Burgemeester worstelde met verleden in Nieuwjaarsrede Gemeenteraad snel door eerste agenda heen AGENDA 2 Studiekring wil ook jonge mensen boeien HUI J Nog 38 eengezinshuizen Maassluis-West voor Schiedams vreugdevuur vau kerstbomen I iEUROTAX Weer auto in haven scmrrer SCHIEDAM KAN IN '75 ZEVENDE EEUWFEEST VIEREN Nieuwe cursus voor aanstaande moeders Vertoning van de -Maa^denkW' Overstekend meisje door auto gegrepen Burgerlijke stand Anders opheffen? T elef 'oonst oring treft deel van Schiedam Volgende week in gemeenteraad mm-, I E0R0TAX VLAARDINGEN m Stukken voor kennisgeving aangenomen Nieuwjaarsreceptie van DOK Verboden zendertje in beslag genomen 'alle bekende"" wasmachines, Huisarts vertrekt lii i Intiem" over de 100 'jBBHp Wijkraad vergadert nt* rotterdammer WOENSDAG 3 JANUARI 1968 voor wie droomt van eens echt Iets anders. DAMESMODES I Schiedamseweg 575-Te!.343378-Vlaardingei VERKROTTING i Laidbouicschctp Vandaag en morgen en dagelijks INENTING tegen Difterie - Kinkhoest - Tetanus - Kinderverlam ming en tegen Pokken. AGRESSIVITEIT VRAAGTEKEN POGINGEN Ontwikkeling .„ml iffe. IffillllllSlKS ■IHh Vakatures MÏV, *i TV Pagina 4 Snellere rechtstoepassing nodig in ver keer soorlog (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Reeds geruime tijd geeft de Vlaardingse vereniging voor gezondheidszorg „Ket Groene Kruis - Het Oranje-Groene Kruis" cursussen moederschapszorg en kin- ,derhygiëne. De nieuwe cursus begint woensdagmiddag 10 januari om half drie in het gebouw aan de Floreslaan 41. lit acht lessen zal mejuffrouw zuster J. A. A. Spoelder voorlichting geven over: de betekenis van de leef wijze der aanstaande moeders voor en na de bevalling, hygiënische en medische zorg voor en na de geboor te, het voedingsvraagstuk, de verzor ging van de baby gedurende het eerste levensjaar, hulp en raad bij het vervaardigen van de baby-uitzet. Bovendien zullen praktijklessen worden gegeven. Diëtiste mejuffrouw J. M. Lagendijk zal een middag besteden aan het vraagstuk van de voeding. De cursus wordt besloten met een filmavond, waarop de echt genoot van harte welkom is. Daarna wordt nog een vaderles gegeven. De cursus kost vier gulden. (Van een onzer verslaggevers) QCHIEDAM Naar de mening van burgemeester H. Roelfsema zou een snelle toepassing van het verkeersrecht veel kunnen bijdragen aan het beëindigen van de moderne „verkeersoorlog tussen de mensen", waarin alleen al in Europa (zonder Rus land) jaarlijks 65.000 doden en een paar miljoen gewonden te be treuren vallen. De burgemeester zei het gevoel te hebben dat de administratieve rompslomp, verbonden aan de afwikkeling van verkeersovertredingen, in ons land het effect van het politie optreden voor een deel weer neutraliseert. De heer Roelfsema stelde dit gisteravond in zijn Nieuwjaarsrede voor de gemeenteraad, die hij onder het motto „Worsteling met het verle den" wijdde aan de vier Schiedamse gebeurtenissen van 1967, die de voor pagina's van de dagbladen en „pittige nabetrachtingen" van week- en opi niebladen haalden. Achtereenvolgens waren dat: de kwestie Brandersbuurt, de ver keersonveiligheid op de Burge meester Van Haarenlaan, het zoge naamde vlagincident en „de naakte novemberman" in het Stedelijk Museum. Bij zijn besrihcuwing crver het eerste onderwerp, waarin de burge meester terloops opmerkte dat Schie dam in 1975, als de bevolking daar zin in heeft, zijn 700-jarig bestaan kan vieren, poneerde de heer Roelfsema de stelling dat oude steden (waarvan Schiedam er een is) ais ge meenschappelijk kenmerk hebben dat zij in de kern aan verkrotting zijn prijsgegeven. De strijd die rondom de slechte woningen van de Brandersbuurt ontstond werd gevoed uit geheel verschillende levenshoudingen: oude- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De gemeenteraad heeft gisteravond, na de Nieuwjaars rede van burgemeester H. Roelf sema (die de heer J. AHjk (kath.) heeft beantwoord) te hebben be luisterd, het overige van de agenda van deze eerste vergadering in het nieuwe jaar snel afgedaan. Voor de zoveelste maal was er een Ingekomen stuk van het communis tisch georiënteerde initiatiefcomité dat zich beijvert om de Beneluxtun- nel voor het langzame verkeer open te stellen. De heer B. E. Coll (comm.) wendde vergeefse pogingen aan de zaak opnieuw in discussie te brengen. Burgemeester Roefsema bleef ech ter op zijn eerder ingenomen stand punt staan dat dit een kwestie is die voornamelijk de gemeenten Rotter dam en Vlaardingen regardeert De raad aanvaardde het advies van B. en W. het stuk, getekend door de Vlaardingse heer Ph. Koudstaal, voor kennisgeving aan te nemen. Hetzelfde gebeurde met een schrij ven van het Comité Toetsing On wenselijkheid Landbouwschap, dat om gemeentelijke faciliteiten (lokali teit en stembus) voor het houden van een stemming onder de beta- lingsplichtigen van het Land bouwschap over de wenselijkheid van dit publiekrechtelijk instituut had verzocht. Nu was het de heer A. Roede (BP) die het verzoek ondersteunde, maar de heer J. Lansbergen (kath.) daar duidelijk tegen opgesteld zag. De burgemeester wilde zich van de kwestie distantiëren, maar stond op het standpunt dat het verzoek te ver ging. Hij zei dat het advies van B. en W. het stuk voor kennisgeving aan te nemen, zal inhouden dat het verzoek SCHIEDAM Evenals vorig Jaar wil dok ook dit keer de "leden in de gelegen- öeia stellen het bestuur en elkaar nieuw jaarswensen te doen toekomen. Daarvoor reelpleert het bestuur vrijdagavond van 19.45 tot 20.15 uur in de benedenzaal van de Opstandfngskerk. Direct daarna gaat deze bijeenkomst over in een contaetavond, waarvoor vorig Jaar grote belangstelling bestond. Het bestuur verwacht ook vrijdag een grote opkomst. De Rank: Ledenvergadering. 20. Chr. Soc. Belangen: Kring Maasmond, vergadering, 20; Retorica, spreken in het openbaar, 20. Arcade: Natuurgenot in Huls, bijeen komst, 20. De Bron: Humanistisch Verbond, nieuw- Jaarsinstulf, 20. Sportfondsenbad: Schoolzwemtoernooi, 8-43 - 12.15 14 - 16. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82, telefoon redactie: 263954. A- gentschap Schiedam: mevr. J. van Gog, Dr, Zamenhofstraat 139a, tel. 152400 (ook klachten bezorging). Alarmnummer politie: ZM4SS. Alarmnummer brandweer: 269123. !;G en GD: 269290, Apotheek: Nieuwland, Dr. wibautp! 17. tel. 267532. vanaf maan- oag: Gouka. Groenelaan 127, tel. 268035. wordt afgewezen. De raad besloot al dus. Het voorstel tot afwijzing van het beroep van mevrouw B. J. Beeken kamp - Verkade tegen het weigeren van een vergunning voor de bouw van zes garageboxen bij het pand Schiedamseweg 119 hebben B. en W. van de agenda afgevoerd tot de vol gende vergadering. VLAARDINGEN De bijzondere radiodienst van de PTT heeft dins dagmiddag in samenwerking met de recherche bij de 45-jarige A.V. een klandestien zendertje in beslag ge nomen. Er is proces-verbaal opge maakt. y. ||;bo, pIv. druk, BINNENSINGEL165.TEL: 342483 VLAARDINGEN Op donderdag 4 jan. 1968 van 1.30 - 2 uur n.m. zal er ten hui zo van de Vlaardingse artsen gelegenheid worden gegeven voor kosteloze Inenting: tegen pokken voor kinderen, die de leeftijd van twee jaar nog niet hebben bereikt; tegen difterie - kinkhoest - te tanus - kinderverlamming voor zuigelingen en kleuters. Aan kinderen, die een half jaar geleden driemaal werden inge ënt tegen difterie - kinkhoest tetanus kinderverlamming, moet nog een vierde injectie worden gegeven om de verkre- gen immuniteit voor een aantal jaren te bestendigen. Men kan zich zonder vooraf gaande aanmelding vervoegen bij de huisarts, waarbij het oranje inentingsboekje moet worden overgelegd. Ouders, die hun kinderen gebo ren in 1964 volledig lieten men- ten tegen difterie - kinkhoest - tetanus kinderverlamming, worden' er aan herinnerd, dat deze kinderen nu voor een her- inenting in aanmerking komen. Hierdoor wordt de immuniteit weer verlengd. Deze lierinenting vindt plaats door gebruik van gemengd vaccin tegen de ge- noemde ziekten, Door de huis arts zal bon 5 uit het oranje in- entingS'boekje worden ingeno- men. re Schiedammers zagen in de buurt een herinnering aan een beleefd ver leden, jongeren concretiseerden in hun actie ten dele hun tegenzin in t e zakelijkheid van de nieuwbouw en weer anderen zochten opheffing van het gebrek aan speelruimte. En allen vonden elkaar in een ro mantisch getinte hang naar de ne gentiende eeuw. „Wat tien jaar gele den nog als 19de-eeuwse kitsch werd verworpen, wordt nu naarstiglijk en begerig verzameld." De burgemeester zei het idee te hebben dat de beweging voor herstel van de Brandersbuurt haar achter ban te omvangrijk heeft gezien en de intenties onjuist heeft getaxeerd. Naar zijn overtuiging was deze ach terban ten dele veel te negatief in gesteld. Zij had er, bewust of onbewust, plezier in zich tegen de overheid in het algemeen, en tegen de plaatse lijke in het bijzonder, af te zetten. Toen de gemeenteraad een voorlopig besluit had genomen en ruimte wilde geven aan plannen tot behoud van de Brandersbuurt ging de eigenlijke ac tie als een nachtkaars uit. Wie nog steeds de gedachte koestert dat de Brandersbuurt moet worden behouden, zal volgens de heer Roelfsema moeten bedenken dat de verkrottingsprocessen dermate zijn voortgeschreden dat alleen een zakelijke opzet der gewilde rehabili tatie nog iets kan redden, dat veel Schiedammers er in materiële zin wat, misschien veel, voor over moe ten hebben en dat daarbij steun van het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening onontbeerlijk is. Naar aanleiding van het ongeluk op de Van Haarenlaan zei de burge meester dat velen in het wriemelende verkeer bewust of onbewust een stuk innerlijke agressiviteit uitleven en niet, of te laat, beseffen dat zij daar door het moderne vervoermiddel als een geducht wapen tegen de mede mens hanteren. Hij vond dat iemand die opzettelijk verkeersgeboden of -verboden over treedt eigenlijk de mogelijkheid zijn (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Dinsdag 16 januari zal de Schiedamse Filmkring in de aula van de Rijks-HBS aan de Hugo de Grootstraat 2 de film van Ingmar Bergman „De Maagdenbron" verto nen. Het bestuur -van de Filmkring is ervan overtuigd, dat de leden, mid delbare scholieren en overige be langstellenden de gelegenheid zullen aangrijpen deze film, die met de prijs van de internationale filmcritici is onderscheiden te gaan zien of her zien. SCHIEDAM Bij het plotseling oversteken van de rijbaan van de Vlaardingerdijk werd de zevenjarige Hermina Bouman gisteren aangere den door een personenauto bestuurd door de 46-jarige predikant K. H. S, Het meisje brak haar linker arm en kneusde haar linker been. Na in de Dr. Noletstichting te zijn behan deld kon zij weer naar huis. Van de achterbank van een in de Wattstraat staande nuet afgesloten personenauto is een draagbare radio van de 51-jarige vertegenwoordiger L. W. L. uit Zoetermeer ontvreemd. SCHIEDAM Geboren: Nancy P d.v. J. Vermeulen en C. de Bruijn; Hendncus T J z.v. H. s. van der Boor en G. J. H. Burggraaf; Martinus z.v. M. Janse en M. M. J. Molenaar: Robertus G J z.v. G. C. Huiskens en M. J. G, Westhuis: Johanna A. d.v. 'K. de Man en J. de Zwart; Eric z.v. C. Hoegee en M. Konlngs; Martina J d.v. M, Smit en M, C. j. Klo-os; Pleter J z.v. P. J. Verwie! en J. Esbach: Reini M d.v. J. D. Smit en E. M. Swaan: Pauus p z v J. J. H. Jacobs en J M. M. Kop: Johannes C z.v. J. C. van Hmjgevoort en C. Lammer;,: Carin C Y d.v. d.v. C. J. P. Slootweg en C. Eigenbrood: Franclsca C d.v. A. P. Rieken en J. L. Krijgen: Monica E M d.v. J. F. P. Hoovers en H. M. A. Koning; Sandra d.v. J. Bakker en A. T. de Kooter; Bemardus z.v. B, Drdge en W. D. Hooge- veen: Perry z.v. J. Zonneveld en C. A. Geerlings. Overleden: W. wensvoort, 82: B, Sehef- fers, 72 wed. D. J. D. Hovenier; C. M. Boers, 77 echtg A. Prins. MAASSLUIS Huisarts B. D. Els- man gaat Maassluis verlaten. Per 1 januari jl, nam dr. J. J. P, A. Smijers de praktijk over. Dr. Elsman zal zich in Zeeland gaan vestigen, waar hij een functie als schoolarts heeft aanvaard. De vertrekkende arts praktiseerde ruim tien jaar in Maassluis, nadat hij huisarts W. H. A. de Wilde had opge volgd. agressiviteit door motorvoertuig uit worden ontnomen. middel van een te leven moest Het zogenaamde vlagincident (het meningsverschil over het al dan niet gezamenlijk uitsteken van de natio nale driekleur op gemeentelijke flat gebouwen) beschouwde de burge meester als het plaatsen van een vraagteken achter normen en waar den die vroeger onwrikbaar leken. Hij zag in het gebeurde een bewijs van het feit hoe in mensen de ge- dachtenwereld van 1945 kan botsen met de vertwijfelingen van 1967. „Een worsteling om en met het verleden, die alleen maar tot een goed einde kan worden gebracht door wederzijds begrip en verdraagzaam heid." Bij de recente Museum-affaire was naar de mening van de burgemeester de zucht tot biza.re reclame met commerciële inslag bepaald niet af wezig. De burgemeester gaf echter de verzekering dat niet alle moderne kunstuitingen de tand des tijds zullen doorstaan. „De stromingen die wij ontmoeten in de hedendaagse kunst zijn pogin gen om gestalte te geven aan een andere instelling tegenover leven, maatschappij en wereld. Dat die po gingen niet altijd gelukken, dat zij begeleid worden door pseudo-pogin- gen, dat zij onder de maat ener rede lijke kritiek blijven is duidelijk. Even duidelijk is echter dat pogingen om een exces aan te grijpen, ais mid del om de weg terug af te leg gen, tot mislukking zijn gedoemd." Overigens achtte de heer Roelfsema het zaak de worste ling met het verleden te bege leiden met humor en verdraag zaamheid. Als humor en tole rantie grondtoon van een kri tische instelling zouden mogen zijn, kan, zo stelde de burge meester, met meer kracht wor- den gevraagd om zuiverheid, echtheid en eerlijkheid bij alle streven naar vernieuwing. GOUDSESINGEL 221-ROTTERDAM-TEL.118873-123052 VLAARDINGEN De Studiekring „Vlaardingen" bestaat dit jaar een kwart eeuw. Voorzitter P. de Goede wil dit jubileum aangrijpen om veel nieuwe en vooral jonge leden té wer ven. Indien men daarin niet slaagt, moet volgens hem de studiekring haar activiteiten staken. De Vereni ging heeft momenteel 85 leden. „We moeten in staat zijn met onze programma's ook jonge mensen te boeien. Indien we daarin niet slagen, zakken we af tot een gezellig heidsvereniging voor bejaarden. Het afsluiten van een periode of een nieuw begin zijn de punten waarom de feestviering zal draaien." Dit zei de heer De Goede dinsdag avond op de jaarlijkse algemene le denvergadering in gebouw Triangel. Hij riep de aanwezigen op door mondreclame voor jonge leden (van 30 tot 40 jaar) te zorgen. De vereni ging zal volgens hem tot de onder gang zijn gedoemd, indien de leden daarin niet slagen. „Men moet ook in eigen kring realist kunnen zijn", zei hij. Een kwart eeuw geleden opgezet als een zakenstudiekring ontwikkelde deze vereniging zich tot een kring, die als oogmerk heeft de algemene ontwikkeling voor haar leden te ver groten. Gedurende haar bestaan heb ben op zo'n 350 avonden inleiders gesproken over de meest uiteenlopen de onderwerpen. Na het nieuwjaarswoord van de voorzitter nam het huishoudelijke deel van de agenda weinig in beslag. De heren De Goede, C. Kijne en A. Werner, die allen aftredend waren, werden bij akklamatie herkozen. De vergadering besloot lid te worden van de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten. De studiekring kan dan beschikken over een lijst van sprekers met de onderwerpen, waaruit een keuze kan worden ge maakt. Het jubileum zal in oktober wor den gevierd. Om de kosten van dit feest te kunnen betalen heeft het bestuur bij de gemeente subsidie ge vraagd. Na de pauze met verloting sprak wethouder T. de Bruijn over het basisplan voor de sanering van de binnenstad, ook wel „kompian" geheten. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Door een kabelsto ring zat een deel van Schiedam zon der telefoon. Ongeveer 240 abonnees in de Burgemeester Knappertlaan, Julianaiaan, Bosboomlaan en Nieuwe Waterwegstraat zijn sinds gistermid dag vier uur afgesloten. De Telefoon dienst verwachtte vanmiddag dat het euvel in de loop van de middag zou kunnen worden verholpen. Vermoedelijk heeft een dragline een telefoonkabel geraakt. De juiste oorzaak van het uitvallen van de 240 verbindingen was echter vanmiddag nog niet bekend. De Telefoondienst heeft de in 'het gedupeerde gebied gevestigde grotere bedrijven op de informatietoon in geschakeld. MAASSLUIS De gemeenteraad gaat in zijn volgende week dlnsdag-c avond te houden vergadering het VLAARDINGEN Het ledental van de tafeltennis- en badmintonver eniging intiem is tijdens de afgelopen periode gestegen tot 106. Het hon derdste lid is Ineke van Dantzig, die met Anneke Don, Ria Sas en Ineke van Dis deel uit zal maken van het meisjes-team dat dit seizoen zal uit komen in de tafeltenniscompetitie. Alle jeugdteams van Intiem zullen in de komende competitie getooid gaan met een nieuw ontworpen em bleem, dat zal worden gedragen op een blauw shirt. De Hollandiaan-speler Ferry Pat- tiapon heeft een uitnodiging aan vaard om zitting te nemen in de keu ze-commissie van de, af deling Rotter dam van de Nederlandse Tafeltennis Bond. VI (Van een onzer verslaggevers) resterend gedeelte van een bouwter rein aan de Kwartellaan verkopen aan architect G. de Regt te Capelle aan den IJssel voor de bouw van dertig eengezinswoningen. Reeds enkele maanden geleden werd op de hoek Kwartellaan-Bui zerdstraat aan deze architect grond verkocht voor 33 eengezinswoningen met garages, waarvan de bouw in middels is begonnen. Het was toen de bedoeling in een later stadium, mede afhankelijk van de afzetmogelijkhe den, te beslissen over de verkoop van het tweede deel van het terrein. Thans heeft zowel de gunstige af zet onder de adspirant-woningkopers als het afgeven van een premie beschikking voor het totale plan van 68 woningen door de minister van volkshuivesting en ruimtelijke orde ning het mogelijk gemaakt dat aan de 'neer De Regt het tweede terrein- gedeelte wordt verkocht Verder gaat de raad een hoofd voor de Prins Bemhardschool benoemen ter voorziening van de op deze school bestaande vakature. Op de voor dracht van B. en W. staan achtereen volgens de heren H. Punt te Rijswijk (ZH) en J. Lahnstein te Amsterdam. Ook zal de geloofsbrief van de heer M. Speijer worden onderzocht. Hij is benoemd tot lid van de gemeenteraad in de vakature van de heer A. van Rumpt (Algemeen Belang). Zoals gebruikelijk op de eerste ge meenteraadsvergadering in een nieuw jaar zal burgemeester W. J. D. van Dijek een Nieuwjaarsrede hou den. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de kantine van de Caland-LTS. HOEK VAN HOLLAND De wijkraad voor Hoek van Holland vergadert dinsdag 9 januari om half acht in het gebouw van de hulpsecre tarie. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: verzoek van de Stich ting Dienstencentrum Hoek van Hol land om een bijdrage van 300, idem van de Unie voor Vrouwelijke Vrij willigers van ƒ279, idem van de Harmonievereniging Rotterdam aan Zee tot gebruik van een verplaatsba re muziektent en een verzoek van Reklame Studio Bijl tot het oprich ten van een wereldmarkt aan de Strandweg. SCHIEDAM Evenals andere ja ren werd dinsdagavond op het ter rein van de r.k. begraafplaats, hoek Vlaardingerdijk - Bamlaan het ge bruikelijke nieuwjaarsvuur ontsto ken. Er werden ongeveer vierduizend kerstbomen verbrand. Voor elk ingeleverde kerstboom werd een stuiver betaald aan de Schiedamse jongens en meisjes die de hele dag hadden lopen slepen. Op zeven plaatsen in de stad hadden pad vinders de bomen in ontvangst geno men. De gemeente had voor het ver dere vervoer gezorgd. Veel mensen, onder wie vele ou ders met kinderen, sloegen het schouwspel van de hoog oplaaiende vlammen met veel belangstelling ga de. Gok de vuurpijlen deden het goed, want het was goed \veer._ Na afloop werd het weer wat buiiger, Om alf acht was alles voorbij. Kethel-Groenoord had dit jaar zijn eigen nieuwjaarsvuur op twee plaatsen: in de Laan van Bol'Est te genover het bejaardencentrum en op de Schiedamseweg bij het winkelcen trum. VLAARDINGEN Op het kruis punt bij de molen verleende dins dagmiddag de 15-jarige B.F.M. de ,J. met zijn fiets geen voorrang aan een personenauto. De jongen wilde keren maar merkte de wagen te laat op. De bestuurder van de auto is de 44-jarige W.G.F.K. Hij remde en slipte tegen een hek op de hoek Kortedijk-Schiedamsedijk. De fiet ser werd geraakt door de auto en liep een bloeduitstorting aan zijp rechter been op. "DEROEPSHALVE lees ik veel bladen. Om te kijken of er iets in staat, dat nieuw is en geschikt om aan onze lezers door te geven in de eerste plaats. In de tweede plaats typisch als Jan Kranl met het oog op zijn eigen rubriek. Dan gaat het om artikeltjes, die de moeite waard zijn om aan mijn Lijn te hangen. Zo van die verhaaltjes, die voor een glimlach zorgen. Zoiets trof ik nu aan in het blad „De Kringordonnans", bestemd r'oor de leden van de Bescherming Bevol king in dit gebied. Het heet „Uit de memoires van een gepensioneerde BB-ambtenaar". Ik pluk er eerst dit voorval uit: „Zo vervoegde zich eens een man op het Bureau Algemene Zaken die mededeelde, dat hij zich gaarne wil de aanmelden als vrijwillige nood- wachter. De ambtenaar die hetn te woord stond, noteerde een en ander en verwees hem vervolgens over eenkomstig zijn instructie naar het betrokken wijkhoofd, die dan zijii toetreding tot de BB verder in orde zou maken. Hierop denktde aanstaande noodwachter even na en deelt de ambtenaar dan mee, dat hij al enkele jaren bij zijn* schoonmoe der inwoont en dat dit niet méér te harden is. Nu had hij gehoord, dat als men bij de BB ging, men fn aanmerking kwam voor een woning. Toen de ambtenaar de man moest vertellen, dat hij helaas verkeerd- was ingelicht en dat een woning er niet bij was, had hij plotseling geen interesse meer voor het adres van zijn wijkhoofd, en met een: „Nou dan hoeft het niet" verliet hij het bureau.'' Ten tweede deze aardige (en naar ik meen waar gebeurde) geschiedenis: „Op zekere dag komt er een iet wat oudere heer binnen, met de me dedeling, dat hij blokhoofd is en de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt. Nu had zijn wijkhoofd hem ver zocht om i.v.m. zijn leeftijd zijn functie neer te leggen en of dat nu zo maar ging, want hij voelde zich nog lang niet oud. De ambtenaar biedt het oudje een stoel aan en vraagt hem of hij het zelf, gezien zijn leeftijd, ook niet beter zou vin den, het rustiger aan te gaan doen en zijn taak liever aan jongeren over te laten. Verontwaardigd roept het zich nog jeugdig voelend blokhoofd uit: „Jongeren!! zal ik u eens wat laten zien?" In no timemaakt de man met de handen op de vloer een hoogstand, waar veel jongeren moeite mee zouden hebben gehad. Tegen zo'n overtuigend bewijs van vitaliteit was de ambtenaar niet op gewassen. Hij zegde de jeugdige AOW'er toe zijn geval met het wijk hoofd te zullen bespreken. Tevreden gesteld ging de man weg. Hij is naar ik meen nog drie jaar blok hoofd gebleven. TpN OMDAT drie maal m;s- schien ook wel BB-recpt is, tot slot, nog het volgende „aardigheid je". „Aan de ambtenaren, .die in de eerste jaren van de BB (begin vijfti ger jaren, dacht ik-Jan Krant) hun medewerking verleenden aan propa ganda en werving op stands enz. werd steeds verzocht om netjes ge kleed in „uniform" te verschijnen. Nu bestond destijds het BB-uniform uit een stevige blauwe overall. En zo gebeurde het eens, dat men een BB-ambtenaar in blauwe overall, met hoed en paraplu, zich naar de plaats van opkomst zag spoeden. Hij was ervan overtuigd, dat hij aan het verzoek om netjes te verschijnen had voldaan." Conclusie van Jan Krant: Ook in de BB zit humor, al zouden velen dat niet hebben gedacht... SCHIEDAM Een personenauto, bestuurd door de 48-jarige kantoorbediende J. Bot, reed dinsdag, komend uit de Mariastraat, tussen een boom en een verkeers bord door de Nieuwe Haven in. De man volgde de EHBO-tnstructies op en liet de wagen vollopen. Daarna duwde h(j de deur open. Omstanders brachten hem op het droge. B|j omwonenden werd h(j van droge kleren voorzien. Een takelwagen heeft later de auto uit het water gehaald. De bestuurder had op het verkeerde pedaal getrapt toen hg twee jongens op een fiets wilde ontwijken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1