De Farao en Caroline KcnÊrt Ook controle ip bromfietsen tfo* SI) AM LANTINGA Kerstzangavond in Grote Kerk Kerstconcert clir. Mannenkoor ,jHee-kom-mee"-show in Schiedam Canadese foto's in Schiedam Twee doden door kolendamp Uw ideale keuken vindt u zeker bij keukencentrum GARAGE die U verwacht. Komt U eens gauw langs, wij willen het U graag bewijzen! Interieurverzorging Hcrwaardering Bmtenslms Westblaak 101, Rotterdam, Tel. 127147 (tussen K. Docrmanstmat en Eendrachtsploin) Vromv van veehouder gearresteerd tén. -. m-j tm: ■Boeiend!':;. Muziekschool Gewonde na botsing met vrachtwagen voor M JË *r* 1-persoons wentelledskant rmeTgësïÖter» lÉïlÉgM achterkant Kerstfeest van NCVB-centrum Passage-theater Geen behoef té Vandana en morgen f 1275.- en dagelijks WORTELNOTEN PORSELEINKASTEN CALLENBURGSTRAAT 74 - TEL: 010-343193 - VLAARDINGÉN Inlegoverschot bij Spaarbank Anno '20 Markant brengt meubelen met alture in een zaak die speciaal IS ingelicht om U - liefhebber van werkelijk goede meubelen - te ontvangen, vakkundig te adviseren en.de service te verlenen agent CITRÖËN voonVlaardingen Maassluis en opstreken v; HOGENDORPLAAN 139 - VLAARDINGEN -TEL.. (010) 34 1044, na 18 u. (010) 34^281' SCHIEDAM In de maand no vember werd bij de Spaarbank Anno 1820 3.303.116,98 ingelegd tegen een inlage van 2.628.294,68 in november 1966. Terugbetaald werd 3.010.479,04 tegen 2.352.155,21 vorig jaar novem ber. Het inlegoverschot over de maand november 1967 bedraagt dus 284.637,94 en het overschot van het lopende jaar is daarmee gestegen tot 4.315.284,30. Het tegoed van spaar ders was. op 30 november 1967 geste gen tot 64.868.523,96, het aantal spaarders tot 58.705 (30 november 1965 57.239). De aan de spaarbank toevertrouw de gelden en de reserves waren ulti mo november voor 36.412.093,92 be legd in effecten, voor 18.992.966,23 in onderhandse leningen aan of gega randeerd door gemeenten e.d. en voor 8.260.712,47 in hypoüieken. De onbelegde middelen bedroegen 5.410.133,86. (Vaneen onzer verslaggevers) SCHIEDAM - De' financiële verhandeling van .wethouder, tnr/ Van Bochove was maandagavond de heer Van Katwijk nogal duister geweest.. Eerst vond de wethouder de situatie .uitzichtloos, even -Tater- beweerde hij niet in .de put' te .zit ten en vervolgens vertelde. l}ij dat de schaarste can middelen van voorbijgaande'.aard. moet zijn. Gisteravond- zei de heer Van Katwijk dat het.hem-allemaal had doen denken aan. de droom van de 'Farao VanEgypte en - aan Jozelf die'deze droom verklaarde. Die zat eerst',in de put en vertelde daarna 'de.Farao over.de .vette en de ma gere jaren en over de maatregelen die: genomen, moesten worden om de toestand niet uitzichtloos te la ten worden. Maar, zo zei de PGG-woordvoer- ■der, de wethouder heeft zich on derscheiden van de Jozef uit de Bijbel, want hij zit niét in de put. „Toch zou het kunnen zijn", al dus nog steeds de heer Van. Kat wijk, „dat de wijsheid van de wet houder wortelt in het Boek der boeken, het Èoek 'der Wijsheid. En als hem dit, 'bewast of onbewust, voor ogen heep gestaan, dan zal hij zich ongetwijfeld ook realiseren dat in beide tijden of situaties aparte maatregelen, nodig waren en dat'dit in 'onze tijd kan 2ijn een herwaardering van de gemeentelij ke activiteiten." SCHIEDAM De Oecumenische Raad van Kerken verzorgt donderdag 21 december een kerstzangavond in de Grote Kerk. De samènzaiig zal worden afgewisseld door enkele kor te schriftlezingen. Burgemeester H. Roelfsema houdt een toespraak. Medewerking verlenen organist J. P. Bekkers, de muziekvereniging Harpe Davids en enkele klassen van de hervormde zondagsscholen. Aanvang acht uur. ssssstessssa»» De heer J. van Katwijk (prot.); ging nog èens uitvoerig in op zijn her waardering, organisatieschema's en automatisering, waarmee hij de toe zegging bereikte dat B.. en ~W. het komende jaar erop gespitst zullen zijn „kleine doelloze uitgaven zo mo gelijk af te kappen". De investeringsriota zal bij de vol gende begroting in een aparte verga- dering worden behandeld en de on derhandeling met Rotterdam voor- een nieuw) elektriciteitscontract, waarover tot nu toe geen- óver- eehsfentming toestaat, duren' .jiiog voort. V Zeer erkentelijk uitte de heer Van Katwijk zich aan het adres van wet houder mr. M. J, M. van Kinderen, met name over diens toezegging te willen pogen de houw van meer een- gezinswoningen te bevorderen. 7, .-maar deze zaak is in regionaal ver band in studie. Zo mogelijk resulteert deze studie onder1 meer iri een apart dagverblijf voor geestelijk-gehandi capten.. Overigens was de wethouder van mening dat het partikuliere Initia tief cp dit terrein ook .best eens wat,; mag doen. Burgemeester Roelfsema had er. behoef te .aan, nog eens) terug te ko men op zijn 'beschouwing over de' buitens!uis.»Hij stelde-met nadruk de ongerustheid die de' raad had uit gesproken te waarderen, en zelfs ie kunnen onderschrij ven) Hij had al leen willen béstrijden, dat heel Zuid-Holland'bij een eventuele cala miteit gevaar loopt. Niettemin achtte de heer Roelfsema vervanging van de sluis een urgente zaak. Enkele raadsleden hadden het be treurd dat Vlaardingén geen sa menspel wenst in de planning van dé winkelbouw in Holy, én Groenoord (Houtman: „Ik. vind dat heel erg; ik begrijp die heren in Vlaardingén niet"). -H;) De burgemeesterzet daarvangeen. prestigegevoclens te hebben: en best nog eens met. Vlaardingén-te willen praten.) Maar ;Of 'tsucces zal 'hebben, achtte hij een andere zaak. De burgemeester deelde verder, mee dat de slechte: toestand van het Oude hoofdgebouw,van de rijks-HBS sloop noodzakelijk maakt. Voor het gymnastieklokaal en de daarboven liggen lokalen wordt een bestemming overwogen. Wat betreft voorzienin- geh laan speelveldjes stelde de burge- mééktef'een spoedig- voorstel in het voohiitzicht. otpfg. -A ''-if Deiheer j, •Basrtïaans'i^s8cl> opperde* nog een' serie suggestiektinijhet kadeps .van dé bevordering van de cbmmjmi-' calie bevolking-overheid.. .De- burge- meester vond ..dat hij" daarmee èeii goed inzicht ontwikkelde endat adjh ideeën' .de moéite')vari)het;overwegeii waard zijn. ff - Dc zaak blijft in aanhoudende s'tu-. LEEUWARDEN De 59-jarige mevrouw J. B.-P. uit Workum wordt ervan verdacht haar man, de veehouder W. B„ om het leven te hebben willen brengen door vergif aan zijn pruimtabak toe te voegen. Ze is, naar eerst thans is gebleken, veertien dagen geleden gearres teerd.- Ze blijft ontkennen. De veehouder vond het vreemd .dat- zyn tabak vochtig ■■•was. "Hij stapte naar de politie die zijn; tabak' liet onderzoeken. In het la/bo.rato-1 rium' bleek dat er een Sterft vergif in zat. De vrouw toemerkte dat haar man argwaan begon te koesteren en nam haar intrek bij familieleden. Daar werd ze -gearresteerd. 'Het echtpaar was ruim twaalf jaar getrouwd. De verstandhouding liet echter te ;w.eh- sen over. De-.vrouw was de tweede edhtgendte-/van de heer --SCHIEDAM —"Het NPV en het NPG (de Nederlandse Padvinders en het Nederlands Padvindsters Gilde) .houden zaterdag 23 december in de Opstandingskerk aan de Burg. Hon- nerlage Gretelaan een kerstdienst. Aanvang 19 uur. .- Deze dienst is niet alleen voor pad- vindersfsters) maar ook voor ouders, oud-padvinders(sters) en alle andere belangstellenden. Voorganger is ds. A. Ie Coq. SCHIEDAM Bij Radio Henny aan de Nieuwstraat is donderdag een bandrecorder ontvreemd ter waarde van ruim driehonderd gulden. Herm" van Paul Hom jn een-boeiend samenspel': j Vj'/ft": Een verrassing was het/iiet aange kondigde koor .van de-, "zangklas van de opleiding.' Nijverheidsschool van de Zuidhollandse eilanden;:'dat);.bij verscheidene, programmapunten.- as sisteerde. Deze ))35imeisjes.vormden een goed geheel -met het - mannen koor, In „Mary had ,a;to§by" betéken - - dédeze samenwerking - één.; geslaagd experiment. ■•-ftV'j: Na dè eerste samenzang -van" déze avond (voor de aanwezigen een wel- kome afleiding!) toonde"1 Koos Bóns, zich weer de virtuose organist. Zijn twee Noëls in variaties op enkele Franse kerstliederen bewezen dat. Na afloep werd 'hij- beloond niet; een uit- bur,dig applaus„';Met de Kleine Kerst- Cantate yanftEritz DietriqhTjverd het programipa^yoor de pauzeso?jluister- rijke én'-vwral masgalé wljzè-besla- jHet tweede' deel van dit concert was even boeiend -als het éerste en vooral) in „Oncë in royal -Davids Ci ty" en',,Oh little yowh-nf Bethlehem" bewees Caroline Kaart haar kwalitei ten als mezzo sopraan. -Interessant was het ,,'t Is geboren een Goddelijk Kind" waarin het koor en de zang klas een componistengrapje uitvoer den (van .Quod Libet) waarin drie kerstliederen in een contrapuntische bundeling samengevoegd waren en waarin mannenkoor en zangklas el kaar uitstekend vonden. Dat mag ook: gezegd worden van het voorlaatste nummer „Bereite Dich Zion" waarin Caroline Kaart en Koos Bons (dit maal op het orgel) met tussenspel en inzet een uitstekend duo vormden. Ten slotte zong Caroline Kaart een Weihnachtscantate van Vincent Lu- beck. Dé ziekenomroep heeft dit con cert op de band opgenomen. (Van een medewerker) .F. SCHIEDAM Het Kerstconcert dat het Schiedams Christelijk Man nenkoor donderdagavond in de Mag- nalia Del-kerk heeft gegeven, is mede door de fraaie zang van Caroli-; né Kaart een geweldig) succes .ge worden. Bijna allé plaatsen van het kerkgebouw waren bezet Het mannenkoor opende -dit con cert met Bethlehem, in- een bewer king van Jan v. d. Waart en „Stille Nacht" van Fr. Gruber, dat- perfect werd vertolkt. Het eerste optreden van Caroline Kaart was in het vlotte „Midden in de winternacht" en later het meer ernstig „Wiegelied der her ders". De andere solisten .van dit concert,. Koos Bons (piano en'orgei), Ab Konjg (dwarsfluit), Hans <?Knijff (hobo^^n Evert Bruyn (cello)' kwameri ;geza- menlijk aan bod in „Singt Üem M. J. EIJKENAAR geen behoefte Als U morgen naar de stad |aat om een twin-set te kopeni.ve>i een prijs van 3 tléntjeslaji U wei, dan moet U morgen eens komen kijken, went dan gaat U geld verdienen. Een fantastische aanbieding eerst* keut.lamswollen twin- tets van 29.75 met zalig acht angora, de pull met korte mouw, het vest naar keuze met ronde of V-hals. Een pracht kwaliteit In WItoSndeh fraaie kleuren, een ongelooflijk mooi twlnsee, fully fiishfóneo, morgen voor nog géénMlittien gulden. ,'ft) (Van een onzer verslaggevers). SCHIEDAM Gisteren en van daag staat het gebou-.v Arcade in het teken van de show „Hee Kom Mee" van. de Stichting Gamma, van 's morgens negen uur tot 's nachts half een. Gisteren begon de show van hippe, minrfpiïmaxi dames- en he renmode, Sieraadshows en met een aantal staridb.i(n.èt affiches. Mevrouw Van Straten van Mode huis Marlen-was lady-speaker bij de teenagers- modeshow. Dichters kre-" gen de geiègenheid om te declameren) en er werd een, miss gekozen, leeftijd' minstens achttien jaar, waarbij de jury niet naar het knapste snuitje keek, maar wel naar charme, kleding, houding en beweging. Dan werd er nog een Miss Maagd van Hoiland ge- kozen, die speciaal intelligent en rap van tong moest zijn. Ten slotte kozen de winnaressen van de Schiedamse ronde een Heer Hip, een vlotte jongeman van boven de achttien. Voor al deze dingen bleek grote belangstelling van de zij de van de jeugd te bestaan. Vandaag wordt de show in dezelfde trant voortgezet. De Schiedamse Geméensohap be hoorde tot het pakket onderwerpen dat wethouder mejuffrouw G. D. de Graaft van verscheidene fracties nog eens ongezouten teruggespeeld kreeg. Van het hele college moest zij de meeste kritiek op haar antwoord in eerste instantie aanhoren en in twee- dé instantie slaagde zij er slechts matig in zich te verweren. Zo moest de heer Van Katwijk haar verduidelijken met zijn beschouwing over de mu- ziekschoolsubsidie alleen de vinger te hebben gelegd bij een mogelijke discriminatie van andere muziek-be- oefenende organisaties, En wat -de Schiedatnse Ge meenschap betreft was er bij de heer Van Katwijk alleen een waarschu wing voor een mogelijke verwording geweest. Hij wilde de SG juist hel pen en achtte het nodig.dat daartoe het gesprek met haar wordt geopend. Mejuffrouw De ..Graaft, toonde zich erkentelijk voor deze nadere verkla ring. SCHIEDAM Met' een hersenschudding en een gebroken rechter dijbeen is donderdag naar het Gemeenteziekenhuis gebracht de twintigjarige operator J. A. V. Op de hoek van de Schiedamseweg - Nieuwe Damlaan reed een vracht wagen, bestuurd door de 44-jarige chauffeur H. W., hem op de brom fiets aan. De duopassagier van de bromfietser had rugklachten maar kon naar huis gaan. SCHIEDAM Geboren: Ewaldus C z V L G Hufjsdens en J T 't Hart; Pauline d v LAK West.dijk en M T J Klein; Lucienne M d v A M van der Poort en A S C van Baarie; Gerben z v T H jongenotter en E Gravetljn; Edwin z v J van der Linde en H P van Berkel; Dennis E z v L A Komijn en C c A Prein: Mirjam A H d v H Tap en L K van Alphen: Rento L H z v H Tap en L H van Alphen. Overleden: J. Herwig, 7S jr; E de velj, 84 jr, wed C W van Nispen; P M Koovers, ss en M A visser, 21 j; p j m Meijer. 26 j en K E H van Pelt, 21 j; p G Felle, 23 J en J Trtel. 22 j: J van Boon. 20 j en c J Biemans. IR J; L van RIJ, 27 j en J ai den Hartog. 21 J: P van der Schalk. 21 J en M van der Drift, 21 J; B J J M Schelllngs, 24 J fn M F I Valk, 22 J; F F Telkens. 31 J en M G Hermans, 21 j; c van der Tuljn, 22 j en p j M Nlemarkt, 22 j; G W M Vcen- m. an, 26 J en C T M van Geene, 21 j; JA J vranken, 30 J en S M Beekman, 25 j;A T van der zeijden, 36 j en T GUyamsc, 27 j. Gehuwd: c Dijkhuizen, 23 j en M Smit, 52 j; P N J van Spelden, 32 J en E M C E van Vugt, 21 j; R Roomeljer, 10 J en M J Helnsbroek, 20 J; w Troost, 22 J en G J Groenewegen. 24 j; C Jongman. 23 J en G R J Pegels, 23 j; II A van Gent. 22 j en G J C Koenderman. 21 1: W S Hartog, 27 J en N H den Breams, 23 j; 3 Jïleneker, 23 J en A van Opstal, 21 j; A M M van Eljk. 27 J en V A Tektrt, 19 j; A Leeuwenstein, 24 j en C A de Frel, 27 j; J J de Kok.'21 j en T Zeevaart, 21 J: J A Rulgrok, 21 j en J M J L Govaart, 21 j; L Kerkmans, 19 J en W den Boer, 19 j; A Q M Lansbergen. 26 j en MAM van Noordt, 22 j; J Bouthoorn, 22 j en A Mak, 18 J: J Breugem, 24 J en T C Narold. 21 j; A P Lagendijk. 18 j en K M Molendijk, 17 j: M J van Reeven, 19 j en H M L Gunneweg, 23 J; P Jorissen, 23 j er. A M C de Graaft, 23 j: T van den Berg, '26 j en S J Eljgenraam, 24 j; J L de Waard, 27 j en J G Schllthuizen, 24 J; c van Haatten, 38 J en T van der wel, 28 J; L Limburg, 19 j en M F Verhagen, 18 j; A C J Schiks, 25 j en J H H Bonefaas, 23 j; B Langerak, 24 J en T Nels, 18 j; W M E Schippers, 25 J en A W L8ke, 21 j: J Koenderman, 23 j en A van Eljk, 21 j; D P L Mastenbroek, 24 j en G van der Hul, 21 j: E R Batenburg, 22 j en A M van der. Kooij, 22 J; S J Westhuis, 23 j en W M van der Ven, 22 J; RA A Greten, 20 J en A Simons, 19 j; J W G van Hees. 23 i en H E W van Blezen. 20 j: F D J Jacobs. 22 j en A C van Kasteren, 19 J: F J de Koning, 23 J en C Westerveld, 20 j, Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van déze modieuze en bijzonder fraaie lamswollen twlnsets met angora; pullover met vestje versterkt met Nylon, In de maten 38 t/m 46 en in de kleuren camel, turquoise, grijs, bleu, é»0L muskaat enz, (f Een-persoons wentelmeube- len, die door 't transpórt kleine beschadigingen opliepen, gaan wij hu verkopen vooreen bijzon der lage prijs. Kwalitelts-meubelen, in eiken uitvoering, met gesloten voor front, essen regels, met bodem plaat en gesloten achterkant (stofvrij) zoekt U morgen uit voor nog géén honderd tach tig gulden. Ondertrouwd: A J M van den Biggeiaar, 25 j en M c T L Bots, 22 j; S Borgstrom, 22 1 en M A Koelewljn, 21 J; H van Dorp, 26 j en T G Scholte, 26 J; J W Gljsen, 23 j en M M Bentvelzen, 20 j; P J Harreman, 23 j en A C Denos, 23 jD de Jong. 78 J en E J de Prouw, 11 1; J B Klelnekoort, 25 j en M C Tameris, 21 j; J J Kleyheeg, 22 3 MEJ. G. D. DE GRAAF matig verweer Het mislukken van de onderhande lingen met Tuschinsky over het Pas sage Theater betreurde de' wet houder. Desgevraagd zei zij dat het inderdaad mogelijk zou zijn dat de gemeente het theater in zijn huidige staat huurt. Maar gezelschappen heb ben bezwaren tegen de onvoldoende accommodatie. Er is geen geld om daarin verbetering aan te brengen en een, gemeentelijke exploitatie zou dus weinig zin hebben. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De afdeling. Schie- dam-Centrum van 'de Nederlandse Christen; .Vrouwen Bond vierde don derdagavond in het Geref. Jeugdhuis kerstfeest onder leiding van de presi dente mejuffrouw D. van Apeldoorn. Gitn Ml. of schrift, luit. SCHIEDAM De vele verkeers overtredingen van automobilisten doen commissaris C. van der Haagen overwegen, ook verscherpte controle te gaan uitoefenen op bromfietsen. In de afgelopen week kregen weer 62 automobilisten een proces- verbaal omdat zij op de Burgemeester van Haarenlaan door het rode licht wa ren gereden. In totaal kregen gedu rende acht weken, 637 automobilisten voor dezelfde overtreding een proces verbaal. SCHIEDAM -- De Canadese am bassadeur, de heer W. F. Buil, heeft gisteren In de aula.van het stedelijk museum te Schiedam een ten toonstelling geopend van werk van zestien Canadese beroepsfotografen. Aanleiding tot de expositie, die de naam „Focus 16" draagt, is het eeuw feest, dat momenteel in Canada wordt gevierd. De foto's zullen ook in andere plaatsen in ons land worden tentoongesteld, In Schiedam blijven zij tot en met 14 januari te zien. De secretaresse, mevrouw J, J, Keettoaas-Scholten verzorgde het li turgische gedeelte van de avond en mevrouw Thompot enkele schetjes opvoerde. Er was veel samenzang en de belangstelling voor deze kerstbij eenkomst was bijzonder groot. Wethouder M. X Eykenaar had er geen behoefte aan opnieuw mét me vrouw Blaauw in discussie te treden over de toepassing van de bijstandswet. Met de gemeentelijke sociale werk plaats toonde hij zich, everimin als sommige raadsleden, overgelukkig, ALMELO Twee bejaarde inge zetenen van Almelo, een 73-jarige man en een 71-jarige vrouw, zijn gisteren levenloos in hun woning aangetroffen. Zij bleken door kolen dampvergiftiging om het leven te zijn gekomen. Arcade, 'Stichting Gamma, show, S—24.30 Clir. soc. Belangen, Wijkver. Nieuwland, bingo-avond, 20 TivoH, Oetenlng Baart Kunst, contact- avond. 20 Stadhuis, Gemeenteraad, i'O SCHIEDAM Donderdag is in Rotterdam bij een poging tot inbraak aangehouden en ingesloten in het huis van bewaring de 23-jarige Schiedamse koopman B, de S. Sinds begin november heeft hij in Schie dam een vijftiental inbraken ge pleegd. VLAARDINGÉN Vannacht is in de Vulkaanhaven de Nederlandse lichter Mayou gezonken. Het schip, dat geladen was met superfosfaat, brak intweeën. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Horgen om 9 uur begint de ver koop van deze moderne wentel*. meubelen, 1-persoons, vooreen MÊiéSk speciale W WmJf Gitn ut. pf schrift. Put. HOEKKAST Musis Sacrum, Hock's Machine en Zuurstoffabrlek, kindermiddag, 14 Geref. Jeugdhuis, Chr. Leesbibliotheek, uitlening, 14,30 -16.30 Opstandingskerk, Panlque, dansavond, 20 Be Rank. Frema. dansen, 20, Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82, telefoon redactie: 263954. A- gentschap Schiedam: mavrouw J. van Gog Dr, zamenhofstraat 139a, tel. 152400 (ook klachten bezorging). Alarmnummer politie: 264666. Alarmnummer brandweer: 269123. GG en GD: 269290. Apotheek: Rembrandt, Rembrandtlaan 5, tel. 268835. WONINGINRICHTING v/hTOORENBURG DAM ME - ROTTERDAM NIEUWE BINNENWEG 340 t/o HEEMRAADSPLEIN TELEFOON 23.41.36-25.59.47

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1