Metroverkeer helemaal automatisch Televisie en bediening op afstand Toeter late Politie fouilleert meisjes onjuist DcllottcrOammpr Film en hal in en exposities archief waarschuwt instappers Rijnmond heeft nog meer ruimte nodig Ri-hi Rotterdams snelste winkelcentrum I Jffii 1 a Geld vermist bij Schroevers Orgelconcerten Zuiderkerk Nog een etage huren m ■u PROGRAM MORGEN zovee3 kan alleen de ai-ha ia bieden. I slf I ff I M M .usi li noTTERDAM herinneren Ouderen zich waar schijnlijk nog wel de kreet van de man op de markt op de Goudsesingel, die blikken pop petjes verkochtwelke als zij werden opgedraaid met een sleutel zómaar konden lopen: flllemaal mekaniek en be weegbaar!" Voor wat betreft de metro is het in alle opzichten „helemaal mekaniek en beweegbaar". Op paneel Noodrem Zelf doen RET-FEITEN Elektrificatie sne! bespeelbaar! het klinkt geweldig! betaalbaar! elektronische gagels TRAM ÉÉN OPGESTELD t K I 1 Sm m Mi «si iSH I vlf Pagina 3 2A DONDERDAG 8 FEBRUARI 1953 Een van de modernste „meka- Tiiekjes" is de televisie, waarvan de metromensen gebruik maken t< r beveiliging van de perrons. Er zijn, stations met rechte perrons van 120 meter lengte en er is één station met gebogen perrons. Twee tegenoverliggende perrons worden door één perronopzichter gecontroleerd en die man zit in een op een perron opgestelde cabine met voor zich twee televisiescher men. voor elk perron een. Elk station met rechte perrons is voorzien van twee teleinsie-came- ras, die deze perronopzichter volle dig in staat stellen alles te zien wat er zo op de beide perrons gebeurt. Hij kan er zich van verzeker en dat geen passagiers meer instappen als hij het vertreksignaal geeft. Het sfatóon met de gebogen per rons heeft een iets andere tele visie-opstelling. Et is op alles gerekend: de came ra's reageren op wisseling in lichtsterkte, zodat als de elek trische stroom uitvalt en de hele metro overgaat op de noodaggrega- ten de perronopzichter geen narig heid heeft Bovendien kan hij overschakelen ran het ene beeldscherm op het andere: valt er een van beide ca mera's uit, dan zit hij nóg niet om hoog. Een ander bijzonder mooi stukje „mekaniek" is natuurlijk de sig nalering met de automatische treinbeïnvloeding. ningstafel opgesteld in een spe ciaal daarvoor ingericht seinhuis op het emplacement aan de Paral lelweg ts de situatie van het gehele metrotraject met het empla cement zichtbaar. Iedere trein, waar die is, hoe die rijdt, is te zien. Ook de stand van de gas- en wa terdeuren in de tunnel is daar aan gegeven. Van hieruit wordt in de normale treindienst de signalering DE treinleider heeft op een paneel het gehele „metronet" één lijn van zes kilometer met een em placement voor zich. Van zijn cen trale post uit kan hij niet alleen zien wat de metrotreinen doen en waar die zjjn, hjj kan ook ingrijpen, de hele mt stop zetten, baangedeelten afsluiten en allerlei andere noodzake lijke dingen doen. volledig automatisch uitgevoerd. Alle wissels komen automatisch in de gewenste stand, alle metrotrei nen kunnen op afstand worden gestopt. Ook de perronopzichter kan op pen en de trein op het juiste punt te laten stoppen. Als men dat ook aan de „mekaniek" zou overlaten, zou het stoppen in een station niet bevorderlijk zijn voor het gerief van de reinigers. Natuurlijk is er alles gedaan om in geval van storing het metrover keer normaal te laten doorgaan. Het centrale seinhuis aan de Pa rallelweg kan elk station tijdelijk met hulp van de centrale afstandsbesturing tot eindstation maken. En wanneer tussen twee stations een van beide sporen ge blokkeerd geraakt, kan het verkeer automatisch op enkel spoor worden afgewikkeld. DE perronopzichter drukt de toe- ter-knop nnar zich toe: niemand mnm» treden. Gebeurt er iets waarbij on middellijk ingrijpen nodig is, dan kan de perronopzichter in zijn ca bine een noodremsignaal bedienen, waardoor een binnenkomende of vertrekkende trein onmiddellijk Op een centrale meld- en bedie- zonder tussenkomst van de bestuurder stopt. En tijdens de rit meet iedere bestuurder precies hoe de situatie vóór hem is, of hij al dan niet tc dicht op een voorgaands trein zit. of dat er een wissel verkeerd ligt. Dat wordt hem allemaal via cabi nesignalen verteld. En als in zo'n geval de bestuurder niet binnen de reaktietijd van twee tot drie secon den de rem niet op vereiste sterkte heeft ingesteld, grijpt het „meka niek" in. De trein komt dan auto matisch tot staan Maar als alles normaal geschiedt en de bestuurder moet stoppen om dat hij een station nadert, krijgt hij een „vrijloopsignaal" waardoor de stroom wordt uitgeschakeld. De bestuurder kan dan helemaal zelf de nodige remkracht instellen, om soepel het station binnen te to- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De directrice van het Instituut Schoevers, mej, M. La- hen, is het oneens met de manier waarop ttvee jonge vrouwelijke agen ten dinsdag een aantal vrouwelijke cursisten van haar instituut na aan gifte van diefstal van geld hebben gefouilleerd. De meisjes werden vrij wel geheel ontkleed. Een van de leraressen miste dinsdagmiddag haar portemonnaie ®et ongeveer 190 gulden. Op verzoek van mej. Lanen stelde de politie toen éen onderzoek in. Enige rechercheurs onderzochten zakken en tassen van de mannelijke cursisten en personeelsle den. De twee agentes fouilleerden de meisjes op een manier die niet juist van 50 jaar geleden Wilde ganzen. In Friesland zijn in 'lezen winter veel meer wilde ganzen 'lan andere jaren in dezen tijd, een gevolg van den horigen waterstand en het zachte, weer, waardoor de wateren niet niet ijs zijn bedekt. Wegens liet gunstige weder gedurende nett broedtijd, den Imogen waterstand de omstandigheid dat liet ijs en de meeuw maar korten tijd geduurd hele hen, zijn de ganzen veel zwaarder van "uk dan andere jaren. ^oor Duitschland is naar zware gun- "en veel vraag. bleek. De politie heeft dat toegege ven. De vrouwelijke agenten hebben de eenvoudige diefstal te streng aan gepakt. Toen er bezwaren kwamen tegen deze manier van fouilleren, hebben de agentes later alleen tassen en zakken gecontroleerd. De porte monnaie met geld is niet gevonden. Mej, Lanen is van mening dat de politie in deze zaak wat te ver is gegaan. Ze zei dat ze haar plicht heeft gedaan, aangezien er in het instituut te vaak geld wordt vermist. Volgens haar valt deze zaak buiten haar competentie als de politie meent zo op te moeten treden, Mej. Lanen hoopt dat hierdoor ein delijk een eind komt aan de vele diefstallen die bij Schoevers worden gepleegd. ROTTERDAM In verband met restauratie-werkzaamheden aan het orgel van de Wilhelminakerk in de Oranjeboomstraat, zullen de zater dagavond-concerten van 10 tot en met 24 februari in de Nieuwe Zuider kerk aan de Westzeedijk te Rotter dam worden gegeven, aldus wordt medegedeeld door rle Stichting Orgel centrum. De beide concerten zullen worden gegeven door Fcike Asma. Het pro gramma dat op 10 februari wordt uitgevoerd bevat werken van Bach, Handel, Reger, Widor, Zwart en van de concertgever. Perronopzichter met voor zich de televisieschermen, die hem een volledig overzicht van zijn hele station geven. Hij kan precies zien wat er allemaal gebeurt, of alles vei lig is, of een trein kan vertrekken dan wel of er wat bijzonders a3n de hand is. ~D OTTERDAM Op het laatste moment heeft de RET besloten in de metrotreinen een tweetonige signaalgenerator te la ten aanbrengen, die vlak voordat de deuren zich sluiten een fel, dringend signaal geven. Het komt langs elektronische weg tot stand en het wordt gegeven door een RET-f uncbionaris die zich op de perrons bevindt. De toeter is duidelijk hoorbaar in de trein zelf (er zijn in elk treinstel tien luidsprekers aan het plafond bevestigd), alsmede in de voor- em achtercabine, waar de treinbestuur der zit. Het sein, dat doet denken aan het hoomgeluid van een politie auto, betekent voor de reizigers dat zij niet meer mogen in- of uitstap pen. Voor de bestuurder is het een teken dat hij de deuren kan sluiten en de trein kan laten vertrekken. Ten overvloede is ten. behoeve van de bestuurder een blauw lamp je op het paneel voor hem aange bracht, dat brandt zolang de reizi gers ir.- of uitstappen en dat uit gaat op het moment dat de tweeto nige toeter klinkt Voordat de bestuurder hoorbaar het ver treksein kreeg, moest hij het al leen met het blauwe lampje doen, dat, ook elektronisch, door de RET-man op het perron wordt be diend. Als vrijdag de metro wordt ge opend, is de elektronische appara tuur in nog maar één trein gemon teerd. Na 9 februari zal het Advise rend en Uitvoerend Bureau voor Geluidstechniek „POGO" te Rotter dam alle andere treinen van de ap paratuur voorzien. Rotterdam, doet het dus op een heel andere manier dan in Tokio. Daar stuiven op een bepaald sig naal geüniformeerde lieden, „du- wers" genaamd, op de metrotrein af om alle reizigers die zich nog buiten de wagens bevinden met ge weld de wagens in te duwen, waar na de deuren dicht kunnen ma.'» meer instappen, de deuren moe ten dicht, de metro kan rijden. ROTTERDAM In de zuide lijke hal van het metro-sta tion Beurs komt de aansluiting met de oost-west-tunnel onder het Churchillplein, waardoor zoals men weet voorlopig de tram zal rijden. Het duurt nog zeker een half jaar eer die tun nel gereed is en ondertussen heeft men een keurig afge werkt stuk hal „over". In dat stuk'hal heeft de RET een filmzaaltje ingericht, waar dage lijks behalve zondag en maan dag tussen twaalf uur en twee uur een continu-vaorstelling lis van de metrofilms. OP de viaduct-stations staat de te levisiecamera op een hoge paal. Z(j is voorzien van een „ruitenwis ser" en stelt zich automatisch in op de sterkte van het licht, ROTTERDAM Gelijktijdig met de ingebruikneming van de metro heeft de RET voor het eerst een dienstregelingenboekje uitge geven. Het is een soort spoorboek je voor metro, tram en autobus geworden; vol met feiten, routes en rijtijden. Op de binnenkant van de kaft staat een plattegrond van het gehele lijnennet. Naast een uitvoerige beschrij ving van alle RET-lijnen en een 30 mogelijk nog uitvoeriger dienst regeling (tijden) geeft het dienst regelingenboekje ook een opsom ming van welke lijnen verbinding geven met belangrijke plaatsen in clc stad, een opgave van de tarie ven voor de diverse lijnenver koopadressen en RET-verkoop- plaatsen. Het boekje wordt afgerond met de hoofdstukjes ..Metro-etiquette" en „Zo gaat dat in de metro" (compleet met foto tournique e.d. Het in rood uitgegeven boekje telt 20S bladzijden en is voor 75 cent te koop. Verder is er een fikse expositie ruimte, waaronder de titel „Metro visie groei van het gro te-stadsverkeer" een tentoonstel ling 'is ingericht van het Rotter damse openbaar vervoer vroeger en nu, met daarbij nog een bi ik in de toekomst. Uit het verleden is er veel fo to-materiaal. Een aantal oude uni formstukken en petemblemen uit de tijd van de paardetram en de vroe gere RETM zal bij vele ouderen herinneringen wekken. Een in het leven van de stad evenzeer ingrijpende maatregel als de metro-bouw was waarschijnlijk de elektrificatie van de trant, die in 1905 gereed was. Er moesten door de gehele stad andere sporen ko men, bovenleidingen moesten wor den aangelegd, het personeel moest worden geschoold. De elektrische tram kreeg een andere spoorbreed te dan de paardetram had. Voor wat betreft het „nieuwe he den" iis er behalve een paneel dat de bezoeker met knoppen zelf kan doen oplichten en dat alle me tro, tram en buslijnen laat zien, ook nog e«n volledig overzicht van de metrobouw. De toekomst is weer gegeven in enkele panelen en sche ma's Of de metro-plannen werkelijk zo worden uitgevoerd als daarop is aangegeven? Vanzelfsprekend kan er nog van alles en nog wat aan worden veranderd. Voorts zal vanavond in het ge meente-archief aan de Mathenes- serlaan de tentoonstelling „De me tro rijdt! Drie eeuwen voorgeschie denis" worden geopend, waarbij wethouder H, V/. Jettinghoff en ad junct-directeur ir. G. Plantema van gemeentewerken het woord voeren. Die tentoonstelling blijft open tol en mei 10 maart, op werkdagen van tien uur des ochtends tot vijf uur des middags, elke zondag van elf uur des ochtends tot vijf uur des middags. Deze tentoonstelling geeft een overzicht van de historie van de veren over de Nieuwe Maas, de bruggen en ten slotte de metro, te beginnen in 1668, toen Rotterdam de ambachtsheerlijkheid Kralingen kocht en daarmee tevens de helft van het veer op IJsselmonde in handen kreeg. Een aantal tekeningen en aqua rellen van Rotterdamse kunste naars, zoals Jan Burgerhout, Jan Goedhart, de gebroeders Charles en Maarten Kemper en Ed van Zan den laat zien hoe zij de me tro-bouw beleefden, een aantal fo to's van Rrits Rotgans en J. F. H. Roovers toont een beeld van de door de metro-aanleg geboeide en geteisterde stad. DE televisiecamera tegen het pla fond van een station vangt alles op wat daar gebeurt. I>OTTERDAM Het program- ma ter gelegenheid van de ope ning van de metro speelt zich bin nen en onder de grond af. Het ziet er als volgt uit: 9.00 uur: ontvangst van de gasten in De Doelen. 9A0 uur: aankomst Prinses Bea trix en Prins Claus (Binnenhof - Kruisplein). 11.00 uur: vertrek prinselijk paar naar CS (Binnenhof). 11.20 uur: vertrek eerste me tro-trein. 11.30 uur: vertrek tweede trein van CS. 11.40 uur: vertrek derde trein. 11.39 uur: aankomst eerste trein Zuidplein. 11.54 uur: vertrek Zuidplein. 12.01 uur: aankomst Beurs. 12.27 uur: aankomst Stadhuis. 12.35 uur: apéritief in De Doelen. 13.15 uur: lunch in De Doelen. 1-1.30 uur: einde. In verband met de feestelijke da gen (vrijdag 9 en zaterdag 10 fe bruari) heeft de burgemeester en kele bepalingen uitgevaardigd: In horecabedrijven mag zonder nadere vergunning muziek worden ge maakt en gelegenheid tot dansen worden gegeven op vrijdag 9 en zaterdag 10 februari, mits vooraf de verschuldigde vermakelijk heidsbelasting is voldaan. Het alge meen sluitingsuur van die bedrij ven en van de vermakelijkheden in gebouwen in de nacht van vrijdag op zaterdag en in die van zaterdag op zondag is vastgesteld op 02.00 uur. De politie is bevoegd bij ernstige ordeverstoring tot sluitting der betrokken vermakelijkheid of bedrijven over te gaan. /AP de expositie in het detro-sta- tion Beurs staat een paneel, waarop de bezoeker zelf met lich ten kan zien, hoe de metro-, bus- en tramlijnen lopen. Hü moet daar toe op een echte bedieningstafeï op de foto rechts de knoppen in drukken, die b\j de door hem ge zochte verbinding passen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het openbaar li chaam Rijnmond, waarvan het kan toor is gehuisvest op de zesde en zevende etage van de zg. Bran dersflat bij het station Schie dam/Rotterdam-W., heeft meer ruim te nodig. Het is mogelijk geworden de derde etage van dit pand ook te huren en gecommitteerden stellen de Rijnmondraad voor hiertoe over te gaan. Reeds nu tekent zich een ontwik keling af die op vrij korte termijn zal nopen uit te zien naar meer kan toor- en vergaderruimte. Ter illustra tie vermelden gecommitteerden dat de vier personeelsleden van de meld en regelkamer voorlopig in de leeskamer werden gehuisvest en dat de secretaris van de Raad voor Mi lieuhygiëne gedurende één dag per week ir de lunchkamer zijn intrek neemt. Het huren van deze etage kost per jaar 80.000, met bijkomende kosten mee. De financiering kan geschieden uit de geldlening van. 400.000, die destijds werd gesloten voor indeling en inrichting van de zesde en zeven de etage en nog niet ten volle is aangewend. In 1968 zullen geen be langrijke investeringen voor indeling en inrichting worden gedaan. Het aantal personeelsleden van Rijnmond zal in 1968 naar schatting met negen worden uitgebreid en dan op 37 komen. Thans zijn er acht va- katures: vijf secretarie-ambtenaren, twee ambtenaren verkeersbureau en een econometrist, die spoedig zal ko men. Deze cijfers staan in de begro ting voor 1968. Nader bekeken komt het dagelijks bestuur echter tot een mogelijke uit breiding met nog zeven mensen, on der wie krachten voor onderwijs en volksgezondheid, een planoloog, een verkeersingenieur en een hoofdad- nistrateur. Dit dan exclusief de even tuele uitbreiding van de typekamer. De personeelslasten zullen naar ra ming stijgen tot 1.137.300. Beschik baar is volgens de begroting 1.165.000. Enige reservering is dus mogelijk. De raad wordt gevraagd met een en ander akkoord te gaan. Het is niet onmogelijk dat de bij te huren etage tijdelijk aan een derde kan worden onderverhuurd. De 33-jarige schipper C. de Haan uit de Gaasbeeksetraat viel bij het aan boord gaan van het drijvende bok Kolossus in de Eerste Katen- drechtseliaven in het water. Twee surveillerende agenten trokken hem op de wal. Ogenschijnlijk heeft hij geen letsel opgelopen. Dankzij het aantal voetmaten (toonhoogtes) zijn alle Ri-ha or* gels zeer gemakkelijk te bespe* len. Ri-ha biedt u 5 toonhoogtes per toets, U kunt hem desnoods met één vinger bespeler». Door meer kontrast in klankkleur en de grotere volheid van toon. Mede hierdoor heelt het Ri-ha orgel een toonaangevend karakter gekregen, Dankzij de grote produktie met export naar aile werelddelen kun nen in Ri-ha orgels veel meer speelmogelijkheden ingebouwd worden voor een lagere prijs. Voor f T.995,- heeft u reeds een volwaardig Ri-ha produkt C4-korig enPreset-registratie. Keuze uit 8 modellen en 3 houtsoorten. ORGELS - PIANO'S immm BODEGRAVEN Tel. 01726-2541 Kerkstraat 2-28 Bezoekt onZe toonzalen of vraêgt brocii'ute. -. TJOTTERDAM Op het grote trottoir bij de Bijenkorf wordt een speciaal platform gebouwd. Op dat platform wordt „trammetje één", de uit 1905 daterende histo rische tramwagen, ter verhoging van de metro-feestvreugde op gesteld. De idee om deze tram, zoals bij bijzondere feestelijkheden meer is gebeurd, te laten rijden tussen het Centraal Station en het gemeen te-archief heeft men moeten laten varen: de oude wagen kan bij slecht weer grote schade oplopen en daartegen heeft men natuurlijk bezwaar. Bovendien staat het be dienend personeel open en bloot in weer en wind: er is geen voorruit! De afdeling plantsoenen van de dienst van gemeentewerken zorgt voor een passend bloemperk rond de tramwagen. Er komt een hekje omheen en de wagen zal dag en nacht worden bewaakt. J? OTTERDAM Zullen me troreizigers zich straks uit de jachtige rijen dringen om op hun gemak een lekker wijntje uit te zoeken of schoenen te laten repa reren Het is em ongewisse zaak, maar vele winkeliers hebben het er maar op gewaagd. Zij nestelden zich in de tochtige metrohallen en hun concessie aan het metro-karakter bestaat dan uit een garantie voor snel-service. De eigenaar van „De Gastro noom", de heer H. K. F. Plenge, heeft wel het meeste risico geno men. In de halten van de stations Beurs (zuid) en Centraal Station zette hij een restaurant. In de Zuid-hal stationeerde hij verder een delicatessenzaak, een cof feeshop en een wijnhandel. Verder gaat achter de metro-service (voor sanitair) en echter Reisbureau Rot terdam in de noord-hal ook de naam Plenge schuil. Waarvoor nu een reisbureau in de grootste metro-hal? De heer Plenge vertrouwt erop dat de me tro een toeristische bezienswaar digheid wordt. Tussen twee Gastronomen huist nuchter een vestiging van de Spaarbank. Kantoor Metro Beurs" is de eveneens weinig prozaïsche naam. Notenbars zijn vertegenwoor digd door „Pinokkio", een Amster damse zaak, die veel noten (in alle soorten, maten en smaken) in de Rotterdamse metro heeft gedaan. In zoioel de noord- als de zuidhal van Station Beurs lokt „Pinokkio". De metro „draagt" ook nog iets uit, met name kantoorpersoneel. Uitzendbureati „Randstad" ait na melijk in het station Beurs, zuid hal. Juwelier Delbana „schittert" in de noordhal van het Beurs station. Behalve klokken en cassettes heeft hij zijn hele tëtrusting meegeno men. W Station Stadhuis, en Station Cen traal zijn een sigarenhandel, respectievelijk van Hans ran Don gen en van de heer Van Hemert rijk. De firma Reimering lapt schoenen in zijn hakkenbar in de noordhal Beursstation. Natuurlijk in recordtempo. En in alle stations tot de kleine als Leuvehaven, Maashaven, Rijn haven en Zuidplein toe, brengt Bruna vanuit kiosken leesvoer aan de metroreizigers. Al ontbreken er misschien fir ma's aan deze opsomming, het Rot terdamse middenstandsleven heeft een goede uitbreiding ondergaan met Rotterdams snelste winkelcen trum. .jil I T' 4V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1