AFSCHEIDSWOORD VAN ONEINDIGE TROOST w Waar blijft Zadkine? voor handel op maquette AGENDA t Ho RiSTANTPARTiJEN KARPETTEN hoogpolige desso harpetten rrrr -JULI H. IJsselsteiin nam afscheid van bank Ank van der Moer Week van gebed met samenkomst besloten Met brommer tegen tram KM cleMent stormloop DEKLERK&ZN 8 Veel hulde voor ds. Dercksen bij emeritaat stand in": een exotisch evenement Groenoord tracht wijkvereniging te stichten Omiieiiw winst voor K en K-teams WEER. BEVING OP. SICILIË Kolendamp: acht mensen ziek OU.' Bromfietser (16) bij botsing gewond Kanaries pronkten voor liefhebbers Dienst sociale zaken houdt hiieenkomst Veel belangstelling bij receptie Optreden van Vox Humana ivas verzorgd Matroos op schip overleden Man met mes gestoken opruiming in „VROUWEN" ópmiming j\/rAASSLUIS Toespraken Oranjeboom 14 pet. SCHIEDAM Vandaag .en morgen .ere dagelijks Jubilaris bij Excelsior M WASAUTOMATEN CENTRIFUGES Wij hebben de hand kunnen leggen op een beperkte partij prachtige Dit is extra voordeel voor u. Worgen begint de verkoop van deze originele Desso- karpetten (afm.190x130)voor iets meer dan de helft van de normale prijs, van 152.50 ftg nu voor STADSGEHOORZAAL 20 uur Toegangsbewijzen a f 3.50-4.50 (jeugdpasp. f 2.50) vanaf heden reeds telefo nisch te besteilen onder nr, 340500 dinsdag t.m. zaterdag 10- 1 uur. Opruiming schepen Suez-kanaa! begonnen M pE BOTTERPAMMER Pagina 3 2A MAANDAG 29 JANUARI 7968 Denk nu niet: ,',...Zo'n ding met pijpen is me te warm" ;..neen, «fcje hypermoderne breeches, een flinterdunne,- en toch zeer behaaglijke panty met pijpjes is Ideaal voor ons klimaat en zeker in deze kille wintermaanden. Mousse Nylon breeches, slanken glad afkledend, in prima model en met kant langs de pijp. jes, uit de normale series van 3.50. Morgen zoekt U ze uit, prettig te dragen onder lange pantalons, op de fiets of brommer, elegant en comfortabel, voor nog géén twee gulden. •Morgén-begint de Opruimings verkoop van deze Mousse Nylon breeches, met dubbel zadel- kruisje, makkelijk te wassen én zó droog, voor de maten 38 t/m 48 In diverse kleuren,, per stuk voor h 4U k/HI Duur van de Opruiming 19 januari tot 9 februari <Mn tei. of tchrlfi. best. -L'A stp wr»r»rH (Van een onzer verslaggevers) Met het laat ste woord van Jezus voor Zijn Hemelvaart aan zijn discipe len: „En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld" (Math. 28 20) heeft ds. K. W. Dercksen, die donderdag I februari met emeritaat gaat, gisteravond in de Immanuëlkerk afscheid genomen van zijn ge meente. Hij vond het een woord van oneindige troost. Voor de preek stond de dienst on der leiding van ds. F, A. Bohlmeijer, die namens kerkeraad en gemeente een kort woord van afscheid sprak, dat ds. Dercksen beantwoordde. Deze dankte de gemeente van Maassluis voor de wijze waarop zij hem met veel geduid haar vertrouwen schonk. Hij zei dat zij dit deed ais mensen die zich aan elkaar gegeven wisten door de Ene die ons oproept elkaar tot een hand en een voet te zijn. In zijn preek ging ds. Dercksen er van uit dat dit woord van Jezus ook gericht is tot de Kerk, die er niet op uit is voor zichzelf geborgenheid te zoeken. Voor de kerk dus, die haar deur niet sluit, maar juist openstoot naar de wereld 'om die de schatten van het Evangelie te tonen. De predikant achtte het een uiter mate blijde zaak met dit woord zijn werk te kunnen afsluiten. 1 Nadat ds. Dercksen de zegen had uitgesproken werd de kerkdienst, waarin de organist Koos Bons het orgel bespeelde, besloten met de ge zongen zegenbede van Psalm 121 4. In de bijeenkomst die op de dienst volgde ontving ds. Dercksen van bur- ROTTERDAM Hebben wij een vorige maal op een luchtfoto van Rotterdam het „Wereldhandelscen trum" dat in het Leuvehavenbekken is geprojecteerd min of meer „op de gis" moeten inschetsen, thaps kunnen wijeenifotd publiceren van de '■ma quette-van'Rotterdam, die 'de diiensf van stadsontwikkeling heeft doen vervaardigen en waarop het meer dantweehonderd meter hoge gebou wencomplex precies, op schaal is aan gegeven. Uiteraard is de zwarte om lijning van onszelf. Vit de foto, genomen in de richting van de Coolsingel met op de' achter grond links stadhuis, postkantoor en Beüren rechtsde Laurenskerk, is op te maken, dat,het gehele noorde lijke deel van de Leuvehaven met de Rederijhaven, de Bierhaven en de toegang tot de Wijnhaven, voor dit Wereldhandelscentrum moeten wor den gedempt. Op del maquettefoto is het beeld „Stad zonder Hart" van Zadkine, waarover dn verband met dit Wereld handelscentrum nogal wat is te doen, niet te zien. Wel is te zien, hoe straks het Churchillplein overloopt in het Plein 1940, waarop het beeld van Zadkine staat. Uit de foto. is niet direct op te maken, of het beeld al dan niet op de maquette voorkomt. Voor zover ons voorkomt, zou het even links van het Wereldhandelscentrumnog juist te zien. moéten zijn. Laten we hopen, dat de ontwerpers ROTTERDAM Commissarissen en: directie van de Verenigde Neder landse brouwerijen d'Oranjeboom N.V. delen mee dat is besloten aan de in maart te houden algemene verga dering van. aandeelhouders voor te stellen over het boekjaar 19S6/'67 een onveranderd dividend van 14 pet. te declareren, en dit dividend reeds op 1 februari volledig als interim-dividend uit te keren. De medische faculteit van de uni- versiteit van Madrid, die vrijdagmid dag js gesloten' na nieuwe vechtpar tijen tussen studenten en politie, was zaterdagmorgen weer normaal open. De politieke en economische facul- 'teit blijvenechter' dicht. SCHIEDAM Geboren: Paul z.v. A. T. oe Quant en J. c. de Ridder; Miranda d.v. 3- A. de Waal en W. A. Hamerslag; Murlël l. d.v. a. J. Basoski en K. Vermeer. overleden: T. W. Jas, 62; G, Ketting, 60: j. Bontekoe, 92. wed. R. H. van Rosevelt; W. j, wterkx, 79. Chr. 8oc. Belangen: I.S.W., cursus ass.-e- conoom. 19. Wijkver, Nleuwland. klaver jassen en schilderen. 20, Arcade: E.H.B.O. cursus. 20; Musts Sa crum: Heisbureau De Snelle Vliet, bijeen komst, 20; Chr. Soc, Belangen: Wijkver. Meuwland. ballet, 18.30. Bijkantoor „De Rotterdammer": Mevr. J- van Gof, Dr. Zamenholstraat 139a. tel. 152400 (ook klachten bezorging!. Alarmnummer brandweer: 259123. Alarmnummer notitie: 2S46C6. GO en GD: 269280. Apotheek: L. Evers, Lange Haven 81, tel. 268242. van dit Wereldhandelscentrum de ge voelens van de Rotterdammèrs, aan wie dit beeld héél veel heeft te zeg gen, kunnen sparen. Als de maquette de werkelijke plannen dekt en er is .geen..reden daaraan te,..twijfelen behoeft het niet'naar elders té wor den overgebracht. MAASSLUIS Voor de aanvang van de ontmoeting tussen Excelsior M. en Arnemuiden werd Aat van tHoff door de voorzitter van Excelsior, de heer P. van Dijk gehnldigd, omdat bij 350 wed strijden voor het eerste elftal heeft ge speeld. In feite vond dit jubileum reeds tn de wedstrijd tegen SlIO plaats, maar men, wilde' de vroegere' rechtsbuiten en tegenwoordig^ linksachter liever op eigen terrein'huldigen. De heer v. Dijk memoreerde dat het V. "t Hoff was, die destijds Excelsior aan het kampioenschap hielp door eén doel punt in de wedstrijd tegen MFB te sco ren en dat bij ook de tricolores liet pro moveren naar de 2de klas door, een doel punt in de wedstrijd tegen Zuidland. De 74-jarige voorzitter wenste van 't Hoff nog veie wedstrijden bfj VAN T HOFF Excelsior toe, waarna hij hem namens het bestuur een portefeuille en een bos bloemen overhandigde, terwijl van de spelers ook een geschenk werd aange boden. Aanvoerder Schuit van Arnemuiden, kon geen geschenk aanbieden omdat zijn ploeg niets van dit jubileum af wist, maar zijn woorden van felicitatie waren gemeend en werden met applaus beloond. De nu 28-jarige .jubilaris" be dankte de sprekers voor hun woorden en hoopte nog lange tijd bij Excelsior te kunnen spelen. gemeester W. J. D. van Dijck zijn koninklijke onderscheiding (zie pag. 2). Namens het gemeentebestuur over handigde de burgemeester, die verge zeld was van zijn echtgenote en wet houder P. van der Snoek, twee zil veren miniatuurtjes, voorstellende een oud-Hollandse sleperskar en een arreslee. De burgemeester prees de wijze waarop ds. Dercksen zijn kudde in Maassluis heeft geweid. Hij sprak van een voortreffelijke behartiging van de geestelijke verzorging van een groot deel van de bevolking en be trok ook mevrouw Dercksen in zijn hulde. Namens de Hervormde Gemeente dankte ds. H. F. Meijer voor de goe de samenwerking. Hij zei dat er nooit een wanklank is geweest en memoreerde o.a. de in voorbereiding zijnde gemeenschappelijke kerk bouw: „We zijn op de goede weg, al zal een fusie nog wel enkele jaren uitblijven". Andere sprekers in deze bijeen komst waren een vertegenwoordig ster van de Gereformterde Kerk van Maastricht (ds. Dercksens vorige gemeente), de heer L. C. Kleywegt, naméns de Wijk van ds, Dercksen en pastoor C. Vermeulen namens de r.k. parochie. In zijn dankwoord verwees de be duusde predikant de lof die hem was toegezwaaid 'terug naar zijn vrouw en kinderen, door wie hij zich sterk gesteund wist. Hij zei dat het hem aitijd een feest was geweest te mo gen thuiskomen en de warmte van het gezin te mogen gevoelen. RiPUTAin DÜÖR' RCCOnOANOAnC DE'SPECIALIST CflUEIiBURCSTR.tZ - HDEli EfiHBSTR. TELO 10 -342221 VLflRflDIHGEH (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In een exotisch versierde zaal hebben vele jongeren zaterdagavond in „Ruimte" aan de Gaffeldwarsstraat een „Ihdia-in" ge houden. Het was een bonte aan eenschakeling van dans, authentieke Indiase muziek en filmintermezzi, maar bovenal kwam het aan op het zelf meedoen van de bezoekers. Het werd een succesvol, zichzelf organise rend evenement. Mejuffrouw Visser van het museum .van land-en volkenkunde beeldde met een groep enthousiaste .meisjes verscheidene taferelen uit, o.a. de offerdans. De ballet danseres Toscha de Jongh danste in Indiaas costuum, eigendom van het museum, een dans met waterkruik. Het pu bliek trachtte geestdriftig het een en ander na te dansen, want niet altijd perfect gelukte, maar toch de stem ming erin-hield. Verder werden er films ver toond over goden en tempels. Ook gaven enige musici van het museum een demonstratie ten beste op Indiase instrumenten. Aan de bar waren spe cifiek oosterse lekkernijen verkrijg baar, de wierook vermengde zich met de sigaretterook, het werd kortom een avond vol sfeer, waarop de orga nisatoren, in het bijzonder initiatief nemer Rob Nooteboom, met recht trots op kunnen zijn. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In navolging van Nieuwland bestaan ook in de jongste en nog niet voltooide wijk Groenoord plannen een wijkvereniging op te richten. De initiatiefnemers hebben daartoe een brief aan de bewoners gezonden. De wensen van de op te richten wijkvereniging zijn alle ongeveer van hetzelfde patroon als bij andere, soortlijke verenigingen, zoals meer contact met het gemeentebestuur, het stichten van een wijkcentrum voor het houden van bijeenkomsten en ontspanning voor bejaarden en ge handicapten. Wat onspanning betreft, denkt men aan kaartavonden, hobbyclubs, to neelgroepen, dans- en bingo-avonden en sportwedstrijden voor de jeugd. Centraal 'staat het activeren van het intermenselijk contact Een eigen wijkgebouw ligt eigen lijk al gebruiksklaar gereed. Het- is de bekende boerderij „Landsvreugd", eigendom van de gemeente, aan de SweelincksingeL De resultaten van het' inmiddels verzonden enquêtefor mulier zullen in eerste instantie beslissen, óf men met de plannen kan verwezenlijken. MAASSLUIS De tafeltennissers van Key en Kramer hebben verleden wéék alle gespeelde wedstrijden pun ten behaald. Tegen Shell noteerden H. Foncke en F, Deus ieder twee overwinningen en C. Kerkum een hattrick.; waardoor de uitslag op 73 kwam. Het tweede team steeg op de ranglijst door N.S. in eigen huis met 9—i te kloppen. J. 't Hart en J. Parre verloren niet én H. 't Hart moest éénmaal dè,. winst afstaan. K. en K. 3 had niet zo veel moeite met Service 8: C. Moerman en C. Verkerk en J. Parre wonnen alles. TTitslag 100 voor K. en K. Niet minder dan elf van de twaalf punten behaalden in de afgelopen week :dë TOG-junioren. Alleen het eerste team. met Frans Capelle, Bram van de Brink en Huib Bos moest tegen bet goed spelende INTIEM '55 een punt uit handen gever. Xerxes 5 verloor met 3—7 van TOG 2. Carstens en Vermeer wonnen elk driemaal. Sevn droeg met een overwinning ook het zijne bij. TOG 3 met Bram Capellen, Wim van de Spek - en' Arte van de Toom versloe gen 'Centrum 5 met 100. Herman van de Hoeven en Huib Bos wonnen zoals vervacht, met 4—1 van Nor1:!. De Repelaer ging met 2—3 ten onder tegen TOG 5. TOG 6 tenslotte hield ELAN 3 .ob 5—0.: TOG, lijkt niet meer aan deeradatie te kunnen ontkomen. Tegen 21-up 3, eveneens uit de staartaroep, werd met "82' verloren. TOG 2, -hoewel nog niet in direct degradatiegevaar, moést tegen het in de tweede klasse A leidende NOAD 3 met 91 in hét zand bijten. De Roo redde'sliiër'de eer. Verdere uitslagen: Stad Rotterdam TOG, 3 7—3-, Centrum 5 TOG 6 4—6; Sorry TOG 5-S—5; TOG 4 De Repelaer 4 1—9; TOG 7 IN TIEM 55 8 3—7; TOG 8 Borsje Buysman 4 91. MESSINA Zaterdagmiddag heeft zich opnieuw een aardbeving voorge daan in Sicilië. De aardschok, die een kracht had van vijf graden op dé schaal van Mercalli, werd vooral ge voeld in Messina, Het epicentrum be vond zich in het westen van het ei land, dat gedeeltelijk al is verwoest door de aardbevingen van 15 januari. Er is nog geen melding gemaakt van slachtoffers of schade. In Palermo verlieten zaterdag dui zenden inwoners hun woningen om de nacht buiten de stad door te bren gen. Het gerucht deed namelijk de ronde, dat Palermo zondagmorgen om acht uur door een aardbeving verwoest zou zijn. Deze voorspelling zou zijn gedaan door een monnik in Gibellina, kort nadat het eiland opnieuw door een aardschok was ge troffen. De voorspelling kwam geluk kig niet uit. DEN HAAG Acht personen uit een woning in Den Haag zijn zater dagavond. in het ziekenhuis behan deld, omdat zij kolendampvergifti ging hadden opgelopen. In de loop van-de avond werd een 20-jarig meisje in de keuken van de woning bewusteloos aangetroffen. De andere aanwezigen in het huis voel den .zich daarna stuk voor stuk even eens -onwel worden. Depolitie werd gewaarschuwd. Uit een onderzoek van -de brandweer - bleek dat het rookkanaal verstopt was geraakt als gevolg van werkzaamheden op het dak. Geen der personen heeft nadeli ge gevolgen ondervonden van de ver giftiging. 18 JANUARI TIM 8 FEBR. COUPONS VOOR MINDER DAN DE HELFT DER WAARDE K/68/28 1 COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG, BEUSftLANDSELAAN ROT TÊROAIWOEN HAAG/UTRECHT/VLISSINGEN HOORN/DE LIER SCHIEDAM De zestiendejarige bromfietesr J. A. H. S. verleende in de Rembrandtlaan geen voorrang aan een personenauto bestuurd door de 31-jarige expediteur M. L. uit Vlaar- dingen. De jongen viel en moest met een bekkenfractuur naar het Ge meenteziekenhuis worden gebracht. De 56-jarige mevrouw L. G.-M. reed op de Buys Ballotsinge! met haar personenauto tegen een gepar keerde personenauto van de 60-jarige D. A. toen. zij een krat met flessen die achterin stond wilde rechtzetten. Beide auto's werden beschadigd. De politie heeft zaterdag en zon dag op de burgemeester van Haaren- laan 43 automobilisten bekeurd die harder dan tachtig kilometer per uur reden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vrijdagavond en zaterdag de hele dag hebben de ka narieliefhebbers in Arcade volop kunnen genieten. Er was namelijk een kanarietentoonstelling, waar 581 vogels naar het kampioenschap 1968 dongen. De Federatie van Kanariekwekers voor Rotterdam en omstreken had de wedstrijd uitgeschreven. De jury bestond uit de heren J. Janssen, P. Kwant en J. Reinen. Zij had geen gemakkelijk taak. Zaterdag na afloop van de tentoonstelling werden de prijzen uitgereikt en de eigenaars van de kampioenen gehuldigd. (Van een onzer, verslaggevers) SCHIEDAM „Wat verwachten stadsbewoners van het maatschappe lijk werk?" Hierover spreekt de inte rieur-architect en sociaalpedagoog J. W. Jansen uit Bilthoven op dinsdag 6 februari, 's avonds om acht uur, in de grote zaal van gebouw Irène. Het is de tweede oriëntatie-avond in dit seizoen van de gemeentelijke dienst voor sociale zaken. Voor de eerste bijeenkomst bestond veel be langstelling. H. IJSSELSTIJN met pensioen (Van een onzer verslaggevers) SCIIIEDA M— Onder overweldi gende belangstelling heeft zaterdag middag in het hoofdkantoor van de Spaarbank Anno 1820, Lange Nleuwstraat 195, de procuratie- liouder-kassier, de heer H. IJsselstein wegens het bereiken van He pensi oengerechtigde leeftijd, zijn afscheidsreceptie gehouden. Bijna alle toonaangevende perso nen- uit de Schiedamse burgerij wa ren aanwezig. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven ondermeer de heer ir.'Bi. Wilton, het gehele bestuur van de Hervormde Vereniging tot be vordering. van christelijk onderwijs, enkele hervormde predikanten, hoof den van hervormde scholen, raadsle den en vele persoonlike vrienden en kennissen, onder wie vele Spaar- bankklanten. De heer Schaberg schetste de le vensloop van de heer IJsselstein en memoreerde dienst veeljarige arbeid 8 februari voor kerk en school. Namens het Spaarbankbesfuur schonk hij een prachtig radiotoestel met platenwis- selaar en overhandigde hij de .me daille met oorkonde van de Maatschappij voor nijverheid en handel en de ere-medaille van de Ne derlandse Spaarbankbond. Voor het gezamenlijke personeel sprak de heer G. Baron, die eveneens geschenken aanbood. Gastheer was de heer J. D. Holtkamp, directeur van de Spaarbank, bijgestaan door de nog niet zo lang geleden aangestelde adjunct-directeur, de heer Van Vliet. De heer IJsselstein heeft zijn - kerkelijke en andere functies neerge legd, behalve die van penningmeester van de Vereniging tot bevordering van christelijk Onderwijs. CAIRO Onder het waakzame oog van Israëlische militairen en VN-functionarissen zijn zaterdag Egyptische bergingsschepen begon nen met de verwijdering van de wrakken die de doorvaart belemme ren in het zuidelijk deel van het Suez-kanaal. Als gevolg van deze wrakken liggen in dit gedeelte van het kanaal al sinds de juni-oorlog vijftien schepen gevangen. Israël heeft de VN ai laten weien dat het zich zal verzetten tegen elk eenzijdig Egyptisch optreden in de kwestie "van het Suez-kanaal dat ver der gaat dan de vrijmaking van de ingesloten schepen. SCHIEDAM Met een korte ge bedssamenkomst heeft de plaatselijke Oecumenische Raad van Kerken de internationale Week v an gebed; voor de eenheid van de christenen in dc Opstandingskerk besloten. Het eerste gedeelte van de samen- (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Het da meskoor Vox Humana heeft zater dagavond in de Harmonie een zowel technisch als muzikaal verzorgd zangprogram ma gegeven. De liederen droegen hoofdzakelijk een kerkelijk karakter en juist hierin kwam het koor tot goed prestaties. Toch behaalde het koor met een aantal werken niet het volle volume, met uitzondering van de „Elisabethan Serenade" van Binger en „Ja so singt man in Wien" van Strauss, waarbij het koor er alles uithaalde. De celliste Elly Zoomermeyer had nog wat moeite met de Sonate van Corelli en was eigenlijk nog niet rijp voor een solistisch optreden. Na de pauze week het koor wat af van het -zware gedeelte in samenwerking met het orkest van „The Rhythmers" .Een parodie werd gebracht op het beken de televisieprogramma „Ja zuster, nee zuster". ROTTERDAM Aan boord van het Deense schip Lisbeth Bue dat in de Derde Petroleumhaven bij de Aluche- mie ligt. is het stoffelijk overschot ge vonden van de 28-jarige Deense matroos John Ai-ne Hansen, gewoond hebbende Frederichsgade 51 a. Kopenhagen. Het lijk is naar het bureau van de rivierpolitie gebracht. Aan misdrijf wordt niet gedacht. ROTTERDAM In de afgelopen nacht is aangehouden de 31-jarige kel ner C. A. Hij heeft in de Rechthuislaan (Katendrecht) de 41-jarige monteur M. Amejahad uit Marokko, die in Nijkerk woont, met een mes in het hoofd ge stoken. De Marokkaan is in het Zuiderzie kenhuis verbonden. ROTTERDAM Op de kruising Put- selaanPretorialaan is zaterdag de achttienjarige fabrieksarbeider J. A. Vielvoye uit de Oostendamstraat met zijn brommer tegen een tram van lijn 2 gereden. De jongen is met ernstig hoofdletsel naar het Zuiderziekenhuis gebracht. komst, geleid door de gereformeerde predikant ds. K. H. Schuring, besloot; met de gezamelijk gesproken ge-': loofsbelijdenis. Pastoor Robben sprak daarna in- zijn meditatie -ondermeer over de manier waarop op juiste en onjuiste wijze over de oecumene kan worden gedacht en geschreven. De ongerust heid over de vernieuwing in eigen kerken kan onzekerheid ..brengen in. de oecumenische samenwerking. De dialogen tussen de kerken worg den echter steeds vruchtbaarder. Na de wederzijdse dooperkenningen zal nu aandacht moeten worden besteed aan de eucharistie. ïn de dienst der gebeden, in ver band met ziekte van ds. C. Groene- wegen, geleid door .ds. D. J. Spaling, werd de reedks van gebeden der ker ken voortgezet waarbij' achtereenvol gens de gebeden dér lofprijzing^ ver ootmoediging en om de eenheid der christenen aan de orde kwamen. De eerstkomende oecumenische sa menkomst is een gespreksdienst op zondag II februari, waarin pastoor Fr. Smit de komende vergadering van de Wereldraad van Kerken aan de orde zal stellen. Deze ideale stads-boodschap- tas, van eerste klas Slcai ge maakt, een royale tas met trek- sluiting uit de series 'van ruim 10 gulden... morgen als speciale Opruimingsaanbieding in onze Lederwarenafdeling. Een chique tas, een'móóie tas en toch' een zeer praetlsChe tas, die veel-bergt, maar door-de fraaie lijnen en 't prachtige materiaal een-stads-tas bij uit stek is... morgen voor nóg géén zes gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze luxe stads- boodschaptassen, In beschaafde kleuren, in zwart en cognac, voor Duur van <fe Opruiming 18 jiiunri .tot 9 februari Gffn te/, of seAr/ft» b*st. %3§ 9a h

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1