij de N.V. Destructiebe drijf Gekro, tel. 010 - 18.01.20, aangtite van destructelmaterlaal worden gedaan. VEERPLEIN 29 - TEL: 342128 VLAARDINGEN PASSAGE 12 - TEL: 262924 - SCHIEDAM '^ciö. Viftfjfei- .""5® B1NNËNSÏNGÊL165.TEL: 342486 VLAARPINGEN (Van een medewerker) SCHIEDAM De forumavond, die de Sehiedamse Scheidsrechters Vere niging (SSV) donderdag in de kantine van de v.v. Schiedam hield, mag vol ledig geslaagd worden genoemd. Niet aileen door de goede opkomst van de scheidsrechters en leden van de voet balverenigingen, maar vooral ook dank zij vele vragen en de prettige wijze waarop de antwoorden volgden- Voorzitter L. Schotting werd als leider aangezocht van het forum, dat bestond uit sportverslaggevers van en kele bladen: G. Bestebreurtje en B. vanBochove (Het Vrije Volk). D. van de Polder en J. Molendijk (Het Pa rool), P. Bul (De Havenloods) en E. Mast (De Rotterdammer). De heer Schotting sprak ook zijn vreugde uit over de aanwezigheid van de heren J. Bijloo en D. Schotting, voorzitter en bestuurder van de afdeling Rot terdam van de KNVB, Doel van de bijeenkomst was, ai- dus de heer Schotting, het toenemen de gevoel van onbehagen bij de scheidsrechters, ten opzichte van de sportverslaggever^ te proberen weg te nemen. De vraag over publicaties over de beste spelers of van topscorers kreeg een interessante bespreking-. Forum lid Van Bochove meende dat daar door de belangstelling voor de voet balsport zal stijgen. Men was bang, dat bepaalde spe lers egoistischer zouden gaan spelen om maar op het lijstje van topscorers, te komen of te blijven. De heer Mast vertelde echter, dat een speler daar tijdens de wedstrijd geen rekening mee houdt, maar zijn eigen spel.blijft spelen. Is betaling van scheidsrechters In het betaalde voetbal niet uit te brei den tot volledig professionalisme bij de heren arbiters, aldus een volgende vraag van de heer Eykenbroek van SW. Enkele forumleden waren daar voorstander van, zoals de heren Bul en Molendijk. De heer Mast meende, dat eerst de voetbalclubs zonder financiële zorgen moeten zijn alvorens zij arbiters in van 50 jaar geledeu De burgeroorlog. St. Petersburg. Het gevecht bij Tamarofka schijnt te zijn tusschen bataljons, die zich tegen de maximalisten verklaarden en dc plaat selijke troepen met zeelieden en roode garde. Er zijn gepantserde auto's van Sl Petersburg en troepen van Harkhoff gezonden. Volgens de „Roeskojè Slowo" duurde het gevecht den geheelen dag en den geheelen nacbt. Het aantal doo- den en gewonden ia reer groot. volledige dienst némen. „Laat dat geld eerst maar besteed worden aan het jeugdvoetbal om: eerst later-te overwegen of arbiters- volledig be taald kunnen worden." De heer Van Ravens (zelf arbiter betaald voetbal, internationaal zelfs) zei, dat het verschil tussen betaling van voetballersen arbiters momen teel te' groot is 300 tegen 80 per- wedstrijd), maar dat volledige beta ling nu nog ondoenlijk is. Uw garderobe is niet meer denkbaar zonder zo'n heerlijke warme en modieuze Helanca Stretch pantalon (witrin.mtn ogenschijnlijk vele pondjes slanker is!)... Prachtige kwaliteit Helanca damespantalons, met of zon der riem. met perfecte coupe, rits en zijzak, uit de normale series van 20 - 28 golden. Morgen zoekt tl ze uit, zo'n pantalon. Ideaal voor deze tijd van het jaar, leuk sportief onder jack of pullover:., voor nog géén vijftien gulden. Morgenvroeg om 9 «mr begint de verkoop van deze twee mo> dellen Helanca damespantalons, mee en zonder riem. In diverse tnodedRten en in de maten 36t/m 46.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1