Ook vervoer in Rotterdam Huisvrouwen spreken ove r de koopavond Concert Piet v. Amstel rijk aan klankkleur ZESTIEN OPINIES GEPEILD Ofliollmiainnur COUZY Zeeman wilde Vlaardinger doodsteken WONINGSTICHTING ENQUETEERT BINNENSCHADE Goede prestaties van het Studentenorkest BINNENKORT 100.000STE BEZOEKER Dorus zingt metro-lied }0 Kiesraad: geen verkiezingen opruiming •5§r=- Zes maanden cel wegens verbergen van twee meisjes Kritisch bekeken Citosa en WSM 55 55 L, Cohen overleden GOEDE BEDRIJFSVERUCHTING Solisten S. W. Hagedoora (56) overleden Onwel en overleden OTTERDAM Donderdag zal de gemeenteraad beslissen of Rotterdam al dan niet bij wijze van proef een koopavond krijgt. De laatste maanden beeft de kwestie Koop avond, ja of nee" vele Rotterdammers vaak zeer emotionele brieven doen pennen. T oor- en tegenstanders verkondigden mondeling hun mening tijdens een bearing op woensdag 10 januari. Zij maakten zich tijdens deze roerige hearing vaak op militante wijze mees ter van de microfoon. Meningen dus genoeg rond de koopavond, maar de huisvrouwen kwamen er bekaaid af. Vol ledigheidshalve hebben wij nu zestien bekende Rotterdamse vrouwen, die merendeels in de eerste plaats, maar soms ook in de tweede plaats echt huisvrouw zijn, hün mening over de koopavond gevraagd. Zijn zij als huisvrouw voor of tegen de koopavond en hoe motiveren zij hun mening? Van een onzer verslaggeefsters) Mevrouw Thomassen- Li n d, „first lady" van de Maas stad en door deze titel ere-pre- sidente en presidente van talloze Rotterdamse instellingen op so ciaal gebied, heeft een uitgespro ken mening. Gedecideerd zegt zij „Voor!" en verder „Ik vind dat de win keliers zich moeten, aanpassen aan het publiek. Ik begrijp wel dat het voor die kleine bedrijven minder gemakkelijk is, maar ik verwacht op de duur een com pensatie, want ze moeten na tuurlijk niet méér gaan werken." Maandagsluitiii Ook welletjes zonder Winkelen met man DRAMA OP STATION In Groningen-stad SCHILDERB'EURT twee-persoons Polyester sprei met tricot rug ROTTERDAM De 64-jarige mevrouw A. Flikweert uit; de Catha- nnastraat voelde zich maandag plot seling onwel. In het Bergwegzieken huis bleek zij te zijn overleden. DE ROTTERDAMMER Pagina 3 2A DINSDAG 30 JANUARI 1968 JA OF NI? PONDERDAG zal de Rotterdamse ge meenteraad de beslissing nemen oeer at koopavond. Tenzij de agenda te over- i"iarf"hliikt door andere zaken en dit S*|aS' r, l.„. W„i„ punt wordt verschoven. Hoe het htsluit Uitvalt i5 moeilijk te voorspellen De meningen zijn 1" de raad ook verdeeld. jehijnr een meerdetbeid tegen. Dat de standpunten btj alle betrokkenen uiteen liggen is ui de afgelopen maan- dm voldoende gebleken. Het is echter we ai dat in dergelijke kwestie» de tegen- standers altijd meer van zich laten horen dan de voorstanders. Vooral de georgani- aeerde middenstand en de vakbonden heh- {1?n zich fel geweerd. Het is voor ons niet zo ze- jjer of deze op ponerende me ningen wel de mening van de middenstand en van dé werknemers zijn. Bekend is vrij lage orgamsatieraad van liet win- lelpersoneel. En de middenstandsbonden, j,e hehiien gesproken, verenigen lang niet dh winkeliers achter zich. Nog moeilijker is het te zeggen hoe deze kwestie bij het grote publiek leeft. Hier is de onverschilligheid vrij groot, de massa moet eerst met bet instituut koop- avond worden opgevoed, voordat zij ge- neigd is daarmee rekening te gaan houden Bekend is dat wij ons steeds voorstan ders van een koopavond hebben getoond. Nog altijd zien wij meer voordelen dan nadelen, Wie het algemeen belang in het oog houdt zal er vóór zijn een proef te nemen. Het is een vrijwillige zaak. Men vergete vooral niet dat rondom Rotterdam gemeenten als Capelle, Krimpen en Rid derkerk met hun koopavonden Maasstede- iijke kopers wegzuigen. Toestanden als voor de oorlog op win- kelsluitingsgebied bestonden, behoeven niet terug te keren. Landelijk zal men de zaterdag- en andere kwesties moeten rege len. Dat is geen taak voor Rotterdam. He laas speelt de zaak van de zaterdagmid dagsluiting door de koopavondproblemen heen en dat is voor de duidelijkheid te betreuren. Merkwaardig is dat de laatste tijd in België, waar geen verplichte winkelslui ting bestaat, stemmen opgaan de zaken 's avonds te sluiten. Deze idee stuit op hevige tegenstand van middenstanders, die de koopavond niet meer will-en mis sen. Met is eraan gewend. Hiermee wordt bewaarheid dat nieuwe maatregelen altijd kritiek ontmoeten, maar later als ver trouwd gemeengoed worden beschouwd. Rotterdams allure kan niet een koop avond worden gediend, dachten wij. Men kan er velen, die nu geen of weinig tijd voor inkopen hebben, mee dienen Zon een energieke middenstand, die zich bij de tijdsomstandigheden aanpast, er niet tegen op kunnen? Dat kunnen we moei lijk aannemen. In liet gehele land zijn de ogen nu op de Rotterdamse raad gericht. Het zou de eerste grote stad zijn die een koopavond krijgt. Schiedam en "Vlaardingen zullen met achter kunnen ld ij ven als Rotterdam positief besluit. We hopen op eeii goed debat en een wijze beslissing. ROTTERDAM Met ingang: van 10 februari een dag na de ope ning van de metro zal de per 1 januari volgend jaar te vormen streekvervoersondememing Citosa/ WSM lokaal vervoer gaan verzorgen in Rotterdam. Met de RET is over eenstemming bereikt en de vergun ningen zijn reeds verleend. Zoals bekend wordt bijvoorbeeld jDen Haag ook lokaal vervoer ver- rgd. In Rotterdam zal het e'chter ow minder grote schaal gebeuren. De passagiers moeten er rekening mee houden, dat kaartjes van de RET met zonder meer geldig zijn in Citosa/WSM-bussen voor lokaal ver voer. De bussen van het streekvervoer rijden thans reeds regelrecht door naar het centrum van Rotterdam, dus tot vlak bij de ingang van de metro. Zonder meer RET-biljetten geldig maken voor de streekbussen zou een enorme toeloop betekenen. Men kan dan immers direct van de stadsgren zen naar het metro-knooppunt rei zen. De streekbussen zullen een al te grote toeloop niet kunnen verwer ken. Daarom worden aparte kaartjes ingevoerd van onder meer Vlaardin gen naar het centrum en van Schie dam naar het centrum. R ÖOUDSESINQ EL 221 - ROTTERDAM-TEU16673-123082 Mevrouw G. V. van Some ren -D o w n e r, onder meer Tweede Kamerlid voor de VVD, is ook „voor", maar zij stelt een compensa tie voor het winkelpersoneel als voorwaarde. „Een koopavond biedt uitkomst voor degenen, die anders Mevrouw L. Moulijn, die met echtgenoot Coen een herenmode zaak drijft kan het alleen maar zake lijk bekijken. „En dan ben ik voor. Maar dan zou ik ook graag een vijf daagse werkweek ingevoerd willen zien. Nee, beslist geen zaterdagmid dag dicht, maar bijvoorbeeld een verplichte maandagsluiting. Als huisvrouw interesseert het me niet. Om boodschapjes te doen zeker! Mevrouw J. J. Off'ER haus-Haykens, penningmeesteresse van de Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen, is ook sterk ge kant tegen de zaterdagnud- dagsluitmg. Overigens is zij wel voor ROTTERDAM Er waren weinig toehoorders op het concert gister avond in de Grote of St. Lau- renskerk, maar de afwezigen hadden ongelijk, want er is op hoog peil ge musiceerd. De organist van de Oude Kerk te Delft, Piet van Amstel, bleek uit het goede organistenhout te zijn gesne den. Dat was al dadelijk te horen m de vier variaties over „Wir glauben all an emen Gott" van Jan Pieterszoon Sweelinck, die hij rustig, duidelijk, en helder geregistreerd speelde. In het „Preludium en fuga in Bes", dat aan Johann S. Bach werd toegeschre ven, maar waarschijnlijk van diens leerling Johann L. Krebs is, liet hij een sterk gevoel voor klankkleuren horen, wat ook het geval was in vier van de korte „Intermezzi per organo" (Band I) van Hendrik Andnessen. Een goede keus uit het werk 'an tijdgenoten had hij ook gedaan met de zeer levendig gespeelde, boeiende „Fantasie" van Hans Fr. Micheelsen en de fonkelend tot klinken gebrach te geestige „Toccata" van Manus Monnikendam. Medewerking aan dit concert ver leende de mezzo-sopraan Rosmarie Legras-Pierson, die over een fraaie, voortreffelijk gecultiveerde stem en een boeiende, intelligente voordracht beschikt. Het was een genot naar de ze zang te luisteren in drie Latijnse psalmen uit „Pathodia sacra et profa- na" van Constantijn Huygens, naar de aria „Du Herr, du kronst allem das Jahr mit demem Gut" uit Canta te No. 187 van Johann S. Bach (een hoogtepunt van deze avond), en in de solo-cantate „Chalo chokma tikra" van de m Israel wonende Karei Salo mon, die in het Hebreeuws werd ge zongen. In eerste uitvoering werden drie liederen op teksten van Guido Gezel- Ie gezongen, die Piet van Amstel in 1946 heeft gecomponeerd. Waarom hij ze zo lang ongebruikt heeft laten liggen is onbegrijpelijk, want ze zijn goed voor de stem geschreven en het aanhoren ten volle waard, vooral het middelste, „In sterrennacht", met de geheimzinnige inleidende orgelklan- ken De begeleidingen zijn nergens opdringerig en waren uiteraard evenals die van de andere zangnum mers bij de componist in goede handen. G. M. DERSJANT MEVROUW THOMASSEN MEVROUW VAN SOMEREN niet of bijna niet in staat zijn be hoorlijk te winkelen. Bijvoorbeeld werkende vrouwen. Ik heb zelf erva ren hoe moeilijk het is op een holle tje in weinig tijd allerlei inkopen te moeten doen. Een koopavond zou het echtparen makkelijker maken samen te gaan kijken en kopen. Vooral bij de aanschaf van grote dingen. Over de zaterdagmiddagsluitmg zegt zij „Als 't nodig is. Het publiek moet daaraan dan wennen. Aan de koopavond als die er komt zal ook iedereen moeten wennen. Misschien is het m het begin niet eens een succes. Maar elke verandering is een sprong en die moesten we dan. maar nemen". Mejuffrouw fffifSWWE* G. C. Passchier, directrice van het Eudokiaziekenhuis, is op de keeper be schouwd niet voor een koopavond. „Ik zie nadelen voor de winkeliers. Het klei ne nut dat ik ervan zou hebben, wil ik met laten prevaleren p boven het vele werk PASSCHIER dat de winkeliers ervoor moeten ver richten". de koopavond, maar „de zaterdag- middagsluitmg zou ik een te grote prijs vinden". Volgens mejuffrouw mr. J. Z e e 1 e n bur g, oud-wethouder en nu lid van de Raad van State, be zorgt de koopavond het leven, m Rot terdam een extra dimensie. Zij is „helemaal voor" en voorziet een le vendiger stadsbeeld. „Als ik nu nog m de raad zat, zou ik voorstemmen". Een stad, die nog dooier wordt door een zaterdagmiddagsluitmg. Dit beeld voorziet mevrouw M. Hofman daarentegen, de vrouw van de Doelen-directeur als een consequentie van de koopavond. „An ti ben ik met, maar ik zit er echt niet naar uit te kijken'-. „Ik geloof dat de mensen het meer" voor de gezelligheid willen", zegt mevrouw P. W. de Vries, de vrouw van de directeur van het Nieuw Rotterdams Toneel en to neelspeler, Rob de Vries. „Voor mij zelf hoeft het niet Ik kan me voorstellen dat de werkende vrouw er behoefte aan heeft, maar ik vind het best zo", meent zij na lang aarze len „Ook welletjes zonder koopavond" vmdt mevrouw mr Chr. A. de Ruyter-de Zeeuw, lid van van 50 jaar geleden Scheuring onder de Bohjeinki, Lon den, 28 januari. (Reuier). De „Daily hew^" verneemt tut St. Petersburg. Er heeft een scheuring in de Bol-jewi- kipartij plaat» gegrepen De minderliud is van meening dat Rusland'» zwuklieid en isolatie het dwingt '11 afzonder! yke vrede te sluiten. De meerderheid met de linkerzijde der sociaal-revolutionairen is bereid de uitdaging van Duitsddand aan le nemen en de periode der revolutio- naire verdediging in te luiden. De laatste beslissing ligt nu bij Trotzky. gaan dan voor een weekend naar huis". Mevrouw J A J. de Ru, predikantsvrouw, acht de ver koopsters ook al belast genoeg. „Voor de huisvrouw is het natuurlijk wel leuk. Maar eigenlijk ben ik er abso luut met m geïnteresseerd". Heerlijk voor de huisvrouw, die dan met man en kinderen kan gaan winkelen lijkt het mevrouw J. G. de Bie-van de Peijl toe, presidente van de afdeling Rotterdam voor de Bond voor vrouwen m be drijf en/of beroep „Ik ben helemaal voor. Voor de werkende vrouw is het trouwens ook fijn" „Moeilijke vraag" verzucht m e- vrouw C. E. van Eesteren, vrouw van de directeur jr. van de NV Aannemingsmij ,,'k ben er met tegen Nee, ik ben ook niet enthousi ast. Voor mij hoeft het niet". Niet warm en niet koud wordt m e'v rouw M. R. van Nass, vrouw van algemeen-secretaris Ka mer van Koophandel (oud-gene- raal-majoor der Mariniers) eronder. Lachend zegt zij: „Het is mij werke lijk volkomen onverschillig". MEVROUW DE DIE Tenslotte wordt er ook nog aan het nut voor het winkelpersoneel zeif ge dacht. Mevrouw N. de Lan- ge-Esmeijer, presidente van de gewestelijke afdeling van de Neder lands Christen Vrouwen Bond is „voor". In de eerste plaats voor al die werkende vrouwen. „Die moeten nu op een holletje tussen de middag boodschappen doen. En trouwens ook voor het winkelpersoneel zelf. De winkels mogen voor mij dan wel een dag per week helemaal dicht". Gedeputeerde Staten Het leven van de werkende vrouw is nu eenmaal al georganiseerd en ingedeeld. Je bent er helemaal op ingesteld. Nee, als er geen koopavond komt vind ik het ook goed". „Rustig voor" zegt mevrouw L. S J. Notenboom, vrouw van de rector van het Mamix-atbeneum. „Het lijkt mij nee' praktisch" en dan vervolgt zij, met verontwaardiging m haar stem „Er zijn toch een heleboel vrouwen, zelfstandige, werkende vrouwen, die overdag niets kunnen kopen". N Medelijden met de verkoopsters heeft mejuffrouw drs. J. B. van Overeem, directrice van het Maritiem museum Prins Hendrik. „Die zijn vast dodelijk vermoeid. Voor mij hoeft het ook met tot negen uur. Half acht is genoeg". Zij is wel een voorstandster, mits het maar met op zaterdagavond is „Dan heb ik toch de benen genomen. Vrijdag avond vind ik ook onpraktisch, want veel werkende vrouwen op kamers MEVROUW DE RUYTER MEJ. ZEELENBERG ROTTERDAM Onverwacht is overleden de heer L. Cohen, een be kende figuur m de wereld van de staalhandel, president-directeur en indertijd oprichter van Elceestaal NV, president-commissaris van de NV Maatschappij tot Exploitatie van Het Witte Huis, commissaris van de Verenigde Speelgoedindustrieen El- cee-Haly NV, van de NV Fabrieken van Klinknagels en Schroefbouten P. van Thiel en Zonen, Elceekolen Rot terdam NV en van Harteveld, Hoos en Heijermans NV. De begrafenis geschiedde vanmid dag op de Israëlische Begraafplaats aan het Toepad. DESKUNDIG ADVIES EN VAKKUNDIGE AANLEG IN ÉÉN HAND BIJ AFD. INSTALLATIES KORENAARSTRAAT 45 TEL. 254610-231293 DEN HAAG Wegens poging tot doodslag op de 26-jarige Vlaardingse onderhoudsmonteur W. H. is de even oude Haagse zeeman G. zondag avond opgesloten. Op het station Hollands Spoor dreigde de zeman zijn slachtoffer met een broodmes en een dolk, terwijl hij uitriep: „Ik steek je dood". Een voorbijganger die zich met de zaak wilde bemoeien kreeg het broodmes toegeworpen. De onder houdsmonteur, die een verhouding zou hebben met een vrouw waarvan ook de zeman gecharmeerd was. moest steken onder zijn rechteroog n in zijn kin incasseren. Zijn her dershond werd ook met het mes be werkt. De politie wist de zeeman met moeite te overmeesteren: een agent sprong-hem op de nek, terwijl diens collega's hem knevelden. De Vlaardinger en zijn hond wer den in een ziekenhuis behandeld en konden daarna op eigen gelegenh id naar huis. DEN HAAG De Kiesraad is van oordeel dat In Groningen na de grenswijzigingen geen verkiezingen behoeven te worden gehouden. Het Kamerlid mejuffrouw Goudsmit (D'66) heeft Via minister Beernmk gevraagd om het oordeel van de Kiesraad over deze zaak. Zoals ge meld overweegt haar fractie een ini tiatiefvoorstel in te dienen als geen verkiezingen worden uitgeschreven. Het argument van de Kiesraad is dat de politieke verschuivingen sinds de laatste raadsverkiezingen bij de later gehouden Kamerverkiezin gen buiten beschouwing moeten worden gelaten. Ook in alle andere gemeenten van ons land hebben zich dergelijke verschuivmge.i voorge daan. Ons kiesstelsel gaat uit van vierjarige perioden voor Kamer, Sta ten en raden. Bovendien, aldus de Kiesraad, is het belang van het houden van nieu we verkiezingen m het geval-Gronin- gen niet aanwijsbaar. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Stichting voor Volkshuisvesting Hoogvliet is vanmiddag begonnen met het huis-aan-huis bezorgen van een brief aan de bewoners van haar totale huizenbestand, waarin staat vermeld wat de stichting zich voorgenomen heeft tot het herstel van de woningen die door de ramp bij de Shell schade heb ben opgelopen. Er is bjj de brief een formulier ge voegd waarop de beschadigingen kun nen worden opgegeven. Dit moet voor maandag 5 februari bü het bureau van de woningstichting zijn terugbe zorgd. Aan de hand van deze gegevens gaat de stichting indicaties verzame len en selecteren om de uitveormg in volgorde van belangrijkheid ter hand te kunnen nemen. Dit betreft hoofdzakelijk gebroken bmnenruiten, niet meer sluitende deuren, bescha digde kozijnen en dorpels enz. In de wijk Nieuw-Engeland is dit soort her stelwerk reeds aan de gang. De omvang van de zg binnenschade is nog niet te schatten, maar een sa men met de bouwpolitie ingesteld onderzoek heeft uitgewezen dat van zware bomvkundige schade aan de woningen geen sprake is. Het nodige herstelwerk kan beperkt blijven tot timmer- en metselwerk. De heer W. J. Kok, directeur van de Hoogviietse woningstichting, ver moedt dat de wèl ernstig beschadig de scholen op de Westpunt de klap voor de huizen hebben opgevangen, zodat deze voor zwaardere schaden behoed bleven. Het is de bedoeling dat de bewo ners zo spoedig mogelijk van het on gerief worden afgeholpen. „Als het in drie weken kan, zullen we er geen vijf weken over doen", zegt de heer Kok. Voor wat latere zorg blijft dan nog over het dichtmaken van de vele ga ten die, begrijpelijkerwijs, bij het pro visorisch dichten van de ramen m de gevels zijn geslagen. Hieruit volgt dat de panden in de komende zomer een extra buiten-schilderbeuri nodig zullen hebben. Met het inzetten van ruiten ïs men nn aan de laatste fase toe. Men is klaar op de wijk Nieuw-Engeland na, waar vandaag nog zeventig man aan het werk waren. Zjj zouden van avond, of uiterlijk morgenochtend klaar komen, waarna en nazorgploeg aan het werk gaat om in alle wijken te controleren of nog ergens ruiten ontbreken. Daarbij zullen ook gebro ken portiekruiten enz. aan bod komen. Uiterlijk woensdagavond moe ten alle gebroken ruiten zijn ver vangen. Van één blok huizen in Nieuw-En geland is gebleken dat de dakpannen losgeslagen zijn. Deze zullen op korte tentlijn opnieuw worden geschikt, terwijl tevens eén onderzoek wordt ingesteld of dit euvel ook elders mo gelijk is opgetreden. BOTTERDAM Het Nederlands Studenten Orkest maakt op het ogen blik zijn 16e tournee door het land. Gisteravond Was Rotterdam aan de beurt. In de goed bezette Grote Doe len werd een programma uitgevoerd dat karakteristiek voor dit ama teur-orkest mag heten. Een eigen tijdse compositie van vaderlandse bo dem (Variaties en thema van Berlus van Lier, gecomponeerd in opdracht van het N.S.O.), een. solistenconcert (het Concert voor fluit en harp van Mozart) en een symfonisch werk uit de oudere literatuur, in dit geval Schurpanns eerste symfonie in Bes gr., de zg. Friihlingssymphonic, vormden voor musici zowel als pu bliek een afwisselend en aantrekke lijk geheel. Bertus van Lier heeft zijn composi tie opzettelijk Variaties en thema ge noemd. Het is namelijk zo, dat aller lei combinaties en groeperingen, die met het thema zijn verbonden, voor afgaan aan de als uitgangspunt geko zen melodie (het Io vivat), een melo die, die eerst aan het slot verschijnt Het is op zichzelf leuk bedacht, en de compositie geeft alle orkestleden handen vol werk. De in het program ma verstrekte grafische voorstelling van de vorm toonde een cumulatieve samenbundeling (twee, drie en vierstemmig canomsch met aan het slot een samenvoeging van eerste en tweede deel plus het thema.) Of veel toehoorders uit dit polyfo- nisch labyrint wegwijs konden, is de vraag. Tenslotte kan men, onge acht de samenklank, alles wel met elkaar contrapunteren. Maar omdat het hier duidelijk om een gelegen heidswerk gmg, mag men aan de kennelijke overheersing van het ce rebrale boven het mspiratieve niet te zwaar tillen. De studenten hebben het werk, dat misschien net aan de grens van hun capaciteiten reikte, met veel enthousiasme gespeeld, en dirigent Jan Brussen mocht met de in de zaal aanwezige componist, een warm applaus m ontvangst nemen. In het Concert voor fluit en harp traden als solisten op de harpiste Ada Brussen, dochter van de diri gent, en de fluitist Paul Verhey. Twee jonge talentvolle musici, die met dit solistisch optreden een uitste kende mdruk maakten. Mozart bege leiden is altijd moeilijk, en inzonder heid voor een amateurorkest. In het algemeen kwam het Orkest m de be geleiding goed voor de dag. Voor de na de pauze gespeelde Frühlingssymphome van Schumann kan men met anders dan grote waar dering hebben. De vertolking gaf degelijk en te horen. onder Jan Brussen muzikaal orkestspel De opbrengst van deze avond was bestemd voor het Nederlands Studen ten Sanatorium en de stichting „Het Limvestitair Asyl Fonds." \V. H. Wolvckamp (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Dorus (Tom Manders) heeft een gezcUige mee zinger op de metro gemaakt. Op de openingsdag (9 februari) verschijnt „Daar neem je je hoed voor af" op de plaat. Twee weken geleden is het liedje in het Dorus Cabaret opgeno men met het orkest van Johnny Hoishuysen. Op de achterkant van het plaatje komt „Zo komen de praatjes in de wereld". Over drie maanden komt er tevens een lang speelplaat met nieuwe Dorus-liede- ren op de markt. Het Dorus Cabaret heeft m de ruim zes maanden dat het nu draait een grote toeloop gehad. Dat de tv-uitzen- dingen „Bij Dorus op schoot" daartoe flink hebben bijgedragen is duidelijk. Eerder dan verwacht zal volgende maand reeds de 100.000e bezoeker wor den ontvangen. Dorus zal hem of haar feestelijk ont vangen, Er ligt al heel wat voor de 100 000e te wachten: een abonnement op de Doelen, de Rotterdamsche Schouw burg, Luxor theater, Diergaarde Blij- dorp, een aandeel van Philips, een vierdaagse reis voor twee personen naar Luxemburg, een platenbon van 100 gulden en nog veel meer. Vanaf 15 februari draait Dorus met een nieuw programma, dat meer afge stemd zal Zin op de specifieke kwali teiten van zijn medewerkertstersj. Hij heeft nu een hecht team, dat inmiddels van tien tot zeven leden is verminderd. Weer de pauze komt hij met oude, goede nummers uit het eerste program ma, na de pauze met anderhalf uur nieuw repertoire. Jelle de Vries, Alexan der Pola, Jaap Molenaar, Jan de Cler, Ernst van Altena en Emile Lopez heb ben daarvoor liedjes geschreven Vanaf 15 april begint op het Dorus- plerntje ook weer de markt. Er komen 20 vaste, houten kramen lm frisse kleuren geschilderd), die zomers wor- d enaangevuld met de reeds aanwezige 12 open kramen Dagelijks zullen de kramen bemand zijn en kan er handel worden gedreven in antiek, munten, postzegels, vogels en kleine huisdieren. Van de gemeente wil Dorus 100 duiven op het pleintje hebben. In de zomer vakantie is er elke middag van 12 tot 14 uur poppenkast. De uitzending „Bij Dorus op schoot" heeft twee tv-records gebro ken. Ten eerste heeft het programma op het tweede net de grootste kijk dichtheid gehad die ooit werd be reikt (46 procent) en ten tweede heeft het veel kijkers getrokken van een zeer populair programma („Black Mail"> op het eerste net. Waarschijn lijk volgend seizoen komt het pro gramma in kleuren. Omdat een bekende fabrikant een partij spreien van uitlopend dessin uitverkocht... bent U in de gelegenheid te profiteren van onze lage Inkoopprijs, en zo'n prachtige 2-persoons polyester sprei aan te schaffen voor een waanzinnig lage prijs. 2-persoons polyesther sprei, normaal verkocht voor59,—met terlenka vulling, dus gemakkelijk te wassen en zo droog. Twee royale volants met tricot-rug (glijdt niet van de dekens), met fraai bloemmotief in warme kleurstelling, nu voor nog géén dertig gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze fraaie polyesther spreien, met terlenka vulling, tricot-rug (anti-slip), fraaie bloemmotief in mooie kleuren, geel, rose en rood. Snijmaat 160 x 220 cm. Nu voor Duur ce Opruiming 16 januari tof SF februar» G4in tet. of schrift, btit (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De rechtbank veroordeelde vanmorgen, dinsdag, de 42-jange fabrieksarbeider J. M. con form de eis tot zes maanden met aftrek. De man had twee minderjari ge meisjer verborgen gehouden nadat zij waren weggelopen uit het obser vatiehuis „Huize Bethanie" in Rotter dam. De man verschafte de beide dertienjangen, onder wie zijn doch ter, een schuilplaats in zijn woning te Moodreeht. De 44-jarige koopman H. van D. werd veroordeeld tot een maand voorwaardelijk en. een boete van honderd gulden. Tegen hem waren wegens verduistering en het feit, dat hij zich niet had gehouden aan de verplichting kentekenbewijzen van gesloopte auto's binnen twintig dagen op te zenden aan de Rijksdienst van het Wegverkeer, geldboetes tot een totaal van ƒ450 en twee weken voor waardelijk geeist. Het vonnis voor de 19-jange iso leerder C. de D. luidde een jaar met aftrek, waarvan twee maanden voor waardelijk. Hij had een kentekenbe wijs van Van D. gekocht en stond voorts terecht voor diefstal van een auto en het doorrijden na een aanrij ding. Tegen de D. was vier maanden met aftrek gevorderd ROTTERDAM In Leiden over leed vannacht plotseling op 56-jarige leeftijd de heer S. W. Hagedoorn, sedert 1947 commandant van de brandweer. De heer Hagedoorn was tevens hoofd Bescherming Bevol king. Van 1940 tot 1947 was hjj offi cier materieel bjj de Rotterdamse brandweer.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1