BENDER Gekke doorkruipdingen op Erasmusplein in aan S !bN| P M 1 SS ïifilll Vervoer gevaarlijke stoffen aan banden GRRRRatiS bij twee >—y. Nog meer cursussen aan Vrije Academie AGENDA W oningwethuizen niet verkopen HlU JA OPRUIMING VmADF pakjesWajangéénspeëidiertje. leerling-' KOKEN BESTEL TUÖIGl Burgemeester opent „De Heksenketel" Vergunning nodig Subsidie van f 13.800 Vakbibliotheek met schenking verrijkt Tweetal brandjes snel geblust heetmanJ COLLEGE STELT VOOR: I MUZIKALE PROEFTIJD Taf elteimis j eugd ïioudt achtkampen ■MBBMBpM #ssiisi *->* ifllllïlêll!® Deze week: Ögs090nll8/ Volgende week: Wajang, een goud-eerlijke pfantenmaigarine. Spelregelwedstrij d voor junioren Jeugdgemeenteraad ziet niets in BB Echtpaar De Koning viert 65-jarig hutvelijksfeest Bromfietser gewond na slippartij Jeugduitwisseling is in voorbereiding Briilant, symbool van u w geluk gemeente-zieken tiuis BEJAARDENHELPSTER BEZORGER VOOR TWEE modehuis deskundig in klank J a SCHIEDAM Vandaas en morgen en dagelijks VLAARDINGEN Vandaag en dagelijks GEMEENTE VLAARDINGEN voor SCHIEDAM voor MAANDM0DEBIAD TELEFOON 070 - 677254 Advertenties bekijken is even prettig werk als winkelen CO-OP KOSTUUMS ƒ40,- tot ƒ70,- korting nu 119,-. 149,-, 169,- KOLBERTS iterk afgeprijsd nu 49,-, 59,-, 69,- Harris tweed nu 69,- 10% KORTING Bohiedamneweg 8i f vlaardingen teL343a03 pg ROTTERDAMMER Pagina 3 2A DOKDERD/G 1 F5Br.ÜA<c vó8 Muzikale studie willen wïi stimuleren. Noemt U het gerust eigenbelang, Laar houdt het In gedachten. Bij voorbeeld als Uw kind piano wil leren «eelen en U niet weet of U met een tijdelijk® bevlieging dan wel met een ontluikend virtuoos te maken hebt Befldsr geeft Uw kind een muzikale „reeftljd. Is het ernst dan blijft de plano en betaalt U de koopsom. Was Lt toch een bevlieging dan zijn Uw enigs kosten de huurprijs. Overigens zijn «i* veel meer redenen om altijd bij Bepder advies In te wlnnenl fiatterdsm, W. de Wlthstraat 32 - tel. 13S1I3 AraJterdam - Arnhem - Breda - Leiden I (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vanavond, donder dag, om half acht opent burge meester H, Roelfsema m gebouw De Ranlc de bazar „De Heksenketel", waarvan de netto-opbrengst ten goe- èe komt aan de restauratie van de oude hervormde kerk in KetheL Veel inwoners van Kethel en ook buitenstaanders hebben min of meer antieke voorwerpen afgestaan, die tijdens de bazar zullen worden ver kocht. Verder zijn er natuurlijk de bekende -attracties, zoals rad van avontuur, grabbelton, schiettent en een speciale hoek voor 't ballengooi- en De bazar is open. donderdag en vrijdag van 20 to 23 uur en zaterdag van 14 tot 23 uur. Verder staan er nog op het pro gramma een autorally, een voetbal wedstrijd en eind februari een bingo avond. VLAAHDINGEN Onder auspi ciën van de afdeling Rotterdam van de Nederlandse Tafeltennisbond, worden zaterdag in het gemeentelijk gymnastieklokaal aan de Rode Kruislaan vier jeugdachtkampen ge houden voor junioren van tafelten nisverenigingen uit Maassluis, Rot terdam, Schiedam en Vlaardingen. De wedstrijden beginnen om 2 uur. ff 5V, SvWMrt - *lj j (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het gemeente bestuur wil het vervoer va ngevaar- lijke stoffen binnen de gemeente aan banden leggen, B. en W. hebben een verordening samengesteld, die dit vervoer moet regelen. Het ontwerp wordt de gemeenteraad in de vcrga- déring van volgende week woensdag ter vaststelling aangeboden. Het ontwerp is nagenoeg gelijk aan dat van Rotterdam. Slechts op twee Vinden kinderen geweldig I fijn om mee te spelen, Steedsbij twee pakjes Wajangréénzo'n speeldiertje cadeau. Weken lang. Elke weektwee nieuwe exemplaren.Handbeschilderd in na- tuurlijka'kleuren. Vraag erom bij uw Wajang-leverander. punten is van de Rotterdamse rege ling afgeweken. Dit om de ver voersbedrijven, die op de gehele agg lomeratie zijn gericht, aan een uni forme regeling te binden. Bovendien verwacht het college, dat door deze univermiteit de goedkeuring van Ge deputeerde Staten sneller zal afko men. Ook voor het aanwijzen van de ge vaarlijke stoffen wil Vlaardingen de Rotterdamse lijst volgen. Bij het sa menstellen van de verordening en de lijst van gevaarlijke stoffen heeft de Maasstad zich laten voorlichten door een staf van deskundigen. De verordening betekent dat de vervoerders in het bezit moeten zijn van een schriftelijke vergunning. Aan deze vergunning kan een aantal voorwaarden worden verbonden, on der meer de wijze van vervoer en de aanduiding van de gevaarlijke stof. "Andere voorwaarden zijn: Kêt mee- voren van een schriftelijke instruc tie voor eventuele bestrijding, het wegenschema waarbinnen het ver voer mag geschieden, de tijden waar op het vervoer niet mag gebeuren, de begeleiding en de melding van het tijdstip van aanvang van het vervoer en van de binnen het wegenschema te volgen route. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Oud-gemeen tesecretaris C. van der Linden heeft de gemeente een aantal boeken en brochures geschonken. De boeken king op het staatsrecht en de staat kundig geschiedenis van Nederland. Sommige hebben antiquarische waarde. De schenking als totaal vormt een aanwinst voor de gemeen telijke verzameling van vaklitera tuur. en W. zijn van plan de boeken en brochures te plaatsen in de vakbibli otheek van het stadhuis en in het gemeente-archief in Vlaardinger-Am- bacht. Aan de schenking zijn geen voorwaarden verbonden. Chr. Soc. belangen: Retorica. Spreken In het openbaar, 20. Sursum. Corda: Eelsver. Onder Ons, ver gadering, 20. Sursum Corda: X.C.n.O.V., vergadering, 20. Bijkantoor „De Rotterdammer": Mevr. J. van Gag, Dr. Zamenhofstraat 239a, tel. 132400 (ook klachten bezorging). Alarmnummer brandweer: 269123. Alarmnummer politie: 264666. Apotheek: L. Evers, Lange Haven 81, tel. 264241. GG en GD: Tel. 269290. Koode-Krulsgebouw, ummastraat 38: herv, geref. comité, dhr. De Pater, 20. Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle Havenstraat 11, tel. 346275, ook voor redac tie. Klachten bezorging: H. Verheij, Wag- nerstraat 24b. tel. 343345, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur en 's zaterdags van 13.00 tot 39 00 uur. Alarmnummer politie en brandweer: 34 44 44. Centrale meld- en regelkamer (voor klachten luchtverontreiniging: tel. 282887. Apotheek: Van Hogendorp, Van Hogen- dorplaan 129a, tel. 344233. Agentschap ,,üe Rotterdammer', maassluis; mevrouw N. Klein, Damstraat 33 (ooic voor klachten bezorging). (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Indien de ge meenteraad akkoord gaat, zal de Stichting Vrije Academie Vlaardin gen voor dit jaar een subsidie ont vangen van f 13.800. Vorig jaar sep tember startte de stichting met 12 cursussen en 159 cursisten ta twee lokalen van de oude Ericasehooi aan de Zomerstraat 31. Veertien cursisten moesten op een wachtlijst worden geplaatst Voor hen is inmiddels een dertiende cursus in het leven geroepen. De cursisten hebben zich zonder noemenswaardige werving laten inschrijven. Daarom verwacht men, dat een veel bredere laag van de bevolking kan worden bereikt. Het stichtingsbestuur wil het aan tal cursussen opvoeren tot twintig, zodat het aantal deelnemers ten minste 240 kan bedragen. Wat betreft de organisatie, docenten en huisvesting is dit mogelijk. Op basis van deze aantallen heeft de stichting een begroting opge maakt, die een tekort vertoont van 14.680. Tot dit bedrag zou het bestuur een subsidie willen ontvan- gen. Het komt B. en W. met gewenst voor subsidie op basis van het tekort te verlenen. Daarom hebben zij een subsidieregeling opgesteld. Volgens deze regeling zal jaarlijks een vast bedrag worden toegekend als tegemoetkoming in de huisvestingskosten 3.500), een aan vulling van honderd procent op de cursusgelden 9-300) en een aanvul ling van vijftig procent op de overige (Van een onzer verslaggevers) "VLAARDINGEN Woensdag avond 7 februari wordt om half acht in de kantine van Zwaluwen aan de Kethelweg de junior spelregel wedstrijd van de Vlaardingse Scheidsrechters Vereniging gehouden. De inzet is een wisselbeker. Dit jaar blijft de inschrijving van de verenigingen achterwege. TSB, Zwaluwen en Fortune hebben toege zegd te zullen deelnemen, evenals Naaldwijk en VDL. De tweede wedstrijd zal m Maassluis worden gehouden. De datum van de finale is nog met bekend. MAASSLUIS De Jeugdgemeenteraad van Maassluis behandelt la zdn donderdag 8 februari om 19 39 ln het zalencentrum Lijsterlaan te houden vergadering een voorstel om de post Bescherming Bevol king niet meer op te voeren op de begro ting. Ir, de toelichting schrijft het bestuur van de Jeugdgemeenteraad dat het geld beter kan worden besteed aan het Roode Kruis of de EHBO. Het bestuur vindt de BB niet populair en haar optreden naar bulten vaak beneden pel!, jsen volgens argument is dat de BB met een „organieke onderbe zetting" werkt. Gezien dit alles acht het bestuur het de vraag of de BB bij gebruik van kernwapens zinvol zal kunnen optre den. Andere (scherst) voorstellen die ln deze vergadering aan de orde komen zUn: over- kluzlng van de zuldvliet en verbetering van het openbaar vervoer ln en om de gemeente. MAASLAND Nu de minister de weistandsgrens voor de aankoop van ge- meemewonlngen belangrijk heeft ver hoogd, bestaat er ln de gemeente veel animo voor de aankoop door de huurders van een dergelijke woning. Thans zijn reeds elf aanvragen tot aankoop bij B en W binnengekomen. (Vdlt een onzer vers) verslagge- VLAARDINGEN Wat? Waar? Waarom? zou je je bij dit plaatje kunnen afvragen. Sommi gen dachten dat Vlaardingen zich ook had gestort in de rage van moderne kunstaankopen en zon nen al op een verklaring van de ze vreemde sculpturen. Maar het is allemaal nog doorzichtiger (en goedkoper) dan op het eerste ge zicht al lijkt. Deze betonnen kolossen zijn doodgewone rioolbuizen, waarin hier en daar wat gaten zijn ge zaagd. Ze staan op het Erasmusplein tn. de West wijk en het zijn moderne klimrekken, zo als een paar jongens driftig in praktijk brengen. Er staan zes van deze gekke doorkruip- en -kïjkdingen. Het Erasmusplein nadert zijn voltooiing. Het terras met de zit jes, speelwerktuigen en zandbak is bijna klaar. Verder wordt nog een vijver gegraven, een voeder plaats gemaakt en worden er bloembakken geplaatst temidden van bloembedden. Het plein is bijzonder gunstig gelegen ten opzichte van drie winkelcentra (Dirk de Derdelaan, dr. Wiaröi Beekmannsingel en Van Baerlestraat) en zal bijdra gen tot de aantrekkelijkheid en verlevendiging in dit deel van de Westwijk, in de volksmond zuid- buurt genoemd. Het werk gaat de gemeente bijna drie ton kosten. (Van .onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Vrijdag hoopt bet echtpaar J. de Koning-P. de Koning-Snoey zijn 65-jarig huwe lijksfeest te vieren. Het gelukkige paar woont in de Johan Maurlts- straat 22. Bruid en bruidegom genieten nog een uitstekende gezondheid. Met zijn negentig jaren is de heer De Konmg nog een trouw bezoeker van de be- jaardensocieteit en zijn 86-jarige echtgenote staat bekend om haar kookkunst Om hulp zitten zij met verlegen want van de elf nog in le ven zijnde kinderen wonen de meesten in De Hoek. Toen de heer en mevrouw De Ko nmg n 1903 in het huwelijk traden moesten zij het stellen met een inko men van acht gulden per week van de Spoorwegen. De kinderen groei den snel op en mevrouw De Koning vertelt dat in die tijd geen stukje kleding de vuilnisbak inging. In 1940 verliet de heer De Koning na 32dienstjaren de Spoorwegen. Het paar verhuisde toen naar Roe- kanje, de geboorteplaats van me vrouw de Koning. Eind 1966 besloten zij echter weer naar De Hoek terug te gaan. Op de dag van he 65-jarig huwe- lijksdfeest zal de Harmonie gevuld zijn met kinderen, klem- en achter kleinkinderen. SCHIEDAM Bij de Verenigde Glasfabrieken aan de Buitenhaven weg is woensdagavond een wis in brand geraakt. De bedrijfsbrandweer kon het vuurtje blussen, zodat de brandweer niet behoefde op te tre den. Het brandje ontsond waarschijnlijk doordat een plas olie op de grond vlam vatte. De omvang van de schade is nog niet bekend. In de Jan van Zutphenstraat raak te woensdag de personenauto van de heer A. J. P. door kortsluiting m brand. De eigenaar kon het brandje zelf blussen, zodat de brandweer geen dienst behoefde te doen. De schade viel mee. VLAARDINGEN Op de Oostha- venkade bij Grote Visscherijplein reed de 30-jarige bromfietser D. v. d. W. woensdagmiddag, tegen een vrachtauto. De bromfietser slipte bij het remmen. Hij is met een hoofd wond en enige schaafwonden ter be handeling naar het Holyziekenhuis gebracht. SCHIEDAM 7=4 De voorbereiding voor de jeugduitwisseling 1968 van de Sehiedamse Geenschap begint dinsdagavond 29 februari om zeven uur in de voorfoyer van Musis Sa crum met een korte vergadering. Ie der, die wat meer van de uitwisseling wil weten, is daar van harte welkom. Ook op het bureau van de Sehie damse gemeenschap kan men voor inlichtingen terecht. Een ring met briilant betekent zoveel voor een vrouw. Het is een symbool van liefde ert geluk, het mooiste geschenk dat u haar kunt geven.En (prettige bij komstigheid!) hetls tevens een stukje famillebezitdataltijdzijnwaardehoudt "Veronique", 1 briilant 210.- '"Gracioso* t grote en 5 kleinebrillanten 695.- edelsteenkundigeig-a. diamantexpert g.i.a. LIJNBAAN 92 iet.116670 filiaal: oostzeedijk 155-157", rotterdam VLAARDINGEN B. en W. ach ten het niet gewenst dat woningwet woningen worden verkocht aan de bewoners. Zij stellen de gemeente raad voor niet ,.mee te werken aan een nieuwe regeling van de minister, die het eigen woningbezlt wil vergro ten. Deze nieuwe regeling houdt een verruiming in van de mogelijkheden tot aankoop van een woningwetwo ning. Een aantal bewoners heeft bij het college geïnformeerd naar de moge lijkheden van deze regeling. B. en W. hebben advies ingewonnen van de besturen van woningbouwvereni gingen. Zij zijn tot de conclusie geko men, dat de regeling voor Vlaardin gen „op grond van verschillende be zwaren" onaanvaardbaar moet wor den geacht. De nieuwe regeling wijktzodanig van de oude -.f. dat bewoners met een jaarinkomen tot 20.000 thans in aanmerking komen voor aankoop van he door hen bewoonde huis. Voor de kopers geld geen leeftijdsgrens meer (voorheen was de maximum leeftijd 55 jaar). Een nieuw élement is ook, dat het rijk voor de helft zal delen ln even tuele verliezen, die de gemeente kan lijden door zich garant te verklaren de oude regeling alleen mogelijk een voor leningen. Verder was het onder gezinswoningen te kopen met uitzon dering van huizen in een aaneen gesloten rij. In de nieuwe regeling is deze be perking weggelaten. Toegevoegd is, dat ook flat- en galerij woningen kunnen worden gekocht. Van aan koop zijn uitgezonderd woningen in een saneringsgebied, duplexwonin- gen, semi-permanente huizen en be jaardenwoningen. De nieuwe regeling dateert van vorig jaar juli en is, evenals de oude regeling, in Vlaar dingen nooit toegepast. Als bezwaar noemen B.en W. al lerlei problemen, die zich na inciden tele verkoop kunnen voordoen bij het onderhoud van de woningen en ge meenschappelijke tuinen. Daarnaast hebben motieven van volkshuisvestingsbeleid een grote rol gespeeld. De woningwetwoningen rijn, aldus het college, namelijk gebouwd om in de behoefte aan huurwoningen met ontvangsten, zoals donaties en giften 1.000). Voor dit jaar komt volgens deze regeling de subsidie op 13.800. Op 1 maart a.s. begint onze nieuwe opleiding tot gediplomeerd verpleegster. Meisjes die vóór of op 1 augustus I960 geboren zijn, kunnen aan deze kursus deelnemen (degenen die niet een ulodiploma of gelijkwaardige opleiding - b.v. a.v.v. I en II, inas - hebben krijgen in het ziekenhuis een aanvullende opleiding). Salaris le jaars 264,-, 2e jaars 287,-, 3e jaars 333,- plus salarisverhoging 1-1-'68, toelage voor onregelmatige dienst, kost, inwoning, bewassing, geneeskundige verzorging, verpleegsters- kleding, 6% vakantietoelage. Na behalen diploma wordt het salaris 651,- en hoger. Vijfdaagse werkweek, drie weken vakantie, 2 x per maand reiskosten boven 2,50 voor bezoek aan ouderlijk gezin. Belangstellenden kunnen zich schriftelijk of telefonisch (010-26 91 26) wenden tof de adjunct-directrice, Nassaulaan 75. Bij het FLATGEBOUW VOOR BEJAARDEN is binnenkort plaats voor een Gedacht wordt aan iemand van ca. 30 - 40 jaar, die de lagere school heeft doorlopen, in het bezit is van het diploma bejaar denhelpster of bereid is hiervoor te gaan studeren (2t jaar en belangstelling heeft voor de verzorging van onze bejaarde medemensen. Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring tot maximaal 674,per maand. Een extra vergoeding wordt gegeven voor onregelmatige diensten tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten. Die zich tot dit mooie beroep aangetrokken gevoelt, kan schriftelijk of mondeling solliciteren bij de afdeling perso neelszaken, stadhuis, Vlaardingen. Gevraagd: Complete menu's voor gewone en feestelijke maaltijden door MAJA KRANS Het handige kookboekje met pesktere menu's, afgestemd op de culinaire verlangens van het allerkleinste gezin, samenwonende vriendinnen, studenten, enz. Smakelijke recepten, met do grootste zorg samengesteld en vol vemikkelljke variaties In de bekende serie Stokpaardjes: f 590 Verkrijgbaar kt de boekhandel ZOMER KEUNING WAGENINGEN acceptabele huren te voorzien. Hier aan zal ook in de toekomst behoefte blijven bestaan. Het college vreest dt vooral bewo ners van betere eengezinswoningen belangstelling zullen hebben voor aankoop. Dit zou kunnen leiden tot een tekort aan veruurbare eenge zinswoningen voor minder draag- krachügen, voor wie op medische of sociale gronden een dergelijke wo ning gewenst is. Bovendien vinden B. en W. het in consequent dat huurders met relatief hoge inkomens, die naar de huidige maatstaven in feite niet meer op een woningwetwoning aanspraak kunnen maken, thans in de gelegenheid wor den gesteld zo'n woning te kopen. Dan vallen deze huizen geheel buiten de doorstroming. B. en W. stellen de gemeenteraad dan ook voor van de nieuwe regeling geen gebruik te maken en aanvragen tot aankoop van een woningwetwo ning af te wijzen. Alle winkets en op het kantoor Tel 343544 "yANDAAG dertig jaar geleden hadden duizenden een vrije dag. Daags tevoren waren om een uur of tien de scholen gesloten nadat de kinderen eerst beschuit met muisjes hadden gegeten en het "Wilhelmus hadden gezongen. Er'was een Prin sesje geboren! 's Avonds hoorden we voor de radio, ik geloof van Prins Bemhard, dat zij Beatrix "Wilhelm!- na Armgard zou heten. r Die eerste voornaam vonden we een beetje vreemd, maar dat is gauw over gegaan. Nog een -paar dagen later zagen we een foto van het Oranjekind in de kranten en spoedig daarna verschenen de prentbriefkaarten die het Kind van Soestdijk ln alle mogelijke standen lieten zien en grif werden verkocht Weet u het nog? Gisteren was dit Oranjekind voor de dertigste keer jarig. Onze Kroon prinses, onze toekomstige Koningin. De tijden rijn veranderd, we zijn allemaal wat harder, wat zakelijker geworden. We tooien ons niet meer zo gemakkelijk met het Oranje op de rever. Ik vind het goed, voor mij hoeft dat niet meer zo erg. Wel heb ik het een beetje jammer gevonden dat ik maar weinig vlaggen heb ge zien. Het was immers de Kroonprin ses die jarig was? En die notabene een kroon-verj aardag vierde? Toen ik gistermorgen vroeg, het was nog donker, in een RET-bus stapte miste ik ook da vlaggetjes boven op het busdak. Later op de dag zag ik ze wel, rij het wat spaar- zamelijk, op de trams. Ze rijn er dus nog! Van mijn collega-RET-specIalist hoorde ik dat de RET nog maar weinig vlaggetjes heeft, 'n Partijtje bijkopen, zou ik zeggen. Dat kan op een verlies van, hoeveel miljoen was het ook al weer, niet zoveel uitma ken! Het prinselijk paar heeft het zelf ook rustig aan gehouden met de verjaardag, hegreep ik. De prinses heeft het feest op Drakensteyn in huiselijke kring gevierd. Met prins Claus en prins Wil lem-Alex ander. Ik geloof dat dit verstandig was. Voor vandaag wilde ik het hierbij laten. Ik hoop nog wel eens meer ruïtate te besteden aan het Huis van Oranje, en niet in het minst aan onze Kroonprinses. Maar daarvoor is een (nog) belangrijkere aanleiding dan een dertigste verjaardag nodig. OP ALLE NIET AFGEPRIJSDE ARTIKELEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1