b De Belangen'''' vierde 75-jarig bestaan Diclite mist misleidde autorijders DrJloÜfrflammrr stomloop spreien m IJL NIEUWE CHR. ULO DIT JAAR GEREED Aanstormende trein vermorzelde auto m AGENDA vocrCV DEKLERK&ZN r Harmonie SHV huldigde A, Paardekoper Burgerlijke stand Muziektent weer oorzaak van ernstig ongeluk oprui mi hg SGP stelt de zondagsontheiliging aan de kaak Molen „De Hoop" in Rozenburg wordt verlicht Ook glasschade in Schiedam GTB, met 5 invallers, verloor van ZBVH Dagschool van De Voorpost is tien jaar Harmonie boekte veel succes BESTUURDER ONGEDEERD :DE rotterdammer t k u Hl Terlenka mystère 150 cm hoog Lokaal v.v. Hoogvliet beschadigd Restanten SIERSPREIEN met voi-synthetische (dus wasbare) vulling in twee zeer fraaie uitvoeringen. Verrassend mooi en erg voordelig, A. in edeisatijn met meerkleurige bloemdessins ft Q 2-persoons van 69.75 voor B. acetaat-zijde met bloemdessins op effen fond, O© 2-persoons van 59.50 voor ©O»11* CHENILLE SPREIEN in effen, afgewerkt met koordfranje, in een groot kleurenassortiment, 28*"" 2-persoons nu 38.- 1 -persoons nu Een kleine restantpartij CHENILLE SPREIEN met dessins in verschillende kleuren op wit fond, 18.- uitsluitend 1-persoons, voor slechts Vandaag. en morgen GYMZAAL 'n tl'lx dijks 3 \r Pagina 3 MAANDAG 22 JANUARI 1963 i er (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het was zaterdag in de feestzaal van het Verzamelge bouw aan de Strevelsweg, voor de heer A. Paardekoper een grote dag. Gedurende een periode van 33 jaar is hij directeur en voorzitter geweest van de Harmonie van de Steenko- len-Handelsvereemgmg, een functie die hij senige tijd geleden overdroeg aan de heer P. Zegers. Niettemin kreeg de heer Paardeko per er een prettige baan bij. Hij werd tot erepraeses bnoemd. Dat «mg met de nodige geschenken ge paard. Van het korps kreeg hij uit handen van de heer Zegers een geschenk onder couvert plus een fraaie oorkonde. De directeur van de SHV, mr. J. A. Reus, vereerde hem met de zogenaamde energiespeld uit gevoerd in goud en briljant. Platen- bonnen waren er voor de sinds kort afgetreden bestuursleden W. van Stek en M. Verhoeff. Verder glom alles van nieuwigheid. Het was de eerste keer dat dirigent Heinz Friesen, hoboïst van het Rot terdams Phiiharmonisch Orkest, de leiding had en voor hem stonden de musici in splinternieuwe uniformen. Gespeeld werden o.a. de Mars Arn hem van E. A. Kelly, de Grande Fan tasia van E. Marsal en de Bossa Nova van Walters-Molenaar. Een cabaret-dansant met muziek van het dansorkest „The Old Synco- nators" onder leiding van Jan Oosterhout en conférence van Harry Touw hielden de aanwezigen tot in de nacht bijeen. SCH1ED-- - Geboren: Petra, d v G J van Eden van der Windt. Robert J. zv M B ciinvten en I, W M Schaap, Jo hannes, z v j Vijfvlrke! en A M Mes. Nancy. tvW Hoppe en A J darijs. overleden: A P Overwater 75 ]l. A M A Hengst S3 jr. R J J Reijnen 74 jr. Wethouder M. Eijkenaar feliciteert voorzitter H. Golink. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ter gelegen heid van het 75-jarig bestaan, re cipieerde zaterdagavond in Irene het bestuur van de vereniging „De Belangen". Het dagelijks bestuur had heel wat gelukwen sen in ontvangst te nemen. Onder de talrijke aanwezigen wa ren de wethouder van sociale zaken 1 F W&SK -«ggWBBWHW v V;- -'IfM T v yff": S HOEK VAN HOLEAND Op de kruising Mercatorweg en de Cordes- straat is zaterdag opnieuw een ernstige aanrijding gebeurd waarbij één auto totaal werd vernield en een andere wagen zwaar beschadigd raakte. De bestuurders waren de 52-jange J.AS. die rechts van de kruising na- Zonder overdrijving mogen wij dit we! de mooiste aanbieding van deze serie noemen... Terlenka Mystère, met ragfijn ajourdessin en loodveter, een zeer gedistingeerde vitrage voor bijna de helft van de prijs. Terlenka Mystère, liefst 150 cm hoog, om van Uw vensters iets heel aparts te maken, nu als speciale aanbieding per meter voor nog géén drie gulden.. met loodband Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Terlenka Mystère mee loodveter en ajour- 150 cm hoog, per meter M voor 4 Duur van <fe Opruiming 18 januari tót 9 februari Géén Ut, ef schrift, best. derde en de 23-jarige G.C., beiden uit Hoek van Holland. De auto van C. botste tegen de wagen van S., waar na de auto vervolgens over de kop sloeg, een verkeerszuil ramde en la ter als een stuk -afval omgekeerd op de rijbaan bleef liggen. Het ongeluk was, zo bleek uit ge tuigenverklaringen, weer voor een groot deel te wijten aan de niet meer gebruikte muziektent op de kruising. Van verschillende zijden is al aange drongen op sloop van de muziektent. ROTTERDAM,De dichte mist heeft het afgelopen weekend vele automobilisten parten gespeeld. En kelen dwaalden van de weg af en reden de berm of zelfs het water in. De 29-jarige onderwijzer H, Huizin- ga uit Den Haag belandde zondag in de berm van de Groene Kruisweg. Weer op de weg, weigerde de auto te starten. Terwijl de onderwijzer zijn gevaren driehoek uit de bagageruimte haalde, reed een personenauto hem van achte ren aan Zijn benen raakten beklemd tussen de bumpers. Met gebroken benen is hij naar het Zuiderziekenhuis ge bracht, 9 De twmtig-jange verpleger J. C Dorst uit Gouda reed zondag de slo't naast de Kleiweg m. De heer Dorst en zijn passagiere de negentien-jarige ver pleegster F. M. Kasteele uit de Ko raalstraat konden zich op het droge brengen. Zij zijn ter plaatse behandeld door GG en GD. O Ook de 33-jarige direkfeur P. Ban kers uit Sliedrecht bracht er het heel huids vanaf, nadat hij met zijn wagen in het water van de Schiemond was ge reden. 0 In de sloot langs de Ring in Per nis kwam zondagavond de 24-jange uitvoerder J. J. van der Kuil terecht. Hier vielen ook geen gewonden. van 50 jaar geleden De „Bretlau" gezonken. De Coben gestrand. Londen, 20 Januari. (Reuier), De Britaclie admiraliteit deelt mede: De opperbevelhebber van de strijdkrach ten in de Middellandsche Zee meldt, dat de Duitsclie slagkruiser „Goben" (De Turkache naam is „Sultan Selim") en de lichte kruiser „Rreslau" (de Turksche naam ia „Midiili) ca torpedojagers slaags zijn geraakt met Britsclie strijd krachten bij den ingang san de Darde- ncllen op Zondagmorgen 20 Januari. De „BresLiu"' is gezonken. De „Gö- ben" ontkwam, maar is, blijkbaur erg beschadigd, op het strend geioopen bij Nagara, een kaap in de zeeèngte. en volksgezondheid, de heer M. Eij kenaar, ds. A. Hoffman, namens de centrale kerkeraad, het bestuur van de Vereniging tot bevordering van Christelijk Onderwijs, vele vertegen woordigers van de hervormde wijk raden en van het C.N.V. en de se cretaris van de CJV, P. Plaisier. Na afloop van de receptie werd in de grote zaal van Irene de feestavond gehouden met medewerking van de voordrachtskunsten,ares mevrouw Jo anne van 't Kaar-Rademaker uit Amsterdam, die de humoristische Finse novelle van Yrjo Somi „In A- dams kostuum" voordroeg, de heer F. van Rhijn op het elektronisch-orgel en de trompetist Zuidgeest. In zijn openingswoord zei de voor- ziter, de heer Gotink, dat er al leszins reden was om dit jubileum te vieren. De Hervormde Gemeente heeft recht om te weten, wat er in die 75 jaar is gebeurd. Steeds heeft de vereniging oog gehad voor veranderingen. Hij noemde deze blik in het verleden een stimulans om voort te gaan op de ingeslagen weg en daarbij trouw te blijven aan de doelstellingen. (Van eén onzer verslaggevers) SCHIEDAM Velen hebben ge hoor gegeven aan ide uitnodiging om de jaarvergadering van de SGP-afde- ling, vrijdagavond in het gebouw voor Chr. Soc. Belangen, bij te wo nen. Voorzitter, L. H. Knipscheer, toonde zich verheugd over deze grote belangstelling. In zijn openingswoord voer h(j fel uit tegen de voortschrij dende zondagsontheiliging en konsta- teerde dat „we in een arme en geest loze tijlj leven, "waarin het eigenbe lang de boventoon voert." Vervolgens sprak ds. Van Leeuwen, die een parallel trok tussen de geschiedenis van Elia (1 Kon. 18), die door God werd opgeroepen om ko- nrng Achab het oordeel aan te zeggen en het eigentijdse gebeuren in ons land, dat volgens spreker steeds meer afglijdt op het pad van de Godsver- lating. Ondanks het feit dat de SGP ver acht en verguisd wordt, zal ze blijven getuigen voor haar beginselen, aldus ds. Van Leeuwen. O De 21-jarige schilder J. H. uit Rot terdam werd zondag op de Gordelweg aangehouden, omdat hij de ibij mist voorgeschreven voorverlichting niet voerde. Bij nader onderzoek bleek hij geen rijbewijs te hebben. De verdere nodige papieren ontbraken eveneens. Aan de auto mankeerde ook het een en ander. In afwachting van de be slissing van de' officier is de auto m bewaring genomen ROZENBURG B. en W. hebben een plan ontwikkeld om de korenmo len „De Hoop" te verlichten, waar door de attractie van deze pas ge restaureerde molen nog groter Worrit. De molen zal 's avonds rondom 'in het licht worden gezet door middel van floodlights, waarvan er twaalf rond de balie worden geplaatst. Het college vraagt de raad een krediet van 3700 te verstrekken m de vol gende raadsvergadering op donder dag 25 januan 's avonds om half acht. In deze vergadering zal verder be handeld worden de aankoop van de panden Molenweg 53 en Zanddijk '7, nodig voor de reconstructie vari de Molenweg. De prijs is bepaald op 55.000 m totaal. Tot secretaris van de commissie van advies van de Algemene Bijstandswet wordt in verband; met het vertrek van de heer R.A.P. -van den Bree in overweging gegeven de heer F. Versteeg te benoemen. Ver der wordt voorgesteld drie woning wetwoningen te verkopen aan >d'e huidige bewoners. ROTTERDAM Het clublokaal van de voetbalvereniging Hoogvliet is als gevolg van de S'heïï-explosie beschadigd. Het dak is weggevlogen en de muren zijin ontzet. De kleed kamers en de sanitaire inrichtingen- werden eveneens beschadigd. De competitiewedstrijd Hoogvliet De Zwerver kon zaterdag niet doorgaan. SCHIEDAM Door de ontploffing bij de Shell heeft de politie ongeveer vijftig meldingen over vermelde rui ten binnengekregen. De klachten kwamen uit verschillende delen van de stad, zoals Schiedam-Zuid, Julia- nalaan, Broersvest, Burgemeester Van Haarenlaan, en zelfs de ruiten van de Singelkerk moesten het ont gelden. Van de Don Savioschool aan de Dr. Schaepmansingel vielen acht ruiten aan diggelen. Bij elkaar werden er in Schiedam ongeveer honderd ruiten vermeld. Zij die verzekerd zijn kunnen zich in verbinding stellen met de maatschap pij, terwijl de met-verzekerden zich schriftelijk tot de Shell-Pernis kun nen wenden om de onkosten vergoed te krijgen. (Van een medewerker) SCHIEDAM Het is GTB niet gelukt om voetbalrevanche te nemen op ZBVH. De Schiedammers moesten met vijf invallers aantreden. Men verloor met 41 van Zuid-Beyerland. Door"Klein kwam ZBVH op 01 en Schenk slaagde er daarna in gelijk te maken (11). In de laatste minuut van de eerste helft kwam ZBVH op 1—2 door Sloter. Tien minuten na de thee werd het 1—3 door Klein en dezelfde speler bracht 14 op zijn naam. GSS deed het in de uitwedstrijd tegen GGK uitstekend door met 10 te winnen, In de eerste helft werd niet gescoord en het was aan. keeper v. Beek te danken, dat GGK geen voorsprong kon nemen. In de tweede helft slaagde De Munnik erin om met een goed doel punt de stand op 01 te brengen, waarbij het bleef in a eze stevige wedstrijd, waarin arbiter De Rek matig begon, maar zich na de thee herstelde. SCHIEDAM Toen men donder dag op het bouwwerk van Huize Frankeland op -de hoek van de Liuinastraat en de Nieuwe Haven met een compressor bezig was grint naar boven te brengen, brak de slang van de compressor waardoor een re gen van grint zich 20 meter ver over de St. Liduinastraat uitstortte. Van een geparkeerde auto sneuvelden vier ruiten en werd het lakwerk beschadigd. tfl JANUARI T/M 8 FEBR. I COMPLETE.WONINGINRICHTING BINNENWEG, BÊUEflUNOSElAAN B;68.'3"j ROTTERDAM/DEN HAAG/UTRECHT/VLISSINGEN HOORN/DEUER (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Als sluitstuk van de scholenbouw van de (her vormde) vereniging tot bevordering van christelijk onderwijs ver rijst op het ogenblik aan de Willem Pastoorsstraat in het uiterste noorden van Nieuwland een nieuwe ulo (straks in het kader van de mammoetwet mavo-school), die per 1 augustus a.s. opgeleverd zal worden. Ih het nieuwe schooljaar zal men de ulo reeds in gebruik kunnen nemen. Waarschijnlijk is in september de officiële opening. De school wordt gebouwd door het Schiedamse Aannemingsbedrijf D. Baron in combinatie met Muijs en de Winter. Gemeentewerken beefthet architectonische toezicht op de bouw. De wijk Nieuwlanid is thans volge bouwd. Zaterdagmorgen heeft een ge zelschap een bezoek gebracht aan de in aanbouw zijnde school, voor het SCHIEDAM Zaterdagnacht is op de overweg bij de Kande laar een personenauto, bestuurd" door de 30-jarige smelter M..A. Snel uit Velsen, door de snel trein Vlissingen-Den Haag aan gereden en totaal vernield. 'De bestuurder kon nog bijtijds de auto verlaten. Hij was op de" overweg in een slip geraakt, waardoor zijn auto tussen de( rails klem kwam te zitten. Even later kwam de trein voorbij, die het voertuig totaal vermorzelde. Het gevolg was een stagnatie van 25 minuten. De passagiers moesten overstappen op een andere trein die hen naar Den Haag bracht. Een takelwagen heeft zaterdag middag uit de Noordvestsingel ter hoogte van het Doeleplein een per sonenauto uit het water gehaald en op de walkant gezet. Het bleek een autowrak te zijn, dat naar het wrakkenterrein van de ge meente werd gebracht. De politie stelt een onderzoek naar de eigenaar in. Wegens het rijden door het rode stoplicht kregen zaterdag op de Bur gemeester Van Haarenlaan vijf auto mobilisten een proces-verbaal. Op de Horvathweg kregen acht automobi listen een proces-verbaal wegens overtreding van de maximum snel heid. Op de Burgemeester Knappert- iaan werden zes bromfietsers be keurd omdat ze te hard hadden ge reden. Chr. Soc. Belangen: I.S.W., studie ass -e- conoom, 19; Wljkver. Nieuwland, klaver jassen en schllceren, 20. Gcret. Jeugdhuis: Wetenschappelijke Kring. Bijeenkomst, 20. Stadhuis: Gemeenteraad, vergadering, 20. Chr. Soc. Belangen: Wljkver. Nieuwland. ballet, 18.30. Oratio, spreken ln het open- Baar. 20 Iren: Tropica, bijeenkomst. 20. Magnalia Deikerk: N.C.V.Bledenverga dering, bijeenkomst, 19.30. merendeel vertegenwoordigers uit- de hervormde onderwijswereld, het bestuur, bestaande uit mr. H, Snoep, voorzitter, A. M. Vogelij, secretaris en EL IJsselsteijn, penningmeester en de administrateur C. van der Most Gastheer was de heer D. Baron, die na afloop van de excursie zijn gasten uitnodigde voor een gezellig samen zijn in' Rijnmondhotel. Het schoolgebouw is 50 meter lang en 12 meter breed. Een grote hal geeft direkt een royale entree. Er zijn acht leslokalen, elk van 6,80 bij 7.50 meter en twee vaklokalen, elk van 6.50 bij 9.35 meter. Naast het natuur- en scheikundelokaal is een kleiner vertrek om proeven te nemen. Het gymnastieklokaal is 21 meter lang en 12 meter breed. Er is een aparte ingang om het materiaal naar binnen- en buiten te brengen. Het zou geen moderne school 2ijn als het interieur niet rijkelijk voor zien was van glas, eigentijds symbool van behoefte aan licht en openheid. Onder het gehele schoolgebouw be vinden zich kelderruimten, die voor een groot deel als fietsenstalling zul len worden gebruikt 'De school, waarvan de naam nog niet bekend is, begint met minstens honderddertig leerlingen. 79 Bijkantoor tJDe Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82, ^eletoon redactie: 263954. Agentschap Schiedam: Mevr. J. van Gog, Dr. Zamenhofstraat 139a, tel. 15240Q (ook klachten bezorging). Alarmnummer brandweer: 269123. Alermnummer politie: 25466G. GG en GD: 269290. Apotheek: Apotheek Nieuwland, Dr. Wi- bautpleln 17. tel. 267532. ROTTERDAM De dagschool van de Christelijke Kleuterkweek- school „De Voorpost" aan de Elzen- daal bestaat tien jaar. In de Groote Schouwburg is donderdag een grote feestavond, die helemaal door leer lingen en oud-leerlingen verzorgd wordt. Voor de pauze geven .leerlingen van de lager akte enige staaltjes van hun kunnen onder andere in voor dragen en gymnastiek weg. Daarna brengen de leerlingen, die net de hoofdakte in hun zak hebben, sa men met een leraar een sprookje op het toneel. Half^ februari worden ook de vriendjes van de .leerlingen betrok ken in het feestgewoel. Zij werken dan mee aan de voorbereiding van een schoolavond, waarbij in alle lo kalen een bepaald feestgeneugt is gepland: dansen, volksdansen of het rad van avontuur. „Wij hebben echt een gelegenheid aangegreoen om feest te vieren", zegt de directrice, mejuffrouw A. J. VreugdenhM. „Het kan nu net, tussen het godsdienst- en het verkeersexa- men". Aan de andere kant rekent de directrice deze evenementen ook tot aoede Draktiiklessen voor de leerlingen in organisatie. In beide gevallen komt het ïubi- leum op de tweede plaats. De eigen lijke school bestaat dan ook al ruim 60 jaar en daarbij valt dit jubileum wat in het niet. HOEK VAN HÓLLAND Met moderne muziek van de jeugd, heeft de harmonieverenlging„Rotterdam aan Zee" veel succes geboekt "met de winteruitvoering. i - - Een fraai stuk .was, vporal „Man haften Spiritual';, een compositie van Arie vair de.Ende.'de saxofonist in het orkest..„The men of Harlech"; van Round leverde ,-,-Rotterdam aan Zee" wat meer moeilijkheden op, om dat het orkest zich moest beperken tot achtergrond voor de solist. Gert Jansen spéelde - de lange solo met overgave, De Hoekse muzikanten brachten verder een selectie uit de musical „Mary Poppins" en de mars „Swinging Horses". /1 Naast de moderne "muziek had diri gent G. A. van de Berg ook de nodige aandacht besteed aan,de meer tradi tionele werken.- Zo bevatte het pro gramma de suite „Life's Treasure", weliswaar niet een klassieke, maar toch wel een traditionele harmonie. Uit het echt klassieke repertoire bracht „Rotterdam aan Zee" verder de Slavische Rapsodie 1 in een be werking van Alyre Delhaye en de triomfmars uit „Aida", die tussen alle moderne werken toch wat pompeus aandeed. De jeugdgroep van de toneelvereni ging ATC bracht "later nog de nodige ontspanning met het kolderstuk „Zuster Foppey". Om onder een slank afkledend rokje of -lange pantalon een correct figuur te -hebben..^ om ogenschijnlijk pondjes lieh-' ter te worden... zijn deze Lycra Panties met pijpen Ideaal! Lange Lycra stretch panty van 16.95 heerlijk warm in de winter, en speciaal om over- gang kous/panty glad en rim pelloos te maken onovertroffen, met 6 jarretelles aan de binnen zijde van de pijpjes, nu voor nog géén negen gulden. lycra stretch panty Morgenvroeg em- 9 our begint de verkoop" van. deze lange Lycra stretch, panties,' In wit en Confectiematen - wMlM*m 40 t/m 46, Duur van de Opruiming 18 .januari te 9 februari Cttn'iet. of schrift, bast.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1