j één gulden Minder ongelukken in Schiedam VERKEERSCONTROLE ZAL NOG SCHERPER WORDEN Arbeidsbureau heeft 500 werkzoekenden AGENDA Rijnmondbegroting is nog in discussie c||jj ill Heropbouw Shellvoor 600 mensen werk Eerste paal scholen voor Holy m DE UI N TIJDELIJK belasting meer Geen op vermakelijkheid nw trotse bezit1 in m7 fraaie badstoffen wereld merken I demonstraties ilttii Nieuwe Waterweg-Noord Dienstencentrum voor oudere en minder-valide werkkrachten Brief te voorbarig Zuster De Dreu zondag 80 jaar Causerie over ABW Plus gymnastieklokaal Schaakteams verloren in competitie Burgerlijke stand 7* Met ingang van maart li I Ongevallen Proces-verbaal Slagaders VERMEULEN tO NISI vanaf 325,- contant plus j per dag ook Ci leert spelen met Joh. de Heer's unieke systeem QCHIEDAM Het ziet ernaar uit, dat de verkeerscontrole in Schiedam nog scherper zal worden. Commissaris C. van der Haagen heeft dit woensdag bij een algemene beschouwing over de verkeersveiligheid in deze gemeente laten doorschemeren. De daling van het aantal verkeersongelukken in 1967 is naar zijn mening mede te danken aan de intensieve controle op de maximum snelheid en op het rijden door rood licht. u kunt elke vrijdagavond tus sen 8-10 uur geheel vrijblijvend de orgels horen, zien en zelf bespelen. i ii i I ii i iii i ll i it li mill Vandaag. en morgen en dagelijks i i DE ROTTERDAMMER Pagina 4 DONDERDAG 8 FEBRUARI keuze uit meer dan 100 instru menten CONN - HAMMOND PHILIPS RI-HA - SOLINA VISCOUNT e.a. II IJl III li1 Li lilll I lil Het aantal verkeersongelukken be-' droeg in dat jaar 2032 tegenóver 2812 in '66, 2T92 in '65 en 2486 in '64. Andere factoren die het cijfer over 1967 gunstig hebben bepaald zijn de nieuwe regeling om bij een aanrij ding de schade onderling te regelen en de opening van de Beneluxtunnel. Hierdoor werd het verkeer in de bin nenstad belangrijk verlicht, waardoor de trefkans op ongevallen geringer werd. Cijfers ter illustratie: voor de ope ning van de tunnel reden er dagelijks 13.500 voertuigen over de Burge meester Knappertlaan, na de opening waren dat er 9800. Op de Burge meester Van Haarenlaan waren het er voor de opening 26.750, erna 15.000. (ter hoogte van de Röellstraat). Op dezelfde laan pas seerden ter hoogte van de Vlaardin- gerdijk ervoor 25.750, nu 16.680 au to's. Het verkeer heeft het afgelopen jaar negen dodelijke ongelukken geëist tegenover acht in 1966. Hier van waren zeven slachtoffers boven de vijftien jaar en twee beneden die leeftijd. Ongevallen werden veroorzaakt door de volgende factoren: geen voorrang verlenen 388 (in '66 555), het niet vrijlaten van doorgang 172 (221), te dicht op elkaar rijden 134 (243), onvoorzichtigheid 318 (320), onvoor zichtig achteruitrijden 118 (202), on voorzichtig oversteken 101 (138), slip pen 103 (177), technische gebreken 28 (31),'onoplettendheid 351 (424). Een proces-verbaal kregen 521 au- tomobilistenn wegens overtreding van de maximumsnelheid (678), 671 tomobilisten wegens overtreding intensiever gecontroleerd dan vorige jaren1074 automobilisten die door het rode licht reden, 176 (75) eige naars van auto's met versleten ban den, 86 (41) automobilisten met defec te uitlaat, 29 gevallen van slechte remmen, 28 gevallen van overbelaste vrachtauto's, 434 geen voorrang-ver leners en 436 gevallen van niet stop pen voor een verkeersbord. In totaal kregen 4656 personen een proces-ver- baaL In 3652 gevallen kwam men tot een schikking en betaalde direct wat 30.680 in het laatje bracht Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In het rayon van het Gewestelijk Arbeidsbureau Nieuwe Waterweg-Noord staan iets meer 'dan 500 werkzoekenden in geschreven. Zij maken 0,9 procent uit ven de mannelijke beroepsbevolking (60.500 man) tegen 1,96 procent in de provincie Zuid-Holland. De vraag naar personeel nam in januari af tot 1.816, Vorige maand waren 51 mannelijke en twee vrouwelijke buitenlandse ar beidskrachten als werkzoekenden in geschreven. In dezelfde periode kon den vijftig mannelijke en twee vrou welijke buitenlandse arbeidskrachten worden geplaatst In Vlaardlngen steeg het aantal werklozen van 146 haar 155 en de vraag naar arbeidskrachten nam met 24 toe tot 374. In Schiedam bleef het werkloosheidscijfer ongeveer constant op 290 en steeg de vraag naar personeel van 1.128 tot 1.159. VRAAG DEMONSTRATIE NAAIMACHINEBED8UF Fransenstr. 9 Waalstr. 38 Vlaardlngen. TcL 010—340075 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De gemeenten Schiedam, Vlaardlngen en Maassluis stellen een onderzoek in naar de mo gelijkheid van een dienstencentrum voor mensen, die om bepaalde rede nen geen werk kunnen krijgen. Ter verkrijging van de vereiste subsidie zou dit centrum moeten ressorteren on der de Gemeentelijke Sociale Werk plaatsen. Dit heeft de heer J. J. Hoogcarspel, directeur van. het Gewestelijk Ar beidsbureau Nieuwe Water weg-Noord, woensdagmiddag meege deeld op de maandelijkse persbijeen komst Het dienstencentrum is be doeld voor mensen, die na ontslag niet aan het werk kunnen bij een ander bedrijf, bijvoorbeeld omdat zij te oud (en dus te duur) zouden zijn. Ook denkt men aan de categorie minder-validen. Het dienstencentrum zou opdrachten kunnen aanvaarden zoals boekhoudingen, vertaalwerk en administraties. Belangrijk is ook, dat de mensen naast hun werk bij deze instelling in de avonduren een omscholingscursus zouden kunnen volgen. Op deze ma nier zou een zekere 'doorstroming kunnen worden verkregen, omdat zij na het beëindigen van de cursus op nieuw een plaats in de maatschappij kunnen innemea De heer Hoogcarspel zei, dat hij enorm blij zou zijn indien het dienstencentrum kan worden gerea liseerd. In het rayon, dat het ar beidsbureau bestrijkt, komen onge veer veertig mensen voor zo'n cen trum in aanmerking. In Den Haag heeft men met een dergelijke instel ling goede ervaringen opgedaan. M maasland Maaslandse yerenfcrfn- Tsn die ln ISSS voor geraeentesubsldle in Sannierkine wensen te tomen moeten hun daartoe strekkende verzoeken voor 1 april schriftelijk indienen ter gemeentesecreta rie. Bil de glasindustrie is een behoor lijk tekort aan personeel. Het perso neelsbestand van 900 mannen en vrouwen moet met ongeveer 65 mensen worden uitgebreid, zodat de ze industrie weer is overgegaan tot het aantrekken van buitenlanders. In de bouw liep de werkloosheid terug van 113 werkzoekenden naar 100, ter wijl de vraag steeg van 49 naar 83. Ook hier neemt de werkgelegenheid duidelijk toe. In de sector van het administratie- en handelspersoneel groeide het aan tal werkzoekenden en nam de vraag af van 38 naar 30. Er komen nogal wat selectie-ontslagen voor, waarbij het vooral gaat om de oudere werk krachten. Voor deze mensen is het moeilijk ander werk te vinden. In de sector van het administratieve vraag naar arbeidskrachten. Dat komt onder meer door het op gang komen van grote constructiewerken in het Europoort-Botlekgebied. Het arbeidsbureau in Vlaardingen heeft c cm tact gezocht met de bureaus van Utrecht en Breda. Vijftig mensen konden in principe worden aangeno men. Deze wervingsakties zullen ook worden gevoerd in Groningen en Den Haag. De commissaris wees erop, dat er drie grote verkeersslagaders door Schiedam lopen: Rotterdam - Schie dam - Vlaardlngen via de Rotter- damsedijk, Gerrit Verboomstraat - Nieuwe Haven, Burgemeester Knap pertlaan, Broerevest. Singel en de Burg. van Haarenlaan, Op de Rotte rdamsedijk gebeurden 101 verkeersongelukken, tegenover 202 in '66. Dit lage cijfer houdt ver band met wegwerkzaamheden, waar- Chr. Soc. dering, 10. Belangen: CM.B. ledenverga- Chr. Soc. Belangen: NCGB. vergadering 20. Musis Sacrum: Politie Muziek Gezel schap. uitvoering, 20. Clubhuis 't Raadhuis: NFV gr. 4, Burg. v. Haaien, ouderavond, so. Sursum Corda: NCGOV, vergadering. 20. Arcade: KABO, vergadering, 20. Bijkantoor „Be Rotterdammer"; Mev.r. J. van Gog, Dr. Zamenhofstraat 139a, tel. 152400 (ook klachten bezorging). Alarmnummer.braadweer: 269123. Alarmnummer politie: 264666. Apotheek: Van Westendorp, Parkweg 207. tel. 267674. GG tn GD: tel. 269290. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De gemeente raad heeft vorig jaar bezwaren g - maakt tegen de ontwerpbegroting 1968 van het openbaar lichaam Rijn mond. De inmiddels door de Rijn- mondraad vastgestelde begroting is ter goedkeuring naar Gedeputeerde Staten gezonden. Naar aanleiding van deze begroting hadden B. en W. een brief opgesteld, waarin de eerder geuite bezwaren opnieuw worden opgesomd. Het col lege stelde de gemeenteraad woens dagavond poor deze brief naar GS te sturen. De heren S. Barendregt (Soc.) en A. C. Ph. Hardonk maakten hiertegen bezwaar. Beiden vonden dat B. en W. MAASLAND Zondag hoopt zuster S. de Dreu, (Prin ses Beatrixlaan 29) haar 80ste verjaardag te vieren. Zaterdag is cr van 15-17.30 uur ln het Trefpunt gelegenheid haar te feliciteren. Zuster De Dreu is in Ierseke geboren. Haar opleiding tot wijkverpleegster ontving zij ln het Dlaconessenhuis te Amster dam, waar zij twee jaar in de Jordaan werkte. Op 1 augustus 1920 werd zuster De Dreu benoemd tot wijkverpleegster van Maasland en in 1949 ging ze met pensioen. Ze was toen 61 jaar. Tot haar 65ste jaar Is ze nog werkzaam geweest in het Alge meen Ziekenhuis in Vlaardin gen. De langste tijd van haar Maaslandse periode, deed ze haar werk per fiets. Pas in het laatst kwam zij in het bezit van een autootje. Ondanks haar hoge leeftijd geniet zuster De Dreu nog een goede gezondheid. En nog al tijd heeft zij de leiding bij de sjoelwedstrijden v,an de Maas- Maaslandse bejaarden. met het schrijven van de brief had den moeten wachten, totdat de raad zich over de vastgestelde Rijnmond- begroting had uitgesproken, omdat zij de vrijheid willen hebben van het eerder ingenomen standpunt af te wijken. De heren H. M. J. Dubbel dam (lib) en J. van der Linden (kath.) sloten rich hierbij aan. Burgemeester mr. J. Heusdens zei, dat het college had gemeend met de ze brief te handelen in de geest van de raad. Wethouder E. P. van der Veen ging in op de suggestie van de heer Barendregt om de ftijnmondbe- groting eerst ter discussie in de commissie van financiën te brengen. Bovendien zal de raad een nota krij gen met de reacties van de gecommï- teerden van Rijnmond op de bezwa ren van de Vlaardingse raad. De Rijnmondbegroting, die op de lijst van ingekomen stukken stond, zal de eerstvolgende vergadering op nieuw ter sprake worden gebracht. Dit betekent tevens dat de brief van B. en W. aan GS niet zal worden verzonden. MAASSLUIS Op de vrijdagavonden rt. c,nr 22 Y5?art «eeIt Ce sectie Jeugd van de Maasslulse Gemeenschap ook dit jaar weer een cursus handenarbeid onder ieidlns van de heer Van Toledo uit Vlaar- cinzen. Er kunnen twintig deelnemers worden toegelaten. De kosten rijn tien gulden; voor gereedschap en materiaal wordt gezorgd. De cursus wordt van 20 - 22 uur gegeven in het pakhuis van Van Dam op het Kerkolein. Aanmelden bij het MG-secretariaat, Zuiddilk 16, tel. 3313 el Man*31, tek^sS. Rulter' KaChteKaai" door deze route lange tijd niet werd gebruikt Op de 64 zebra's gebeurden 32 (44) aanrijdingen. Hierbij waren 43 (50) auto's betrokken, 3 (1) motoren, 4 (14) bromfietsen, 3 (2) fietsen, 31 (22) voetgangers. Hierbij liepen 27 mensen letsel op, twee personen (1) werden gedood, zes zwaar en 19 licht gewond. Op zes oversteekplaatsen deden 71 jeugdverkeersbrigadiertjes dienst, die drie keer in het jaar werden ont haald op een gezellige middag met film. 'Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In de maande lijkse bijeenkomst van de Christe lijke Historische Vrouwenkiesvereni- ging heeft mr. H. C. Castens een causerie gehouden over de betekenis van de Alg. Bijstandswet. Met grote kennis van zaken gaf hij een over zicht van en inzicht in deze nog zo jonge wet, die door hem als afron ding en herziening van het bestaande stelsel van de sociale verzekringen werd genoemd. Bij de beschouwing van deze wet aldus r. Castens, kan de voor geschiedenis niet worden verwaar loosd en het totstandkomen van deze wet is dan ook niet los te zien van de pariementarie historie en is ook niet ios te maken van de maatschappe lijke ontwikkeling na de Tweede We reldoorlog. Duidelijk werd gemaakt dat het bij de Alg. Bijstandswet gaat om een uitsluitend financiële uitke ring door de overheid, zodat een ie der in noodzakelijke kosten van zijn bestaan kan voorzien. ROTTERDAM Ongeveer tachtig aannemers, onderaannemersen an dere grote en kleine bedrijven waar mee contracten zijn afgesloten, waar onder De Vries Robbé, Braat, Figee, De Fielterij en Wescon, zijn inge schakeld bij de herbouw van de door de explosie van 20 januari gedeelte lijk verwoeste Sheil-raffinaderij ir Pernis. Er is grote haast Lij- Veie van de betrokken bedrijven zuilen tijdelijk extra-personeel in dienst moeten ne men. Er is hier extra-werkgelegen- heid voor ongeveer zeshonderd men sen. Voor het onderzoek naar de oor zaak van de explosie neemt het be- drijfslaboratorium van de Sheil in Pernis proeven. De schade aan het laboratorium zelf kon snel worden hersteld. Het onderzoek geschiedt onder per soonlijke leiding van de directeur-ge neraal van de arbeid, mr. P. H. Va- Valentgoed, in samenwerking met de directie van de Sheli-raffinaderjj, de arbeidsinspectie.de Rotterdamse politie, de brandweer en de dienst van het stoomwezen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Wethouder Walstra heeft woensdagmiddag aan de Reigerlaan in de wijk Holy de eerste paal geslagen voor de bouw van een r.k. iagere schooi. Dit paalslaan vormde tevens het (symbo lische) begin voor de bouw van nog eens vier lagere scholen en een gym nastieklokaal in dezelfde wijk. De vijf scholen plus turnzaal zulïen verrijzen volgens het Simplexsys teem. Het gaat om twee r.k. scholen, een prot. chr. school, een openbare school, alle met zes klassen en een twaalfklassige prot. chr. school. Tijdens een bijeenkomst in de r.k. Pax Christikerk had de wethouder veel lof voor de goede samenwerking tussen schoolbesturen en gemeente. Hij gaf een korte uiteenzetting over de moeilijkheden bij het afkomen van de financieringsmiddelen, het geen er de oorzaak van is geweest dat niet op tijd met de bouw kon worden begonnen. Dieper ging hij in op de problema tiek rond het maken van prognoses wat betreft het aantal te bouwen scholen. In 1963 ging het gemeente bestuur ervan uit, dat op de 1000 woningen moet worden uitgegaan van 453 schoolgaande kinderen. Door de (geboortenbeperking ik dit aantal in 1967 teruggelopen tot 382 en men houdt er rekening mee, dat dit cijfer de komende jaren tot 350 zal dalen. Verder is in de oudere stadswijken een groot verloop, zodat daar school ruimte over is. Bovendien rekent Vlaardingen in de naaste toekomst op een stijgend vestigingsoverschot. Met al deze faktoren moet men rekening houden bij het opmaken van een prognose voor scholenbouw. In elk geval zal de wijk Holy met de bouw van deze serie Simplexscho- len geen moeilijkheden geven bij het opvangen van leerlingen. Wanneer de vijf scholen klaar zijn beschikt Holy over totaal 55 lokalen voor zo'n 1750 leerlingen. Wanneer er lokalen iceg- blijvcn zuilen deze worden benut voor het opvangen van kleuters. (Van een medewerker) SCHIEDAM In de vierde ronde van de competitie voor de Rotter damse Schaakbond is het geen van de drie tientallen van de Schaakvere niging Schiedam gelukt een punt te behalen. De resultaten waren te leurstellend, te meer, omdat vooral bij het afbreken op zeker één over winning mocht worden gerekend. Door de 6—4 nederlaag tegen Rot terdam 3 is het eeste tiental nu op de on^.-yte plaats gekomen. H. Plan ken, J. v.d. Driessche en N. van Gre- venbroek kwamen tot een overwin ning, terwijl C. Vrijland en H. den Uyl elk voor een half punt zorgden. Het tweede tiental dat aanvanke lijk met 43 bij het afbreken leidde, moest toch een nederlaag slikken. J. van Leusden accepteerde met n stuk achter dankbaar remise, maar G. Rademaker had in gewonnen stand een verkeerde zet afgegeven. Eindstand; 4'/j—57». Het derde tiental deed voor de ove rigen niet onder en maakte de uitslag nog groter; met 6Vj3l/i werd van Rotterdam 5 verloren. De winstpun ten waren weggelegd voor G. Rade maker, die zich daarmee keurig re vancheerde, H. Boele en J. van Da len. SCHIEDAM Geboren; Leonardos j zv L j van der Ree en F. J. Bouwman, Marcel L A zv M Schaap en L M Moliers. Marinus F zv C Valentljn er. M G J Polderdijk. Miranda dv D Aaldijk en E Hogenhorst. Franctna C dv A Brouwer en J V Feijen. Machiel zv M Broere 'en E H F Elberse. XJET komend Ll jongensclub voorjaar zal de „Jozef honderd jaar bestaan, een eerbiedwaard® leeftijd. Ter gelegenheid van diï heugelijke feit houdt de club op 24 mei (de dag na hemelvaartsdag) een grootse feestavond die door de burgemeester van Willemstad, de heer P. Bouman (oud-lid) zal wor- den geleid. Nu is er een. klein ■probleem, tfj. dens de oorlogsdagen van 1940 js het archief van de jongensclub ver loren gegaan. Daardoor is het heel moeilijk geworden alle oud-leden es -leiders op de hoogte te stellen van de toekomstige festiviteiten. Daarom heeft de secretaris van de vereniging mij verzocht hier het adres te noemen van het secreta riaat waar alle oud-leden zich met een klein berichtje kunnen melden. Het adres luidt: J. van 't Hoff, Boe zemsingel 42, Rotterdam 11. De jongenselub zou daarnaast best nog een kleine financiële bij drage kunnen gebruiken ten bate van deze. actie. Het gironummer: 1507476, ten name van de penning meester JC „Jozef". Rodenrijse- straai 86, Rotterdam. Hopenlijk zul. len veel leden en oud-leden hier aan gevolg geven, dan kan het bij- zoznder gezellig worden in mei. |\JU nog even wat anders. Ruim 1 een maand geleden heb ik wat geschreven over eenzame mensen in de wereldstad in het algemeen En over één geval in het bijzonder. Ik gebruikte termen als „onbegrip" voor mensen, die zich niet kunnen voorstellen dat iemand ziek is ris hij normaal zo op het oog ten minste rondloopt. Het moest allemaal in bedekte termen, aangezien ik natuurlijk niet direct met een naam ga werken. IJ begrijpt wei, het is wat delicaat Ik was ook erg benieuwd of ik reacties zou ontvangen. Gelukkig, er waren er enkele. Nu hoor ik echter dat de betrokkene nog niets heeft verno men. Dat is natuurlijk jammer. Het kan niet de bedoeling z\js geweest van degenen, die mij schre- ven of belden. Willen wfj er nog eens over denken? Mocht u er van af willen zien dan hoor ik het ook graag. Opdat ik de betrokkene in kan lichten. "Want: hoop doet leven. En ik zou eigenlijk niet weten waarom er geen mensen zouden rijn die hier iets kunnen betekenen voor hun naaste. ROZENBURG in de gereformeerde Kerk wordt zaterdagavond weer een inter kerkelijke dienst voor belangstellenden ge houden. Spreker is ds. g. Toornvliet van Radio Bloemendag!. Medewerking verleent het gereformeerd kerkkoor te Hoogvliet onder leiding van de heer G. Boer, die ook het orgel bespeelt. VLAARDINGEN Met ingang •van 1 maart is de vermakelijkheids belasting in de gemeente Vlaardin- igen definitief van de baan. Dit heeft wethouder E. P. van der Veen. woensdagavond tijdens de vergade ring van de gemeenteraad meege deeld. Eind vorig jaar 'besloot de .gemeen teraad tot het afschaff en van de ver makelijkheidsbelasting. Deze maat regel zou ingaan op de eerste dag van de nieuwe maand, nadat de Kroon het besluit van de raad had ■goedgekeurd. Deze goedkeuring is inmiddels afgekomen. r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 2