Schade: niet alleen glas Eerste schrik is voorbij voori BESTRIJDING BRAND PERFEKT VOLGENS SCHEMA VERLOPEN Vrouw zwaar binnenbrand Vragen over brand bij Pakhoed eten waaraan we toe zijn Catastrofe onderwerp in kerkdiensten weer ^ordt schade n eens zo groot Vluchtelingen moeteii uit tentenkampen Wethouder De Vos over Shell-ramn Luchtdruk Cycloon doodt 17 mensen Mozambique Dief van 15 met buit betrapt Schoolmuren ontzet Eerste melding om 4.27 uur INITIATIEFNEME J. DE BOER WIJST OP RECHT HOOGVLIETERS (Van ©en onzer verslaggevers) Rotterdam De heer j. de Boer (31) heeft gister avond thuis en vanmorgen op zijn kantoor niets anders kun nen doen dan telefoontjes aan nemen en gesprekken voeren met journalisten en radiomen sen. Hij is namelijk de initia tiefnemer van de actie om be ter op de hoogte te worden ge- stèld van wat er in het indus triegebied aan gevaarlijke stof fen is. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Alle wonin gen in Hoogvliet waren zater dagavond om zes uur zo goed mogelijk gedicht. De bejaarden woningen waren een paar uur eerder klaar. Vandaag zijn 90 glaszetters aan het werk gegaan, een aantal dat dinsdag tot 120 man zal worden uitgebreid. In dien het weer meewerkt zullen alle ramen vrijdagmiddag drie uur glasdicht zijn. Alle openbare gebouwen zijn reeds glasdicht, behalve de school aan de Con- stantzastraat,waarvan de bin nen- en buitenpui zijn ontzet. Direct na de ontploffing zijn de mensen van de woningstichting Hoogvliet aan het werk gegaan. Van diverse woningbouwcorporaties werd spontaan hulp aangeboden. Wet houder G. Z. de Vos was vanochtend bijzonder te spreken over de manier waarop deze mensen hebben ge werkt. (vervolg van pagina 1) VERLIES MAANDAG 22 JANUARI IQjjp DE ROTTERDAMMER PALERMO De overheid öp Sici lië heeft gisteren scholen, hotels en kazernes gevorderd om de duizenden vluchtelingen uit het aardbevingsgé-' bied onderdak te kunnenverschaf- ten, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Dat de sabotage de oorzaak van de ontploffing bij de Shell zou zijn, werd vanochtend door wethouder G. Z. de Vos tegengespro ken. Vaststaat nu dat de brand bij Pak hoed van het vorige weekend een technische oorzaak heeft. Zaken die met de ramp te maken hebben en tijdens de persconferen tie uit de doeken werden gedaan zijn: Rotterdam is samen met de ge meente Rozenburg bezig met het stichten van een brandweerpost bij het bebouwde deel van Rozenburg. Die post'zal het Botlekgebied gaan bestrijken. De politie had zaterdagochtend om vijf uur alle belangrijke kruis punten in de omgeving van het Snell-terrein afgezet. In Pernis hebben agenten de schade zelf op genomen (28 woningen bescha- digd). Uit een onderzoek is gebleken dat ongeveer een kwart van de bewo ners van beschadigde huizen in Hoogvliet verwondingen heeft op gelopen (glaswonden). De Roteb rukte om vijf uur uit. Personeel was toen bezig met het schoonmaken van de Maastunnel, hetgeen onmiddellijk werd ge staakt. Vijfenveertig mensen gin gen met 20 auto's naar Hoogvliet om glas van de straat te vegen. Totaal is 200 ton glas opgeruimd. Twaalf uur na de explosie was de rommel opgeruimd. Het college van B. en W. van Rotterdam zal het aktiecomité in Hoogvliet dat openheid over de si tuatie wil, volledig tegemoet tre den. Bekend is dat enige raadsle den vragen zullen stellen, die waarschijnlijk tijdens een der ver gaderingen in februari aan de orde zullen komen. Een extra raadsver gadering is onwaarschijnlijk. Omdat een snelle organisatie voor hulpverlening zaterdagochtend voorrang had, heeft wethouder De Vos de commissaris van de Konin gin in Zuid-Holland later dan voor geschreven gewaarschuwd. Het ka binet van de commissaris vroeg om kwart voor,, tien bijzonderheden, die toen werden verstrekt. De mi nister van binnenlandse zaken werd om halfelf op de hoogte ge steld. Minister B. Roolvink van sociale zaken en volksgezondheid heeft vanochtend een bezoek aan het 'Shell-terrein gebracht. 9 BANGKOK Een tweemoto- rige Beachcraft en een straalvlieg tuig van het type Caravel ie zyn gisteren boven Thailand in botsing geweest De Beachcraft met zes in zittenden stortte neer. De Caravelle zonder passagiers kon het vliegveld van Bangkok bereiken. Een reeds dagen aanhoudende ré gen heeft de situatie in het getroffen gebied nog verergerd. De mensen le ven in modder en vuil en om épidé mieën te voorkomen heeft de over- heid nu bevolen dat de vluchtelingen uit' de tentenkampen moeten.Het aantal zieken, zóaïs rode-hond;-long ontsteking en kinderpokken, neemt' hand over hand toe. Bij. de aardbeving zijn ngar'. schat-' ting, vijfhonderd mensen omgekomen. Tweehonderd slachtoffers zijn gebor gen. Vit; Lichte aardschokken ten noorden van Rome hebben gisteren in. twee plaatsen paniek, veroorzaakt Zesdui-> zend mensenontvluchtten hun hui zen. Een' groot deel- van. hen bracht de nacht, buitenshuis.door. g kussen van èen wiegje waarin «en baby lag te slapen. Zeker is dat velen in hun bedden onder een la wine van glas werden 'bedolven. De explosie heeft een spoor van verwoesting aangericht waarvan de westelijke punt van de Digna-Johan- mapalder en het noordelijke uiterste van de Westpunt de grootste klap hebben opgevangen. De kop van de Piet-er Stastokweg en zijstraten, de Digna-Joharunaweg, de winkels op de Max Havelaarweg en de omge ving van de scholen op de Westpunt kregen het zwaar te verduren. In de woonkamer boven Talg mijn zieke dochter Irene met longontste king voor het raam. Zij was wakker en schrok zó van de lichtflits dat zij alle dekens over haar hoofd trok. Op het volgende ogenblik kreeg zij een stortgolf van glas over zich heen." U mag dit in de krant zetten, zei de -heer Appëlo, maar alleen alls u erbij zet dat wij in alles wat .gebeurd is, de bewarende hamd Gods zien. Niemand van ons werd .gewond. La ten we de eer aan God geven". Hoe merkwaardig de verplaatsing van de luchtdruk is geweest blijkt uit het feit dat 'de spiegelruit van de winkel van de heer Appelo naar binnen is geslagen, terwijl de ruiten van het woonhuis boven de winkel naar buiten aan diggelen vielen. Planten die boven in de hal ston den, werden in de keuken terugge vonden. Bij een andere winkel op hetzelf de rijtje werden sponningen van de puien naar binnen geslagen. De saamhorigheid bij de oprui ming was on. op de Max Havelaar- weg groot. Men organiseerde een eigen hulpdienstje, waarin leder zijn eigen werk had. Een unr na de ontploffing was al het glas gebor gen in dozen en kisten en nog een uur later waren de panden dicht gespijkerd. In veel gezinnen moesten eerst maatregelen wórden genomen om ieder die ziin handen niet kon uit steken (gewonden en kleine kinde ren) op een zijspoor te zetten. Men charterde auto's en bracht hen naar familie elders. 'De gemeentelijke diensten hebben hard en snel gewerkt. Voor hét licht werd, had de ROTEB al grote hoe veelheden glas naar Rotterdam af gevoerd. De. stichting Volkshuisves ting Hoogvliet liet grote voorraden hardboard aanrukken, dat gratis werd verstrekt Honderden hebben er voor in de rij gestaan. Ten slotte blijft de vraag bestaan of het juist was een groot woonge- gebied tot ontwikkeling te brengen aan de voet van wat, zeker na za terdag, als „een vulkaan" wordt ge zien. Het antwoord op die vraag is aan anderen. Wij moeten volstaan met het constateren van het geluk kige feit dat een stad gespaard bleef! De naam van wie ket gedaan heeft staat er op. Een gloednieu we eengezinswoning op de Zalm plaat (goed twee maanden be woond) werd dichtgespijkerd met een dekzeil van Shell. De nieuwe glasgordijnen werden aan stukken gereten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Wethouder G. Z, de Vos die zaterdag en zondag als loco-burgemeester de organisatie na de ramp by de Shell in handen had heeft vanochtend tydens een "pers conferentie in het stadhuis gezegd dat bestudeerd zal worden welke ver beteringen er kunnen worden aan gebracht in de diverse organisaties die zijn opgetreden. Op dit moment meent h(j dat het schema perfect is opgevolgd. Over tuigd is hij ervan dat de veiligheids maatregelen bij Shell zo goed moge lijk zijn, hoewel menselijke fouten nooit kunnen worden uitgesloten. Er zal een diepgaand onderzoek naar de oorzaak worden, ingesteld. Vanochtend zijn vertegenwoordigers van justitie, arbeidsinspectie,' bouw- politie, stoomwezen en brandweer m samenwerking met de Shell daarmeé begonnen. Afhankelijk van wat de oorzaak zal zijn, zal worden bezien welke eisen de gemeente gaat stellen aan de uitbreiding van de raffinage- capaciteit, aldus wethouder De' Vos. Hij heeft geen oordeel over het feit .dat),Hoogvliet een .'planologische ROTTERDAM De 78-jarige me vrouw J. Fleischacker liep zondag zware brandwonden op toen in haar woning aan de Schiedamsesingel brand uitbrak. Zij trachtte aanvankelijk de brand die in dé keuken was ontstaan zelf te blus sen. Toen dit mislukte was het uitein delijk de 55-jarige winkelier M. Muet- geest uit de Oostendamstraat die het vuur bedwong! De bejaarde vrouw is in het Zuider ziekenhuis opgenomen. Haas huisgeno ten, twaalfKatten en een hond zijn naar het asyl gebracht. zijn doordat telefoons in gesprek waren of dat er in eerste instantie middelalarm werd gegeven. De GG en GD werd óm 4.40 uur door de politie gewaarschuwd. Direkt na de eerste melding (4.28 uur) vertrok de eerste ambulance, die 17 minuten later op het Shell-ter- rein was. De tweede vertrok om 4.31 uur. Negen minuten later waren er nog drie op weg. Totaal werden tien ambulances naar de ramp gediri- géerd. Om kwart voor vijf was de eerste ambulance in Hoogvliet zelf,- waar' 15 slachtoffers werden geholpen.1 Vijf minuten later kwam de tweede en werden twee mensen geholpen. Om 5.15 uur bood Vlaardingen een am bulance aan voor het vervoer van gewonden naar het Holy-ziekenhuis. De vijf bedrijfsartsen van de Shell voor een deel dichtbij het bedrijf wonend waren zeer spoedig ter plaatse. De eerste slachtoffers kon den direkt worden vervoerd door de eigen Shell-ambulances en busjes. Het door de GG en GD gezonden materiaal was voldoende en had geen uitbreiding nodig. LOURENZO MARQUEZ Een cycloon die vrijdag de noordkust van de Oostafrikaanse Portugese kolonie Mozambique heeft getroffen, heeft tot dusver aan 17 mensen het le ven gekost. Honderden mensen hebben ver wondingen opgelopen. Veel boten worden vermist. 9 Het werk voor het vrijmaken van de 15 sedert 5 juni in het Suez- kanaal opgesloten schepen begint 27 januari, zo is officieel in Cairo meegedeeld. UTRECHT De 27-jarige arts W. G. Jacobs uit De Bilt is vanmorgen op de weg Houten-Schalkwijk door de gladheid geslipt en om het leven gekomen. Hij botste met zijn auto tegen twee pijlers van een brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. (Van een onzer verslaggevers.) ROTTERDAM De toestand van de gewonden van de Shell-ramp was vanochtend om tien uur gnnstig. In ziekenhuizen zijn opgenomen twaalf patiënten (tien van de Shell), van wie de helft in het Oogziekenhuis. Niemand verkeert in levensgevaar. Totaal zijn 120 patiënten in zieken huizen behandeld. In Hoogvliet zijn tientallen mensen voor glasverwon dingen door de plaatselijke huis artsen en de GG en GD verbonden. De GG en GD kreeg de eerste mel ding om 4.28 uur door een particulier. Drie minuten later kwam de melding van de brandweer door. Volgens wet houder G. Z. de Vos was dat twee minuten te laat. Het kan veroorzaakt ROTTERDAM Het commu nistische gemeenteraadslid mevrouw H. de Vos-Krul heeft naar aanleiding van' de tankbrandv&n tvorigë.Hveek 'bij Pakhoed N.V. 'in het Botlek-ge bied- vrageri gestéld over de opslag van giftige stoffen. V Zij stelt, dat tanks met. het uiterst ontplofbare, brandbare en 'zeer gifti ge acrylonitril in de 'directe nabijheid stonden van. de brandende tank en dat bij ontsnapping van dit gas in Rotterdam en omgeving een ramp- had'kunnen ontstaan. i.Tv?'! Zij vraagt of er bij dé veilig heidsvoorschriften in voorzien is dat tanks met verschillende giftige, brandbare of ontplofbare, stoffen op een dusdanige afstand staan dat het gevaar tot. een minimum wordt be perkt en of, indien dit niet het geval is, B. en W. het niet noodzakelijk, achten dat de veilig-, heidsvoorschriften worden aangepast ROTTERDAM: De vijftienjarige schilder J..B. is zaterdagnacht op het Maastunnelplein aangehouden. Hij bleek sigaretten, postzegels en twee autostofzuigers gestolen te hebben uit de N.V. -TJbica Matrassenfabriek aan de Sluisjesdijk. De kinderpolitie heeft hem in bewaring gesteld. De negetienjarige verkoper K. van B, en de twintigjarige ambtenaar S. R. de K., beiden uit Rotterdam, zijn ver dacht van diefstal van een stereo luid spreker uit „De Grot" aan de Doklaan, aangehouden en in bewaring gesteld. Uit de kassa's in de kelder van de Bijenkorf is ƒ800 gestolen, aldus werd zaterdag aangifte gedaan. G. Z. DE VOS bestrijding perfekt Hij zegt: „Na die klap is er een groot aantal onlustgevoelens cn niekhandelingen geweest. Je koopt er niets voor om ongemotiveerde angstpsychoses te kweken. Het geheel moet tot redelijke proporties worden teruggebracht." Over het begin van de actie: „We stonden als mensen gewoon bij el kaar. Én toen zeiden ze tegen mij: 'Wil jij beginnen." De heer De Boer is geen leek op dit gebied. Hij is voorlichter van de raad voor het maatschappe lijk welzijn welke stichting wel achter de actie staat, maar niet officieel meewerkt. Overigens heeft de heer De Boer in het noorden van het land zich eerder druk ge maakt over de infrastructuur en over de grenswijzigingen. „Ik hoop binnen de korst moge lijke tijd op mijn adres Wijnruit- straat 38, Hoogvliet, adhesiebetui gingen te krijgen. Natuurlijk is iedereen nu nog vervuld van eigen zorgen." Hij zegt, en hij kijkt er bepaald zorgelijk bij: „Wij zijn door het oog van de naald gekropen. Als hét overdag was gebeurd, was het nog veel en veel erger geweest. Ik wil geen verwijten maken, maar ik wil alleen weten waar we aan toe zijn. Daar hebben we als bewoners recht op. Misschien is de veiligheid wel voldoende. Maar je gaat als leek wel twijfelen. We hebben geluk gehad dat er geen giftige dampen zijn opgestegen. Ik woon liever niet bij een flitspuit. Ik voel me geen vlieg." De heer De Boer wil beslist geen Volgens een voorlopige schatting zijn 3500 woningen beschadigd en is er een glasverlies van 10.000 m2. De gemeente zette zaterdagochtend 20 schilders en glasinzetters in. Een groot, glasbe-dryf dat voor de ge meente werkte, stuurde ook mensen naar Hoogvliet. Al het onderhanden werk (voor zover niet urgent) is stilgelegd ten behoeve van Hoog vliet. De eerste auto met glas (1200 m2) arriveerde om zes uur 's avonds direct van de fabriek. In de loop van zondag kwam negen ton binnen, in de avond gevolgd door meer. Een glassnijdery te Breda heeft zater dagnacht doorgewerkt. Zondag is 20 man uitvoerders en voorlieden bezig geweest met glas metingen. De gehele dag is gewerkt aan het passnijden van ruiten, welk werk de kamende dagen doorgaat. Vandaag zyn in Hoogvliet 40 scha de-enquêteurs aan de slag gegaan. Elke ploeg (een ambtenaar en ie mand van Shell) werkt met formu lieren in drievoud. Het orgineel is voor controle van de gemeente, ter wijl de afschriften afzonderlijk naar de verzekeringmaatschappijen gaan en per maatschappij worden gebun deld. De verwachting is dat drie dagen na de enquete de experts van de verzekeringrnaatschappijen met de controle beginnen. Volgende week vrijdag hoopt men hiermee gereed te zijn. Weer een week laterzo ROTTERDAM in veel kerk diensten is gisteren stilgestaan bij de catastrofe die het Waterweggebied zaterdag ten gevolge van de ontplof fing bij de Shell heeft getroffen. In de Hoogvlietse hervormde Vaste Burchtkerk, waarvan aan een -ijde de vensters met bardboard waren dichtgespijkerd, sprak 's morgens de Goudse predikant ds. J. C. Btegman in een Open Deurdienst naar aanlei ding van Psalm 23 over „De Herder en de techniek". Ds. Bregman, die van 1941 tot 1966 zelf in Hoogvliet heeft gestaan, rei de Goede Herder boven de techniek als zijn Heer te verkiezen. De techniek is onmisbaar, maar, zo zei hij, zij moet wel dienaar blijven. „Als zij heer is kunnen wij zomaar ineens slachtoffer worden van haar machtsexplosies". In het slotgebed bad de oredik.v.t niet alleen voor de nabestaanden var hen die werden weggenomen en alk anderen die werden getroffen inear ook voor de technici, dat zij maatre gelen mogen vinden waarmee dam pen van dit soort voorkomen bunnen worden. Aan deze Open Deurdienst verleen de onder meer het Christelijk Rotter dams Jongenskoor onder leidine van T. J. I. T. T. Weber gewaardeerde medewerking. In de maandelijkse interkerkelijke dienst in de Antwoordkerk nu de Zalmplaat, die gisteravond door de gereformeerde predikant ds. J. E. Hendriks (Hoogvliet) werd geleid, koos ds. H. C. van 'tterzon, hervormd predikant te Rhoon, een andere tekst dan op de uitgereikte liturgie stond. Hij preekte in verband met de recen te gebeurtenissen over Lucas 13:2 („Meent gij, dat deze Galileeërs gro ter zondaars waren dan alle andere Galileeërs. omdat tij dit lot hebben ondergaan?"). (Van een onzer verslaggevers.), ROTTERDAM Belangrijk hij de bestrijding van' de Shell-brand is de normalisatie van het materieel gc-. weest. Shell en gemeentelijke brand- weér hebben materieel dat door elkaar kan worden gebruikt. Ir. R. Dijkshoorn, directeur van de Roteb, zei dit vanochtend.op de pers conferentie in het stadhuis. Hij gaf een overzicht van de, wijze waarop de brandweren .zijn; opgetreden. De eerste melding kwam zaterdag nacht om 4.27 uur. Twee minuten later rukten vanuit dé post Hoogvliet twee wagens uit, direct gevolgd door materiaal van de Brielselaan. Even daarna voeren zes blusboten uit. Toen het eerste materiaal naar Per nis op weg was, kwam er van alle kanten versterking. De blussing werd tér hand geno men na overleg met de Shell. Het weer 'en de tijd werkten reusachtig mee. Ernstige gevolgen had in Dijks hoorn gevreesd indien de exposie in riet spitsuur zou zijn gebeurd. Het Shell-terrein was door het ontbreken van verkeer snel bereikbaar. Hoewel de bluscapaciteit van de Shell uitzonderlijk groot is, was er toch onvoldoende water. Drie blus boten hebben de eerste uren moeten assisteren. Grote delen van het complex wa ren snel geblust. De brandende tanks leverden weinig gevaar op en waren om elf uur 's ochtends, gelocaliseerd. Tanks met het gevaarlijke solvent— nafta konden worden afgeschermd. Een tank met parafine was het object dftt het langst gebrand beeft: zondag ochtend om elf uur was het vuur. daarin gedoofd. De blussing is uitgevoerd met elf spuiten, van de Shell, vier van Rot terdam en een vanSpjjkenisse. ROTTERDAM Met de directe bedrijfsschade van naar schatting honderd miljoen gulden is de Shell nog niet klaar. Want, zoals de directie van de Shell oiis vertelde, daar komen by het produktieverlies, de schade aan derden, de „re-routing" van tankers en nog andere indirecte verliesposten. Re-routing van tankers is het naar elders dirigeren van tankschepen, onderweg om lading van Pemis in te nemen of voor Pemis aan te voeren. Het varen met een tankschip kost tienduizenden guldens per dag. Dirigeren naar een andere plaats kost al gauw tonnen. Hoe groot de volledige bedrijfseconomische schade zal zijn, is nog niet te zeggen. Maar dat die honderd miljoen wel eens zouden kunnen worden ver dubbeld, ligt voor de hand. Dinsdagmorgen komt een deskun dige naar Pernis om de situatie te bespreken. Na de oorlog investeerde Shell 2,2 miljard gulden in de raffi naderij. De geplande investeringen tot uitbreiding van de raffinagecapa- citeit van ruwe olie van achttien tot 25 miljoen ton per jaar, zal 120 mil joen kosten. Dit nieuwe gedeelte zal in 1969 gereed zijn. Vermoedelijk zal hier geen vertraging bij optreden. Het Shell-complex bij Hoogvliet is dan de grootste raffinaderij ter we reld. Nu is dat nog de Shell-raffina- derij op Curasao. pressiegroep gaan vormen. Daar om heeft hij ook al contact opge nomen met wijkraadsvoorzitter mr. M. A. B. L. van Meetelen. „Dit is nu een tussenfase. Misschien komt er een werkcomité, misschien een hearing." Hij zegt: „We kopen niets voor ongecontroleerde acties. Maar waar twee van dergelijke zaken zich vlak na elkaar hebben afgespeeld willen we. nog eens gezegd, weten waaraan we toe zijn." De heer De Boer wil graag ad hesiebetuigingen zwart op wit. „Dan hebben we materiaal om te kunnen praten. Aan telefoontjes, hoe prettig ook, hebben we daar om minder." De heer De Boer is voldoende realistisch om scheiding te maken teussen verschillende dingen. Zo noemt hij het plan van eeit be paalde zaak om de bewoners van Hoogvliet gasmaskers aan te bie den, waanzin. Overigens, bij de heer De Boer in de Wijnruitslraat verdween al het gïas uit de achter gevel. de directie dat aan het einde van de week weer enkele onderdelen kun nen draaien. De brand werd zondag morgen om elf uur geblust. De laat ste tank was toen uitgebrand. Reeds vandaag zou Shell Chemie proberen egkele installaties op gang te bren gen. Men zal werken met enkele voorraadjes omdat de raffinaderij nog geen grondstoffen kan leveren. Shell vervaardigt normaal veertien honderd produkten. In opslagruimte, totaal 1,7 miljoen ton is nog voor 800.000 ton plaats. Tankers kunnen dus gewoon blijven aankomen. Afleveringen van che mische en aardolieprodukten voor de binnenlandse markt zullen gewoon doorgaan. Andere Shell-bedrijven zullen de export opvangen. rekent men zal alle schade zijn uitbetaald. Indien men niet verze kerd is tegen glasschade, zal de Shell betalen. De raffinaderij zal een belangrijk produktieverlies lijden. Toch hoopt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 2