Ds. A. Brouwer, 49 jaar, gisteren overleden Comité bakt 50.000 oliebollen eest met jong id was festim BESTEL TIJDIG UW KOLEN BU «V&w Wethouder slaat eerste paal voor 40 huizen champignons lekker! Wenneker en Co. naar Roosendaal Verse champignons lekker! iRooms-katholieken jen hervormden in {Groenoord gaan {samenwerken *k*(koo<sam. Tïu. verzekerings maatschappij de -tcmgzeiiAr Verse EXPOSITIE PIET v. STUYVENBERG GEOPEND west blaak 22-r'dani tel. 010-110004* VERMEULEN Nieuwjaarsreceptie van burgemeester Jt naai* jt DAGELIJKSE RENTEVERGOEDING Dronken man rijdt tesen lichtmast Hebt U ai het nieuwe boek over 0UD-VLAARD1NGEN W0LSELEY en RilEY imp.: DIRK VAN DER MARK N.V. DONDERDAG 28 DECEMBER 1967 Geringe hoogte Krotwoningen Voor bós 582 3.5, 4.5, 5 en 5.5% p. jaar Tel. 350800 Schiedamseweg 12/li Van Hogendorplaan 45 Dirk de Derdelaan 41 boekhuis den draak KOERIERS WORDEN GESPELD! TiOTTER DAMMER Pagina 3 I laan, zal rusten op een baan van aar- I de. Het gedeelte vanaf het Veerplein tot ongeveer ter hoogte van de Van Riebeeckstraat zal bestaan uit twaalf traveeën van zes meter overspanning op portalen. De vorm hiervan kómt in grote lijnen overeen met het ge deelte van de eerste bouwfase van het viaduct. Het maken van overspanningen op portalen ten westen van de Van Rie beeckstraat is in verband met de ge ringe vrije hoogte niet meer moge lijk. Een' gedeelte daarvan met een lengte van ongeveer twaalf meter kan nog wel worden benut, onder meer als ruimte voor de PTT en een rijwielstalling. De overspanningen zijn hoog ge noeg voor het maken van onderdoor gangen, zowel voor voetgangers als voor rijdend verkeer en kunnen, ter hoogte van het in aanbouw zijnde warenhuis van Vroom en Dreesmann worden benut voor de bouw van en kele dagwinkels. De bouwtijd voor de* voltooiing van het viaduct kan worden gesteld op vijftien maanden. B. en W. gaan daarbij uit van de gedachte, dat het gehele bouwterrein bij de aanvang van het werk beschikbaar is. Men hoopt dat in 1969 deze belangrijke verkeersverbinding door het hart van het winkel- en zakencentrum in ge bruik zal kunnen worden genomen. Het Beton- en Aannemingsbedrijf Gebr. Koudijs te Rotterdam, bouwer van het eerste gedeelte van liet via duct, heeft de .kosten van de afbouw., begroot. B. en W. noemen deze aan geboden begroting „alleszins aan vaardbaar" en stellen dan ook voor de afbouw ondershands aan te beste den en deze op te dragen aan het Rotterdamse bedrijf. Het gemeentebestuur beschikt over een fonds voor het opruimen van krotten en woningen, die in een sane- ringsgebled zijn gelegen. Huurders die vrijwillig een dergelijke woning ontruimen, krijgen uit dit fonds een tegemoetkoming in de verhuiskosten en een bijdrage in het huurverschil. In de praktijk is echter gebleken, dat deze richtlijnen op enkele punten moeten worden gewijzigd. B. en W. stellen de gemeenteraad voor met in gang van 1 januari 1968 niet meer in het huurverschil bij te dragen. In de meeste gevallen profiteerden namelijk van deze regeling die gezin nen, die wel in staat waren een hoge re huishuur te betalen. De mensen die een dergelijke uitkering het meeste nodig hadden vonden geen baat bij deze regeling, omdat zij een hogere huishuur nu eenmaal niet konden opbrengen. B. en W. stellen verder voor de vergoeding in de verhuiskosten te verhogen van 400 tot G00. Dit be-1 drag is het afgelopen jaar gemiddeld per geval uitgekeerd. Het voordelig saldo van ƒ29.000 wil het college ge bruiken om bij incidentele gevallen een extra-vergoeding uit te keren. Moor een goede particuliere ZIEKTEKOSTENVERZEKERING kiest u dan het beste een polis van de RIJNMOND. PREMIE^ARIEPJJot 1 -1 -J59)_ ferpleging per jaar per maand in klasse 313 „nt,,, ZTTI •Toeslagen bij hogere leeftijden: 55-60 jaar: 30%: 60-65 jaar: 50%; voorvrouw(en)-alleen tevens 30%. Per gezin wordt premie berekend voor hoogstens drie kinderen beneden 16 jaar; voor studerende kinderen tot 27 jaar kinderpremie. In de verzekering is begrepen: verpleging in een ziekenhuis, sa natorium, psychiatr.inrichting.incl. bijkomende kosten, ziekenver- voer. Specialistische behandelin gen inclusief medicijnen, röntgen foto's, laboratorium-onderzoek, enz. (eigen risico per jaarf 15.-) Gratis recepten bij uw groenteman, ROTTERDAM Gistermorgen is in „De Limieten" te Huizen, waar hij werd verpleegd, ds. A, Brouwer van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-C., 49 jaar oud, over leden. Ds. Brouwer is lang ziek geweest. Reeds een jaar of twee geleden werd hij behandeld in de Dr. Daniël den Heed-kliniek te Rotterdam, waar hij later ook werd geopereerd. Een in tensieve nabehandeling bleek niet in. staat de steeds voortwoekerende kwaal waaraan hij leed te stuiten. Anderhalf jaar geleden werd hem ziekteverlof verleend en sedertdien heeft hjj slechts één maal een zon dag en toen geheel onverwacht op de kansel gestaan, en wel in Nes, Wymbritseradeel, in Friesland. Dat geschiedde in augustus van dit jaar, toen hij 25 jaar predikant was, maar zich in verband met zijn ziekte in Nes had teruggetrokken .om een jubileumviering te ontlopen, Nes was zijn eerste gemeente, waar hy in 1942 intrede had gedaan na zijn studie aan de Vrije Universi teit'te Amsterdam. In 1946 werd ds. Brouwer beroepen naar Soesterberg, in 1949 kwam hij in Barneveld te staan en in 1955 ging hij naar Rotterdam. Bekend is ds. Brouwer door zijn werk ten behoeve van doven en doofstommen. Verder gaf hij lessen op scholen. - Voorts was hij bekend door zijn industriepastoraat en vooral door zijn optreden bij de voorbereiding (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Wethouder E. P. van der Veen heeft woensdag de eerste paal geslagen voor de bouw van veertig eengezinshuizen aan de Willem Lodewijklaan in Hoiy. Op drachtgever tot de bouw is het comité „Woningdoorstroming", Dit comité, bestaande uit de heren A. van Dorp, M. van Dorp en J. P. Barendregt, heeft naar.eigen inzich ten en met behulp van het Vlaar- dingse architectenbureau Van Waal wijk, Van Oosterom en Van Tussen broek NV een aantrekkelijke woning ontworpen. Daar het comité zo nauw bij de voorbereidingen tot de bouw betrok ken is geweest, zijn de huizen lager in prijs dan bij individuele aankoop. En dat is wat de initiatiefnemers voor ogen hebben gehad. Alle veertig woningen zijn op papier reeds ver kocht. De mogelijkheid bestaat dat later nog eens veertig huizen van 'hetzelfde type worden gebouwd. De woningen zullen verrijzen in drie lagen. Het bijzondere is, dat de woonkamer met keuken op de eerste verdieping is ondergebracht, name lijk boven de garage en hal. Op de tweede verdieping vindt men' drie slaapkamers en een badkamer. De huizen kosten ƒ43.000. Voor de. bouw worden totaal-582 houten palen geslagen. De heer A. van Dorp vond het daarom een goede gedachte voor elke gevelde boom een gulden te geven voor het planten van het Vlaardingse bos:- De wethouder mocht een cheque van 582 in ont vangst nemen. daartoe: hij werkte als volontair in de walseryen, fabrieken en havens van de IJmuidens^ Hoogovens, waar zijn maats, die hem uiteraard niet direct „konden plaatsen", hem aan zagen voor een aan lagerwal geraak te bloemenkoopman, die het nu eens in de industrie ging proberen! De teraardebestelling is bepaald op zaterdag 30 december om 13.30 uur op Crooswijk nadat om 11.30 uur in de Statensingelkerk in Rot terdam een rouwdienst is gehou den, waarin ds. P. Robbers voor gaat. Huisartskosten kunnen worden medeverzekerd. Vraagt uw assurantieman of rechtstreeks: SCHIEDAM In Galerie Punt Vier aan de Rotterdamsedijk ex poseert de kunstenaar Piet van Stuy- vénberg (67) met beeldhouwwerken en litho's. Bij de opening van de ten toonstelling vertelde burgemeester Roelfsema uit het leven van de kunstenaar, die na dc oorlog bekend heid kreeg, toen de directeur van het Stedelijk Museum te Amsterdam, de heer Santberg, enkele werken van hem kocht. In Schiedam is Piet van Stuyven- berg meer bekend als beeldhouwer dan als maker van litho's, die in hun kleuren- en lijnenspel een kunstzin nige creatieve visie en technisch vak manschap tonen. Opmerkelijk is het feit, dat men bij het aanschouwen van het oeuvre van deze zevenenzestigjarige kunste naar denkt het werk van een jonge kunstenaar voor zich te hebben, want de vormgeving draagt een uitgespro ken modern karakter. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De firma Wenneker en Co. wilde indertijd wegens bouw plannen met de gemeente enkeie stukjes grond aan de St.-Anna Zusterstraat ruilen. De situatie heeft zich intussen in grijpend gewijzigd. Het bedrijf van de firma Wenneker Is reeds gedeeltelijk overgeplaatst naar Roosendaal. De bestaande pan den zijn verkocht. De overeenkomst van ruiling is ingetrokken. Rijnmondband. De oliebollen worden per zeven stuks in plastic zakjes voor één gulden verkocht Hiermee houdt het comité een twintigjarige traditie in ere. Bestellingen kunnen worden opge geven bij: A. Plaisier, P. J. Troelstra- laan 42 voor Nieuwland;B. den Breeijen, v. Markenstraat 7; J. Son- neveld, v. Ruysdaellaan 60b, tel. 267303; C. H. Schwagerman, Beier- iandsestr. 21 tel. 258023; J. Brouwer, Nieuwstraat 32, tel. 260184; J. A. v. d. Peppel, Rotterdamsedijk 174c, tel. 267015; D. Krommenhoek, P. K O. Laan 106b, tel. 153463; W. Chr. de Bree, Engeisestr. 41b, R'dam. tel. 159676; P. Zevenhuizen, Franselaan 190b, tel. 155945; G. Krabbendam, Wingerdlaan 13; J. Brussaard, Swee- lincksingei 30, tel. 157301; W, v. d. Gaag, Vondellaan 13a, tel. 261687. In het gemeenteziekenhuis te Schiedam slaagden voor het op 21 december 1987 gehouden examen voor de aantekening kraamverple- ging: zr. R. L. Richardson; zr. H. J. Monster; zr. J. van Roon. SCHIEDAM Het Schiedamse oliebolieneomité zal vrijdag 29 en za terdag 30 december 50.000 oliebollen verkopen voor de hervormde wijkge- meente 5 en ten behoeve van de TK KOM nog eens even terug op het 30.000e schip dat nog juist vóór Kerstmis voor de eerste maal in de geschiedenis de Rotterdamse haven binnenliep, Rotterdam heeft die dag beslist niet ongemerkt voor bij laten gaan. Dat hebt u in d» krant künnen lezen, 's Ochtends 'aan boord van de Ville de Nantes een huldiging door de Stichting „Haven- belangen", 's middags een luister rijke ontvangst in de burgerzaal van het stadhuis, plaats bij uitstek voor dat soort gelegenheden. De Franse bemanning en haar ge zagvoerder Bernard Lecoeffier heb ben het geweten dat ze hun schip als 30.000e dc Maasstad binnen had den gebracht. Toespraken, geheven glazen champagne en handjes schudden. Het deed hen genoegen, dat kon je aan alles merken. Het was een aangename onderbreking op een juist begonnen lange reis, die hen naar de Indische Oceaan zal brengen. Een reis die inhield dat ze met Kerst niet thuis konden zijn, hoewel hun schip in de Franse ha ven Duinkerken lag. Maar goed, je bent zeeman en dan weet je dat je heel veel van huis bent. Gratis recepten bij uw groenteman. VRAAG DEMONSTRATIE NAAIMACHINEBEDRIJF Fransenstraat 3 - Waalstraat 38 Vlaardingen - Tel. 010 34 00 75 (Van een onzer verslaggevers) I SCHIEDAM Van 7 januari af zal de Hervormde Gemeente r in Groenoord iedere zondag om i half tien dienst houden in de 1 St. Martinus parochiekerk van pastoor Wuyster. Er is ook een I kindercrèche in de kerk. Het is j de eerste stap naar nog meer sa fe menwerking. t „Die kant moet het uit", zegt de I hervormde predikant van Groenoord, p drs. E. Verwaal, die er veel voor voelt om In de nieuwe wijk Woud- hoek een kerk te bouwen, samen met de rooms-katholieken. Uit -de enquê- te, die de Hervormde Gemeente on- 'angs heeft gehouden, bleek dc nood- li zaak van meer samenwerking. Er I werden circa zestienhonderd formu- lieren verzonden, waarvan ongeveer de heift terugkwam. I Financiële steun aan de kerk werd toegezegd door bonderdtachtig g mensen. Voor oecumenische gespreksgroepen gaven zich ongeveer honderd volwassenen op. Hierbij SCHIEDAM De nieuwjaarsre ceptie van burgemeester en mevrouw Roelfsema zal worden gehouden op maandag I januari van vier uur tot half zes in de aula van het Stedelijk 'Museum. De heer Roelfsema zal op dinsdag 2 januari tijdens de raadsvergadering, die om acht uur 's avonds begint, zijn nieuwjaarsrede uitspreken. Er zijn slechts zes agendapunten. fiRjï» VlAflRPiHGENM (AVER DE ontvangst in het stadhuis wil ik nog iets zeggen. Het gemeentelijk havenbedrijf had namelijk voor een stuntje gezorgd in de vorm van een voortreffelijk verzorgde folder over het 30.000e schip, de betekenis ervan en een brokje historie over aantallen sche pen en tonnages in de loop der ja ren. Een folder met een foto van de Ville de Nantes, 's ochtends gemaakt en 's middags afgedrukt. Een staal tje van snel reageren van het ha venbedrijf en snel werken van de gemeentedrukkerij. Een staaltje van een helemaal op de juiste manier bedrijven van „public relations". Het 30.000e schip was een natio nale, eigenlijk internationale zaak. In 'buitenlandse kranten is er over geschreven en ons eigen NTS-jour- naal begon er vrijdagavond de uit zending van acht uur mee. Eindelijk weer eens een onderwerp waarmee Rotterdam de beeldbuis wel op moést. Er wordt in Rotterdam nog al eens geklaagd dat de stad er op de televisie zo bekaaid afkomt in vergelijking met bijvoorbeeld Amsterdam. En. terecht, dacht ik. Er moet heel wat gebeuren in Rotterdam wil men er uit Bussum of Hilversum voor overkomen. Amsterdam heeft een voorkeur. Maar waarom eigenlijk? Tweede Kerstdag was dat in het journaal weer eens zo. Toen beelden van het doorbrengen van de Kerstdagen in Amsterdam, beelden van een con cert, een ijsbaan en een musi cal-voorstelling. Aileen uit Amster dam, uit andere steden niets. Onbe grijpelijk. (P.S. Een notitie: De Neder landse Vereniging tot Bescherming van Dieren vestigt mijn aandacht op de fraaie kalender voor 1968, die zij uitgeeft. De voorplaat toont een soort „Flipper", een dolfijn dus, en voor de rest staan er uiteraard (per twee maanden) ook dieren op. Het drukwerkje kost ƒ2,25 en is voor Rotterdam (eventueel natuurlijk ook omgeving) verkrijgbaar bij de die- renbewaarplaats A. v. Stolkweg 97 of Pijnackerplein 4, dan wel na storting van het bedrag op giro' 198100.) werd vooral de nadruk gelegd op sa menwerking met de rooms-katholie- ken. Ruim honderd gemeenteleden schreven in voor discussie-avonden. Voor een op te richten zangkoor meldden zich vijfentwintig personen en voor het verrichten van werk in gezinnen en hulp aan zieken vijfen dertig dames. Slechts tweeënzeventig mensen hadden kritiek, terwijl drieënvijftig wijkbewoners met sug gesties kwamen. Ten slotte gaven zich dertig jongelui op voor cate chisatie of jeugdkerk. Om dit cijfermateriaal te analise- ren, zal drs. Verwaal werkcommissies instellen, die de resultaten van deze opiniepeiling uitwerken. Hij heeft ook met pastoor Wuyster over de enquête gesproken en hem gevraagd of hij ook niet een dergelijk opinie-onder zoek wilde houden. Deze voelt er erg veel voor. .en morgen Irene: Korfbalclub Schiedam, oliebollen- avond, 20; Kantine Harga: H.B.S.S., Junio renavond, 20. en dagelijks Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82, telefoon redactie: 263954. A- gentschap Schiedam: mevr. J. van Gog, Dr. Zamenhofstraat 139a, tel. 152400 (ook klachten bezorgong). Alarmnummer poli tic: 26466G. Alarmnummer brandweer: 269123. GG en GD: 269290. Apotheek: 't Gouden Hert, St. Liduinastraat 58, tel. 268364. Vanaf maandag 9.00 uur: Apotheek Evers,- Lange Haven 81, tel. 268242. SCHIEDAM De onder invloed verkerende 39-jarige timmerman K. A. uit Rotterdam reed woensdag in de Troelstralaan met zijn auto tegen een lichtmast, waardoor de wagen vrij ernstig werd beschadigd. Het rij bewijs van de bestuurder werd inge trokken. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ongeveer ze ventig kinderen van de club Klein Festijn, hebben onder lei ding van mevrouw Elly Mey- boom-Baanvanger in de zaal van de Opstandingskerk het kerstfeest gevierd. Met decla-' ma tie, een toneelstukje en veel zang verzorgden de kinderen zelf de avond, die tot half tien duurde. De ouders van de kinderen, .onge veer vijftig, waren eveneens op het kerstfeest tegenwoordig. Zij ge noten wel het meest van het pro gramma, omdat bijna alle kinderen hieraan meededen. De club Klein Festijn telt 140 leden in de leeftijdsgroep van drie tot twaalf jaar. Zelfs de allerkleinsten hebben aan dit kerstfeest meegedaan. Voor mevrouw Meyboom was het deze maal veel haastwerk, omdat zij op 1 november van dit jaar in het huwelijk trad. De tijd van voorberei ding was dus bijzonder kort, maar dit deed niets af aan de wijze waarop de kinderen het programma brachten. Bijzonder geslaagd was ook het to neelstuk „Het licht schijnt". Op de avond las Elley Meyboom ook voor uit de Bijbel, hoewel de club Klein Festijn niet bepaald een kerkelijke inslag heeft. Beeldverhaal van Vlaardingen deel 2 is alweer zo'n kostelijk boek: met meer dan 140 oude foto's en prenten, de meeste uit de periode 1890 tot 1925, voorzien van boeiend com mentaar. SCHIEDAM Geboren: Saaskia dv K A Leeuwangh en JP Heljster; René zv J K van der well en A J Schilt; Antolne M zv J H M Bouhuis en A P W M Beysens; Ingrid M dv N van Vlerzen en. W Jong man; Edward zv A O den Besten en M de vos; Marijke dv J immerzeel en H van SteijnElisabeth M dv C A Hersbach en E M van der Linden; Catharinus A J zv L van Loenen en M van Beusichem. Overleden: N Koggeveen 65; M Spaans 71; H Hoogendoorn 70; J Pont 74; C H A van Gerwen 57. SCHIEDAM Twaalf automobi listen kregen woensdag op de Hor- vathweg een proces-verbaal wegens overtreding van de maximum snel heid. Zij hadden minstens 78 km ge reden. 189 pag., - gebonden 17.50 Verkrijgbaar bij de boekhandel en bij de uitgever; veerplein 27 vlaardlrtgen tol. 34 3760 Verkoop en Service - Baan 4 - Telefoon 13 31 55 Achter Oogziekenhuis. Alia CO-OP-winke!s en op het kantoor Tel. 343544

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1