99 Concurrentie verwacht bij Noordzeevluchten Metro kreeg op eerste dag 23.165 passagiers Meisjevan 12 aangerand Weekabonnement mislukking en succes RET-tekorten zullen tot f 31 miljoen stijgen Veel plannen voor 1968 in behandeling Elisabethkerk wordt nu r. k. kathedraal HflIoUfröaniiner LEIDER-VAN EUROPESE „ZWARTE MACHT": WE PREDIKEN THANS REVOLUTIE EN GEWELD R. G. Jurgens weg bij Unilever KLM en Schuller gaan samenwerken m RET-directie is „gematigdMij:' Nieuw opinieblad Internatio yoëgt lioRtbedrijLKameii:: Kerkbouw weer mogelijk m Schipper vermist TWEE JAAR VOOR BEZITTEN VAN VALSE DOLLARS DE ROTTERDAMMER A DONDERDAG 4 JANUARI 1968 FANATIEK AMBONEZEN NEDERLAND? HAAT 'Sï GOD BROWN mm v-Sps* Gunstig Pagina 4 We zijn het praten met de Manken moe" (Van onze speciale verslaggever Link van Bruggen) A MSTERDAM Black Power - Zwarte Macht. De vice-president •UL van de Europese Black Power-beweging, ook wel Universal Coloured People's Association genoemd, is op het ogenblik in Nederland, om precies te zijn: in het Noordhollandse dorp Ouden dijk, waar hij gelogeerd is bij zijn vriend Ruurd Groot. „Black Power", zo zegt hij, „is een naam voor een nieuw stadium in net revolutionair bewustzijn van Een nieuwe strategie, die zich de zwarte mens. tionair bewustzijn van de zwarte mens. Een nieuwe strategie, die zich niet alleen tot de Verenigde Staten beperkt, maar wereldomvattend is. We zijn het nutteloos praten met de blanken moe. Nog nooit is daar iets positiefs mee bereikt. Wij prediken thans de revolutie en het geweld." Het zijn krasse woorden, die niet nader worden uitgewerkt. De 42-ja- rige A joy Ghose, die van geboorte Indiër is, maar qp een Engels pas poort reist hij woont al een jaar of tien in Londen is zo radikaal dat hij alles wat blank is over één kam scheert. Het verleden, het im perialisme, het kapitalisme alles zit hem hoog. Fanatiek, toch tegelijkertijd bewo gen, beweert hij dat zijn beweging ook niets van de zogenaamde libe rale progressieven moet hebben. Al leen 'als de laatsten bereid zijn op mensen met eenzelfde huidskleur te schieten (hij bedoelt blanken), zou den ze misschien nog worden geac cepteerd. Tegen mij zegt hij dat ik toch niet mag schrijven wat Black Power in feite wiL Laat staan dat ik er sym pathie voor mag hebben. Ik ben een loonslaaf, met andere woorden: een broodschrijver. Ik verlies m'n baan, als ik werkelijk zou registreren hoe de zaken ervoor staan in de verhou ding tussen blank en zwart. Ghose woonde lange tijd irs Birma, BOTTERDAM De heer R. G. Jur gens zal op 1 mei aftreden al3 vice-voor- sdtter van de raad van bestuur van Uni lever N.V. Hij is 27 jaar lid .van deze raad geweest Hij wordt opgevolgd door ir. G. D. A. Klijnstrr., die al sinds 1955 deel uitmaakt van de raad van bestuur. Voorts zal mr. C. T. C. Heyning (49) worden voorgedragen als lid van de raad. Mrt Heyning kwam in 1950 op de juridische afdeling van Unilever in Rot terdam. In 1960 werd hij voorzitter van de -directie van Van den Bergh en Jur gens in Rotterdam en twee jaar later lid van de directie Nederland van Unilever. Sinds 1964 is hij lid van de directie Unilever-Frankrijk. in Rangoon. Hij was (is?) commu nist en werd in Londen tot een boete van by'na driehonderd gulden ver oordeeld, omdat hy niet-blanken zou hebben aangezet geweld tegen blanken te gebruiken. Men kan het hpm niet aanzien. Z'n tengere figuur en zijn fijnbesneden gelaat passen, eerder bij het predi ken van geweldloosheid. Slechts het Mao-speldje op de borst en daaron der de badge van de gekromde sprongklare panter symbool van. Black Power duiden op agressivi teit, die z'n vaak overtrokken aan klachten uitdragen. Wat doet hij In Nederland? In de eerste plaats zich oriënte ren op het „kleurlingenprohleem" en zich documenteren over de hier te lande gevestigde Ambonezen en de vroegere relaties met Indonesië. In de tweede plaats om een blanke groepering te vinden, die bereid is Black' Power met geld 'te steunen. Het Europese hoofdkwartier in Lon den, waarvan de Algerijnse novel list en dramaturg Obi Egbuna de leider is, heeft dringend behoefte aan een eigen gebouw, omdat het nergens kantoorruimte kan huren. Dan wil hij nog onderzoeken of het mogelijk is hier propagandama teriaal te laten drukken. In Enge land schijnt dit ondoenlijk te zijn, omdat de meeste drukkers, die be naderd worden, voor de per bedan ken. Ik behoor kennelijk ook niet bij de mensen, die hij zoekt. Het hele maatschappelijke lees: blanke bestel dat hij zo verafschuwt, wen telt hij op me af. Hef is jullie dit en jullie dat, terwijl hij niettemin be minnelijk blijft. Ea Nederland? - „Een naam, die door de bedreven slavenhandel nooit zou worden verge ten. Denk eens na over de uitbui- tingsmethode in Indonesië!-En wat doen jullie nog ia de Antillen?" Het verzet, dat aanvankelijk in me bruist, geef ik al spoedig op. Het heeft geen zin. Black Power in de gedaante van Ajoy Ghose slaat me met alles wat m'n voorvaderen in de koloniën misdaan hebben, om de oren. Ik vraag nog slechts en re gistreer. Ghose's theorie is dat 86 procent van de mensheid niet-blank is. Het zwarte, het bruine, het gele en het rode ras, de kleurlingen niet te ver geten, alles en iedereen zullen zich ten laatste onder de banier van Black Power scharen. De dagen van de blanken zijn geteld. Met hun eigen methode,hun eigen taktiek,/ zullen ze "het", onderspit delven. Eerlijkheidshalvemoet vermeld worden dat de Indiër ontelbare zwarten haat of veracht. In Kenia en Ghana bijvoorbeeld wonen „werk tuigen van de blanken". Kongo, met name het staatshoofd Moboetoe, Is al evenzeer in de ketenen van het Wes ten geslagen. Als Ajoy Ghose plotseling zegt: „"We willen geen bloedbad", wijs ik hem op de tegenstelling die daarin schuilt. Black Power wil immers al leen geweld gebruiken? De correctie is er meteen. „Wat ik bedoel is dat we slechts in vrede met de blanken kunnen leven, als dezen onze voorwaarden accepteren. De (Van een onzer - verslaggevers) ROTTERDAM KLM- Nooïdzee Helikopters en de luchtvaartmaatschap pij General Aviation, die beide een rol willen spe len bij de bevoorrading e.d. van booreilanden op het Nederlandse conti nentale plat, zijn ak koord over een werkver deling. General Aviation heeft drie helikopters beschik baar, de KLM twee zij het grotere. De verdeling is gebaseerd op de capa citeit der vloten, aldus directeur Eelco Schuller van Gen. Aviation woensdag. De KLM-heli- kopters zijn vooral be stemd voor het vervoer van vrij grote aantallen personeel, bijv. voor af lossing. General Aviation zal zijn arbeidsterrein zoeken in het verplaatsen van kleinere groepen en van onderdelen e.d. Deelneming in een gro ter geheel vindt de heer Schuller niet nodig. „Het is prettig," zei hi!, tegen over de ondernemingen te kunnen stellen dat Ne derlandse bedrijven alle voorkomende werkzaam heden kunnen verrich ten." General Aviation zal in april een vijfper- soons Agusta Bell 206 a (jetranger) in gebruik nemen. Deze heeft een kruissnelheid van 200 km en een actieradius van 500 a 600 km. De heli kopter kost 324.000 gul den en is speciaal be stemd voor dit werk. General Aviation, het vroegere Aero Ypenburg, is sedert 1951 actief m de luchtvaart, eerst uit sluitend met helikopters, nu ook met vliegtuigen. Het bedrijf houdt zich bezig met reclamevlie- gen, opleiding van pilo ten, sproeiwerk, controle op pijpleidingen e.d. In het buitenland deed het ervaring op met olie-ex ploratie en exploitatie Duidelijk is dat er felle concurrentie zal ontstaan in het verlenen van diensten aan de maat schappijen die op het continentaal plat opere ren. De KLM zal moeten con curreren met de nieuwe maatschappij Schreiner Bea Helikopters NV (zes tig procent Schreiner, veertig procent British European Airways) die in april zal starten met soortgelijke activiteiten. Schreiner heeft daarvoor een Sikorsky S 61 N he likopter gekocht, een ge lijke machine dus waar mee de KLM gaat vlie. gen. De BEA heeft opge richt de BEA Helikopters Ltd die vier van derge lijke machines inbrengt. SBH kan dus beschikken over vijf grote helikop ters. De bedoeling is dat de Nederlandse machine van Schreiner op de Rot terdamse luchthaven wordt gestationeerd (ver moedelijk m de nieuw te bouwen hangar). Van welke plaats uit gewerkt zal worden, is nog niet bekend. De olie maatschappijen hebben nog geen beslissing ge nomen. 1 '"•j. kern hiervan is overdracht van de gevestigde blanke macht aan ons, nïet-blanken. Wij wensen geen dis criminatie meer op grond van huids kleur, die slechts pigmenten tot basis •heeft. We willen niet meer in ar moede leven, uitgebuit of slecht be taald worden. Het superioriteitsge voel van het blanke ras is een afgrij selijke arrogantie." Gelooft Ajoy Ghose in God, of al thans een god? „Ja", antwoordt hij, ,4» Mao Tse- toeng. Hij en Fidel Castro zijn voor mij, voor de hele beweging trou wens, opperwezens. Jezus Christus behoort ongetwijfeld tot de grote revolutionairen van de wereld. De blanken hebben van hem de Messias "gemaakt. Hierdoor werd hij geeste lijk ontmanteld. Over geestelijk gesproken: als men zijn maag niet gevuld krijgt, wijdt men. hier geen enkele gedach te aan. Pas als men gesettled is, een goed betaalde baan heeft, en geen levensangst meer behoeft te hebben, gaat het geestelijke een rol in het mensenleven spelen." De Indiër die, Black Power in Eu ropa vertegenwoordigt, veracht de Amerikanen het meest. Niet alleen om hun geld, waarmee ze „alles den ken te kunnen kopen", maar ook om hun optreden in Vietnam, en hun ontwikkelingshulp, „waarmee ze slechts zieltjes proberen te winnen". Toch kan hij niet nalaten te zeg gen z'n haat en z'n agressiviteit komen door deze opmerking mis schien wel het sterkst naar voren dat hij elke Amerikaanse piloot die z'n bommenlast boven New York in plaats van boven Hanoi afgooit, met de hoogst denkbare orde zal be- belonen Over Stokeley Carmichael, leider van de Black Power-beweging in de Verenigde Staten, zegt Ajoy Ghose: „Hij is een messias, en afgezien daarvan een groot geleerde. Hoewel hij als doctor in de psychologie een comfortabel bestaan zou kunnen lei den, heeft hij zijn hele lichaam en leven asm onze zaak gewijd." Cassius Clay, alias Mohammed Ali, die zich een wereldtitel boksen zag ontnomen zomede in de gevangenis werd gezet, omdat hu weigerde als Amerikaans soldaat naar Vietnam te worden gestuurd, noemt de anti- blanke revolutionair de grootste held ter wereld. „Hij heeft de ogen ge opend van ontelbare zwarten, brui- •nen en kleurlingen. Hij bracht het grootste offer dat iemand brengen kan." Rapp Brown, die, anders dan "Sto keley Carmichael, geen theoreticus maar prakticus is, moet volgens de Indiër met veldmaarschalk Mont gomery worden vergeleken. Z'n tak- tiek is alleen nog wat beter. De re- -eente rassenonlusten in de Ver enigde Staten zijn door hem georga niseerd. „Steden én huizen gingen door zijn toedoen in vuur en vlam men op." Ajoy Ghose, revolutionair, Intel lectueel, die ik probeer, maar niet kan begrijpen. Hij is een kind van deze tijd, meer nog: een produkt van de fonten van blanken. Het meerder- waardlgheidscomplex wordt gevoed door minderwaardigheidsgevoelens („Intellectueel", zegt hij, „sta ik boven de meeste mensen, die my de afgelopen dagen hebben geïnter viewd."). In de grond van mijn hart heb ik medelijden met deze eenzame vech ter. die zich bovendien nog in wazi ge Nederlandse kringen bevindt. Z'n toekomstvisie wortelt in het verle den. Zonder het misschien zelf te weten, is hij de bekrompenheid zel ve, omdat hy geen rekening houdt met de nieuwe generatie die inmid dels is opgestaan. Er wordt naar rassengelijk- heid en niet naar rassendiscri minatie gestreefd. Slechts een paar volkeren in de moderne we reld zijn verantwoordelijk voor de bitterheid, waarvoor deze In diër een uitlaatklep zoekt. -v u w (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De eerste metro dag heeft 23.165 passagiers opgele verd. De KET verwacht, dat na de publicaties van gisteren en de t.v.- beelden over de metro er in de ko mende dagen, en vooral in het week einde een nog veel grotere drukte is te verwachten. Na die eerste dag was de RET „ge matigd blij". Dat blij gold de bevre digende treinenloop. Er deden zich geen grote storingen voor. Het opont houd bedraagt tussen de een en drie minuten of hadden betrekking op het uitvallen van licht en dergelijke. AMERSOORT Een ongeveer 30-jarige man heeft in de bossen van Birkhoven een 12-jarig meisje aan gerand. Hij gaf voor van de politie te zijn en hield haar aan, omdat haar achterlicht niet zou branden» De man beval het kind achter-op-zyni fiets te gaan zitten, onder',"de belofte dat hij haar met zjy'n auto,-die in het bos stond, thuis zóu brengen." In het bos randde hy het kind aan en ging er vandoor. Het meisje werd, geheel overstuur, door een automo bilist- naar het politiebureau ge bracht.". t ROTTERDAM Sinds dinsdag 2 ja nuari worde de schipper van het m.s, Anna Lena, loggende Berghaven (Hoek van Holland), vermist. De schipper is genaamd: Pieter Bakker, hij is 63 jaar oud en woont Ju Sliedreeht. Omdat de mogelijkheid bestaat dat de man ver dronken isn'werd door personeel van de rivierpolitie drie uur lang in de Berghaven gedregd..Bit léverde echter geen resultaat-op. Het onderzoek wordt voortgezet. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De directeur van de SET, drs. C. G. van Leeuwen, heeft in zijn nieuw jaarsrede meegedeeld dat het tekort van de RET over 1967 31 miljoen zal bedragen, zeven miljoen meer dan in 1966. Een deel van het extra verlies is ver oorzaakt door het invoeren van de weekabonnementen van 3,50 of vier gulden. Volgens de heer Van Leeuwen is het dus deels een groot succes, deels een mis lukking geworden. Door de grote vraag, er zijn vijftig duizend van dergelijke abonnemen ten m omloop, bleek van een meer opbrengst van de gewijzigde ta riefstructuur op basis van vijftig cent per rit geen sprake. Dat was wel de bedoeling. Succesvol was de invoering omdat de doeleinden, zoals vereenvoudiging een aanpassing van de tarieven aan een toekomstige mechanisatie en een rwrwt c 1 V T&KvX -f77 AMSTERDAM Het nieuwe opinie weekblad dat begin maart zal ver schijnen bij de uitgeverij De Lage Lan den. krijgt de naam Absent. Hoofdre dacteur van het blad, dat m de vorm van een magazine zal verschijnen, wordt de heer C Bauer, vroeger ad junct-hoofdredacteur van Elsevier's weekblad. DRS. G. C. v. Leeuwen succes en mislukking vermindering van het oponthoud aan de halten wel werd bereikt. Bijna dertig procent van het ver voer wordt nu betaald met week abonnementen. Het aantal ritten op enkele reisjes is gedaald tot zes pro cent. De daling van het aantal passa giers was iets geringer dan in 1966. Aan het einde van het jaar werd de teruggang zelfs tot staan gebracht Volgens de heer Van Leeuwen heb ben de wijzigingen in het lijnennet behalve ongunstige ook gunstige ge volgen gehad. Het vervoer met de nieuwe lijn 6 nam met vijftien pro cent toe. Voor de RET zal 1968 ook weer een moeilijk jaar worden. Er staat nog al wat te gebeuren. Het begin van de doortrekking naar Hoogvliet: hopelijk zal het eerste deel (tot aan Pendrecht) nog voor het einde van 1970 in gebruik gesteld kunnen worden. De RET moet daarvoor reeds nu nieuwe treinstellen, sporen en beveili gingsapparatuur bestellen. Op de lijnen Z, 6, 62 en 63 zullen mobilofoons dit jaar worden ge plaatst Bovendien wordt begonnen met het aanbrengen van ontwaar- dfngsapparaten in tram cn, bussen. Eind 1968 zal lijn 5 naar Sclilebroek worden verlengd. In de loop van het jaar wordt begonnen met de aanleg van de tram naar de Alexaraierpoï- der. Er is verder een nieuwe bestelling van standaardbussen te verwachten. Op 10 februari zal de nieuwe over eenkomst van de streekvervoerders over het opnemen van RET-passa- giers van kracht worden. Tenslotte, aldus de heer Van Leeu wen. zullen er intern nieuwe efficien- cy-maatregelen worden ingevoerd. Het j'aar 1967 was volgens hem voor de EET zeer belangrijk. Er waren voor het openbaar vervoer belang rijke ontwikkelingen. De regering zegde steun toe voor grote projecten en bijdragen in de tekorten. Er werden besluiten geno men om de metro door te trekken. De RET-directeur was bijzonder verheugd over de gunstige reacties van B. en W. op het idee jaarlijks f25 miljoen te reserveren voor de aanleg van de oost-west metro. „Zo wordt planning op langere termijn mogelijk", zei de heer Van Leeuwen. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Conform de eis van de procureur-generaal heeft het ge- rechtsbof vanmorgen de 27-jarige Brit se vertegenwoordiger Barry Thomas McC. uit Birmingham veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest wegens het in bezit heb ben van valse biljetten. De man probeerde de biljetten in het Rotterdams Centraal Station in beta ling te geven. Ter zitting zei hij de biljetten voor iemand in Engeland naar het vliegveld in Ostende te brengen. Daar bleek echter niemand aanwezig. De procureur-generaal veronderstelde dat McC. deel uitmaakt van een inter nationale organisatie in valse dollar biljetten. De rechtbank in Rotterdam had de Brit in juni vorig jaar tot twee jaar veroordeeld. De vijf-minuten dienst kon goed worden gehandhaafd. Een reserve- treinstel op het emplacement aan de Brede Hilledijk hoefde geen dienst te doen. Problemen deden zich nog wel m de stationshallen^ voor. Soms weiger den de kaartjesautomatén of de con- troleapparatuur. Er waren Engelse monteurs die onmiddellijk ingrepen. Ook viel wel eens een tourniquet uit. Een groot deel van het reizend pu bliek bestond uit kinderen die de laatste dag van hun Kerstvakantie op plezierige wijze doorbrachten. Uit baldadigheid werden de roltrappen door de jeugd vaak stilgezet. Maar ook dat is een kwestie van wennen... Deze proefperiode duurt ^ot jen met* 9 januari,-dagelijks van I2-'1ot 19 uur en de twee laatste dagen van 15 tot 22 uur. 'ROTTERDAM nam (op proef) - zijn metro z» gebruik. (Op de, perrons heerste- een „echte" i r drukte. j* V ROTTERDAM De wad -van. bestuur' van de InternaUo-sroep .deelt. mede. uit ter bevordering van een efficients zang van zaken de Nederlandse houtbedrijven van de groep per i januari .196? ir» één maatschappij zijn samen gevoegd. Be Acti viteiten van deze bedrijven- Houthandel Alberts, houthandel c. Berger, houthandel Van Gurp, houthandel Internatio en-c.-H Timmermann en zonen, zifn-mi «nterge- hracht Jn de n v. Verenigde* internatio Houtbedrijven, gevestigd te ""Rotterdam Deze vennootschap heeft een maatschap pelijk kapitaal van Z» 000 0S0-' Waarvan geplaatst en gestort f i.ttJO ooo pc; dUTctle ■wordt gevoerd door de heer X- Stutp. adjunct-directeur Is de heer H. Stravers. JDc vennootschap heeft haar hdofdkajv' toor te Rotterdam en vestigingen en filia len in Dordrecht. Goes, inleen, Middel burg. oostbuns. Hotte,"dam, Steenbergen en vilsBingeh. In de leiding van ,de verkoopvesugingen wordt geen wUzigmg gebracht, met dien verstande.rdat de directeuren van de voor dien afzonderlijk optredende n.v.s in c.e nteuwe structuur als vestiglngsletder zul len, optreden. In verband met deze samen voeging van bedrijven zai het directoraat houlzafcen Internatio worden opgeheven. Naast vergrote efficiency door centra lisatie van een aantal werkzaamheden, be vordert deze samenvoeging de mogelijk heid tot een acüeve benadering van de te verwachten ontuikkellns In de houtbran che. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De St. Elisa bethkerk aan de Mathenesser- laan is aangewezen als de nieuwe kathedraal van het bisdom Rot terdam der r.k. kerk. Als zodanig volgt dit bedehuis de kerk aan de Westzeedijk op, die zoals men weet is verkocht. De voormalige kathedraal zal het veld ruimen voor een groot kantoor pand dat aannemer J. v. d. Vorm er gaat bouwen. Inmiddels Is men be gonnen met de afbraak van deze gro te kerk. Over een half jaar kan deze operatie voltooid zijn. Het kerkbestuur der betreffende parochie ontving voor gebouwen en grond ruim vijf miljoen. Een half miljoen daarvan is aangewend voor het aflossen van schuld, die nog rust te op de verkochte kerk, voor inrich ting en verbouwing van de Een- drachtskspel (die als parochiecen trum in dit gebied de kathedraal ver vangt) en van een pastorie. Van de overige vierenhalf miljoen Is vier miljoen aan het hisdom geschonken. Daarmee kan o.a. de kerkbouw, die de laatste tijd gestag neerd was, weer enigszins ter hand worden genomen. Drie kerken zullen nu met behulp van deze som van de grind kunnen komen: de St. Cecilia- kerk in Alexanderstad, de Weder komst van de Heer in Hordljkerveld (IJsselmonde) en de Pastoor van Arskerk in Den Haag. Tot slot verstrekte het kerkbestuur een half miljoen als lening aan het T\E St. Elisabethkerk aan de de Mathenesserlaan, die als kathedraal is aangewezen. fonds kerkbouw van het bisdom, te gen een rente vac vijf procent Pastoor J. Grimbergen van de St. Elisabethkerk, krijgt als pastoor van een kathedraal de titel plebaan. Voor het overige verandert er m deze kerk weinig. "Wel krijgt de officiële bis schopszetel (een soort troon) er een plaats. De kerk zal maar een enkele keer per jaar ais kathedraal funge ren, zoals bij het wijden van priesters, In 1907 begon de bouw van de St. Elisabethkerk naar het ontwerp van architect P. G. Buskens. Pas in 1922 werd de kerk officieel m gebruik ge nomen. Toren en voorste deel kwa men namelijk later gereed. In 1941 werd het complex bij een bombarde ment beschadigd Enkele jaren gele den werd het mterieut aangepast bij dé nieuwere liturgische inzichten. vaa 50 jaar geleden De vredesonderhandelingen. St, Pe- teisburg, 3 JanuaiL (Reuter). De maxi- mallat*sche regeering heeft aan de cen trale mogendheden voorgesteld, om de besprekingen te Stockholm \oort te zet ten en'maakt tegelijkertijd bekend, dat tij we-igert het Oostennjksch-Duitsch^ voorstel aan te nemen, dat vervat is in ie twee artikelen, die betrekking hebben op de bezette gebieden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 2