Jaar 2000 staat centraal m van Mevr. H. Bleeker nam s^ebeidvanraadt AGENDA Radicaal Pleidooi voor historisch van behoud pand Vier andere wagens schade Met benzine geladen tankauto ui AAN Burgerlijke stand m SI BESTEL TIJDIG UW KOLEN BU j „Waardig tegenspeelster- Scheepvaartverkeer nam tóe in 1967 heetman^ Man vijf dagen dood in woning mf Van de Hoek foff Vlaardingen Hebt U a! het nieuwe boek over OUD-VLAARDINGEN pE rotterdammer 2A DONDERDAG 4 JAMJAR! 3968 Amateur-fotografen houden avond voor belangstellenden 5? Locaal VLAARDINGEN Vandaag en morgen en dagelijks SCHIEDAM Vandaag en morgen en dagelijks Verkeerscursus in politiebureau Voldoening Middelen Wraak op weggelopen vrouw gestraft Geschenk van zeldzame elegance LOOP DER BEVOLKING OFFICIËLE BEKENDMAKING boekhuis den draak ill .Éi! lil Pagina 3 Alle CO-OP winkels en op ket kantoor telefoon 343544 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN „De functie van de 'kleur in schilderij of dia" is de titel van een causerie, die me vrouw H. Noorlander van de educa tieve dienst van museum Boy mans-Van Beunirtgen te Rotterdam zal houden op de eerste clubavond in het nieuwe jaar van de Amateur fo tografen vereniging Vlaardingen. Zij die belangstelling voor deze voordracht hebben en tegelijkertijd vrijblijvend met deze fotoclub kennis wiilen maken, zijn maandag 8 janua ri om acht uur welkom in de kantine van de NV Chloride aan de Produc tiestraat 25. VLAARDINGEN" -De Gereformeerde Gemeente Vlaarölngen' ls verrast met een vorsteUJke gift "Van f3ï.OOO. De gever vrenst" onbekend te bltfven. Het bedrag is geschonken naar aanleiding van. een mede deling, "dat de kerk nog enkele tienduizen den guldens schuld had. (Van een onzer verslaggevers) yLAARDINGEN Burge- meester J. Heusdens heeft woensdagavond in de eerste ver gadering van de gemeenteraad in dit jaar de Nieuwjaarsrede gehouden. In een groot deel van zijn betoog tekenden de contou ren zich af van Vlaardingen in het jaar 2000 met ongeveer 130.000 inwoners. Grote aandacht besteedde mr. Heusdens aan de ruimtelijke orde ning en in het bijzonder sprak hij over het verkeer. „Nog maar 32 jaren scheiden ons van 2000. Het tot stand brengen van kostbare verkeersvoor- zieningen kost veel tijd en geld. De ervaring leert dat het verkeer in het Waterweggebied elk jaar met onge veer tien procent toeneemt." Met cijfers toonde de burgemeester aan, dat in het jaar 2000 een 500.000 tot 600.000 voertuigen per etmaal de rivier zullen kruisen. Om dit aanbod te verwerken heeft men de oeverver bindingen als volgt gedacht (van oost naar west): Van Brienenoordbrug, Willemstunnel, Maastunnel, Benelux- tunnel (verbreed), Blarikenburgtun- nel en Europoorttunnel, in totaal veertig rijstroken. Zou het verkeersaanbod uitlopen tot 600.000 voertuigen per etmaal, dan zijn nog twee plaatsen gereser veerd voor nog twee tunnels met lo cale betekenis: een .ter hoogte van de ENCK eri een ter hoogte van Maassluis West. i Het zijn de gemeenten die-de voor waarden moeten scheppen voor de realisatie van een ruimtelijk beleid. (Van een'omer verslaggevers) VLAARDINGEN Mevrouw drs. Hi A. Bieeker-Van Styrum heeft woensdagavond in de gemeente raadsvergadering afscheid genomen als raadslid voor de WD-frsctie. Zij heeft zeven jaar zitting gehad. Bur gemeester mtl J.' Heusdens bedankte haar voor het werk, dat zij in het algemeen belang heeft verricht. „Gedurende uw lidmaatschap maakte u deel uit van een groot aan tal besturen en commissies. U hebt grote belangstelling willen tonen voor de talloze zaken waarvoor wij ons als 1 gemeentebestuur geplaatst zien."- - »- - - - - De burgemeester sprak over de ge degen studie, die het liberale raadslid maakte. „Dat is vooral gebleken uit de wijze waarop u aan de discussies in het openbaar deelnam. U deed het vaak op een indringende wijze en u was zo een waardig tegenspeelster van ons college". Mr. Heusdens besloot; „We zien in u een goed raadslid weggaan". Ver volgens bood hij haar een boek aan. Mevrouw Bleeker nam de gelegen heid te baat en overhandigde de bur gemeester symbolisch enkele bomen voor het nog te planten „Vlaardin- gerhout", zoals zij dit bos zou willen noemen. Aan het begin van de vergadering werden de geloofsbrieven van haar opvolgster, mevrouw mr. M. L. Hoo- gendijk-Van Holst Pellekaan, onder zocht en in orde bevonden. Zij zal in februari als raadslid worden geïnstalleerd. Stadhuis: vergadering Jeugdgemeente- ïaad. 20. Roode-Krulsgebouw. Emmastraat 38, herv. geref. comité, ds. L. Vroegindeweij, 20. Stadsgehoorzaal: juhileumopvoerlng To neel- en Letterlievende Vereniging Varia. 20.15. Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle Havenstraat 11, tel. 316775, ook voor redac tie, tel. 36S775. Klachten bezorging: H. Verheij, Wag- nerstraat 24b, tel. 343345. dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur en 's zaterdags van 18.00 tot 19.00 uur. Alarmnummer politie en brandweer: 34.44.44. Centrale meld- en regelkamer (voor klachten luchtverontreiniging) 28.28.87. Apotheek: Ir. A. L. Backer, Hoogstraat 38, tel. 342162. Agentschap „De Rotterdammer", Maassluis: mevrouw M. Klein, Damstraat 12 (ook klachten bezorging). Apotheek Maassluis: Rijnmond, Mozart- laan, tel. 01899 - 2209. Vanaf maandag J. de Jong, Markt 11. tel. 0IB99 - 2234, Chr. Soc. Belangen: Kring Maasmond, vergadering, 20; Spreken in net openbaar, 13* Arcade: Natuurgenot In Huls, bijeen komst 20. De Bron: Humanistisch Verbond, nieuw- jaarsinstuif, 20. Chr. Soc. Belangen: Thor, bestuursverga dering, 20: K.N.B.R.D.» bestuursvergade ring, 20.; Gem. Zangver, Wilton-Fijenoord, repetitie, 20. Musis Sacrum: N.V.V., feestavond, 20. Opstandingskerk: D.O.K., nieuw- JaarsinstuiL 20. Irene: Toneeigroep „Het Zuiden", to neelavond, 20. Sportfondsenbad: schoolzwemtornooi, 8.45 Sursum corda: Ds. Callier, bijeenkomst, 20. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82, telefoon recaetie: 263954. A- gentsohap Schiedam: mevr. J. van Gog, Dr. zamenhofstraat 139a, tel. 152409 (ook Klachten bezorging). Alarmnummer politie: 384456. Alarmnummer brandweer: 26S123. GG en GD: 269290. Apotheek: Nieuwland, Br. Wibautpl. 17, tel. 267532. Vanaf maan dag: Gouka, Groenelaan 127, tel. 268035. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het bestuur van. de Vereniging voor veilig ver keer heeft besloten ook in 1960 in samenwerking met de verkeerspolitie verkeerscursussen te geven. De eerste cursus, bestaande uit vijf lessen, be gint woensdag 10 januari in het ver- keerslokaal van het politiebureau. 'I Voer leden van de vereniging is de cursus kosteloos, Niet-leden betalen een rijksdaalder. Belangstellenden kunnen zich dagelijks opgeven aan het bureau van politie, telefonisch onder nummer 342355...T.' VLAARDINGEN indien men In 1067 aan eigen- en gezinsinkomrien minder heeft genoten dan 5.500, kan men terug betaling vragen van hulsvuilbelasting. Hiervoor zijn ln het stadhuis aan het bu reau gemeentebelastingen formulieren ver krijgbaar. De aanvragen moeten voor 1 februari worden ingediend. HOEK VAN HOLLAND Woensdag-, middag 10 januari zal de afdeling Hoek van Holland van de Bejaardenbond om 2 uur haar 15e Jaarvergadering houden m het clublokaal aan de Tasmanweg. In ver band met het derde lustrum zal aan de middag een feestelijk tinlje worden gege ven. m3 zand gespoten, waarmee 150 ha is opgehoogd/Naar mening van de bur gemeester is met dii opspuiten spoed geboden, omdat men nog dit jaar wil beginnen met de bouw van woning wetwoningen in hoogbouw. Mr. J. HEUSDENS nog 32 jaar „Aan de gemeenten zullen dan ook met meer voortvarendheid dan tot dusver de middelen moeten worden gegeven om de knellende ver keersproblemen te overwinnen." Wat de Beneluxtunnel betreft, zei hij, hebben in het eerste half jaar van zijn bestaan 1,4 miljoen voertui gen van deze oeververbinding ge bruik gemaakt. De aansluiting van rijksweg 20 op de weg Amster dam-Rotterdam zal een toeneming van het verkeer in en rond Vlaardin gen tot gevolg hebben, wat van grote betekenis is voor het winkelcentrum. De gemeente wil aan krotoprui- ming, sanering en stadsreconstructie dezelfde aandacht blijven schenken als in het verleden. Daartoe heeft de raad vorig jaar het komplan aan vaard. „Ieder beleid faalt echter in dien niet de financiële middelen voorhanden zijn om dat beleid te re aliseren." Mr. Heusdens vervolgde: „Indien de regering niet komt met het finan ciële complement op de nota ruimte lijke ordening, blijft deze nota een dood stuk." Hij dacht aan het recrea tieplan voor Midden-Delfland, dat in hoofdzaak is gelegen binnen de ge meentegrenzen van Delft, Schiplui den, Maasland, Maassluis, Vlaardin gen en Schiedam. Het bouwrijp maken van Holy-zuid is in 1967 voortgezet. In Holy-noord is vorig jaar meer dan drie miljoen De burgemeester sprak zijn voldoe ning uit over de financiële situatie van de gemeente, over de woning bouw en over de ontwikkeling van het openbaar onderwijs. Dit jaar moet verdere aandacht worden besteed aan de bestemmingen van de gebieden, die van Maassluis en Maasland naar Vlaardingen zijn overgegaan. „In 1968 hoopt de Jeugdgemeente- raad zijn 'honderdste vergadering 'te houden", aldus mr. Heusdens. „Het is de bedoeling deze vergadering enige luister bij te zetten. Gelet op de in het afgelopen jaar ontplooide activi teiten mag worden aangenomen, dat de jeugdgemeenteraad een belang rijke bijdrage heeft geleverd tot de politieke vorming." De heer P. J. Halkes, nestor van de raad, reageerde bijzoreder positief op de nieuwjaarsrede van de burge meester. Hij bood de raad van B. en W. de gemeentesecretaris en het korps van ambtenaren en medewer kers de beste wensen aan voor 1968. „Moge Gods zege, vooral in deze tijd van onzekerheden, op ons werk rusten." (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De ge meenteraad komt vanavond don derdag, in een besloten vergade ring bijeen. De raadsleden zullen voorlichting krijgen over het bestemmingsplan Hqly-Noord en over de bouw van een stadskan toor op een terrein achter het stadhuis. Het was om deze voorlich tingsavond, dat de gemeenteraad woensdagavond grote spoed zette achter het afwerken van een uit 37 punten bestaande agenda. Daar kwamen nog eens bij de Nieuwjaarsrede met ket ant woord van de nestor en het afscheid van mevrouw Bleeker. Met nadruk vroeg burgemeester Heusdens de raad om medewer king. Het is de leden inderdaad ge lukt op één avond met de agenda klaar te komen, zij het met moei te. Men gunde zich nauwelijks de tijd naar het katheder te lopen. Toen de tijd toch nog begon te dringen, was het de heer Mooij (prot.) die bij punt dertig toestemming kreeg ook te mogen spreken namens PvdA, WD en KVP. Een heel radicale oplossing (Van onze correspondent) MAASSLUIS Tegen de twintig jarige Maassluizer A. J. van H. is procesverbaal opgemaakt omdat hij moedwillige vernielingen aan ander mans eigendommen heeft aangericht. Hij beschadigde het slot het het hout. werk van de voordeur van het huis waarin zijn vrouw toevlucht had ge zocht na een echtelijke ruzie. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer L. de Snaijer (prot.) heeft woensdagavond in de vergadering van de gemeente raad gepleit voor het behoud en herstel van het pand Westhaven plaats 26. Hij deed dit naar aanlei ding van een brief van de Historische VerenigingVlaardingen,, waarin de raad was gevraagd dit gebouw te be waren. De heer A. J. M. Tetteroo (bp) stel de zich op hetzelfde standpunt als de heer De Snaijer. Wethouder T. de Bruijn antwoord de dat het pand ligt binnen een ge- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Woensdagavond is in de Prof. Kamerlingh Onnesiaan een kleine tankauto, bestuurd door de 22-jarige chauffeur J. W. A. met als bijrijder de zestienjarige C. v. d. L., beiden uit Vlaardingen, in brand geraakt en geheel uitgebrand. De vlammen waren zes meter hoog. De auto was eigendom van de NV Koienbron te Vlaardingen en ver voerde 700 liter olie. De brandweer onder leiding van commandant D. de Jager heeft de brand met droogpoe- der geblust. Pas na. twee. uur- werd ihet verkeer weer vrijgegeven. De uitgebrande tankauto is door een takelwagen naar het terrein van de brandweer gesleept.. Men was bezig met het lossen van petroleum met uitgerolde slang. Op een gegeven ogenblik sloeg de aan- jaagmotor af doordat de benzinelei ding was losgesprongen. Nadat het de fect was verholpen startte de motor, maar vloog de gemorste benzine in brand. Men trachtte het vuur te do ven, maar het lukte niet. In een ogenblik stond de auto in lichterlaaie. Door de hitte smolten drie vierkante meters straatklinkers. De gemeentereiniging heeft het weg dek schoongemaakt en zand gestrooid. Door de enorme hitte werden vier geparkeerde auto's beschadigd. De auto van I. I. L., kreeg lakschade, tevens verbrandde de linker voor band; van de auto van H. I. T. V. blakerde het lak, van de personen auto van L W. F. van der C. smolten de achterlichten en de personenauto van A. S. liep lakschade Op. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het zeeseheep- vaartverkeer' is vorig jaar met onge veer 360 schepen toegenomen tot een totaal van ruim 2100; de tonnage met 1.800.000 bruto m3 tot een totaal van 140.046.000 m3. Het aantal binnenschepen liep met 1300 terug, maar de tonnage steeg met ruim 1.000.000 ton, zodat van een bevredigende verdere ontwikkeling op dit terrein kan worden gesproken. Deze cijfers ontlenen wé aan de Nieuwjaarsrede van burgemeester mr. J. Heusdens, woensdagavond voor de gemeenteraad uitgesproken. VLAARDINGEN Na het overlijden van mevrouw E. M. P. Bolderheij-Llnck is de heer G. Vader uit de 2e Maasbosstraat 79 de oudste inwoner van Vlaardingen. Hij is 97 jaar. Zijn vrouw is 94 jaar. 9 VLAARDINGEN Bij de rijks postspaarbank is in december 404,000 Ingelegd in 1557 handelingen en /353.<X)0 uitbetaald in 831 handelingen. bied waarvoor de raad een sane ringsplan heeft goedgekeurd. B. en W. hadden geadviseerd de brief in htm handen te stellen om advies. Wanneer dit advies in de raad komt, zal over het slopen of bewaren van het historische gebouw vermoedelijk een beslissing vallen. -. De heer J. Ligthart (prot) sprong in de bres voor de heer A. Schell, die financiële schade heeft ondervonden van bestratingswerkzaamheden in de SchimmeLpenninckstraat. „Het publiek is wekenlang niet in staat geweest zijn zaak te bezoeken. Ik wil graag worden ingelicht over de plannen hem een tegemoetkoming te geven,'! aldus de heer. Ligthart. ,De heer J. Modern (lib) zei dat in dit 'geval sprake-is geweest van Overlast, die buiten de normale proporties ligt. Wethouder De Bruijn antwoordde dat de heer Schel! geen enkel recht heeft op schadevergoeding. Wel heeft het college begrip voor de klacht van een eenling. De gemeenteraad besloot de brief ter afdoening aan B. en W. te geven, na raadpleging van de commissies voor de stadsontwikkeling en econo mische aangelegenheden. Het resul taat zal de raad worden meegedeeld. HOEK'VAN HOLLAND Op het ter- rein aan de Rijpstraat gingen dinsdag avond ruim duizend kerstbomen ln vlam men op. De verbranding stond onder lei ding van personeelsleden van de reini gingsdienst. Een sieraad met brillant Is de stille wens van elke vrouw. En watismooier,eleganter, luxueuzerdan een horloge,bezet met fonke lende brillantjes? Een geschenk dat haar gelukkig maakt, telkens alsze ernaar kijkt' wit gouden horloge» met brillant vanaf700.- edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert gXa. UJHBMM 92 tel. 116670 filiaal: oostzeedijk 155-157, rotterdam (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op 30 november 1967 had Schiedam 82.632 en op 31 oktober 82.659 inwoners. Er overleden in november 60 inwoners en er wer den die maand 89 kinderen geboren. Er vestigden zich in november in Schiedam 321 personen, terwijl 377 Schiedammers naar elders vertrok ken. Het aantal huwelijken bedroeg 82. WAASLAND De S.V. Maasland heelt onderlinge schietwedstrijden gehouden, itslag korpswedstrijd op basis van 50 punten: M. C. Verploegh 44, C. Poot Dzn 47. A. Korpel 47. C. Klein Hesseling 40. H. Korpel 48. Fr. van Staalduinen zn 43, M. P. Hanemaaijer 47, G. Dekker 42. IJ. Boe- kestljn 42, A. van Staalduinen 43. J, van Zwienen 40. H. van Woerden 42, "G, Bakker 42. A. Moerman 44, J. W. Groenewe'gen 46. Eioekestljn 42. A. J. v. d. Pol 36. P. v. d. Pol 42 en J. J. van Buuren 47 punten. Vrije baan op basis van 30 punten: M. C. Verploegh 29. C. Koot Dzn. 24, A. Korpel 27. C. Klein Hesselink. 29, Fr, van Staaldui nen zn 29, M. T. Hanemaaijer 29, G. Dekker 28, IJ. Boekestijn 27. A. van Staal duinen 29, J. van zwienen 26, H. van Woerden 29, G. Bakker 27, S. verkade 26, A. Moerman 27, J. w. Groenewegen 29, P. Boekestijn 23. Fr. v. d. Wel 26, A. J. v. d. ol 27, P. v. d. Pol 27, J. J. van Buuren 30 en A. van Buuren 23 punten. MAASLAND De bruto opbrengst van de sjoel-, schiet- en kegelavond ten hate van het orgelfonds bedroeg ƒ2981.40. De kosten waren 1706,48. zodat een net to-opbrengst van jf 1274,48 resulteert. MAASSLUIS Op de kruising Govert van Wljnkade en de Industrieweg botsten een personenauto en een fietser. De bestuurder van de personenauto de negen tienjarige C. de N. kwam uit de richting Schanshoofd en wilde de Industrieweg op draaien. HU maakte de bocht .te krap en merkte bij het naar links gaan de fietser H. S. (26) die stilstond om de auto voor rang te geven niet op. Bij de botsing die volgde kwam de flets onder de auto te liggen. Er waren geen persoonlijke onge vallen. HOEK VAN HOLLAND Gedurende drie dagen ln de kerstvakantie hebben scholieren, onder leiding van de heer A. A. Louw, deelgenomen aan een groot ta- feltennlstomool. georganiseerd door de Rotterdamse stichting voor de lichamelijke opvoeding. Voor wat betreft de meisjes van 12 en 13 jaar ontmoette'de zeer sterk spelende Karin Apeldoorn reeds in de tweede ronde de uiteindelijke winnaar van deze afdeling en in de derde game werd zij met 26—24 uitgeschakeld. BU de jongens van 11 Jaar wist Freddy v. d. Bergh na verscheidene zee.r ïware partijen overeind te blijven tot hij van de 246 spelers bij de sterkste tien de eindstrijd in ging. Jammer genoeg werd hij ln die eindstrijd door een Uehte inzin king uitgeschakeld en hij vlei juist bulten de prijzen. BIS de I3-jartge jongens had Paul valke nier meer succes door zich na lange strijd bij de vUf beste spelers te klasseren. De vijf overgeblevenen moesten op de derde loinooidag speien om vUf zeer fraaie prij zen. waaruit Paul tenslotte als eervolle derde eindigde. VLAARDINGEN De heer J. E. Eg berts uit de Datheenstraat 174 (tel. 350902) is met Ingang van 1 Januari secretaris geworden van de Vlaardlngse Christelijke Besturenbond. Zijn voorganger was de heer P. Broek van de Dirk de Derdelaan. UTRECHT De 69-jarige heer H. J. Majolee uit de Pekstraat in Utrecht is dinsdag dood in zijn woning aan getroffen. Volgens de politie is de man al op 29 december een na tuurlijke dogd gestorven. •VLAARDINGEN Gcborea: Valerie An drea. d.v. H. H. Vleesenbeek en A. A. woltman. Burg. lUpptngstr 153 te Maassluis; Johannes Teunis. z.v. J. T. Groeneveld en C. Brobbel, van .Viandenstr 73; Jacobus Adrianus. z.v, J. A. de Jong en j. B. van Overbeek. Rozenburg. Lange- plaat 71; Johanna, d.v. M. Oversluizen en J, C. Mostert, Mr. verschuurstraat 62: Jo hannes, z.v. P. L. den Breems en A. Koetsier, Landstraat 27: Petronella, d.v. J. H. van Rijswijk en J. A. Dries, Melis Stokelaan 16; Jacob Gabe, z.v. J. Erkelens en J. van der Veen, Maassluis Joz. Israëlsln 23; Johanna Ambrosina, d.v. F. L. Assenberg van EUsden en J. A. van vliet, Arn. Hoogviietstraat 49: Julienne Georget te Maria, d v J. W. Nederend en G. E. Hoogeveen. Brede Havenstraat 8; Hlflegon- da Cornelia. d.v. K. Visser en M. H. Borsboom, van Hogendorplaan no. 129 D: Samuel Rudolf, z.v. S. verburg en w. Bos, Oosterdwarsstraat 19; Mieke Elizabeth, d.v. W. D. van den Bosch en E. van der Bijl, Johannes van Bijnenstraat 26; Edward. z.v. F. H. Blumers en H. van der Hoeven, van Hogendorplaan 1700: Adriaan. z.v. C. P. van Beveren en D. W. Oostelijk, Curacao- laan 106: Yvonne, d.y. G. Tol en D. G. E. Huizer, Wagnerstraat- 4c; Xera Joflna. d.v. G. S. Brouwer en R. Nijhoff, Rozenburg, Konlngtnneiaan 15; Johanna Jacoba Maria, d.v. P. A. Snijders en N. Kraaijeveld, Soendalaan 55; Johannes Jacobus, z.v. A. de Jong en J. Colbé. van Hoornbeekstr 3c. VLAARDINGEN Getrouwd: Martin Pieter Poot 22 Baronlelaan 7 en WUlemlna van der Kooij Holy weg 57; Roelof van Brandwijk 23 Burg Pruissingel 26 en Ca- tharina Wiihelmina van Halderen 23 Spoorsingel 162c; Jacob Timmer 24 Swee- iinckstraat 133 en Cornelia Janna Noord- hoek 21 Markgraaflaan 39; Dingeman Kie vit 22 Rotterdam Bruijnstraat 10b en Maar- tje van Embden 20 Leliestr 9; Peter Ray mond Bellinger 25 Seattle USA en Adriana Pieternella Groen 23 SurinamesSngel 47; Evert Arie Schipper 22 van Wesembe- kestraat 171 en Franclna Hendrlka Catha- rina Bakker 21 Vettenoordstr 21; Eichhorn Pieter 21 Kethelweg 76 en Ada Pulk 20 Arn Hoogvlletstraat 6D; Derk Walraven 24 Rot terdam Bovendljk 59 en Wiihelmina Maria den Boer 17 Kemperstr 30b; Axle Cornells Fool 24 Btllltonlaan 117c en Adriaantje Vink 19 Callenburgstr 85. Geboren: Ada bv C Staal en J M C Bakker Maassluis Schubertlaan 47; Elisa beth Theresla Maria dv C Kornmann en C G M Odljk Zeemanstr 44; Janette dv LJ L Herrewijnen en Grietje Edens 2e Maasbosstr 21; Michel Jörgen Henri zv G MeUerink er: H A Otte. Spechtlaan 668: Margaretha dv p Sas J van Ekelenburg FI de vijfdelaan 182. Overleden: Arij Scheller 78 wed van G A Koster Schiedam Goeman Borgesiusln 11; Adriana Doelman 70 wed van W Moer man Wilhelminasingel 24; Johanna Marga retha Polderman 78 cchtg van P Polder vaart HoLystnge! 4; Maria Margrleta de Busschere 81 wed van L de Graaf Madoe- rsstr 79. Getrouwd: Izaük Paalvast 19 en Johanna Huibers 17. MAASSLUIS Geboren: Aede Hessel zv H v d Weij en G Kruize; Rudolf zv E Wijnhorst en w de Jong; Mark Han zv J A Hummelen en R Andriessen: Jannetje Wiihelmina dv A visser en H Ohlsen: Frank zv L G F Raljmaekers en L Cats; Pieter Leendert Cornells Jan zv P Huisman en M Bravenboer; Arjen zv A A- Varekamp en Y MeuldUk; Maria Anna Francisca dv A J L de Klerk en A M A Th v Lieshout; Adrianus zv P Kool en J Doelman. Ondertrouwd: W J J van Dijk en C M M van der Maarel; G Wijnhorst en C Mostert. Getrouwd: N Plugge en H Keljzer: C van der velde en N H Boutkan. HOEK VAN HOLLAND Geboren: Ma rianne C A dv G J M de Bruijn en M P van Mil; Elisabeth L dv H van Wilgenburg en G Jasperse; Abraham zv P Schmaal en W Panjer; Arjan P zv A van Nleuwkerk en J J de Graaf. Ondertrouwd: H N F van den Hoogen 20 en W Slinger 20. Getrouwd: A van den Burg 22 en G Kuljpers 20; T van der Kaaij 18 en W J Keedij'k 18; J W Bonte 22 en G van der Pijl 19. "LTEBT U ook al met de metro -*■ gereden? Ik wei en met mij en vandaag vele duizenden. Zoniet, dan kan ik u aanraden in deze week van proefrijden eens een rit te ma ken. Het is een sensatie om met dit voor ons land unieke middel van openbaar vervoer te reizen. Want het is in het Rotterdam van van daag toch ongehoord om in twaalf minuten van diep in Zuid tot naar het Centraal Station te rijden. Nie mand die dit met eigen vervoer of met het bovengrondse RET-net presteert. Behalve de duizenden die kenne lijk met plezier nu al van de metro gebruik hebben gemaakt, is ook de RET verheugd. Blij dat de hele gang van zaken naar genoegen verloopt en de toeloop behoorlijk is. Het was gisten de eerste dag dat het pu bliek dus werd toegelaten een belangrijke dag voor de mensen van ons openbaar vervoer. Om twaalf uur gingen de eerste trei nen van start en reeds ver voor die tijd stonden mensen te wach ten bij de ingangen van de di verse stations, nieuwsgierig van hoe het nou zou zijn met die metro. Bij de kaartjes-automaten en de ont- waardingsapparatuur was het nog wel even wennen, maar overal ston den mensen van de RET bij om tekst en uitleg te geven. En als je het één keer hebt gedaan, weet jé- het. p ELDtn- de'-automaat, kaartje trekken, in de apparatuur stop pen en doorlopen. Abonnementhou ders en kinderen via een aparte doorgang. Drommen mensen op de perrons. Daar hoorde ik wel af en toe de opmerking dat de perrons wat smal zijn, maar ook dat is een kwestie 'van wennen. Tot die reizi-; gers van de eerste uren behoorden ook de direktie-leden en andere top-functionarissen van de KET, die zelf wilden zien hoe alles verliep. Er waren ook mensen bij die niet op het nieuwtje afkwamen, maar direkt; gewoon gebruik maakten van het; vervoermiddel, hetgeen bleek uit tassen, pakken e.d. die ze meesjouw den. v. ;'i' Waar we ook nog aan moeten wen nen is het niet te ver over de per-, rons hangen om te kijken of er een trein aankomt. Dat is gevaarlijk en - de RET-mensen die in de glazen hokjes op de perrons zitten, moesten dan ook onophoudelijk per micro foon waarschuwen dat niet te doen: „Niet te dicht bij de rails komen". Nog gevaarlijker is wat ik van enkele jongens zag. Ze liepen over. de rails van het ene perron naar; het andere. Levensgevaarlijk. Nie' al leen vanwege een naderende t „in, maar ook vanwege een aanraking van de stroomraiis. Die is dodelijk! Ouders, prent het uw kinderen goed in en doe zelf ook nooit zo gek. Nooit en te nimmer op de rails gaan. Een andere kreet die ik vanuit de hokjes hoorde is;. „Niet meer instappen.". Dat wordt gezegd als de trein op punt van vertrekken staat en ook het instappen te gevaarlijk wordt. Nog iets over dat instappen. Ik zag heel veel mensen een echte stap maken, zoals ze gewend zijn in bus of tram te stappen. Maar dat is niet meer nodig, want de perrons liggen op vrijwel gelijke hoogte-met de treinen. Je loopt er als het ware in. Dat waren zo maar een paar in drukken van onze metro. Voor mij was het niet zo nieuw als voor u, want ik heb er al eerder mee mogen rijden om u ervan te vertellen. Toch ben ik er steeds weer van onder de indruk. Laatst zei de RET-direkteur me: „Dat is pas openbaar vervoer". Ik hoef er niets aan toe te voegen, want dat is het. AFKONDIGING Burgemeester en Wethouders vaai Schic-oaan brengen ter openbare kennis, -dait de 5e verordening tot wijziging van de precamkxrechfcen, de 4e ver ordening tot wijziging van de verordening straat- en riool- belasttng en de 5e verordening tot wijziging van de Jegesver- ordendng door de Gemeente raad van Schiedam vastgesteld op 23 oktober 1967 bü Konink lijk besluit van 7 december 1967. nr 11 is goedgekeurd. De verordeningen treden in werking op 1 januari 1968. Schiedam. 30 december 1S67. Burgemeestr en van Schiedam, Wethouders De Burgemeester, H. ROBLFSEMA. De Secretaris, M. J. BLOK. BEELDVERHAAL VAN VLAAR0IN6EN Verkrijgbaar bij de boekhandel en bij de uitgever: Beeldverhaal van Vlaardingen deel 2 is alweer zo'n kostelijk boek; met meer dan 140 oude foto's en prenten, de meeste uit de periode. 1890 tot 1925, voorzien van boeiend com mentaar. 189 pag., - gebonden 17.50 veerp'ein 27 vlaarstlngen tel. 34 37 90

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1