Sestrière superplaids Drinkwater 8 cent/m3 duurder oningbeheer" Maassluis 39.' krijgt "agenda zelfstandigheid Ziekenhuisbus naar Holy blijft rijden Uitstekende prestaties Qrunott Steun voor kerkbouw van chr. geref. kerk Prins der Nederlanden bij Gusto te water op solistenconcours Busje over kop op Kethelplein Mobil OilstatioQ in Maassluis-W VASTEN OP KERST VOOR ARME LANDEN BEZUINIGING BIJ GEREF. KERK Pianovoordracht in „Trefpunt" Stemmingvol Kerstconcert in Grote Kerk Maassluis OVATIE VOOR P. C. KNOPPERT GEMEENTE ROZENBURG KOCHT EIGENDOMMEN AAN ZANDDIJK Grootste sleepzuiger Man maakt val van vijf meten* Heistelling valt: man knenst been Kerstzangavond in Grote Kerk Kerstnachtdienst DEKLERK&ZN W01SELEY en RILEY m fpE ROTTERDAMMER P (extra grote maat) MAASSLUIS Voordat de gemeenteraad morgenmiddag (dinsdag) in de kantine van de Caland-LTS gaat beginnen aan het begrotingsdebat moet hij een besluit nemen over een re organisatie van de woning stichting „Woningbeheer" en komen een verhoging van het drinkwater met acht cent per m,3 en een vier-procentshuur- verhoging voer woningwet- en premiewoningen aan de orde. Imp. DIRK van der MARK N.V. aag. \V andt... en morgen dagelijks (Van een onzer verslaggevers) DRINKWATER tmSSkï Financieel moeilijk Uitslag zangwedstrijd voor kanaries WAS A UT D MAT EN CENTRIFUGES nubeduidend goedkoper dubbeldraadse breed Pagina 3 MAANDAG 18 DECEMBER 1967, Wollen plaids in drie .heel mooie Schotse ruitcessins. 'Behaaglijk.warm bij het be zoek aan een winterse sport wedstrijd of in de auto. King size maat 210x250 (dus ook alsroyaledekentegebruiken) voor slechts m COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG, BEfJEftUNOSElAAN ROTTEROAM/OEN HMG/UTRECHÏÏ VUSSlNGEfi/HOORN/DE UER (Van een medewerker) VLAARDINGEN Evenals voor tde Hervormde Gemeente reeds werd aangekondigd zal nu ook bij de Gere- formeerde Kerk het aantal predi- i kantsplaatsen worden ingekrompen, i Ds. G. Aalbersberg, die verleden I week afscheid nam, wordt om finan- j ciële redenen niet vervangen. De leden van de kerk is dringend s verzocht, hun bijdragen te verhogen. Voor 1968 is een tekort begroot van 40.000. Reeds nu staat vast, dat het kerke- flijk centrum in Holy een sober ge- fhouw zal worden, dat samen met de Hervormde Gemeente zal worden I bewoond. De exploitatie, rente en af- j lossing worden begroot op 60.000 l per jaar, wat betreft de lasten voor de gereformeerden. Verwacht wordt, dat het schetsplan voor ïiet Holycentrum nog voor 1963 gereed zal komen; een definitieve te- kening ervan, volgt later. Getracht j wordt de eerste paal zo spoedig mo- I gelijk te slaan. Inmiddels is dr. F. L. Bos definitief overgegaan naar de Holywijk om al j daar pastoraal werk te verrichten. Gedurende de laatste veertien jaren was ds. Bos wijkpredikant voor de Spoorwijk en de Babberspolder. Van de overige zes predikanten, zullen er voorlopig vier de verzorging van deze wijken op zich nemen. Het voorstel tot reorganisatie van „Woningbeheer" is een omvangrijk stuk. Het komt erop neer dat de stichtingsvorm wordt gehandhaafd, maar dat de instelling onder leiding van een eigen directeur een zelfstan dig bestaan gaat lelden. Alleen de hoofd boekhouding blijft onder de centrale boekhouding van de ge meente ressorteren. De aanzienlijke uitbreiding van het woningbezit is voor B en W de aan leiding tot de voorgestelde reorga nisatie. Tot nu toe ressorteert de ad ministratie van Woningbeheer onder de gemeentesecretaris en het tech nisch apparaat onder de directeur Gemeentewerken, maar deze taken gaan voor de genoemde functionaris sen te veel tijd vragen en staan „een richtige vervulling van hun hoofd betrekkingen in de weg, waarmede het gemeentebelang niet is gediend". De reorganisatie zal tot gevolg heb ben dat onder meer een administra tief ambtenaar, een magazijnmeester en een typiste-telefoniste moeten worden aangesteld. Omdat handha ving van de stichting in haar huidige bestuursvorm ook het treffen van kostenverzwarende maatregelen zou hebben nodig gemaakt, kunnen de meerkosten van de reorganisatie tot ruim 27.000 per jaar (het salaris van de te benoemen directeur) wor den beperkt. De georganiseerde stichting (1 au gustus 1968 moet de reorganisatie in gaan) kan tijdelijk worden onderge- MAASLAND Onder auspiciën van de Cultuurkring „Maaslant" ver zorgde zaterdagavond de Rotterdam se pianist Piet Yeenstra een recital in het „Trefpunt". Er bestond een verheugend grote belangstelling voor deze manifestatie. De pianist bracht een afwisselend programma ten gehore met Beet- hovens „Sonata quasi una Fantasia" op. 27 no. 2, ook wel Mondscheinso- nate genoemd (naar het eerste deel), Schumanns bonte reeks „Carnaval", een aantal Preludes van Debussy o.m. de bekende „Cathédrale englou- tie" en Rachmaninoff, en tot slot Chopins Andante spianato met Gran de Polonaise brillante op. 22. Het succes van de pianist, die de werken tevens met een kort woord by het publiek inleidde, was zo groot, dat er nog twee toegiften volgden, te weten twee Etudes van Chopin uit op.25, resp. de eerste in As en de laatste in c, ook wel bekend als „tweede Revolutie-Etude". Verkoop en Service - Baan 4 - Telefoon 13 31 55 achter Oogziekenhuis »- MAASSLUIS concert in de Voor zijn Kerst- Grote Kerk te Maassluis mocht het Gemengd Koor c. „De Verenigde Zangers" zaterdag veel belangstelling ondervinden, het geen mag worden toegeschreven aan de reputatie die dit koor zich heeft Si verworven. Ofschoon ook hier de da- mes In de meerderheid zijn, was de totale klank in deze resonerende ruimte bijzonder fraai. Hoe vast dit koor met zijn glanzen de sopranen in de polyfone schoenen staat, bleek overtuigend In de twee ssi zeer mooi gezongen motetten van Kassier, die met het „Magnificat gi, van Hendrik Andriessen en het „Vir- Jt ga Jesse" van Bruckner dan ook de Is hoogtepunten van de avond vorm- den, dank zij de bezielende en zekere leiding van Guus Smeets, tevens een kundig bewerker van kerstliederen voor koor, zoals aan het eind van het programma bleek. f Hij had bij de programmakeuze ,J| nogal sterk het accent gelegd op de S-J fragmenten uit „The Messiah van W Handel, nu met orgelbegeleiding. Hoe 4 vast Stneets het koor in ztm hand heeft en hoe de organist Koos Bons met zijn instrument weet te toveren, |f^ in zo'n grote ruimte is het contact Kerst- Mnsls Sacrum, Ned. ver v. Huisvrouwen, kerstdiner, 19 Stadüuls: Gemeenteraad, 20 arcade: Geref. Ver. ziekenzorg, middag, 14-18; e>HB O-cursus, 10 30 Chr! soc. Belangen, KNMTP, kerststuk jes maken, 20 Irene, Tropica, bijeenkomst. 20, Tuin dersver. Vijlsiuizen. bijeenkomst. 20 OpstandingskerK, Herv. Kerk, kerst avond, 20 Bijkantoor „De Botterdammer", Lange Kerkstraat 82. telefoon redactie. 2«iss*. f. gentschap Schiedam: mevr. J. van wï. Dr, nbotstiaat 139a. tel. 152400 <ook tussen koor en orgel niet ideaal, wat met name in het tweede fragment was te horen. Bij het reeds genoemde „Magnifi cat" was dat anders, maar Andries sen, zelf organist, gebruikt daarin het orgel als begeleidingsinstrument ook werkelijk functioneel. De sopraan Charlotte van Os-Eybergen vertolkte enkele aria's uit „The Messiah'ver der twee liederen van Andriessen en Maria Wiegenlied" van Reger en "susam" van Reimann, in welke laatste» kerstliederen zij het meest was te waarderen. Koos Bons excelleerde aan het gro te orgel, vooral in zijn omspelingen van de samenzang in twee kerstliede ren. Reeds dadelijk trof hij de sfeer in de twee Noels van de Parijzenaar Daquin, die toen hij deze kerstliede- ren voor orgel bewerkte wel niet zal hebben vermoed dat meer dan twee eeuwen later de Nederlandse orga nisten er zo gretig naar zouden grij pen ter opluistering van hun kerst concerten. Vol 3deur en tekening speelde de organist Bach, hij speelde in een Kerstsuite ook Bons zelf, af wisselend sterk romantisch en uit bundig virtuoos. Aan het slot was de samenzang van „Ere zij God" een voorbeeldige samenstrengeling van gemeente- en koorzang, omstraald door luisterrijk orgelspel, als bekroning van een stemmingvol kerstconcert. Ad. int. Sk MAASSLUIS In de laatste -wedstrij den van de eerste helft van de competitie boekt? öe tafeltennisvereniging Key en Kramer twee overwinningen en evenveel nederfagen. K en K deed goed werk door thuis bet Centrum met 7—3 te kloppen. F Ileus bed met drie overwinningen het grootste aandeel ir. deze zege. K en K 2 speelde tegen Naad 6 een spannend duel, dat pas in de laatste set, ten gunste van de Schiedammers in 4—6 eindigde. K en K 3 had geen moeite met Nationale 2 (10-0). Het vierde team liet ziel» thuis door insu- llnde 6 kloppen: uitslag 8—4. klachten bezorging). Alarmnummer politie: GG en 269290. Apotheek: westendorp, Parkweg 207, tel. 26.76.74. Van bracht in een deel van het pand Zuiddijk 78. De tarieven van het drinkwater moeten per I januari 1968 met acht cent per kubieke meter omhoog. Het vastrecht wordt verhoogd met twaalf gulden per jaar. Het voor 1968 geraamde tekort op de levering van het drinkwater be draagt 52.500 tegen 22.500 in 1966. Zonder de aanlegkosten van de transportleiding Dijkpolder Maassluis-West en de tweede aan- voerleidmg zouden de kosten in 1968 23,45 per aansluiting hebben bedra gen, maar nu deze kapitaalslast in de kosten moet worden gecalculeerd be dragen zij 33,79. De hogere m3-prijs brengt de raming van het voordelig saldo van het waterbedrijf op 42.437. De invordering van de energieno ta's zal voortaan tweemaandelijks geschieden. Tot dusver betalen de verbruikers de ene maand een geschat voorschot dat de volgende maand bij de definitieve afrekening wordt vereffend. De huurverhoging heeft betrekking op de ministeriële voorschriften en geldt voor de naoorlogse woningwet en premiewoningen die vóór 1 janua ri 1967 werden opgeleverd. Ten slotte zal ook een nieuwe legesverordening worden vastgesteld, waarin de tarie ven worden aangepast aan het geste gen loon- en prijspeil. De WSM-busverbinding Maassluis - Holy-ziebenhuls wordt gecontinu eerd. De proef die daarmee drie maanden werd gehouden is een suc- ees gebleken. Gemiddeld zeventig personen per dag maken van de busverbinding ge bruik en als dat zo blijft behoeft geen aanspraak te worden gemaakt op de garantie die de gemeente voor een sluitende exploitatie heeft verstrekt. APARTE VERLOVINGSRINGEN, bezet met uitsluitend loupe-zuivere brilianten, met volledige zekerheid omtrent echtheid, ioupe-zulverheld 1 (YO m en slijpsel, reeds v.a. I UU« WINKELCENTRUM BINNENWEG 45 TELEFOON 11.66.1S - ROTTERDAM ROZENBURG B. en W. stellen de gemeenteraad voor, van de Christelijke Gereformeerde Kerk aan te kopen het recht van erfpacht van de grond met de eigendommen van de daarop gebouwde kerk en pastorie aan de Zanddijk. De kerkeraad heeft daartoe een verzoek ingediend in verband met de financiering van een nieuw kerkgebouw met pastorie. De kerkeraad werkt enthousiast aan de plannen voor het nieuwe complex. Verwacht mag worden, dat in de loop van 1968 met de bouw kan worden begonnen. De nieuwbouw zal verrijzen aan de Laan van Nieuw Blankenburg in het gelijknamige uit- breidigsplan. Het bestaande complex aan de V -V-X fgygyei (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De grootste sleep zuiger ter wereld de Prins der Nederlanden is zaterdagmiddag bij de Werf Gusto te water gelaten. In mei gaat deze baggergigant meewer ken aan het graven van de oliegeul voor 200.000 tons tankers voor de Nieuwe Waterweg. Mevrouw M. F. Bakker-Vegter, echtgenote van de minister van verkeer en waterstaat, verrichtte de doop. Zij kreeg namens de werf een witgouden armbandhor loge. De zuiger gaat onder Engelse vlag varen voor de Westminister Dredging Comp. Ltd., die deel uitmaakt van de Bos en Kalis/Westminster Group of Dredging Companies. De Prins der Nederlanden heeft een inhoud van 9000 m3, voldoende voor de berging van 18 000 ton specie. In slechts enkele minuten kan deze hoeveelheid bagger door de 26 kegel vormige bodemkleppen worden ge lost De kleppen hebben een diameter van 3,60 meter. De maximale bagger- diepte van de twee zuigbuizen (dia meter 1,20 meter) bedraagt 35 meter. Het 143 meter lange en 22 meter brede toaggervaartuig krijgt op het topdek van het dekhuis een ruimte voor het landen en opstijgen van he licopters. Er komt accommodatie voor 60 man, waarbij gerekend is met een dne-ploegen-systeem. Twee motoren van totaal 8700 pk zorgen voor een snelheid van ruim 16 knoop. BURGERLIJKE STAND SCHIEDAM Geboren: Astrid C, d.v. P Koorenneef en A J M van Dam; Edwin F, z.v. F C van Oostrom en H J van Hees; ehadwick A. z.v. H Watrin en J Mauer; Dirkje, d v, H M van Kessel en A Jansen; Hichardus J, zv. G I Verhel! en A van Wolferen. Overleden: N Spek, 74. Zanddijk zou voor de realisering van het bestemmingsplan West te zijner tijd aangekocht moeten worden. Aan gezien het'nieuwe complex voor een deel gefinancierd zal moeten worden uit de opbrengst van de oude kerk met pastorie, is aankoop nu reeds echter gewenst. Bij de onderhandelingen over de aankoop is gewezen op de moeilijke Rozenburg, vooral omdat er een groot bedrag mee is gemoeid. Er is daarom een overeenkomst gesloten, die de fr- nancile moeilijkheden die het ge volg voor de gemeente zouden zijn enigszins verschuiven. Onder dit voorbehoud heeft de heer J. Vellckoop, deskundige van de gemeente, met de kerkeraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk overeenstemming bereikt op een to taalbedrag van 337.398,78. SCHIEDAM Uitslagen van zang- wedstrijd voor kanaries gehouden in gebouw „Arcade". Klasse I: 1. L. A. Landsmeer 329 punten, 2. J. Houtman 308, E. D. .T. Meijndert 305. Klasse II: 2. D, J. Meijndert 171, 2. L. A. Landsmeer 159, 3. J. de Voogd 156, Klasse IH: 1. J. Kouwenberg 87, 2. J. Houtman 84, 3, W. Roks 81. Ie Meesterzanger: L. A. Landmeer 90, 2e Meesterzanger: D. J. Meijndert 87. Kampioen met zeven vogels L. A. Landsmeer met 566 punten. VLAARDINGEN De 34-jarige W. Weteling is vrijdag in een loods van de NV Delta-Chemie van vijf meter hoogte omlaag gestort. De man is met rugklachten naar het Holyziekenhuis vervoerd. SCHIEDAM Vrijdag is op de hoek van de Calandstraat - 's-Grave- landseweg een heistelling van de NV Franky Maatschappij uit Capelle a. d. IJssel bij het verplaatsen omgeval len. De 32-jarige heier P. M. Borsboom uit Den Haag die onder de stelling terecht kwam, werd er met een gekneusd bovenbeen onderuit ge haald. Nadat hij in da Dr. Noletstichting behandeld was, kon'hij weer naar huis gaan. VLAARDINGEN Het gezegde „lest best" was zeker van toepassing bü het vrijdag en zaterdag in de Harmonie gehouden Nationaal So listenconcours, uitgeschreven door de Federatie van Vlaardingse Muziekge zelschappen. Het Sursum Corda-lid, P. C. Knop- pert gaf een stukje „vuurwerk" weg, dat ieders bewondering afdwong en zelfs kreeg hij een staande ovatie voor zijn zeer fraaie vertolking van het concert voor tuba en plano van W. A. Mozart. In de superieure afdeling behaalde hij 174 punten met lof van de jury. Behalve de medaille van de Stichting Vlaardingse Gemeenschap kreeg hij tevens een waardebon. De fraaie plaquette van het ge meentebestuur ging naar zijn zuster mejuffrouw R. M. Knoppert eveneens van Sursum Corda. Zij behaalde 171V: pnt met lof, voor haar fraaie weergave van de Fluitsonate van Hmdemith. Ook kreeg zij een waarde bon. Vlaardings succes boekte ook Roel Jochems van de muziekschool Domi nant. Hij was de beste pianist en voor zijn eerste prijs, 162 punten (met lof) mocht hij een fraaie, grote beker in ontvangst nemen, alsmede een waardebon. De andere beker werd toegekend aan Joke de Zwart van „Con Brio" uit Vlaardingen, die 152 punten (eerste prijs) kreeg. Op hfrar accordeon onderscheidde zij zich met de vertolking van „Auf dem Hochgebirg". Rianne Weerheim eveneens van Con Brio kreeg voor haar pianospel 152 punten en mocht met haar nvale een waardebon in ontvangst nemen. In de afdeling duo's, trio's of kwar tetten werd de prijs van het comité tot viering van Nationale Gedenkda gen toegekend aan het Rotterdamse duo B. J. van Noort (tuba) B. G. Febus (bariton) van Dockyard, dat 155 punten kreeg. Andere prijzen (waardebonnen) kwamen in het bezit van P. G. v. d. SCHIEDAM f-i Op de Schiedamsc tunnelafrit van het Kethelplein is za terdag een personenbüsje over de kop geslagen. De 21-jarige Brielse bestuurder D. F. J. is met gekneusde ribben uit de totaal vernielde auto gekropen. De man had te hard gere den. Bij het ongeluk werd ook een lichtmast beschadigd. De 54-jarige Rotterdamse ijzer werker P. S. reed zaterdag met zijn bromfiets in de Nieuwe .Mathenes- serstraat op een personenauto bestuurd door de 31-jarige fa brieksarbeidster J. D. W. De man die een te grote bocht had genomen, werd met een gebroken linker boven been naar het Gemeenteziekenhuis gebracht De 52-jarige mevrouw G. V. van P. viel op de Rotterdamsedijk van een stenen trap. Zij is met een hersenschudding en een gebroken knieschijf naar het Gemeentezieken huis gébracht. - Bij het oversteken van de Vlaar- dingerdijk ter hoogte van de Slag- hekstraat werd de 68-jarige mejuf frouw J. L. Hulsteyn uit het her vormd rusthuis aan de Tuinlaan aan gereden door een bromfiets, bestuurd door de 23-jarige glazenwasser J. J. F. uit Rotterdam. De vrouw werd met een gekneusde rechter arm naar het Gemeenteziekenhuis gebracht, maar kon, na daar behandeld te zijn, weer terug naar liet rusthuis. In het weekeinde zijn twee mist lampen van een in de St. Lidui- nastraat geparkeerde vrachtauto ont vreemd. Op het parkeerterrein aan de Singel werd een reservewiel uit een personenauto gestolen. Hetzelfde gebeurde in de Aleidastraat en in de Jacob Catslaan mist iemand een zil verkleurige hoes van van een perso nenauto. VLAARDINGEN Het afgelopen weekeinde is ingebroken in de r.k. kerk aan de Relgerlaan. De buit bestond uit een bandrecorder, twaalf pakken koffie en tien flessen bier. De 21-jarige G. H. E. uit VlaarcTfn- gen is zaterdag aangehouden na diefstal van grommofoonplaten in een winkel in de binnenstad. Hij is aan de officier van justitie voorge leid. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS Na uitgebreide voorbereiding zijn B. en W. met de N.V. Mobil-Oil tot overeenstemming gekomen over de verkoop van twee duizend vierkante meter grond op de Westlandseweg hoek Kwartellaan voor de bouw van een benzinestation. Uit een grote groep belangstellende maat schappijen hebben B. en W. de keus op Mobil Oil laten vallen omdat naar hun mening de gemeentelijke belangen met het plan van deze N.V. het best zijn gediend. Het voorstel komt morgenmiddag in de gemeenteraad. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Interker kelijke Jongerenwerkgroep Vlaar dingen (IJV) heeft de jeugd uitge nodigd om op Eerste Kerstdag te vasten en te feesten op brood en wijn. Deze aktie wordt gehouden ter wille van de honger in de wereld en als protest tegen de waanzin van de kerstfeestvieringen in het rijke „christelijke" noorden van deze we reld, aldus een communiqué van de IJV. De aktie wordt gevoerd onder het motto „Vast een feest". Allen die zich meiden krijgen voor tien gul den een groot stokbrood en een fles wyn of druivensap naar verkiezing. Brood en wijn worden uitgereikt na de morgendiensten op Eerste Kerst dag, De opbrengst is bestemd voor de ontwikkelingshulp. Bij betaling ontvangt iedere deel nemer een kwitantie „Tien voor brood en wijn". Zij, die tevens mee doen aan de kerstnachttocht „Peti tie vijf voor vrede", die de IJV vrij dagavond 22 december houdt, ont vangen een kwitantie „vijf voor vrede: tien voor brood en wijn". Beide kwitanties geven toegang tot een op Eerste Kerstdag van 's mid dags tot 's avonds tien uur te hou den instuif in verschillende gebou wen. Daar zullen geen andere con sumpties beschikbaar zijn dan brood en wijn en de resten die de deel nemers van hun rantsoen hebben overgehouden. Op deze instuiven zal worden gezongen en gedanst op muziek van grammofoonplaten. Ver der worden combo's, koren en har monieën verzocht een kwartier of langer te komen optreden voor de vastende en feestende jeugd. By een eerste peiling om een groep van ongeveer 35 jongeren, hebben veertien zich spontaan op gegeven. Het idee is van ds. A. J. Hoorn, voorzitter van de raad van de Vlaar dingse Gemeenschap van kerken en het Leger des Heils, waarbij de IJV is aangesloten. De predikant kwam op deze gedachte bij het voorberei den van een jeugddienst die als the ma had „Wein, Weib und Gesang". Ook was hij geboeid door het idee van een Amsterdamse collega om met Kerstmis drie dagen lang huts pot te eten. Maar, aldus ds. Hoorn, dit ge recht doet meer denken aan Leidens ontzet. Voor de viering van het ont zet van. heel de wereld uit lijden en last, die met de geboorte van Chris tus is ingezet, leken mij nog veel geschikter brood en wijn, die bij uit stek de tekenen van zijn nabijheid bij de mensen en van zijn geeste lijke toekomst zijn. Door een dag lang te teren op deze tekenen zul len de jongeren zich werkelijk be trokken weten bij het thema met de mensen waaronder we dit jaar het kerstfeest vieren. Men kan zich groepsgewijs en na werving in eigen kring opgeven bij voor het centrumAd Verburg, Em- mastraat 16, tel. 350145; voor Holy: Mily de Jong, Koninginneiaan 559; Voor zuid: Piet Rijken, Johan Wes- terweelstraat 44, tel. 347407; voor west: Bob Munnik, Fioris de Vijfde laan 264, tel. 346188; voor oost: Leo Zijdeveld, Van der Spiegelstraat 44b, tel. 342382. De IJV wil zoveel mogelijk van de tien gulden ter beschikking stel len aan de ontwikkelingshulp. Daar om zijn giften van bedrijven of par ticulieren voor de onkosten van brood en wijn zeer welkom op giro nummer 763998 t.n.v. P. Rijken te Vlaardingen onder vermelding: „Vast een feest". Opgave van ko ren, solisten, bands, die gratis wil len optreden, worden ingewacht bij de voorzitter van de IJV, de heer j Lagendijk, tel. 347986. De IJV hoopt op landelijke na volging van dit initiatief en heeft zich reeds in verbinding gesteld met de landelijke oecumenische jeugd raad. Eijk te Loosduinen, mejuffrouw F. Homborg (Den Haag), A. Snoei te Lekkerkerk en W. Noest te Loosdui nen. De heren J. P. Laro en Joh. F. Pala uit Rotterdam, die samen de jury vormden waren bijzonder goed te spreken over de prestaties van. de deelnemers. De heer Pala, verklaarde, dat hij nog niet eerder een dergelijk hoog muzikaal peil had meegemaakt als tijdens het tweedaags concours in de Harmonie. Dat alle solisten tot hoge prestaties kwamen, was voor een zeer belangrijk deel te danken aan mevrouw Rinia van Nauta-Kreulen uit Rotterdam, die op uitstekende wijze voor pianobegeleiding zorgde. Aan het concours namen 80 muzi kanten deel. Onder hen bevonden zich zestien leden van de Vlaardingse muziekschool van Dick Borst, van wie er dertien een eerste prijs be haalden en de overigen een tweede prijs. Ongeveer 150 bezoekers toon den belangstelling voor het concours, dat op voortreffelijke wijze was ge organiseerd. CSLLENBURBSTR.IZ HOEK EHHRS1R. TEL:0I0-392Z'ZI'. VL9SRE#M£ti SCHIEDAM Onder auspiciën, van. de Oecumenische Raad van ker ken te Schiedam wordt donderdag avond in de Grote Kerk de jaarlijkse kerstzang gehouden. Ds. D. J. Spa- ling, voorzitter Oecumenische Raad, opent de samenkomst en deken Boel- njk verricht de sluiting. Burge meester. H. Roelfsema zal een korte toespraak houden. Medewerking ver lenen de christelijke muziekvereni ging Harpe Davids onder leiding van de heer A. L. Glotzbach en enkele zangklassen van de hervormde zon dagsscholen. De heer J. P. Bekkers bespeelt het orgel. De jaarlijkse oliebolienactie ten bate van de Hervormde Gemeente en de Rijnmondband wordt op 28 en 30 december gehouden. Er zijn vijftig duizend bollen beschikbaar en de prijs is zeven voor een gulden. Spoedige bestelling wstarborgt thuisbezorging op zaterdag 30 decem ber. Besteladressen: A Plaister, P J Troelstralaan42, B..den Breeijen, v. Markenstraat 7, J, Sonneveidr v. Ruysdaellaan 60b, tel. 267303, *C. H. Schwagerman, Belerlandsestraat 21, teL 288023, J. Brouwer, Nieuwstraat 32, tel. 260184, J. A. v. d. Peppel, Rotterdamsedijk 174c, teL 267015, D. Krommenhoek, PKO Laan 106b, tel. 153161, W. Chr. de Bree, Engel- sestr. 41b R'd, tel. 150676, P. Zeven huizen, Franselaan 190b, teL 155945, G. Krabbendam, Wingerdlaan 13. Secretariaat: W. v. d. Gaag, Von dellaan 13a, tel. 261687. SCHIEDAM In de Julianakerk aan de Burg. Knappertlaan, wordt zondagavond 24 december de traditi onele samenkomst voor iedereen ge-' houden, bekend als de Kerstnacht dienst. - Dit jaar verlenen medewerking de' Chr. Harmonievereniging „Sursum Corda" uit Vlaardingen en een meisjeskoor uit Rotterdam. Gezien de grote belangstelling gaan de kerkdeuren open om 8.15 uur, vanaf 8.45 u. zal „Sursum Corda" be kende kerstliederen spelen. Om 9.15 u. vangt de dienst aan. Voorganger is ds. K. EL Schuring. Een dubbelbrede Terienk» Marquisette... liefst 180 cm breed, de originele dubbel draads Terlenka, die nog altijd de hardlopers in onze vitrage afdeling zijn. Morgen, omdat er piepkleine weefafwljklngen in zitten, voor een prijs waar.U van zult opkijken, voor nog géén twee gulden per meter. Morgenvroeg om 9 uör begint de verkoop van deze dubbel draadse Terlenka Vitrage, een- pracht gordijn in 180 an breed, per meter voor ut, of tthrlfi. best. -i'" A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1