SILENT GLISS HM Eerste paal in mei Stichting winkelcentra gaat in Holy bouwen Bond van Oud-strijders doet verslas over 6 AGENDA Weekeinde met films over de toekomst SERVICE 0] r - W eovanieriand Regeling gemaakt voor sportvelden Rozenburg AAN j AN 1 Op stand 2 en 3 „Binnenhuis '88" Boeiend program op feestavond middenstand Fico bestaat 20 jaar K. Postema vertelt over werk bij Vara Contactavond voor bewoners Groenoord Matroos verdronken in Vulcaanhaven Bouwstraten in Holv-noord Bezetting markten in Vlaardingen Echtpaar Timmers in het goud SPOTKOOPJES WINTEROPRUIMING VAN DER SCHAFT TEXTIEL Democraten "66 werpt zich op voor koopavond Meisje (7) gered van verdrinking n Man brak arm bij oversteken rijweg Foor studiekring Samemverking van clubs nu op losse schroeven Agent had vuur in keuken snel geblust Burgemeester vraagt huwelijk zoon te mogen sluiten om -age, ?oor i ULTIMATUM VLAARDÏNGEN Vandaan en morgen cn dagelijks SCHIEDAM Vandaag .en morgen en dagelijks ARTIESTEN Discussies Protesten Schiedamseweg 57°-Tel.343378-Vlaardingon OE ROTTERDAMMER Pagina 3 2A WOENSDAG 31 JANUARI 1968 l 2 •Wijl Ver met rong it 2 a s, 'lak, ter- ?ond déze voor tef- iede. aait it is vaa aan De ÖJ- ide- Hei slag agal jen. en- i de ste- i t ^jndt u Silent Gliss, het meest elegante gordijnrailsysteem, ver- va£I<ligd van aluminium, dat ge- anodiseerd en gesiliconiseerd is, dus blijvend roest- en vlekvrij en permanent gesmeerd. Uitgerust met nylon glijders, die altijd feil loos, geruisloos en licht lopen. Keuze uit 30 verschillende pro fielen, voor op- of inbouw, des gewenst met ingebouwd onzicht baar trekwerk. Wij tonen op deze beurs hetvolkomen nieuwe „Bifix" profiel met als groot voordeel: «trage en overgordijnen aan één bevestiging.- Tevens het geheel vrijdragend „Stabilo" trekwerk profiel met onzichtbare koorden. Vraag vrijblijvend dokumentatie of inlichtingen. 'Bent u niet in de gelegenheid om de Beurs "Binnenhuis "68" (9 t/m 18/2 '68 Ahoy - Rotterdam) te bezoeken, richt u dan tot uw woninginrichter of tot Meva Silent Gliss, Weesperzijde 300, Amsterdam. (Watergraafs meer) te(. 020-925358. i zeer es te za- Hen iaat in- ond iver niet op lid- het het wei ren sen im- an- ten in ens »n «k itte te nis :h- jen eer oor er- jk. jen MAASSLUIS Bij een aanrijding op de Kwartellaan brak de 47-jarige T. Krijgsman, uit Krimpen aan de IJssel zijn arm. De man stak onver hoeds de rijbaan over, waardoor de personenauto van de heer J. M. Barre hem niet meer kon ontwijken. Het slachtoffer werd naar een zie kenhuis in Gouda vervoerd. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDÏNGEN De Stich ting Winkelcentra Holy i.o. gaat de winkels in Holy bouwen. De stichting hoopt in mei de eerste paal te kunnen slaan. Men ver wacht dat de winkels in het najaar van 1969 kunnen worden geopend. Dit deelde de heer L. A. M. Braceo Gartner, voorzit ter van de stichting, dinsdag avond mee. Hij deed dat aan het begin van de feestavond ter gelegenheid van het vierde lustrum van het Middenstands Actiefonds in de stadsgehoorzaal. Burgemeester en mevrouw Heusdens, wethouders en vele raadsleden woon den de jubileumavond bij. De Stadsgehoorzaal was tot de laatste plaats Inet leden van de Vlaardingse Middenstands Centrale bezet. B, en W. hadden 's morgens al van de stichting gehoord, dat de plannen voor de winkelbouw in Holy rond waren. Met fa. P. Groeneweg en Zn. te Rotterdam en de Nederlandse Middenstands Financierings Mij. is over bouw en financiering volledig overeenstemming bereikt. De stichting heeft haar besluit nog niet binnen de door de gemeenteraad gestelde termijn kunnen nemen. Een groot aantal raadsleden was eind vo-* rig jaar verontrust over het feit, dat (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Er waren weinig schokkende gebeurtenissen in het af gelopen jaar, zo staat te lezen in het jaarverslag over 1967 van de afdeling Schiedam van de Nederlandse bond van oud-strijders. Het bestuur kwam zes maal bijeen om de lopende zaken af te doen. Zo als gewoonlijk was de feestavond (10 november) een belangrijk evenement. De tien gewone contactavonden trok ken steeds meer belangstelling. In districtsverband werd tweemaal te Delft vergaderd, Het districtsbestuur, waarin ook de afde ling Schiedam is vertegenwoordigd, is vele malen bijeen geweest om de bondszaken van de afdelingen en die van de bond in het algemeen te be hartigen. In de het afgelopen jaar gevormde commissie van advies van het hoofd bestuur heeft ook de afdeling Schie dam zitting genomen. In de algemene vergadering, die op 29 april op de vliegbasis Ypenburg te Delft is gehouden, werd beslist een grotere afdracht aan het hoofd bestuur te doen, wat een verhoging van de contributie tot gevolg had. Hierdoor ontstond geen ernstige te ruggang van ledental. Wel liep dit iets terug door verhuizingen en ook door de dood van twee leden. Met een deputatie van twaalf man werd op 4 mei aan de Dodenherden- ROZENBURG De Stichting Nuts- spaarbanic Maassluis te Maassluis opent dinsdag 13 februari een nieuw bijkantoor aan de Raadhuisstraat 45 in Rozenburg. Na de officiële opening, die om 16 uur geschiedt, houdt het Spaarbankbestuur een receptie in het nieuwe kantoor. 5S, ds. L. Gerei. Gem.: Westnleuwland Hutsman, bijbellezing, 19.45. Stadsgehoorzaal: Een Helde voor 2 we ken, film, 18 Jr., 29. Roodo Kruisjrebou vvEmmastraat 38. Herv. geref. comité, dhr. G. de Pater, 20. Bijkantoor ,»De Rotterdammer", Smalle Havenstraat 11, tel. 346775, ook voor redac tie, tel. 346775. Klachten bezorging: H. VerheiJ, Wag- nerstraat 24b, tel. 343345, dagelijks van 18.30 tot i9.oo uur en 's zaterdags van 18.00 tot 19 oo uur. Alarmnummer politie en brandweer: 34.41.44. Centrale- meld- en regelkamer (voor Klachten luchtverontreiniging; tel. 282887, Apotheek: Van Hogendorp, Van Hogen- dorplaan 129a, tel. 344233. Agentschap „De Rotterdammer", MaassLuis: mevrouw N. Klein, Damstraat 12 (ook klachten bezorging). Chr. soc. Belangen: S.B.C., vergadering glasindustrie, 20. Arcade: r.k. Bond. v. Bejaarden, eaba- rêtmlddag, 13.30. Sursum Corda: Retsver. Onder Ons, ver gadering, 29, Bijkantoor „De Rotterdammer"; Mevr. J. van Gog. Dr. Zatnenhofstraat 139a. tel. 152400 (ook Wachten bezorging). Alarmnummer brandweer: 269123. Alarmnummer politte: 234666. Apotheek: L. Evers. Range Haven 81. tel. 268212. GG en GD; Tel. 269290. king deelgenomen. Bij het monument werd een krans van de afdeling ge legd. In zijn dertiende levensjaar heeft „Penflits", het afdelingsorgaan, volle dig aan. zijn functie beantwoord, na melijk'het verst evigen van de onder linge band en die met de andere af delingen. Verscheidene korpsen van -de afde ling Schiedam namen met succes deel aan de nationale schietwedstrijden te Rotterdam. De samenwerking in fe deratief verband met het VLN Stoot- troepers enz. is dit jaar met gunstig gevolg gestart. Zij zal ongetwijfeld intensiever worden. In nauw verband hiermee zijn de nieuwe statuten van het huishoudelijk reglement van de Bond opgesteld. De algemene verga dering heeft hieraan evenwel nog niet haar goedkeuring gehecht. de stichting nog niet kon zeggen of zij wel of niet zou bouwen. Bij de behandeling van de gemeentebegro ting 1968 stelde de gemeenteraad als ultimatum, dat het stichtingsbestuur hiertoe voor 31 januari van dit jaar moest besluiten. „De zaak is in orde. Het gaat door. Wij zijn gelukkig met deze beslissing, evenals het gemeentebestuur, dat op deze tnanier veel werk uit handen wordt genomen. Met de winkeliers zijn de bewoners van Holy het meest bij deze winkelbouw gebaat, want zij zien reikhalzend uit naar de opening. De Midhal blijft ten slotte een nood voorziening", aldus de heer Bracco Gartner. Met de voorbereidingen tot de bouw van de Midhal in 1965 werd tevens de grondslag gelegd voor het doen verrijzen van een definitief winkelcentrum. De vraag was toen of de gemeente dan wel de middenstand zou bouwen. Tot het laatste werd na veel vijven en zessen besloten. Het snelgroeiende Holy heeft nu ruim 500 inwoners en de vraag naar een per manente winkelvoorziening is groot. De heer J. Ligthart, voorzitter van de Vlaardingse Middenstands Centra le, opende de jubileumavond. Hij, medeoprichter van de VMC en van het actiefonds, cn de heer E. R. Nau- joks, één jaar bestuurslid en 19 jaar penningmeester van het actiefonds, werden gehuldigd. De damës Naujoks en Ligthart kregen een attentie. Daarna was het toneel aan een keur van artiesten, die voor een ge varieerd en boeiend programma zorg den, André Meurs praatte de verschillende onderdelen vlot aan el kaar. Les Deux Jeauteux zorgden voor (Van een onzer verslaggevers) VLAARDÏNGEN Dit jaar viert de fümcommlssié van de CJV Liefde en Vrede (Fico) haar vierde lustrum. Een van de jubileumactiviteiten is het fiimweekeinde in Triangel op za terdag 17 en zondag 18 februari. Ie dereen kan deelnemen, zowel kerke lijk en als niet-kerkeiijken. Het motto van beide dagen is „Hoe zal de toekomst eruit zien". Aan de hand van films en gesprekken zal men proberen hiervan een indruk te geven. Aan het programma werken mee de Fico, Instuif en Club in the Mood van de CJV Liefde en Vrede en de hervormde werkgroep Dynamo. Het programma ziet eruit als volgt: Zaterdagavond om half acht wordt de exclusieve film Fahrenheit 451 vertoond, een rolprent over een ver- techniseerde samenleving, waarin het boek wordt uitgebannen. De toe gangsprijs bedraagt een gulden. Dezelfde avond begint om half tien een boekenbal onder leiding van de Instuif en Club in the Mood met mu ziek van The Smogtown Jazzband. Omdat het boek deze avond centraal staat zullen boekverkopers J. M. den Draak en A. Pontier stands inrichten met toepasselijke literatuur. Kaarten voor dit boekenbal kosten eveneens een gulden. Zondagavond wordt het weekeinde om acht uur besloten met de film „De man in het witte pak". Toegang f 0,75. Voor beide films en voor het boekenbal kunnen kaarten in voor verkoop worden verkregen, namelijk dinsdagavond 13 februari tussen ze ven en acht uur en vrijdagavond 16 februari van acht tot negen uur in gebouw Obadja aan de Willem Beu- kelszn.straat. Zondag overdag wordt van '«mor gens elf tot 's middags vijf uur aan de hand van korte films gesproken over de toekomst. De films duren van half twaalf tot een uur, waarna geza menlijk een warme maaltijd wordt gebruikt. Daarna zullen drie groepen worden gevormd met elk een theoloog en we tenschapsman als gesprekspartners. Aan de eerste groep werken mee drs. J. Kroeze en dr. ir. H. W. van Geels, staflid van de afdeling microbiologie van het Unilever Research Laborato rium. Deze zal een inleiding houden over de ontwikkeling van de we tenschap. Groep twee krijgt kapelaan J. van Slobbe toegewezen en als deskundige C. van Oosten, chef van de afdeling methodes en procedures bij Shell Pernis. Zij zullen met de automatise ring als onderwerp voor gespreksstof zorgen. Groep drie zal zich buigen over het probleem van de ruimtelijke orde ning met als discussieleiders jeugd leider F. R. Steenwinkel, ds. X E. van Veen en ir. A. K. Dorhout, medewer ker aan een bureau voor ruimtelijke ordening te Rotterdam. Het resultaat van deze gesprekken zullen de drie groepen creatief uiten in een collage. Voor dit programmaonderdeel van elf tot vijf uur dient men zich van tevoren op te geven (voor 12 februa ri) bij de heren J. Romers, Vis serstraat 3, tel. 343658; P. Oostveen, Van Beethovensingel 101, tel. 340956 en K. van Vliet, Voorstraat 57, tel. 343708. Dit in verband met de maal tijd en het vormen van discussiegroe pen. Bij deelname dient men ƒ4,50 te betalen, inclusief de film die 's a- vonds wordt vertoond. VLAARDÏNGEN Reporter Koos Postema heeft dinsdagavond voor de Studiekring Vlaardingen verteld over zijn werk bij de actualiteitenrubriek Achter het Nieuws van de VARA. Hij meende dat de waarderingscijfers voor Achter het Nieuws en Brand punt veel hoger liggen dan bij actua liteitenprogramma's van andere om roepverenigingen. Bij VARA en KRO zijn de actuali teitenrubrieken meer gespecialiseerd. Naar schatting drie, a vier miljoen kijkers zien deze programma's. De kijkdichtheid bij de AVRO is groter, maar het programma zou lager wor den gewaardeerd. De filmreportage over het Rotter damse stadsdeel Crooswijk werd ver toond. Na de pauze had de heer Postema veel vragen te beantwoor den. De heren X Ligthart en E. R. Naujoks werden gisteravond in de Stadsgehoorzaal met hun dames ge huldigd op de jubileumviering van de Vlaardingse Middenstands Centrale. vrolijke accordeonklanken met tal van 'meezingertjes. Bij De Wama's kwam de stemming er pas goed in. Daarna verbaasde Fred Kaps het pu bliek met z'n goocheltrucs. Een hoogtepunt was het optreden van Corry Brokken. Met haar rijk genuanceerde stem zong zij haar be roemde zigeunerliederen, „ever greens" en een potpourri. Hilariteit veroorzaakte haar „Mijn Ideaal", die zij uit de zaal op het podium liet komen. Voor deze „ideale" Vlaardin- ger een pijnlijke situatie, omdat je onwennig op het toneel en vooral met zo'n lied altijd een figuur slaat. Toch wist hij zijn figuur noch aardig te redden. Na de pauze verscheen André Meurs in een eigen repertoire, was er accordeonmuziek en traden, evenals vorig jaar bij de VMC, de vioolacro baten Sem Nijveen en Benny. Behr op met hun muzikale show. Voor De Wa'ma's was toen geen tijd meer. Het trio „Tonny Eyk" verzorgde de mu zikale begeleiding. Na afloop was er in de Harmonie bal met dansmuziek van het radio kwartet Tonny Eyk en met medewer king van Eddy Christian! In de wan delgangen van de Stadsgehoorzaal speelde Herman Teunissen op het Hammond-orgel. SCHIEDAM Maandagavond 19 februari zal in het wijkgebouw de Rank, hoek Schiedamse- weg/Iepenlaan, een bijeenkomst wor den gehouden met de bedoeling aan de bewoners van de woningen, die in de Wijk Groenoord het laatst zijn ge reed gekomen gelegenheid te bieden in contact te komen met het gemeen tebestuur en enkele ambtenaren. In deze samenkomst zullen vragen en opmerkingen met betrekking tot de nieuwe omgeving kunnen worden gesteld en besproken. In de loop van deze week zullen bewoners de uitnodigingen ontvan gen. VLAARDÏNGEN In de Vulcaan haven raakte dinsdagavond de 25-ja- rige Martinho Dos Santos, opvarende van het Nederlandse kustvaartuig Makkum, te water en verdronk. De Portugese matroos had op de kade een tros losgemaakt en wilde daarna van de kade af aan boord springen. Hij gleed uit en viel naast het schip in het water. 3X VOOR UW AANKOOP afgeregeld. Fabrieksfouten uitgesloten. TIJDENS AANKOOP deskundig advies. NA UW AANKOOP Elk horloge wordt getesten afge regeld op onze nieuwe vlbrograph iype1968. Bij voorkeur laten wij U adviseren door gediplomeerde horloge makers. Ook na Uw aankoop blijven wij Bijzondere garantieennazorg voor belangstelling voor Uw horloge een lang ieven van Uw horloge, koesteren, hiertoe in staat gesteld 2 Jaar gratis verzekerd. door ons eigen, met de meest mo derne apparatuur uitgerust atelier LIJNBAAN 50 - ROTTERDAM j (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In het gebied ten noorden van de toekomstige Eu ropaboulevard. zijn de opspui- tingswerkzaamheden zover gevor derd, dat met de aanleg van bouwstraten kan worden begonnen. Hiertoe moeten zandpalen worden aangebracht, in het bijzonder in het verlengde van de Lepelaarsingel, waar een hoofdriool moet worden aangelegd om over enige tijd de rio lering van Holy-noord hierop te kun nen aansluiten. De kosten van het maken van zandpalen in alle geplande wegen, de aanleg van bouwstraten, inclusief materialen, uitvoering en verdere kosten, worden geraamd op 385.000. Dit jaar zal reeds worden begonnen met de bouw van een aantal Elemen- tumwoningen. Daarom vragen B. en W. de gemeenteraad dit bedrag te voteren. Het voorstel wordt volgende week woensdag in behandeling geno- (Van een onzer verslaggevers) .VLAARDÏNGEN De gemiddelde bezetting van de standplaatsen op de woensdagmarkt gedurende het twee de halfjaar van 1967 (met tussen haakjes de cijfers voor de overeen komstige periode in 1966) is als volgt: jaarplaatsen 123 (142), maandplaatsen 1 (3), dagplaatsen 50 (40) standwerkers 6 (5). Voor de zaterdagmarkt zijn de cij fers: jaarplaatsen 57 (53), maand plaatsen 2 (4), dagplaatsen 18 (16) en standwerkers 3 (4). ROZENBURG Op het moment Jat de voetbalgemoederen in opwin- Hing zijn geraakt door gepubliceerde opmerkingen van voorzitters van de beide plaatselijke sportverenigingen, is bekend geworden dat een regeling is getroffen voor het gebruik van het nieuwe sportcomplex aan de Laan van Nieuw Blankenburg. Het hoofdveld en het korfbalveld zullen in gebruik komen bij de A.S.V. „Indus '67", de nieuwe plaatselijke sportvereniging, de twee „bene- den"-velden zijn toegewezen aan de voetbalvereniging „Rozenburg". Hiermee is een einde gekomen aan een onzekere situatie voor beide ver enigingen. De besturen kunnen zich thans beraden op welke wijze het actieve verenigingsleven in het nieu we seizoen kan worden ontplooid. Het is zeer waarschijnlijk dat „Ro zenburg" met haar seniorenelftallen 'blijft spelen op net huidige complex aan de Laan van Nieuw Rozenburg ën, om hier meer armslag te krijgen, de junioren van de vereniging een niet onbelangrijk aantal laat ver huizen naar de velden van het nieu we complex. „Indus '67" dat in de nieuwe com petitie voorlopig alleen met een aan tal seniorenteams gaat draaien, heeft daarvoor voldoende ruimte aan het hoofdveld. ■s De samenwerking tussen beide ver enigingen staat op losse schroeven. Nadat een aantal opmerkingen van de heer J. H. Bomer, voorzitter van „Rozenburg" en de heer J. C. L. de Waal, voorzitter van „Indus '67" wer den gepubliceer" de zijde van „Rozenburg" een storm van protest losgekomen. De reactie van „Indus '67" is niet uitgebleven en de beschuldigingen gaan thans over en weer. Hoewel beide besturen zeggen de deur open te houden voor nieuwe (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Gisteren vierden de heer en mevrouw J. J. Timmers-Ger- kema uit de Beijerlandsestraat hun vijftigjarige echtvereniging, van de gelegenheid tot feliciteren die er van vijf tot cht uur in de grote zaal van de Magnalia Dei Kerk was hebben velen gebruik gemaakt. De heer Timmers is geboren in Spijkenisse, maar al heel jong kwam hij naar Schiedam, waar hij mejuf frouw Gerkema, een echte Schie- damse, leerde kennen. Het jonge paar trouwde in de gereformeerde Planta- gekerk aan de Lange Nieuwstraat. Ongeveer 45 jaar heeft de heer Timmers bij de Rotterdamse Droog dok Maatschappij gewerkt. Wegens langdurige en trouwe dienst kreeg hij het eremetaal in brons van de orde van Oranje-Nassau. Sinds zeven jaar is hij gepensioneerd. Het echtpaar woont reeds 44 jaar in hetzelfde huis. Het heeft vier zoons en vier dochters, alien ge trouwd. Een dochter is met haar man, een landbouwer, naar Canada geëmigreerd. Het echtpaar heeft "vijf kinderen. Tweemaal hebben de heer en me vrouw Timmers Canada bezocht, een maal per boot en eenmaal per vlieg tuig. Het jubilerende echtpaar mag zich verheugen in het bezit van dertig kleinkinderen. NOG ENKELE DAGEN IN ONZE NU KOPEN IS UW VOORDEEL RIJKESTRAAT 9 VOORSTRAAT 31 VLAARDINGEN onderhandelingen, werd van „Rozen burg-zijde" tevens opgemerkt dat voorlopig in die richting geen initia tieven zullen worden ontwikkeld. (Van „Indus-zijde" heeft men voor het indienen van nieuwe voorsteilen van „Rozenburg" een tijdslimiet gesteld, zodat het ons voorkomt dat de deuren voorlopig alleen open staan om de vuile was buiten hangen red.) V MAASSLUIS Met een snelblus- ser heeft maandagavond agent Van de Sluis het vuur geblust van een keukenbrand in de woning aan de Joh. Evertsenlaan 5. De brand is ver moedelijk ontstaan door het slaan van de vlam in de pan. De schade bleef beperkt tot wat waterschade. voor wie droomt van eens echt iets anders..», DAMESMODES (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS De afdeling Vlaar- dingen-MaassluIs van Democraten '66 Leeft zich opgeworpen voor een koopavond in Maassluis op korte ter mijn. Niet op vrijdag, aldus D'66, war,t vrijwel overal wordt de koop avond op vrijdag gehouden of voor- gestar" Tuist om de consument meer koopgeiegenheid te geven, zou een andere avond in Maassluis de voor keur verdienen. D'66 heeft met voldoening gehoord, dat B. en W. overwegen de gemeen teraad een koopavond bij wijze van proef voor te stellen. In een brief aan het gemeentebestuur zet D'66 de noodzaak van een dergelijke avond uiteen. Het afdeiingsbestuur'noenii het be lang van de consument in het alge meen en dat van de werkende (ge huwde) vrouw en alleenstaanden in het bijzonder. Winkeliers menen dui delijk de zuigkracht te voeien van de wekelijkse koopavond in enkele om liggende gemeenten. Met een koop avond zou de concurrentie-ver- houding kunnen worden hersteld. In het voedings- en genotmiddelen- bedrijf maakt de omzet in de-avond uren 35 tot 43 procent uit van de hele vrijdagverkoop. In de sector van de duurzame verbruiksgoederen varieerde dit percentage van 47 tot 53. D'66 schrijft verder, dat de Maas- sluisse winkeliers in grote meer derheid positief tegenover een koop avond staan. De winkels zouden tot tien uur open moeten zijn indien een koopavond volledig aan het doel wil beantwoorden. mm IDE zin van het leven": een "*-> zwaar geladen onderwerp met een niet af te bakenen discussieter rein. Een onderwerp bij uitstek geschikt voor duistere ontboezemin gen op een nachtelijk uur en onder vier ogen. De gevolgen zijn een leeg gevoel en de wilde gedachte „Wat heb ik eigenlijk allemaal zitten ver tellen?" Dit zijn nu de beelden waaraan ik al zo dénk als dit onderwerp wordt aangeroerd. Bijtijds maak ik dan dat ik weg kom. Maar vandaag kon ik niet wegkomen. Ik stond in de tram, geklemd tussen een moeder met twee schoppende kinderen en ik hing over een corpulent echtpaar. Het corpulente echtpaar was de schuld ervan. Zij begonnen over die „zin", maar gelukkig liep het alle maal nogal goed af. „Kijk", zei de volslanke echtgenote „Dat vind ik nu de zin van het leven". Er was niets te zien, maar het was dan ook zuiver overdrachtelijk bedoeld. „Sommige mensen besteden hun geld niet goed en dan kopen ze iets duurs wat ergens anders veel goed koper is", zo vervolgde zij haar me ditatie. Een koude douche, die* zin van haar leven en ik kon het ook niet goed volgen maar zin om te luisteren had ik nu in elk geval. Zo'n „zin" hoor je niet veel. De echtgenoot knikte in elk geval instemmend. Zoals een goed echtge noot het betaamt, sloot hij direct op haar „zin" aan met een voorbeeld. „Ja, ik zag gisteren op de hoek, in die winkei met huishoudspullen, een koffiekan voor 29,95 „De man bleek gevoel voor precisie te heb ben. Waarschijnlijk opgedaan door ja renlange intensieve training onder de filosoferende leiding van echtge note. „En woensdag had ik diezelfde kan gezien voor maar 19,75", besloot hij verontwaardigd. De echtgenote ving het mooi toe gespeelde balletje goed op en zette de serie voort met een ander tref fend voorbeeld. Over een strijkijzer van 49,75 dat in de uitverkoop, en het was precies hetzelfde, wel voor 12,25 minder van de hand ging Duidelijk werd wel dat een derge lijk gezichtspunt op de „zin" niet veel gespreksstof meer - kon schep pen, dus werd er snel overgescha keld op het lachen tegen de schop pende kinderen en een. belangstel lend praatje met de moeder. Ik hing over dit tafereel, stond er als het ware met mijn neus opge drukt en tegen het eindpunt pas werd ik verlost want toen schui felde het echtpaar eensgezind de tram uit en kon ik gaan zitten. Naast de schoppende kinderen. Rei zen met de RET is wel afwisselend. MAASSLUIS Dank zij het door tastende optreden van de heer A. J. van de Sar uit Maassluis is de zeven- j'arige Ingrid van Dijk van een ver drinkingsdood gered. Het meisje raakte met haar fiets vanaf de Dr. Kuyperkade in de Vliet De heer Van de Sar, die met een bromfiets achter haar reed, sprong onmiddellijk in het water. Hij bracht het kind, dat niet kon zwemmen, spoedig op het droge en gaf het over aan haar moeder. De politie bracht de drenkelinge thuis. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Burgemeester mr. J. Heusdens hoopt dit jaar het huwelijk te voltrekken van zijn enige zoon. Het bruidspaar heeft hem ver zocht als ambtenaar van de burger lijke stand te fungeren. Daarvoor is nodig, dat de gemeen teraad mr. Heusdens tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemt. Het is de bedoeling van de burge meester, dat hij na deze huwe lijkssluiting weer uit zijn nieuwe functie wordt ontslagen. Een desbetreffend voorstel staat op de agenda van de gemeenteraadsver gadering, die volgende week woensdag wordt gehouden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1