nieuw hctvenrekordgeboekt 1 Huldiging aan boord en in stadhuis „GELUKKIG DAT HET EEN FRANS SCHIP IS" SrJfoUrritammfr Ri-ha HM met woonwagens nieuwjaarsreceptie KNAL - aanbieding!!! heerlijke recepten De Gaulle Mr. Blusse van Oud-Alblas Man onwel in zijn auto Kassier krijgt vijftien maanden VOORGESPEELDE MUZIEKBANDEN f*flf I7V zoveel kan alleen de ri-ha ia bieden. VOORSNEL HEKSTE GEBROKEN RUITEN rf FA. F. J-KLOET ZN Onwel en overleden ter meuiert fsi PASFOTO'S DIA'S N31VÜVddVS±m aankomend fakturiste Grammofoon - met versterker- Luidspreker 0fi K#| 6 Transistorradio's 107E ÊSm r)E rottekdammrk nubeduidend! goedkoper n li'2, bed ui de n d goedkoper snel bespeelbaar! het klinkt geweldig! betaalbaar! GEMEENTE SCHIEDAM GEMEENTELIJKE BUREAUS EN DEENSTEW SCHIEDAM G. P. VAN DAALEN - SEDERT 1900 !'a»ina 3 2A V fill DAG 22 DEClfMBKK 1967 maakte 30.000 (Van onze scheepvaartredakteur) ROTTERDAM „Ais presi dent De Gaulle geweten zou hebben dat Rotterdam op het 30.000e schip wachtte, dan zou hij er zeker voor gezorgd hebben dat het een Frans schip was". Dat was de eerste reaktie van kapitein Bernard Lecoeffier na dat hij vannacht tegen twee uur ter hoogte van Pemis van ha venloods J. F. Sollewijn Gelpke hoorde dat zijn Ville de Nantes het rekordschip was. De havenloods vertelde van ochtend na de huldiging dat de kapitein 't fantastisch vond de uitverkorene te zijn. Hij was de gene die het hem vertelde en 'm een geschenk overhandigde: de Rotterdamse vlag met het cijfer 30.000. Toen de Ville de Nantes rond half één de Waterweg opkwam, was het zeer druk op de rivier. Enkele honderden meters vooruit voer als 29.999e een kleine Pana mese vrachtvaarder, direkt ach ter de Ville de Nantes als 30.001e een Oostduits schip. Binnen an derhalf uur liepen voor en na middernacht 14 schepen binnen, elke tien minuten één. Het leek erop of men wist dat er iets zou gaan gebeuren TEN belangrijke dag voor Rotterdam en zijn haven: dertigduizend sche pen in één jaar. Een ongekend getal. Een felicitatie waard. In vijf jaar tijds van het 25.000-rekord naar het 30.000-rekord en parallel daaraan een even sterke groei van het goederenoverslag, de kurk waar op de Rotterdamse economie drijft. Velen hebben de laatste tijd beweerd weinig waarde te hechten aan het aantal schepen en uitsluitend het belang van de haven af te wegen aan de overgeslagen hoeveelheid lading. Natuurlijk zijn ook wij van oordeel dat lading het belang rijkste is, maar de traditie van het re gistreren van rekords wat ronde aantallen schepen betreft, moet toch zeker worden voortgezet. Het is niet meer los te den ken van Rotterdam, de stad die in de eerste na-oorlogse jaren met elk scliip blij was. En aantallen zeggen toch ook wel wit. Een feestdag voor de haven in een jaar waarin heel veeJ is gebeurd. Moeilijkhe den met de financiering van de oliegeul voor mammoettankers, veranderingen in het goederenvervoer (containers!) en de minder prettige situatie van ontslagen. Niettemin gaat Rotterdam door, ontvangt Rotterdam voortdurend meer schepen en blijft Rotterdam 's werelds grootste ha ven. Nogmaals, een felicitatie waard. (Van onze scheepvaartredacteur) ROTTERDAM Het 7130 ton metende Franse vrachtschip Ville de Nantes zorgde vannacht voor het nieuwe Rotterdamse haven record. Om vijf minuten voor halfeen toen het schip tussen de pieren van de Nieuwe Waterweg verscheen werd het als 30.000ste schip van dit jaar dat Rotterdam aandoet geregistreerd. Met een lading stukgoed kwam de Ville de Nantes uit Hamburg. Het schip meerde af in de Lekhaven. Toen wapperde reeds aan de mast een groen-witte vlag met het cijfer 30.000, meegebracht door de haven loods die het schip naar zijn ligplaats dirigeerde. Schip en beman ning hebben vandaag tweemaal een huldiging gekregen. Vanochtend aan boord door de Stichting „Havenbelangen" en vanmiddag in de burgerzaal van het stadhuis door B. en W. Nog juist op tijd voor do vele komende feestdagen kregen wij deze partij Trevira 2000 Jersey rokjes binnen... Een prachtige kwalitei Trevira Jersey, verwerkt tot uitstekend zittende rokjes, elegant en toch makkelijk in onderhoud en ideaal In *t dragen. Zo'n Trevira 2000 Jersey rokje, met loopptooi achter en geheel gevoerd, koopt U morgen meer dan tien gulden voordeliger," voor nog géén zestien gulden. Een historische datum voor de Rot terdamse haven: 22 december. Een •dag waarop de grootste haven ter wereld opnieuw een mijlpaal bereik te in het groeiproces dat nog lang niet ten einde is. Dertigduizend sche pen (en voor het eind van het jaar komen cr nog eens een kleine dui zend bij) In één jaar: gemiddeld onge veer 85 per dag óf elk kwartier één. Maar wat belangrijker'is: de 30,000 (steeds 'groter wordende) schepen brengen jaarlijks ook steeds meer la ding. En daar draait het in eën haven toch nog altijd om. Meer schepen en minder lading zouden een achteruit gang van Rotterdams positie beteke nen. 'Dertigduizend schepen: een rekord. Als straks bet jaar wordt afgesloten zullen üiet er ruim 2000 meer zijn dan in 1966. Toen schreef Rotterdam als laatste op Oudejaarsavond vijf minu ten voor twaalf het Egpiptische schip Star of Suez in. De vrachtvaarder betekende de 28.352e binnenkomer van dat jaar. Vijf jaar geleden is het dat Rotter dam voor het eerst in de geschiedenis 25.000 schepen in één jaar in zijn ha ven ontving. Op 18 december van dat jaar brak het Zweedse schip Tosterö de spanning. Kapitein en officieren kregen een grootse huldiging. In 1963 uiteraard opnieuw de 25.000e. Toen op 11 december en het schip: de Noorse Tarifa. Een jaar la ter kwam de 25.000e opnieuw vroeger toen het Nederlandse vrachtschip Al- hena op 24 november binnenliep. In 1965 was' de huldiging voor het Israëlische schip Rabel op 19 no vember en vorig i jaar werd de kleine Duitse kustvaarder Ahr als 25.000e aangewezen, eveneens op 19 november. Dit jaar was het op 26 oktober Wet Duitse schip Hugo 01- dendorff. Het daarvoor liggende ronde cijfer 20.000 schepen word de eerste keer in 1955 bereikt, toen totaal 20.340 schepen binnenkwamen. Kort voor de oorlog zat Rotterdam per jaar met 15.000 tot 16.000 schepen, na de oorlog moest met slechts enkele duizenden schepen per jaar de haven van de grond af wordsn' opgebouwd. En met de aantallen schepen stegen de hoeveelheden lading die in de scheepsruimen de haven binnenko men. Dit jaar houdt het havenbedrijf rekening met een totaal van ongeveer 140 miljoen ton. Dat is dan opnieuw ongeveer acht procent meer dan vo rig jaar, een percentage dat de laatste jaren steeds kon worden be reikt AJs die groei ook de komende jaren doorzet, kan in de loop van de jaren zeventig het magische getal van 200 miljoen ton worden bereikt. Vorig jaar werd in Rotterdam to taal 130.380.000 ton lading overgesla gen, ruim zevenenhalf miljoen ton meet" d.in in 1965, het jaar waarin 122.705.000 ton werd verwerkt. Dat was toen ruim viermaal zoveel als de hoeveelheid die 15 jaar daarvoor in 1950 dus werd overgeslagen: 29.687.000 ton. Na '50 zette de groei van de tonna ge goed door. Vijf jaar later was het verdubbeld: 66.215.000 ton. In 1959 kwam de haven aan 70.000.000 tón (na acht jaar nu dus een verdubbe ling), in 1960 aan 83.404.000 ton, in 1961 aan 90 miljoen, in 1962 aan 96 miljoen ton. In 1963 werd 'met 103 miljoen ton de grens van 100 miljoen ton overschreden. Toen streefde Rotter dam officieel New York als grootste haven ter wereld voorbij. Morgen om 9 uur begint de ver koop;, van deze Trevira -2000 Jersey rokjes, soepel en met een prachtige glans, in de maten 36 t/m 48 4DttBF/2P kleur marine, Uk (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Toen hij met zijn wagen donderdag op de Berg weg reed, is de 58-jarige werkmees- ster J. v. d. Kraan uit de Borchsate- laan plotseling onwel geworden. Hij probeerde zijn wagen aan de kant tot stilstand te brengen, maar botste tegen een verkeerspaal en een RET- mast. De wagen kwam vlak voor de kruising tot stilstand. De man is met lichte verwondingen naar het Bergwegziekenhuis gebracht. voor GUn ui. af tchrlft. Bett. <Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De 67-jarige me vrouw P. Hoogerbrugge-Martijr, uit Huize Sonneburch aan de Schulp- We8 is toen zy. op Plein 1953 liep onwel geworden ea overleden. van 50 jaar geleden De vorst. Men r.clirijfl ons uit Kam pen: Er is op aee veel drij/ijs. De nachtboot op Amsterdam heeft baar dienst voor hedennacht gestaakt. De post- stoomboot ,Jlir. Geusau" beeft haar tocht naar Urk en terug nog kunnen volbrengen. De driemaster „Atigust Ma rie" met sleepboot, bestemd voor Am. sterdam, was genoodzaakt uit zee terug te keeren. (Van onze scheepvaartredakteur) ROTTERDAM „We zijn er ge lukkig mee dat het een Frans schip is, een schip van een land dat een belangrijke plaats inneemt in onze haven." Dat zei mr. Blussé van Oud- Alblas vanochtend aan boord van de de met kerstgroen. op de boeg versierde en gepavoiseerde Ville de Nantes, het 30.000e schip van dit jaar. Als voorzitter van de Stichting Havenbelangen" bracht hij kapitein en bemanning hulde. De heer Blussé haalde nog eens aan dat zo'n schip altijd een toevals- ttreffer is. He had net zo goed een kleine kustvaarder of een grote mam moettanker kunnen zijn. Hij overhandigde kapitein Bernard Lecoeffier (35) en in het Engels gestelde uitnodiging van de bur gemeester om vanmiddag om half vijf met officieren en een delegatie van de bemanning in het stadhuis te komen. Hij bracht voor het schip de gebruikelijke plaquette mee, voor de gezagvoerder een zilveren sigare tenkoker en voor de bemanning een enorme kruik jenever („medicijn tegen de reumathiek") Kapitein Lecoeffier zei zeer ver eerd te zijn met de huldiging. Hij vertelde het altijd prettig te vinden in een moderne haven als Rotterdam te komen, waar de afhandeling van de schepen in de haven en op de rivier uitstekend verloopt. Hij sprak 1 de hoop uit dat Rottterdam over nie al te lange tijd opnieuw een haven- rekord zal boeken. Namens Worms en Cie. NV, agent van de rederij Nouvelle Compagnie Havraise Péninsulaire de Navigation,- bood directeur C. Groenenboom een bureauset aan. Dr. T. van Rossen gaf als vertegenwoordiger van NV Stu wadoors Mij. Rotterdam Terminal (bij wie het schip in de Lekhaven wordt behandeld) een kristallen as bak. De rederij NCHP gevestigd te Parijs bezit 25 eigen schepen. De Ville de Nantes (in 1959 gebouwd) vaart in de dienst op de Indische Oceaan (Madagascar, Mauritius On La Réunion). Het schip begon de reis iri Kopenhagen (eerste maal ih deze dienst) en kwam via Hamburg naaf Rotterdam. Zaterdag vertrekthet schip naar Duinkerken, de thuis haven. GOUDSEStNÜEX 221 .ROTTERBAM.TH-1166?5-1Jaoa2 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De rechtbank te Rotterdam heeft vanmorgen de 25- jarige kassier Leo W. uit Den Haag wegens verduistering van ongeveer 120.000 veroordeeld tot een gevan genisstraf van een jaar en drie maanden met aftrek van voorarrest conform de eis. De man werkte op het bijkantoor van Slavenburgse Bank in Schie dam. De man lichtte de kas op 9 november. In Spanje maakte hij on geveer vijftiduizend gulden op. In Alicante kon hij later worden gear- resteer^. Bij het bepalen van de strafmaat heeft de rechtbank rekening gehou den met het feit dat de kassier na zijn arrestatie in Spanje vijf maan den heeft moeten doorbrengen in buitenlandse gevangenissen. Mogen wij er een beetje trots op zijn, dat wij.morgen deze luxe Terlenka vensterval met ori ginele Macramé kunnen ver kopen per meter voor een prije- die voor niemand een 'bezwaar kan zijn. Een chique, rijke vensterval van dubbeldraadse Terlenka - een schoonheid in z'n genre door de prachtige macramé "kant, mot gen voor nog géén vijf gulden per meter. dubbeldraadse Terlenka vensterval Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze luxe Ter lenka val met brede Macramé kant, 65 cm hoog per meter brede Macramé Mystère 195 cm Bijpassende hoog. CUn ut. of tchrlfttut. EN CASSETTEN- GROTE KEUZE IN KLASSIEK EN AMUS. MUZIEK BIJ llUUfai I AERT.V. NESSTRAAT3® TEL. 010-118811 Dankzij het aantal voetmaten (toonhoogtes) zijn alle Ri-ha or* gels zeer gemakkelijk te bespe len. Rl-ha biedt u 5 toonhoogtes per toets. U kunt hem desnoods met één vinger bespelen. Door meer kontrast in klankkleur en de grotere volheid van toon. Mede hierdoor heeft het Ri-ha orgel een toonaangevend karakter gekregen. Dankzij de grote produktie met export naar alle werelddelen kun nen in Ri-ha orgels veel meer speelmogelijkheden ingebouwd worden voor een lagere prijs. Voor f t.995,- heeft u reeds een volwaardig Ri-ha produkt (4-korlg en.... Preset-registratie. Keuze uit 8 modellen en 3 houtsoorten. ORGELS-"PIANO'S ELEKTRONISCHE ORGELS BODEGRAVEN Tel. 01726-2541 Kerkstraat 2-28 Bezoekt onze toonzalen of vraagt bioclvjre. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Voor het ver- dachtenhekje stonden donderdagmid dag de 34-jarige scharenslijper Karei B. en zijn concubine de 30-jarige Ma ria M. L., beiden woonwagenbewo ners. Zij moesten zich voor de recht bank, gepresideerd door. mr. R. J. Brunner, verantwoorden voor verschillende feiten. De scharenslijper had een woonwagen verduisterd, zijn concubine had er een in brand gesto ken. Op 22 april 1966 ging B. een rente loze lening aan met de gemeente Breukelen om een woonwagen te :open, die die gelijk als veiligstellend on derpand kon dienen bij de afbetaling. Reeds spoedig stokte de afbetaling. Later bleek B. de woonwagen ver kocht te hebben en van de opbrengst 4200) een andere woonwagen ge kocht te hebben. „Hoe komt u nu zo suf om dat te doen?", vroeg mr. Brunner aan B. „U bent eerder veroordeeld en dit is ge woon verduistering van een woonwa gen". Veel zei B. hier niet op, maar wel dat hij met de kinderbijslag zijn schuld aan de gemeente Breukelen aan het aflossen was. „Maar waar leven uw kinderen dan van?", klonk er van achter de rechterstafel. „Die krijgen steun van. de gemeentelijke sociale dienst", ant woordde B. „Oh, bij de ene gemeente komt het erin, en bij de ander gaat het eruit", concludeerde de rechter.' De officier, mr. I H. van de Roe mer, vond het maar misbruik maken van het vertrouwen van de gemeente. Hij zag B. het liefst gerechtelijk ver plicht de vordering aan Breukelen te voldoen, bijvoorbeeld met de kinder bijslag. „Maar ja", zuchtte de offi cier, „je kan geen veren plukken van een kikker". Hij eiste negen maanden met af trek, waarvan vier voorwaardelijk met drie jaar proeftijd en toezicht van het Leger des Heils. Vervolgens verscheen Maria voor de rechtbank. Zij was niet In. bewa ring gesteld, omdat er thuis zes kin deren wachtten. Op 5 augustus had zij een woonwagen in brand gesto ken. Het hoe en waarom van haar daad kwam echter uiet uit de verf. Zelf ontkende Maria nu haar Baad. „Ik steek geen woonwagen in brand waar zes kinderen in zitten", beet zij de rechter toe. Nee, maar of die kinderen, er nu in of buiten waren, kon ook niet bewe zen worden. De aanleiding bleef he lemaal in het vage. Maar mr. Brun ner had wel zo'n vermoeden. Het echtpaar wildé misschien suggereren dat deze woonwagen op het kamp Molshoek in Hellevoetsluis de woon wagen uit Breukelen was geweest. „Ja, maar die was todh verkocht", riep de raadsman. „Dat wist de ge meente Breukelen toch niet", zei de rechter. Maria hield intussen haar lippen stijf op elkaar. Zij bleef in elk geval haar daad ontkennen. Maar mr. Brunner wees haar op de bekentenis die. zij na een zeven uur durend verhoor had afgelegd. Tot in de puntjes had zij de toedracht beschreven. Een pan met vet op het grote vuur en petroleum over de houten vloer. „Ik legde die verklaring af onder dwang. Zij beloofden dat mijn man vrij zou komen", riep zij. „En toen dat niet gebeurde, bent u toen niet op uw achterste benen gaan staan?", vroeg de officier; Maria zweeg. De politie van Hellevoetsluis had naar het gebeurde geen onderzoek kunnen instellen, want de volgende dag hadden de kampbewoners de woonwagen gesloopt De reden? Het was zo'n vies gezicht. De officier, achtte opzettelijke - brandstichting bewezen. Hij eiste zes maanden voorwaardelijk met drie jaar proeftijd. De raadsman zag helemaal geen opzet in het spel. „De wagen was niet verzekerd. En waarom zou zij zo'n risiko met de zes kinderen dan geno men hebben?", vroeg hij. Uitspraak over 14 dagen. HAYLEY MILLS 1IY1VELL BENNET DE HUWELIJKSNACHT ZATERDAS 20 UUR. BEIDE KERSTDAGEN UU0 EN 21.15. WOENSDAG 20.60 UUR. VEERPLEIN 29 TEL: 342128 - VLAARDINGEN PASSAGE 12 - TEL: 262924 - SCHIEDAM REGELINGEN IN VERBAND MET DE FEESTDAGEN. Het Bürèau. voor de Burgerlijke Stand (Nieuwstraat 26) zal op zaterdag, 23 december a.s. geopend zijn-van 9—9.30 utir, evenwél uitsluitend voor het doen van overlydensv aangiften.-., - v <,.,j Het Bureau Huisvesting zal op woensdag, 27 december, donderdag. 28 december en vrijdag. ,29 december a.s. gesloten zijn. Het Stedelijk Museum zaï op de le en 2e Kerstdag geopend zijn van 12.30 uur tot 17.00 uur. Op Nieuwjaarsdag zal het Museum gesloten zijn. Bureau Vleeskeuringsdienst. Aangifte kadavers. Slechts bij tijdige aangifte zullen de kadavers, van slachtdieren spoedig kunnen worden weggehaald. Het bureau zal daartoe op de zaterdagen, 23 en 30 decem ber as. van des v.ra. 9 tot 11 uur voor aangifte geopend zijn, terwijl -op woensdag, 27 december en dinsdag, 2 januari a.s. vóór 11 uur aangifte: dient te geschieden. - Schiedam, 19 december 1967. wy vragen een Gevoel voor orde en netheid wordt blzon/ler op prijs gesteld. Indfcen hieraan kan worden voldaan .kom üa»n een<s met ons praten, ra telefonische of schriftelijke afspraak. C.Ï.V. „n.E.O." u.a.. Groothandel in Levensmiddelen, Kommlezenlaan 2 Schiedam Telefoon 151311. De Burgemeester van Schiedam en Mevrouw M. A. Roelfsema-Poelstra zullen op maandag, 1 januari a.s., van 16.00 uur tot 17.30 uur in de Aula van het STEDELIJK MUSEUM recipiëren. Probeer het eens met een Koerier -S5È. schildersbedrijf 2e maasbosstraat 80 - tel. 3.43276 - vlaardingen Alle snelheden NU vvaWV In etuiNU SUaf 3 KORTE HOOGSTRAAT 16 VLAARDINGEN TEL. 34 54 06, X uit de beroemde keuken van de vermaarde tv-kok BEN L KUYPER »n twintig handige kook boekjes: 50 pannekoekgerechten SO aanfappe (gerechten S0 heerlijke soepen 50 kaasgerechten SO hartige hapjes SO gebakreceptaa 50 kipgerechten 50 pasta-recepten 50 heerlijke dessert* 30 fonduerecepten 50 berbecue-recéptea 50 hituurrecepten 50 visgerechten 50 (ruttgerechten SO heerlijke salade» SO koude voorgerechten 50 aeusrecepten 50 vleesgerechten 50'eenpensmeattijden 50 eter-genachten Een achat ven culinaire heerlijkheden. Kostelijke boekjes, teukgeTOuatreerd en In kleurrijk omslag. Per deeltje f2.50 Oa lv -kookooak/as van San j. fuypar zifn jn da botkharuh, voriufoba» ZOMER 4 KEUN84G i WAGENWGEM -\.'A 'MH

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1