Italië Directeur ir. W. Positie van zal in komende jaren verbeteren A. den Bakker ENCK zal Officiële Club start van the Mood h AGENDA NKHM1 velours 19.80 15.80 iïïïl 11 laar dingers pleegden groot aantal delicten Electriciteit duurder voor kleinverbruikers stormloop 1180 vakantiereizen beiersebersiand Eind 1969 volgt afscheid van bedrijf C. van den Berg overleden Fico houdt fïlimveekend 1X1 Nieuw materieel nodig voor reinigingsdienst SPOORBOMEN WERKTEN NIET Misstap kostte man het leven boogaard! Concentratie van r.k. parochies gaat door Burgerlijke stand Gouden VU met „open hof" Overleden aan gevolgen ongeluk heetman 2 INCLVPRBUF ÖIRKW DEN BROEK Organist Van Bree neemt afscheid van Nieuwe Kerk IWC Sdnfgaiata Beroétnd om hun spreekwoordelijk® betrouwbaarheid, grote precisie en tijdloze élégance. Et'gt» ttmu-ajüitr 2A DINSDAG 16 JANUARI 1968 1 per luxe touringcar naar VLIEGREIZENva.195r DIRK VAN DEN BKEK'S F'öEN VAKANTiEPAEK het qardameejs direct aan hetmeer Stendviade.palrsen^rk i la ndsrbaa-nii nigon ^ng-wmJafnusemaitrenz. HOLLANDSE KOJKEWl \borde%cr damn HclUsndJ, \6kant?e?n hefcmooT© g-dSsg^BUSRBS flQ, «J.VB28UJF VJ3.SF*9b [5-dbusras+vat^? «a159r S&iati^feotgarttsatTe gfldsdfibehastlSi- Amsterdam 020-122759 IflRTING BOVEN 603AAR1 \feag gratis Idemmfcüar!. Nu ook RÖSBURB^U usm DIRK VAN DEN BROEK j in Roiteziam: ©3.MULDERSTRAAT6 KT VienavTibachtstRsat. 010-231300 veer Rbfrtendavn -Noe*d|: WEE0EN& REISBUREAU RjhSctershswb 130a-b O10-285T53 Filmtceekend i— jVLAARDINGEN Vandaag f» .en morgen cn dagelijks j§CHDEDABl en dagelijks Discmsies Dienst in Antwoordkerk NIET DUURDER speciaalzaak KORTE HOOGSTRAAT 15 - VLAARDINGEN POSITIEF Geheel volgens de bekende De Klerk-traditie, wederom een grandioze opruiming van restantstukken VELOURS voor over gordijnen, eerste keus en B-keus met vrijwel onzichtbare weeffoutjes. Mooie kwaliteit velours, uitsluitend in de kleurgoud, 6 80 120 cm breed van 12.90 per meter, nu voor w« Zware kwaliteit effen velours in o.a. goud.fraise, bordeaux etc., 120 cm breed van.16.90 per meter, x 80 nu voor M« Een beperkte opruïmingspartij STREEPVELOURS120 cm br.f van 16.90 per meter, nu voor li» Echte DRALON VELOURS {absoluut krimpvrij, volledig iichtecht en zeer volumineus) 120 cm breed, in 2 series: Eerste keus van 29.50 per meter nu voor B-keus van 25.50 per meter nu voor p£ Tt fflTERP AMMER Pagina 5 in (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Ir. W. A. den Bakker, directeur van de Eerste Nederlandsche Coöpera tieve Kunstmestfabriek, heeft in het recreatiegebouw van de ENCK aan de Westlandseweg een nieuwjaarsrede gehouden voor bet personeel. Ir. Den Bak- (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer C. L. van den Berg van de Binnensingel 15 is vrijdag 12 januari, geheel on verwachts, overleden. Hij is 61 jaar geworden. De overledene is meer dan twin tig jaar penningmeester en bestuurs lid geweest van de Vlaardingse Christelijke Middenstandsvereni ging. Ook was hij een groot aantal jaren bestuurslid van het overkoe pelend orgaan: de Vlaardingse Mid denstands Centrale. Verder is hij actief geweest in de Gereformeerde Kerk. Het stoffelijk overschot zal mor gen (woensdag) worden begraven op de Algemene Begraafplaats. *s Middags om half drie vertrekt de stoet van het sterfhuis. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Aan de vele commissies die de CJV Liefde en Vrede telt, zal vermoedelijk nog deze maand een nieuwe worden toege voegd. Het is namelijk de bedoeling Club In the Mood officieel van start ite laten gaan. In de experimentele periode van 11 november tot en met i 31 december is gebleken, dat een club i vijor jongeren boven de achttien jaar levensvatbaarheid heeft. De club telt momenteel bijna drie- honderd leden, afkomstig uit Vlaar- dingen, Schiedam, Maassluis en Rot terdam. De experimentele avonden trokken gemiddeld zo'n 150 jangens eir meisjes. De startcommissie is dan ook van mening, dat met het werk voor deze groep jeugd moet worden doorgegaan. 'Het voorlopig bewijs van lid— ihaatschap is niet meer geldig. Leden iïfllen op vertoon van hun verlopen kaart een nieuw bewijs van lid- Ij maatschap krijgen, dat voor de rest I van dit seizoen, tot juni 1968, geldig i aaaaa Dit jaar zal in het teken staan van het vierde lustrum van de J Filmcommissie Fico) van Liefde en Vrede. Een eerste activiteit is het filmweekend in Triangel, dat op 17 en 18 februari wordt gehouden. Dy namo, Instuifcommissie, The Smog Town Jazz Band en de Fico zullen hun medewerking verlenen. Het thema van dit weekeinde is „Toekomstverwachtingen in de film". Zaterdagavond zal de kleurenfilm „51 Fahrenheit" worden vertoond I i Stadsgehoorzaal: .,7 gouden, mannen «aan 'n moordslag", .film, 20, Harmonie: vergadering Nut van 't Alge meen, 20. Triangel: vergadering Studiekring. 20. 8 Rthobothkerk: vergadering NCVB. spre- rèter ds. Bouterse, 20. 1 Gerei. Gem: Westnieuwland SS, ds. L, [.Hulsman, bijbellezing. 19.45. s« Stadsgehoorzaal: „7 gouden mannen f liaan een tweede moordslag, film. 20. K Hoiykapel: vergadering NCVB-Holy, s; spreker dhr. Prins, 20. i Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle 4 Havenstraat 11, tel. 346775, ook. voor redac- fwr tel. 340775. 5 Klachten bezorging: H. Verheij, Wag- jeretraat 24b, tel. 343345, dagelijks van 18.30 tot 13.00 uur en 's zaterdags van lB.oo tot ij 19,09 uur, j§Alarmnummer politie en brandweer, |*UU4. L Centrale meld- en regelkamer (voor uitlachten luchtverontreiniging) 28.28.87. ÜL Apotheek: V. d. Corput, Schiedamseweg 3». lel, 34.32.24. b Agentschap lfDe Rotterdammer ({Maassluis: mevrouw N. Klein, Damstraat j»12 (ook klachten bezorging). Vandaag Arcade: E.H.B.O.-cursus, 20. Aula nieuwe R.H.B.S.: Filmkring, flltn- E voorstelling, 20. Chr. Soe. Belangen: WIJkver. Nieuwland, ballet, 18.30. en morgen tone: b.k, schoolvoetbal, 14. ;jJGe Kank: N.C.V.B. „Kethel, bijeenkomst, Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange 1 Kerkststraat 82, telefoon redactie: 2639a4. Agentschap Schiedam; Mevr. J. van Gog, pf- Zamenhofstraat 139a, tel. 152400 (ook g wachten bezorging). Alarmnummer brand- 209)23. Alarmnummer politie: 2646S6 tGO en GD; 2S9290. Apotheek; Rembrandt, «embrandUaan 5. tel. 268855. met tot besluit een boekenbal, dat de Instuif in samenwerking met de Vlaardingse boekverkopers verzorgt. Zondag zal overdag een aantal kor te films worden gedraaid, dat discus siegroepen stof tot gesprek zal geven. Drie onderwerpen zullen worden be handeld, namelijk automatisering, natuurwetenschappelijke ontwikke ling en ruimtelijke ordening (planolo gie en verkeer). Deskundigen zullen hieraan medewerking verlenen. Het weekend zal 's avonds worden beslo ten mét een hoofdfilm. Het is magelljk het gehele weekend mee te maken, maar verplicht is het niet. Zo worden zaterdagavond de le den van Club in the Mood verwacht. Voor de zondagavond zuilen alle le den van Liefde en Vrede worden uit genodigd. (Van een onzer verslaggev)rs) SCHIEDAM De gemeentelijke vervoers-, reinigings- en ontsmet- tingsdienst gaat voor de afvoer van vuil nog vijftien containers ter waar de van 9.000 aanschaffen en een licht vierwielig voertuigje, voorzien van een naar voren kipbare laadbak met een inhoud van een en een laadvermogen vpn 2.500 kg. Het zal worden gebruikt voor de aanvoer en verdeling van bestratingsmateriaal op de "gewenste punten van het straatwerk. De kosten bedragen f 15.800. Ook heeft de Reinigingsdienst twee persvuilnisauto's nodig. Ze komen in de plaats van twee oude, versleten roltrommelauto's, daterend van 1956. Ze kosten twee maal f 85.17<L Tevens dient een evien oude kolkenzuiger, die totaal versleten is, te woi"den vervan gen. Hiermee is 61.500 gemoeid. Ter vervanging van een uit 1959 dateren de kleine veegmadhine voor het me chanisch vegen van fietspaden, plei nen, brede trottoirs e-d, is het nodig, dat een klein type veegmadhine wordt aangekocht. De prijs vjan deze machine 'bedraagt 31.000. Een oude CMC-vrachtoaohine, voorzien van een naar drie-zijden kipbare laadbak, is eveneens aan vervanging toe. Deze zal 35.500 kosten. De noodzaak doet zidh voor een trilwals, daterend van 1959, door een nieuwe te vervangen, die in tegenstelling tot de oude wals zowel zonder als met ingeschakeld trilmedhanisme kan worden georuikt en daardoor meer mogelijkheden beidt bij het intrillen van wegdek ken. De machine 'kost in totaal 41.500. ker verwacht, dat dit jaar betere bedrijfsresultaten zullen worden bereikt dan vorig jaar. De reor ganisatie zal worden voortgezet. De heer Den Bakker memoreerde de benoeming van twee nieuwe di recteuren per 1 februari. De direc teur zei, dat de aanstelling van beide directeuren mede tegen de achter grond van zijn vertrek moet worden gezien. Hij zal eind 1969 afscheid ne men. In aprii van dit jaar wordt hij 63 jaar. Op 1 juni 1969 zal het veertig jaar geleden zijn dat hij bij de ENCK in dienst trad. De directeur sprak er zijn vreugde over uit, dat hij dan een kerngezond bedrijf zal achterlaten. Hij verwacht namelijk, dat volgend jaar de reorganisatie binnen het bedrijf de volle vruchten zal afwerpen. De ENCK streeft naar een produk- tie van een half miljoen ton aan kunstmeststoffen. Dez produkfie zal' in 1969 moeten zijn bereikt. Volgens ir. Den Bakker kunnen deze be drijfsresultaten worden bereikt met minder personeel dan de ongeveer 1100 mensen die er thans werken, eeeee Als onderdeel van de reorga nisatie is mr. H. Westerhout benoemd in een functie, waarin hij coördine rend zal optreden tussen de directie en de verschillènde afdelingen. Dit moet de informatie en communicatie tussen staf en afdelingen bevorderen. Aan de hand van administratieve ge gevens wil de directie regelmatig worden geïnformeerd over de doel matigheid, waarmee de afdelingen werken. De directeur deelde mee dat het bedrijf de moeilijkheden na het sa mengaan van ENCK-Delta Chemie geheel te boven is gekomen, De Delta Chemie is in de ENCK geïntegreerd. De fosforzuurfabriek heeft nog niet zijn volledige capaciteit bereikt. De directeur zette uiteen, dat deze fabriek voor het opvoeren van de produktie van het grootste belang L De ENCK hoopt dit jaar een beschei den winst te maken, maar dat Is pas mogelijk wanneer de produktie wordt opgevoerd. Ir. Den Bakker maakte duidelijk, dat de stijging van de lonen en van VLAABDINGEN Het verkeer heeft vanmorgen geruime tijd hin der ondervonden van niet-werkende ahob's. Door een storing in de elek triciteitsvoorziening waren de spoor wegovergangen die door ahob's moe ten worden afgesloten, enige tijd niet beveiligd. De politie heeft in samenwerking met het personeel van de Nederland se Spoorwegen maatregelen getroffen. Ongelukken deden zich niet voor. 'i Op het kruispunt Kethelweg Burgemeester De Bordesplein ver leende maandagmiddag de bestuurder van een personenauto, de 29-jarige A. de J., geen voorrang aan de 25- jaxige bestuurster van een bromfiets. J. van J.—J. Bij de aanrijding brak de vrouw een been en liep ze schaaf wonden op. SCHIEDAM Een dodelijke val maakte maandag de 54-jarige ko perslager G. van Lammeren uit Mon nikendam, toen hij door een misstap op het voordek van de Shelltanker Neveria, gebouwd bij de RDSM te Amsterdam die voor een proefvaart op de werf van Wilton-Fijenoord lag, van een hoogte van twaalf meter stortte. In ernstige toestand werd het slachtoffer naar de Dr. Noletstichttng gebracht waar hij later is overleden. SCHIEDAM Zes automobilisten kregen maandag een procesverbaal omdat zij met gladde banden reden. HOOGVLIET Zondag wordt weer een interkerkelijke dienst ge houden in de Antwoordkerk. Voor gangers zijn ds. J. E. Hendriks, gere formeerd predikant te Hoogvliet en ds. H. C. van Itterzon, hervormd pre dikant te Rhoon. In tegenstelling tot de gebruikelijke aanvangstijd van half vijf begint deze dienst 's avonds om zeven uur. De avonddiensten in de ïchthuskapel en in De Bron ko men te vervallen. (2 maasland Donderdagavond om' half acht houdt de A.R.-klesverenlgIng Ne derland er: Oranje een ledenvergadering tn de Magneet. De leden van de raadsfractie zullen dan de Ingediende vragen op het gebied van de gemeentepolitiek en het gemeente beleid beantwoorden. 9 MAASLAND De Maaslandse Tuin- dersstudieelub houdt donderdag om 19.30 uur in de Magneet een tomatenavond. Eerst zal de heer C. v. d. Zon de uitslagen van de r&ssenproeven bij de koude toma ten behandelen. Daarna zal de heer J van Nierop, assistent te 's-Gravenzande een in leiding houden over de koude tomaten teelt. V de grondstoffen het moeilijk maken de cancurrentiepositie te handhaven. Het bedrijf zal niet kunnen ontko men. aan de stijging van de lonen, zodat het (voor het drukken van de kosten) van essentieel belang is de produktie op te voeren. Een positief punt in de ontwikke ling van het Vlaardingse bedrijf is het afstoten van de Afrikaanse vesti ging geweest. Dat heeft de positie van de ENCK versterkt. De grondstoffenvoorziening is op meer rationele basis geschoeid met de vestiging van Trans Terminal lp het terrein van het Havenbedrijf Vlaar- dingen-Oost. Eind X968 zal het nieuwe be- drijfseomplex van de Esso in Euro poort in gebruik worden gesteld. Dit bedrijf gaat de ENCK stikstof leve ren. Begin 1969 gaat de ENCK op fifty-fifty basis samen met een Ame rikaans bedrijf de bij de ESSO ge produceerde kalkamnaons alpeter ver kopen. Wat het aanstellen van twee nieu we directeuren betreft zei ir. Den Bakker nog, dat bet hen weinig moeilijk zal vallen de open plaatsen In te nemen. Belde topfunctionarissen krijgen, naar Amerikaans voorbeeld, een gekanaliseerde taak toegewezen. De directeur had het volste vertrou wen in he tteam. waarmee de ENCK dit jaar start. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer L T, van Bree van het Van Schraven- dijkplein 74 neemt vrijdagavond 18 januari afscheid als organist van de hervormde Nieuwe Kerk, De heer Van Bree, die 73 jaar is, heeft met ingang van 1 januari ontslag geno men. als organist van de Nieuwe Kerk. Wie hem gaat opvolgen is nog niet bekend. De organist begon zijn muzikale loopbaan op achttienjarige leeftijd op het orgel van de Gereformeerde Gemeente in het inmiddels gesloop te lokaal van de jongemannenver- eniging Liefde en Vrede aan de Ge dempte Biersloot. In 1927 begeleidde hij de jeugddiensten van de her vormde gemeente: eerst in hetzelfde gebouw, later in Rehoboth en ver volgens in de Nieuwe Kerk. Na het overlijden van de heer M. Boerdam kreeg de heer Van Bree op 8 oktober zijn vaste aanstelling als organist; van de Nieuwe Kerk. De organist heeft in 1935 nog zitting gehad in de commissie voor de res tauratie van het orgel van de Grote Kerk. Na het overlijden van de heer M. Groeneveld in 1932 heeft hij ook dit orgel bespeeld. De kerkvoogdij van de hervorm de gemeente heeft hem het afscheid aangeboden. De bijeenkomst zal vrij dagavond om acht uur worden ge houden in de consistorie van de Nieuwe Kerk. GGUDSESIKGEL22t.R0TT£MAM-TEU1M73-t230e2 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Nu feken Boelrijk uit Schiedam vertrokken is, zullen de geestelijken van de Singelkerk de diensten in de oude St. Lïduinakerk aan de Nieuwe Haven waarnemen. De verenigde r.k. parochies van de binnenstad staan nu onder pastoor J. A. L. Laurent. Dezer dagen zal een derde kape laan worden benoemd, zodat dan vier geestelijken de taak van de verzor ging der parochianen op zidh kunnen nemen. Alle zaken van de kerk in Frankeland lopen voortaan over de pastorie aan de Singel, waar zich reeds de administratie en de boeken 'bevinden. Op den duur wordt de St. Liduina- ikerk echter voor goed gesloten. Een sluiting, die moeilijk te verwerken is voor vele, vooral oudere, katholieken. Ten slotte zal de kerk wel worden gesoopt. T8 JANUARI T7M0FEBR. COUPONS VOOR MINDER DAN DE HELFT OERWAARDE (5/63741 l COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG, BElJEfiUHOSElAAM I ROTTERDAM/DENHMG/UIRECHT/VUSSINGEN I HOORN/DEUER Rotterdam De 21-jarige Vlaardingse elektricien R. L. van O. en zijn plaatsgenoot, de achttienjarige stellingbouwer C. J. A. zijn gearresteerd verdacht van een zeer groot aantal dief stallen en inbraken. Terwijl met de Vlaardingse politie reeds de afspraak was gemaakt vrij dagavond huiszoeking te verrichten en hen aan te houden, werd die moeite bespaard door wtee motor agenten die bij een controle van de auto van het tweetal, waarmee zij in Rotterdam reden, gestolen goede ren ontdekten. Toen bleek dat de recherche grote belangstelling voor het duo had, werden de mannen dan ook vlug bij bureau Slinge gebracht. Opgelost werden vier inbraken gepleegd in de nacht van 11 op 12 januari in winkels aan de Slinge, Binnenban en Lavasweg (beide laat ste Hoogvliet).- Verder nog acht in braken in Rotterdam-Zuid en twaalf in Schiedam, Vlaardingen en Spij- kenisse. Meestal was de buit gering en de aangerichte schade groot. In Spijkenisse werd voor enkele duizenden guldens aan luxe sigaret tenaanstekers gestolen. Uit een win kel in Hoogvliet namen zij een com plete kassa mee die bij hen thuis werd gevonden. De op 8 januari door de rijkspoli tie in Etten-Leur aangehouden 24- jarige chauffeur J. L. uit Bremen die in Rotterdam een auto had ge stolen blijkt meer op zijn geweten te hebben. Hij heeft bekend op 6 ja nuari met een gestolen Citroen 2 CV in Den Dolder een aanrijding te heb ben veroorzaakt. Hij had het slachtoffer ter plaatse bij een dokter gebracht en had daar na de zwaar beschadigde auto in de (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het elektrici teitsverbruik van de grote groep klein verbruikers, waartoe behoren alle woonhuizen maar ook werk plaatsen, kantoren en winkels enz. met een relatief gering verbruik, wordt duurderd. De kleinverbruikstarieven bestaan uit twee elementen, narrielijk een vastreehtbeidrag van een prijs per af genomen kWh. De verhoging is ver deeld over beide elementen en wel als volgt: a. het vastreebtbedrag voor woon huizen wordt verhoogd van 30 resp 43.20 tot 36 resp. 49.20; b. de kWh-prijs van het z.g. dag- verbruik van woonhuizen wordt ver hoogd van 7,15 cent resp. 6.25 cent tot 7,5 cent resp. 6,5 cent; c. de kWh-prijs van het zg. dagver- brui'k van winkels enz. wordt ver hoogd van 7,15 tot 7,5 cent. Hieruit 'blijkt, dat de lasten zo bil lijk mogelijk zijn verdeeld. Voor het huishoudelijk gebruik is zowel het vastrechttarief ais de kWh-prijs ver hoogd, waarmee vooral de zeer kleine verbruikers meer zijn gebaat dan met uitsluitend een verhoging van het vastrechttariet Voor winkels, kantoren en werk plaatsen is alleen de kWlwprijs ver hoogd, aangezien voor deze groep bij vorige wijzigingen het vastrechttarief relatief meer is belast. SCHIEDAM Geboren: Maria C tv A de Jong en A J Schrevel; Ronald zv T Higters en K E Blom; Hendriks J dv B Germers en H J van Hagen; Petrus A A zv J van Geloven en G H Vlerboom; Gerrlt I. zv F van der Geer en A E van Otterloo; Carola dv C Zaal en C van 't Ge.ooi AstrSd J dv A J Droog en M C Voogt. overleden: K Bisschop 83; J M Bodegom 74 wed W de Zeeuw. bossan verborgen. Vervolgens ging hij per trein naar Rotterdam. Ook de politie in Bremen zoekt de man in verband met inbraken en diefstallen uit offerblokken. De re cherche van het hoofdbureau (teL 143.144 toestel 3602) zoekt naar de egienaar van drie blauw grijze auto plaids en een zonnebril met goud kleurig montuur. Deze voorwerpen zijn vermoedelijk gestolen uit een Citroën 2 CV die geparkeerd stond in een zysrtaat Van de Niéuwe Bin nenweg. ROTTERDAM Maandagavond hield de Volks-universiteit ter gele genheid van haar 50-jarig bestaan „open hof*. VU.-doeenten gaven aan belangstellenden tussen 20 en 70 jaar openbare lessen, terwijl er twee le zingen werden gehouden. Dit evene ment werd matig bezocht Professor H. W. Lambers, verbon den aan de NEH, gaf een interessante voordracht over het onderwerp: wat kunnen wij aan de welvaart doen. De heer Lambers zei onder meer dat na ijzer, stoom en electriciteit er thans een chemische revolutie aan de gang is, met name de bio-chemie is ineen bijzonder interessant stadium geko men. De vier belangrijke bestandde len van de economie noemde hij de welstand, handel, welvaart en geluk. Vooral de welstand in de vorm van het inkomen is de laatste 60 jaar vier maal zoveel toegenomen, de laatste tien jaar (tussen 19561966) nam de welstand met maar liefs 40 pet. toe. Het trieste is alleen volgens de heer Lambers dat de behoeften gelijk met het inkomen omhoog gaan, we leven zodoende in een schijnwelvaart, in wezen worden we armer. De heer J. blom gaf hierna een interessante kijk op het leven van Alexander de Grote. De openbare lessen, die met aan dacht gevolgd werden omvatten o.a. Zweeds en Engels voor beginners met als docente mevrouw A. L. Smit-Tho- rin en de heer J. W. de Boer jr. en verder tekenen voor beginners onder leiding van de heer C. Nijhoff. Ook vanavond, dinsdag, wordt een derge lijk e„open hof' gehouden in het ge bouw aan de Westzeedijk. NIEUWERKERK De achttienja rige A. J. van Wiigenburg is bezwe ken aan de verwondingen die hij vo rige week vrijdagmorgen heeft opge lopen bij een verkeersongeluk. Op de gevaarlijke kruising 's-Gra- venwegProvinciela weg botste hij op zijn bromfiets met een personen auto. Hoewel aanvankelijk slechts een heenbreuk werd geconstateerd, verergerde de toestand van de jongen in het ziekenhuis, waar hij zondag I overleed. ■yANDAAG heb ik een gast, die nog'niet eerder in dez® rubriek is geweest. De Nederlandse Vereni ging voor Slechthorenden beeft ie dereen, die er maar enigszins hij betrokken kan zijn, het een en an der te vragen. En gezien de nood zaak en de toevoeging in de begelei dende brief stel ik deze Lijn daar voor open. In die brief staat o.a.: „onze vere niging heeft geen winstoogmerk en stelt zich ten doel al datgene te be vorderen wat In het belang kan zijn van de doeltreffende aanpassing van de slechthorenden in de maatschap pij en van technische en andere voorzieningen in die maatschappij tert behoeve van de slechthorenden. Dit schrijft de NWSH dan: „Het dragen van een boorapparaat is tegenwoordig een vanzelfspreken de zaak geworden. Vooropgesteld dat zijn gehoorverlies zodanig is, dat een dergelijk apparaat baat kan ge ven, heeft een slechthorende er geen bezwaar tegen, zich met de ..knop in het oor" of de „oorhanger" of de „oorbril" (bril met Ingebouwd boor apparaat twee functies in één) in het publiek te vertonen. Men komt soms een tramconducteur of een winkelbediende (mensen, wier be roep hen met veel mensen in aanra king brengt) ook met een hoorappa- raat tegen. Veel moderne hoor- apparaten zijn voor- zien van een „luister- spoel". Als men die gebruikt, schakelt men de microfoon uit, fÜf/ en hoort dus het ge- wone praten en la- waai niet, maar men hoort wél uitstekend het geluid uit de te lefoon, of van radio en televisie, mits men aan het toestel een „ring leiding" heeft aangebracht of laten aanbrengen. Hoe men dat kan doen, Is te lezen in een folder, die ver krijgbaar is voor 50 cent en .die men uitsluitend schriftelijk kan aanvra gen bij de secretaresse van de Neder landse Vereniging voor Slechtho renden, mejuffrouw S. H. Westra, Beukelsdijk 41-b, Rotterdam-3. Hetzelfde gemak van „luister- spoel" en „ringleiding" heeft men als men bezoeker is van kerk of theater waar zulk een Installatie is aange bracht, Men kan dan op elke wille keurige plaats gaan zitten en hoort het woord van de spreker of van de artiesten, alsof men op de voorste rij zit, dus Ibeter dan vele goedho- renden die in dezelfde zaal zitten. (U moet echter wél aan de koster of ie portier vragen de ringleiding voor slechthorenden ih te schakelen.) Bijf nieuwbouw van kerken en zalen is veelal al een ringleiding aangebracht, maar hij is lang.niet overal. TIEN behoeve van slechthoren- den wil de Ned. Veren, voor S.H. een lijst samenstellen en ver krijgbaar stellen van alle kerken en openbare gebouwen (zalen inbegre pen), waarin ringleidingen aanwezig zijn. De gegevens waarover de vere niging beschikt, zijn echter lang niet volledig. Bekend is bijv., dat in de Rotterdamse Schouwburg en de Groote Schouwburg een ringleiding is aangebracht. Verscheidene ker ken, bijv. de St. Laurens, de Konin- ginnekerk, de Prinsekettk, de Hof- laankerk, de .Mathenesserkerk, de geref. Statensingelkerk, de rJk. Ver rijzeniskerk (Schiebroek), hebben alle ook een ringleiding. Langs deze weg wil de Ned. Ver. voor S.H. aan alle slechthorenden in Rotterdam en omliggende Plaatsen vragen om aan de secretaresse op te geven, in welke gebouwen er naar zij weten, een goedwerkende ring leiding aanwezig is. Enkele bestuursleden van de vereniging zijn al op onderzoek uitgegaan, maar het betreft honderden kerken en gebouwen, zodat persoonlijke be arbeiding door énkele mensen, on doenlijk is. De vereniging ontvangt daarom gaarne de jnedewerking van de direkt-belanghebbenden: de slechthorenden in de hele stad en de plaatsen daarbuiten. Als mede door uw medewerking een behoorlijke lijst kan worden sa mengesteld, zal deze in de eerste plaats aan alle inzenders worden toegezonden. Aan lezers buiten Rotterdam wordt nog medegedeeld, dat de he ren M. Schorel, Ericaplein L Capelle aan den IJssel, en S. F. van Galen, Tesselschadestraat 242, Hendrik Ido Ambacht, ook bestuursleden zijn van de afdeling Rotterdam. Zij zul- len slechthorenden, die in hun om geving wonen, gaarne met raad en daad van dienst zijn. Ook zij aan vaarden gaarne opgaven van „ring leidingen" die door tevreden ge bruikers reeds zijn aangetroffen. (PS - Er is helaas een zetfout ge slopen in mijn Lijn van zaterdag over het koor, dat zo in de misère zit. Het telefoonnummer van afgetreden diri gent Rens Frings moet zijn; 01805 820, Lekkerkerk. Als u dirigent wil worden kunt u ook P. den Ouden, teL 196236, Rotterdam, bellen. Er wordt nog gewacht maasland Het jeugdorkest van de muziekvereniging ..Wijdt Gode Uw kunst", heeft een eervolle uitnodiging ontvangen om op se pinksterdag deel te nemen aan. de negende landelijke ontmoeting Jeugd- ensemSles te Zuldlaren. Dete uitnodiging hebben de Jongens en meisjes te danken aan hun succesvol optreden tijdens het vorig Jaar gehouden Bondseoncours te Zwljndrecht, waar zij een eerste prijs be haalden. LIJNBAAN 92 OOST2EEOUK15S-157 ROTTESDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1