INTRINSIEK TEKORT IS TWEE MILJOEN Wethouder wenst geen plattelandsmoties Zonder SG zou t leven heel wat somberder zijn Verpleeghuis wordt zaak van urgentie^ Rayonopzichters Schiedam voor AAN -Sfc «ni DE KLERK&ZN WETHOUDER M. J. EIJKENAAR: Mejuffrouw De Graaf fragmentarisch cadeau-tip heetman j Gereformeerd bejaardencentrum nog dit jaar? Is dit het wollen tapijt van uw keus? Wéér 'n bewijs dat De Klerk wei weet wat u wilt. Postkantoor ook 's avonds geopend cadeau-tip heetman J cadeau-tip heetman J Botsing in file: schade aan auto's nÜbeduidend goedkoper dubbelbrede damast in 6 verschillende dessins (Van een onzer verslaggevers) CCHIEDAM Wethouder van financiën mr. P. van Bochove heeft gisteravond in zijn antwoord op de vrijdagavond door de gemeenteraad gehouden algemene beschouwingen wat betreft de budgettaire positie van de gemeente geen woord kunnen terug nemen van het sombere relaas dat hij de raad bij de begrotings behandeling van verleden jaar meende te moeten voorschotelen. Ook nu noemde hij de toestand ronduit „uitzichtloos". In zijn concrete, en op onder delen lakonieke, verhandeling wimpelde de wethouder de hem toegezwaaide lof over de nieu we aanbiedingswijze van de be groting af op de nieuwe chef van de afdeling Financiën, ac cepteerde hij bruikbare aanwij zingen die raadsleden vrijdag avond hadden gegeven en wees hij zijns inziens onbruikbare suggesties op een niet mi? te verstane wijze botweg van de hand. Mr. van Kinderen GEEN SOELAAS INFANTIEL De heer Van Bochove kon dat zo stellen omdat hij' de vaste overtuiging had dat de huidige situatie geen permanente ma laise is. Hij vond het ondenk baar dat men in Den Haag blij vend zal dulden dat de gemeen ten terugvallen tot een voorzie- ningspeil dat voor deze moder ne tijd ontoereikend is. De zin spelingen die daarop in de Troonrede zijn gemaakt gaven hem deze hoop voor de toe komst. SCHIEDAM In het kader van hun zoeken naar nieuwe wegen ter bevordering van de communicatie met de bevolking hebben B. en W. de instelling van het instituut „rayonopzichter Gemeentewerken" in overwe ging. Als dat doorgaat zal deze functionaris klachten over gaten in de straat, over rioleringen en wat dies meer zij kunnen op vangen. Binnensingel 165 tel (34)2486" Vlaardingen Volleybalclub boekte maar weinig succes Loop der bevolking N". NA TIE ROTTERDAMMER Pagina B udgettaire positie is nog steeds uitzichtloos Nog nooit kocht U een dubbel- brede gordijnstof - dus 180 cm breed, voor de prijs, die U er nu voor gaat betalen... Morgen gaat 't gebeuren, dan kiest U deze Amerikaanse gordijndamast, die gezien de kwaliteit voor f 7,50 niet te duur zou zijn - dubbelbrede gordijnstof, voor gordijnen zonder hinderlijke naden - per meter voor nog géén vier gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de speciale verkoop van gor dijndamast, in bijzonder aparte dessins, 180 cm breed, per meter voor Gün telof schrift, bett. Bruikbaar achtte hij bij voorbeeld de vingerwijzing van de heer J. van Katwijk (prot.) om ook bij minder grote zaken op de kleintjes te passen. In dit verband plaatste de heer Van Bochove zelfs de stelling dat de schijnwelvaart van de laatste tien jaar velen de indruk heeft gegeven dat bezuiniging op kleine zaken niet zo belangrijk is. Ook van verdere automatisering bij het personeelsbeleid toonde hij zich niet afkerig, al achtte hij het con creet aanwijzen van mogelijke bespa ringen een moeilijke zaak. Een pleister op de wonde van de slechte positie vormde de mededeling van de wethouder dat de financiële problematiek voor zover die betrek king heeft op lopende werken, min der slecht is dan de raad veron derstelde. Zelfs het feit dat de porte- SCHIEDAM Wethouder mejuf frouw G. D. de Graaf is van mening dat zonder de activiteiten van de Schiedamse Gemeenschap het cultu rele leven hz Schiedam een heel wat Matglanzende parels geregen tot een snoer van klassieke eenvoud. Prijzen vanaf 50, UJNBAAN 92 QOSTZEEDIJK155-1S7 ROTTERDAM SCHIEDAM Er bestaat een goe de kans dat de bouw van het gere formeerd bejaardencentrum nog dit jaar, dat wil dus zeggen voor of op 31 december aanstaande, kan beginnen. Dit vooruitzicht gaf wethouder mr. M. j. M. van Kinderen gisteravond tijdens de begrotingsbehandeling op grond van een recente mededeling die hij van volkshuisvesting en bouwnijverheid heeft ontvangen dat deze instantie haar uisterste best zal doen dit mogelijk te maken. Mr. Van Kinderen wijdde opnieuw een beschouwing aan de grondprij- zenpolitiek. Met twee flats van elk 240 woningwetwoningen voor het midden van Groenoord-Noord zal daar alle grond zijn uitgegeven. Al leen is het nog niet duidelijk of een van de twee flats nog uit het contin gent voor 19C7 zal kunnen worden gerealiseerd. Voor de vrije, ongesubsidieerde sector zijn nog twee hoge flats en 42 eengezinswoningen geprojecteerd. Het hangt van de belangstelling van beleggers en bouwers af of daarmee snel begonnen zal kunnen worden. Op de gevolgen van de zogenaamde "woonbelasting wilde de wethouder maar liever niet al ie veel vooruit lopen. Hij vond het moeilijk uit te maken wat daarvan de gevolgen zul len zijn. Mr. Van Kinderen gaf de raad de verzekering dat bij inschakeling van woningbouwverenigingen steeds wordt gestreefd naar wat redelijk en efficiënt is. "Waarschijnlijk zullen de vijf blokken Elementumwonmgen alle aan de vereniging „Volkshuisvesting" worden toegewe zen. Dat is de bouwvereniging mei de meeste woningen, die een goed ope rerend onderhoudsapparaat heeft, dat met een kleine uitbreiding deze toe wijzing het best zal kunnen opvan gen. Van de twee flats van 240 wonin- somberder beeld zou vertonen. In het begrotingsdebat vroeg zij gisteravond de heer J. van Katwijk (prot.) op welke gronden hij vrijdag heeft be weerd dat deze stichting niet voor de hele bevolking acceptabel is. De wethouder gaf een beknopte en fragmentarische beantwoording op de algemene beschouwingen; voorzover die onderwijs en culturele zaken be troffen. Zij zei dat B en W de zorg over het teruglopend leerlingenaantal bij het Stedelijk Gymnasium met de raad -delen en van plan zijn de toestand met de curatoren te bespre ken. De wethouder heeft ook in studie of de zwemlessen op de lagere scho len van de vijfde en de zesde naar de vierde en de vijfde klas kunnen wor den verschoven. Een rapport over plaatsbepaling van het zwembad Zuid komt begin volgend jaar in de commissie Stadsuitbreiding. Om financiële rede nen is het onmogelijk volgend jaar al met de bouw van het zwembad te beginnen. Het plan wielerbaan noemde de voorstel van de wielerclub behelst wethouder een drama. Een nieuw een oefenbaan van 45.000 volgens ruwe schatting, waarvan de vereni ging ƒ20.000 aan giften en door zelf werkzaamheid denkt op tafel te kun nen brengen. Het plan wordt oo zijn merites bekeken. Het plan inzake verbouwing van het Passageiheater is op het laatste moment gestrand toen Tuschinski zich terugtrok omdat B en W niet bereid waren het exploitatietekort te garanderen toen daarvoor een bedrag van mogelijk twee ton werd ge noemd. Verhoging van de contributies voor de gemeentebibliotheek achtte mejuf frouw De Graaft voor de gemeente van te geringe betekenis. Het zou te weinig opleveren. Trouwens, landelijk bestaat een tendens de contributie voor biblio theken helemaal af te schaffen, wist de wethouder. Drs. J. Houtman Gib.) kreeg de toe zegging dat B en W zullen nagaan op welke wijze zij bet canlloncomité kunnen helpen met zijn propaganda om gelden bijeen te krijgen. Over het Stedelijk Museum was de wethouder van onlrlcrwijs en culture le zaken uiterst summier: Zij besloot haar betoog met de heren drs. Hout man en B. E. Collé (com.) erkentelijk heid te betuigen voor het feit dat zij zich in hun al gemene beschouwingen achter het museumbeleid stelden! gen in. Groenoord kan er een naar „Onze Woning en de ander naar „Schiedam Vooruit". Deze kleine ver enigingen krijgen hiermee riskans uit te groeien tot middelmatige. Ook de wethouder bleek voorstan der van meer eengezi swoningen, maar grondprijzen en bouwkosten zijn bij dat streven een moeilijk pro bleem. De heer Van Kinderen zegde 'toe de mogelijkheid te zullen onder zoeken. Mr. P. VAN BOCHOVE moties vergeten feuille met nog niet door gedeputeer de staten goedgekeurde raadsbeslui ten betrekking heeft op een bedrag van drie miljoen gulden, was voor de heer Van Bochove geen reden om daarover ongerust of ontevreden te Veel erger vond hij de bestaande onduidelijkheid over nieuwe en noodzakelijke kapitaalswerken, en vooral hei feit dat het intrinsieke begrotingstekort niet zoals wit staat geraamd 272.000' maar twee .miljoen gulden is. „Een sombere zaak". Besparingen op de uitgaven mocht de wethouder dan ten dele van waar de achten, hij voegde eraan toe dat maar niemand zich moest blij maken mpt het idee od dit budget te-men te vmden zijn zonder de essentie ie be langen van de gemeente aan te tasten. Verhoging van de inkomsten door nog verdere opvoering van de be- latingen (,,zal er op den duur wel uit komen") geeft ook geen soelaas van betekenis. En over de plannen tot het in het leven roepen van een eigen belastinggebied voor de gemeenten (dat overigens de wrange bijsmaak van nieuwe lasten voor de bevolking heeft) valt geen zinnig woord te zeg gen zolang het desbetreffende wetsontwerp niet is verschenen. De enig overblijvende mogelijkheid om tot verbetering te komen is dan ten slotte een verhoging van de uit kering uit het Gemeentefonds, maar hoe de politieke kleur van de rege ring ook is, de uitkeringspercentages lopen altijd achter de feiten aan om dat de gemeenten bij de regering op de tweede rang zitten. Over verfijnmgsregelingen was de heer Van Bochove ook al met en thousiast; voor gemeenten die tobben met slechte bodemgesteldheid is er een in de maak, maar men kan geen sleutel vinden. Overigens wees de wethouder erop dat al die verfijnin gen in feite ten laste van „de grote pot" gaan: „Straks gaat alles aan verfijningen weg en dan blijft er mets over voor het normale". Ondanks dit alles wilde de heer Van Bochove van moties mets weten. De raadsleden die daarmee hadden gespeeld, ook al waren ze van de wethouders eigen partij, kregen te horen dat het eenvoudig infantiel is te veronderstellen dat moties of au diënties bij de ministers in Den Haag indruk zouden maken. Mr. Van Bochove sprak in dit verband van „plattelandsmoties van ze willen ook wat", die ook in de omgeving slechts een glimlach zou den opwekken." Laten we die moties en audiënties maar rustig vergeten, zei hij. -V Desso maakt tapijten van zuiver scheerwol. *n Fantastisch veelzijdige collectie. U hoeft maar te kiezen op de tapijtenafdeling van De Klerk. Strak-modern? Neutrale of sprekende kleuren? Hoge pool, lage pool? Klassiek met boeiende patronen? De Klerk heeft alle Desso tapijten van zuiver scheerwol. Het Dessolux smyrnatapljt bijvoorbeeld, een vorstelijk, "meer dan kamerbreed" (375 cm) tapijt, verkrijgbaar in zes gloedvolle kleuren, voor 198.- per strekkende o#"i meter, per vierkante meter dus voor OaiOU m IÜHI I COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG, BEUEHLANDSELAAN ROTTERDAM/DEN HAAG/UTRECHT/VLISSINGEN/HOQRN/DE LIER (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Wethouder van so ciale zaken M. J. Eykenaar beschouwt de totstandkoming van een verpleegtehuis voor somatisch zieken en geestelijk gestoorde bejaar den als een zaak van urgentie en zal daar ook naar handelen. Hij zei dit gisteravond in de gemeenteraad. Met betrekking tot dit plan hebben intussen zowel "Vlaardingen als Maassluis positief geantwoord. Het is de bedoeling dat het een tehuis voor alle gezindten wordt en de bestaande r.k. stichting is zelfs bereid zichzelf op te heffen en als deelnemer te par- Burgemeester H. Koelfsema deelde dit gisteravond mee fa zijn antwoord op de algemene beschouwingen. Een ander plan op hetzelfde terrein be treft het houden van contactavonden in nieuwe wijken. De burgemeester sprak uitvoerig over het contact tussen bestuurders en bestuurden. Hij was gelukkig met het anderhalf jaar geleden ingestelde rayon-agentschap („Hij is een vraag baak voor de buurt geworden"), maar meende dat op dit moment een socia- ï-.x uCe." le raadsman en een commissie voor beroepschriften voor Schiedam nog niet nodig is. De ervaring heeft hem geleerd dat in een stad van -deze om vang een. redelijk direct contact met de bevolking nog zeer wel mogelijk is. Ook aan een commissie van bijstand voor de openbare orde had de heer Koelfsema nog geen behoefte. Tot nu toe zijn er met de openbare weinig moeilijkheden en gezien deze gelukkige omstandigheden hoeft Schiedam met zo'n commissie zeker niet voorop te lopen. De burgemeester betreurde het niet dat Schiedam berucht dreigt te wor den om zijn verkeerscontroles. „We mogen daar gerust naar streven". De burgemeester zei dat sinds half oktober 588 verkeersdeelnemers zijn beboet omdat zij op de Burg. van Haarenlaan of op de Horvathweg door het rode licht reden. In dezelfde periode werden 119 bekeuringen voor het overtreden van de maxi mum-snelheid uitgereikt en 57 voor het in verboden tijd door de Hoogstraat rijden. De controles zullen genadeloos worden voortgezet. Aanschaf van een radar-snelheidsmeter is in studie. De burgemeester wijdde een uitge breide verhandeling aan het onder werp Daltawerken-touitensluis. In het kader van de Deltawerken moet een nieuwe dijk langs de Voorhaven wor den gebouwd. Het bestemmingsplan Voorhaven ligt nu ter visie en komt begin volgend jaar in de raad. Mogelijk zullen gedeputeerde sta ten het omstreeks 1 mei 1968 hebben goedgekeurd, waarna een onteige- mngsplan Voorhaven kan worden vastgestelr. De onteigening vergt waarschijnlijk twee jaar. Dat betekent dat de dijkaanleg in de zomer van 1970 zou kunnen begin nen en vervolgens m oktober 1971 gereed kan zijn. De in de raad ge maakte opmerking dat bij een onver hoopte dijkdoorbraak heel Zuid-Hol land gevaar loopt, is overdreven om dat de kwaliteit van de buitensluis ticiperen in de intergemeentelijke op zet. Daartoe zal de reeds werkzame Schiedamse commissie met vertegen woordigers van de twee andere ge meenten worden uitgebreid. Het eerste werk van deze commissie zal zijn het opstellen van een program ma van eisen en vervolgens zal grond moeten wor-der. gereserveerd. Het oorspronkelijke Schiedamse plan was gericht op een tehuis met Ï50 bedden, het nieuwe plan gaat uit van 280 bedden, waarvan 130 voor geestelijk gestoorde bejaarden. Overigens zullen, volgens de beer Ey kenaar de stichtingkosten er niet om liegen. Tevoren wijdde de wethouder een beschouwing aan het huisvestingsbe leid, dat doorkruist wordt door de Rijnmond-richtlijnen, waartegen Schiedam, zoals bekend, bezwaar heeft gemaakt. Ook nu aan enkele van deze be zwaren werd tegemoetgekomen was de wethouder nog allerminst geluk kig met de Rijnmondiale regels. Een gelijke regeling voor alle 23 gemeen ten achtte hij trouwens op zich al laakbaar. De richtlijnen treden per 1 januari 1968 in werking en Schiedam zal ze uitvoeren „met de hand aan de kraan". Dat laatste verklaarde de heer Eykenaar met: „totdat blijkt dat we erdoor In grote moeilijkheden ko men". SCHIEDAM Het postkantoor In de Lange Jvienwstraat zal van vrij dag 15 december af tot 20.30 uur geo pend zijn. Na 19 uur zijn de loketten open voor alle geldhandelingen, voor de verkoop van frankeerzegels, het aan nemen van postpakketten, aangete kende stukken, het aanbieden van te legrammen en het aanvragen van te lefoongesprekken. Every inch a gentleman met gouden manchef- knopen. Prijzen vanaf 84.50 UJNBAAN 92 COSTZEEDIJK155-157 ROTTERDAM minder slecht is dan men heeft geschetst en omdat de oude zeewa terkering (Koe markt-Hoogstraat-Dam-Vlaard.dijk) zijn functie nog steeds vervult. Meer uit het betoog van de burge meester; het structuurplan binnenstad wacht op advies van de commissie stadsontwikkeling; over bestem mingsplannen bestaat vruchtbaar contact met Vlaardingen, alleen over leg voor winkelbouw in Holy en Groenoord vindt die gemeente over bodig; vergelykmg van de Brandersbuurt met Ddfshaven en de oude buurt in Deventer gaat niet op; daar gaat het om gebieden die grotendeels onder Monumentenzorg staan, bovendien is de kwaliteit van de gebouwen daar veel beter. in het bestemmingsplan Kethel 2 is een landysbaan opgenomen; m de bestemmingsplannen ten noorden van Kethel zijn nieuwe volkstuincom plexen geprojecteerd. het Ontwikkelingsbureau Winkel centra zal m januari een plan indie nen voor de bouw van acht winkels in Groenoord. Zilverspeeltjes: grappige ouder wetse miniaturen in zilver. 2e zijn er al vanaf 14,50 LIJNBAAN 92 OOSTZEEDIJK155-157 ROTTERDAM SCHIEDAM Het eerste heren team van de Schiedamse Volleybal Club heeft het tegen het bezoekende Delia uit Zwijndrecht niet kunnen bolwerken. De Schiedammers, speel den wel enthousiast, maar waren aanvallend niet geraffineerd genoeg. De setstanden werden: 1015, 915 en 1315. Heren-2 moest noodgedwongen met 3 invallers aantreden tegen DOS in Rotterdam. Gelukkig bleken deze in vallers over voldoende aanpas singsvermogen te beschikken om bei de punten voor SVC te veroveren. Het werd een 31 zege. Bij de dames bleek eveneens het aantal verhinderingen een probleem. Dames-2 kreeg met 30 klop van Hou Stand, dames-4 verloor met 30 van BHC en slechts dames-5 zorgde voor winst door een 30 zege op DRL 3. SCHIEDAM Een Vrachtauto, bestuurd door de 22-jarige chauffeur I.S. de B. uit Vlaardingen, ramde maandag op de Broersvest drie in file staande personenauto's. De auto van de 22-jarige scheepsinspecteur P. P. de K. werd grotendeels vernield, die van de 39-jarige koopman H. L. B. werd aan de voorzijde en achterzijde zwaar beschadigd, en de auto van de 21-ja- rige belastingconsulent R. H. hep aan de achterzijde vrij veel schade op. De vrachtauto ze\£ had slechts een gedeukte bumper. (Vaneen onzer verslaggevers) SCHIEDAM De totale bevolking van Schiedam bedroeg op 31 oktober 82659 personen en op 30 september 82661. Er overleden in oktober 48 mensen. Wegens vestiging kwamen er 255 nieuwe inwoners bij, maar 326 vertrokken naar elders. Er werden in oktober 117 kinderen geboren. TK heb griep. Vandaag kan ik A geen lijn maken. Het lijkt mij het beste dat ik Jaap van der Vliet uit de zesde klas van de lagere school „De Rank" in Rozenburg het woord geef. Hij heeft met enkele van zijn klasgenoten een vergade ring van de Rozenburgse gemeente raad bijgewoond. Zijn verslag las ik in het weekblad „Nieuw Rozen burg". Jaap schrijft: „Aan een deel van de klas werd door de meester ge vraagd: „Zijn er soms nog kinderen, die interesse hebben om een raadsvergadering bij te wonen, een uurtje ongeveer?" Er waren er heel wat! Maar, of het mocht wist de meester nog niet Zou het mogen? De meester moest dus gaan praten. Zou het doorgaan? Ja, het ging door! Maar, op één voor waarde: we moesten doodstil zijn! Er waren ook niet genoeg stoelen. Een paar dagen later werd er ge zegd: „Je moet je eigen stoeltje meenemen". Na schooltijd zouden we de stoeltjes wegbrengen naar het gemeentehuis. Half binnen keek ik naar het prachtige mozaïek, dat op het raam is geschilderd. Ik vond het prachtig. We liepen de trap op. Meester had gezegd: „Nergens tegen aanstoten- hoor!" We zetten de stoelen in de zaal, waar de vergadering plaats zou vinden. Trouwen houden ze er ook wel. We zetten de stoeltjes goed. „Gaat allemaal, eens zitten", zei de meester. Daar kwam net de secreta ris binnen, mijnheer Kuiper. „Zo", zei de secretaris, „zing nu maar eens een liedje voor mij". De meeste- be gon: „Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, hij brengt". „Stop, stop, stop, jullie kunnen zin gen hoor, maar laat nu eens zien, hoe stil je kunt zitten". Het was stil, muisstil, je kon een speld horen, val len, maar we hadden er geen! konden we weggaan, maar rustig. We gingen dus nsar huis. We moesten om kwart over 7 op het schoolplein zijn. Thuis gekomen, vertelde Ik het. Ik mocht Ik kamde mijn haren netjes, nadat ik gegeten 'had. Ik was op tijd op het school plein, al was ik dan niet de eerste. „Daar komt de meester", zei er één. „Zijn we allemaal present", vroeg de meester. „Neen, maar die woont ook helemaal aan de Zand dijk. We gaan vast, hij ziet het wel". We gingen dus weg. De deur werd open gedaan door de bode. We de den onze jassen uit Iedereen had haast snoep; kauwgum meestal. „Je moet niet zo zitten kauwen straks hoor", zei de meester. Daar kwam mijnheel Aberson, Hij zei; „Stil zijn hoor, anders gaat Pipo niet door. Niet aan meneer de burgemeester vertellen hoor!" Er kwam een meneer. Hij ging naar boven. „Dat is mijnheer dr. De Waard, die vertegenwoordigt de CHU. De man die daar gaat, is mijnheer Kleywegt, die vertegen woordigt de AR". Daar kwam de bode. Hij gaf het seintje, dat we mochten komen. Stil zijn, ze zijn al begonnen. De meester ging naar binnen;-wij ook, we gin gen zitten. Er waren nog meer mensen. Bij mij ging het alleen maar om het verloop van de verga dering. Bij de eerste oogopslag zag ik de houten hamer liggen. Ik zag direct, dat ze haast allemaal zaten te roken. Ik kan er niet tegen, het sloeg op mijn keel De burgemeester zei: punt 1 van de agenda: heeft iemand er nog een vraag over? Neen? De hamerslag klonk; pats! 2e punt van de agenda; heeft iemand er nog een vraag over? Ja! Er waren er twee, die iets te vragen hadden. a i de De een half uurtje werd er koffie rondgebracht door de bo de. De burgemeester kreeg het eerst, toen de raadsleden, daarna het pu bliek. Wij hadden een droge keel en de rook sloeg op .onze keel. Wij kre gen niks! De meester kreeg ook kof fie. Degenen, die het niet goed kon den zien mochten sfaan, maar voorsten mochten met staan. raadsleden staken achter elkaar een sigaar op. De burgemeester vroeg: Heeft ie mand over artikel 8 nog iets te vra gen? Neen, de hamer slaat neer. Heeft iemand nog iets over artikel 9 te vragen? De hamer slaat neer, pats Heeft iemand nog wat over artikel 10 te vragen? De hamer slaat neer, pats! Er werd gestemd, de burgemeester pakte een nummer uit een kist: nr. 11! Er waren er 5 voor en 2 tegen, Dr. De Waard was er ook 1 van de 2, die er tegen was. Er werden 2 kinderen vooraf weggestuurd, omdat ze stonden te lachen. We werden gewaarschuwd, dat we weg gingen. We gingen geruisloos weg. In het kamertje, waar we onze jassen gelegd hadden, moesten we met zo hard spreken (de heren wil den natuurlijk niet gestoord wor den). De meester had een tekeninge tje gemaakt, waar de burgemeester zat en de wethouders, dat waren er drie, en er waren nog raadsleden, die een party vertegenwoordigden, bijvoorbeeld de CHU, AR, PvdA. Er waxen er nog verschillende, maar die weet ik niet Ik heb 'nog een hand vol pinda's van mijn vriend gehad. Daarna vertrokken wij. Daar werd opeens geroepen: „O, een egel midden op straat". Ik ging ook kij ken en hoewel de vergadering door ging, gingen wij naar huis "ARfi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1