•PEN HUIS Meeoouwen aan leejöare stad Rapport als „hartekreet" iran Vlaardingse jongeren Drie jongens plegen brandkastkraak bij Burg. Pruissingel mum at LANTINGA Vlag in top op clubgebouw DVO Politie zag blamv licht Groot aantal borden boogaard Weêmootefo. GARAGE jj$m& #g|g»8 itt»E3*£3s« Hf Een speciale actie van 'i,,' .-'w Rotterdams grootste freNy woninginrichting: De Klerk ^-wPllr houdt open huis voor woon. nieuwsgierigen die willen 1 weten hoevee! woonplezier zij p kunnen bemachtigen voor hoe weinig geld, ««li sim H ImBSBBBSkm» STATUTENHOKJE WITTE MARKTPLAN Aktie VLAARDINGEN Vandaag en morgen en dagelijks SBS<lOSESv.aM «fSt 15 daa^e VLIEGREIS va195r Schrijfbehoeften >1 15d. VUEÖRE1S+LOGIES IN IUXE APPARTEMENT. CALLENBURGSTRAAT 74 - TEL.: 010-343193 - VLAARDINGEN NIET DUURDER In de speciaalzaak KORTE HOOGSTRAAT 15 - VLAARDINGEN -,'/'''✓ '/X: agent CITROEN voor Vlaardingen •^"wVVIaass/uis eiï-omstreken v. HOGENDOHPLAAN 139 - VLAARDINGEN TEL."(010) 3410 44- na15 u:'(0IG) 3422 81 T T dacht toch niet dat ik van- u daag over de metro zou zwij gen? Vergeet het maar... Sorry, ik heb er lang mijn mond over gehou den, maar nu kan het niet langer. Ik moet met u praten over de metro- roes, die in Rotterdam heerst. „Me- trose", las ik ergens, „metrotitus", hoorde ik van RET-zïjde dit verschijnsel benamen. Metrolaria, zal iemand zeggen die niet veel op heeft met de metro. Ja, die zijn er ook. Ik ben al mensen tegengekomen met een zuur gezicht van: „Ik wordt er alleen maar slechter van, want in mijn wijk is nu geen bus meer, die lijnen zijn allemaal verlegd, hoe moet dat nu?" Tja, er zijn altijd nadelen bij alle voordelen die de totstandkoming van iets groots heeft. Dat zei burge meester Thomassen laatst in de ge meenteraad. ongeveer zo: „Er zullen altijd kleine minderheden zijn, die niet wel varen bij de belangrijke verbeteringen voor de massa". En dan weet ik bijvoorbeeld dat er in Berkel en Rodenrijs mensen rondlopen met een bedroefd ge zicht Die zijn namelijk niet uitge nodigd, zoals burgemeester Van Waisum op 8 juni 1S63 had beloofd. Dat geschiedde tijdens de histo rische, broederlijke schertsverto ning, waarbij - Berkels bestuur het gebied van de „Cool" (kennen we nu ais Coolsingel) officieel overdroeg aan Rotterdam. Een van de voorwaarden, op de bij die gelegenheid opgestelde oor konde vermeid was dat een deputa tie van Berkel en Rodenrijs bij de opening van de metro zou zijn. Want die metro ligt ook voor een deel door de „Cool". Nou, dat is niét gebeurd. Pas.op het laatste ogenblik werd Rotterdam aan de belofte her innerd. Men heeft toen nog vlug burgemeester i>. M. J. Hendrix en zijn vrouw uitgenodigd. Wel een kleine deputatie- Maar, het is toch wel wat zo'n metro. Het effect galmt dagenlang in alle kranten van tevoren, galmt vandaag bij de opening, galmt mor gen nog na en maandag nog een beetje. Dan wordt het normaal en gaan we „leven met de metro". Wordt de „modernste, de nieuwste... maar ook de kleinste van Europa" opgenomen in het levenspatroon van ons Rijnmondgebied. De laatste dagen zijn we „me tro-dol" geworden. Zeker op de re- dakties van kranten, die werden overspoeld door metronieuws. Die speciale bijlagen hebben samen gesteld in de hoop dat u er wat in leest en al kijkend wat van opsteekt. Maar ook elders heerst die metroroes volojp. Allerwegen doet mén er aan mee. Ik dacht altijd dat de Rijnmon- ders mezelf Inbegrepen nuch tere lieden waren. Mensen, die als iemand met iets bij hen aankomt vragen: Wat levert het me op? Nou, rnet die gedachte ben ik ver keerd uitgekomen, dat begrijpt u al. We zijn metro-dol geworden, ik net zo goed als de rest. Het doei van het witte plan is de Markt leefbaar te maken door an- tiekwinkettjes, kur.stenaarssoci teit, jeugdscoiëteit, vrije academie (de laatste drie afkomstig uit de oude Ericaschool, die over 5 jaar afgebro ken wordt), microtheater, politiek café, boetiekjes, oud-Vlaardingse bak kerij en een hotel-restaurant. De stadswaag wil men in ere herstellen. Eén keer per maand zou een kunstmarkt kunnen worden gehou den. Als centrum van dit alles zien de ontwerpers van het plan de Grote Kerk als „Cfcert Kerk", het centrum van het leven in Vlaardingen op le vensbeschouwelijk, filosofisch en cul tureel gebied. Het bordes van het stadhuis zou als Speaker's Corner kunnen func tioneren. Een muür zou moeten wor den gereserveerd voor het -bevestigen van muurkranten en bovenzien wil CSLD het initiatief nemen tot het oprichten van een jeugdhotel in een van de panden op de Markt. Hoe dit allemaal te financieren? De heer Van de Ven: „In het culturele rapport wordt ook niet naar prijzen gevraagd. Daarin worden de grote lijnen uitgestippeld, ideeën geopperd, corg". "n Voorbeeld: Deze geestige armstoel die in èlk interieur volledig tot zijn recht komt. Een stoel met veie gebruiksmogelijkheden: u kunt er uren lang ontspannen in naar de TV kijken (want de oorspronkelijke vormgeving gaat beslist niet ten koste van het zitcomfort), o kunt hem ook bijschuiven aan tafel als er extra eters zijn. Verkrijgbaar in drie uitvoeringenwit en zwart afgelakt en rood transparant gebeitst, alle drie met "7 ft originele biezen zitting. Speciale* Open-huls-prljs: 1*3 VLAARDINGEN Zaterdag gaat de vlag in top bij de bouwplaats van de voetbalvereniging D.V.O.'32 op het Zuidbuurtcomplex. Dan zal namelijk het hoogste punt worden bereikt van het nieuwe clubgebouw. Onder leiding van uitvoerder J. Braad hebben leden en- oud-leden heel wat werk verzet, zodat de bouw geheel volgens de plannen verloopt. Zaterdag 23 september 1967 sloeg ere-voorzitter C. W. A. Kauffeld de eerste paal voor het complex. Vorig jaar december werd de be- tonfundatie gestort (ruim 100 m3 be ton op één dag) en in januari konden de leden beginnen met de opbouw van de kleedgelegenheid, waarvan thans de staalconstructie en het dak zijn aangebracht Wanneer het weer meezit zal zaterdag het hoogste punt van dit clubgebouw, dat tevens dienst zal doen als recreatieruimte, worden bereikt. De astle Open huls bi] De Klerk begint op 10 februari fiOTTERDAM/OEH HAAG/UTRECHT VLISSINGEN/HOORN/DE LIER COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG, SEUEKUNDSELMN FRANS M. C. v. d. VEN hartekreet Het VKC dient, aldus het rapport, te worden opgeheven. Trouwens, er zijn meer zaken, waarvan men het verdwijnen zou willen zien: de Vlaardingse Gemeenschap, de Vlaar dingse Jeugdgemeenschap en het cul tureel jeugdpaspoort De Vlaardingse Jeugdgemeenschap is te eng van opzet De VJG kan niet meer optreden als representant van de gehele Vlaardingse jeugd en werkt in de hand, dat het subsidiebe leid wordt scheefgetrokken. De vele nieuwe vormen van jeugdwerk pas sen niet in het statutenhokje van de VJG. Over de toekomstige culturele raad schrijft het rapport: „Deze zal ons culturele leven in Vlaardingen gaan herinriehten. Wij jongeren zullen het meeste te maken krijgen met de besluiten die deze raad zal gaan ne men. Daarom is er maar een voor waarde waarop wij een dergelijke raad kunnen accepteren, namelijk dat voldoende jongeren de kans krij gen zitting te nemen in deze raad". Het rapport pl^it voor een krachti ge aanpak van wijk- en buurtwerk. Verder moeten plannen worden ge maakt voor nieuwe jeugdgebouwen, omdat de bestaande ov,er vijf jaar in verband met de sanering moeten worden vervangen. De reinigingshal- ien kunnen worden gebruikt voor grote manifestaties. De nieuwe sport hal kan later deze taak overnemen. Ook wordt ingegaan op de uitda ging van burgemeester mr. J. Heusdens om suggesties te leveren voor de viering van het 700-jarig bestaan van Vlaardingen in 1973. Het rapport 'bevat een uitgebreid wensen pakket: een watersportcpntrum aan de Vaart en Vlieten, compleet met ba nen voor grote roeiwedstrijden en een toeschouwersaccommodatie voor 10.000 mensen. In het te planten bos moeten komen een openluchtzwem bad, kunstijsbaan, speeltuin, open luchttheater, sportterreinen, manege, vijvers en restaurant. Ook dient Vlaggetjesdag in ere te worden hersteld. Tot slot noemt het rapport een wit te markt plan. dat het centrum leef baar moet maken. Dit plan is in de „commissie uitwerking aanbevelingen cultureel rapport" ter tafel gebracht en gunstig ontvangen. „Rondom de Grote Kerk op de Markt hangt een unieke sfeer. Ko mende uit onze moderne binnenstad onderga je op de Markt gevoelsmatig een metamorfose. Deze fantastische sfeer, die men nergens anders in Vlaardingen aantreft, is uitermate geschikt om ais voedingsbodem te dienen voor een cultureel centrum", aldus het rapport. VLAARDINGEN Twee Vlaar- De recherche onderzoekt of de jon- dingse jongens van zestien jaar en gens nog jnecr inbraken hebben ge- een van zeventien zijn gearresteerd pleegd. De politie zit namelijk nog na een inbraak, woensdagnacht ge- met enkele onopgeloste misdrijven, pleegd in de fabriek van de N.V. Cle- zoals de inbraak bij de fa..; Sprij, ton aan. de George Stephensonweg. waar vorige week uit een kistje ruim De jeugdige inbrekers waren met jlO OOO werd gestolen, snijbranders bezig een brandkast te openen, toen zij door de politie wer den gestoord. Twee agenten van een surveillan cewagen. zagen can half een blauwe lichtflitsen in de donkere fabriek. Zij vroegen assistentie en gingen op on derzoek uit. De jongens wisten echter tijdig via een achteruitgang te ontsnappen. Een uitgebreid onderzoek in de omgeving van de fabriek leverde niets op. De inmiddels gealarmeerde recherche stelde een technisch onder zoek in, waarbij bleek dat uit de kantine van het bedrijf honderd gul den was gestolen. In het kantoor was een bureau opengebroken. In het kantoor vonden de jongens de brandkast, die zij versleepten naar de werkplaats achter de fabriek. Met de daar aanwezige snijbranders pro beerden zij de brandkast, die overi gens weinig geld bevatte, open te branden. Door de komst van de poli tie is het bij een poging gebleven, In samenwerking met de Maassluisse politie, die het drietal had gesignaleerd, ging men tot actie over, De recherche slaagde erin de 16-jarige F, J. R. aan te houden. Hiijc was in het bezit van een hoeveelheid kleingeld en kon daarvoor geen ver klaring gewen. Nog dezelfde nacht arresteerde de politie de zestienjarige M. B. Beiden ontkenden in het begin ook maar iets met de inbraak uit te hebben staan. 's Morgens sloeg een van de Jon gens door, waarna de recherche ook de 17-jarige D. L. v. H. kon arreste ren. Dezelfde nacht was ook nog inge broken bij de fa. Hooijmeijer aan de Maassluissedijk. Het drietal bekende ook deze inbraak, nadat zij werden geconfronteerd met uit dit bedrijf gestolen materiaal, dat bij de N.V. Cleton was achtergelaten. Be Vleet: Schledamseweg 43, vijfkamp om Hetisdensbeker. 19. Stadsgehoorzaaltoneelavond Friese Ver eniging, 20. COWSEHHCiH. 221 -ROTTERDAMTEL,1iaC73-123092 Triangel: groot sportbal met De Mega's en The Hall Corns, 20. Stadsgehoorzaal: pers.ver. Cincinnati, 20. Pnlëlkerk: kom zing met ons, 11. HOEK VAN HOLLAND Op de Sta- ttonsweg Is het tochtraampje van de auto van de 35-jarlge J. L. van V. opengebro ken. De eigenaar mist een schijnwerper die op de voorruit was gemonteerd. A's U nu weet, dat Acryl kant met Lurex, 't toppunt van ver fijnde elegance Is... eri zeer ia mode, dan kunt U morgen Uw hart ophalen. Damesvesten, gemaakt van beeldig Acryl kant met lurex doorweven, zo fijntjes en chique, dat U er op alle uren van de dag ...mee voor de dag kunt komen. De normale prijs... dat is be kend, Is ruim zestien gulden, maar morgen verkopen wij deze vesten voor nog géén tientje. Bijkantoor „Dl- Rotteroammer". Smalle Havenstraat 11, tel. 345775, ook voor redac tie. Klachten bezorging; H. VerheiJ. Wag- nerstraat 24b, tel. 343345. Dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur en "s zaterdags van 18.00 tot 19.00 uur. Alarmnummer politie en brandweer: 34 44 44. Centrale meld- en regelkamer (voor klachten luchtverontreiniging); tel. 2828S7, Apotheek: Walrave, Hoflaan 49, teL 342093. Agentschap „De Rotterdammer". Maas sluis: mevrouw N. Klein, Damstraat 12 (ook voor klachten bezorging). Apotheek Maassluis: De Jong, Markt 11. tel. 2234. TIET IS allemaal metro, metro i-1 en nog eens metro. Je zou er van gaan stotteren. Het is een epi demie, je kan moeilijk nog spreken van gezond chauvinisme. Onschul dig? Dat staat nog te bezien! In elk geval hebben we onze neus zo diep in de metro spullen gestoken, dat we nu zwellen van trots. Ja, een belachelijk gezicht, maar het zal je maar gebeuren: Ever, een •kleine greep in -de voor iedere Rijnmonder onontbeerlijke metro attributen: metro-schotel (ja, die metro-boekjes, metro-koekjes (ja, ze bestaan!), metro-zegels, metrc-si- garetten, metro-toeters (op de Sta tions), metro-vlaggetjes, metro-le peltje. Kunt u het bijhouden? Goed, dan gaan we verder, met de métro: Metrobijlagen (ja, die noem de ik al), metro-coffeeshop, metro- notenbar, metro-grammofoonplaten, metro-dienstregelingen. Om volledig te zijn: we hadden al een hotel Me tro (alcoholvrij is het), een- bioscoop Métro en we probeerden al steeds Rotterdam als een metropool te presenteren. Dan is er een reisbureau „Metro". En er zijn enkele metroliederen ge maakt (stel je voor dat er maar één was, nu heb je tenminste keus...), bijvoorbeeld om te galmen in de badkuip of onder de „does"... Zater dag is er een metro-vuurwerk, een metro-feest voor de jeugd, een me tro-optocht en een metro-koop avond Dat laatste brengt me op de mid denstand. Ja, ja s er is een me tro-middenstand ook. Dat zijn de zakenlui, die profiteren van de me tro. Ze hebben een zaak (wat dan ook) in een station of hal geopend, ze hebben een tunneltje naar een station of ze liggen vlakbij een in gang en verwachten daarvan na tuurlijk het nodige. Metro-munt dus, ik bedoel: die slaan ze er uit. En dan te bedenken dat al die metro-relikwieën alleen nog maar goed zijn voor een metro-museum. Overigens een goed idee voor het gemeentebestuur. Zullen we het al vast maar oprichten? Metro-mallig- heid? Nee misschien wel me tro-manie... Je zou ervan gaan stot teren: metro, metro- Het kan best dat er nog meer me tro-alliteratie is. Maar ik ben er dol van, ik weet het niet meer. Als u me soms zou willen bellen om te protesteren doe dat niet. Want ik loop op m'n metro-toeter te blazen, met mijn metro-vlaggetje te zwaai en en ik probeer eén metro-lied te zingen, tot schrik vart mijn collega's, die zeggen dat mijn stem alleen geschikt is om cokes te kloppen... (PS Op het laatste moment ont dekte ik dat er metro-suikerzakjes zijn verschenen en dat men in hore cabedrijven metro-gerechten kan nut tigen Als U gewend bent om met een flinke tas op stap te gaan, 't zij voor boodschappen of voor een week-end... en U vindt een prijs van ruim twtalf gulden normaal... dan gaat U morgen geid verdienen. Want dan verkopen wij flinke grote boodschaptassen van dub bel linnen, geheel gepaspeld met veer en met een uitstekende 'afwerking... voor nog géén zeven gulden. Een personeelslid van Cleton demonstreert in de werkplaats hoe de jongens op verscheidene plaatsen 'de brandkast met snijbranders hebben bewerkt. Zonder succes. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN B. en W. heb ben onlangs besloten tot het invoeren van eenrichtingverkeer op beide se cundaire rijbanen van de Burg. Pruissingel en tot het instellen van een parkeerverbod langs één zijde van de weg. De verkeersborden zullen binnenkort worden geplaatst. In verband hiermee heeft dr. C. N. Peijster, commissaris van politie, de bewoners van de Burg. Pruissingel een brief geschreven, waarin hij de consequenties van deze borden uit eenzet. De secundaire rijbaan aan de kant van het stadscentrum zal alleen mo gen worden bereden in dé richting van de Broekweg. De andere secun daire rijbaan mag uitsluitend worden daire rij haag mag uitsluitend worden bereden in de richting van de Maassluissedijk. Het parkeren op de secundairs rijbanen is verboden aan de zijde van de hoofdrijbaan, maar toegestaan aan de huizenkant. Het eenrichtingverkeer en parkeer verbod gelden niet voor de secundai re banen tussen Maassluissedijk en H. R. Holststraat - Soendalaan en voor het gedeelte tussen Broekweg en ingang naar het Kolpabad. Verder is er eenrichtingverkeer voor de Broekweg tussen Thorbec- kestraat en Burg. Pruissingel. Voor ditzelfde gedeelte is voortaan voor de zijde langs de hoofdrijbaan een par keerverbod van kracht, evenals voor de binnenbocht, hetgeen door een geel geverfde trottoirband zal worden aangeduid. Tot slot is een parkeerverbod vast gesteld voor de secundaire rijbaan van de Broekweg tussen J. P. Coen- laan en Burg. Pruissingel. Dit verbod loopt door tot de ingang van het Kol pabad. Het geldt voor één zijde van derijbaan, namelijk aan de kant langs de hoofdrijbaan. Morgen begint de verkoop van deze luxueuze Acryl kantvestên, met lurex. sierlijk afgewerkte boorden, in de kleuren wie, bleu, turquoise, beige, marine en In de maten j* 3s"mö Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze dubbellinnen boodschaptassen, in schotse rultdessins, rood/zwart en blauw/groene ruit. Wm ng* voor Zaterdagavond tot 9 uur geopend. CUn' ul. af sdirift. test. BAN NAAR EERLIJKE PRIJZEN: Onze aanbiedingen zi jn steeds met-inbegrip van ijle administratiekosten, luchthdVenbèlastingen, etc. Zaterdagavond tot 9 uur geopend. Gtên Ut. of ichrlft. Eest. Ter plaatse h aïfi eigen reisleiding -ELS, mijn compliment, wat Is jouw kamer gezellig geworden met die nieuwe lamp. Het Is heest niet te geloven dat je zo teta moois In Vlaardingen kunt kopen*.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1