op monumen Reorganisatie Molvn leidt tot ontslagen HBMiriiü. ui Hagenaars exposeren in Gemeentemuseum electronische orgels Van De Hoek tot Vlaardingen AGENDA wt boogaard RIJKEN Ire LANGE mmm ■KI Gelijkspel voor Pe Hollandia Vakorganisaties bij regeling betrokken Burgerlijke stand Expositie voor amateurs in gemeentemuseum Morgenstad Heeft nieuwe plannen TSF-teams hielden het op 7-3 D. Schollaardt 25 jaar bij Figee Successen bij SVC Onwel en overleden iM'lPUM&V B|J| Gewond bij botsing Jaarvergadering van Ver. van huisvrouwen Kelderbr andj e NIET DUURDER WÈ in de '"f, speciaalzaak KORTE HOOGSTRAAT 15 - VLAARDINGEN (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS Vrijdagavond 16 februari wordt in het Ge- meénte-müseum een expositie geopend van werken van de Haagse schilder Louis Meijs en beeldhouwwerk van Frits Sta pel, die ook Hagenaar is. SOIIIiöANl i'andaag en morgen olijks VLAARDINGEN nndnag.... en morgen c.n dagelijks ELEKTRISCHE HUI5H..ART. rotterdammer VLAABDINGEN Het eerste te- de tafeltennisvereniging De Hrflandiaan is er niet in geslaagd rita positie op de ranglijst te verbe- SienT Wel zit er zeker nog een moge- wktteid in om op de eerste plaats te Ssen in de tweede klasse, maar in S afgelopen rónde moest tegen Nas- „..ade 1 genoegen worden genomen Met een gelijkspel (5-5). intiem 2 dat moeite doet om uit de „varenzone te blijven kwam ook piet verder dan een 5—5 resultaat teeen Raket 1. Shell 1 krijgt het steeds moeilijker, ,«er nu van Hobart 1 werd verlo ren. ook al was het slechts met 4—6. ne Hollandiaan 2 zag Amroba 1 met een 8—2 overwinning naar Rot terdam terugkeren en daardoor zal het ook moeilijk worden om zich m de tweede klasse te handhaven. De versterkte degradatie is er wel licht oorzaak van, dat diverse clubs zich extra inspannen om niet te moe ten degraderen. In de eerste drie klassen van de afdeling Rotterdam van de NTTB moeten dit jaar de laatst geplaatste twee teams degrade ren naar een lagere klasse, terwijl nummer drie van onderaf degradatie wedstrijden moeten spelen. De Windmolens behielden hun fraaie plaats bovenaan de ranglijst dank zij een 7—3 overwinning op TOGB 6. Sunlight 2 zette haar over- ,A,inningenreeks voort met een 100 zege op stadgenote Hollandiaan 5. Vink, Assenberg en Roozendaal wil len kennelijfc-dit jaar nog de kampi- oensvlag in tóp hijsen. URTTC 1 doet ook goed mee in de strijd om promo tie naar een hogere klasse. Van TOGB 4 wonnen Buurman, Don en Ladage met liefst 82. rie overige uitslagen waren: IrSem4 - TI CK V 5-5; Intiem 6 - Gull I l_7- intiem 8 - bttc 4 5-5; Intiem 8 Cen'rum 5 8—2: Intiem 11 - Hobart 6 61; fME. 3 - intiem 12 10—0; Overschie 1 - «lol, 3 10—0; nationale 3 - Holt. 4 5— 1 Hotf 6 - Nationale 2 54: Holt. 7 - Divexo 4 S-4; Shell 2 - -PVA 2 5—5: Repelaer 4 - Shell 3 8—2: TOGB 5 - Shell 4 ÏO-O: Windm. 2 - Sorry 1 «—4; Raket 2 - Sun- •IA, J 82St.R'dam 2 - URTTC 2 7—3: URTTC 3 - Hagero 1 0-10; URTTC 5 - Stokvis 7 7—3. SCHIEDAM Het eerste damesteam van de Schiedamse Volleybal Club heelt zijn leidende positie behouden door een 3—1 zege op VODO uit Den Haag. De Schie dam"» meisjes waren over alle linies de beteren en moesten alleen de tweede set door te nonchalant spel gewonnen geven. Setstanden: 15—8. 1315. 15—4 en 158. Dames 3 en 5 stegen weer op de ranglijst door respectievelijk met 30 en 3—1 te winnen van DRL 1 en DOS 2. Dames 2 en 4 echter blijven ln de gevarenzone. Belde teams verloren wederom met 3—1 en wel van VCK I en Paulus 1. Bij de heren kwamen alleen de teams 2, 3 en 4 binnen de lijnen. Het Ie behield de leiding In de le klasse door een 32 zege on Concordia 3. Heren 3 heett zich door een fraaie 30 zege op het bezoekende Sunlight btj de eerste drie gevoegd en heren 4 deelde de punten met sv Hoogvliet (2—2). VLAARDINGEN ln de Sweelinck- slraat is de 77-jarige J. C. Kuit plot seling onwel geworden. Hij viel en is per GGD naar het Holyziekenhuis ge bracht. waar hij bij aankomst bleek te zijn overleden. VLAARDINGEN Zondag 18 fe bruari bestaat de Christelijke Metaal Bedrijfsbond vijftig jaar. Ter gelegen heid van dit jubileum houdt het be stuur donderdagavond 15 februari een receptie in de Sociëteitszaai van de Harmonie. De receptie begint om haif acht en duurt tot half tien. O (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het monu mentale patriciërshuis aan de Westhavenkade 53 zai mogelijk huisvesting gaan bieden aan het Museum van de Nederlandse Zee visserij, dat nog onderdak heeft ln het voorname huis aan de Westha- venkade 45. Wanneer de verhuizing doorgaat, komt het visserijmuseum opnieuw in een voor de historie belangrijk pand. Want ook de Westhavenkade 53 staat op de lijst van beschermde monumenten: re den om aan geschiedenis en argu menten. die tot plaatsing op de lijst aanleiding hebben gegeven, aan dacht te besteden. Abraham van der Linden (1684 - 1767), burgemeester yan Vlaardin- gen en touwslager, heeft het huis in de eerste helft van de achttiende eeuw gebouwd op de hoek van de Westhaverikade en Vetteoordskade. Het rijk kocht de fraaie woning in 1874 om er een post- en telegraaf dienst in te vestigen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In verband met reorganisatie en mechanisatie van het bedrijf heeft de Kon. Lak-, Ver- VLAARDINGEN Geboren: Ilse Sablna, dv h Verhoef en J van der Windt, Sper werlaan 465, Gerda, dv A Zonneveld en G Jorïgejan, Vaartweg 17, Melissa Natalie, dv J B van Leeuwen en P E Monfils, 3e öpoorstr 2, Ellen Raymonda, dv L van den Maagaenberg cn S de Geus, Fan Schol- &raat 39a- Alderico Gicomo Manlio, zv A Di Lorenzo en A P A Henstra, Korte-, wr.% 3301 RelnJer Ernst, zv E J Klein Albbelink en A E H Stern. Maassluis, Jeroen Bosehstraat 109. O ver led1/»: Aaltje Vermelj, 66 weduwe Brobbei, Insulindesingel 24, Korne- iis Brobbel, 4 dagen, Eendrachtstraat 59, Getrouwd: Hendrikus Johannes Land- zaad, 22 en Arjaantje Janna Groeneveld, 22, Cornells Borghardus Schotel, 27 en Jo- Janna Margrieet de Lansen, 21, Machiel de Heer. 18 en Neeltje van Hofwegen, 16, nus Bagchus, 22 van Riebeeckstraat 11 en Dirkje Janse, 20, Lorenzstraat 54; Petrus Eeonardus van Roon, 21t Grosneweg 26 en Gerritje Westerdijk 20, Valeriusstraat 22; Marinus van der Wagt, 19, Dr. A. Kuij- Perstraat 7i en Yvonne Julia Croqué, 19 van Wesembekestr 177; Adrianus Wilhelmi- jus Keijzer. 27 Schiedam. Alph. Ariensstr 18 en Helena Cornelia Maria van der Lln- Jen. 21, Ged. Blersloot 24b; Jan Hofman, -0, Haydnstr 27 en Geertrulda /Brobbel, 23, sperwerlaan 17; Johannes Martinus Koele- veld, 21 's-Gravenhage, Markensestraat 181 cn Gerardiena Christina Mecheltje van der schee, 19 Goudsestr 11; Adrianus Petrus Harms, 21, Schimmeipenninekstr 15c en Dingena Wilhelmlna de Roolj, 19, F. K. iJrossaartstr 233; Gerardus Blouw, 23, v. d. Heimstr; 29 en Maria Hendrlna Kloot. 20. vossiusstraat 212; Willem Middelbosch, 35, van Aerssenstraat 14 en Gljsje Schuur man, 34, 2e van Aerssenstraat 14; Arle ■Kaptein, 22, Kozenlaan 109 en Maria van nis- en veTffabrieken Molyn en Co. acht mensen uit de productie-afde lingen moeten ontslaan. Ook op het laboratorium en in de kantoren zul- Over de thans gevallen ontslagen is beraad geweest met vertegen woordigers van de vakbeweging, over de komende ontslagen zal nog moe ten worden gesproken. Voor drie van de acht, die bóven de 64 jaar zijn, biedt dit ontslag niet veel moeilijkheden: zij worden ge pensioneerd dan wel krijgen een zo danige overbrugging dat er tot de pencionering geen narigheden zijn te wachten. Voor twee anderen, bankwerkers, ligt de zaak eveneens gemakkelijk. Zij hebben reeds een andere werkkring. Ernstige moeilijkheden zijn er voor de drie anderen, oudere werk nemers, die niet gemakkelijk een andere werkkring zullen kunnen vinden. Men verwacht, dat in totaal onge veer twintig werknemers zullen moe ten afvloeien. MAASLAND De plaatselijke Arjos vergadert donderdagavond om 8 uur in De Magneet. Verschillende vragen van deze tijd zullen in een vraag- en antwoordspel .worden behandeld. der Windt, 21, Franclscastraat 21: Hendrik Drent. 46, Rotterdam Hoogvliet, Binnenban 179 en Ferdlr.anda Hendrlka Kardol. 28, Dahliastraat 25; Wilhelm Cornells Vrijland, 21 Madoerastraat 30 en Johanna Maria Margaretha Adriana Boepers, 19, Arn. Hoogvlietstr. 82. VLAARDINGEN Geboren: Cornelia, d.v. A N H Ockhuljsen en H C Hus, Kenau Hasselaarstraat 7; Dlna Adriana. d.v. J F Mekke en J M Kopmels, Swee- linckstraat 132; Ronald Cornells, z.v. J van Loon en J Lupker, callenburgstr 75; Fre- derlk Alexander, z.v. P M van der Vliet en P M van Til. spoorslngel 108: Maria Christina, d.v. H J van Buuren en C J de Pagter. Maassluis, Fenacoliusplein 2d. Overleden: Cornells Poldervaart, 56, echte van K Barendregt, v dDuyn van Maasdamlaan 83; Clement Coens. 74. eehtl van M de Brutjhi Keizerstraat 5. In 1907 heeft het tot postkantoor ingerichte herenhuis een grote ver bouwing ondergaan. Het is voor een deel afgebroken, ïaaar met c,'. oude versieringsonderdelen weer opgebouwd. Bovendien is het ge bouw in zuidelijke richting ver lengd (nummer 54). Toen de post- en telegraafdienst in 1939 zijn nieuwe gebouw aan de Westhavenkade hoek Vossenstraat in gebruik nam, verhuisde het kan toor van de Rijksbelastingdienst naar het patriciërshuis. Het is tot 1964 ais zodanig in gebruik ge weest. De hoofdingang is voorzien van een fraai bewerkte deuromlijsting, die doorloopt via bovenlicht tot en met het bovenvenster. Deze betim mering -is Uitgevoerd in Bodewijk XIV stijl. Boven de deur is een lindeboom gebeeldhouwd: het wa pen van bouwheer burgemeester Abraham van der Linden. De deur links is voorzien van een eenvoudi ge omlijsting. De boogvormige vensters van de bovenste verdieping stoten in de daklijst -door. Deze daklijst heeft gesneden consoles, even eens in Lodewijk XIV stijl, en sluit de kloeke en voornaam aan doende baksteengevel af. In het lage zadeldak staan twee geloog de dakvensters met zijvoluten. Op de rechterhoek is een driezij dige erker gebouwd met een hardstenen plint en tentdak. Ook wat het interieur betreft is het pand van betekenis. Zo is er een hoepelkamer met een Lo dewijk XV betimmering en over blijfsels van buffetkastjes, alsme de beschilderingen op plafonds van Gerard Sanders (1702-1767). Op de eerste etage bevindt zich een betimmerde schoorsteen met schilderstuk en ook daar is het plafond beschilderd en voorzien van stucwerk. De heer J. van Dorp, conserva tor van het visserijmuseum, heeft reeds enkele maanden gele den zijn intrek genomen in het patriciërshuis. Het pand za lin- grijpend moeten worden ver bouwd. wil het aan het museum onderdak kunnen bieden. Een verbouwingsplan is opgemaakt en dit olan zal vermoedelijk bin nenkort de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden. Wanneer de raad met deze ver bouwing akkoord gaat, kan het museum wat ruimte betreft voor lopig vooruit. Voorlopig, want er staan ook nog plannen op stapel voor eén rijksmuseum. Maar dat zal wel een kwestie van lange adem worden. Q0UDSES!NGB.221*aOTTERDAM-TEL116673-123O82 MAASSLUIS Plaatselijke ama teurkunstenaars krijgen de kans hun werk te exposeren in het gemeen te-museum. Dit idee is van het museumbestuur, dat zich voorstelt hiervoor van 22 maart tot en met 5 april ruimte vrij te maken. Voor deze expositie komen in aan merking: schilderijen, aquarellen, houtskool-, krijt-, inkt- en potloodte keningen, keramiek, beeldhouwwerk, mozaïken, wandkleden. De deelne mers moeten hun werk voor 8 maart inleveren. Drs.Puchtner zal de tentoonstel ling,die tot 18 maart wordt gehou- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De jongeren van „De Morgenstad" hebben nieuwe plannen. Ze willen een ontmoe tingsruimte of jeugócafé, waar jong en oud met elkaar van gedachten kan wisselen. Tevens gaan ze werkgroepen orga niseren, die de verschillende proble men eti onderwerpen en de' ingeko men brieven nader zullen bestuderen. Daarnaast willen ze discussie-avon den instellen en ten slotte hopen ze de regionale' contacten te bevorderen, zowel met kerkelijke als met niet- kerkelijke groepen. Het blad verschijnt in een oplage van negenhonderd exemplaren en telt 81 abonnees. Er zijn vijfentwintig medewerkers. De leidende gedachte van de „Mor- geristad"-jongeren .is meer inter menselijke communicatie en gestalte geven aan dé gemeente van Jezus, de Messias. Het ligt in de bedoeling bin nenkort een enquête of een hearing over De Morgenstad te houden. Re- dactiè-adres Leliestraat fG. Publici teit Lange Kérkstraat 5 (tel. 266657). Administratie Delflandseweg 334. VLAARDINGEN De 26-jarige auto bestuurder A. K. slipte maandag met zijn personenauto op de Westlandse- weg. waarna hij een tegenligger ramde. K. liep bij de botsing een hoofdwond op. Beide wagens werden, beschadigd. den, Inleiden. Louis Meijs werd In 1902 in Schevenlngen geboren en maakte carrière op internationaal ni veau. Na lange tijd in Nederland te hebben gewerkt vertrok hij in 1937 naar Frankrijk. Hier verbleef hij an derhalf jaar. De Holland-Amerika Lijn stelde hem daarna in New York aan als art-instructor" voor een cruise met de Nieuw Amsterdam. Zijn verken ningen in andere landen brachten hem in Noord-Afrika, Portugal, Duitsland, Zwitserland. Italië, Sicilië. Griekenland, Israël en op de Cana- rische Eilanden. Frits Stapel werd in 1910 in De» Haag geboren. Hij volgde de oplei ding aan de Koninklijke Akademie voor Beeldende Kunsten en was leer ling van Dirk Bus en van Van Haa- ren. Hij is thans voorzitter van de Haagse kunstkring en is lid van Pul- chri Studio. De historische tentoonstelling „Plaatjes kijken" over Maassluis blijft op de zolder van het museum. De openingstijden zijn: dinsdag tot en mèt vrijdag van 10 - 17 uur, .zater dag en zondag van 14 - 17 uur'en op dinsdagavond van 19 - 21 uur. (Van een-onzer verslaggevers) SCHIEDAM De: Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afd. Schiedam, houdt maandag 12 februa ri,/ 's middags om twee uur, in Maison Westhuis haar jaarvergade ring. Er wordt - een bestuursverkie zing gehouden. Bovendien worden de voorstellen besproken en de afge vaardigden benoemd voor de algeme ne vergadering op 14 mei te Rotter dam. Donderdag 22 februari, 's middags om twee uur, houdt de heer Hofman, directeur van de damesbeurs Fémina, in gebouw Irene een lezing over re- klame en vrijdag 1 maart is er 's middags in Irene een demonstratie over het bereiden van Indische- ge rechten. "v •tf In onze nieuwe afdeling voor electronische orgels demonstreren wij U gaarne de niéuw ste modellen van EMINENT, SOUNA, PARIE, PHILIPS, SAFIRA, e.a. 18 j4Mp 52 KORTE LIJNBAAN 28,ROTTERDAM,TEL010-119400 Wij ruilen Uw oude piano of orgel aantrekkelijk in I VAN DE HOEK TOT VLAARDINGEN VLAARDINGEN Dinsdag 13 februari zal de eers:e ronde om het persoonlij» damkampioenschap van Vlaardingen 196B worden gehouden. De huidige kampioen C. Biel zal zijn titel moten v-erdedigen tegen de spelers D. van den Kerkhof!, J. H, de Kluyver, J. J. van Leeuwen. J. Vermeulen, w. H. Niestadt. C. W. van Veelen en W. F. verburg- De Kluyver, die meermalen kampioen var, vlaardingen is geweest, zal zeker alles in het werk stellen de titel opnieuw op zijn naam te brengen. In de eerste klasse Is R. C. van Woer den favoriet voor de .-titel. De overige deelnemers hier zijn; L. Boudewljns, S. M. Korver, J. Lucassen sr. D. Mast, F. G. v. Mourik en L. Smits. In de tweede klasse doer. A. Molenaar en A. Verboon voor het eerst mee. Kansheb bers zijn Lucassen jr., L. Torn en G. Vos. De leiding van het tornooi berust bij voorzitter H. A. Lansbergen en secretaris W. H. Niestadt. MAASLAND OOK MVV moest on dervinden dat Insulinde op eigen terrein een moeilijk te kloppen tegenstander is. In Amstelbron: Ned. Bond v. Oud-Strijders, jaarvergadering, 20 Chr.Soc. Belangen: WIjkver. Nieuwland, ballet, 18.30 Musis Sacrum: Reisbureau Magneet, pro- paganda-avond. 20 Chr.Soc.Bel.mgen: EHBO, vergadering, 20 AlK.Fotoclub Schiedam, bijeenkomst, 20 Op.it and i nes kerkAlg. Bond onderw. personeel, vergadering. 20 Passage Theater: Harmoniever. O.B.K., concert en film, 20 Bijkantoor „De Rotterdammer": Mevr. J. van Gog. Dr. Zamenhofstraat 139a, t^L 152400 (ook klachten bezorging). Alarmnummer brandweer: 269123. Alarmnummer politie: 264666. Apotheek: Van Westendorp, Parkweg 207, tel. 26.76.74. GG en GD: Tel. 269290. Stadsgehoorzaal: Het winkeltje aan 't Corso, filmclub Vlaardingen, 14 jr., 18.30 en 21.15. Geref. Gem. In Ned.: Jac. v. d. Windtstraat 17, ds. Zwijnenburg, 19.45. Stadsgehoorzaal:" Een beminnelijke vleu gel, 14 jr., 20. Geref. Gem.: Westnieuwland 56, ds. L. Huisman, bijbellezing, 19.45. Stadhuis: vergadering gemeenteraad, 19.30. Bijkantoor „Be Rotterdammer", Smalle Havenstraat 11, tel. 346775, ook voor redac tie. Klachten bezorging: H. Verhelj, Wag- nerstraat 24b, tel. 343345, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur en 's zaterdags van 18.00 tot 19.00 uur. Alarmnummer politie cn brandweer: 34 44 44. Centrale meld- en regeikamer (voor klachten luchtverontreiniging): tel. 282887. Apotheek: Walrave, Hoflaan 49. tel. 342093. Agentschap „De Rotterdammer", Maassluis: mevrouw N. Klein, Damstraat 12 (ook voor klachten bezorging). Apotheek Maassluis: De Jong, Markt 11. tel. 2234. deze wedstrijd waar beide doelen steeds ln gevaar verkeerden wist Maasland na 40 minuten de leiding te nemen. Het doel punt werd gescoord door Mosterd, ln de tweede helft kreeg Insulinde een licht overwicht, maar Denkers en Rasens bleken struikelblokken te zijn voor de goed spe lende Rotierdammers. In de slotfase wist Insulinde de gelijkmaker te scoren, zodat men ln het bezit bleet van de halve winst. 0 MAASLAND In de jaarvergadering van MVV werden de heren J. de Bruljn en J. Mosterd, respectievelijk als voorzitter en secretaris herkozen. Tn plaats van de heer M. van Eljmeren. die zich niet meer her kiesbaar stelde, werd als penningmeester gekozen de heer c. Roels. Tot commissa rissen de heren A. AJkestetjn, P. Doelman Jzn.. J. Droog. S. Noordam, J. de Nooij en J. Rasens. Wegens de zich steeds uitbrei dende werkzaamheden stelde de voorzitter voor het bestuur uit te breiden tot elf leden en werden de heren H. Hulskes en F. de Vos. aan het bestuur toegevoegd. Tot leden van de elftallencommlssie werden benoemd de heren J. Droog, J. van He- mert, C. v. d. Knaap en F. de Vos. SCHIEDAM T.S.F. hield het in de afgelopen week op één uitslag: 73. Alle teanis sloten hun wedstrijd met deze uitslag af. driemaal win nend en eenmaal verliezend. Van de gewonnen wedstrijden was die van T.S.F. 1 op De Wildert 1 de belangrijkste; de tweede plaats kwam daardoor weer iets vaster in handen van De Looze c.s. T.S.F. 2 en 3- wonnen eveneens; alleen T.S.F. 4 kon het tegen koploper Nationale 1 niet bolwerken en moest in eigen buis met een nederlaag genoegen ne men. Zoals voor T.S.F. 1 gebruikelijk is, had he.t tegen De Wildert een moei lijke start:, na vier partijen was de stand via 01, en 21 gelijk: 22. Daarna echter liepen de Schiedam mers vlot naar een beslissende 62 voorsprong, die na 63 tot een 73 overwinning.leidde. Peter van den Broek toonde, dat hij zich al uitstekend heeft aangepast aan het tweede klas-spelpeil; hij Won drie partijen. Paul de Looze en John Schilperoord moesten tegen M. Pot man (De Wildert) elk een nederlaag accepteren. T.S.F. 2 had met 't Binnenhof 1 minder" moeite dan de einduitslag doet vermoeden. Huug Wittop Ko ning excelleerde met drie winstpar tijen en WillBaard sloot zich met twee overwinningen uitstekend bij hem aan. Don Nuis had ook nu de goede vorm niet te pakken en moest met slechts één winstpunt genoegen nemen. Het derde team ging 'op bezoek bij R.E.T, 1, een. mede-kandidaat voor één van de degradatieplaatsen. Dankzij invaller Peter van der Lely (die on geslagen bleef) behaalde T.S.F. 'een kostbare zege. VLAARDINGEN Vandaag is het 25 jaar geleden dat de 'heer D, Schol laardt machinebrander bij Figee Vlaar dingen NV bij de machinefabriek in dienst trad. In tegenwoordigheid van de verschei dene staffunctionarissen heeft de direk- tie vanmorgen de jubilaris gehuldigd. Daarbij waren ook aanwezig de echtge note en bet zoontje van de heer Schol laardt. De heer D. van der Velden, adjunct- directeur, kenschetste dè jubilaris ;als een goed vakman en plichtsgetrouw medewerker. Daarna ontving hij een cadeau onder couvert. Mevrouw Schol laardt kreeg bloemen. De ondernemingsraad liet zich even min onbetuigd en bood de jubilaris eveneens een envelop met inhoud aan. De heer Schollaardt sprak tot slot een kort dankwoord. VLAARDINGEN De brandweer gaf maandagmiddag gTOot alarm voor een keiderbrand in de Klaproosstraat. Het vuur richtte' zo goed als geen scha de aan. Het bleek dat een stapeltje oude kranten inbrand was geraakt. Vermoedelijk hebben kinderen een brandend voorwerp door een' lucht rooster'in de kelder gegooid, 1 C9l.UNBURGSIR.IZ HOR, EKtWSTP TEL 01Ü -3<iZ22l nUfiROIOGCH TTRTJDAGMIDDAG even 'na vier v uur. Op het RET-busstation Rochussenstraat staan maar een paar mensen bij de beginpunthalte van bus 63 naar Hoogvliet. Zeker net een bus weg! Het aantal wach tende passagiers neemt geleidelijk toe: vrouwen met gevulde bood schappentassen en aandacht trek kende kleuters, leerlingen van ver schillende soorten (welke wordt niet duidelijk) scholen voor voortgezet onderwijs, een paar hippe luidruch tige meisjes en een stel herrieschop- pende jongens van hooguit dertien of veertien jaar, een paar mannen, klaar van een dagtaak, een zeeman en een schipper. Allemaal duidelijk mensen op weg naar huis en haven, èe stellen zich naast elkaar op tot de tSj langer is geworden dan de ObrL Baarf komt eindelijk de bus, draait naah het eindpunt en laat zijn mee gebrachte reizigers tien meter voor de beginhalte uitstappen. De bus is nu .leeg. De chauffeur gaat even zijn benen strekken, nadat hij eerst zijn rijtijdenboekje heeft bijgewerkt. Als hij terugkomt neemt de tra- ditionéle filmvoorstelling een aan vang. Het toekijkend publiek ziet de lange rol van eindpunt-vermel dingen moeizaam aan zich vertoond wordenOverschie, Kralingseveer Schiedam, Ommoord, Lombardijen, Delta-ziekenhuis, Sluisjesdijk,. Rond rit, Putsebocht, Buiten dienst, Vlaar dingen. Een systeemloze voorstel ling die een lichte schrikreactie ver oorzaakt telkens als de rol even blijft stilstaan. Eindelijk is het gezochte eindpunt, gevonden en kan de bus voorrijden. Het eerst worden alle plaatsen in de rij-Hchting bezet, daarna de achter- uitrijbanken. Maar er zijn nog veel meer menseh. Die rhoeten 'staan. Knerpend zet het afgeroste vehikel zich .in beweging. Het rijdt. De'ervaren chauffeur weet precies welke hindemissen hem ook deze reis' weer te wachten staan. De eer ste is het moeilijke kruispunt Mathè- nesserlaan-Rochussenstraat, dat op spitstijden alleen niet in de knoop zit als er een agent staat Het duurt even voor de weg vrij is, maar dan snèl op naar de eerste halte bij de 's-Gravendij kwal. BINNENSINGEL165.TEL: 342486 VLAARDINGEN IN GROOT aantal mensen stapt in. „Allemaaldoorlopen naar de achterkamer", roept de chauffètir mét een fors stemgeluid. Het helpt iets meer dan het gebruikelijke, wat meer beleefde „Klein stapje, dóór- lopen; astublieft". De bus is nu goed vol en de chauffeur gaat voorsor teren.'. om de tunnel te kunnen in draaien. i Licht rood. Weer wachten en vrij lang.EindeUjk sjokt de wagen, de tunnel in en er vrij 'snel doorheen. Het'is intussen half vijf geworden. „Als je de tunnel maar eenmaal door bent, dan heb je het ergste ge had", merkt iemand tegen z'n buur man op. Hij wel! Bij C en A loopt de 63 mudjevol. „i?aj5t 'r op, we gaan rijden." Een zoevende luchtzuiging en traag ge hoorzaamt de achterdeur die nu moet sluiten. Na nog enkele tijd rovende stoplichten te hebben ge nomen naderen we de sectiegrens Charlois. Mensen stappen uit en'in. Tegen het gebruik in blijft de bus ditmaal niet wachten op de aan komst van de tram. Zeker omdat we al zo laat zijn. Nü gaat het snel langs de pieren en steigers van de Waalhaven. De chauffeur roept ze af. De Havep- vakschool laat hij ditmaal zitten. Niemand moet daar op' dit uur van de dag zijn. Wel wordt de Prinses Beatrixhaven afgeroepen. Dat ver- geét geen enkele chauffeur. Dan daaien we de brede Vonde- lingenweg op. Nu kan het snel satel- lietstadwaarts. Plotseling bij het oostelijk oor van de Beneluxtunnel een gorgelend geluid en abrupt staat de bus stil. Wat is dat? Er gebeurt niets meer. Stil verwonderd wacht men af. Nog twee keer maakt de chauffeur contact, maar een zeurde rige prutteling vertelt dat de motor niet meer wenst te reageren. "De chauffeur maakt bekend: „U mag voor mij blijven zitten, maar misschien zit u dan morgenochtend nog. Als u nou naar de Butaanweg loopt, kan u daar op 74 overstap» pen." .-Langzaam loopt de bus leeg en beginnen de mensen in een orde loze optocht de wandeling naar de Butaanweg. Met grote snelheden passeren rakelings veel bromfietsen, want een trottoir is er niet. "DIJ DE Butaanweg duurt het wach- ten op 74 lang. Als hij eindelijk aan komt weigert de chauffeur te stoppen. Deze halte is immers voor andere buslijnen? De mensen zijn spinnijdig. Enkele vrijmoedigen be ginnen liftgebaren te maken en op dé lange duur hebben ze nog succes ook. Daar komt de volgende 63! Géén schijn van kans. Stampvol rijdt'ie snel voorbij. Na dik tien rhinutén herhaalt zich deze vertoning. De derde 63 is ook vol, maar stopt tóch. De achterdeuren gaan open en de intussen in aantal gehalveerde gèdupeerde passagiers mogen zich in de wagen persen. Men staat lekker stijf 'tegen elkaar gedrukt, mét alle bekende bijzonderheden van dien. .'Op de Oude Wal wacht een lichte .verademing, wat overigens nog gèenszins betekent dat het aantal staanplaatsen tot normale proporties wordt teruggebracht. Op de Westpunt komt er geleide lijk 1 wat meer bewegingsvrijheid. Op de hoek Tijmweg-Aveling is er zelfs, plaats gekomen voor nieuwe passagiers. Daar rijden we de Meeuwenplaat binnen. Op de Steurweg komen ein delijk zitplaatsen vrij. Nu nog twee haltes op de Zalmplaat. We zijn er. Zes uur is iedereen thuis. Het heeft twee uur geduurd, uit en thüls. Bij de RET krijg je waar voor 'je geld. En dat voor vier gulden in de week! Pagina 3 DINSDAG 6 FEBRUARI 1968

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1