Vlammen bereikten hoogte van 50 meter Tank ontploft hij Pakhoed in Botlek mm Schade: ruim 2 miljoen Jongen (16) (vier van kinderen redt vijf één gezin) uit water Homland V/2 meter er Bü VEERDIENST ROTTERDAM- HARWICH Kritisch bekeken Explosie Groot alarm Geen gevaar Humor Overpompen IJzig Schuim PB rotterdammer 2A MAANDAG 15 JANUARI (Van onze verslaggevers) ROTTERDAM Eindelijk, om kwart voor zes zondagavond, kon bluseenheid 713 als laatste ploeg inrukken. Toen was in het Botlekgebied een meer dan vierentwintig uur lange strijd tegen een baaierd van vuur op het tankpark van Pakhoed NV definitief gewonnen. Een middag, een avond, een nacht en een groot gedeelte van de volgende dag hebben de brand weren van Rozenburg en van Spijkenisse, de bedrijfsbrandweerploegen van Pakhoed, Shell. Esso en Niemve Matex, de blusboten Havendienst ïl, Havendienst XI, Havendienst XII, Havendienst XIII en Havendienst XIV en nog tachtig man van de Rotterdamse brandweer met alle materiaal dat voor dit werk kon worden beschikbaar gesteld gevochten tegen een enorme fakkel. Die werd gevoed door vier en een half miljoen brandende liters kerosine GP-4, brandstof voor straalvliegtuigen. Een tank met die vloeistof was zaterdagmiddag om tien minuten over twee in brand geraakt. De schade wordt geschat op IV2 min. gulden. 1 nu, zidh op ongeveer zeventig meter van de vuurhaard, gelukkig boven de wind. Dat de politie tot vrij ver in de omtrek de toegangswegen afzette was niet alleen om de brandweerlieden niet bij hun werk te hinderen. De gevolgen van een explosie voor een groot aantal nieuwsgierigen zouden niet te overzien zijn. WtBtMaar damast 180 cm breed drukstof 235 cm breed t vjA-- Pagina 4 VUUR VERGT 24 UUR VAN ZWARE STRIJD ISKufl sattsi IHifttthuuMiLy Zaterdagavond, nog in bittere vries kou. Ijspegels aan de straaipijpen, ijs ook op de gezichten van de man nen. Weldra zou het weer omslaan en het hele terrein zou bedekt voorden met ijs door de regen, die op de grond snel bevroor... Brug open T\E enorme brand die zaterdag en zon- dag een tankpark in de Botlek teis terde heeft de bevolking van het gebied van de Nieuwe Waterweg een aantal za ken duidelijk gemaakt. Die zaken zijn alle geruststellend. Allereerst de oorzaak en het gevaar dat zich dergelijke branden vaker voordoen. Dat gevaar is uiteraard altijd aanwezig waar brandbare stoffen zijn opgeslagen, «1 fleemt men nog zulke voorzorgen. Dat in Periiis, Botlek en Europoort brandbare •en zelfs explosieve stoffen worden opge-' slagen en overgeslagen, is algemeen be kend.. De terreinen liggen ver buiten de bewoonde wereld. Als oorzaak js genoemd de mogelijkheid van een opeen hoping van sta- liscbe elektri sche lading in de wand van een tank, wat Jeidde tot het overspringen van een vonk tijdens het pompen. Als dat zo is, heeft men te ma ken met omstandigheden waartegen men zich niet beeft kunnen wapenen, maar die zicb slechte in een uiterst minimaal aan tal gevallen zullen voordoen. Want iedere opslagtank ss goed geaard en dan is een ophoping van statische elek trische lading een onmogelijkheid. Tenzij doof heel bijzondere omstandigheden die aarding verstoord is. Dat kan zaterdag tij delijk het geval zijn geweest door de strenge vorst en de droge atmosfeer van de voorafgaande dag. Is dit de oorzaak, dan heeft de Botlek inderdaad op een heel bijzondere manier pech gehad. Dan het gevaar dat de brand zelf op leverde. Ieder die met aardolieproducten omgaat, kent de brandbaarheid, en duide lijk is dat ieder tankpark de best denk bare voorzorgen neemt. Welnu, in de Bot lek is gebleken dat die voorzorgen zeer doelmatig waren. Theoretisch was er explosiegevaar voor de omliggende tanks. Praktisch is dat er niet geweest, door de vakkundigheid van de mensen die bet vuur bestreden en ook doof de vakkundigheid van de mensen die de beveiligingsmaatregelen hebben ontworpen. Loco-burgemeester De Vos, die bij het begin van de brand al aanwe zig was, toonde zich onder de indruk van die beveiliging en achtte bijzondere maat regelen niet nodig. Toch was er één bijzondere maatregel die wèl jmdig is geweest en die achter wege is gebleven: -even nadat zaterdag middag groot alarm was gegevengin gen de Botlckbrug en even later ook de Spijkenissebrug open om een kustvaarder door te laten. Brandweermaterieel en am bulances hebben moeten staan wachten voof een open brug! Goed, er is geen ramp gebeurd, maar onder dergelijke omstandigheden behoren beide bruggen stevig te zijn vergrendeld opdat men elke hulpverlenende instantie zo snel mogelijk naar bet brandterrein ka» dirigeren. Eerst werd die strijd bevochten in een snijdende over een open vlakte aangierende vorstwlnd, dip het aan koppelen van de slangen tot een hels karwei maakte. Later in een neersij- pelende regen, die bij aanraking met de grond onmiddellijk bevroor en het aanvalsterrein voor de brandweer mannen onbegaanbaar dreigde te ma ken. De ijssporen moesten aan de laarzen worden gegespt. Nog later in een snel invallende dooi met steeds hoger oplopende temperaturen. Misschien merkten de mannen, die eerst onder persoonlijke leiding van president-hoofdman J. J. Oster, later onder die van de hoofdl.eden G. Quint en J. Hamel de laatste bleef de volle vierentwintig uur op zijn post die zware strijd hebben be vochten het niet eens, wankelden zij „op glazen benen" huiswaarts, toen zij eindelijk konden gaan. Zaterdagmiddag, tien minuten over twee, vloog in het tweehonderd tanks tellende tankpark aan de Botlek van Pakhoed NV, het vroegere Pak- huismeesteren, plotseling het deksel van tank 525, waarin kerosine werd overgepompt. Wat er precies is ge beurd, moet een onderzoek nog uit maken, Wellicht ontstond door sta tische elektrische lading in de tank- wand een kleine vonk die het mengsel van lucht en damp boven de tankinhoud deed ontvlammen. Inder daad zijn de tanks zorgvuldig geaard, zodat er normaal geen ophoping van statische elektrische lading kan zijn. Maar de vraag blijft, in hoeverre -de vorst invloed kan heb ben gehad. Als statische elektriciteit de oorzaak is, heeft men te doen ge had met iets dat uiterst zelden voor komt. In ieder geval: plotseling stond de inhoud van de tot iets meer dan de helft met straalvliegtuig-brandstof gevulde tank in brand. Het leek eerst niet eens ernstig. De 1 bedrijfsbrandweer kwam in actie, de Rotterdamse brandweer gaf klein alarm, bluseenheid 713 die dus de eer had het eerst bij de brand te zijn en het laatst te mogen inrukken, zij het dan dat de mannen daartussen toch nog enkele uren konden slapen rukte uit met een ge reedschapswagen. ROTTERDAM De Zweedse re derij Wallenlas Lines heelt een roli-on/reU-off-dienst geopend tussen Rotterdam en Harwich. Met het hls. Res6 wordt driemaal per week in heide richtingen een afvaart geboden. Het schip laadt en lost via een op klapbare boeg trailers en auto's. Aan dek kunnen eventueel containers worden geladen. Het schip wordt in Rotterdam be handeld aan het terrein van Europe Container Terminus aan de Prinses jMargriethaven. De dienst wordt in Rotterdam ver tegenwoordigd door Broekman Mo- ■torships NV. Het lukte niet, de zaak meteen neer te slaan. Om vijl voor half drie werd groot alarm gegeven. De brand weren van Spijkenisse en Rozenburg werden gewaarschuwd, de Rotterdam se brandweer .voerde alles aan wat maar enigszins kon worden beschik baar gesteld: vier van de beroemde Ahrens-Fox spuiten, twee andere au tospuiten, poederwagens, schuimwa- gens, trekkers, die al maar meer ma terieel aanvoerden. Bluseenhcden 311, 312, 514 en 221 kwamen er bij. De heer M, Ch. Cook, directeur van het tankpark van Pakhoed, had zelf aangepakt. Als een der eersten was hij boven op een der in de na bijheid staande tanks geklommen om daar de straalpijp van de be drijfsbrandweer te hanteren! De officier van justitie mr. W. D. Meeter werd gewaarschuwd, ambte naren van de hinderwet en van bouw- en woningtoezicht kwamen aan, de politie sloot voor ieder die niets bij het vuur te maken had alle wegen naar het terrein hermetisch af. Omdat burgemeester Thomassen met vakantie in het buitenland ver toeft, was wethouder G. Z. de Vos als loco-burgemeester op het terrein aanwezig. Aan het bestrijden van het vuur in de tank viel niet meer te denken. Vlammen tot vijftig meter hoogte bleven hoog opjagen, dikke zwarte rookwolken dreven met de wind mee, die in de loop van zaterdagnacht draaide en voor complicaties zorgde. Men kon weinig anders doen, dan de omringende tanks te koelen en zo verhinderen dat de brand zich uit breidde. Maar dit gebeurde niet. Ook niet, toen zondag tegen de middag het deksel van een tweede tank het be gaf. Deze tank was vrijwel leeg, de weinige inhoud vatte geen vlam. Van De twee mannen, die vierentwin tig uur lang samen de leiding hadden in de strijd tegen het vuur in de Botlek: links hoofd man J. Hamel van de Rotter damse brandweer, rechts de heer M. Ch. B. Cook, directeur van het tankpark in de Botlek van Pakhoed N.V. tank zondagmiddag zover was „inge krompen" dat men grote hoeveelhe den schuim er in kon brengen. Twee minuten over één doofden de vlam men en kon mer. gaan nablussen. De schade moet nu nog worden vastgesteld. Een voorlopige raming luidde anderhalf miljoen gulden. Groot alarm komt in Rotterdam zelden voor. Als de brandweer mid del-alarm geeft, wordt het doorgaans beschouwd als héél wat. De laatste keer, dat er groot alarm is geweest, was vorig jaar februari voor de grote uitslaande brand bij H. J. Reesink en Co NV aan de Nijme- genstraat bij de Waalhaven. De laatste grote tank-brand was in 1953 bij de Shell in Pemis. Wat er zaterdag en zondag geschiedde gaat de geschiedenis van de Rotterdamse brandweer in als een der grootste branden uiteraard buiten oorlogstijd! die stad of ha ven hebben geteisterd. Doch zelden of nooit zullen Rotter damse brandweerlieden onder zulke barre omstandigheden hun werk heb ben moeten doen. Een geluk was het geheel ontbre ken van persoonlijke ongelukken. Toen de explosie plaats had, waar mee de brand begon, waren er tien mensen van Fakhuismeesteren aan het werk. Van hen werd niemand gewond. En natuurlijk ontbrak de humo ristische noot niet: de echtgenote van Ondertussen waren pompmachi- nlsten van Pakhoed druk bezig de inhoud van de tanks in de nabijheid van de vuurhaard naar elders over te pompen. In die tanks waren brand bare en ook giftige stoffen, waaron der het zeer giftige en in de Rotter damse haven zo langzamerhand be rucht geworden acrylonitril, dat bo vendien explosief is. Het tankpark van Pakhoed biedt opslagruimte voor 600.000 ton vloeistof. Er bevond zich tijdens de brand 500.000 ton in het tankpark. De tanks zijn 14.60 m hoog en staan twaalf meter uit elkaar. De tank met het gevaarlijke acrylonitril bevond Eens iets heel anders voor de ramen hangen en dan trots naar Uw vensters kijken... waar die mooie, moderne venstervallen het zo bijzonder goed doen! Prachtige Terlenka venster- vallen, in twee dessins, extra lang, 85 cm, met ingeweven des sins, in onze vitrage-afdeiing voor nog géén een gulden zestig. Zo zag zondagochtend de getrof fen tank in de Botlek eruit, na dat die ruim twaalf uur als een reusachtige fakkel had staan branden. Even nadat deze foto was gemaakt begaf het deksel van de aangrenzende tank het met een grote explosie. Omdat die tank leeg vo as gepompt, breidde de brand zich niet uit. Van een andere tank werd het deksel roodgloeiend. Maar deze bleef intact. Terlenka vensterval 85 cm hoog MBW In onze vitrage afdeling ver kopen wij deze prachtige Ter lenka venstervallen, 85 cm hoog in twee dessins, per nieter w Cün tel. ef schrift, bat. een derde tank werd het deksel roddgloeiend. De tank bleef gelukkig intact. Loco-burgemeester De Vos was in het begin ongerust over eventuele uitbreiding van de brand; deze onge rustheid werd al gauw minder toen bleek dat de ruime afstand tussen de tanks onderling het gevaar van ver dere ontploffingen vrij gering maak te. Hij achtte bijzondere maatregelen niet nodig. Dr. H. de Graaf, hoofd van de af deling onderzoek luchtverontreini ging van de Rotterdamse warenkeu- ringsdienst meende dat het een enorm geluk was geweest dat de windrichting zuid-zuidwest was ge weest; hierdoor was er geen gevaar dat het vuur dicht bij het bijzonder brandbare acrylonitril kwam. Doordat het vuur van de branden de tank 525 zich bovenin bevond en dit vuur de hete lucht hoog opjoeg, werd zaterdagmiddag de ijzig koude vrieslucht naar de vuurhaard gezo gen. Bij de voet van de tank waren de condities bar. Dat bemoeilijkte het werk: het bluswater waarmee de om liggende tanks werden gekoeld spatte op de gezichten en bevroor daar, zo dat de mannen spoedig met „ijsmaskers" liepen. Misschien was juist die ijskoude lucht een hulp:-die veroorzaakte mede een goede koeling van de tanks. De drie amtoulancewagens, die naar het terrein van de brand waren gedi rigeerd, behoefden gelukkig geen dienst te doen: de enige gewonde was de brandweerman J. J. de Ridder uit Vlaardingen, 39 jaar, een man van een van de bedrijfsbrandweer ploegen, die enkele zeer lichte brand wonden opliep en op het terrein kon worden behandeld. Wel noopten de „ijsmaskers" de mannen tot zeer voorzichtig afpellen. mr. Meeter was met haar man mee gekomen om het prachtige vuurwerk te zien. Toen haar man het terrein opging bleef zij achter in de auto, waarvan de verwarming slecht werkte bij draaiende motor en waarin het al heel spoedig akelig koud werd. De Rotterdamse politie, ridderlijk en gastvrij, bood de verkleumende me vrouw Meeter een prettiger en war mer onderdak in een van de radio wagens. En een moeite dat mr. Mee ter naderhand had om zijn vrouw terug te vinden, toen hij haar niet in zijn auto aantrof Nog een humoristische bijzonder heid: tijdens het gevecht tegen het vuur gebruikte iedereen materiaal van iedereen. Slangen van Spijkenis se werden gekoppeld aan ver- deelstukken van Roterdam, Rozen- burgse brandweerlieden spoten met Spijkenisser mondstukken. Toen het karwei zondagmiddag was geklaard werd het een hoogst gecompliceerde geschiedenis om uit te zoeken wat nu wel van wie was. Ten slotte nam de Rotterdamse brandweer met goedvinden van de anderen alle slangen maar mee. Spij kenisse en Rozenburg krijgen zo spoedig mogelijk hun slangen netjes opgerold thuis bezorgd. Er is zes miljoen liter schuim In de brandende tank gespoten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De zestien jarige Bert Hofman van de West-Sidelinge 80, leerling van de Keuchenius-ulo, heeft naar pas nu bekend is geworden woensdagmiddag vijf kinderen, van wie vier uit één gezin, uit het ijskoude water van de Prins Mauritssingel gered. Bert, zelf enthousiast schaatser, vindt de redding op zichzelf eigenlijk niets bijzonders. *,r waren ongeveer 25 kinderen aan uei speren en msunaatsen. fliijn moertje uiKKie van negen wiicte ook, maar omdat mijn moeder net eerst met goea vona, hen ik mee gegaan. loen ik zijn scnaatsen on- ueroonct, hoorde ik dat er Kinderen aoor net ijs gezant waren. „z,e maakten nogai wat herrie. Ik oen er uimiddeuyk naar toegelo pen. Maar naiverwege dacht ik dat ik oeter kon gaan liggen en naar het wak kon toeschuiven. Ik zakte zen' ook weg. ke zaten ongeveer tot hun borst in het water. Het ijs brok kelde gelukkig niet erg af." „De twee eersten kon ik zo pak ken. Ik heD ze ais het ware wegge gooid achter me. Ook de volgende. Tenslotte was er nog een meisje dat een zusje van vijf vasthield. Dat kleine kind zat al tot haar mondje in het water" vertelt Bert en hjj maakt een zeer duidelijk gebaar. „Dat kleine meisje heb ik aan haar haren er uitgehaald. Toen ze er allemaal uitwaren, 'heb ik gezegd dat ze hard naar 'huis moesten lo pen." Heeft iemand geholpen? „Nee, er stonden wel een paar jongens. De een zei dat het allemaal zo vlug ging en de ander zei dat als hij er toy ge komen was we allemaal er door zou den zijn gezakt", zegt (Bert een, beetje schamper. Later bleek Bert dat er vier uit een gezin kwamen. Het waren Mar jan (13), Hans (8), Magda (6) en Anja (5) Dekker van de West-Side linge. Toen Bert de volgende dag uit school thuis kwam vond hij een be loning van het gezin. Hij vertelt ook nog dat, toen alles achter de rug was, een man van vijf tig jaar op het zelfde stuk ijs rond jes ging draaien. „Toen kwam er pas politie opdagen die deze man weg stuurde." Bert is ook nog bij de fa milie Dekker geweest. Overigens stonden er volgens Bert tijdens de redding mensen en grotere kinderen achter de ramen te kijken en te lachen. Ze kwamen hem niet te hulp. „Ze dachten zeker omdat ze dachten dat ik er was doorgezakt" Mevrouw Dekker is heel Hij. „Nie mand heeft er last van gehad, geluk kig, ze zijn zelfs niet verkouden ge worden. Fijn dat deze jongen dit heeft gedaan terwijl anderen toeke ken", zegt ze. Overigens, Bert heelt nog niets gehoord van de onbekende ouders van dat vijfde kind TEL AVIV Arabische saboteurs hebben zaterdagavond een oliedepot bij de havenstad Eilat in brand gestoken, zo heeft een Israëlische militaire woordvoerder meegedeeld. De brand was twee uur later be dwongen. Langzamerhand smolt de wand van de brandende tank met de vuurhaard mee van boven naar beneden, al naar de tankinhoud opbrandde. Tot de Steeds meer wordt er aan het gemak voor de huisvrouw ge dacht - en brengt de fabrikant werkbesparende, practlsche gor dijnen, die vlug gemaakt zijn. En zulke bljzondereovergordljn- stoffen verkopen wij, dubbel- bredeovergordijnstof, in twee soorten, waarbij de hinderlijke naden wegvallen. Dubbelbredp damast van 180 cm en drukstof van maar liefst 235 cm breed, die U uitzoekt, uit 4 verschillende kleuren, per meter voor nog géén vier gulden. ROTTERDAM Er zit schot in de berging van de eind oktober bij Vlaardingen in de Nieuwe Waterweg gezonken Duitse vrachtvaarder Horn- land. Vorige week zijn de bergers van Ulrich Harms er namelijk in geslaagd de bovenruimten 4 en 5 en een deel van de machinekamer leeg te pompen, waardoor het achterschip anderhalve meter omhoog is geko men. Zondagavond zijn pompen ge plaatst in de onderruimen, die nog vol lading zitten. Als die geheel of ten dele leeg zijn gepompt, zullen de vijf Magnus-bokken proberen het schip tegen de noordoever te zetten en de slagzij van 32 graden op te heffen. Harms hoopt deze, week zover te komen. Als de Hornland recht ligt, zal het schip naar Verolme kan de overkant van de rivier worden ge bracht voor reparaties. In onze gordijnstoffen afdeling verkopen wij deze dubbelbrede overgordljnstoffen, damast 180 cm breed en fleurige drukstof van 235 cm breed, in vier kleu ren, door elkaar per meter voor Ciin ttf. ef schrift, hot. r, i.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 2