Vasthouden aan demarcatielijn van regering pand monumentenlijst Grond postkantoor Tuinlaan te klein voor schouwburg IRI Burgerlijke stand AGENDA. BOOT Eerste hoogbouw van .Elementum" klaar GLAS Geen interesse voor Eskimo s AAN ffilUN JAMS Van De Hoek tot Viaardingen i Rhha 7^ Ds. G. Biesbroek neemt afscheid Voor ouders draait Fico jiihileumfilm m '*r C.V. GLASTECHNIEK "éi- HL Pi1 iIéi pE ROTTERDAMMER Natuurbescherming over zeehavenrapport DONDERDAG 11 JANUARI W* i 'n.v. verzekerings maatschappij cBmfeK de -&tmgz&nó? m IliMji üwrisëuhöHUëHlèH bi pefjjëifbelis: >e$tbiaakn-i'mhi tel.010-110004* om GGD-personeel met twee man aangevuld VLAARDINGEN Vandaag en mar gen '...en dagelijks SCHIEDAM inadaag. .et) morgnTi m en dagelijks mm- Waterleiding sprong 111 WOOllS JU Anm|M(liUu en hen libiSbli. I11 luimt! milium ei' 'lp kiutlu- éeti aaH deel. Hét is niet onmogelijk Hat dit seizoen nog enkele reizen worden, gehouden. Geen rijbewijs en auto was defect Bent ti de prijs vergeten? rr VERMEULEN T afeliermUteams zijn gewijzigd 3e INDUSTRIESTRAAT 11 TELEFOON 344775 mm (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM Dc contactcom missie v00r Natuur- en Landschapsbescherniing heeft gerea geerd °P hct üczer daS«n gepubli ceerde rapport van het Overlegor gaan Zechavenontwikkcling ZW-No- lerland. Zij houdt vast aan de bestaande demarcatielijn tussen Maasvlakte en Voorne. De commissie gaf desgevraagd de volgende verklaring uit: ,Be Contact-Commissie voor Na tuur- en Landschapsbescherming, het centrale orgaan van de particuliere natuurbescherming waarin ruim hon derd organisaties samenwerken, de Vereniging tot Behoud van Natuur monumenten en de Stichting Het Zuid-Hollans Landschap, die beide het grootste deel van de duinen en andere natuurgebieden van Voorne in eigendom hebben, zijn van mening 'dat bij de uitwerking van plannen tot vergroting van de Maasvlakte niet alleen met de economische groei maar ook met het leefmilieu reke ning moet worden gehouden. In dit verband wordt gewezen op de zgn. demarcatielijn tussen het ha ven- en industriegebied op de Maasvlakte en de groene ruimte van Voome. Deze planologische grens is in 1964 door de regering vastgesteld (en in 1967 door haar uitdrukkelijk bevestigd) om een evenwichtige ver houding tussen de belangen van de nationale economie en die van een gezond leefmilieu te waarborgen. Er is geen aanleiding aan het laatstgenoemde belang thans minder waarde toe te kennen dan enkele ja ren geleden; integendeel, nis gevolg van de stormachtige industriële ont wikkeling zijn juist in het Nieuwe Waterweggebied de vraagstukken op het gebied van de milieuhygiëne, het natuurbehoud en de recreatievoorzie ning duidelijker naar voren gekomen dan ooit. Pagina 3 2 A "•5^»iE5SS15I3S i fVan een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Nu de plannen van de BAV-Bank met het oude postkan toor aan de Tuinlaan niet doorgaan, zou rnen zich kunnen afvragen, of hier niet een schouwburg kan wor den gebouwd. De ruimte ervoor is echter slechts 1235 m2 en voor een normale schouwburg heeft men minstens een oppervlakte van 2000 m2 nodig. Of is het oude plan van een schouwburg aan de kop van de Plan tage wellicht nog levensvatbaar? Ter gelegenheid van het vijftigja rig bestaan van het Stedelijk Museum heeft het architectenbureau Brinkman, v. d. Broek en Bakema destijds een maquette van een cultu reel centrum op deze plaats geëxposeerd. Niet alleen een schouw burgruimte en een concertzaal zou den er komen, maar het complex zou tevens een feestzaal, restaurant en bioscoop omvatten. Een foyer voor recepties zou worden bijgebouwd. C3EEI E23K2J Voor een goede particuliere ZIEKTEKOSTENVERZEKERING kiest u dan het beste een polis van de RIJNMOND, PREMIE-TARIEF (tot 1-1-'69) Verpleging In klasse per aar per maand volw. kind volw. kind 228.- 137.- 20.33 12.22 Db 298.- 173.- 26.57 15.43 Ea 365,- 220.- 32.54 19.62 'Toeslagen bij hogere leeftijden: 55-60 jaar: 30%; 60-65 jaar: 50%; voorvrouw(en)-alleen tevens 30%. Per gezin wordt premie berekend voor hoogstens drie kinderen beneden 16jaar; voor studerende kinderen tot 27 jaar kinderpremie. In de verzekering is begrepen: verpleging in een ziekenhuis, sa natorium, psychiatr.inrichting, incl. bijkomende kosten, ziekenver- voer. Specialistische behandelin- 0êh inclusief medicijnen, röntgen foto's, (ab6rstor|üjtj-ö)derzóek, enz. (eigen risico per jaarf 15.-) ■jujsartskosten nedevcrzokeril kunnen worden Deze zou over een accommodatie voor tweehonderd bezoekers beschik ken en in de zaal zouden zevenhon derd mensen kunnen. Zoals bekend ondervond het plan veel tegenstand. De omwonenden dienden be zwaarschriften in bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en hadden ook Heemfcchut op hun hand. Maar in de loop der jaren zijn de adressan ten naar elders vertrokken, zodat er uit deze hoek geen tegenstand meer zal dreigen. Momenteel zal de kapi- taalsschaarste wel de grote tegenspe ler zijn van eventuele schouwburg plannen. Nu de HAV-bank deel uitmaakt van AMEV-groep. die in Utrecht of omgeving een nieuw, groot kantoor gebouw wil bouwen, kan men ver wachten dat de HAV-Bank en Nieu we HA V-Bank in de toekomst geheel of in ieder geval voor een groot deel uit Schiedam zullen verdwijnen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Met ingang van 1 februari zullen in dienst treden van de GG en GD de eerste verple ger L. A. de La Combe en chauf feur-brancardier L. van den Maag denberg. Hiermee zal het perso neelstekort bij de GGD, dat tijdens de behandeling var. ,de gemeentebe groting grote aandacht kreeg na een verkeersongeluk, grotendeels zijn op geheven. Toch blijft deze dienst met perso- neelsmoeilijkheden kampen. Binnen kort vertrekt directeur J. J. R, Buir- ma naar Apeldoorn. Bovendien is men er nog steeds niet In geslaagd een adjunct-directeur aan 'te'trekken. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het voor name woonhuis aan de Westho.venk.ade 45, dat op de lijst van beschermde monumenten staat en waarin sinds 1952 het Museum voor de Nederlandse Zeevisserij is gevestigd, is in het midden van de achttiende eeuw gebouwd. De be langrijkste argumenten om het ge bouw op de beschermde lijst te zet ten zijn de hardstenen onderpui met zware rococo-omarrientatie, de stoep met fraaie stoeppalen en het bordes met smeedijzeren hek. Omstreeks het midden van de negentiende eeuw heeft de familie Van Harwegen den Breems, Jcoop- lieden, koopvaardij- en y haringre- ders, in het patriciërshuis gewoond, liet kantoor en bedrijf zijn vermoe delijk voor een groot deel in het pand ondergebracht geweest, even als in het begin van de twintigste eeuw een kuiperij. In 1928 is het pand de gemeente te koop aangeboden. Deze .beschikte echter niet over de middelen (f 10.000). Ook gelukte het niet de Rijkscommissie voor Monumenten zorg, de Oudheidkundige Bond, de vereniging De Heemschut en „Hen- drick de Keijser" te bewegen de aankoop mogelijk te maken. Uit drukkelijk werd in de veilingaan kondiging vermeld, dat onder de verkoop niet was begrepen „De in de salon van het herenhuis zich bevindende betimmering en de deur naar de salon, welke afzon derlijk zullen worden verkocht". Dankzij de monumentenlijst ging de verkoop van de betimmering niet door. Alleen de wandbeschil- dering verdween geruisloos. Wot onder meer bewaard bleef, luas het vernieuwde plafond van een to neelschilder. Dit is bij de laatste restauratie van het gebouw vernie tigd. daar het geen enkele kunsthistorische waarde had. Nadat het huis enkele decennia door particulieren was bewoond geweest, verloor het zijn restje aanzien en fleur toen er een eet- en drinkgelegenheid in werd ge vestigd. Het staan op de monumen tenlijst is het behoud van het pand geweest gedurendede laatste 75 jaar. In I960 besloot clë gemeente raad tot aankoop van het zoge naamde Reedershuys om hierin het visserijmuseum te vestigen. Twee jaar later verrichtte commissaris van de Koningin mr. J. Klaasesz de opening. Als bijzonderheden meldt de mo numentenlijst nog het dwarse schilddak, bekroond door twee ge metselde schoorstenen met kappen. De sobere lijstgevel vertoont vier vensterassen met zesdelige empi- reschuiframen. Inwendig: gesneden binnenpui met deuren en snijraam, waarin klok in Bodewijk XVI stijl, De voorkamer is voorzien van geschilderde behangsels en geschil derd plafond. De gesneden schouw heeft Lodewijk XV-vormen Harmonie: Klein Wereldtoneel van Jan Nelissen. 20. Galerie C.C.C.: Hoogstraat 53, expositie schilderijen van Ineke van Doorne, 10 tot 18. Triangel: „Ons Aller Doel" brengt Hoog heid. uw kameel staat voor, 20. Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle Havenstraat II, tel, 318775. ook voor redac tie. tel. 366775. Klachten bezorging: II, verhei), Wag- nerstraat 24b, 343345, dagelijks van 18.30 tot 1S.00 uur en *s zaterdags van 18.00 tot 19.00 uur. Alarmnummer politie en brandweer: 34,44.14. Centrale meld- en regclkamer (voor klachten luchtverontreiniging) 28.28.87. Apotheek: Both, Billitonlaan 66, tel. 34.47.29. Agentschap „De Rotterdammer", Maassluis: mevrouw N. Klein, Damstraat 12 (ook klachten bezorging). Apotheek Maasslulsi Rijnmond, Mozart- laan, tel. 01891) - 22119. Vanaf maandag J. de Jong. Markt 11. tel. 01899 - 2231. ciir. Sec. Belangen: Retorica, spreken in tie! openbaar', 20 unvjs Sjarrum: S.C-toneelwedstrlld. ull- li'mfii, to fjir. Snr. belangen: hiwlmirsvcrttiKle K.1U..O.. helt Eb Bijkantoor „l>«liliiti'rilnitimjT" zimenhpjijfaai klaehttn ,bëzMjns) sg.llijsti, .Aljrit niinr IK! 01 f31) 21.92.91 ïii"2j).92.i)j. ApBtHchk: sWiilmTicWatiiKlngel 41. tel. 2tl.49.17. VLAARDINGEN Geboren: Yolanda dv J Léon Hermoso én M del P Ponsa Cam- peny. Van Beethovensiagel 8de; Patricia A dv D J Voerman en T M G van Rijswijk, Messchaertpleln 39; Jaap A P D zv S L Mostert en H T J Scheele, Maassluis, De Lareljstraat 6; Albertus R zv A van de Graat en S H Versteeve, Hofsingel 9; Rel- noud J J zv P J westerdUk en P J de Pee. Bleekstr 63a; Justine C dv R Cornet en P Baris, Lepelaarsingel 312; Linda B dv C B Ito iff en H M van Weezei, Maassluis, Van Eijckstr 33. Overleden: Jacobus Flugge, 73, Den Haag. Arnhemsestraat 24. Ondertrouwd; Cornelius Bartholomeus Rulgrok, 32, J Westerweelstraat 27 en Ana-Jesus VIctorina Gertrudix Alustlza, 25, San Sebastian Spanje; Arle Kamp, 21, 2e Maasbosstraat 5 en Neeltje Janny Belia Assenberg. 19. Binnensingel 92; Leendert Doe Koornneef. .44. Naaldwijk. Maasdijk 190 en Wilhelmina Geertrulda van der Hoeven. 40. Nieuwelaan 20; Jacques Louis Johannes van den Berg, 21, Van Len- nepsplaats 8 en Anna Moerman, 18, Cats- straat 21: Adrianus Jan Ludikhuize, 23, Middelburg, Dwarsstraat 8 en Adriana Gerda de Ronoe. 22, Lijsterlaan 38; Ewoud Hendrik Leendert Verbeek, 20, Mr. Troelstrastraat 4 en Olga Miros, 16. Rozen burg, Meiendaal 103: Johannes Bernardus Out. 18. Maassluis, Frans Halslaan 33a en Jetsje van Oeveren. 18, Van Baerlestraat 226; Jan Bos, 22, Madoerastraat 41 en Alida Francina de Bruijn, 20, Richard Holstraat 37: Gerard Huigen. 33 j, Schiedam, Kiaaswaalsestraat 5 en Cornelia Dijkshoorn 18, Curacaolaan '170; Wilhelm Adrianus van Zandvliet, 23, Van 't Hoffstraat 16 en Cornelia Maria Geertrulda ROTTERDAM Het woonschip Bella Vista in de Pelserthaven met als tijdelijke bewoner een 75-jarige man, A. de Jong, liep woensdag vo! water, pe waterleiding was namelijk gesprongen. De brandweer heeft de schuit leeggepompt. HOEK VAN 'holland Bij het VVV-kantoor bestaat gelegenheid zich te gen éeri geringe vergoeding te laten inschrijven voor voorstellingen in theaters en andere evenmnten. HOEK VAN HOLLAND De ijsbaan is vorige week onder water jjezët, mbl bélidji» van tiveë pohipen en niet Hie dé werking vah de afdeling Sport en Recj-ëatie. Met man én iriiicht wordt titans gewerkt aan ver lichting, strpomvoorzien ng en hesjfatihg. Meri hoopt de haan snel gereed te hebben. De ijsclüb hield ih He kerstritkanllh hlisfëlrpti lifiiti' t|b Liebrechts, 21. Billitonlaan 28: Willem Ge rard Liebrechts, 22. Hoogstraat 19 en Geer tje de Korte. 21. Merellaan 35. HOEK VAN HOLLAND - Getrouwd: H N F van der Hoogen 20 j en W slinger 19. Geboren: Raymond Bernardus, zn v P M J van Oerle en M J E Majoor. Michiel Koedijk en N van Dijk. Katharina Elisa beth, dr V H B Luljendijk en S P Mik kers. Marieke, dr. v p stienstra en M Groenewold. Hendrlka -Christina, dr. v J J van Ingen en A v d Kruk. Macha Eline, dr v H J Bartels en F p Vroon. Jacqueline. de Wette en M J van Zwieten. Judith Hegina, dr v H J Tepper en R M Blomsma, Pleter Cornells, zn v W Sm it en A M Ketting. Ondertrouwd: L K A van Bergenhene- gouwen en M J Dam. c Baanvinger en M M MZwaard. A J M Spruijt en A van Kleef, Schilt en T M Schaap. George A z.v. C de Waard en M J J Klaauwer. Theodora A G M d.v. A J van der Geest en T j H M de Jong. Overleden: c Schwagermann, 86 wed C van der Sluis. ROTTERDAM Zonder rijbewijs reed de 21-jarige losarbeider J. C. M. B, uit Rotterdam in zijn auto. Op de Homerusstraat we rd hij woensdag aangehouden. Bij nader onderzoek bleek de wa gen rij-technisch niet in orde te zijn liet chassisnummer klopte ook niet met het kentekenbewijs. B. kon voor dit verschil geen aannemelijke ver klaring geven. Het kentekenbewijs is ingevorderd. B. en zijn twee passagiers konden naar huis, zonder auto. Dat mag ook, want deze bijzonder lage prijs is ook slechts één reden om een Ri-ha te kopen. Er zijn er veel meer. De ongeëven aarde gouden Ri-ha klank,bereikt door de 5-toonhoogtes, betere uitgebalanceerde registerstemmen (33 registers) volledige volume regeling van pedaal en manualen. Continu regelbare intonatie, nagalm en vibrato. Verder nog vele extra's, zoals natuurgetrouwe imitaties van tientallen muziekinstrumenten. We zuilen de prijs toch nog even noemen: v.a. f. 1.995,- (kompleet met bank). De Ri-ha orgels bieden meer muzikaal genoegen voor een lagere prijs: Dat kunt U vrijblijvend beluisteren bij: icb; niet uaiin/i ORGELS - PIANO'S ELEKTRONISCHE ORGELS BODEGRAVEN Kerkstraat 2-28 Telefoon 01726-2541 Bezoekt onze toonzalen of vroagtDrochure. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Burgemeester mr. J. Heusdens zal woensdag 17 ja nuari het eerste blok van een serie hoogbouwflats, die de industriële (Vart een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Ds. G. Biesbroek (40) van de Hervormde Ge meente preekt zondagmiddag in de Nieuwe Kerk afscheid. De week daarop doet hij zijn intree te Oude water, waar ds. A. Kool Uit Utrecht hem zal bevestigen. Ds. Biesbroek is predikant geweest te Kamperveen, IJsselmuiden en Viaardingen, waar hij ruim vier jaar geleden zijn intree deed. Oudewater is zijn vierde predikantsplaats. VRAAG DEMONSTRATIE NA AIMACH IN EBEDRIJF Fransenstraat 9 - Waalstraat 38 Viaardingen - Tel. 010 340075 VLAARDINGEN Enkele tafel tennisverenigingen hebben de sa menstelling van sommige teams enigszins gewijzigd. Zo zal Intiem de tweede helft van het seizoen, die maandag begint, ingaan met vier ge wijzigde teams. Sjaak Hoogendij.lt, Sjaak de Bruin en Peter Dossin vormen team 1. Te am 2, Bob Mudde, Ton Stolk en Mart v.d. Knaap. Team 3, Piet Tuytel, Ben Versteege, Cor Borsboom en Sipke Andree. Het vierde team bestaat uit George Korpershoek, Wim Huisman, Jan Gyorfy en Aat Ommering. TJRTTC heeft de eerste drie teams thans als volgt samengesteld. Team 1, Buurman, Don en Ladage. Team 2, Blokland, Krijgsman en Van Leeu wen. Team 3, Van der Giessen, Pe- troni en Smit. Bij De Hollandiaan is alleen Henny Hoek aan het derde team toegevoegd. Het aantal junioren van Intiem is sinds het gehouden sdhooltafelten- nistornooi flirtk omhoog gegaan waardoor liefst zeven teams aan de competitie zullen deelnemen waaron der één meisjesteam. Alle jeugdleden zullen in deze competitie getooid gaan met een nieuw ontworpen em bleem, te dra-gen op een blauw shirt. O MAASSLUIS De Maasslul.se Kunststichting brengt vrijdagavond de film „Zo heerlijk rustig" in de Sluis. Het verhaal speelt in het eind van de oorlog. De ridicule vertekening van de „oor logsomstandigheden" en het gebruik daar van ais decor behoren tot de middelen waarmee regisseur Jean Paul Rappeneau zijn comeeie een eigen sfeer weet mee te geven. Aanvang: 20.15 uur. MAASLAND Op de eerste bijeen komst van de Maaslandse bejaardensocië teit heeft de plaatselijke afdeling van de Hollandse Landbouwjongeren een to neelstuk opgevoerd. Kinderen van het r.k. koor zongen enkele liederen onder leiding van de heer De Vries. Marianne van der Drift was soliste. Mevrouw van eer Drift gaf een Nieuwjaarswens op rijm en de heer Van Oosten wierp een blik terug op het soosjaar 1967. Presidente mevrouw Groot-Enzerink van der Tas kreeg van dc leden een fruitmand. 0 MAASLAND De gemeenteraad komt dinsdagmiddag 23 januari om half vier in openbare vergadering bijeen. VOOR NAAR 1 tm. bouwmaatschappij Elementum uit Maassluis in Holy bouwt, openen. Dit blok bevat 140 fiats, verdeeld over tien woonlagen op een onderbouw. Daarnaast 2al vermoedelijk in fe bruari de eerste paal worden gesla gen voor nog een flatgebouw, dat dertien etages krijgt. Binnenkort hoopt de woningfabriek ill Holy-noord te beginnen met een serie van 726 woningen, die zullen verrijzen in blokken van verschil lende hoogte. Men denkt aan vijf, zeven, dertien en veertien verdiepin gen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Ter gelegen heid van het 20-jarig bestaan geeft de Fico zaterdagavoond 10 februari, om acht uur, voor de ouders in de Westwijk een bijzondere voorstelling met de cinemascope-kleurenfilm De herberg van het zesde geluk. In de hoofdrollen onder meer Ingrid Berg man en Curd Jürgens. De voorver koop is op 10 februari van 's mor gens tien tot twaalf uur. Het aantal plaatsen in de toneelzaal van de Ich- t'huskertk is beperkt. Zaterdag vertoont de Fico in de Ichthuskerk de kleurenfilm Snowfire voor de jeugd van acht tot veertien jaar. De voorstellingen beginnen 10.30, 13.30 én- bij voldoende be langstelling 15.30. Alleen op de dag van de voorstel ling is er aan de zaal gelegenheid tot het nemen van kaartjes in voorver koop; van 's morgens tien tot twaalf uur. Zij die te ver weg wonen kun nen dit telefonisch doen onder num mer 341949. De toegang kost twee kwartjes. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Wegens gebrek aan belangstelling is de lezing over „Eskimo-cultuur" door de heer J. Buffart, directeur van het Museum voor Land- en Volkenkunde te Rot terdam, in de aula van het Stedelijk Museum gisteravond niet doorgegaan. De lezing zou worden gehouden in ihet kader van de Canadese fototen toonstelling Focus 16. Ze beloofde zeer interessant te worden. De toe gang was boyendien gratis. Maar er is niemand komen opdagen. Na een half uur wachten is de spreker maar vertrokken. HOEK VAN HOLLAND De ijsbaan is vorige week onder water gezet, met behulp van twee pompen en met mede werking van de afdeling Sport en Recrea tie. Met man en macht wordt thans ge werkt aan verlichting, stroomvoorziening en bestrating. Men boopt de baan snel gereed te hebben. De IJsclub hield in de Kerstvakantie busreizen naar de kunstijsbanen in Amsterdam en Den Bosch, in totaal namen er 225 kinderen aan deel. Het is niet onmogelijk dat dit seizoen nog enkele reizen worden gehou den. QNDANKS hei (bijna) gereed- komen van de metro en het daarmee onvermijdelijk gepaard gaande grote wijzigingen in het ge hele iijnennel blijven de klachten over trams, bussen, service, en noem maar op bij mij binnenkomen. Er is één brief bij die ik er even uitwip. Hij is afkomstig van de heer P. van Wijk die me al eens eerder over de RET heeft geschreven. Ik neem zijn brief omdat mij daaruit blijkt dat er, en niet alleen bij mijn briefschrijver, maar ook bij •anderen, misverstanden over het Rotterdamse openbaar vervoer bestaan. Zo schrijft de heer Van Wijk over de grote verschillen tus sen week-, maand-, en jaarabonne menten, die volgens hem helemaal niet met elkaar in overeenstemming zijn. Maar, dan moet ik hem er op wij zen dat met ingang van 1 januari die abonnementstarieven herzien zijn. Een maandabonnement voor alle stadslijnen (incl. metro) kost nu 15 en voor het hele lijnennet 17,50. De prijzen voor jaarabonne menten zijn respectievelijk 105 en 187. Als de heer Van Wijk nu deze bedragen deelt door respectievelijk 3,50 en 4 (de prijzen voor weeka bonnementen) dan zal hij zien dat er wel overeenstemming bestaat. I7EN ander punt vormen de werktijden van het RET-perso- neel. Er zijn mannen bij, volgens de briefschrijver die soms dertien uur achtereen op een tram staan. Hij noemt dat onmenselijk. Als het zo zou z.ijn, als hij stelt, is het dat ook. Maar gelukkig bestaan deze ab normale werktijden niet bij de RET, ze zijn wettelijk verboden. En als het om wat voor onvoorziene reden dan ook eens een enkel keertje1 bo ven de wettelijke toegestane maxi mum tijd zou komen, dan is dat echt een uitzondering. Volgens de RET mag een bestuur der of een conducteur of een chauf feur (en ook de metrobestuurder) niet langer dan maximum tien uur achtereen werken. Daar moet dan een aaneengesloten rustperiode van minimum twaalf uur op volgen, welke periode, behalve voor de chauffeurs, sleqhts drie keer per week tot tien uur mag worden te ruggebracht. Bovendien heeft het personeel nog de standpunt-rusttijden die mini mum vijf minuten moeten bedragen, en die soms, uiteraard niet in de spitsuren, wel wat langer zijn. FN TENSLOTTE de enorme te- korten. Het gaat op het ogenblik niet meer om de vraag of het open baar vervoer verliesgevend mag zijn, daarover is men het wel eens, maar hoe hoog dat verlies mag oplo pen. Als mijnheer Van Wijk stelt dat bij een verwacht tekort van 31.000.000 voor de RET in 1968 ie dere Rotterdammer recht op vrij vervoer heeft, klinkt dat erg aanner inelijk. Minder aannemelijk zijn de adviezen die volgens hem kunnen leiden tot het inlopen van het te kort. De heer Van Wijk adviseert via mij de RET; 1. Meer samenwer king met andere plaatsen; 2. Halve ring van de halte; 3. Minder omslag; 4. Betere planning. Wat punt één betreft, plaatsen als Viaardingen en Schiedam die volop profiteren van het openbaar vervoer dat de RET ook binnen de grenzen van die twee steden verzorgt, pieke ren er niet over ook maar een cent in het tekort bij te dragen. Zij doen" dat af met de dooddoener „gezien de historische achtergronden". Het is dus in feite zo dat de Rot terdamse bevolking, via de be lastinggelden, betaalt voor het inter ne openbaar vervoer in Viaardingen en Schiedam. Wat dat dus betreft, accoord mijnheer Van Wijk. Die an dere drie punten zijn echter „slagen in de lucht". Daarop kan ik niet ingaan. Ik hoop nu maar dat ik de heer Van Wijk (en anderen die hebben geschreven of het nog van plan wa ren) tevreden heb gesteld. Overi gens, mijnheer Van Wijk, u mag ook direct aan de RET-directie schrij ven. Er zijn nog teveel mensen die denken dat hun brieven zonder meer in de prullebak verdwijnen. Neemt u van Jan Krant maar aan dat alle brieven met adviezen serieus wor den bekeken. 0 VLAARDINGEN De firma Kramer en Hoefnagel is een bouwvergunning ver leend tot bet oprichten van een loods op het terrein achter het bedrijfspand aan de Spoorsingel 37. Lever's Zeep Mij. NV kreeg een bouwvergunning tot het uitbrei den en verhogen van het bestaande fabri- eagegebouw op het fabrieksterrein aan de Deltaweg 150. 0 VLAARDINGEN In groep 1 van de huishoudelijke competitie van de damver eniging VDV heeft D. v.d. Kerkhoff zijn positie aan het hoofd van de ranglijst verstevigd. Hij won van Weisscher, die daareoor In degradatiegevaar komt. In groep 2 is Van Woerden zijn opmars be gonnen. Hij versloeg Vos en bezet nu de derde plaats. Overige uitslagen: Vermeulen - Verburg 0—2; Tamboer - Weisscher 2—0: Suyker - Poot 02; Smits - Korver 20; Lucassen sr. - Boudewijns l—I. 0 MAASLAND uitslagen onderlinge schietwedstrijden s.v. Maasland. Korpswedstrijd op bast-) van 50 punten: O. Simons 47, Korpel 45, C. Klein Hesse- link 42, C. Poot Dzn. 46, H. van Woerden 43, w. Sonneveld 43, L. Leichtenberg 44, G. Bakker 39, H. Korpel 45 J. van Zwienen 43, J. Hanemaaijer jr. 48, p. Kalkman 41, A. Poot 40, A. Moerman 39, A, J. v. d. Pol 46, P. v, d. Pol 35, J.W, Groenewegen 48, 39 en A. van Staalduinen 42 punten. Vrije- baanwedstrljd op basis van 30 punten: O. Simons .25. A. Korpel 28. C. Klein Hesse- link 28, C. Poot Dzn. 26, H. van Woerden 29 M. C. Verploegh 28. W. Sonrieveld 21, G. Bakker 26. S. Verkade 22 H, Korpel 30, J. van Zwienen 27, J. Hanemaaijer jr. 30. Fr. van der Wei 27, P. Kalkman 27, A. Poot 26, A. Moerman 27, A. J. v. d. Pol 28 P. v. d. Pol 28, P. van Buuren 24, J W. Groenewegen 28. Fr. van Staalduinen Wzn. 29. J. J. van Buuren 30 P. Boekestijn 29 en A. van Staalduinen 28 punten. 0 MAASLAND Morgen, donderdag gaan de leden van de tuindersstudieclub op excursie naar de kwekerij van de heer J. C. v, d. Hoeven, Westgaag 3. om daar de anthuriumcultuur en rozenteelt te be kijken. 0 maasland De postzegelclub Posita vergadert ditmaal vrijdagavond halfacht in het Trefpunt in plaats van zaterdagmid dag. Is de opkomst goed, dan zullen de vrijdagavondbijeenkomsten worden ge handhaafd. Er zullen 25 kavels zegels uit diverse landen worden geveild. 0 VLAARDINGEN In verband met zun benoeming tot lid van de scheidsrech- terseommissie van. de afdeling Rotterdam van de KNVB heeft de heer H. Th. Ko- ntng zijn functie als secretaris van 'de viaardingse Scheidsrech tersvereniging neergelegd. Het secretariaat is nu tijceUJk gevestigd bij de heer C. D. Stam, Dwarsbleekstraat 8. 0 MAASSLUIS De instuif-werkgroep \an de stichting voor gereformeerd jeugd- werk houdt zaterdag een avond waarvan de opbrengst bestemd is voor do actie „L;cht voor Napels" (o.a. voor een iichtlei- ding voor een evangelisch ziekenhuis in Napels). Het programma vermeldt film, top en flop, en een optreden van de blues- gtoep The Hero Bluesformation. Na de pauze dtscobal. Aanvang 19.45 uur. Plaats: De Siuis (GAB-laan). Toegang: 17 jaar TT"-,De Plaatselijke afdeling van de Christelijke Boeren- en Tuin- houdt dinsdagavond 16 januari r!ne naCs^ jaarlijkse ledenvergade ring m De Magneet.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1