Muziekschool krijgt na de meer ruimte AGENDA PLAIDS „Brandersbuurt" garantie van gemeente 39. 16.90 JLLU Hoogste Elementumblok vanmiddag bewoond Nieuw hoofd van Prinses DE UI w stormloop DE KLERK&ZN DIRECTEUR KEES BAK VERHEUGD opruiming A. Wepster sprak over containers Man onder stellage gedood Laatste eer aan mej. N. v. d. Kort Corner 68 houdt beatavonden Burgemeester Heusdens reikte huismeester sleutels uit EMOUS CAMPING Hoogstraat 82 bij Afrol Wereldhaven' neemt bouwbedrijf over „Het Nut" boorde over astronomie en ruimtevaart Knieschijf gebroken Ds. Bouterse sprak voor NCVB-West naai* I Onwel en overleden ar. j JE ''ROTTERDAMMER Pagina 3 WOENSDAG 17 JANUARI 1968 I I I 1 I I I m SCHIEDAM Kort na de Paasvakantie verhuist de Schie- damse Muziekschool van de Lange Haven 103 naar het oude gymnasiumgebouw aan de Lange Nieuwstraat 183, Dit vertelde dinsdag de directeur van de mu ziekschool, Kees Bak. Hij is erg blij met deze verhuizing. P I i m I SCHOOLORKEST Vandaag.. dagelijks Kampeerders opgeletI Emous Camping ruimt op enr/: VLAARDINGEN Opruiming van grote wollen DEKEN-PLAIDS (te gebruiken als deken, maar ook ais reis- en huiskamerplaid) in de king-size maat van 210x250 cm. Van 59.- nu spotgoedkoop voor STADION-PLAIDS van warm Acryl (mag u gerust op trappen, als de wedstrijd erg spannend wordt) volledig en snel wasbaar, krimpt niet, vervilt niet. 140x170 van 27.50 nu voor SCHMEDAMSEWEG 55 - VLAARDINGEN SPECIALE VERKOOP TEGEN STERK VERLAAGDE PRIJZEN OP ALLE HERENKLEDING EN MODES SCHIEDAMSEWEG 55 - VLAARDINGEN i W 'f-Z ki (Van een onzer verslaggevers) De muziekschool telt op het ogen blik bijna duizend leerlingen. Het ou de gebouw had negen vertrekken. Het voormalig Gymnasium heeft er zestien. Van liet aangebouwde na tuur- en scheikhndelokaal wil men 5$ i Als U gewend bent om met een flinke tas op stap te gaan, - 't zij voor boodschappen of voor een week-end... en U vindt een prijs van ruim twaalf gulden normaal... dan gaat U morgen geld verdienen. Want dan verkopen wij flinke grote boodschaptassen van dub bel linnen, die normaal 12.75 kosten, geheel gepaspeld met veer en met een uitstekende afwerking... voor nog géén ze vengulden. Morgen om 9 uur begint de Opruimingsverkoop van deze dubbellinnen boodschappentas sen, in schotse ruitdesslns,, rood/zwart en hiauw/groene ruit, voor Duur vsn.de Op ruiming re jmuarl ter 9 februtrl din tel. of lehrlft. beet. i een aula maken met voldoende ac commodatie voor ontvangsten en voorspeelavonden. De Sehiedamse Muziekschool telt éénendertig leraren en zesendertig klassen. Het leerjaar duurt van begin ogtober tot eind september. Om de leerlingen van. de srholen té bereiken worden drieduizend folders per jaar verzonden met als verwachting, dat minstens acht procent, d.w.z. 240 leerlingen de lessen zullen volgen. Het vorige jaar was dit evenwel slechts vier procent. Voor een stad van ruim tachtigduizend inwoners als Schiedam mag men natuurlijk veel meer dan duizend leerlingen ver wachten. Muziek vormt immers één van de belangrijkste facetten van de culturele leefbaarheid van het menselijk bestaan, aldus de heer Bak. Verder zou de directeur ook graag zien, dat de Sehiedamse harmoniege zelschappen de opleiding van hun leerlingen aan de muziekschool toe vertrouwden, zoals dit in Rotterdam gebeurt. In Kethel heeft de muziekschool een dépendance in de oude prot. cbr. schooi aan de Vlaardingerweg, waar van de uitbreiding zal samengaan met de groei van Groenoord en ande re nieuwe wijken in Kethel. Directeur Bak, die sedert 1958 aan de muziekschool is verbonden en sinds 1964 de functie van directeur bekleedt, beschouwt de theoretische vorming van alle leerlingen als het enige middel om goed muziek te le ren. Hij is ook een voorstander van een schooiorkest, met leden van ongeveer twaalf tot achttien jaar. Driemaal per jaar aat hij zelf met hét orkest naar een concert in De Doelen. Pianolessen blijven altijd nog wel favoriet. Ze worden gevolgd door honderdzestig leerlingen. Maar de heer Bak heeft ook een voorliefde om bijzondere muzie kinstrumenten „erin te brengen", zo als hij dat noemt. Er is bijvoorbeeld een hobo-klas van negen leerlingen, een unicum, en hij heeft zeven leer lingen die klassieke harp bespelen. Van de VARA heeft de mu ziekschool een aanbieding gekregen voor een half uurtje muziek. De op name geschiedt begin april in ge- ROTTERDAM „Het containerver voer zie ik in de toekomst nog eens een soort monster-P.T.T. worden, waarbij bet volkomen onverschillig wordt met welke transportonderne1- ming de goederen worden vervoerd. Als ze maar worden vervoerd." Dat zei dinsdagavond de heer A. Wepster van de Holland-Amerika Lijn toen hij schatte dat binnen drie jaar tachtig procent van het stuk- goedvervoer op de Noord-Atlantische route met containers zal geschieden. Hij sprak op een bijeenkomst van de Verueniging tot Bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid te Rotterdam in Lommerrijk over de grote verandering in de haven in verband met het containervervoer. Als principiële verandering ziet de heer Wepster de omschakeling van een ambachtelijke naar een in dustriële haven, met alle gevolgen van dien voor' de havenarbeiders. Een neveneffect daarvan is dat een relatief groot aantal secundaire ha vens zal moeten vervallen, omdat ze deze evolutie niet kunnen voi-gen. „Als een eerste vereiste voor een. ha ven die wei een rol wil blijven spe len in het containervervoer, zie ik een vergaande vertikale integratie, waardoor de efficiency tot een maxi mum kan worden opgevoerd", zo zei hij. De heer .Wepster lichtte zijn inlei ding toe met twee films, die met het onderwerp „contained?;' verband hielden. De meest opvallende film was die over de vele faciliteiten die de haven van New York voor het containervervoer biedt. De Rank: N.C.V.B., bijeenkomst, 20. Bijkantoor -„De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82. telefoon redactie: 253954. A- eentschap Schiedam: Mevr. J. van Gog, Dr. zaraenhotstraat 139a, tel. 152400 (ook Wachten bezorging). Alarmnummer brand weer: 268123. Alarmnummer politie: 264666 GG en GD: 269290. Apotheek: Rembrandt, Rembrandtlaan 5, tel. 268855. ROZENBURG Bij werkzaam heden in het Europoortgebied is de dertigjarige W. P. Broeders uit Achthuizen omstreeks het middag uur onder een stellage van gelaste oliepijpieldingen gekomen. De man was op slag dood. Het slachtoffer was bezig met het aanbrengen van een, teerlaag onder de pijpleidingen. Door nog „onbekende oorzaak ging de stellage schuiven waardoor de stutbalken boven de man in elkaar stortten. BUNGALOWTENTEN 20-30% 4-5-6-8. pers. Ook in KS 202 SLAAPZAKKEN - LUCHTBEDDEN 15-20% KEUKENTAFELS 39,95 nu 29,95 PANNENSETS - GASKOMFOORS Kom vrijblijvend even langs -er is beslist Iets voor u bij. Oolc voor verhuur van kampeerartikelen. (ook bagagewagens). Bespreek vroegtijdig. ROTTERDAM De Wereldhaven N.V., Mij tot exploitatie van onroerende goede ren neemt alle uitstaande aandelen over van bouwbedrijf H. van Saane N.V. te Amsterdam, aldus het bestuur van de We reldhaven. De aandeelhouders van Van Saane stemden hiermeein. Het bezit in exploitatie neemt door deze transactie toe met ƒ25 miljoen aantrekkelijk: onroerend goed. De Wereldhaven beschikt nu over een bouwbedrijf in Amsterdam. Verder is nu ook een evenwichtiger verdeling verkre- gen over de plaatsen Rotterdam, Amster dam en Den Haag en andere plaatsen in de Randstad. Aan de algemene, aandeelhoudersverga, derig, te houden in februari, wordt een onveranderd dividend van 20 pet. in con tanten over 1967 voorgesteld. Eveneens 'zal worden voorgesteld een bonus van 20 pet. In aandelen uit te keren ten laste van.de agioreserve. Vertier komt er een statutenwijziging aan de orde onder meer over een verho ging van het maatschappelijk kapitaal van f 15 miljoen tot 40 miljoen, aandelen in coupures van /JOK en over de beschik kingstelling van de winst aan de algemene aandeelhoudersvergadering. bouw Arcade. Het wordt een pro gramma met optreden van de harpe nisten, samenspel van blokfluit, gita ren en slagwerk en een nummer met koor en muziek uit de C-klasse in de A. en B.-opleiding. De ingebruikneming van de nieuwe muziekschool aan de Lange Nieuwstraat, zal enigszins feestelijk geschieden. Ten gehore zal worden gebracht het muziekschoollied, dat begint met: „Het huis, dat aan de Lange Nieuwstraat staat, op nummer een-acht-drie". De tekst is voor deze gelegenheid gemaakt, want de mu ziek heeft de heer Bak reeds enige jaren geleden gecomponeerd. Het muziekstuk, vindt overal veel aftrek, zelfs in Engeland. Ten slotte vertelt de directeur van de Sehiedamse Muziekschool het al tijd nog als ideaal te koesteren, dat op alle lagere scholen muziekonder- richt wordt gegeven. Maarde Mam moetwet zal wel een hinderpaal wor den, denkt hij. SCHIEDAM Dinsdagmiddag is op de algemene begraafplaats de laatste eer bewezen aan mejuffrauw Nies van der Kort, die in de oor logsjaren gestreefd heeft naar een heid in het verzet tegen de Duitsers. Zij was bestuurslid van de Neder landse Vereniging van ex-politieke gevangenen. In de benedenzaal van de Opstan- dingskerk werd een rouwdienst ge houden, waarna de stoet naar de be graafplaats vertrok. Velen uit de wereld der ex-politie ke gevangenen hebben mejuffrouw Van der Kort' naar haar laatste rust plaats vergezeld. Zij is vorige week in het St. Franciscüs Gasthuis overle den: Zij werd daar vorige week maandag haar toe gebracht omdat haar' gezondheidstoestand zorgelijk (Van een medewerker) VLAARDINGEN Mr. G. A. W. C.'baron van Hemert tot Dingshof, burgemeester ;van Maant- sprak dinsdagavond in de Bovenzaal van gebouw -Harmonie voor de leden van de Maatschappij tot' Nuf vafi 't Alge meen. Op boeiende wijze vertélde mr. Vah Hemert over moderne astro nomie en ruimtevaart, twee onder werpen die nauw aan elkaar, zijn verbonden. Bijzonder belangrijk voor de astro logie noemde mr. Van Hemert de fo tografie; men krijgt daarmee een nuchter en objectief beeld van de werkelijkheid. De grootste telescoop bevindt zich in Amerika enis een vijfmeter-teleseoop, die geplaatst is in een gebouw dat tweemaal zo groot is als de Sint Pieter te Rome. De astronoom kan daar de telescoop di rigeren met de vingertoppen. Het lanceren van de Russische Spoetnik op 4 oktober 1957 noemde' baron van Hemert een prestigeklap van de allereerste orde, die Rusland een voorsprong bezorgde op de ande re landen. 18 JANUARI T/M 8 FEBR. I COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG, BEIJEHLANDSELAAM B/63/38 ROTTERDAM/DEN HAAG/UTHECHT/VUSSINGEN ROORN/DELIER (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij de ingekomen stukken, die in de gemeenteraadsver gadering van maandag 22 januari zullen woiHen behandeld, bevindt zich een' rapport over 1967 van de Stichting Ontwikkeling Bran dersbuurt, waarin om een gemeente lijke garantie voor een aan te gane geldlening wordt verzocht. Indien de raad ermee akkoord gaat, willen B. en W. dit stuk in hun handen gesteld zien voor het uitbrengen van een pre-advics. Naar de mening van het college ontbreken in het rapport te veel ge gevens om tot een oordeel te komen. Uit het rapport blijkt, dat na een oproep aan alle bedrijven en instel lingen in Schiedam om daadwerke lijke steun slechts enkele reacties binnenkwamen, die op een hand wa ren te tellen". Een week „Doe het anders in de buurt der branders" van 14 tot en met 19 augustus, heeft mede door de abominabele weersomstandigheden en de korte voorbereidingstijd ook niet die belangstelling genoten die werd verwacht. De kosten voor het gebruiksklaar maken van de oude panden in de Brandersbuurt lopen van 18.500 tot 38.500 per pand. Hierin zijn niet begrepen de restauratiekosten. Om de plannen van de stichting te realiseren is een lening nodig (het bedrag wordt in het schrijven niet genoemd; en de gemeente zou zich daarvoor moeten borg stellen. Het rapport noemt als gegadigden voor de ruimte in de Brandersbuurt: de gezamenlijke kerkgenootschappen van Schiedam voor een vormings- en ontmoetingscentrum, de Wijkvereni- ging Nieuwland voor het ontplooien SCHIEDAM Doordat hij op de hoek Warande-St. Liduinastraat de bocht te ruim nam botste dinsdag de 56-jarige magazijnbediende M. P. R., op zijn bromfiets tegen een 'juist pas serende personenauto. Hij brak zijn knieschijf en werd in het Gemeente ziekenhuis opgenomen. SCHIEDAM Het CJV blijft haar aktiviteiten uitbreiden, ditmaal met een afdeling die zich speciaal zal be zig houden met het organiseren van beatavonden. De jongste telg heeft de naam „Corner '68" gekregen. Het initiatief is uitgegaan van de jongeren-sociëteit „De Vonk", even eens behorende tot het CJV. Dé leden hiervan beschikken over het gebouw aan de Lange Haven 129 en voelden de behoefte om eens In groter ver band bij elkaar te komen om te dansen' op dë muziek van een band. Deeerste beat-avond wordt zater dag gehouden in het gebouw voor Christelijk Sociale Belangen. Het muzikale gedeelte wordt verzorgd ■door „The Flying Dutchmen". Het ligt in de bedoeling dit seizoen vijf grote dansavonden te geven. De werkzaamheden op de bovenste verdieping van het CJV-gebouw gaan nog steeds door. De tijd begint echter al te dringen, want op 16 februari moet het werk gereed zijn voor de opening die wethouder; mejuffrouw G. D. de Graaff zal, ver rich ten. Bij het CJV bestaan verder nog plannen voor een twienerclub. De tweede dansavond van „Corner '68" wordt in samenwerking van „De Vonk" gehouden op zaterdag 17 fe bruari in gebouw „Irene". VLAARDINGEN Burgemeester mr. J. Heusdens heeft vandaag het hoogbouwblok van 140 woningen aan de Eksterlaan in Holy van de In dustriële Bouwmaatschappij Ele- mentum N.V. geopend. Hij deed dat met het uitreiken van de sleutel aan de huismeester, de heer J. van Dijk (38). Diens vrouw kreeg bloemen en een wasautomaat van Elémentum- directeur ir. F. Brouwer. Het blok is een onderdeel van een serie van ongeveer 2500 woningen, die in Maassluis, Schiedam en Vlaar- dirigen zullen "verrijzen. Het telt tien woonlagen op een ónderhuis en is tot op beden het hoogste blok dat Elementum heeft afgeleverd. De eerste bewoners betrokken hun flat op 9 januari. Op 23 januari zijn de overige 70 flats gereed. Naast dit blok begint Elementum binnenkort met een blok van 130 woningen in dertien bouwlagen. Vanmiddag uitte mr. Heusdens zijn vreugde over de totstandkoming van het hoogbouwblok. Hij deed dat tij dens een bijeenkomst in het gemeen tehuis met tal van genodigden, raadsleden en het voltallige college van B. en W, Ir. Brouwer maakte bekend dat de Elementum-woningen in Holy een novum zijn voor de industriële bouw. Hiermee komt Elementum tege moet aan de wensen van wethouder E. P. van der Veen, die. van Holy nooit een woonwijk van stedebouw- kundige allure wil maken. Men heeft plannen voor de bouw van een serie woningen die in blok- kèn van verschillende verdiepingen worden gegroepeerd. De directeur noemde onder meer drie blokken ge deeltelijk tien hoog en verspringend naar veertien hoog. Naar zijn me ning zal deze bouwwijze de gevrees de eenvormigheid in de industriële bouw" verbreken. Deze bouwmethode en in het bij zonder Holy-Noord zullen in het mid delpunt van dé stedebouwkundige belangstelling van Nederland eri het buitenland komen. VLAARDINGEN De afdeling Vlaardingen-West van de Neder landse Christen Vrouwenbond hield dinsdagavond - haar eerste bijeen komst in 1968. in de bovenzaal van de Rehobothkerk. Ds. J. Bouterse sprak over het on derwerp: „Ware en valse profeten". Na de pauze - werden enkele goede vragen beantwoord. Het boeiende on derwerp heeft de vele aanwezigen iets te denken meegegeven. De bijeenkomst stond onder leiding van de presidente, mevrouw W, M. van der Griend-Trouw. SCHIEDAM In de aula van de chr. technische school „De Poort", Laanslootseweg 1 te Rotterdam, is gisteravond het nieuwe hoofd voor de Prinses Margrietschóól, de heer F. van Duffelen, geïnstalleerd. Hij neemt de plaats in van de heer W. A. van der Jagt, die vorig jaar overleefd. De heer Van Duffelen werd in 1942 te Vlaardingen geboren en genoot zijn .opleiding aan de Koningin Wil-, helminaschool te Rotterdam. Het nieuwe schoolhoofd is ongeveer drie jaar onderwijzer geweest aan de Ko ningin Wilhelminaschool in de Zalmstraat. Vorig jaar september •kwam hij naar de Prinses Mar- grietschool, die thans 200 leerlingen en zes leerkrachten telt.. De heer Van Duffelen (hij. woont Kor Kuiterstraat 4, Groenoord) is naast zijn schoolwerk actief in het hervormde kerkelijke leven. IllllOUtl Hij werd hartelijk toegesproken door de voorzitter van de Vereniging tot bevordering 'van het christelijk onderwijs, mr. H. Snoep: het school hoofd moét inhoud weten te geven aan het -begrip.„christelijk-' onder wijs". Hij zei verder: „Onze school is geen zendingsinstituut. Voor het schoolleven hebben kerkelijke geschillen weinig waarde. Het gaat uiteindelijk om het éne fundament: Jezus Christus,Het - schoolbestuur is ook geen fanclub, die alleen maar uit is op successen en populariteit, Het wordt gevormd door mensen 'met liefde voor het christelijk onderwijs". Mejuffrouw C. N. van Otterloo, as sistente van de administrateur van de school, bood daarna namens het schoolbestuur mevrouw Van Duffelen bloemen aan. - Namens de collega's sprak het hoofd van de Prinses Beatrixschool, de heer D. C. Corpel. Na het dankwoord van de heer Van Duffelen werd de film Rem brandt van Bert Haanstra vertoond. Op de foto: de heer en mevrouw Van Duffelen. VLfMRPINGENM VLAARDINGEN Youth for Christ-Vlaardingen houdt zaterdag weer een koffiebaravond in het pand Havenstraat 7, waar door'middel van zang, muziek en gesproken woord-het Evangelie aan jongeren (maar ook ouderen zijn hartelijk welkom) zal worden verkondigd. Medewerking verleent het Leger des Heils-bandje uit Schiedam. Er wordt gratis koffie of- limonade verstrekt en er is gelegenheid voor persoonlijke gesprekken. Aanvang 20 van baar aktiviteiten, de Sehiedamse Voetbalvereniging „Martinit" voor een jeugdcentrum, als opvangcen trum van allerlei activiteiten, bijv. bestuursvergaderingen, adres voor beheer toto. enz. en de firma Geriton voor het maken van kuipwerken in de algemene zin van het woord. Bovendien vraagt een aantal parti culieren om atelierruimten voor bijv. fotografie, beeldende kunst en kunst nijverheid, terwijl Heinekens' Brou werijen Nederland N.V. per brief van 20 november 1967 haar daadwerke lijke steun geeft door „meedenken en meedoen", mits de zekerheid bestaat AFGELOPEN WEEK heb ik met ■f* vele anderen na lange tijd weer eens de schaatsen mogen onderbin den. Het was nog betrekkelijk vroeg in de avond zodat het ijs van eert van de Rotterdamse ijsbanen nog nauwelijks geschonden was eh wan neer je dan mét je Friese doorlopers onder een prachtige wals van Jo- hann Straus de eerste baantjes trekt, krijg je al gauw een heerlijk fris gevoel dat je in dë sombere stad met die vele uitgassën' bijna geheel moet missen. In het begin gaat het allemaal nog wel een beetje stroef maar ha een korte rustpauze zitten de spieren -al "veel losser en nog een half uurtje later begin je al heel voorzichtig aan Rotterdam-Gouda en terug te denken of aan de meren tocht waar je vroeger zo enthousiast aan mee hebt gedaan. Het fijne van schaatsen is dat leeftijd tot op zekere hoogte nauwe lijks een rol speelt; ik geloof dat ik nu met even veel plezier een stenen pijpje en echte, stroopwafels, uit Gouda meeterug naar Rotterdam. zou brengen alstoeri ik dat als schooljongen deed, al weer vele ja ren terug. Wel vraag ik me af of deze tocht nog steeds mogelijk; ïs .want door al die nieuwe wegen en. stadsuitbreidingen lijkt het me steeds moeilijker, worden1 de gehele •tocht, zonder -onderbrekingen af. te leggen. 1 Wie weet komt de vorst .deze win ter nog in een 'heviger vorm terug dan .kan ikdat uit eigen 'ervaring vertellen. Overigens wel een vreem- de overgang: de ene dag 's morgens nog een temperatuur van -9 graden, de dag daarop nog geen 24 uur later .+9 en ongemerkt verdween ai het ijs": van de vaarten. Schaatsen, wanten en ijsmuts werden gauw opgeborgen. De.ijspret is voor onbepaalde tijd voorbij, hét kan vriezen, het kan dooien WAN de koude, maar gezellige Hollandse ijspret dan meteen in de warmte. Ik neemeven mee naarSpanje..... Ik kreeg na lange tijd weer eens een brief van ds. J.' de Tombe, Drechtstraat. 4, Leiden, Hij wenst de lezers en mij een. „rijk gezegend nieuwjaar". Waarvoor dank! En hij doet er een wens in het Spaans bij, wat ik zeer waar deer, Een klein beetje kap ik:.het al lezen..... Die wens is van de predikant en leider van het tehuis voor invalide bejaarde vrouwen in Madrid, Calle de Jaenas 21. Aranjo.heet die domi nee, een zeer energieke jonge colle ga, aldus ds. De Tombe. Mijn lezers zullen zich herinneren dat ik op verzoek van de Leidse emeritus al eérder heb opgewekt steun 'te verle nen aan deze instelling. Het tehuis iri de Spaanse hoofdstad werd in 1958 opgericht. Zestien dames vinden er onderdak. Voor verzorging en medische behan deling is maandelijks een bedrag van 33.000 peseta's nodig. Als ik het goed heb berekend is dat dan onge veer twee mille, schrijft ds. De Tombe. Mejt vrijwillige giften moet dit geld bijeenkomen. „Weet u wat- fijn is?", vraagt mijn Leidse briefschrijver,„dat de Here de harten tot geven neigt, zodat het tehuis er nog is!" Er" is natuurlijk geen rijkssteun, omdat het een pro testants tehuis is. Enof Jan Krant nog eens de aandacht wil Vestigen, op de financiële zorgen van het te huis. „Als u er iets óver schrijft heeft dat altijd sticces". Dat klinkt boud, maar ik durf niet tegen te spreken..... U ziet, ik heb bijna alles al uiteengezet wat de geïnteresseerde wil weten: Giften, kunt u kwijt bij de heer J. C. Brok king, Hoofdstraat 60 B, Hillegom, gi- ro 69.11.55. De héér. Brokking sal ook graag inlichtingen géven, hij is namelijk in Madrid geweest, kent het tehuis en ds. Aranjo van nabij. U weet nu weer voldoende SCHIEDAM Dinsdagavond om zeven uur werd op het Stationsplein in RET-bus 55 de 77-jarige heer A. P, L. Overwater uit de .Eeridrachtsstraat. onwel. De GGD bracht hem onmid dellijk naar het Gemeenteziekenhuis. ,Daar bleek dat hij reeds was ovérle- "den.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1