met erij Raadsleden antwoorden op vragen van SG Al bijna 80 mille voor de ambulance-actie AGENDA Veel oliebollen voor Hervormde Gemeente Zware mist bij Utrecht Succesvolle show bij lustrum „Concertino" W. de Zwijgëf0tö^ w tafeite n nis tornooi Gezin verdronken AAN DfLUN JA AN cleIVIênt Drukke receptie van „Liefde i Vrede" Vlaardingert moet voorbeeld zijn Burgerlijke stand Gewonden Lij slippartijen Cantatecabaret in Allerlei Oudste inwoner overleden HONDERD MAN IN DE WEER mm. Tafelteniiistornooi in Maassluis Temperament en romantiek Strijd tussen 300 scholieren TOP wil eigen huis Drukke receptie burgemeester H. van den Tol (83) overleden M? Autobotsingen door gladheid i INENTING XOG1 gaat harde strijd tegemoet 99 99 Raadzaal nubeduidend goedkoper gezellig0 druKetof Pand, aag en morgen en dagelijks Geschikt moment Slecht Nabestellingen A. Elshout exposeert in Galerie Wiegman Medeiverkers Medewerking Medewerkers ELEKTRISCHE r - HUISH. ART. Veel interesse voor Nieuwjaarsreceptie OT^ARDINGEN De CJV Liefde Vrede, Vlaardings grootste jeugd- feniguig, is 1968 begonnen met een Sik bezochte Nieuwjaarsreceptie in ISJyw Triangel. Tussen vier en vijf was bet een- komen en gaan van •nêden en van mensen, die nauwe re- Ijaties met de vereniging onderhou- dem Te erevoorzitters, de beren A. van -Vinnen en M. Roodenburg, gaven Sun belangstelling blijk. Ook ve ie bestuursleden van de diverse on derdelen van de jeugdvereniging fcebten de receptie bezocht. In de grote zaal vertoonde men dia's ,.er <je belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Daarna was er gelegenheid om te dansen. Voor- !u(gr k. van Vliet en secretaris F. J. Sluimer werden verzocht als eersten •Set hun dames de dansvloer te be streden. I MAASSLUIS Het eerste team vsn xOG zal zich in de tweede helft van de competitie bijzonder moeten -inspannen om aan degradatie te ontsnappen. Met vijf punten uit tien vs'cdstrijden neemt het de voorlaatste „laats in op de ranglijst, waar hele maal onderaan KAVEKA staat. TOG 2 zal ook moeten oppassen nu jij op de vijfde plaats staat; ook team 3 zal een harde strijd moeten leveren, terwijl TOG 4 zich kan handhaven in de bovenste helft van de ranglijst. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Acht vragen aan acht raadsleden vormen de eerste poging om aan de gemeenteraad een heter „image" te geven. „De vragen en antwoorden kan men vinden in het maand blad Schiedamse Gemeenschap, die er een groot gedeelte van zyn kerstnummer aan wijdde. De eindredacteur van S.G., de jour- nalist .Aad Wagenaar, stelde de vra gen aan acht yan de zevenendertig raadsleden. De raad telt acht fracties, waarvan de léden grotendeels in de schaduw der anonimiteit hun arbeid verrichten. Slechts 22 procent van de- Schie damse bevolking leest, dé raadsverslagèn. Dit is uit.een-redent' onderzoek gebleken. De rest, dus ruim driekwart, interesseert zich er helemaal niet voor wat zich afspeelt binnen de muren van het oude stad--, huis. Nauwelijks één procent van de be- langstellende Schiedammers druppelt' wel eens naar binnen om op de pu blieke tribune de debatten in de raadszaal bij te wonen. (Van een medewerker) VLAARDINGEN De oliebolled. gktie ten bate van de aktie .Ambu lance voor uw veiligheid" is achter je rag en al zijn er dan geen 150.000 tot 200.000 omgezet, tevreden is het •plaatselijk comité toch wel. Het aantal oliebollen dat uitslui tend in Vlaardingen werd verkocht -tegen de prijs van vijf voor één gul den, bedroeg 75.000 tot 80.000. Dit houdt in dat alleen deze actie onge- Als U binnenkort aan nieuwe gordijnen, toe bent... of een 'nieuwe vroning gïat betrekken, «Jan moet U bij ons eens een kijkje komen nemen. Want op onze afdeling over gordijnen kiest U ult'honderden soorten gordijnstoffen, waar onder damast weefstof, druk- stof, «Jobby-stof, in tientallen dessins, zoals ruiten, strepen, bloemen, enz, We beginnen al met een leuke druks tof, 120 cm breed, in gezellig bioemdessin, voor nog géén anderhalve gulden per nieter. Mt glans-finish 120 cm breed Morgen om 9,'uur begint de ver koop 'van een fraaie drukstof, in groen en goud. 120 cm breed, per meter voor Géfn ul, af schrift, bast. .SCHIEDAM Geboren: Hendrlcus R, iv H.-de Groot en H Krabbendam; Johanna J, ■w H J Bouman en J J Emons; Josephus J ■V tvAG Heeren enCML Zuidgeest. Overleden: s C M K Zwanenburg. 74. «chtg v A van der Sloot; A Pontter, 78, .eehtg v A van der Biom: M Leentvaar, 73, rtbtg M van der Velde; M P J van Amerongen, 79, wed v J c Ascheri; M M Brussaard, 77, echtgenote van J van naamen. „Arcade; N. K. v., adviesbureau, 19.30; i. H.B.O.~cursus, 20. iChr. goo. Belangen: wijKvereniging Aleuwland. ballet. 18.30. Stadhuis: gemeenteraad, 20. j D» Rank: Animo, ledenvergadering. 20. ;Bljitaatoor „q, notterdammer". Lange Kerkstraat 82 telefoon redactie: 283934. A- «ntschap Schiedam: mevr. j. van Gog. SF- Zamenhofstraat 139a, tel. 153400 (ook f'a™ten bezorging). Alarmnummer politie: •M600, Alarmnummer brandweer: 269123 «G en gd: 269290. Apotheek: Nleuwland, Jr. Wlbautpl 17. tel. 267532. Vanaf maan- oog: Gouka, Groenelaan 127. tel. 268035. veer ƒ15.000 in het axnbulancelaatje heeft gebracht. Aldus de heer J. Fontijne, plaatse lijk leider van! de aktie. De heer J. Thurmer, die de landelijke leider is, is van mening, dat de aktie in zijn. totaliteit nu pas is begonnen. Hij ge looft, dat Vlaardingen minstens twee, maar vermoedelijk wel voor drie am bulancewagens zal zorgen voor het Roode Kruis. De eerste nieuwe ambulancewagen zal worden gestationeerd op het Ke- thelplein. Zoals bekend, wil men be werkstelligen, dat binnen tien minu ten na een ongeval medische bijstand kan worden verleend. Of dit voorne men werkelijkheid zal worden, Is af hankelijk van het Nederlandse volk, dat voor het slagen van de aktie me dewerking moet verlenen. De heer Thurmer vindt dat Vlaar- 'dingen- een voorbeeld moet worden»' voor alle andere plaatsen in ons land. „Wat geweest is, is voorbij en we gaan nu met nieuwe moed verder." Van groot belang is dat iedereen moet weten, dat het gaat om ieders veiligheid en daarom legt de lande lijke leider de volle nadruk op het gironummer 158800 ten name van de aktie „Ambulance voor uw veilig heid". VLAARDINGEN De 43-jarige J. M. M. slipte maandagmiddag met zijn fiets in de Mozarüaan, Hij viel en klaagde over pijn in zijn buik. Het dochtertje van anderhalf jaar dat ach terop in een kinderzitje zat, liep ver moedelijk hersenletsel op. Zij is naar het Holyziekenhuis vervoerd. Op de Schiedamsedïjk slipte maan dagmiddag de 35-jarige H. B. met zijn personenauto. De wagen ramde een lichtmast. De echtgenote van de chauf feur liep een verwonding aan het ge zicht op, een zesjarig zoontje kreeg een hoofdwond. Zij zijn naar het Holyzie kenhuis gebracht. In de Van Maanenstraat slipte maan dagmorgen de 53-jarige J. de G. met zijn personenauto. De wagen botste te gen de showroom van garage Bottinga aan de Van Hoogendorplaan. Een ruit werd vernield. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De vragen luiden als volgt: Hoe bent u in de gemeenteraad ge komen? Voordat u in de gemeenteraad kwam, wat wist u er toen van? Als u bepaalde verwachtingen had •van wat u als raadslid kon doen, zijn die verwachtingen dan gehonoreerd of bent u teleurgesteld? - Wat doet u met dat stuk van bijna duizend pagina's van de gemeentebe- ■)grotir>g, als u hem in het najaar thuisbezorgd krijgt? Wat vindt u van het contact tussen bestuurder en bestuurde, de overheid en 'dè burgerij Per jaar wordt in Schiedam tussen der'vijftien en twintig miljoen geïnvesteerd. Als u plotseling vijf miljoen te investeren kreeg, wat zou u er dan mee doen? Vindt u het van veel belang, dat u nu juist namens uw eigen partij in de gemeenteraad zit? Zou u wethouder willen worden? Het prot.-chr. raadslid S. J. Rosman (36), dat sinds september 1966 1966 in de raad zit, antwoordt, dat hij geen hooggestemde verwachtingen had. Dé gemeentebegroting legt hij neer tot een geschikt moment. Dan neemt hij het stuk door en probeert de grote lijnen van de financiën eruit te krijgen en controleert of al het wenselijke aandacht heeft gekregen. Met een ejtra vijf miljoen zou hij voor de jeugdvoorzieningen, voor de sport, een bedrag uittrekken. Het wethouderschap ambieert hem niet, maar als er en beroep op hem werd gedaan, zou hij zich niet aan zijn verantwoordelijkheid onttrekken. Met nadruk stelt de heer Rosman dat een raadslid vanuit zijn achter grond en overtuiging een eigen in breng moet hebben. Over het contact met de bevol king antwoordt hij, dat daaraan veel te verbeteren is. Deze mening deelt ROTTERDAM Theater Allerlei, het vestzaktheatertje van Rotterdam, brengt vrijdag om 20.30 uur als en tree in 1968 het Amsterdamse Canta te cabaret op het podium jan de- Heemraadsingel 191. Het Cantateca baret beleeft met een show van kol der en satire, „Uitis In" geheten, zijn Rotterdamse première. Dat enkele Cantateleden in 19 63 meegrapten in het bekende studen tencabaret „La Pie Qui Chante" moet wel voor een succes in Theater Aller lei instaan. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Op Nieuw jaarsdag is de oudste inwoner -van Vlaardingen, mevrouw E„ M. P. Bol- derheij-Linck overleden. Zij bereikte op maandag 11 september de leeftijd van honderd jaar. Op dinsdag 21 november brak zij haar heup bij een val in het bejaar dencentrum De Wetering. Mevrouw Bolderheij is vier dagen later in het Holyziekenhuis geopereerd. Deze me dische ingreep 'had een gunstig resul taat, maar heeft niet tot herstel kun nen leiden. Mevrouw Bolderheij had vier kin deren, vijftien kleinkinderen en ze ventien achterkleinkinderen. Ze is in Naarden geboren en kwam in 1903 in Vlaardingen wonen. Het feest van haar honderdste verjaardag met het bezoek van 'burgemeester mr. J. Heusdens heeft zij intens mogen bele ven. Voor het ongeluk, waarbij zij haar 'heup brak, is mevrouw Bolderheij, die uit een sterk geslacht stamt, nooit een dag ziek geweest. (Van een medewerker) SCHIEDAM De eliebollenaktie. die de hervormde gemeente bij deze jaarwisseling weer organiseerde, is een geweldig succes geworden. Ruim 45.000 oliebollen werden gebakken. De baten zijn voor de hervormde ge meente en de Rijn mond ban)!. Ongeveer honderd medewerkers zijn in de weer geweest om zowel het bakken als de bezorging volgens pian te doen verlopen. Vrijdagmorgen is men begonnen met het bakken en de bestellingen van de bedrijven kwa men diezelfde dag nog aan de beurt. In de nacht van vrijdag op zater dag is men doorgegaan met bakken en wel in een tempo van vijfduizend oliebollen per uur. Zaterdagmorgen waren de 45,000 oliebollen gebakken en toen hadden de 'bakkers achttien 'balen bloem gebruikt, 850 liter -bak olie en de nodige bussen m-elik. Alle bestellingen konden zaterdag nog worden uitgevoerd, behoudens die, waarvan de mensen niet thuis waren. Daardoor zaten de commissieleden zondagmorgen nog met enkele (bestelde) honderden oliebollen, waarvoor grif liefhebbers gevonden konden wórden door nabestellingen. Vandaar het verzoek van de commis sie om bij de volgende oliebollenaktie bijtijds de bestellingen te doen en niet op de laatste of voorlaatste dag, TEGEN" DIFTERIE - KINK HOEST - TETANUS - KINDERVERLAMMING EN TEGEN POKKEN Op donderdag':. 4.. JANUARI 1968 van 1.30—2.— uur n.m. 2al er teil: huize van .de VI aarding- se artsen gelegenheid worden gegeven voor kosteloze in enting: tegen pokken voorkin deren, die de leeftijd van. twee jaar nog niet hebben bereikt; tegen difterie - tetanus - kin derverlamming voor zuigelingen i n kleuters. Aan kinneren, die een half jaar geleden, driemaal werden ingeënt tegen difterie - kink hoest - tetanus - kinderver lamming, moet nog een vierde injectie worden gegeven om de verkregen immuniteit voor een aantal jaren te bestendi gen. Men kan zich zonder voorafgaande aanmelding ver voegen bij de huisarts, waarbij het oranje inentingsbo< kje moet' worden overlegd. Ouders, die hun kinderen ge boren in 1964 volledig lieten Inenten tegen difterie - kink hoest- - tetanus - kinderver lamming, worden er aan her innerd, dat deze kinderen nu voor een herinenting in aan merking komen. Hierdoor wordt de immuniteit weer ver lengd. Deze herinenting vindt plaats door gebruik van ge mengd vaccin tegen de ge noemde ziekten. Door de huis arts zal bon 5 uit het oranje Ineritingsboekje worden inge nomen. S. J. ROSMAN .jeugd 5 miljoen hij met zes andere ondervraagde raadsleden. Het rooms-katholieke raadslid W. J. C. Willemse vindt dat contact zelfs ronduit slecht. Alleen de liberale heer H. W. G. Hoek vindt, dat het contact tussen overheid en burgerij niet slecht is. UTRECHT Op de wegen rond Utrecht hing omstreeks het middag uur een zware mist, met op sommige plaatsen een zicht van nog geen vijf tig meter. Er waren vele botsingen. De verkeersruit Oudenrijn zat pot dicht, en er ontstonden flinke files. Bij een botsing op de ruit werd een persoon gedood en werden twee an deren gewond. In De Meern botsten twee bussen op elkaar. Er waren geen gewonden. De temperatuur in de mistbanken was beneden het vriespunt, waardoor weggedeelten glad werden. MAASSLUIS Vrijdagmorgen om negen uur ging het Scholierentafel- tennisfornooi in de Olympiasporthal van start. Op veertien tafels konden 240 'jongens en meisjes uitmaken, wie straks in het voorjaar Maassluis in hét' landelijk tornooi mogen verte genwoordigen. Wet houder J. Smit reikte de vol gende prijzen uil;: Meisjes VO 15 jaar er, ouder; 2. C. Mol, Kon. Juliana ULO; 2. J. Lob, Marnix ULO; Meisjes VO tot 14 jaa': 1. L. Quack, Mamix ULO, 2. Y. v. o. Berg, Kon. Juliana ULO, Meisjes LO: G. Broeder, Prinses Christinaschool, 2. A. Woerdenbach, Prinses Christi- nëschool, Jongens VO (lid NTTB) 1. H. v. d. Hoeven, Marnix ULO, 2. L. Warnaar, Mamix ULO; Jongens LO (lid NTTB) 1. P. Smit, Prinses Christine school, 2. F. Capellen, Groen van Prinstererschool, Jongens VO 15 jaar en ouder, J. de Waard, Kon. Juliana ULO. 2. N. Wijnhorst, Caland LTS, Jongens VO tot 14 jaar: H. Huizing Caland LTS, J. Rijpsma, Jongens LO 1. R. Looise, Prinses Christineschool 2. P. Sens, Kon. Wil- hebninaschool. De wisselbeker ging naar de Prinses Christineschool. (Van een medewerker) HOEK VAN HOLLAND In de nacht van zaterdag op zondag ls een Volkswagen Bestolen van de 28-jarlge Hagenaar G. M. P. (Van een medewerker) SCHIEDAM Driehonderd jon gens en meisjes van de scholen voor voortgezet onderwijs hebben donder dag en vrijdag de Koopmansbeurs tot hun domein gehad om te laten zien wat zij van tafeltennis afwisten. De scholieren streden om het kampi oenschap en om de hoogste eer voor de scholen. De deelnemers waren an negen groepen ingedeeld, waarbij rekening was gehouden met leeftijd en met het eventuele lidmaatschap van de NTTB. Er heerste twee dagen lang een bijzonder gezeHige en tegen het einde spannende sfeer. Tenslotte toonde de Willem de (Van een van onze verslaggevers) SCHIEDAM In Galerie Wieg man in de Passage is tot en met 8 januari een expositie van monotypes, vervaardigd door Aart Elshout, Hij is geboren op 3 januari 1947 in Rotter dam en exposeerde in 1964 in het AMVJ-gebouw te Rotterdam, in 1965 in „Beukenhof" te Mijnsherenland en in de „Visbank" te Vlaardingen, in 1966 in het Kunstcentrum „Over- burgh" te Oostvoorne en in 1967 op de Salon van de Maassteden in het Stedelijk Museum te Schiedam. Aart Elshout bezocht de Rotter damse Academie van Beeldende Kunsten. Hij vond het patroon, waar in daar werd gedacht, veel meer ge worteld in het maatschappelijk mi lieu dan hij zelf wilde. Technisch verschuift hij namelijk het accent naar een ander facet, waarbij hij ge bruik maakt van prenten, waarin een aspect dat hem boeit verwerkt wordt met andere elementen. SCHIEDAM De jeugdvereniging „Tot Ons Plezier" bestaat vandaag, dinsdag, twaaifeneenhalf jaar. De viering van dit feest wordt uitgesteld tot de vereniging de beschikking heeft over een eigen gebouw. De daarvoor noodzakelijke voorbereidin gen zijn in volle gang. Om aan de nodige financiën te ko men zal op korte termijn een aantal acties worden ondernomen. temeer omdat nieuwjaarsdag 1969 op woensdag valt en men dus dinsdags pas begint met bakken. Vol lof is men over de medewer kers van de firma C. H. Schwager- man. In de Strijensestraat werden de oliebollen gebakken en de expeditie gebeurde vanuit de winkel in de Beyerlandsestraat. Zwijger-ulo II zich met het Spie- ringshoek-lyceum het sterkst. De eerste prijs ging dan ook naar deze ulo en de tweede naar het Spie- ringshoék-lyceum. De derde prijs was voor het Stedelijk Gymnasium met 10 punten. Vierde werd de Mater Dei-ulo met zes punten, evenals de winnaar van het vorig jaar, de St. Jozef RK-Tech- nische School. De Willem de Zwij- ger-uto 1 werd zesde met vier pun ten, de St. Jozef-ulo zevende, even eens met vier punten, achtste werd de Rehoboth-ulo met drie punten en negende:- de Christ. Technische School; eveneens met drie punten. De heer J. van der Griend reikte na afloop de prijzen uit en in zijn slot woord bracht hij veel dank aan de organisatoren, alsmede aan de Schie damse Gemeenschap en de gemeente Schiedam, die ook hun medewerking verleenden (o.a. door prijzen en het afstaan'van de speelruimte). VLAARDINGEN Het experi ment van de Vlaardingse Accordeon orkestvereniging „Concertino" om het derde lustrum te vieren met een showprogramma (na de pauze) is een volledig succes geworden. Dirigent, tevens voorzitter, Dick Borst wees in zijn welkomstwoord wel op de be perkte mogelijkheden, en merkte ook op dat men er rekening mee moest houden met amateurs te doen te heb ben, maar deze verontschuldigingen waren overbodig. De ruim zeshonderd bezoekers in de Stadsgehoorzaal hebben zich za terdagavond geen moment verveeld en ieder was zeer ingenomen met de wijze waarop het programma werd uitgevoerd. j De show werd gebracht in de vorm van. een musical. Rico Berger schreef de tekst van een muzikale zeereis, die werd gemaakt aan boord van het passagierschip Mediterranée. Zo werd twee weken de Middellandse Zee doorkruist met tussen-door bezoeken aan enkele landen. Het scheepsorkest onder leiding van scheepskapelmeester Dick Borst bracht op het promenadedek steeds de muziek die paste bij de omgeving, waardoor sprake was van tempera ment en romantiek. Zelfs was een avontuurtje aan de reis verbonden gezien de aanwezig heid van twee bankrovers, die overi gens een grote rol speelden in de cruise. De zeventig medewerkenden waren de leden van Concertino, van het jeugdorkest Con Brio, het Deha daris- en showorkest en tenslotte het VLAARDINGEN Velen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt burgemeester en mevrouw Heusdens een gelukkig nieuwjaar te wensen op de receptie, die gisteren in de oude hal van het stadhuis is gehouden. De receptie zou duren tot 's middags een uur. maar liep zoals gewoonlijk uit. Vele bekenden troffen elkaar en waren zodoende in staat nieuw jaarswensen uit te wisselen. Onder hen bevonden zich de wethouders E. P. van der Veen, G. Walstra en A. P. Weeda, alsmede verscheidene raadsleden. Ook commissaris van po litie dr. C. N. Peyster met zijn echt genote ontbrak niet op het nieuwjaars appèl. Verder gaven vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen acte de presence. Hettotaal aantal bezoekers was ongeveer 180. MAASSLUIS Voor de nieuw jaarsreceptie van burgemeester W. J. D. van Bijck in de Caland LTS bestond grote belangstelling. Leden van het gemeentebestuur, hoofden van dienst, afgevaardigden van de plaatselijke middenstand en vertegenwoordigers van industrie en verenigingen' waren op deze receptie aanwezig. Mevrouw Van Dijck kon de recep tie niet bijwonen wegens een been- blessure. ROTTERDAM Dezer dagen overleed, 83 jaar oud, de heer H. van den Tol, die van 1920 tot en met 1944 hoofd was van de Keueheniusschool te Rotterdam. Voorts is hij jarenlang voorzitter geweest van de Vereniging voor Christelijk MULO. De begrafenis geschiedde in alle stilte. SCHIEDAM Zo werd de auto van het Amsterdamse ge zin J. Heyt gisteravond uit de Voorhaven getrokken. De drie inzittenden waren toen reeds om het leven gekomen. Het bericht over dit tragische ongeluk op de eerste dag van het nieuwe jaar staat op de voorpagina van deze krant. Si HOEK VAN HOLLAND Op de Dirk van den Burgweg botsten zondag drie au to's tegen elkaar. Alle wagens werden vrij zwaar beschadigd. 9 MAASSLUIS Maassluisse ama teur-musici verzorgen vrijdagavond een klassiek concert in het NW-gebouw aan de P. C. Hooftlaan. De organisatie berust bij de Sectie Muziek en Zang van - de Stichting Maassluisse Gemeenschap. Aan vang 20.00 uur. duo Josje en Co. De show stond aan liet slot in het teken van de hit van het jaar „Lief zijn voor elkaar". Toch was het voorprogramma niet minder interessant. Concertino open de met de balletsuite Ballerina om te vervolgen met een melodieënselectie in een arrangement van de dirigent De wals Lustige-Finger beant woordde aan het verzoek van lief hebbers van musette-muziek. Glo rieus sloot Concertino haar optreden af met de bekende mars „Abschied der Gladiatoren". Con Brio bracht eveneens vier nummers, die voor het mw'ekmin- nend publiek verrassend goed wer den gespeeld, met name de Hoepel polka werd enthousiast ontvangen. "jVfU de laatste restjes vuurwerk in -*■' de lucht vliegen, de oliebollen beginnen te vervelen en vele tien duizenden kerstbomen nog moeten worden verbrand, wil ik niet ach terblijven met mijn wensen voor het reeds begonnen jaar. Laat ik het zo zeggen: Een goed 1968 voor al mijn lezers, waarin we met elkaar weer wat mogen 'doen om grote: en kleine zaken aan de orde te stellen en aan de oplossing van allerlei pro blemen te werken. Ik wil die wens onderstrepen met een gedicht dat de heer S. Cohen u kent hem zo langzamerhand als „de sneldichter van Delfshaven" me stuurde. Verder laat ik hem dus aan het woord: Het nieuwe jaar komt aangevlo gen voorlopig no gwat pril en fris het heeft de onschuld in de ogen omdat het zielsgelukkig is. Het nieuwe jaar ligt in de doeken het KERSTGELUID nog in het oor het nieuwe jaar komt ons bezoe ken dat dringt in ons bewustzijn door. Het nieuwe jaar komt met een BEDE die diep in onze harten dringt Toe mensen wees nu eens te vreden... met al. het schoons wat ons om ringt. De SCHEPPING heeft zoveel te bieden een schepping zo oneindig groot er kan zo machtig veel geschieden als men elkander LIEFDE bood. Laat nu eens DIEPER tot U klin- lïGB* dat WOORD dat toch zoveel omvat dat is de wijn waarvan wij drinken dat is ons aller levensschat. Het nieuwe jaar dat nu gaat komen behoort voor IJ een jaar te zijn. waarvan U zich hebt voorgeno men... Geluk maakt alle harten rein. ftCPUTAm ooan HUonHAHDinc SPECIALIST CRllEHBMKTR.IZ HCEK.EfWRSTR. TELD ID -342ZZI VIERDINGEN SCHIEDAM De 57-jarige Delftse boekhouder A. S. verloor maandag avond op het Kethelplein, tengevolge van de gladheid, de macht over het stuur van zijn auto. Hij botste op een lichtmast, die evenals de auto zelf, ernstig werd beschadigd. Zijn mede- passagiere, de 56-jarige mevrouw'M. N. S. K., hield een pijnlijke rech terschouder aari het ongeluk over. Op de Hargalaan slipte vanmorgen omstreeks vier uur, ook door glad heid, de negentienjarige Rotterdamse kelner M. K. De voorzijde van zijn auto werd ernstig beschadigd toen hij tegen een lichtmast botste. In de Nieuwjaarsnacht is ingebro ken .in de woning van de 63-jarige C. N. aan de Kortlandstraat Uit een portemonnee, die in een kartonnen doos lag, werd tweeduizend gulden ontvreemd. Op Oudejaarsavond werden van een aan de Deiflandseweg geparkeerd staande auto van de Spanjaard M. de L. H. C. de beide schijnwerpers gestolen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de Nieuw jaarsreceptie gistermiddag in de aula van. het Stedelijk Museum van bur gemeester en mevrouw Roelfsema bestond veel belangstelling. Behalve de voorzitter van Rijn mond, mr. V. G. M. Marijnen met echtgenote waren aanwezig de wet houders, raadsleden en veel gemeen te-ambtenaren. Ook tal van predi kanten en r.k.-geestelijken, bestuursleden van plaatselijke vere nigingen en vertegenwoordigers van het Schiedamse bedrijfsleven kwa men hun gelukwensen aanbieden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1