Begrotii KERSTMIS M RöniüM (tJbtUrfatt GEEN KANS MEER VOOR PASSAGE-THEATER Schiedamse raad stelde begroting 1968 vast i® Monique (11) jongste op Solistenconcoiirs 'Morgen roei nl il 'e kl ok AGENDA Vlaardings zong verdienstelijk Kerstnachttocht met gesprek over vrede Volgende week begroting CQUZY mmm D Medische dienst Burgerlijke stand Ds. Biesbroek neemt januari afscheid Aanvaring in mond Waalhaven Raad Rozenburg Cantatedienst in Immanuelkerk Jeugd boven zestien iW7 KLEUREN-TELEV1SIE GRAAFSTROOM DE rotterdammer 2 A ZATERDAG 16 DECEMBER 1967 Kritisch bekeken ALLEEN BIJ DANKERS VERKRIJGBAAR mono/stereo HOGE EISEN SLACHTHUIS JAARVERSLAGEN 'y-h/t- y.-yr:y- VLAAUDINGEiV Vandaag en morgen en dagelijks SCHIEDAM Vandaag en maandag en dagelijks 11 Goed niveau Jeugdgemeenteraad over het vloeken melk heerlijk bofter vers kaas kostelijk Pagina 4 |E GEMEENTERAAD van Schiedam - heelt een goede begrotingsbehande ling achter de rug. De vaststelling kwam tot stand in een beperkte tijd en toch wan de beraadslaging grondig en zakelijk. Voor een zeer belangrijk deel is dat te danken aan de bekwame leiding van burgemeester Roelfsema. Ook zijn mede- collegeleden zijn in het algemeen voor Itim taak berekend. Aleen de portefeuille van ouderwijs en culturele zaken, wa rempel geen onbelangrijke, is in wut zwakke handen. De speelse en moeiteloze wijze waarop de wethouder van financiën daarentegen zijn zaken beheerst dwingt bewondering af. De PCG heeft duidelijk ge sproken en moet daarmee bij haar kie zers eer heb ben ingelegd. Vastgesteld kan worden dat baar stand punt bij l'.lV-rra fracties waardering en instemming ervoer. Overigens moet een stad als Schiedam een stuk werk ais deze begroting eigen lijk riet in de avonduren afdoen. De ar gumenten die daarvoor worden aange voerd kunnen geen steek meer houden. Dit moet dagwerk zijn Als voor deze „plutlelondsmethode" zelfs Maassluis te groot geworden is, dan werkt Schiedam wat dit betreft zeker be neden haar niveau. De titel van de nieuwste Dankers-LP, Deze zeldzaam mooie 30 cm langspeelplaat bevat een internationaal kerstprogramma dat op werkelijk grandioze wijze wordt uitgevoerd door een van Nederlands beste koren, onze Koninklijke Zangver eniging ROTTE'S MANNENKOOR o.l.v. Jos Franken. verg. winkelwaarde f 18,50 COOLSINCEL HOEK VAN HOLLAND: J. J. van Lonk- huijzen, Jolinkstraat 2. tel. 2627. MAASLAND: P. Noordam, Molenweg 1, tel. 01899 - 2035. Veeartsendienst: C. van de Most, Kethelweg 13. tel. 343084. MAASSLUIS: J. Collet. Zuiddijk 88, tel. 2002. vlaardingen W. H- Karreman, Prof. Rutgersstraat 40, tel. 34615: M. Prins, W. van Hogendorplaan 28, tel. 346284. <8 (Van een onzer verslaggevers) ÜCHIEDAM Na een uitputtende bladzijde-ge wijze" behande- A-* ling, die goeddeels een socialistische aangelegenheid was, heeft de gemeenteraad gisteravond tien minuten voor middernacht de begroting 1968 ongewijzigd vastgesteld. De behandeling heeft vier avonden gevergd. „De gedachtenwisseling over een groot aantal zaken was nuttig en gaf tot grondige behandeling aanleiding". Al dus burgemeester H. Roelfsema. De vergadering wordt maandagavond voortgezet voor de af wikkeling van de resterende agendapunten. De vierde begrotingszitting is een opnieuw oprakelen ge worden van tal van zaken die eerder reeds uitgebreid onder de loep waren genomen. Het enige punt waaruit een nieuwe ontwikkeling leek geboren te zullen worden betrof de ge strande onderhandelingen van B. en W. met het Tuschinski- concern over het Passage-thea ter, maar zover kwam het niet. Drs. J. Houtman (lib.) wilde name lijk een voorstel indienen de kwestie in het seniorenconvent met de wet houder van onderwijs en culturele zaken èn de directie van Tuschinsky te bespreken. Hij had er geen vrede mee dat B. en VV. zich bij het misluk ken van de onderhandelingen hebben neergelegd en meende dat de zaak minder moeilijk iag dan wethouder mejuffrouw G. D. de Graaft naar vo ren had gebracht. Natuurlijk zullen we offers moeten brengen, maar we hebben een prach tige kans en als we die laten gaan heeft Schiedam goed de boot gemist, aldus de heer Houtman. Mejuffrouw De Graaff volstond met te herhalen dat Tuschinsky wat het verstrekken van garanties op het vlaardingen Geboren: Willem Me ter, z.v. w. P. Vuljk en A. C. A. Breed- veld, Sweellnckstr. S3; John. z.v. C. J. van Haren en M. L, Pijnen, Maassluis, Mons. Beckersln 128; TeuiUje, d.v. J. C. Sluimer en T. Bakker, Diepenbrockstr. 25. Overleden: Lourens Speksnijder, 67. echtg. van C. Koch, H. van Holland, Pres. J, van Wierösmastraat 832: Arie van der Lee, 71, echtg. van J. N. Woensdregt, Roerdompstr 48: Johannes van Dam. 60, echtg. van N. Gerrltse, Binnensingel 38. Getrouwd: Pleter van. - den Berg, 31.en- Greta Ella Westmaas, 29; Jacobus Hendrik Beun. 36 en Corry Bode, 30: Hermanns Gijsbertus Johannes dé Korte, 24 en Jaco bs Keeltje van 't Hoog, Denis Cornells Nelemans, 30 en" WJllle Bos, 28: Theodoor Gerardus Cornells van der Linden, 20 en Anna Maria van Wezel, 19: Lêendert Jo hannes van der Windt, 24 en WUlempje Gerarda Goedendorp, 21: Martlnus Cornells Anthonius immerzeel, 23 en Olga de Mun- nlk, 23: Paul Martin Gast, 22 en Cornelia van Oosten-brugge, 18. maasland Uitslagen onderlinge schietwedstrijden S.V. Maasland: Korpswedstrijd op basis van 50 punten: H. van Woerden 44; W. Sonneveld 40; A. Korpel 46; A. Moerman 33; Ad. van Staal duinen 49; M. P. Hanemaaljer 47; O. Si mons 45; Fr. van Staalduinen Pzn 37; C. Klein Hesselink 46; IJ. Boekestijn 36; J. van Zwienen 45. P. Boekestijn 40; J. Klei- wegt 40; J. W. Groenewegen .41: A. v.d Pol 41 en P. v.d. Pol 41 punten. Vrije, baan op basLs van 30 punten: H. van Woerden 27- A Korpel 28. A, Moerman 2S, Ad. van Staalduinen 30. M, P. Hanemaaljer 29, J. Verkaden 28. O. Simons 22. Fr. van Staal duinen Pzn 29. C. Klein Hesselink 28, IJ. Boekestijn 29, F. v.d. wel 23, Jvan Zwie ren 28. IJ. Boekestijn 26. J .Kleiwegt 26, W. van Oudheusden 28. J. W. Groenewe gen 29. A. v.d. Pol 26, P. v.d. Pol 28, en P. van BÜuren 23 punten. IR. C. BOERMAN slachthuis exploitatietekort betreft dermate ho ge eisen stelde dat B.-en W. het niet verantwoord achtten daarop in te gaan. De heer Houtman, die over cijfers zei te beschikken, achtte deze eisen echter zeer redelijk. Burgemeester Roelfsema stelde vast dat de discussie een verkeerde richting uitging. Hij vertelde dat de onderhandelingen ruim een jaar heb ben geduurd en resulteerden in een overeenstemming totdat Tuschinsky op het laatste moment garantie voor de investeringen vroeg. Mede omdat het een gebouw betreft dat gen ge meente-eigendom is achtte de burge meester goedkeuring van een daartoe strekkend raadsbesluit door gedepu teerde staten een moeilijk haalbare zaak. Bovendien eiste Tuschinsky garan tie op het vermoedelijke exploitatie tekort, ook als dit eens veel groter dan een ton zou zijn. De heer Roelfsema ontkende ten stelligste dat B. en VV. schuld hebben aan het op het laatste moment mislukken van de onderhandelingen: „Het was voor beide partijen een avontuur, maar Tuschinsky heeft zich daaraan ont trokken". Toen de heer J. Scheffers (soc.), als :woordvoerder van de grootste fractie, zijn vertrouwen in het college had uitgesproken en gezegd had aan ver dere behandeling van de kwestie geen behoefte te hebben, kwam de heer Houtman niet meer op zijn aan gekondigd voorstel terug. De burge meester zegde toe de zaak in aan dacht te zuilen houden en erop terug te komen als zich nog eens nieuwe mogelijkheden zouden voordoen. Vermoedelijk wat geschrokken van de straffe wijze waarop burgemeester Roelfsema precies een week eerder de Kusama-affaire buiten de bespre kingen had weten te houden, heeft de raad het museumbeleid zo goed als niet aangesneden. De enige die er gisteravond opmerkingen over waag de was mevrouw A. C. M. Blaauw-Rieu (pac. soc.), die met snel treinvaart een beschouwing over kunst voorlas waarin zij stelde dat het Stedelijk Museum te veel aan dacht geeft aan moderne, non-figura tieve kunst. Zij vroeg zich af of de moderne kunst niet een zaak van lef geworden is waarvoor met stunten de aandacht moet worden getrokken („De onzicht bare kleren van de keizer"). Wethouder mejuffrouw De Graaff legde uit dat het Stedelijk Museum sinds jaren eigentijdse kunst brengt, of men dit nu mooi of lelijk vindt. De beoordeling of wat gebracht wordt werkelijk kunst is of niet wil de zij aan de deskundigen overlaten. Ir. C. Boerman stelde zich eerder op de avond kritisch .op tegenover wethouder M. J. Eykenaar naar aan leiding van „het slachthuis- vraagstuk in het Rijnmondgebied"', Rijnmond heeft daarover B. en W. een brief geschreven die 31 mei ont vangen werd. De heer Boerman vond het zeer betreurenswaardig dat de wethouder tot dusver de commissie voor het slachthuis geweigerd heeft mededelingen.te doen over de inhoud van deze brief. Als consequentie stel de hij zelfs dat B. en W. van „een groep leden van deze commissie" dan ook geen medewerking meer kunnen verwachten. Wethouder Eykenaar achtte de tijd niet rijp de zaak aan de commissie voor te leggen. Hij wilde daarmee wachten tot alle bouwstenen, voor een goede beraadslaging nodig, ter tafel zijn. De burgemeester voegde hieraan toe te verwachten dat de commissie op zeer korte termijn een rapport krijgt aangeboden. Hij zei dat met betrekking tot de slachthuizen belan gen op het spel staan die niet alleen voor Schiedam gelden. Drs. J. H. Simons (soc.- weidde uit voerig uit over het belang en de late verschijning van jaarverslagen van gemeentelijke diensten. Hij vroeg zich af of deze rapporten wel in B. eh W. worden besproken, en wat nu eigenlijk, hun betekenis is. - Wethouder mr. P. van Bochove liet de vraagsteller daarover geenszins in de mist. Hij zei: „Ik pleeg de jaar verslagen ter prillenmand te verwij zen. We hebben er niet zoveel be langstelling, voor hoeveel zieke levers er in het afgelopen jaar waren." Samenvattend vond mr. Van Bo- - j- SCHIEDAM Herv Gem: Grote kerfc 30 ds Jansen 17 ds Zimmerman, Betheikerk io ds Spaltng, Opstand in gskerk, 10 ds Zim merman. 19 ds Oostenburg, ^yredeslcerk 10 ds Le Co a 19 ds Jansen, Kethei - De a.30 en 10 ds Bouterse 19 ds Vons. Ger*»t, kerk: Oosterkerk 10 ds Nammensma 17 Schurlnk, De Ark 9.30 ds Everaars 17 ds Kammensma, Magnalla Dei. Kerk 10 as SchoLhaas 17 ds Everaars. De Goede Haven Stadsgehoorzaal: In de greep van de Mattla, Him, 20. Triangel: The King and I. voor Mcole- den boven de 16, 20.45. Zomerstraat 31: Trio vertolkt Portugese en Ierse volksliederen, 20. Harmonie: Bijeenkomst Dynamo jeugdwerk, 10. Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle Havenstraat ll, tel. 346775, ook voor redac tie, tel. 366775- Klachten bezorging: H. v5rhiHit«= v«n nerstraat 24b. telefoon 34334a, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur en 's zaterdags van 18,00 tot 19.00 uur. Alarmnummer politie en bran,^®ffr* 34.44.44. Centrale meld- en reselkamer (voor klachten luchtverontreiniging) Apotheek: Delta, Floris de Vijfdelaan 112. tel. 34.88.88. Agentschap „De SSL Maassluis: mevrouw N. Klein, Damst.a 12 (ook klachten bezorging)- Apotheek Maassluis: Rijnmond, Mozart laan, tel. 2209. ^Opstandlngskerk: Panique, fanavond, De Rank: CJV-Prema, dansavond. 20 Stadhuis: Gemeenteraad. 20 „Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82, telefoon redactie. *63954. Agentschap Schiedam: mevr. J. von Gog. pr. Zamenhofstraat 139a. tel. l32"" klachten bezorging). Alarmnummer Phhtie. 264666. Alarmnummer brandweer. 269123. GG en GD: 269290. Apotheek. Van Westendorp, Parkweg 207. tel. 26.76.74. 10 ds Beukema 17 ds Post. Getuigenis en Eenheid: wijkcentrum Wibautpleln 10 dienst: Cbr Geref kerk 10 en 6 ds Bijkerk. Herv Evang Irene, 10 ds Hovius, Opstan- dïngskerk 19 ds Oosterhrug. VLAARDINGEN Herv Oem: Grote kerk 9 10.30 ds Biel 17 djr Hoogendam. Nieuwe Kerk 19 ds Bos HA 17 ds Hoorn, Bethelkerk 10 ds Kret 19 ds Nauta, zang- dienst. immanuelkerk 10 ds Hoogendam. 19 ds Hoorn. Rehobolhkerk m dhr Van Larn- balgen 19 ds Blei. Ichthuskerk 10 ds Schokking 19 ds Kastelein, Hotykapel 10.30 ds Nauta, doopdienst. Holyziekcnhuis 9 ch. eeréf oredikant. Zonnehuis 10 rem geref predikant, Harmonie 10 ds Van Veen. jeugddienst. Geref kerk: Oosterkerk 10 ds Kouwenhoven 17 dr Bos, Emmauskerk 10 cs Krol 17 ds Lever Ho'.ykape! 3 cis Lever 17 ds Kouwenhoven, PnUHkerk 9 IC.3Ö dr Bos 17 ds Krol Maranathakerlc 9.50 cvange- lisatledienst 17 ds Tlemersma, De Wetering 10.15 ds. Tlemersma. Chr geref kerk: Im- mastraat 116, 10 17 ds Buijs. Philips de Goedestraat 162 10 leesdienst. 15 ds Buljs. Geref gem: Wesmieuwland 56. 10 en 17 ds Hulsman. Remonstr Kerk en NPB: Hof- laan hoek Emmastraat 10 prof dr Hoender- daal. HOEK VAN HOLLAND - Herv gem: 10 ds Duisterhof 17 ds Van Es. Geref kerk: 10 17 ds Bei. Herv Evang: 14.30 ds Van Koo ien, Vrijz herv: 10 ds weihulzen. MAASSLUIS Herv Gem: Grote kerk 10 ds Meijer 19 ds Hemmes, ichthuscen- trum 10 ds Kalkman, Gemeenschapshuis 9*45 dhr Van der Pol. jongerendienst; Ge ref. kerk: Immanuelkerk. 9.30 ds Bohlmei- jer 19 ds Dercksen, Gerei kerk (vrijgcin) 8.30 17 ds Van Tongeren, Chr Gerei kerk 9.30 16.30 ds Tanis, Prot Bond 10.50 ds Mulder Leger des Heils: 10 dienst. 18.45 samenkomst op cis Markt. 19.30 maj. Wip en kapt. De jtmeker. ROZENBURG Herv gem: Immanue.- kerk 9 45 ds Evelein, 18.30 ds Wulster. De Schans 9.45 ds Westerveid. Geref kerk: 8.30 ds Stjts.ma 18.30 ds Koster. Chr Geref (vrUgem.H d.ensSds «rd*"* (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Ds. G. Biesbroek zal zondag 14 januari tij dens een middagdienst in de Nieuwe Kerk afscheid nemen van de her vormde wijkgemeente Grote Kerk 2. Zondag 21 januari zal ds. Biesbroek zijn intree doen te Oudewater. De predikant is daar beroepen in de vacature van ds. Zwijnenburg, die onlangs plotseling is overleden. Ou dewater is een gemeente van 2100 zielen in en om het eeuwenoude stadje aan de Hollandse IJssel met één predikantsplaats. H. ROELFSEMA grondige behandeling chove de jaarverslagen een zaak van secundaire of tertiaire betekenis, al wilde hij de kritiek die de heer Si mons had geleverd wel onderschrij ven. Met meer ernst ging de heer Van Bochove in op klachten van mr. J. B. Schueler (kath.) over de overlast die van honden wordt ondervonden. De heer Schueler zei de meeste, honden wel aardig te vilden, maar de mensen die ze uitlaten niet. De wethouder was het daarmee eens. Hij constateerde dat „het hon- denbestand" verband houdt met de toegenomen welvaart: „In. de oorlog zag je haast geen honden. Bc sla de Duitsers over." De heer Van Bochove zei dat hij zich vreselijk ergert aan het gedrag van vele hondenuitlaters, die hij dan ook onbeschaafde eigenaren noemde. ROTTERDAM In de monding van de Waalhaven zijn vrijdagmid dag het Duitse kustvaartuig Annelis Christophei'sen en het Nederlandse Rijnsehip San Antonio met elkaar in aanvaring gekomen. Het Rijnschip liep hierbij zo ernstige schade op dat het dreigde te zinken. De 59-jarige schipper en diens echtgenote konden nog op tijd overstappen op de sleper Njord, die de met steenkolen- geladen Annelis Chrtstophersen de Waalhaven wilde binnenbrengen. Vijf sleepboten brachten daarna de half gezonken San Antonio naar Pier 7 aan de Waalhaven, waar het scheepje aan de grond werd gezet Voor de Annelis Christophersen is dit de tweede aanvaring van dit jaar. In april j.l. kwam het schip namelijk op 60 mijl buiten de Nieuwt Water weg in aanvaring-met de Liberiaanse tanker Diane, die toen door een ont ploffing grote schade opliep. De beschadigde Annelis Christophersen liep toen op eigen kracht de Water weg binnen. ROZENBURG Naast de punten gemeentebegroting en begrotingen gemeentelijk woning- en grondbe drijf komen op de raadsagenda voor de vergadering van dinsdagavond half acht o.a. de volgende punten voor: aankoop van de eigendommen van óe chr. gereformeerde kerk aan de Zanddijk, vaststelling van een verordening op het vervoer van ge vaarlijke stoffen en het aangaan van een overeenkomst met de ge meente Rotterdam over de levering van gas. VLAARCINGEN Met medewer king van het West-Nederlands Sym- phonieorkest en drie vocale solisten heeft het Mannenkoor „Orpheus" donderdagavond in de Stadsgehoor zaal onder leiding van Jos. Vranken Jr. een gevarieerd programma ge bracht dat bij het talrijk publiek kennelijk in de smaak is gevallen. Het eerste gedeelte van het program ma bevatte «h>s composities van geestelijke aard, nl. de Missa Brevis in B van Haydn, het Credo van Ph. Loots en „Het Woord" (schep pingsverhaal), vnan J. Reuland) het gedeelte na de pauze bestond goed deels uit bekende operafragmenten. Onder de bekwame leiding van zijn dirigent heeft „Orpheus" tijdens dit concert een koorzang doen horen die vele goede kwaliteiten bezat De sa menzang onderscheidde zich door een fraaie en genuanceerde klank, waar bij ook in het lage register de duide lijkheid van het harmoniebeeld be waard bleef. De missen van Haydn (Mendels sohn heeft ze schandalig vrolijk ge noemd) ademen geheel het blijmoe dig karakter van de componist, zon der dat de tekst ook maar ergens geweld wordt aangedaan. De uitge voerde Missa Brevis is eigenlijk geschreven voor koor, strijkers en or gel. De omzetting van de orgelpartij voor houten en koperen blaasinstru menten bleek het goed te doen. Mede door de voortreffelijke solozang van de tenor Reinier Schweppe (een zan ger die met zijn krachtig glanzend stemgeluid en muzikale voordracht groter bekendheid verdient) kwam een uitvoering tot stand die een be lofte inhield voor het verdere deel van de avond. De koorzang heeft zich inderdaad op dit goede niveau kunnen handha ven. Het Credo van Ph. Loots (1865-1917) behoort met enkele volksliedjes tot het weinige van het geen van deze componist bekend is. Toch heeft deze vrijwel vergeten fi guur onder de Nederlandse toondich ters een omvangrijk oeuvre op zijn naam staan van missen, geestelijke liederen en ook vrouwenkoren. Reulands compositie „Het Woord" waarmede het eerste gedeelte van de avond werd besloten, is iets moder ner van klank. De mezzo-sopraan Marianne Klep bad hierin een be langrijke partij. Zij heeft een goede stem en een uitstekende voordracht. In de vijf „Songs of the sea" van Charles Villiers Stanford, een in 1852 geboren Ierse componist" heeft de zangeres blijk gegeven van een op vallende voordrachtskunst. De door de componist bewerkte zeemansliede- MAASSLUIS Morgenavond wordt om zeven uur in de Immanuel kerk voor de eerste maal voor de omgeving een Cantatedienst gehou den, zoals die ook regelmatig worden belgd in de Westerkerk te Amster dam en de Laurenskerk te Rotter dam. De dienst staat onder leiding van ds. W. Bos, geref. predikant te Rot- terdam-Schiebroek. Het thema van zijn preek luidt: „Vier maal een won der". De cantate die daarbij zal aansluiten is „Uns ist ein Kind gebo ren", nr. 142 van Joh. Seb. Bach. De uitvoering geschiedt door soïi, koor en orkest van het Rotterdams Barok Ensemble onder leiding van de bekende dirigent Iskar Aribo. Even eens voert het ensemble uit het „Magnificat", de Lofzang van Maria, van Dietrich Buxtehude. Organist is Koos Bons. Deze dienst wordt gehouden in het kader van de Brugdiensten voor jon geren en belangstellenden, welke maandelijks worden georganiseerd door een werkgroep uit de geref - 'kerkeraad en het jeugdwerk. ^LAARDINGEü De jongste deelneemster ven het Na tionaal Solistenconcours, vrij dagavond in de zaal harmonie begonnen, is de elfjarige Mo nique van Delft. In de derde af deling kwam zij uit met Walsje 1 van Streabbog. Met haar pianospel won Monique, leerling van de Vlaardingse muziekschool Dominant, een diploma uls twee de prijs. Zij was een van de ongeveer honderd deelnemers aan dit con cours, dat de Federatie van Vlaardingse Muziekgezelschap pen heeft georganiseerd. Van daag is de wedstrijd voortgezet en vanmiddag zouden de win naars van de diverse afdelingen worden bekendgemaakt (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vrijdag 22 de cember houdt de Interkerkelijke Jon- gerenwerkgroep een Kerstnachttocht voor jongens en meisjes boven de zestien jaar. Het is de bedoeling dat vele jongeren, kerkelijk of niet- kerkelijk, zich verzamelen in de kan tine van de Nieuwe Matex aan de Wilhelmlnahavcn. De tocht start om kwart voor elf. In de kantine zal dr. C. P. van Andel, lid van het Interkerkelijk Vredesberaad en ondertekenaar van de „Petitie 5 voor Vrede" een korte inleiding en toelichting geven op deze petitie van de oecumenische jeugd raad. Deze zal later worden aangebo- den aan het parlement, i Na deze inleiding zal er in kleine groepen worden gewandeld onder lei- ding van een groepsleider. Tijdens de wandeling is het de bedoeling dat i men discussieert over de petitie. Iedereen is volledig vrij zijn positie ten aanzien van het verzoekschrift te bepalen en de petitie na de tocht te ondertekenen. Dit initiatief van de Interkerkelijke Jongerenwerkgroep wil een uiterst zinvolle bijdrage zijn aan Kerstmis 1907. Tot woensdag 20 december kan men zich elke avond van zeven tot acht uur opgeven voor de Kerst nachttocht bij Ad Verburg. Em mastraat 16, tel. 350145; Milly de Jong, Koningirmelaan 559, Piet Rij ken, Joh. Weserweeistraat 44, tel. 347407, Bob Munnik, Floris de Vijfde- daan 264, tel. 346188 en Wil Zijdeveld, Van der Spiegelstraat 446, tel. 342382. Het inschrijven kost een gulden. /VLAARDINGEN Donderdag avond 4 januari vergadert de jeugd gemeenteraad om acht uur in het stadhuis. Behandeld zal worden het voorstel tot het verhogen van de subsidie aan de Bond tegen het schenden door het vloeken van Gods Heilige Naam. De heer P. Smal (sgp) zal dit voorstel verdedigen. Als laatste punt staat op de agenda „Openbare orde". In dit verband zul len demontratievrijheid en politieop treden onderwerpen van discussie zijn. ROTTERDAM Opnieuw heeft de AMVJ op de gemeente een beroep gedaan om de rente over een geldle ning van 2.550.000 ad 39.039 te vol doen. B. en W. blijven hopen dat de ex ploitatie eens zo zal zijn dat geen beroep meer behoeft te worden ge daan op de gemeentelijke garantie. ren voor mezzo-sopraan, mannenkoor en orkest, geven in hun bonte verscheidenheid een hoge dunk van deze hier weinig bekende toondich ter. Het overige gedeelte van het con cert was gewijd aan de Italiaanse opera-Bellini, Verdi en Gounod. Koor en orkest hebben in de uitgevoerde fragmenten goed voldaan, ten gehore gebracht. Een zanger die. Een bekende aria uit Verdi's II Trovatore werd door de 'bariton Ru- dolf Vedder op verrassend fraaie wij ze ten gehore gebracht. Een zanger die wij gaarne in oratoriumuitvoerin gen zouden willen horen. Hij oogstte met zijn zang een welverdiend succes. W. If. W. MAASSLUIS De gemeenteraad behandelt de begroting volgende week dinsdag en donderdag. De vaststelling ervan staat als laatste punt op de agenda die negentien voorstellen omvat. De vergadering wordt gehouden in de kantine van de Caland-LTS, be-' gint dinsdagmiddag om half drie en wordt donderdagmideg op dezelfde tijd voortgezet. MAASSLUIS De bevolking is in de maand november toegenomen van 21.928 tot 22.000 inwoners. In no vember zijn 26 jongens en achttien meisjes geboren. Er overleden vier mannen en vijf vrouwen. blaskwisflraaf 0I848.24S ITET deed me goed weer eens iets te ontvangen van de heer N. Wijkstra. Die naam zal niet alle le zers direct iets zeggen. U moet dan weten, dit dus ter herinnering, dat de heer Wijkstra een invalide Rot terdammer is, die verpleger is ge weest en nu al elf jaar lang aan' huis is gebonden. Geleidelijk aan begon hij contac ten op te bouwen met lotgenoten om die wat op te beuren. Dit leidde ertoe dat er een" blad ontstond „Klein Contact" geheten, waarvan, ik het Kerstnummer kreeg. Een bij zondere gewaarwording is het,, te weten dat alle gedichten en verha len in dat blad geschreven, zijn door ongeneeslijk zieke mannen en vrou wen. Bovendien correspondeert de heer Wijkstra, die aan de V. d. Palmstraat 32A, Rotterdam woont (tel. 250087) maandelijks met 300 zieken. Zijn vrouw staat hem terzij de bij dit alles. Voor het echtpaar Wijkstra betekent dit werk alles. Maar nu, waar het om gaat; Er is materiaal nodig. De heer Wijkstra voorziet name lijk zijn vele vrienden van zaken zoals postzegels, sleutelringen of sleutelhangers, vreemde munten en handwerkmateriaal in het algemeen (bijv. om te borduren). „U moet we ten dat wij zieken er nog heel wat van maken om bezig te blijven", schrijft hij me. Zo, u weet naam en adres en als u nu eens thuis wilt rondkijken? Vori ge keer heeft de heer Wijkstra nog al wat reacties gekregen. Maar ja, de voorraad is op,Mede namens patiënten en mijn vrouw gezeger.de kerstdagen", zo beskuit zijn brief en- ook dat geef ik alvast aan u door. TK wil nog even aandacht vra gen voor het uitstekende werk dat het Comité Kinderzegels jaar lijks doet. Met de extra toeslagen die op de postzegels zitten wordt heel veel goed werk voor de misdeelde en hulpbehoevende kin deren verricht. U kunt daar maandag en dinsdag a.s. nog eens een extra steentje aan bijdragen door het kopen van ze gels, kaarten of speciale enveloppen in het rijdende postkantoor dat die dagen van negen tot vijf uur gepar keerd zal staan voor het warenhuis Ter Meulen aan de Binnenweg. Jaren geleden stond zo'n kantoor daar ook, maar men is ermee gestopt omdat er niet zoveel animo voor was. Op verzoek echter is men er dit jaar weer mee begonnen, vooral omdat philatelisten interesse hebben voor de enveloppen met kin derzegels. Die krijgen namelijk een speciaal stempel van het rijdende postkantoor en dat is iets bijzonders voor postzegelverzamelaars. Als u daartoe ook behoort, dan weet u dus wat u maandag en dinsdag kunt doen. OP RUIME KEUZE EN GOEDE SERVICE KUNT U REKENEN BIJ AERTV. NESSTRAAT 38 1® MIDD ELLANDSTFt 72 TEL 118811-23532?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1