diet en IJsselmonde R'clam in container- dienst op Australië Portiers verdienden er 3f|?oUciüaminfr opruiming mit miljoen beschikbaar ommeer gegevens te krijgen Reuter: wol in containers mé Overduidelijk S3SS5 MAURER-f W1RTZ STOLBERG IM RHEINLAND ROTTERDAM De Rot terdamse metro krijgt, net als de spoorwegen, een Tus sen de rails", een eigen'tijd schrift ten behoeve van de metro-reizigers waarin van allés en nog wat staat over RET, metro en natuurlijk ten behoeve van de vreemde ling die de Maasstad bezoekt en de inwoner die belang stelt in zijn stad over Rot terdam. Dat blad gaat „Me tro-Express" heten. Station Slinge wordt aanbesteed Nienwe borden opgesteld Zaterdag feest in Rotterdam fantasie zoom 55 cm Jioog' jjOTTERDAMMER MAANlfcAG 5 FEB! t gestart—- doorlichten rsnxxxxxssn I ..ina den, dat ook als volwassenen zullen doen. Als wij met enige mate van be trouwbaarheid konden voorspellen, bij wie dat het geval zal zijn, dan zouden wij wellicht kunnen proberen om het zwaartepunt van onze me dische zorg op die categorie te leg gen. Als we meer wisten van bepaal de specifieke kenmerken, zou je op een gegeven moment kunnen zeggen: dat kind groeit er „overheen en bij dat kind is de kans daarop niet zo groot." Het onderzoek zal zich uitstrekken over veertienhonderd, kinderen van wie de helftnu zes jaar is, de andere helft elf. Men heeft daarbij een a-selecte steekproefgenomen, dat wil zeggen dat een willekeurig deel van de bevolking uit béide wijken onder de loep zal worden genoméii. Het is dus niet zo dat er gezinnen gezocht zijn met kindéren die. aan astma lijden. Net als "de astmapatiëntjes zuÜên die gezonde kinderen gedurende vijf jaar worden „vervolgd", zoals .dr. Kerrebijn het noemt. Dit om te zien of en in welke mate na de eerste vijf levensjaren de periode waarin' aSf- raa meestal begint bij', die gezonde kinderen verschijnselenvan déze aandoening optreden. Men heeft kinderen van 6; en .JA jaar uitgekozen omdat-, dit. de Jqef- tijdsperioden zijn waarop verande ringen in |de verschijnselen 'kurinpn optreden of waarop deze- verdwijnen. „Een aantal kleuters",-aldus dr. Ker rebijn, „met astmaof. bronchitis groeit er in de lagere schoolleeftijd overheen. Dat .is ook vaak hei geval in de puberteit." Het zou interessantZijn' opvï bpt onderzoek over een groter aantak ja ren uit te strekken, maar dat'is ".niet alleen om financiële redenen,- maar ook uit onderzoék-technisch oogpunt niet goed mogelijk. - Van elke leeftijdsgroep bestaat1 Öe helft uit jongens, de andere uit meisjes. De kinderen zullen een keer per jaar worden onderzocht: door twee artsen die speciaal hiervoor: zijn aangetrokken. Bovendien- zullen zij eens per jaar, wordenopgérpepen voor een onderzoek naar de ifunctie van de longen en" naar bepaalde overgevoeligheden. De ouders krijgen een vragenlijst voorgelegd:emheti ligt in de bedoeling om een huisbezoek af te leggen. De werkgroep die met~Het 'on'der- zoek belast is, bestaat uit vertegen woordigers van alle instanties "dieer mee te maken -hebben. Dat- zijn het Nederlands' Astmafonds, de-medische faculteiten van Botterdam -en- Gro ningen, de Gezondheidsorganisatie, en de GG en GD Rotterdam. -Hat onderzoek sluit aan op dat* waar mee de Groningse medische facul teit (afdeling longziekten) zich be zighoudt. Een uniek onderzoek? Voor Neder land wel, maar wij zijn zeker niet (Je enigen die zoiets doen,'al is onze op zet op belangrijke punten verschil lend van die in andere landen", zégt dr. Kerrebijn. De kosten van het project zijn be groot op een klein half miljoen, welk bedrag de vereniging tot steun aan het NAF bij gelegenheid vanHaar eerste lustrum aan dit fonds heeft aangeboden. „Het is een-erg- groot bedrag, maar wij verwachten dat het onderzoek zoveel informaties ople vert, dat de kosten ruimschoots, wor den vergoed", zegt de arts. Over het algemeen is de, medewer king van de betrokken gezinnen" tot nu toe goed. Ook de huisartsen heb ben hun medewerking toegezegd. Dr. Kerrebijn hoopt dat de mensen-oog zullen hebben voor het belang van dit onderzoek, ook als mén -in het gezin kampt met astma. - „Men heeft er dan. misschien onpersoonlijk weinig profijt van, maar wij hopij dat de ménsen zich er toch voor willen inzetten voor blijven inzetten ten behoeve van die velé. astmapa tiënten in ons land." JEER illustratie van dit arti kel enkele foto'sdie aan tonen op welke in het alge meen taordt getracht door be paalde behandelingen astma patiëntjes te helpen: Haartabac is een individuele haarlotion. Bestemd voor de persoonlijke verzorging:van uw haar. Haartabaé bevordert de natuurlijke, bloed circulatie van de hoofdhuid en bestrijdt haaruitval, roosvórming en hoofdjeuk. Regelmatige massage met Haartabac geeft u het gewenste resultaat: gezond, levendig en glanzend haar. Haartabac werkt verfris send en opwekkend. De individuele geur accentueert.het" gevoel goed verzorgd te zijn. Haartabac in de doserende flacon vanaf f 3,95. AJOG MAAR een dag of vier, dan 1N rljdt-ie Aan de voortekenen is duidelijk te merken, dat de metro no snel gemeengoed gaat worden. Al lang ontsierende, maar noodza kelijke schuttingen, worden verwij derd b(j de ingangen. Zoals hier, op dé Coolsisgel, station Stadhuis, waar de entree „ontmanteld" is. Altijd al was het gebouwtje een mooi stal- lingsgelêgenheid en dat is nu weer niet zo sierlijk... kinderen bij wie dat niet het geval is." Astma en aanverwante aandoenin gen behoren tot de volksziekten, net als hart- en vaataandoeningen, rheu- ma, kanker en „die zou ik er ook onder willen verstaan", zegt dr. Ker rebijn verkeersongevallen. Voor deze volksziekten bestaat een toene mende belangstelling, „omdat ieder een het gevoel heeft en ik geloof dat dat heel belangrijk is dat je wellicht een déél van de gevolgen van dit soort aandoeningen door maatregelen vooraf kunt voorkomen eb althans verminderen. Dat geldt niebaileen voor astma en bronchitis, maar voor alle chronische aandoenin gen" De cijfers spreken een overduide lijke taal. Astmatische aandoeningen komen in ons land voor bij ongeveer 30 procent van mannen boven de veertig jaar en bij ongeveer 25 pro cent van kinderen in de lagere schoolleeftijd. Bij jongens komt ast ma overigens veel vaker voor dan bij meisjes, bijna twee keer zo veel. De oorzaak daarvan is tot nu toe onbe kend. In Nederland staat deze ziekte op de derde plaats wat betreft ar beidsverzuim ten gevolge van een chronische aandoening en dat bete ren is dat pas op latere leeftijd het tijd nog klachten hebben. De schat- geval. Wij weten hier eigenlijk heel tingen lopen zeer uiteen. We moeten weinig over en wij weten evenmin aannemen dat in elk geval een deel welke astmapatiëntjes op latere leef- van de kinderen, die aan'astma lij- Met in dit geval op Rotterdam geprojecteerde 'inhoud en de verspreiding onder de metro-reizi gers houdt de vergelijking met „Tussen de rails" echter op. „Tussen de rails" is een luxueus tijdschrift van 1 indrukwekkende dikte op kunstdrukpapier, dat de treinreiziger tijdens zijn rit op z'n gemak kan bezien, maar dat hij niet mag meenemen. Metro-Expresswordt een ■weekblad op eenvoudig krantenpa pier, dat gratis wordt verspreid en dat aan de uitgangen van de me tro-stations wordt uitgereikt. De metro-reiziger mag het meenemen, want tijdens de enkele minuten durende rit heeft hij toch geen tijd er een blik in te slaan. De oplage wordt 50.000 exempla ren en de hele zaak wordt nog beschouwd als een proef. Het is de bedoeling dat het eerste nummer uitkomt zo gauw de metro rijdt. ROTTERDAM Het metro-station Zuidwijk-Pendrecht zal „metro- 'sta tion Slinge" heten. Dat blijkt uit de aankondiging van de aanbesteding, diie vandaag is uitgegaan van de dienst van gemeentewerken. Op 6 maart zullen de bouw van het me tro-station Slinge en van het daarop aansluitende emplacement, dat alles met bijkomende werken, worden aanbesteed. Om een maximum aandicht ta hebben in Uw woning is «en ven stervai de handigste vitrage voor Uw vensters. Twee series venttervailen, die U morgtn uiooekt, door elkaar pér meter voor nog géén gulden. Serie I.- Marquisette venster- val met fantasie zoom en in geweven streepdêssin met zoom en hoofdje, 55 cm hoog en Serie li. Venstervai van dub beldraadse marquisette met ingeweven bloemdessin, <0 cm hoog, met zoom en hoofdje. Als de aanvoer van wol in contai ners -doorgaat, betekent dit ongetwij feld een enorme strop voor Vlissin- gen, dat'momenteel de conventionele wolhaven van ons land is. ROTTERDAM De kans bestaat dat Rotterdam de continentale aan loophaven wordt voor de container- dienst die twee grote Britse scheep vaartconsortia het eerste halfjaar van 1969 gaan beginnen tussen Australië en Londen (Tilbury). De Nieuwzeelandse Labour-opposi- tieleider Norman E. Kirk heeft in verband daarmee zaterdag een oriënterend bezoek gebracht aan -het terrein van Europe Container Termi nus aan de Prinses Margriethaven. Hij- was vergezeld van de heer Rex R. Cunninghame, ambassadeur in Ne derland van Nieuw-Zeeland, eis bur gemeester W. Thomassen. De twee consortia Overseas Containers Ltd. en Associated Con tainer Transportation Ltd. over wegen om bij voldoende ladingaan bod een continentale haven en ook Nieuw-Zeeland in hun vaarschema op te nemen. In Tilbury wordt voor de zes in aanbouw zijnde schepen een' speciale containerterminal ge bouwd. Voor retourreizen uit Nieuw-Zeeland naar Europa wordt aan wol in containers gedacht. Indien Rotterdam als continentale haven wordt gekozen, zal Europe Container Terminus nieuwe investe ringen moeten doen. De Engelse schepen zijn namelijk speciaal ge bouwd voor 20-voets containers, waarvoor aan de prinses Margrictha- ven nog geen kraan staat. In Tilbury staat wel zo'n kraan. Tegelijkertijd kunnen daarmee twee 20-voets con tainers worden gelalüen en gelost. De schepen, die ongeveer 50 mil joen gulden per stuk kosten, bieden elk plaats aan 1150 containers van 20 voet. T\E heer Kirk (links) tijdens zijn bezoek aan het terrein van Europe Container Terminus. Rechts ECT-direkteur Van Elde- rcn. ROTTERDAM De RET verhangt. op spectaculaire wijze deze week de borden. Ook letterlijk, want de overschakeling op de metro wordt benut om de oude haltebordjes (vier kant) te verangen door nieuwe, die plat en lang van vorm zijn. Bijgaan de foto toont zo'n nieuw bordje, waaraan nog even gewend moet wor den. Ter vergelijking het oude, dat uit de roulatie gaat verdwijnen. ROTTERDAM Zaterdag rijdt de metro dan volledig voor het publiek. Het zal dan, als het niet veel sneeuwt of regent, wat feestelijk zijn in de stad. In de eerste plaatsis er een koopavond'. Dat wil zeggen] dat de zaken tot 21 uur open mogen zijn. In centrum en op het Zuidplein zal spe ciale verlichting branden. Op het Schouwburgplein wordt om 21.30 uur een vuurwerk ontstoken. In de Bur gerzaal van' het .stadhuis .wordt een feestavond ,,voor de jeugddoor. de jeugd" gehouden. In verband met deze. feestelijke dag hebben B. en W. bekend gemaakt dat zij ontheffing hebben verleend van het in artikel 28 der Algemene Politieverordening omschreven ver bod tot het gebruikmaken van ge luidsinstrumenten. Ditbetekent dat winkeliersverenigingen e.d. op deze dagen tussen 8 en 21 uur muziek mogen laten horen door middel van een geluidsinstallatie. De muziek mag geen hinder opleveren voor omwo nenden. Als dit wel gebéurt is de politie bevoegd de uitzending te doen onderbreken of beëindigen. met dubbeldraadse Terlenka venstervai hjj zich aan de kant van de 21-jarige badmeester, die op 1 oktober een veer tienjarige jongen een bloeduitstorting en een zeer lichte hersenschudding had bezorgd. De jongen was bekend of liever berucht door het duwen van aspi- rant-zwemmertjes in het diepe. Het zwembadpersoneel, dat door dit roekeloze optreden steeds moest „red- dingzwemmen", stuurde de jongen het bad uit. Hij weigerde, liet zich aan de arm van de badmeester voort slepen, porbeerde te slaan en kreeg van de getergde badmeester zelf een klap, die later bleek, niet bepaald zacht was geweest. De officier kon het eigenlijk al lemaal best begrijpen. Een tientje boete, eiste hij. Mr. Van Eek was het hiermee eens. tussen de 1000 en 1500. De raadsheer zag helemaal geen nadeel voor het bedrijf, Muiier Pro gress, zelf en achtte het tenlaste' gelegde niet bewezen. Maar dit ge- manipuleer met een toestel zonder telfër, bleek ook voor Mullerniét zonder financiële gevolgen/ Meerma len hadden de portiers geld voor"té!e- foongesprekken niet afgedragen, maar in eigen zak gestoken. De 48-jarige portier, die na hét ontslag werkloos gebleven, stal ook nog wat speelgoed voor zijn kinderen. Politierechter, mr. J. C. Panthaléon van Eek, veroordeelde beiden tot twee weken cel en liet een grote voorwaar delijke straf boven hun hoofd hangen. i,Als ik zelf in die plaatswas ge weest, had ik die ellendige aap ook, laten verdwijnen", zei officier mr.'A, Niessens en met deze woorden stelde' (Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM -,Ik kon me wei voor mijn kop schieten, maar ik deed bet niet" voegde een 47-jarige portier er vanmorgen op de politie- rechterzltthig snel aan toe. Nee, dat werd ook wel begrepen. Al heb je in de loop van vier jaren een superkleine bijverdienste erbij gekweekt door telefoongesprekken door bezoekers van het bedrijf duur te laten betalen, dan is er nog geen reden om jezelf van het leven te beroven. Maar de portiersbaan schoot er wed bij in. En met een 48-jarige collega, die ook vier jaren lang voor deze vorm van bijverdienen wel wat had gevoeld, stond hij op straat. Met de hoger op gelegde dubbeltjes en kwartjes ver rijkten de portiers zich over die vier jaren tot een bedrag dat schommelde Morgen om 9 uar begint de ver koop van .deze twee partijen Terlenka venstervai, kant en klaar met loom en hoofdje, door elkaar, jÊk jÊtk per meter voórCfK/S j SCHIEDAM Uit de kantine van de Verenigde Glasfabrieken is zater dag een geldkistje met duizend gul den ontvreemd. Uit andere vertrek ken werd een bedrag van 250 weg genomen. De inbrekers braken alle kasten open. In de Margriethal is zaterdag een portemonnee met tachtig gulden gestolen uit de broekzak van de 23-jarige verpleger T.D. Uit een op het Broersvest geparkeerde perso nenauto werd öen geluidsversterker ter waarde van f 800 gestolen. van 50 jaar geleden Petroleum en kalflijd. De Bond van Kaasproducenlen tracht gedaan te krij gen dat in de maanden Febr. en Maart een extra distributie van petroleum vóór de veeboudersbedrijyen zal'1 plaats Héb ben zulks met het oog op de periode van het afkalveren der kalveren, die zich in dezen wel niet aan den,dag of!naclii zullen storen. Duur vmi de Opruiming IB jtnuiri tut februari GHn tol, of schrift, M.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1