Bewoners van Hoogvliet AJyWB-kantoor en vele scholen beschadigd Lufthansa stopt weer dienst op Dnsseldorf Bokken zetten Hornland tegen noordoever Bestuur Rijnmond achter uitbreiding Maasvlakte Eenheid in v Forum, was illustratie Verdovende middelen waren fataal voor begaafde tekenaar één gulden j uw trotse bezit J WD Maassluis: evacuatieplan Swiss Air ivacht nog op DC 9 SCHEUR VAN 40 BIJ 2 METER Aandacht voor recreatie l wereld merken f I demonstraties lilMttlliliilliiiiiiliiliil >h*deH< Kritisch Jjekeken msk nE ROTTERDAMMER DONDERDAG 25 JANUARI 5958 i i I I Groter Kalmerend Excuus ,';V; 59" In kliniek vanaf 325.» contant plus per dag - ook Ci leert spelen met 1 Joh.de Heer's unieke systeem 1 keuze uit meer dan 100 instru- I menten CONN - HAMMOND Z 1 PHILIPS - RI-HA - SOUNA I VISCOUNT e.a. u kunt elke vrijdagavond tus sen 8-10 uurgeheel vrijblijvend de orgel3 horen, zien en zelf RAMP GEBAGATELLISEERD (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De bewoners van Hoogvliet zijn het niet eens met de opvattingen van allerlei gemeentelijke instanties dat de schade in Hoogvliet wel meevalt, dat er helemaal geen gebouwen Bouwkundige schade hebben gekregen maar alleen glasschade, dat hét zo goed gaat met het glasinzetten en dat het enquêteren zo vlot verloopt. GEMIS (1) TEN DING 1 t ons zo langzamer- Li Jiand op tc vallen, nu de publicaties over de nasleep van de Shell-ramp be grijpelijkerwijs geen einde nemen. Het is Ilc bewogenheid met liet menselijk leed, dat zoveel groter is dan men aanvankelijk nel geneigd was te denken. Autoriteiten doen uitspraken als „risico dat men moet nemen", „leren leven met de chemische industrie", „we zitten niet op de rand van een vulkaan". Dat kan al lemaal Best -waar zijn, mr dergelijke uit drukkingen vllen in dit stadium niet goed. Men zou zich eerst eens terdege moe ten verdiepen in dc gevoelens van de ïloogvlieters in de eerste plaats. Maar ook in die van vele Vlaardin- gers, Spijkenis- sers, Maasslui- sers en anderen die zich om en dicht hij com plexen als dat van de Shell welen. Van geen enkele betrokken zijde (ge meentebestuur, Shell) is iets vernomen, dat ook maar van enig meeleven met de gedupeerden blijk geelt. Een wel zeer te leurstellende houding, hoezeer ook wordt gewerkt aan herstel van schade. Symp toom van een (te) zakelijke mentaliteit? Menselijk leed kan op geen enkele wijze worden hersteld. De grote onze kerheid wordt hij de bevolking op geen enkele wijze weggenomen. Het valt zelfs te betwijfelen, of die door welke uit spraak ook, kan worden weggenomen. Het gaat er nu maar om: welke con crete waarborgen kan de overheid de be volking bieden? Wat wordt er gedaan om de veiligheid tot het hoogst mogelijke ni veau op te roeren? Welke middelen zijn er de industrie op dit stuk nog heter te controleren? GEMIS (2) TAE UITLATINGEN van officiële zijde, die te vernemen waren, hebben naar oazc smaak te reel het karakter van: Beter kon liet niet en zulke dingen kun nen nu eenmaal gebeuren. Dat riekt naar zelfvoldaanheid. Al meent men dat mis schien niet zo, het heeft er toch de schijn ran. Die schjjn zou dan weggenomen moe ten worden. Daartoe zou al lang gelegen heid zijn geweest. Maar we moeten con cluderen, dat het Rotterdamse gemeente bestuur in gebreke is. Welliswaar hebben de fractieleiders een te waarderen stap ondernomen met het aanvragen van een interpellatie. Dat was één. Stap twee zou zijn ge weest die interpellatie te houden in een zo spoedig mogelijk te beleggen speciale raadsvergadering. Is dat soms niet de moeite waard? Voor een dergelijke zaak moet tijd worden gemaakt. Nu komt zij op de agenda van een toch al overbelaste raadsvergadering (1 februari: koopavond- debat. voorstel bouw nieuwe Ahoy in Zuiderpark B. en W. en raad hebben kansen voor- Dat stond allemaal in een communiqué van de gemeentelijke voorlichtingsdienst van Rotterdam, dat woensdag aan de iters werd toegezonden. Er bljjken namelijk diverse gebouwen, zoals het ANWB-kantoor, enkele winkels en scholen wel degelijk bouwkundige schade te hebben opgelopen. - Ook is men ontstemd over het feit dat minister Roolvink alleen heeft gesproken over de Shell-slachtoffers. Men vraagt zich af of de minister er wel van op de hoogte was dat twee bewoners in ziekenhuizen zijn opgenomen. Een van hen, een vrouw, ligt nog in het Oogziekenhuis en heeft nog niet het licht terug in een van haar ogen. De Hoogvlietse artsen hebben in totaal 3500 mensen moeten ver binden, direct na de xamp en later op de dag. Daarbij zijn mensen, die zich bij het opruimen van glas heb ben verwond. De opmerkingen van wethouder G. Z. de Vos voor televisie, radio en in de kranten dat hij van een be paalde tendens om uit Hoogvliet te gaan en elders te gaan wonen niets of "bijna niets heeft gemerkt, heeft ook al kwaad bloed gezet. De mensen die willen verhuizen, en niet alleen nu na de ramp (ook al ervoor) zijn zeer talrijk. De gemeente maakt het die mensen daarbij niet gemakkelijk. En wat het glas betreft, er zijn nog talrijke woningen waarin nog geen stukje nieuw glas is ingezet. En dat MAASSLUIS -- De WD-fractie van de Maassluise gemeenteraad heeft naar aanleiding van de twee recente grote branden aan B en W gevraagd wie de verantwoordelijk heid voor het vlot verlopen van een evacuatie van de bevolking draagt, als zich een calamiteit zou voordoen (de fractie acht dit niet ondenkbaar) waarhij giftige gassen vrijkomen. De vragenstellers willen weten of voor zo'n evacuatie tot in details uit gewerkte plannen bestaan en zo niet, of B en W deze dan op korte termijn willen voorbereiden. De Maassluise WD-raadsleden vragen ook of bij een explosie die veel schade aan woningen veroor zaakt de gemeente centraal in de voorziening van dichtingsmateriaal kan bemiddelen en of reeds nu een functionaris kan worden bekendge maakt die een dergelijke voorziening zal coördineren. bij laten gaan. Actiecomité Hoogvliet eiz P.v.d.A. hebben de kans wel gegrepen door vanavond een hearing te organise ren. Waar dan nog bij komt dat dit evene ment een politieke kleur krijgt omdat één partij het initiatief nam. Zelfs de Provinciale Staten spreken nog eerder over de Shell-ramp dan de Rot terdamse raad, toch wel het meest direct betrokken bestuurscollege, dachten wij zo. Een bedenkelijke leemte is ontstaan. Een gebrek aan parate reactie op het men selijke en bestuurlijke vlak. Moeilijk on gedaan te maken! ROTTERDAM De Rotter damse Luchthaven heeft weer met tegenslagen te kampen. Kwam van de week eerste het bericht dat Swiss-Air voorlopig niet met een DC-9 zal gaan vlie gen omdat de aflevering te lang duurt, later kwam het bericht dat Lufthansa plotseling de dienst Rotterdam-Dusseldorf heeft geestaakt. De dienst van de Lufthansa, uitgevoerd door de chartermaatschappij LTU met Fokker Friendships was niet rendabel. De beslissing is zo snel gevallen dat de Nederlandse Luflhansa-directie evenmin als de directie van de lucht haven daarvan op de hoogte was. De tijden waren zo slecht dat Rotterdam mers weinig aan de dienst hadden. Bovendien ligt Dusseldorf veel min der gunstig dan luchthavens als Frankfurt of Keulen. Dit is de tweede maal dat Lufthansa de dienst stopt. Als de aflevering van tweemotorige Boeing 737 machines vlot gaat, bestaat de mogelijkheid dat er andere tijden kunnen worden vastge steld en dat daarna de dienst wordt heropend. De enige lijn op Duitsland is nog die naar Keulen van de Swiss Air. Swiss Air was van plan het komend voorjaar de nieuwe DC-9 in dienst te stellen. Het zal zeker tot het najaar duren voor de machine komt. Het plan om Keulen te laten vallen en door te vliegen naar Manchester zal pas dan weer kunnen worden bezien. Voorlopig blijft Swiss-Air vliegen met de Convair Metropolitan en blijft Keu len in de dienst naar Zurich opgenomen. De luchthaven is zeer tevreden over de KLM. DC-9 30. De machine produceert een redelijk te verdragen hoeveelheid geluid, minder dan de luidruchtige BAC 1-11. Het passagiersaanbod via de Lucht haven Rotterdam vertoonde over 1967 een stijging van 8,1 procent met het voorgaande jaar. in 1966 maakten 340.689 passagiers van de luchthaven gebruik, in 1967 waren het er 368.398. Het goederenvervoer bleef dalen en wel met IJ ,3 procent van 7.422.066 kg tot 6.604.655 kg. Ook werden minder auto's vervoerd, namelijk 5.019 tegen 5.187 in 1966. Intussen vliegt de NLM nog steeds niet naar Rotterdam. Het eerder ge bruikte excuus van te weinig materiaal gaat niet meer op nu de NLM heeft be sloten ook op de zuidelijke Rjn drie retourvluchten te maken. Sinds vorig jaar april heeft ook de lijn Amsterdam- Groningen een derde retourvlucht ge kregen. is, met storm en sneeuwbuien be paald geen pretje. De Vereniging „Een school met de Bijbel" in Hoogvliet heeft naar voor lopige schatting een schade van ruim een ton. Daarbij is niet de schade aan het meubilair gerekend. Het aan nemingsbedrijf Muijs en De Winter is woensdag begonnen met het herstel. De zwaarste klap kreeg de prot. chr. ulö-school aan de Foeliestraat, waar niet alleen 28 ruiten verloren gingen, maar bovendien twee gevels werden losgeslagen en alle granieten dorpels zijn gebarsten. Bovendien moet de aula van die school van een geheel nieuwe dakbedekking worden voorzien. Evenals in andere scholen van dere vereniging zijn verscheidene muren gescheurd en ontzet. Door de kracht van de ontploffing zijn grenenhouten stutbalken afgeknapt Enkele lokalen zijn nog steeds niet in gebruik. De chr. 1. s. Westpunt aan de Foelie straat heeft een gebroken gevel. Van een andere gevel van dezelfde school is de draagconstructie gebroken. Een plafond is uit zijn voegen geraakt. Van morgen zijn pas de lessen hervat, nadat de school gisteren gesloten is geweest. De chr. 1. s. Digna jJohanna aan de Klaasje Zevensterstraat heeft een los geslagen gevel en hetzelfde doet zich voor bij de chr. 1. c. Oudeland aan de Traviataweg. Administrateur C. Struyk zei dat de schade elke dag groter wordt. Het slechte weer komt een snelle uitvoe ring van het herstel niet ten goede. Het schoolbestuur stelt Shell voor alle schade aansprakelijk. De afwikkeling wordt geregeld via de gemeente Rot terdam. .- Bij het openbaar onderwijs trof de lagere school aan de Constanzastraat de grootste schade. De lessen zijn in middels hervat. De dependance van een lom-school die in dat gebouw is onder gebracht, heeft nog „schadevakantie". Eerder stelde ir. B. Fokkinga, direc teur van de dienst van stadsontwikke ling, dat hem geen berichten over bouwkundige schaden hekend waren zoals gevel-reparaties. De heer Fokkin- ÜIJ de chr. ulo aan de Foelie- ■L>straat (hoojd de heer C. Voer man) is de voorgevel gestut om dat de gevelverankering is los gescheurd (zie inzet) en de gevel naar beneden dreigt te komen. De voordeur kan niet open. JN de hal van de chr. lagere 1 school Westpunt (Foeliestraat) is het plafond met balken gestut. Het hoofd, de heer J. B. van Kesselen, mocht van de bouw- politie anders geen les laten geven. ga zei zelfs „Wat daarover wordt ver teld, is zwaar overdreven". Deze op merkingen maakte de heer Fonkinga woensdagmiddag Apotheek Hoogvliet aan de Max Ha- velaarvveg heeft een gevel die, voor zover met het oog waarneembaar, drie centimeter is ontzet. De deur van de boven de zaak gelegen woning kan nog steeds niet open. Apotheker F. W. Dönszelmann heeft de schade berekend op drieduizend gul den. Hij zegt dat het hele rijtje winkels aan de Max Havelaarweg duidelijk aanwijsbare bouwkundige schade heeft. Van een woning die hij aan de Alsem- straat op de Westpunt in huur heeft, zijn de garagedeuren verwrongen. Het ANWB-kantoor aan de Binnen ban heeft enkele dagen in de steigers gestaan. Een grote steunbalk was als gevolg van de explosie weggedrukt en stak buiten het gebouw, waardoor de steun verloren ging. Een aannemer moest de gevel eerst met steigers on dersteunen om de balk weer op de defi nitieve plaats goed vast te zetten. Dat Hoogvliet, volgens de gemeente lijke uitlatingen, de klap zo goed zou hebben opgevangen en dat er geen sprake is van onrust, blijkt niet uit de verkoop van zogenaamde tranquillizers, kalmerende middelen. De omzet daar van bij Apotheek Hoogvliet is duideliik gestegen. Bij velen treden pas shock toestanden op nu men meer tijd krijgt om over het gebeurde na te denken. Winkels in Hoogvliet kunnen, en dat is al een tijd je zo, moeilijk per soneel krijgen. Men wil er niet wo nen. Een personeelslid van de ge noemde apotheek heeft reeds ontslag gevraagd omdat hij gaat verhuizen in verband met de toestand in Hoog vliet. Iets anders wat de mensen in Hoog vliet stoort is dat Shell nog steeds geen excuus heeft gemaakt. De SheTl-pers- dienst zegt hierover: „Wij dachten dat dat wel uit de maatregelen was geble ken". Ook zegt Shell dat men iets als een excuus heeft gemaakt bij de „be- stuurderen" van de omliggende plaat sen. „Dan hebben zij dat toch niet doorgegeven", menen bewoners. In ieder geval komt morgen van Shell de definitieve schaderegeling los en Shell wil, aldus de persdienst, er wel een regeltje aan toevoegen als excuus Als de bevolking kritiek heeft gaat dat hoofdzakelijk over de houding van de gemeentelijke autoriteiten en de uitlatingen en voorlichting van en door de woordvoerders. Men, is wel tevreden over de medewerking van de dienst van gemeentewerken, welke dienst hard en vlot werkt. ïVc i ff ">r (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De vijf drijvende Magnus-bokken van het Hamburgse bergingsbedrijf tJlrich Harms hebben de 27 oktober bij Vlaardingen gezon ken Duitse vrachtvaarder Hornland de laatste dagen enige tientallen me- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het dagelijks bestuur van Rijnmond vindt het ver antwoord mee te werken aan de ont wikkeling van de Maasvlakte in zui delijke richting. Dat wordt gezegd naar aanleiding van het rapport over de ontwikkelingsmogelijkheden voor zeehavens in het Deltagebied, dat on langs is opgesteld door een werk groep van het Overlegorgaan Zeeha- venontwikkeling Zuid-West Neder land. Volgens het dagelijks bestuur bete kent de ollegeul een nieuwe stimu lans voor de bedrijvigheid in het Eu- ropoortgebied. Het Maasvlakte-pro- jekt zoals dat tot nu toe was be grensd is onvoldoende om de grote mogelijkheden die in het Rotter damse havengebied bestaan, op te vangen. Uitbreiding in zuidelijke richting is verantwoord, omdat een goede in richting van de Maasvlakte en de daaraan grenzende gebieden, wel de gelijk tot de reële mogelijkheden behoort. Er zal daarbij wel veel aan dacht moeten worden besteed aan de invloed daarvan op het natuurlijke milieu en op de recreatie-moge lijkheden. Gunstig vindt het dagelijks bestuur het dat het mogelijk is. voorzieningen ten behoeve van de recreatie tot stand te brengen. Indien de uitbrei ding niet doorgaat, dreigt het gevaar dat door natuurlijke verlanding van het kustgebied als gevolg van het afsluiten van het Haringvliet een sterke devaluatie van de recreatie mogelijkheden zal ontstaan. Het dagelijks toestuur is verheugd dat Voome-Putten voor landbouw, recreatie en woongebied* moet wor den gereserveerd. Over het rapport in zijn geheel wordt gezegd "dat op verantwoorde wijze de combinatie van stimule ringsbeleid en inrichtingsbeleid nader wordtgeconcretiseerd. Het dagelijks T")E LEDEN van het oecumenisch forum achter de tafel in Atrium: v.l.n.r. dr. W. Nijenhuis (herv.), prof. M. Kok (oud- kath.), prof. J. C. Groot (r.k.), mr. G. E. van Walsum (voor zitter), bisschop Dionissias (russ- orth.), dr. C. H. Lindijer (evang- luth), dr. F. H. vort Meijenfeldt (geref.). (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Het oecumenisch fo rum in Atrium van de gemeenschap der kerken is woensdagavond een lavende illustratie geworden van het onderwerp van egsprek: eenheid In verscheiden heid. Naar aanleiding van de eerste vraag de beste: wat is nu precies die eenheid, ontwikkelde zich drie stromingen. De evangelisch lutherse stroming zegt, dat wat de eenheid nu precies worden zal een verrassing is waarover geen zinnig woord te zeggen valt, de katholieke en orthodoxen xnenen, dat die eenheid er eigenlijk al is in Christus zelf en de hervormden tenslotte namen de verst vooruitgeschoven positie in met de op merking dat het niet eens om de een heid van de christenen gaat, maar het uiteindelijke doel van oecumene de eenheid van de mensen moet zijn. De forumbijeenkomst met zes voortref felijke sprekers heeft bij het glashelder kristalliseren van de meningen grote steun gehad van oud-buregmeester mr. G. E. van Walsum, die er voortdurend voor waakte, dat de specialisten achter de tafel vluchtten in de theologie. Hij eiste duidelijkheid tot het bittere eind. Het gezelschap was tenslotte wel zo eens gezind, dat men het er over eens kon zijn dat er bij alle eenheid toch grote ruimte moet zijn voor verscheidenheid van denken en leven. Waar echter een niet te accepteren ver scheidenheid begint was weer een vraag waarop het antwoord schuldig gebleven werd. Daar hielp zelfs mr. Van Walsum niet aan. Uit het kantoor van CV Eurofin Fijnhouthandel aan de Vlaardingseweg is een klok ter waarde van 200 ge stolen. Kasten en bureaus waren door zocht. bestuur vindt het noodzakelijk dat een ontwikkelingsprogramma voor het Deltagebied wordt opgesteld, in het kader waarvan verschillende as-' pekten verband houdende met dé zeehavenontwikkeling, nader tegen elkaar zullen worden afgewogen en waarbij prioriteiten worden bepaald.. Internationaal overleg wordt gewenst, geacht. ters naar de noordoever van de Wa terweg getrokken. De slagzij is bijna verdwenen en het schip staat op eén vlak deel van de rivierbodem) ■Er staaf bij hoogwater alleen in de tussendekken nu nog water, bij eb komen ze vrij. Het merendeel van de gaten, die de Homlariö bij de aanvaring imet - het Frans schip President Pierre Angot heeft opgelopen, zit nu ook boven water. Aan bakboord heeft het schip een scheur van 40 meter lengte en twee meter hoogte. Onder water zit nog een kieinere-scheur. - Boven de lange scheur zit een gat van vier bij twee meter, dat ontstaan is toen het 'schip Urshalim er twee weken geleden na de stapelloop bij Verolme tegen aan botste. De schroef van de Urshalim liep -daarbij zoveel schade op dat deze moest worden, vervangen. De bergers gaan door- met het leeg pompen van de ruimen, waarna het schip drijvend móet woraen geraaakt. Dan zal het voor reparatie naar .de., Verolraewerf worden gébracht. Een groot deel van de lading is door het 1 angdurigonder water zitten verloren gegaan. Mét grijperswordt aan de lossing gewerkt j (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Ernstige verslaving aan verdovende middelen vormde de achtergrond van de Inbraken, waarvoor een 21-jarige tekenaar zich vanmorgen moest verantwoorden. Hij pleegde deze inbraken om aan geld te komen, waar mee hjj de verdovende middelen kon kopen. De rechtbankpresident noemde deze zaak „een van £le meest tragische die wij hier de laatste tijd onder ogen heb ben gekregen". „U hebt als een kleine jongen gespeeld met vuur", aldus mr. R. J. Brunner, die de jongeman op bijna vaderlijke wijze toesprak. De president hoqpte dat anderen, „die zo graag in de publiciteit komen met hun high en hoe zé het verder noemen, zich aan u zullen spiegelen en zullen spiegelen en zullen zien waar dit toe zien waar dit toe leidt: tot lichamelijke en geestelijke ondergang". „Ik geloof, dat publiciteitsmedia wel eens gebruikt worden voor zaken waar van ik het nut niet inzie, maar ik hoop dat zij dit geval eens naar voren bren gen om anderen te doen inzien, dat zij zoiets niet ongestraft kunnen doen". Op 2 november 's nachts kwam er een einde aan de manipulaties van de jonge tekenaar, toen hij op de Nieuwe Binnenweg werd gepakt nadat de poli tie verscheidene telefoontjes over in braken had gekregen. Zijn eerste in braken, op 22 september, pleegde hij bij een fotozaak op de Nieuwe Binnen weg en bij een schoenenzaak. Met twee van de camera's, die hjj bij die gelegen heid ontvreemdde, reisde hij naar Dene marken, waar de toestellen verkocht werden. Op 26 oktober keerde hij naar Neder land terug, waar hij de volgende dag een inbraak pleegde in een lyceum. Op 31 oktober sloeg hij een ruit stuk bij De Turk in de Karei Doormanstraat. De buit bestond daar uit bijna 500. Bij een inbraak aan de Mauritsweg vond hij een bedrag van ƒ1100. Hij richtté daar een ontzettende ravage aan. De misère voor de jongeman, die een duidelijke begaafdheid voor tekenen bezit, begon in Antwerpen, waar hij kennis maakte met verdovende midde len. Hij had een blanco strafregister. In het psychiatrisch rapport wordt de jongeman ernstig verslaafd genoemd en verminderd toerekeningsvatbaar. Op name in de kliniek voor versfertinga- ziekten wordt noodzakelijk geacht. De officier van justitie eiste een ge vangenisstraf van tien maanden met aftrek, waarvan drie voorwaardelijk en drie jaar proeftijd, met toezicht van het consultatiebureau. Mr. A. Niessen hield rekening met het feit dat de jongeman een moeilijke jeugd heeft gehad. De manier waarop de tekenaar bij zijn in braken te werk was gegaan noemde hij bijzonder ondeskundig". Uitspraak over twee weken. hocnRton V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1