<p 'mM* E „Voorstel a la m van Brandersbimrt centrum zal kwartjes zijn Muziekschool verhuist naar oud gymnasium m w Een moeder geeft Davitamon 10. Jeugd kan schaatsen kerstvakantie Onderscheiding voor vijf brandweerlieden Diamanten paar Vons kreeg enorme taart AAN DeLm NIEUW 'n JOViaal Kerstcadeau Protestants pleidooi voor huisvnilophalers PCG-FRACTIE TEGEN Burgerlijke stand 1X1 Speciale reizen Leger des Heils viert kerstfeest Partij vniiürwérk in beslag genomen Havenarbeiders werden gewond Langdurig dienstverband Vrouw nam geld uit winkel weg Man stal uit kleedkamer Schooldamtornooi in kerstvakantie EMÖÜS Lederwaren rtSEPK var) (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM -De PCG- fractie van: 'de 'gemeenteraad hèeft gisteravond tegen de .ver huizing van de 'muziekschool naar het voormalige gebouw van het Stedelijk Gymnasium gestemd. Het krediet van 25.000 voor het treffen van voorzienin gen om het gebouw voor dat doel geschikt -te maken werd met dertig tegen vijf (PCG) stemmen gevoteerd. ANTWOORD nubeduidend goedkoper weefstoffen en uni-stoffen 120 cm breed BUITENLANDERS GE-EMMER VIA AR DINGEN Vandaag pn morgen on dagelijks meteen mOstert] SCHIEDAM Vandaag en morgen en dagelijks Hoogstraat 82 bij Afrol Keihelweg IA/ ■f" /M. m slip* je héél, zachte, ragfijne nylon, - die tweemaal zo lang leeft Oeeerste nylons in Nederland, die helemaal hebben wat een vrouw allemaal wil. Sterk en toch dun! Twee nieuwe soorten in veel fijne kleuren: SPACE WALK voor slechts f. 2.65 FIFTH AVENUE, nog dunner, nog meer luxe, voor f. 3.50 Iftll van J®van£la,de nieuwe 'IjlL sterke nylons. Ja, die zou ZIJ zelf kiezen! verpakt in een smal langwerpig "tasje" IN ALLE 21 FILIALEN VAN EN a CCHIEDAM Met vieren- twintig tegen elf stemmen heeft de gemeenteraad gister avond bepaald dat het parkeer- metertarief in het stadscentrum met ingang van 1 januari 1968 een dubbeltje voor het eerste en een kwartje voor elk vol gend halfuur zal bedragen. De .raad aanvaardde daarmee de keus die B. en W. erder hadden gemaakt. Zoals gemeld, was er sprake van twee voorstellen. De verkecrscom- missie stond op het standpunt dat een tarief van tien cent per twintig minuten de voorkeur verdiende. B, en W. dachten er anders over, hoewel zij wat de opbrengst betreft tot hef. zelfde resultaat kwamen. Dc raad had de gelegenheid uit beide voorstellen te kiezen. „Een voorstel a la Brandersbuurt, dus" zei wethouder mr. P. van Bochove dan ook. De meningen bleken ook in de meeste fracties, verdeeld. Het enige dat wethouder Van Bochove ter ver dediging van het collegevoorstel naar voren kon brengen was de mening dat „een dubbeltje in deze' tijd geen offer meer is". Dat heeft voor B, en W. het zwaarst ewogen, zei hij. En hij vertelde er bij dat B. en W. (Van een onzer verslaggevers De heer A. Soonevèld (prot.) vroeg iWh in eerste instantie at of ..mei dit voorstelde meest profijtelijke oplos-, sing voor, -het oudc»::;gyirinastumge-, bouw J wérd verkregen.. "ïlij veronr ders telde dat verhuur ain;; anderen of verkoop (desnoods met grond en al om nieuwbouw mogelijk te maken) voor de gemeente in haar huidige moeilijke financiële toestand, meer- zou kunnen opleveren, Vervolgens was de heer Sonneveld nieuwsgierig naar wat er gebeuren gaat met dat .gedeelte vanhet gebouw dat de muziekschool niet nodig heeft En ten slotte betoogde hij dat zijn fractie tegenstander is van het verle nen van subsidies op huurbedragen. Andere fracties stelden vragen van meer ondergeschikte informatieve aard. Alleen de heer B. E. Co'lé (com.) juichte het voorstel bijzonder toe. f 1 Wethouder van culturele zaken, mejuffrouw G. D. de Graaff, ant woordde dat B. en W. niet naar de meest profijtelijke .oplossing voor het vrijgekomen gebouw, maar naar de •beste oplossing voor de muziekschool hebben gezocht. Andere belangstellenden die het gebouw zouden willen huren hebben .zich niet geméld en verkoop is zelfs niet overwogen. Het resterende gedeelte van het ge bouw wordt gesloopt om ruimte te maken voor de daarachter liggende ulo-school. De wethouder meende dat van subsidie op de huur geen sprake is. De hogere huur, zo zei zij, maakt de exploitatiekosten groter. Zij sprak, de wens uit dat de muziekschool nog VLAARDINGEN Geboren: Johanna "Wilhclmina, dv J A de Niet en K Schip- Pers, Eendrachtstr 56, Jacobus Gerardus, j Groen enCJ Sinon, Prof Rutsersstr 229. Hamr Jacob, zv W L Beetsma en P I Binnema, Veerp>lein 77, Arjan, zv AAL van der TVeijden en H WH Geldof, Ta- Üngstr ai, Marko, zv J -M poolman en A M c Bikervbroek. S*weelinckstr 105, Krijntje Johanna, -dv M K -van Spilk on K van der Ster, Samuel Esmeyerstr 301, Hanna, dv w M Pranger en A L Henneveïd, Sam Esrnel- jerstr 39, Nico. zv D Krabeendam en a m Hillcnaar, Nassaulaan 8, Ad Dirk, zv L de Snaijer en S M H van der Valfc. Boer- haavestr 118, Eugenie José. dv W M .M ^öhlman en J E Haubrlch, Koninginne- laan 713. Overleden; Drlkje VeriieiJ. 89. wed van D J van den Berg, Groen van Prinstererstr 107. Jannetje Jansen, 71. Nassaulaan 22. Getrouwd: Theodorup Jacobus van dor cer. 23 en Saartje Adriana schrijvershof, 24, SCHIEDAM Geboren: René s» C J A SI van de Brug en J W Schoenmakers, Robert J zv F Hof en C J Moolenaar, Ronald zv J winter en M Pak. Diana dv A w van den Berg en A Schouwenburg, Imea M dv S P Kazenbroot en M DFarro, Raul JMHnP JMH Schnebbelie en T •L 11 van Kalmthoul, Jan zv M Bak en C Haring. Overleden: J T M HKOEDEMAXER, 65, H M Waltman, 84. VEILING WESTERLEB. hE lier, 19 december Aardappelen 5-19. 12M kg., andijvie 68-79, 1200, all cant -9:-305, 760, muscaat 335-340, 73.500, spruiten AI 61-84, AJ 88-58, BI 61-63, KI 58-63, CII "-37, witlof 132-137, 124 kg-, uien 6-15. -300, rode kool «V.-9, SSO, prei AI 48-67 5800. BI i?»'3?' selderij 5V.-14. 3300 bos, boerekoo! 100-150 geen bak 930 kg., sla I 11 '>-27. 364.000 krop. paprika 13-41. 1500 stuks. lange, lijd in. het. o.ude gymnasium gehuisvest,zal mogen blijven en gaf de raad de verzekering datde voor zijde van het gebouw.(die onder Mo- humentenzorg staat) niet zal worden, aangetast, De PCG bleek met dit antwoord niet tevreden gesteld en vroeg stem ming. Met'het vermelde resultaat. A. SONNEVELD profijtelijk Als U van plan bent straks, in het voorjaar, na de grote schoon maak nieuwe Overgordijnen op te hangen,,, dan is hier een aanbieding overgordijnstoffen die U zich zeker niet graag de neus voorbij zal laten gaan... Want morgen vindt U op onze afdeling gordijnstoffen een bij zondere sortering moderne overgordijnstoffen voor prij zen die U geen tweede keer zult tegenkomen. Weefstoffen en uni-stoffen in diverse leuke dessins en fraaie kleurstellingen, 120 cm breed, morgen voor nog géén twee gulden per meter. moderne ©vergordilnstoffen Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze moderne overgordijnen. Weefstoffen en uni-stoffen in mooie dessins en kleurstellingen, 120 cm breed, per meter voor Ciin ut. of schrift. boit. hem na ampele overweging, als enige niet-autorijder in het college, als woordvoerder over dit agendapunt hadden aangewezen. De raad beschouwde de stemming duidelijk als een grapje en tilde in ieder geval allerminst zwaar aan het ene of het andere voorstel. Het werd de keus van B. en W., maar als de parkcermeters een poosje in functie zijn zal worden be keken of er mogelijk toch aanleiding bestaat om op het andere systeem over te stappen. Eerder op de avond verdedigde wethouder M. J. Evkenaar het parti ciperen in de „Stichting hulp aan buitenlandse arbeiders" te Rotter dam. Namens, de PvdA ondersteunde de heer J. ,J. Hoogcarspel het voorstel Hij zei dat het gaat om 900 buiten landers die in Schiedam werken en om 1200 die er wonen. De wethouder bevestigde hem dat al het werk dat de stichting in Rot terdam voor de buitenlandse werk krachten ve-richt nu ook in Schie dam zal worden gedaan. De,"stichting heeft ook financiële steun-aan de werkgevers gevraagd. Een deel van hen heeft reeds een bijdrage ineens van dertig gulden per man betaald en zich verbonden voor een jaarlijkse steun van 7,50 per man.-■ Mede daardoor was de totstandkoming wan het centrum aan de Bevïkelsdij-k in Rotterdam moge lijk. Met dit laatste waren met name mevrouw A. C. M. Blaauw-Rieu (pac. soc.) en de heer G. P. Verhulsdonk flib) gerustgesteld. Zij hadden zich bevreesd getoond dat het bedrijfsle ven niet, of onvoldoende, zou meebe talen. De bijdrage van de gemeente Schiedam bedraagt voor het jaar 1968 8.000. De raad aanvaardde het voorstel met algemene stemmen. Een krediet van 24.850 werd ge voteerd voor de aanschaffing van een hydraulische autohefkraan, een steenschrapmachinè en zevenhonderd vuilnisemmers. De heer J. van Katwijk achtte ken nelijk de levensduur van de huisvuil- ophalers van grotere waarde dan dte van het materiaal en pleitte er voor de ijzeren emmers door een soort van lichter gewicht te vervangen N Hij achtte dit mogelijk nu al meer op centrale verwarming wordt over gegaan en er dus veel minder (al of niet smeulende) as in de emmers te recht zal komen, hetgeen -'tot dusver een verhindering was om op de plas tic emmers over te gaan Wethouder Van Bochove zei dat „de slijtage van het personeel" de voortdurende aandacht van het colle ge heeft. Hij gaf toe dat het hier om uitermate zwaar werk gaat. waarvoor de waardering dan ook bij de inde ling in de loonschalen tot uitirfg is gebracht. Over plastic emmers is al wel reeds enige malen „ge-emmerd", maar tot dusver hebben proeven daarmee nog niet tot het gewenste resultaat geleid, zei de wethouder. Ondanks pogingen van de heer P. J. Beekman (kath.) dat te verhinde ren verklaarde de raad een beroep van de firma Gebrs. Maat tegen het weigeren van een bouwvergunning voor een klandestien geplaatste plaatijzeren loods aan de Kerkweg ongegrond. Aan de stichting Tuberova werd een krediet van 12.000 verstrekt voor het uitvoeren van een bevol kingsonderzoek op longtubercuiose. Na enige discussie werd met alge mene stemmen besloten tot vaststel ling van eon nieuwe verordening „Uitvoering Drank- en Horecawet. Haar inhoud gaat uit van de bestaan de toestanden en burgemeester H. Roelfsema zei te verwachten dat zij dc belanghebbenden niet in moeilijk heden zal brengen. VISERIJBERICHT VLAARDINGEN VLAAiRDINGEN, IS december Steur- haring 75—72. steurharlnss die en volle-62, makreel 42.. Aanvoer: VL.7 met 292 kan tjes en 48 makreel. Stadsgehoorzaal: In de greep van de Matfla. Illm. 28. Geret. Gem. In Ned: Jac. v. d. Windtstraat 17, ds. Van de Breevoort. Zen- dlngsdlenst, 19.45. Maranaihakerk: Kerstvergadering XCVB-ZUid. 20. Stadsgehoorzaal: In de greep van de Maffia, film, 20. Gcref G„m: Westnleuwland 56. bijbelle zing met ds. L. Huisman. 19.45. Rehobothkerk: kerstvergadering NCVB-west. 20. Bijkantoor ,.De Rotterdammer", Smalle Havenstraat 11, tel. 346775, ook voor redac tie. tel. 3r6775. Klachten bezorging: H. VerheiJ. Wag- nerstraat 24b, telefoon 343315, dagelijks van 18.30 tot 19 00 uur en 's zaterdags van 18 00 tot 19.00 uur. Aalrmnummer politie en brandweer: 24.44.44. Centrat nvdd-en regelkamer (voor klachten luchtverontreiniging) 28.28.87. Apotheek: Delta, vj oris de Vijfdelaan 112. tel. 318888. f Agenschap „De Rotterdammer", Maassluis: mevrouw N". Klein. Damstraat 12 (ook kl; chten bezorging). Apotheek Maassluis: Rijnmond. Mozart- laan, tel. 2209. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Evenals vorige jaren heeft het Vlaardingse korps van het Leger des Heils voor dit jaar een groot aantal kerstfeestvieringen op het programma staan. Maandag avond was er al een kerstfeest met I Korpskadetten, morgenmiddag (woensdag) om drie uur is er een met J de Herman Fransen-Stidhting en don derdagmiddag om drie uur met de j buitenkerkelijke jeugd. Zondagmiddag wordt om vier uur in het Holy-Ziekenhuis een zang- dienst gehouden, 's Avonds om elf uur is er een nachtdienst in de Pniëlkerk, ingang Henriëtte Roland Holststraat. Op Eerste Kerstdag wordt 's mor" gens om half elf een kerstoverdenking in de Legerzaal aan de Baanstraat 5 göhouden en om vijf uur 's middags een kerstprediking met muzikale om lijsting van Muziekkorps en Zangbri gade. Öp Tweede Kerstdag kan men 's morgens om half elf gaan naar de. zangdienstin de' BiUitonflat en *s middags om vijf uur is voor ieder-, 'een in de Legerzaaleenkerstfeest- viering met traetaüe en film. ROTTERDAM jIneen ijzerwinkel san de Kleiweg' heeft' -de- politie- een ,partij vuurwerk in beslag genomen.' Ér waren vijftig, zevenklappers, 178 lucht- huilers met knal, 101 .gewone luchthui- Iers en 275 astronauten. In de winkel werd vuurwerk ver kocht aan kinderen beneden zestien jaar. Bovendien werd gehandeld in strijd met de brandvoorschriften. Bij werkzaamheden aan boord van het Noorse schip Kong-Guttorn' bij 'Burger in de IJssélhaven is de dertig jarige havenarbeider M. van Wijk uit de Coloniastraat door een vallend schild getroffen. Hij is met een rech- terenkelbreuk naar het Havenzieken huis gebracht. ROTTERDAM Tijdens werkzaam heden aan boord van het schip Quo Vadis in de Tweede Katendrechtseha- ,ven is dc 53-jarige havenarbeider B. Koring uit de Kaapstraat door een aan-, tal ijzeren buizen getroffen die uit een hijs vielen. De man is met een gebro ken been en ernstig hoofdletsel naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Evenals voor gaande jaren houdt de Vlaardingsche IJsclub in de kerstvakantie voor scholieren schaatsreizen naar Amsterdam per luxe toeringcar op 27, 28 en 29 december en op 3 janua ri Het vertrek is 's morgens om half acht bij het Kolpabad (restaurant Badpaviljoen). Kaarten zijn voor vier gulden per stuk, inclusief entree, verkrijgbaar bij de heren W. B. de Jong, Eintho- venstraat 1, tel. 346895, A. Maat, Schiedamseweg 170, tel. 342765 en J. Oostveen Vaarlweg 24, tel. 349512. Wanneer de vorst plotseling invalt en de landijsbaan wordt geopend, ko men de reizen te vervallen en kan men de betaalde bedragen tegen inle vering van toegangskaarten terug krijgen. Voor scholieren met kunst schaatsen wordt een speciale reis gehouden naar de overdekte kunstijsbaan in 's Hertogenbosch op donderdag 28 december. Het veitrek is 's morgens om half acht van de Winkelgalerij Promenade Wcstwijk en om than over half acht van de Schiedamseweg 170 Vlaardin- gen-Oost. Kaarten zijn voor 3,50 inclusief het entree verkrijgbaar bij eerderge noemde adressen en bij mevrouw G. v. d. Marei, 's-Gra^enzandestraat 5. Op de Jaap Edenbaan worden 30 VLAARDINGEN Burgemeester (Van een onzer verslaggevers) mr. J. Heusdcns heeft vrijdagavond op ecu besloten bijeenkomst van de Vlaardingse brandweer aan vijf le den onderscheidingen uitgereikt we géns langdurig dienstverband. Het zijn dc heren C. van der Ent, J. Glansdorp, C. W'. Verbuist, W. Ntpius en G.. Struijs. De heer .Van der Ent (54) van de Schiedamseweg 74 kreeg het zilveren kruis met 'zilveren gesp voor een dienstverband van dertig jaar. Hij werd in 1937 aangesteld als brand wacht eerste klasse. In 1954 volgde zijn bevordering tot hoofdbrand wacht en in 1954. tot onderbrand- nieester. De heer Glansdorp van de Vaart- weg 58 kon wegens ziekte de uitrei- mostert H««9itrqof 146-150 Vloortlngtrt - M. 343007 KJS.M.T.P.. Arcade: EHBO cursus. 20 Chr. Soc. Belangen: kerststukjes maken. 20 Irene: Tropica, bijeenkomst, 20; Tuin dersver. VIJlsluizen, Bijeenkomst. 20 Opstandingskerk: Herv. Kerk, kerst avond. 20 Chr. Soc. Belangen: Retorica, diplo ma-uitreiking, 30 Gercf. Kerk (Wcstvest): Dirk jansz. ZWart, kerstconcert, 20 avond, 20 Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82, telefoon redactie: 263954. A- gcniscltap Schiedam: mevr. J. van Oog. Dr. Zamenhofstraat 139a. tel. 152400 (ook klachten bezorging). Alarmnummer politie: 261666. Alarmnummer brandweer: 269123. GG en GD: 26S290. Apotheek: Van Westendorp. Parkweg 207. tel 26.76.74. king niet bijwonen. De brandweer commandant zal hem het zilveren kruis met zilveren gesp overhandigen voor eveneens dertig jaar brandweer dienst. Hij werd in 1937 aangesteld al3 brandwacht eerste Idasse en in 1954 bevorderd tot hoofdbrandwacht. De heer Verhulst (44) van het Bur gemeester de Bordesplein 3 ontving het zilveren kruis voor een dienst verband van 25 jaar. Zijn aanstelling bij de brandweer kreeg hij in 1942. In 1946 volgde zijn benoeming tot brandwacht eerste klasse, in 1961 werd hij bevorderd tot hoofdbrand wacht en in 1964 tot onderbrand meester. De heer Nipius, die 12,5 jaar bij de brandweer werkt en daarvoor het bronzen kruis kreeg, is 44 jaar en woont in de Huygensstraat 59<b. Hij1 werd in 1955 aangesteld als adsptrant brandwacht, La 1957 .bevorderd tot brahdwacht tweede klasse en in 1959 tot brandwacht eerste klasse.; ;■■■-) -r, Dè'. 42-jarige héér Struijs 'uit de Van der Duyn van Maasdamlaan 102c kreeg - eveneens een bronzen kruis voor 12,5 jaar brandweerdienst.' Hij werd in 1955 aangesteld als adspirant brandwacht. Zijn bevordering volgde in 1957 tot brandwacht tweede klasse en twee jaar later tot brandwacht' eerste klasse. De hoofdbesturen van de Neder landse Vereniging van Brandweer commandanten en de Koninklijke Nederlandse Brandweerverenigingen kennen de onderscheidingen toe. Zij kunnen ook worden, toegekend voot betoonde moed en zelfopoffering bij brand, hulpverlening en bij rampen. Aan de onderscheiding is een oorkon de verbonden. (Ven een onzer verslaggevers) yLAARDINCEN Bur ge- meester, mr. J. Heusdens en zijn vrouw hebben maandagmid dag een bezoek gebracht aan Gerrit Vons (85) en Trijntje van Kralingen (79) in hun woning aan de Floreslaan 26. Reden voor dit bezoek xea s het klassieke ja woord, dat het bruidspaar elkaar zestig jaar geleden gaf in het Vlaardingse stadhuis. De burgemeester kwam zoals gewoonlijk niet met. lege handen. Hij had voor het diamanten paar een enorme taart meegebracht, die de heer en mevrouw Vons lachend bewonderden en die bij na onmiddellijk daarna werd aangesneden. SCHIEDAM Maandag kregen op de Horvathweg negen automobi listen een proces-verbaal omdat zij tussen de 66 en 80 km hadden gere den. De weelde in de Middeleeuwen op het gebied van juwelen is ge deeltelijk verklaarbaar doordat andere mogelijkheden om geld te beleggen ontbraken.Ook in on ze tijd vormen juwelen èn door hun onvergankelijke schoonheid èn door hun stijgende waarde een ideale geldbelegging. Witgouden armband met 13 briljanten f 1975,- adviserend juwelier sinds 1776 Korte Lijnbaan 18a Rotterdam tel. 110534 ROTTERDAM Voor de offi cier van justitie is geleid de 26-ja- rige C. K. van H., die uit een geld kistje dat achter de winkel stond in de Roentgenstraat 400 gulden had gestolen. Zij had even willen hel pen. Bij een buurvrouw heeft ze zo ongeveer 300 gulden weggenomen. Uit een winkel in huishoudelijke ar tikelen stal zij 75 gulden en enke le rollen waardezegels. Bij een kle dingmagazijn in het centrum nam ze twee japonnen weg. Eveneens is voorgeleid de 19-ja- rige varensgezel M. H. de R. uit Rotterdam. Hij werd 15 december aangehouden in een radiozaak aan de Teilingerstraat, waar h(j een bandrecorder van 900 gulden met een ongedekte cheque wilde betalen. Bij zijn verhoor bekende h(j in di verse zaken platenspelers en band recorders te hebben betaald. Ook gaf hij bij de aankoop van kleding voor een bedrag van ongeveer 150 j gulden in een kledingmagazijn in j de Korte Hoogstraat een ongedekte j cheque af. I ROTTERDAM- Uit de kleedka- j mer van een gemeentelijke gymnas- j tiekschool aan de Rochussenstraat j zijn een gouden kettinkje plus han- j ger. een gouden ring en een porte- monnaie gestolen. i Een leerlinge van de ulo-school aan de Schonébergerweg zag tijdens de les een man in de kleedkamer staan. Bij haar komst liep hij weg, terwijl hij iets in zijn zak stopte. Zijn signalement luidt: lang circa 1,90 meter, donkerblond krullend haar, uitstekende jukbeenderen, ovaal ge zicht, ongeveer 30 jaar oud, gekleed in grijze driekwartjas. Hij had opval lend grote voeten en een fors pos tuur. O De 42-jarige matroos C. T. H. is in een bar aan de Vceriaan door een onbekend gebleven man mishandeld en beroofd van S0 Amerikaanse dol lars. O Bij een inbraak in het Chinese restaurant Fi-Long aan de Hartman straat is uit een geldkistje 500 gul den gestolen. december schaatswedstrijden verre den op de Jaap Edenbaan voor junio ren en senioren dames. Ook leden van de Vlaardingsche IJsclub zullen aan deze wedstrijden meedoen. Aan melden en inlichtingen bij de heer W. B. de Jong, Einthovenstraat 1, teL 346895. TV/E zijn al weer bezig aan de laatste werkweek van het jaar. De meesten van u zuilen mij moeten toegeven dat het enorm snel is ge gaan dit jaar. Die snelheid doet gauw vergeten en daarom is het goed even vast te stellen, dat er in 1967 geweldig veel is gebeurd. Al is het ook waar dat heel veel van wat had moeten gebeuren niet gebeurde. Daarover kan je natuurlijk nog een heel eind doorzeuren en nou ik eenmaal op gang ben is de verlei ding groot om dat ook te doen. Maar dan loop ik vooruit op mijn Oude- jaarslijn en zover zijn we nog niet. Gelukkig niet. Gelukkig krijgen wé eerst nog een serie feest- en velen ook snipperdagen. Holy days en ho- lydays, zeggen ze aan de overkant van de Noordzee zo grappig. In het overigens schitterende kerstnummer van De Strijdkreet van het Leger des Heils, slecht vertaald met „vrije en heilige dagen". Die laatste werkdagen van hét jaar geven elke keer weer een hele boel drukte. Er wordt meer werk verzet en er wordt ook meer uitge gaan. Allerlei kleine en grote kar weien wil men no.i eenmaal voor de feestdagen begonnen zijn of 'afge maakt hebben. Zo moest ik een aan tal jaren geleden eens beroepshalve aanwezig zijn bij het slaan van een eerste paal voor een nieuwe kerk in- de late namiddag,van Oudejaarsdag.. De 'oliebollen stonken de bouwkeet uit! tv:;" Wie het déze week vooral druk krijgen zijn de huisvrouwen. Van:' hen wordt verwacht dat ze voor. lek)- kere dingen zorgen, maar die moe- ten eerst worden ingekocht en ver- volgens klaargemaakt. EnJals er dan nog logees komen ook. nou dan slo- ven de dames, zich extra uit. Enfin, - de kerstgratificaties, .dié naar ifct hoor toch nog vrij veel worden ge- geven,,',zijn. er ,goed voor. Ik' /gup. iedereen de mooiste feestdagen die* niaar denkbaar zijn.:. :Als hef dan maar niet gaat zoatk met die twee kinderen 'waarover.: Okke Jager in een .van zijn boekjes schrijft. Ze-stonden vpor een mooie/ kerst etalage en "de een' vro'eg:, itIs het bij. jullie ook feest?" „Ja", zei de ander, „met Kerstmis verlooft m'n zus altijd...." 0OUO8ESIHaa22i-aOTTER0AM-TELt1M73.I23O8Z VLAARDINGEN Aan het schooldamtornooi in de kerstva- kantie netnen 30 vijftallen deel, af komstig van twaalf scholen. De Erasmusschool is met zes vijf tallen verreweg het sterkst vertegen woordigd. Verder zijn er vijf scholen met drie vijftallen, drie scholen met twee vijftallen en drie scholen met één vijftal. In totaal zuller» 150 jeugdi ge damliefhebbers naar gebouw Ex celsior komen waar alle wedstrijden, verdeeld over enkele dagen zullen worden gespeeld. De inschrijvingen zijn afkomstig van zeven openbare scholen, vier protestante scholen en één T.k. school. Er waren 60 scholen aan geschreven zodat twintig procent daarvan acte de presence zal geven. De inschrijving is zaterdag geslo ten met de laatste twee telefonische opgaven. Exclusieve modellen uit binnen- en buitenland maken onze col lectie -handtassen zeer apart. Uv koffer of reistas in skai, fiber M leder slaat in groot aantal bij ons klaar. Dus eerst voor al uw leder waren naar VLAARDINGEN Vanaf woensdag tot 21.00 uur geopend.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1