P if OP ZIJN MOOIST •even i ■rij Maar wel graag hulp! o w het oude i^otterdam! tn onze Mü>ï' z° r DE ROTTERDAMMER Pa" 2A ZATERDAG 23 DECEMBER 7967 VRAAG AAN VIJFTAL RIJNMONDERS 01 a Antwoord op levensvragen Alle rompslomp valt dan weg Mr. V. (i. M. Marijnen over: Bl»l? - m Meer bezonken in rijpheid gemoed Rijnmond-revue Gewoon beginnen KERS irv '07, '17 en '27 Waar... en wat etekent de Kerst DEZE vraag stelden wij aan vijf mensen uit het Rijnmondgebied. Twee dames en drie heren. Aan de vooravond van Kerstfeest 1967 verzochten we hen als gast op deze pagina het antwoord zelf te geven. Hun narnen zijn onze lezers vrij bekend, uit diverse rubrieken van de krant. "We .kozen dit vijftal, omdat zij zich bewogen inzetten ieder weer geheel anders voor hun naasten. i Het zijn:- zuster M. P. C. Haaijer, die leiding geeft aan „De Reddingboot"," stichting tot benartiging van evangeliserende sociale arbeid; N. Wijkstra al jarenlang geheel invalide, die zich wijdt aan correspondentie met vele hon derden bedlegengen en chronische patiënten, ze materiaal verschaft om zelf werkzaam te zijn, ze bemoedigt met een eigen blaadje; Samuel Cohen, siga renwinkelier,beter benend als „De sneldichter van Delfshaven", altijd klaar met een gedicht, zich daarmee tot tolk van velen makend; Elly Meijboom- Baanvinger, die zomaar.zelf een club oprichtte, kinderen van de straat houdt en ze confronteer» met he. evangelie; G. den Braber, die leiding geeft aan de Comunldad Evangehca Espanola, pioniersarbeid in het-brengen van Gods woord aan buitenlandse arbeidskrachten in dit gebied (Hij wilde wel over het werk schrijven, maar geen foto van zichzelf erbij laten plaatsen). Bovendien vonden wij mr. V. G. M. Marijnen, voorzitter van Rijn mond, bereid iets te zeggen over zijn verwachtingen voor 1968. mensenkind". Het wonder der bevrij ding. Dat is Kerstmis voor mij en voor' ons werk, en met die boodschap mo gen we helpend, zingend, getuigend onze wereld doorgaan: Kerstfeest, Christusfeest, feest van bevrijding, feest van wonderen van genade en met deze zekerheid; duiken we weer in ons werk van de vele voorbereidin gen, maar die nu omgeven zijn door de gouden rand van Gods liefde. voor u M. P. C. HAAIJER lj?R ZIJN zo van die vragen die je J wijde omvang heeft ais juist het Kerstfeest. Het wordt haast overal ter wereld gevierd. Dat is op zichzelf reeds iets opmerkelijks en wonder lijks. Dat zegt ons toch wel heel dui delijk, dat dit feest een zeer bijzonde re betekenis moet hebben, want an ders zou daaraan over de gehele we reld zeker niet zoveel aandacht besteed worden. Er zijn immers nog zoveel andere dingen in het wereldgebeuren die onze aandacht vragen? Inderdaad, het Kerstgebeuren is een uniek, hoogst uitzonderlijk gebeuren, dat ons aller N. Wijkstra aandacht ten volle waard is, zeker niet het minst ook van een zieke. Want wat wij op het Kerstfeest ge denken, dat raakt zo nauw het leven der wereld en daarmee ook het leven van ieder mens persoonlijk, ook dat van een zieke, die zozeer door de omstandigheden met de vraag naar de zin van het leven wordt geconfron teerd. Het is vaak, dat" zij die ziek, invalide of eenzaam zijn zich meer en dieper dan'ooit bepalen bij de vragen van leven en dood die ons tot onpeil- aa re diepten doen afdalen. Maar juist dan kan het Kerstfeest vari zo'n grote betekenis voor ons zijn, want het' geeft antwoord op de diepere levensvragen, die de ziel zozeer kun- Zuster Haaijer FR IS geen feest, dat zo'n wereld- ij op doen schrikken, van binnen; bedolven onder het. werk voor kerst mis, pakketten maken voor de mensen, collectelijsten orderfen en binnen balen. Toegangsbewijzen uitschrijven en verzenden, autodienst indelen voor invaliden, en aan huis •gebonden mensen'enz. enz. en dan in eens een telefoon: wilt u eè'nsiaan ons schrijven Wat kerstmis is voor u en uw werk. Wat is kerstmisvoor 'mij.:, alle rompslomp die bij 'de kerstfeesten ho ren, valt "weg en er blijft alleen over; wat is kerstfeest voor mij... het is de hand die Gód toesteekt aan mij persoonlijk, door de komst van Christus naar deze, naar mijn wereld. Het is het wonder dat altijd nieuw blijft, het wonder' dat we „genade" noemen. Genade voor eenafgevallen, van God weggevallen mensenwereld, een wereld die maar zo niet op de oude plaats terug kon komen, zonder dat de schuld betaald werd. En de betaling van die schuld begon in Bethlehem, in de kribbe, of nee, eigenlijk ai veel en veel eerder, toen God beloofde aan het volk Israël dat de Messias komen zou. En bij de be lofte van de loot die opschoot voor zijn aangezicht, en de wortel uit de dorre aarde, was er gelijk als een van zelfsprekend vervolg; de Heer heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen, en als een lam is Hij ter slachting geleid. Dat is Kerstmis voor mij persoon lijk, het wonder der genade, die mij TDKAAIE blik uit het kraaien- terug bracht aan Gods Vaderhart. jp En met deze boodschap, het „Alzo nest van de Euromast op een lief heeft God de ganse wereld gehad" bedrijvige stad, waar het leven mogen we de mens in ons werk te ge- A moet treden, de mens die het pad nooit Verstomt. De opname werd. kwijt is geraakt, de gebonden mens, eemaakt toen de atmosfeer bijzon- net mag klinken in de gevangenis: AI- ZO lief heeft God jou, alzo lief die der helder was. Rotterdam ligt er dagen -n het jaaT 1907 is_ het w?f?nk®pnlens' di® „bevrijding "n m00jst bij, vooral het vele Caland Monument. Op dinsdag 24 de- Wh het duister valt „p. Ms om aan de vooravond van het menigte op de been, want zo dikwijls Kerstfeest even naar te kijken! nen bestormen en benauwen. Als wij niet aan de buitenkant van het Kerstgebeuren blijven staan, maar tot de rechte zin daarvan trachten door te dringen, dan kan dat de zieken uitheffen boven alles, wat hem vaak zo kan neerdrukken en bezwaren. Het rechte verstaan van het Kerstfeest baant de weg tot een waarachtig le vensgeluk dat niet afhankelijk is van onze ziekte, handicap' of min of meer ernstige invaliditeit. Er is mij ge vraagd, hoe kan een zieke Kerstfeest beleven? Dit ligt aan ons zieken zelf, of wij het willen zien als het Christus-feest, vanwege Zijn geboorte als een klein; hulpeloos Kind in een stal te Bethle hem. Ook zal het aan ons liggen hoe we zelfs van onze blijdschap nog iets kunnen overdragen aan anderen, vooral aan degenen die goed voor ons zijn en ons met hun liefde verzorgen. Hun liefde en zorg kan gevoed worden door één glimlach van ons al is het vanuit een ongeneeslijk ziekbed. - Pk bedoel niet, dat u uw pijnen be hoeft te verstoppen, want dan loopt men de kans een hardvochtig mens te worden met een'slecht humeur, of te vervallen in eengeforceerde opge wektheid. En waarom zouden we dat doen? Alleen hij, die eigen pijn en smart en dat van de ander aanvaardt en het samen beleeft, zal er bovenuit blijven. Het Christuskind is ons voor gegaan op de weg naar een toekomst, waar een allesomvattende zon ons wacht en aan wiens stralen wij ons nu op Kerstfeest reeds mogen koesteren. Dit is het wonder van het Christusfeest, het geeft ons tevens nieuwe kracht verder te gaan, verdei te willen leven. Kortom, ik ben geluk kig en dankbaar ook nu weer het Kerstfeest te mogen beleven, dé blijde boodschap opnieuw te ontvangen, want blij is die boodschap. Het Christuskind heft ons omhoog door Zijn liefelijkheid. N. WIJKSTRA 1\/JENSEN leven meer bezonken f'E in een rijpheid van gemoed nu het Kerstlied heeft geklonken in een rijke overvloed. Kerstgedachten, Kerstvervulling Kerstmis in een schone sfeer ook in onze taakvervulling daalt dit dieper op ons neer. mensen vragen om gedichten het moet toch wel treffend zijn en de dichter moet zich richten naar de innerlijke lijn. woorden die iets onderlijnen van het diepere gevoel sublimeren en verfijnen. opwaarts naar het hoogste doel. in de prille ochtenduren als de sneeuw nog nederdaalt staan we voor de „ouverture"- waar de Kerstmis van verhaalt. mensen door de sneeuw bestoven wagen zich er toch doorheen Kerstmis overbrugt de kloven Kerstmis is voor iedereen. W/AT ZAL 1968 geven? Een begrijpelijke vraag. Zeker van mensen, die in een zo dynamisch gebied leven als het Rijnmondgebied, Maar ook een moeilijk' te beantwoorden vraag, Want, al weten wij vandaag dankzij de voortschrijdende wetenschap en de techniek veel, heel veel zelfs, al maken we met behulp van economen, sociologen en planologen zelfs plannen tot 2000 toe als het gaat om een antwoord op de vraag of en vooral hoe plannen verwezenlijkt zullen worden dan voelen we ons toch niet helemaal zeker. Maar hoe dat ook zij, één ding weten we in elk geval zeker, namelijk dat de moeilijkheden en problemen van 1967 met ons meegaan het nieuwe jaar-in. En dan staat hel dus vast dat wij allen in 1968 weer hard zullen moeten werken aan bestaande problemen en aan de nieuwe, die ongetwijfeld zulien opdoemen. Problemen, die verband houden met de ontwikkeling in dit gebied, problemen die te maken hebben met industrie en landbouw, met scheepvaart en recreatie, met handel en verkeer. Problemen, die zowel het werken als het wonen in een leven van een miljoen burgers raken. Problemen, die vragen om een harmonische oplossing.:"' Het zoeken naar oplossingen is onze taak ook voor 1968 wanneer wij bereid zijn door bundeling van kennis, ervaring en bevoegdheden eendrachtig te streven naar harmonische ontwikkeling van het Rijnmondgebied. Dan zal het om met Tromp'te spreken in 1968 „waerachtigh wel gean". 3 V. G. M. MARIJNEN* een opdracht van het oude vrouwtje voor haar kleinzoon ver op zee van het kittige mevrouwtje... aardig voor het Kerstdiner. een opdracht van een zielig Heertje hij heeft Verder kind noch kraai maar zijn hart heeft een begeerte naar een nieuwe levensdraai. en de dichter gaat maar verder tie gedachtenstroom gaat voort hij is als een zieleherder als een drager van het woord. Kerst betekentvoor de Dichter slechts het allerhoogste goed..;:.. GIJ MAAKT ONZE WEGEN LICHTER .-. GIJ... DIE ONZE WEG VERZOET. S. COHEN WEKELIJKSE PAGINA met vaste en gevarieerde onderwerpen-teksteu van de elders genoemde gasten» van J. van Rhijn ên K. Cómelissc -- Foto's - Ary Groeneveld, Bart Hofmeester, Ane- fo, J. v. Rhijn, Li da Iborg Onder re- daktie van Kees Cornelisse» J^ERSTFEEST: gezellige drukte na tuurlijk. Maar het belangrijkste is: Jezus werd geboren. Voor mij betekent het verder grote inspanning en ze nuwen.-. Ik heb namelijk -een kinderclub, „Klein Festijn" geheten, die hu ruim een jaar bestaat. Fantastisch leuk en. mooi werk, maar de laatste tijd veel te druk. Er zijn 145 leden van twee tot der tien jaar, die regelmatig komen, We zingen veel, vertellen uit de bijbel, doen spelletjes, spelen met speelgoed, kortom van alles. U begrijpt wel, juist het kerstfeest wil ik met de club bij zonder gedenken. Wéken van tevoren zijn we allemaal druk in de weer. Verleden jaar hebben we voor het eerstons kerstfeest gevierd. Een géslaagd'e avond, die de kinderen hele maal zelf verzorgden! Er werd veel gedeclameerd, er werd een. kerstspel gebracht, waaraanzelfs de aller kleinsten meededen. Deze keer moest -het allemaal in zeer snel tempo. Ik ben namelijk op 1 november getrouwd en door alle drukte kwam het kerst feest wat achteraan. Maar we zijn extra hard gaan oefe nen om er toch een heerlijke avond van 'te maken. Het is een zegen dat de club zo uitgroeide. Dan te bedenken dat ik met acht kinderen begon. Mijn vriendin ;Elly Gijsen helpt me fantas-. Daarna kun. je de kinderen gezellig tiscih. al vanaf het begin. Maar dë club bleef groeien en er was leiding tekort Ik ben naar de huishoudschool gegaan om de directrice te vragen of zij meisjes wist, die dit werk wilden doen. Toen mocht ik enkele klassen rond gaan en mijn verhaal vertellen. Er gaven zich zes meisjes op. De woensdag daarop kwamen tien meisjes helpen, maar slechts twee ble ken geschikt Nu heb ik er nog een van over: Elly Plaisier. Intussen had ik een club voor acht jaar en ouder opgericht, omdat het. 's woensdags haast „overliep". Daar helpt EHy Plaisier nu nog steeds. Min nie Hekman, een kennisje, kwam er ook bij; zij helpt 's maandags, ze vindt het erg leuk. Jammer, genoeg is er voor de jongens van acht jaar en ouder niet genoeg leiding. Hiervoor zou jik dus graag hulp wilr len. Wie? Je moet niet denken: Mij niet gezien, dat kan ik niet'', want dat is een verkeerde insteling, zo dacht ik eerst ook. Het beste is gewoon en thousiast te beginnen, .aan te pakken en te weien dat je iets voor de Heer mag doen doomde kinderen van straat s te houden en ze iets over Jezus te verte bezig houden met boetseren, figuur zagen e.d. Werkelijk» de kinderen ko men graag op de club. Het zou jam mer zijn als ik hét werk- moet- laten schieten omdat ik het met meer aan kan. Ik zie het als mijn plicht om door. të gaan. Maar wié zou ons willen hel pen? Ik blijf op hulp hopen, hoe dan ook, want God zorgt voor ons, altijd! Nog even iets van het kerstfeest Het wordt woensdag 27 december in de benedenzaal, van de Opstandingskerk, hoek Honnerlage Gretelaan Troestraiaan, Schiedam en we begin nen om half acht Het programma ziét. er gezellig uit, de kinderen verzorgen het zelf. Ieder, die belangstelling heeft is welkom. v. - Elly MEYBOOM-BAANVTNGER WAS 'T OUDE ROTTERDAM. waken Pas wanneer de genade boodschap weerklank gaat vinden in het hart, gaat het wonder gebeuren, het wonder. v£n,.een „opnieuw geboren Een gezellige Kerstmis overigens; Restaurant Fürstenberg in de Nieuwstraat maakt reclame voor een menu van negen gangen (met oesters, wordt er niet inde Maasstad een ge denkteken geplaatst. Rotte's Mannen koor zingt, onder leiding van de heer A. B. H. Verhey. Wethouder J. Hudig spreekt, burgemeester Zimmerman houdt een lange rede. 'Dan wordt het reusachtige gordijn, dat rond het mo nument opgehangen is, opzij getrok ken en de door prof. Evers (de latere architect van het stadhuis) en prof. Odé ontworpen zuil wordt zichtbaar. Namens de familie zijn een zoon en een dochter van wijlen Pieter Caland aanwezig; de zoon spreekt in een slot woord zijn erkentelijkheid uit tegeno- (ANTAD al trino y uno. Dios; /'Sus alanbanzas entonad; Su eterna d^na ^^t^^Ykovdng^van het°monument proclamad Con gozo, gratitud y amor. Zingt de Here, drieemg God, danken is De geI(jen> die ten laat klinken Zijn lof, verkondigt met blijdschap, dankbaarheid, en liefde Zijn ajscheid geschonken werden bestemde eW^eheioS gezongen te hebben (de diensten in het Spaans-worden hier- W er voor... roee altijd besloten) wordt de zegen des Heren afgebedeiL,,N<>chede paz, noche de amor" Stille nacht"„Gloria a Dios en las alturas („Ere^zt! God in den hoge" Venid, fieles todos; a Belén marchemos Komt allen te- amen" )"zijn»óók voor onze Spaanse broeders, de liederen van bet Kerst- feest - - J -- De geboorte van onze Here Jezus Christus wordt in de dienst van zondag tarbot, kalfsoester, ganzebout, haas en 24 december door een huismoeder, mevrouw Alicia de Margolles uit Gijon, als plumpudding) voor een rijksdaalder1 Preek-ODgave behandeld. in thenlom'e Poelier Cutteling levert Poulardes, ka. De voorgangers in de Spaanse kerkdiensten varieren evangelisten' poenen, kwartels, lijsters, talingen, Spaans sprekende Nederlandse Sparse prenten, «ndelingen, evangelisten, 'kanijnen )aJnten; patrijze„, Van mannra va^wetensrtïaplot moeder van kinderen. Alle spreken de taal des houtsnippen, Brusselse kuikens, herte. Seloofs Uit het hart Naar de Schriften. Grondige studie van het thema is moge- uiees en vlees van wilde zwijnen. De lijk doir een behoorlijke bibliotheek, waarvanen ^uk gebnuk wordt gemaakt Weduwe.Piasenkamp prijst haar visdi- aanwezig zullen zijn.. Ziekte van een der medewerkers vertraagde het p g ners aan voor de feestdagen. De diensten der Portugezen kunnen hervat worden, zod - Het Dames-Zangkoor onder leiding an franssnrekende Noordafnkanen. daeen bood iemand aan, de uit- van de heer Bunk concerteert in de nodiJin»SS£>r j7ncie ^of^pfkenzodat verwacht mag worden, dat ook met Remonstrantse Kerk. Tot de pracht- defenne°n oTer het evaëlriie zalTi^en worden gesproken. volle Sioscope-Taferelen" die het De Turken moeten het voorlopig nog met Casino ,?P de Coolsingel in zijn „elite- Turks sprekende protestant gevonden; Ee^acd gewndln kan het voorstelling" vertoont, behoort de werk gesteld om zo'n man <of vrouw) te ontmoete „Onthulling van het Caland-Monu- Praten met de Turken ook beginnem nationaliteit één middag een ment". Het Gezelschap Van Eysden ee2an^uitei^an^s^werkerS' mannen (ook vrouwen) op Tweede Kerstdag voert op 27 december in de Schouw- het wiikTÏifnaf i^oen°^|ehPTwormde Noorder Kerkwijkgemeente, Noordsingel 224, burg een blijspel in vier bedrijven op Jartehjfc weifel Van 14 toH? uun Detail is geen barrière. Praten met handen van een ntctgenoemde auteur; „De eh gc'oaren. maar met een warm hart,, lukt altijd- elkaar weer in het- diefde Waakt".... Op OUDEJAARSDAG, né de kerkdienst, ontmoeten we elkaar weer m net - *<*de lokaal. Dan van 18 tot 20 uur kontakt te komen om EVEiY Vo°r ^rstmis 1917 wordt Mogeiyk is het dan om met veel vre^e werkeK et WOOI.d en geSchrift "T de Kruiskade „Neerlands daardoor nóg meer mogelijkheden te ontdeKKen om Fraaiste en Grootste Biscope-Theater" met de weg des behouds bekend te maken G, DEN BRABER. geopend; het Luxor Theater. Heel erg cultureelis de opening; met zang door heldentenor Louis Morrisson, ba riton Emit van Bosch en sopraan Mien Deval... De hoofdfilm is een „muzi- kaal-dramatisch" meesterwerk van ei gen bodem; de film „Gloria. Transito? van Johan Gildemeijer. Naast Luxor wordt het Hotel AUard geopend, het tegenwoordige hotel Cen traal. Voor hotelier Holthausen, de.di recteur van hotel Coomans is dit een reden om er in de kranten de aan- dacht op te vestigen, dat zijn hote weliswaar ouder is, maar er ook mag zijn.' Het is overigens een sombere tijd. In de kranten vindt men haast geen advertenties van feestmaaltijdende "TN drukken van hoe Kerstfeest werd gevierd in het Rotterdam van 1907, 1917 en 1927» (J mag ze zelf vergelijk ken met wat er in 1967 wordt gedaan. Op de plaat de grote bezienswaardig heid van Kerst 1917: het gloednieuwe Calandmomiment (achtergrond het Coolsingelziekenhuiïu v., Ir|c; wmkM oorlog doet zich gelden. .Verkade ad verteert, dat men er goed aan doet op de broodbonnen ook eens ter afwisse ling beschuit te kopen. In plaats van culinaire buitennissigheden worden in de advertentie-kolommen paardenvet, pakjespudding en brandhout aangebo den! In de Groote Schouwburg wordt op 26 december een namiddag-concert ge geven door het Residentie-Orkest on der leiding van dr. Peter Van Anrocry, in de Doelen speelt de wereldberoem de violist Bronislaw Hubermann. IN 1927 Kerstdagen, die werkelijk „witter dan wit" zijn. De rivieren zijn dichtgevroren, de wegen onder gesneeuwd. Op 2e Kerstdag raast een sneeuwstorm, die het spoorwegverkeer volledig in de war brengt. De heer Steenbergen, stationschef van „D.P." verklaart, dat hij het nog nooit zo erg heeft meegemaaktHet is koud, afschuwelijk koud. Op de banen bij Lommerrijk en bij Ptaswijck wordt desniettemin druk geschaatst. i In Tuschinski's Grand Theatre wordt de film Prikkeldraad" met Po- la Negri vertoond. Verder isr in dat theater op het toneel een „Kerstfan tasie in Drie TaferelenDe directie prijst deze „happening", waaraan na tuurlijk veel „rood licht" te pas komt, aan met het gebruikelijke stereotiepe zinnetje, dat zij „geen kosten ontzien heeft om dit programmanummer zo groots mogelijk te maken." In de Schouwburg treedt Annie van der Lugt Melsert-Van Ees op in „Het Wonderkind" van Jan Fetth, in de Nieuwe Zuiderkerk concerteert de or ganist Herman Besselaar. in de Lu therse Kerk wordt op 2e Kerstdag een concert gegeven door mevrouw Kee- man-van der Heil (zang), Herman van Bom (viool) en J. H. Schaddelee (or gel), Het Restaurant van het Zuid-Hollands Hotel op de Korte Hoogstraat 'biedt kerstmenu's aan voor 2,50 en f 4,00. Een goede fles wijn kost in de winkels niet meer'dan een gulden. Bij het nare kerstweer hoort warme wijngrog.' JVR :«iS5S W/EL een mooi, maar geen moeilijk plaatje, die toren van 9 december. Er kwam dan ook een stroom van brief kaarten. De toren van de Remonstrant se kerk, Westersitigel/hoek Mathenes- serlaan, Rotterdam. Winnaar: K. v, Hekke, Weslersingel 1161, llotlerdam-2. TA OM, laten we, om het jaar moeilijk; te besluiten nog maar eens het plaatje proberen, dat we op 25 no vember al .plaatsten en waarop geen goede inuendingen kwamen. En dan wat! meer tijd om te. zoekenWaar en wat? Inzenden per briefkaart jonder dit motto aan Rijnmond-revue; De-Rotter-' dammer, postbus ,948, Rotterdam voor 11 januari, uitslag 13 januari 1968.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1