Zaak van grote urgentie Regionaal centrum voor geestelijk gestoorden Wie koopt een „knaapje" Actie Boemerang voor verwarming Grote Kerl Ongewoon nieuws bij artidomo corselet Zet die fles gerust midden op tafel. Hij mag gezien worden. BESTEL TIJDIG UW KOLEN BIJ ijj NCVB Nieuw!and hield kerstavond Orpheusgeeft kerstconcert ARTIFORT GENEVER VERMEULEN EEN LANGSPEELPLAAT STEPHAN LOKKERBOL G. P. VAN DAALEN ZN W0LSELEY en RILEY Imp. DIRK van der MARK N.V. GEM. SCHIEDAM I deze krant behoort tot Het Kwartet C.V. GLASTECHNIEK DE ROTTERDAMMER DONDERDAG 14 DECEMBER 1967 Pagina 3 is een goed figuur geen heksentoer! iCHIEDAMMEB NIEUW! c f54.90 Foto-expositie Vrouwenkoor met Kerstconcert Vandaag en dagelijks en morgen 3e INDÜSTRIESTRAAT H TELEFOON 344775 FOUNDATIONS bestaande Schiedamse commissie uit te breiden met vertegenwoordigers uit de beide andere steden. Onlangs is overeenstemming be reikt over de bouw van een regionale inrichting met 280 bedden, waarvan 130 voor geestelijk gestoorde bejaar den. Tijdens de nog aan de gang zijnde Schiedamse begrotingsbehandeling heeft wethouder at J. Eykenaar ge zegd het project als een zaak van grote urgentie te beschouwen en daarnaar ook te zullen handelen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN" De gemeente besturen van .Schiedam. Ylaardïngcn en ataassluis werken met spoed aan de totstandkoming van een regionaal verpleeghuis voor somatisch zieken en psychisch gestoorde bejaarden in het industriegebied Nieuwe Water weg-Noord. Op korte termijn zal daartoe een programma van eisen worden opgesteld. Reeds enige jaren werkte in Schie dam een gemeentelijke commissie aan de voorbereiding van een plan voor een plaatselijk tehuis. Er kwam een programma van eisen een exploi tatie-opzet, gericht-op een tehuis met 150 bedden. Van rooms-katholïeke zijde bleken echter plannen te bestaan voor een soortgelijke r.k.-inrichting als streek- voorziening voor Schiedam, Vlaardin- gen, Maassluis, Maasland en Hoek van Hólland. Het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid heeft daarom bij het Schiedamse gèentebestuur op samen werking met Vlaardingen en Maassluis aangedrongen, hetgeen resulteerde in 'de vorming van een intergemeentelijke commissie van overleg. Men kon volstaan met de TpEN der exclusiefste "ge- nootschappen van Nederland is het Rotterdamse Gezelschap van Houders van Volkstuinen. In adresboeken, telefoongidsen en andere naslagwerken zal men er vergeefs naar zoeken. Dat is door gaans het geval met dergelijke ge zelschappen. van exclusieve aard, die- niet over statuten - of huishoudelijk reglement beschikt ken maar in de sociale verhoudin gen een reële macht zijn waarmee het „gemenevolk" terdege reke ning heeft te houden. Tot dat „gemene volk" behoor ik.. Ik heb geen volkstuin en als ik bij „de bevoegde instanties" mij aanmeld ter verkrijging van het recht tot beplanting van een stukje Rotterdamse vólkstuingrónd en tot onderhouding dezer beplanting tot mijn vruchtgebruik, krijg ik van deze bevoegde instanties die- in' tegenstelling tot het Gezelschap van Houders van Volkstuinen zeer reëel zijn! te horen dat ik daar voor niet in aanmerking-kom en er ook. nooit voor in aanmerking zal kunnen komen. - Dat ik tot het „gemene volk""be hoor, vind ik best. Veruit het, grootste gedeelte van iedere, sa menleving behoort daartoe en ik heb mij in dat algemene gezelschap altijd een gelukkig mens gevoeld. Nu is helaas de grond, waarvan het exclusieve gezelschap gebruik maakt om zijn aangename tuin- deritijdpassering door te bréngen,: zo ontzagwekkend duur, dat de le den van dat gezelschap, hoe ex clusief zij ten: opzichte;.vanï de an dere leden van de samenleving ook: zijn, onmogelijk zelf déze grond prijs kunnen opbrengen. Dat doen wij, het gemene' volk" dus, voor hen. Felina corselet van DORLAS- TAN®, het super-elaslische kwaliteitsgaren van 'Bayer* en b-!-ij-v-e-n-d wit. Chic is het voorpand, de perfectie van de beeldschone cups opvallend. En hoe U zich ook beweegt van de zachte, verstelbare stretch schouderbanden voelt U niets, 'n Felina geeft U een soepel charmant figuur en is helemaal het corselet, dat U Jaren 'jonger maakt! met ritssluiting middenvooren extra versteviging rondom f 72.50 VRAAG DEMONSTRATIE N AAIM ACH INEBEDRIJF Fransenstr. 9 - Waalstr. 38 Vlaardingen. TeL 010—340075 licht boven de ingang is gevat in een omlijsting van eveneens zandsteen. Da gehele middentravée wordt boven de geblokte kroonlijst afgesloten met een fraai bewerkt fronton dat wordt bekroond door het op een sokkel geplaatste beeld der gerechtigheid met het zwaard in de rechter- en de weegschaal in de linkerhand. Het vierzijdig leiendak is verlevendigd met dak kapellen en pinakels en draagt op zijn platvorm een forse open klokketoren .Vroeger hing daarin de klok, die werd geluid voordat de stadsbode de nieuwe keu ren en vonnissen van de puije aflas. De bouwmeester van het stadhuis was Bartholo mew Drijfhout (1605-1649), die met de grote archi tecten in zijn tijd zoals Jacob van Campert. Aart Adriaensz. van 's Gravensande en Pieter Post het pa leis te Honselersdijk, de Lakenhal te Leiden en de Oosterkerk te Middelburg bouwde.,Zijn werk, en in het bijzonderhet Vlaardingse stadhuisstond sterk onder de invloed van Jacob van Campen. Deze heef f hem bij de bouw vermoedelijk van ad vies gediend. Bij beide kunstenaars treft men dezelfde versieringsmotieven aan, zoals de guirlandes van bloemenen vruchten. Indien het stadhuis-paleis ie Amsterdam, de grootste schepping van Van Campen vergelijkt met het stadhuis van Vlaardingen, is het niet moeilijk overeenkomsten te vinden. Drijfhout was naast bouwmeester ook beeldhouwer. Het beeldhouwwerk dat het stadhuis siert is dan ook, vermoedelijk van zijn hand. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het stadhuis is wel een van de bekendste gebouwen op dei lijst van beschermde mo numenten. Het is gebouwd in 1650, gefundeerd op staal en opgetrokken in rode baksteen, verlevendigd met zandstenen geblokte hoekpilasters en andere versieringen van hetzelfde materiaal. Een brede middentravée verdeelt de voorgevel in drieën. Deze middentravée wordt gevormd door da twee arduinstenen trappen met bordes, waaronder de ingang voert naar wat vroeger „de wacht" werd ge noemd. Het stadsbestuur is ook vroeger trots en zuinig op het stadhuis geweest. Dat blijkt onder meer uit het officiële verbod aan de schutterij, dat niemand op de wagt zijnde, zijn water tegen het stadhuis mag af- slaen". Twee fraai bewerkte stenen zittende leeuwen, die elk een stadswapen vasthouden, bekronen de borst wering. Het. wapen aan de linkerkant vertoont een klimmende ièeuw en dat aan de rechterkant een schip met een leeuw in het want. Beide wapens zijn voor het zegelen van akten gebruiktLater zou het wapen met de leeuw als het authentieke stadswapen gelden. De gevel heeft kruiskozijnen met gebrandschilder de vensters en halve blinden en op de begane grond een dubbel kozijn met eenvoudige'in lood_ gevatte vensters en blinden. De kozijnen ter weerszijden van de hoofdingang zijn geplaatst onder een zandstenen draperie van vruchten en bloemem Het dubbel boven- !N ALLE 21 FILIALEN VAN 'WALA SPECf AALHUIS De aktie bestaat, uit de verkoop van kleerhangers en \yel van een speciaal soort, omkleed met een soort plastic. De kosten bedragen 1.50 per stuk. Bestellingen kunnen overdag worden gedaan bij het Kerkelijk Bu reau, Lange Kerkstraat. 35, tel.nr. 266139 en 's avonds bij de heren J. A. v.d. Peppel, Rotterdamsedijk 174c, teL 267015 en J. Griep, Noordvest 35, tel. 267871. (Van een medewerker) SCHIEDAM Bij de Hervormde Gemeente gaat een „aktie Boeme rang" van start, waanneer-de orga niserende. commissie beoogt voorzie ningen te bereiken die. op' korte ter mijn broodnodig zijn. Daarvoor is geld nodig en de aktie Boemerang verzamelt dan ook gelden, waarvoor zij echter ook iets terug geeft. Men gaat van het standpunt uit dat de Boemerang een werphout is, dat nadat het bij „Jan Publiek" te recht is gekomen weer terugkomt, maar waarbij het kontakt blijft bestaan. „Nimmer slaagde er tot op heden een Europeaan in": aldus de commissie, „het zodanig werpen van de boemerang dat deze bij hem te rugkeerde. Wij werpen u dus als eersten de Boemerang toe. Niet als wapen om mee te strijden, maar als teken van verbondenheid." Het eerste onderdeel van aktie Boemerang gaat nu van start en het doel van de eerste fase is de verwar ming van de Grote Kerk. Het is bij de trouwe bezoekers van de Grote Kerk al jarenlang bekend, .dat de kerk tijdens de wintermaanden niet voldoende verwarmd kan worden. SCHIEDAM Vanmiddag heeft de ambassadeur van Canada in het Stedelijk Museum de Canadese foto tentoonstelling Focus 16 geopend. De tentoonstelling toont het werk van zestien Canadese fotografen. Vf/ELNU, ik acht. de tijd yoor- goed voorbij, dat wij, gewone, stervelingen, de gelden bijeen moe ten brengen ten behoeve van de f recreatie van exclusivisten van een hogere kaste waarin wij' nimmer-s|' zullen kunnen worden opgenomen. Er zijn inderdaad .enige reyolué ties noodzakelijk geweest" om dit aan te tonen, maar ik meen dat dij' feit nu toch echt iedereen duidelijk:., is- Dat het exclusieve gezelschap blijft vechten voor .zijn -feodale rechten is begrijpelijk. Ik ben de laatste om het deze strijd kwalijk te nemen. Dat ik de door dit gezelschap ge worpen handschoen opraap en.mij met deze exclusivisten in de .strijd begeef, is mijn plicht. En ik heb aanmerkingen op de manier, waarop sommigen mijner tegenstanders deze strijd menen te moeten vloeren. Zotts kreeg ik.een brief, waarin men mij met het be grip „christ-'rike naastenliefde" te lijf ging. it. dl*- v- ik dat begrip onwa „u. H —maal niet óm een socialeminder sociale houding tegenover lieden, die recht op .onze.-,}- uit christelijke naastenliefde voortspruitende verantwoordelijk- heid kunnen doen 'gelden. Volkstuinders zijn geen bejaarden, invaliden, jongeren of wie ook, ;die op onze verantwóordelijkhéid:recht kunnen doen gelden. Wie tot het gezelschap behoort wordt bepaald door het toéval of door de historie. - ---' (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Met meditatie, zin gen, grammofoonmuziek en fraaie kleurendia's over bijbelse onderwer pen heeft de afdeling Schiedam - Nieuwland van de NCVB zfch woensdagavond in de. zaal van de Magnalia Dei-kerk voorbereid op het komende kerstfeest. De belangstelling was bijzonder groot De zaal was sfeervol versierd met bloemstukjes en brandende kaarsen. Presidente mevrouw M. Val- kenburg-Gerritse verwelkomde in het bijzonder de aanwezige gasten. Er was veel samenzang en in de pau ze werden op l.p.'s kerstliederen ten gehore gebracht, gezongen door een Engels koor. In een boeiend betoog hield de her vormde predikant ds. M. N. Schrale te Rotterdam een meditatie over het Kerstverhaal van Lukas, medicus en schilder van beroep, en vriend van Paulus. Humoristisch en plastisch verstelde ds. Schrale de gewijde geschiedenis van Elisabeth en Zacha- rias en van Maria en Jozef, waarbij hij vooral op het menselijke de na druk legde en het bijbelverhaal in eigentijdse taal begrijpelijk wist te maken. Door ons werd uitgebracht op. dinsdag 12 december met orgelklanken Het orgel wordt bespeeld door met o.a. NONNENKOOR en AVÉ MARIA Prijs 8,45 Natuurlijk bij: sedert 1900 Korte Hoogstraat 16a, Tel. 345006 Vlaardingen SCHIEDAM In de kersttijd gaan de gemeentelijke en r.k. openbare biblio theken kleine tentoonstellingen houden van boeken en kindertekeningen m alle bibüotheekafdelingén in de stad. De tentoonstellingen zullen gewijd zijn aan boeken rond de bijbel, speciaal voor kinderen uitgegeven. De bedoeling is, aandacht te vestigen op de bijzondere uitgaven van kinderbijbels en pij telverhalen voor kinderen, die de laatste jaren zijn verschenen. Toepasselijke tekeningen, die vele bijbelverhalen verrassend uitbeelden, werden gemaakt door de leerlingen uit de le tot en me, de 6e klas van een aantal Schiedamse lagere, scholen. SCHIEDAM Het Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus geeft Tweede Kerstdag een concert in de kerk van de Nederlandse Pro testanten Bond aan de Westvest. Me dewerking verlenen Lea de Boer, zang en harp, Jan Droge, bas-bariton, het meisjeskoor van de huishoud- en industrieschool aan de Prins Maurits- straat en de organist Guus Kor- pershoek. Het geheel staat onder leiding van de dirigent Chris Verhoog. Aanvang 20 uur. SCHIEDAM Het Schiedams Vrouwenkoor onder leiding van Ria Borgmeijer geeft.vrijdagavond 22 de cember een kerstconcert in de kerk van de Nederlandse Protestanten Bond, Westvest 92. Medewerking ver lenen Gretha Krom, sopraan. Rijkje Woiieswinkei, alt, Inez Verheij-Kra ker, harp en Harry Holtman, piano. Het programma vermeldt werken van Solage, Monteverdi, Da Vittoria, Byrd, Bach, Mozart, Nin, Britten en Hans Schouwman. I Arcade: Stichting Gamma, show, 934.30; Kanarietentoonstelling, 19—22. Magnalia Del-Kerk: Schiet. Chr. Man nenkoor. kerstconcert, 20. Oosterkerk: Adventsdienst, 29. De Bron: Sehled. Politie, feestavond,20. Wijkcentrum - Nieuwland: Alg. Ned. Dranbeatrljdingserg, schenkmlddag, 14. Tivoli: oefening Baart Kunst, contact avond. 20. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82. telefoon redactie: 263954. A- Kentschap Schiedam: mevrouw J. van Gog. Dr. Zamenhofstraat !39a. tel, 152400 (ook klachten bezorging). Alarmnummer politie: 264666. Alarmnummer brandweer: 268123. GG en GD: 269290. Apotheek: Rembrandt, Rembrandtlaan 5,tel. 268835- VLAARDINGEN - In het Kolpabad hebben 88 leerlingen exmen gedaan voor de diverse zwemdiploma's. Eén kandidaat is algewezen. Arcade: Stichting Gamma, show, 9—24.30, Kanarietentoonstelling, 19—22. Chr.- St>c. Belangen: Wijkver. Nieuwlana, bingo-avond, 28. Verkoop en Service - Baan 4 - Telefoon 13 31 55 achter Oogziekenhuis COED, zegt een volkstuinder, maar ijj, Jan Krant, bent ook geen lid van een roeivereniging,: voetbalvereniging of wat voor sportclub, waaraan jij evenzeer meebetaalt. Jij, Jan Krant, betaalt aan een zwembad, en ik wed dat jij nóg nooit van je leven hebt" ge zwommen. Die volkstuinder heeft (symbo lisch) gelijk. Ik ben daarvoor te oud, te stijf, of noem maar op. Maar als ik tegen een bal wil gaan schoppen óf ik kom bp het onzalige idee een zwembad in te duiken bij déze temperatuur buiten! ik loop al'te rillen bij de gedachte! dan betaal ik mijn contributie, en ik doe mee. Niemand zal mij ver tellen, dat ik nooit mee zal mogen doen, omdat deze vorm van recrea tie nu eenmaal het privilege is van een docrr toevallige en historische: omstandigheden gevormde groep.: Naar een volkstuin mag ik hoog-: lit kijken als' ik over de paadjes| tussen tdeze tuinen loop. Daar' .troost ik .ine met de gedachte dat, er méér historische instellingen gijn? die hun tijd hebben overleef AFSLUITING KOEMARKTBRUG BURGERLIJKE STAND SCHIEDAM Geboren: Johanna Pdv J P Lokker en F T van Heiten; Ronald i vG de Jong en T van Gerven; Michael A J zv M. van Oudheusden en JM Koogje. Overleden: s J van Eijk, 12; W van der Meulen, 62. In de nacht van donderdag, 14 december op vrijdag, 15 decem ber a.s. van 's nachts 12.00 uur tot 's morgens 6,00 uur, of zo veel langer of korter als nodig- is, zal de KOEMARKTBRUG wegens reparatiewerkzaamhe den voor alle verkeer gesloten zijn. Schiedam. 13 december 1967. De Parijzenaar Pierre Paulin ontwierp voor Artifort deze nieuwe ongewone fauteuil. Het geweldig zitcomfort is in dit model be reikt door een harmonisch spel van lijn en een voudig modern materiaal. De bekleding heeft Ëeen grote variëteit kleuren en stotfen. Dat Is ongewoon. Hij heeft een vorm die U nog jMSB. nooit gezien heeft maar een zit die U m vertrouwd zal zijn. Dat is ongewoon. U i zou hem gewoon eens bij ons moeten t I bekijken. In het Westen veruit grootste prot. chr. dagbladpers Alle CO-OP-winkels en op het kantoor Tel. 343544 KORTE U.JKBAAN 21 TEC.OIWI128S5 ROTTERDAM GROTE MARPSTfUS ^1.070/116162 DEN HAAG MARIAHMTSZ- TEL630/18900 UTRECHT BRINK83 TÉL057W/12411 DEVENTER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1