Tubero va-team onderzoekt Scliiedamse C0UZY bevo' king Scliiedamse Lichtstoet 27 april zaterdag Celstraffen voor schipper en roerganger AGENDA In toneelwedstrijd Utile Dulci debuteert met goede thriller Ongeluk kraan: drie gewonden tji f üi WW tj Jwm dumper" gH| s 11 mm^mmSÊBÊÊÊÊÊÊÊii VANT001 Belangstelling voor poppenspel gering JAN DE ÜJ JA 6* VAN Mtaïï BUREAU START IN NIEUWLAND boogaard l'f.'ddfiluuf ILANTINGA Uhf? Ambassadeur opent Slavische exoositie Burgerlijke stand ?KÖRTÏtó)Ó^ Uw ideale keuken vindt u zeker bij Vijftigduizend weekabonnementen in omloop Jan Nelissen in Harmonie Jaarvergadering van CHU j ^ler meulén HI-FI-STEREQ COMBINATIES Drie gewonden bij kettingbotsing „Danger Sectkomt op Instuif CJV Actie „Altijd Prijs in liaar huidige vorm verboden geschenken fhn I GARAGE 2 lp «fflTEBDAMMEW VRIJDAG 12 JANUARI 196S •4 Kaïtieröreed nylon tapU* 170 cm breed O ii Uitspraak in zaak aanvaring Nina Mona tindaag en morgen en dagelijks afgepaste overgordijnen KOSTEN KEUKENCENTRUM CALLENBURGSTRAAT 74 - TEL.: 010-343193 - VLAARDINGEN 80x190 cm rzM. Buys Ballotlaan 4 Pazina 5 Een zeer solide kwaliteit Ny- 1^5 Tapijt, dat door de rubber wafelrug een extra lange levens uur heeft... en U hoeft geen ofidertapijt meer te laten leggen. De voordelen van dit kamer brede Nylon tapijt zijn lang zamerhand overbekend: ...zeer sterk en slijtvast, geslaagde kleu- ren.en bovendien tlefst.'370 cm breed. In onze. tapijtafdeling boven zoekt U het uit, om ook in Uw woning meer comfort en luxe te hebben..'- Nylon kamer breed tapijt, per- meter voor „og géén tachtig gulden. {Neemt I van U' kamers VOOR VEELEISENDE MUZIEKLIEFHEBBERS - EEN GROTE KEUZE BIJ AERT V. NESSTRAAT 33 1e MIDDELLANDSTR. 72 TEL118811-235327 (Van ren onzer verslaggevers) SCHIEDAM De stichting „Tube- rova" start vrijdag 19 januari weer met het periodieke bevolkingsonder zoek op tuberculose en andere ziek ten van de borstorganen, Als eerste onderwerpt zich de heer M. Eijke- naar, wethouder van Sociale Zaken er. Volksgezondheid, zich aan het on derzoek. Het onderzoek begint in de wijk Niéuw-land, waar het bureau ongeveer tot halt maart zal blijven. Dit onderzoekbureau komt in het wijkcentrum, Dr. Wibautpleta, ta in onze Tapijtafdeling verkopen wij dit Nylon kamerbredeTapijt. met rubber wafelrug, in groen, goud, cognac en beige; CU» Ut. of schrift. 6«ft, O 5? ROTTERDAM Donderdagmor gen ontstond op rijksweg 3 een ket- tingbotseing -waarbij zes auto's waren betrokken. De 18-jarige W. P. M. Verhoeven en de 20-jarige metaalar beider A. Janssen, beide uit Wester voort, alsmede de 25-jarige metaalar beider B, A. Engelen uit Duiven, raakten bij deze botsing licht ge wond. Allen zijn voor behandeling naar het St. Claraziekenhuis ge bracht. De 68-jarige J. Molendijk uit de Zaagmolenstraat werd donderdag op een oversteekplaats op de Zwaanshals door een bestelauto aan gereden. De man is met een hersenschudding en hoofdwonden naar het Bergwegziekenhuis ge bracht. Op de Markweg botsten donderdag een vrachtwagen en een personen auto tegen elkaar. De bestuurder van de auto, de 60-jarige uitvoerder C. J. Brouwer werd ter plaatse door perso neel van de G.G. en G.D. behandeld. De personenauto werd totaal ver nield. SCHIEDAM De Vereniging Na tionale Feest- en Gedenkdagen heeft slch belast met de organisatie van de elfde tlchtstoet, die zaterdag 27 april |inSchiedam zal worden gehouden. Reeds tien keer trok dit unieke ïevenement een enorme belangstel ling. Dat is dan ook de reden, dat veel bedrijven, middenstanders, vere nigingen enz. van de gelegenheid ge bruik maken zich eens „te laten zien". Maar zij doen ook mee, omdat Izlj ervan overtuigd zijn, dat de jLiehtstoet het waard Is, om Iets te presteren, waarvan Schiedam tot nu itoe het alleenrecht bezit De VNFG wil stimuleren, dat de [deelnemers wat meer vrijheid krij- 'jen met hun inzending, door zelf een bepaald onderwerp of motief te kie zen. Voor dit jaar is gekozen het motto: „De humor In de Lichtstoet". Dit geeft meer mogelijkheden voor (Van onze rechtbankverslaggever) DEN HAAG Het Haagse gerechts- ihaf heeft vanmorgen bevestigd bet vonnis van de rechtbank te Rotterdam, waarbij de 47-jarige schipper W. R. uit Scheventagen en de 23-jarige roergan ger A, M. uit Noord wijk werden ver oordeeld tot respectievelijk drie ns&an- |den en twee maanden voorwaardelijke liechtennlsstraf, omdat alj schuldig zon den zijn aan de aanvaring op IS januari van het vorig jaar tussen hun trawler, VI, 153 uit Vlaardtagen (Liesje en Rut- ftr) en de kleine Deense kotter Nina 'Mona. Twee van de drie opvarenden van de kotter verdronken. De aanvaring ontstond op klaarlichte dag onder Esbjerg. Zowel de schipper als de roerganger ontkenden iets van een aanvaring te hebben bemerkt. Wel wa ren zij op die dag en omstreeks het tijdstip van de aanvaring op de aan gegeven plaats geweest. Maar enkele Deense vissers hadden verklaard te hebben gezien dat de VI. 153 de kotter aanvoer, meteen door Stag en even verderop stil ging liggen. Aan de logger was geen schade ver oorzaakt. De officier van justitie bij de Rotterdamse rechtbank had in eer ste instantie tegen ieder van de ver dachten zes maanden hechtenis geëist, la hoger beroep vorderde de procu reur-generaal bevestiging van het von nis van de rechtbank. een idee, omdat de inzenders niet di rect hun bedrijf of zaak behoeven uit te beelden. Ook vergroot het mis schien de animo van scholen, vereni gingen en van particulieren om deel te nemen. Inlichtingen verstrekt de heer A. W. Schoof, Lange Haven 77, tel. 268812. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdagavond aoht uur zal de Rhythm and Blues- groep Danger Sect uit Rotterdam de muziek op de Instuifavond van de CJV Liefde en Vrede in gebouw Tri angel aan de Franserntraat verzor gen. De voorverkoop is vrijdagavond tussen acht en negen uur in gebouw Obadja aan de Willem Beu- kelszoonstraat en anders vanaf kwart voor acht aan de zaal. MAASLAND Voor te voetbalvereni ging MVV staan enkele wijzigingen te wachten. Vermoedelijk zullen de heren M. van Eijmcren en M. van den Berg uit het bestuur treden. Ook ligt het In de bedoe ling de Juncties vnn secretaris, wedstrijdsecretaris en clubbiadredaeteur te schelden. Makkelijker kan 'c al niet... U hangt zd deze kanc-en-klaar overgordijnen op, omdat het hakenband en de onderzoom er reeds Inzitten. En is dat niet een reuze tijdsbe- parlng - kant en klaar over- gordijnen, op patroon gemaakt, ,van franse jacquard damast, In modern dessin en- in diverse kleuren. Groot formaat overgordijnen, liefst 2,50 meter hoog en 120 cm breed, per stuk voor nog géén acht gulden. f». Chr. Soc. Belangen: bestuursvergadering. i B. society. Motorcrossclub ^Arcade: Green's, R. f, dansen, 20. I?* Cto. soc. Belangen I Schiedam, leestavond, 20. uene: Gruno, Nieuwjaarsbijeenkomst, 20. Opstandlngskerk: Pant que. ianavond, 20. fcutk. Prema: dansavond, 20. at. Annazusterstraat 43: De Druiventros, "ansavond, 20. Jeugdhuis: Chr. Leesbibliotheek, Aliening, u.30 - 16.30. r LrH^ant00r „De Rotterdammer". Lange A«iKaat 82, telefoon redactie: 25.30.54. - n* LT^chap Schiedam: JVlevr. J, van Gog, tf- ZamenhofMraat 139a. tel. 152400 (ook «achten bezorging). ffiSMnunmer politie: 26.46.66. Alarmnummer brandweer: 26.91.23. ?:G-en GD: 26.92.90. Bei 41» tel, 26.49.17. in onze Gordijnafdelmg, 1e etage verkopen wij deze franse jacquard damast afgepaste over gordijnen, kant en klaar met haken band en brede onderzoons, 250 x 120 cm, Ajk /è/i in 4 kleuren, •PfyH per stuk Géi» al. of schrift, best. gang Mgr. Nolenslaan. Vervolgens komt Schiedam-Noord, Groenoord en Kethel aan de beurt, waar de houten noodschoot aan de Ed. van Beïnum- laan beschikbaar is gesteld. Indien in deze wijken het onderzoek is voltooid zal voor het overige stadsdeel het bureau worden gevestigd in het gym nasium, de zogenaamde Blauhuis- sehool aan de L, Nieuwstraat. Iedere -inwoner van Schiedam, van af vijftien jaar, wordt in de gelegen heid gesteld een röntgenfoto van de longen te laten maken. Hiervoor wor den persoonlijke oproepen verzonden, waarop het tijdstip van opkomst is vermeld. Het bestuur' van „Tuberova" ver zoekt de mensen die, om wat voor reden dan ook, niet aan het onder zoek kunnen deelnemen, de oproep kaart terug te zenden en aan de ach terzijde de reden van verhindering op te geven. De kosten van het bevolkingson derzoek zijn hoog en daarom wordt naast de gemeentelijke subsidie, ook een vrijwillige bijdrage van de be volking gevraagd. Gedacht wordt aan een bijdrage van 1,50 per persoon. Uiteraard stelt het Tuberova-team het bijzon der op prijs indien een grotere gelde lijke bijdrage wordt gegeven, want er zijn veel mensen die de bijdrage van 1,50 niet kunnen opbrengen. z. Voor de administratie heeft Tube rova een beroep gedaan op de vrou welijke vrijwilligers, die ook in vori ge jaren belangeloos hulp verleenden. Versterking kan echter nog worden gebruikt. Men kan zich hiervoor op geven bij de leider van het onder zoek, He heer W. van der Kaaij, op bet betreffende onderzoekbureau. SCHIEDAM Vrijdagavond 19 ja nuari om kwart over acht zal in de aula van het Stedelijk Museum de ambassadeur van de fsHeratieve socia listische republiek Joegoslavië, dr. Djura Nincic, de officiële opening verrichten van een tentoonstelling van het werk van twintig Sloveense grafici, die onder de titel „Sloveense Grafiek" van 20 januari tot en met 11 februari wordt gehouden. Deze expositie, die ongeveer hon derdtien bladen telt, is dankzij de bemoeiingen van de Haagse graficus Ton Wegener tot stand gekomen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De twintigste Sinterklaasaktie „Altijd Prijs" van het Middenstands actiefonds is in haar huidige vorm tevens de laatste geweest. Op grond van de wet op de kansspelen heeft de officier van justitie bezwaren tegen deze actie ge maakt. Dat gebeurde vorig jaar. Het bestuur houdt zich reeds bezig met te onderzoeken welke mogelijk heden er zijn tot het houden van een nieuwe actie. Voorzitter van het ac tiefonds, de heer J. Poot, bericht hier over in een programma, dat is op - gesteld voor de feestavond, die ter gelegenheid van het vierde lustrum op dinsdag 30 januari in de Stadsge hoorzaal zal worden gehouden. De avond begint om acht uur. In de Stadsgehoorzaal zullen optre den conferencier Andrê Meurs, het accordeonduo Les deux Jeauteux, De Wama's, .wereldkampioen goochelen Fred Kaps, zangeres Corry Brokken en Sem Nijveen en Benny Behr met hun muzikale show. Het trio Tonny Eyk verzorgt de begeleiding. Na afloop speelt het radiokwartet Tonny Eyk in de Harmonie dansmu ziek met medewerking van Eddy Chrisliani. In de wandelgangen speelt Herman Tennissen op het hammon dorgel. SCHIEDAM Ondertrouwd: B Hofman 35 en G J W Overheul 25. J F W Koppen hagen 20 en J C van Gerven ZO. A Rljfko- gel 19 en A W C Tromp 21. M W de Vries 23 cn J C H van den Hoek 18. R Zeil 17 en J B M de Vries !7. Getrouwd: H Holleman 23 en M Jansson 24. G J Bouwhuis 21 en J G Stleber 23. Geboren: Anita HM, d v A J Hllemons en M F Sehwagermann, peter, z v T F Wouters eti M F Faber. Overleden: F H M Hölsehcr 57. eehtg v H J van der Valk. A A van Leeuwen 88. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ondanks sneeuw en gladheid was er vrij veel belangstel ling voor het debuut van dc toneel wedstrijd 1967-1968 van de Sehie- damse Gemeenschap donderdagavond in Musis Sacrum, waar de Schie- ae.ev.-owet BINNENSINGEL165.TEU 34248S VLAARDINGEN ROTTERDAM Aan boord van het schip Irish Eim op de werf van Verolme raakten vrijdagmorgen drie Duitse monteurs gewond bij de mon tage van een kraan. De 27-jarige M. Haüer met een gebroken arm en de 54-jarige M. Maurer met ernstige in wendige verwondingen moesten naar het Dijkzigtziekenhuis vervoerd wor den. De 40-jarige J. Bikker raakte licht gewond. De oorzaak van het ongeluk was het breken van een stel- Iingschraag. tVI-. "'A1 u V.' V' vCi V '-is UUXBOUW- en S^vAeuksns j® IS 'i^V f nrf- damse toneelvereniging Utile Dulci de dramatische thriller in twee be drijven (zes taferelen) „Een vrouw moest verdwijnen" door Dorothy en Michael Biankfort speelde. De regie had Trins Snijders. Het stuk speelt in het huis van het echtpaar Ravinel, in het voorjaar vlak voor Pasen. Utile Dulci bracht het in een vlot tempo voor het voetlicht. Het sa menspel was voortreffelijk en de to nelisten wisten de spanning er in te houden. De vele verwikkelingen kwamen goed uit de verf. De rolverdeling was als volgt: Fer dinand Ravine! (Boud Hoek), Lucien- ne Ravinel (Lies Cats), Lisette (Wem- ke Braakenburg), dr. Monique Ri- gaud (Tilly van Traa), Merlin (Chris des Bouvrie), Gouttez (Ruud Huldy), André (Dick Egg ink), Henrietta (Mar- tie Pothuis). De jury van de acht voorstellingen, die in het kader van de S.G.-wedstrijd worden gehouden, bestaat uit de heren: W. van der Loos, H. J. J. M. Willemsen en jhr. mr. P. H. van Beresteyn, ROTTERDAM De heer J. Kuipers, chef van de financiële afdeling van de RET heeft donderdag het vijftigdui zendste weekabonnement uitgereikt. Dat gebeurde in de Jericholaan, waar de moeder van de achttienjarige J. W. Gouma behalve de identiteitskaart ook een halfjaarlijks abonnement werd overhandigd. „Mijn zoon is niet thuis. Die werkt in eet) groentezaak in het Hordijker- veld, maar ik weet zeker dat hij het fijn zal vinden", zo deelde de enigszins verbaasde mevrouw Gouma mee. De vraag naar het weekabonnement werd bij de RET in de afgelopen dagen steeds groter. Waarschijnlijk heeft ook het proefbedrijf van de metro aan deze verhoging meegewerkt. Voor die mensen, die met ruim te te lampen hebben, vooral in de slaapsector, is de duo-onder schuif combinatie een uit komst. 'Twee complete slaapplaatsen op de ruimte van één op te bergen, twee solide ledikanten met ver sterkt spiraal, waarvan U de een, opgemaakt en we!, overdag onder de andere weg schuift (verrijdbaar). m Extra zware kwaliteit 80x190 cm Op onze Beddenafdeling ver kopen wij deze duo onderschuif- combinaties in zware .en extra zware uitvoering voor hen, die met de ruimte thuis moeten woekeren. Géén tel. of schrift, best. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Jan Nelissen heeft met zijn poppentheater „Het Kleine Wereldtoneel" donderdag avond in de Harmonie slechts weinig mensen bereikt. Het waren er welge teld 25, een triest getal. En toch moet men bewondering hebben voor de heer W. B. van Ginneken, be- drijfschef van de Stadsgehoorzaal, die het heeft aangedurfd deze klein kunstenaar naar Vlaardingea te ha len. De heer Nelissen trad met zijn poppentheater op in de Hippo Cam pusserie, een reeks avonden met min of meer experimentele programma's voor de jeugd. Het doel van deze serie is de jongeren wat wegwijs te maken in het grote scala kunstuitin gen met kleine en grote k. Jammer was het dat de jeugd in haar geheel verstek liet gaan. Hoe dan ook, een poppentheater vermag geen grote volle zalen te trekken. Wanneer het doek opengaat ziet men een toneel, dat de grootte van een flink televisiecherm heeft En dat vereist de beslotenheid van een huiskamer. Wat dat betreft voldeed de Harmonie gisteravond aan deze sfeer. Voor de pauze brachten de poppen van Jan Nelissen het bijbeise drama „Het boek Esther" op de planken. Dit stuk behandelt de Jodenvervolging ten tijde van koning Ahasveros en de haatdragende Haman, waarbij Esther haar volk bevrijdt van een zekere ondergang. Daar haar oom Morde- chai een samenzwering tegen koning Ahasveros ontdekt komt hij in hoog aanzien. De Joden herdenken dit met het Purimfeest. Na de pauze volgde de Kaffeekan- tate van J. S. Bach. Het is een ver rukkelijk stuk, waarin men vader Bach met zijn jonge dochter Luschen ziet kibbelen over het gebruik van koffie, dat niet gezond is voor jonge meisjes. Voor iedere Bachminnaar een genot om te zien en te horen en voor zijn tegenstanders een capitula tie. i abe'nt ÊlTRÖËN voo rVt aa rd in gen Maassluis. jfew cn1 Omstreken v. HOGEMDO'RPLAAN 139 - VLAARDINGEN TEL.' (Ö10) 341044, na 18'u. (010j .34 22 SI. VLAARDINGEN De Christelijk Historische Unie, afdeling Vlaardta gen, houdt donderdagavond 18 janua ri in Triangel de jaarvergadering. Na de huishoudelijke zaken komen bestuursverkiezing en jaarlijkse con tributie aan de orde. Aftredend zijn de heren D. P. van den Burg en mr. D. J. J. den Hartog. Zij stellen zich herkiesbaar. Na de pauze zal de heer H. J, Grasmeyer, militair deskundige, een lezing hou den over de betekenis van de Westerse defensie. Wat de contributie betreft deelt het bestuur mee, dat de afdelingen thans aan het hoofdbestuur negen gulden per jaar per lid moeten betalen (echtgenoten de helft). Tot deze ver hoging moest worden overgegaan om onder meer de uitgifte van een we kelijks verschijnend contactblad te kunnen bekostigen. Het blad wordt de leden gratis toegezonden. Hoewel de eisen van het hoofd bestuur van de afdelingen een grote re financiële inbreng vragen, wil het afdelingsbestuur nog geen vaste con tributie aan de leden opleggen. Men verwacht dat men vrijwillig zijn bij dragen zal verhogen. Als richtlijn geeft het bestuur een gemiddelde van vijftien gulden per jaar aan (echtgenoten de helft). Om dat niet iedereen dit bedrag kan op brengen, wordt verwacht dat de „fi nancieel sterken" meer dan het ge middelde zullen bijdragen. De vergadering begint om kwart voor acht. 17 EN IJSBAANEXPLOÏTANT (of -beheerder) is een zwijgzaam mens. Aan deze conclusie zijn wel enige overpeinzingen voorafgegaan. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Zou dit kwakkelweer in zijn koude kleren gaan zitten, zodat hij er een voudig niet warmpjes bij kan zitten. Of heeft hij van nature een minder zonnig humeur. Dit beroep eist natuurlijk ook wel enig koel en vastberaden optreden. In dit vak kan je nu eenmaal niet gauw warm lopen voor iets. Je moet overal koud onder blijven. In elk geval blijft de ijsbaanexploitant zwijgzaam en weinig meedeelzaam. Een telefoongesprek met een ijsbaanexploitant is een zeer ver moeiende verplichting (om bijvoor beeld te informeren of de ijsbaan open is), maar in de journalistiek kom je ër vooral in winterse dagen met vrieskou niet onder uit. Op zo'n manier telefoneren is een voortdu rend touwtrekken, terwijl de tegen partij zijn touw heeft vastgebonden, aan een boom en rustig toekijkt (toehoort) hoe de andere partij ploe tert. „Goedemorgen, meneer. U spreekt mét dagblad De Rotterdammer. Hoeveel bezoekers heeft u gister avond gehad?" Ondertussen zegt een. monotone stem aan de andere kant nog steeds, dat de ijsbaan In elk geval vanmiddag is gesloten en van avond heel misschien. Na zijn lesje te hebben afge draaid, vraagt hij „Wat zegt u?" Ik start opnieuw. „Ogenblikje", mom pelt de man. Ruisen, zoemen, flar den van vragen. Weten we niet"* zegt de stem. „Kunt u niet een schatting doen?", vraag ik. Gebrom en veel „uh" en „ah" aan de andere kant, dan „2000 of zo." Met goede moed ga ik verder. ,3ent u vanavond open?" „Ik weet niet", bromt de stem. „Laat het weer zich niet zo goed aanzien?" Een lange vraag; met als antwoord een onduidelijk gebrom. Toch wel bevestigend, merk Ik. De sombere stem verklaart kort „Het motre gent." Ja, ja, enige tijd stilte. „Dit jaar is voor u niet zo goed gestart, niet waar?" Ontkennende' klanken aan de andere kant. „Bent u tevreden o£ niet tevreden over de opkomst van gisteravond?" Ik doe een laatste po ging. „Ja, ja", zucht de stem. „Bent u nu wel of niet tevreden?", vraag ik, ,,'t Gaat", bromt hij. Ik kap ermee. „Dag meneer, u wordt hartelijk be dankt!" Een ijsbaanman lijkt op het materiaal waarvan hij het moet hebben: Hard, koud en niet om door te komen. NSU-PHINZ 4 f 4975.-1 voor de allerkleinste auto-kostenpost! technisch briljant gemaakt voor het verkeer van nu en voor de prijs niet te evenaren een status-auto van NSU waarmee u zich aan uw beste vrienden en relaties kunt presenteren auto-charme en elegance in optima forma tegen NSU-prijs een dagelijks autosportfeest met deze sublieme sportwagen NSU-PRINZ 1000 L f'5*5995,— NSU-TYPE 110 f 6975.— NSU-SPOHTPRINZ NSU-PBINz 1000 TT f 7390.— officieel NSU-dejuer voor Vlaardingen, Maassluis ^LAARDINGEN Tel. 3jg7op

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1