t nu iaan Herstel voor monument Buurthuis Kruiskades v nieuwe opzet van geblakerde bodem 20.000 TELEFOONGESPREKKEN PER JAAR D! ruiten stek omiEkÊEk SheU-baUom KT pjROmRDA^«_ Pagina 3 ZATERDAG 'tO 'FEBI!ÜARrr9tö! tE MÉTRO rijdt en vele mensen in Rotterdam-Zuid zijn er blij mee. Een van hen is de heer Cor;v. ,d. Lugt Melsert, directeur vJóè Groote Schouwburg op het Zuidplein. Hij ziet eindelijk het isolement van zijn. gebouw opgehesen. Men kan er van de-rechter Maasoever nu.' in 12 minuten of minder-: komen. Maar, .zegt deze jjager van een bekende toneelnaam, echtgenoot van Lily bouw meester, die metro komt 14 jaar te laat. In' 1954 werd de schouwburg, eea nogal gehekelde schepping van ir. S. v. Ravesteyn, gezet als vervanger van de vooroorlogse aan de Aert van Nesstraat. óes heer v. d. Lugt Melsert: rele- vit""dat indertijd - bij het maken «m herbouwplannen is gesteld dat Tren cultureel centrum voor het zui- ^li(k stadsdeel zou komen. Er was Ook zou er een bioscoop worden COR. v. d. LUGT MELSERT ZIET MET METRO ISOLEMENT VERBROKEN Maar in feite is er nu 14 jaar een modderpoel rondom de Groote Schouwburg geweest, stond er het Seste nooddorp dat Rogier van Acrde stof gaf voor een roman en leek, er een doem te rusten op het "Ruim* 14' jaar heeft de heer van der met Melsert een soort one-manshow hieven met een uiterst kleine, staf oersoneel. Hij heeft volgehouden en' ziet het ernaar uit dat er een nieuwe begint in het wankele bestaan ndit culturele centrum. „Er kunnen onbeperkt auto's par eren, al zijn het er 1000, er zijn stra- i trottoirs en beplanting, het nood- rp is weg. Ja ik herinner me nog hoe ik aan de bewoners van het ."dorp een'Sintérklaasmiddag aanbood. Het waren beste mensen, maar de jeugd begon toch wel met modder en dooie katten te gooien. Ze smeten ook elk jaar voor duizenden guldens aan rui- ten stuk. Daarom hebben wc overal gaas moeten aanbrengen. Ik kan me nu al niet meer voorstellen, hoe het ge weest is na die wildernis. Ik heb alle hoop voorde toekomst". Dan komen de plannen op tafel. „De gezelschappen gaan het gewoon vinden om hier te komen. Ik heb al tijd gewild dat hier opera, operette en musical devoornaamste plaats in. kwamen nemen. Wirn Kan wordt hier weer vaste bespeler. Mijn vrouw kent Cony Vonk al 35 jaar en Wlm Kan van 1930 af toen. hij met haar bij C_or Ruys speelde. Het zijft goede vrienden, maar daarmee alleen krijg" je ze niet hier. Van september af komen ze met hun nieuwe programma waarvan ik de titel nog niet ken. tYinrSonneyeld treedt in het nieuwe seizoen op. Burgemeester Thomassen heeft er mede voor gezorgd dat de opera Fo rum uit Enschede hier kwam. Dc voorstellingen waren een enorm succes. Toen; de heer Hofman een j>erso- neelsabonnement.. woor. „vier ^opera's bad gemaakt! bleken de vier voorstel- gen binnen een maand uitverkocht zijn. Volgend jaar wordt dat aantal verdubbeld. Er wordt ook gedacht aan een cabaretabonnementsserie. In au gustus krijgen we hter „Ja, ik wil". ANATEVKA Samen met Enny Mols-de Leeuwe speelt mijn vrouw met Kerstmis „Twee onschuldige engelen" van Erich Etermayer dat^op 23 oktober In de Stadsschouwburg in Amsterdam in C. v. d. LUGT MELSERT ...14 jsutr te laat... DE metro over het viaduct, bijna op hel dak van dc „Groote". Zal er nieuw bloed komen? première gaat Dit is een Paul Kijzer- produktïe. Diens „De inan van Ia Mancha" met Guus Hermus en Lex Goudsmit in de hoofdrollen en de musical „Cabaret" zullen alle in zuid te zien, zijn". Anatevka komt terug van 29 februari a£ tot en met 10 maart.. Deze musical is, een apart verhaal in de' geschiedenis van de Groote Schouwburg geworden. In het verle den, had de directie van de Schouw burg al eens méér gegokt op een groot Succes met „Free as air". Dat werd een énorm fiasco. „Anatevka" is ech ter helemaal raak geweest. De kosten van ingrijpende verbeteringen in de toneeloutillage; belichting én. zelfs het terugbrengen van het aantal plaatsen (815) ten behoeve van het orkest, gin gen hier ook weer voor de baat .uit Van 4 oktober tot 12 december was de schouwburg, op 4 dagen na, elke - avond uitverkocht. Televisie, de mod dertroep en de me tro-ellende hadden geen enkele in vloed op de bezoekersaantallen. Een derde van alle bezoekers kwam uit Bilthoven, Breda, Brussel, Delfzijl, Maastricht, Enschede. Van de rest kwam 80 pet uit Rotterdam-rechter 's morgens tot 's avonds rinkelden de Maasoever en 20 pct: uit zuid. Van telefoons. „Het gaat bü het publiek niet om de schouwburg, maar om het stuk. Lex Goudsmit en Tabe Bas vóndën SLAGZIN ..van de week. Met Een Trix Rit Openen kopen. Dat kan ik als particuliere schouwburg niet doen. Ik heb nu-een nieuwe geluidsinstallatie besteld die akoustisch volmaakt is. VERBiNBim? En zo gaan we. door. Ik kan er echter niet aan denken om de schouw burg uit te bouwen voor een betere foyerruimte. Maar ik meen dat er in het; Zuidpleinplan ook een winkelcen trum komt dat aansluiting geeft op de schouwburg. Daar zie ik wel wat in om dan een verbinding tot stand te brengen mét bijv. een vergaderzaal. Er is ook weer een culturele" commis sie bezig om bepaalde activiteiten, in de schouwburg te trekken. Die werk groep onder voorzitterschap van de heer \V. van de Have komt volgende DUURTHUIS Kruiskade draait weer mee. Op dezelfde par terre, dié tien maanden geleden uitbrandde, leggen oude buurtbe woners nu weer een.kaartje. Maar over de brand, die een plotse ling einde maakte aan alle buurt- huisaktiviteiten en die een „opknap beurt" van ƒ70.000 in het vier verdie- Pingen tellende buurthuis tot gevolg «ad, wil de buurthutsleider niet langer De heer J. ML Bai-neveld,- onder de trouwe.buurthuisbezoekers „Bamïe", als dansen, ballet, handenarbeid enzo voort. Vooral de creatieve arbeid krijgt; nu aandacht. Toekomstige vak ken" op. het, buurthuisrooster: potten bakken, emailleren en houtbewerken. „We gaan nu veel doelgerichter werken" omschrijft de heer Bameveld de'nieuwe opzet. „In het kader van de SS OW (Stichting tot samenwerking en opbouw in. het westen) nu veel gerich ter óp de/sub-büurten", Buurthuisleider Bameveld vindt: „In.een verstandige maatschappij als deze, moet je wat kunnen aanrotzóoi- en met materiaal. Ik moet de ménsen aan hef verstand peuteren dat hier het zalig. Toch hadden ze in.het veel grotere Carré en het Scheveningse Cir custheater gestaan. Ze vonden het hier klein, maar genoten van de .intimiteit Ook de akoestiek noemden ze heerlijk. En de restaurants Schuttershof en Rustburcht pikten als de rijstvogels de graantjes mee van deze buffel. Er is een hele ommekeer gekomen, ook in de relatie met de gemeentelijke instanties". Toezeggingen van wet houder Reehorst die twee keer bij Anatevka is geweest En nu is er zelfs een advertentie geweest waarin het Uit, goed voor u, met de Metro" de Rotterdamse Schouwburg en Doelen verbindt met de Grote Schouwburg waarop de letters Anatevka staan. Dat is altijd onvoorstelbaar geweest Die advertentie is "door de Kunststichting geplaatst Vroeger telden we niet mee, behal ve dan bij de Stichting Kunst voor dc jeugd. Als ik nu garanties van de ge meente kreeg zou ik weer veel meer kunnen doen. In het verleden heb ik altijd mee moeten gokken. Uitkopen doe ik niet meer. Kort geleden kwa men er nog studenten uit Eindhoven die hier toneelvoorstellingen wilden 'geven waarbij ik dan zou moeten uit week bij elkaar om de plannen ,uit te werken. Ook dat hebben we-aan wét- houder Reehorst en dr. Lamberts te danken. Ja, ik heb goéde hoop voor de toe komst", zegt heer Van der Lugt Melsert die zijn optimisme aan het karakter van zijn moeder toeschijft. „De andere van der Lugt Meiserts zijn allemaal wat zwaarwichtiger". Hóe hij het vol heeft gehouden? „Als het fijn loopt kan het me niks schelen of je van 9 uur 's morgens werkt tot 11 uur 's avonds, En dan nu die verbinding. Ik woon in Den Haag. Deze week moest ik er nog ruim een uur over doen. om van het Centraal Station naar het Zuidplein te komen. Dat wordt nu 12 minuten." preekt over „treurige resten" en dan welt hij op het buurthuiswerk. Want wet de parterre zijn ook de aktivitei-, ku in rook opgegaan. Buurthuis Kruiskade zal helemaal opnieuw moe- «n beginnen. „Een nieuw gezicht, een nieuw gè- JUia" dacht de buurthuisleider en hij pain ook het programma eens onder panden. Naast vier middagsozen voor «jaarden, een avonds oos voor moe- Qö"s, vijf jeugdclubs en de toneelgroep .-Burlesk" wil hij nu ook starten met Rijnmond-revue WKELHKSE PAGINA met vaste m gevarieerde onderwerpen uit dit ge bied teksten :van Harry Willemse, Jeannette v. d. Hoek, Joris Boddaert, kees Comelisse foto's Aiy Groene* veld en Henk Hartog ónder redaklïe Van Kee* Comelisse. hèel wat te doen is: Zij hebbeh alleen een hobby-centrum voor vaders met twéé rechterhanden: - De jèugdclubs worden anders inge deeld. Clubs naar leeftijd én de oudste groepen weer naar sekse. Een paar dagen in de week gerichte aktiviteiten maar drempelvrees". De jeugd van veertien jaar en. ou der koesterde in elk geval geen vrees. Hun soos „t Heijt" (vertaald: een kwartje - contributie) was zes dagen van de zeven open en gold wel als de meest florerende aktiviteit in het buurthuis. Maar de subsidie voor deze soos .was minder goed en ,,'t Heijt" kon opgedoekt worden.. „Beatavonden met 130 man en nooit een centje last". De buurt- thuisleider noemde het een groot ver lies, de soosleden vonden het zelf ook en met hen de politie en de gemeente. De laatste instantie- gaat er nu een mouw aanpassen. JVDH opgekalefaterde parterre tijdens het, openingsceremonleel op 3 februari. CUELL D „„n I Nederland .Chemie in Pcmis binnenkort een enorme hal- Ion oplaten. Bij wijze van «preken dan, want liet ding wordt natuurlijk gewoon neergezét. Het ie eigenlijk een nienw soort loods, bestemd voor de opslag van chemische produkten. De ballon komt opgevouwen en wordt don opgeblazen. Formaten 63 meter lang, 27,5 breed en 13,75 boog, vloer oppervlakte 1624 m2. Venlilptore» bla zen steeds luclit in», zodat hel gevaarte overeind blijft. Alleen overdruk zorgt dat deze ballon in vorm blijft. Het materiaal .is doorschijnend plas tic. Met ankers wordt dc ballon op zijn plaats gebonden. Er komt een vloer van Biclconplaten cn de toegang wordt een luchtslnis, waardoor vrachtauto's in en uit kunnen. Als groot voordeel ziet men aldus „Onder de Vlam" de ruim te, die niet verdeeld wordt door pila ren. Bovendien is een ballon goedkoper en gemakkelijk verplaatsbaar. Verlichting is niet nodig, de wand laat voldoende door. De ballon is zo stevig dat hij bij storm nauwelijks heen en weer gaat. Bij Krupp in Essen staat een dergelijke loods al tien jaar zonder moeilijkheden. TN- de Vlaardingse Grote Kerk is een groot werk nu ruim een half jaar op gang: de restauratie van dit belangrijke eeuwenoude monument. De eerste fase van een. totaal herstel, datdringend nodig is. Eind van dit jaar zal het interieur zeer ingrijpend zijn; ge wijzigd, 7 Architect P. v. d. Sterre (52) maak te het ontwerp voor de project. En-, thousiast vertelt hij wat er allemaal komt kyken en wat zjjn bedoelingen zijn. v. De restauratie draait om het jaartal 1865. Toen is namelijk de kerk nogal verminkt, zegt de -architect. Van de tien kolommen werden er vier wegge broken. Van de ordelijk opgestelde banken werd een chaos' -gemaakt, op dat men van alle zijden zo goed moge lijk de predikant kon zien. Bij het JiersteL richten;. we ons, 3 verklaart dé heer vT d. Sterre,op 1744. In dat jaar namelijk wérd; de kérk groter -gemaakt én de'torëh gebouwd. De' bedoe ling is ;nu'::het 18e- eeuwse karakter te- rug te brengen. Kolommen' Wat. gebeurt er om de gewenste toestand' te bereiken? In de eerste plaats werden de vier verdwenen ko lommen (van bak steen) herbouwd. Ar chitectonisch en con structief was nood zakelijk. Een andere dringende reden was- dat de draagconstruc tie -begon te bezwij ken. 1 De. overige ko lommen kregen een te zware belasting. In een volgende stap zullen de daken, worde aangepakt. Men begint ermee zodra het buiten .werkbaar weer is. De drie da ken met evënzovele kappen moeten duchtig onder de loepe worden ge nomen. Grote hinder leverden de goten op, zij lieten snel water door. Nu komen er bredere -goten met sn eeuwborden: horizontale houten roosters. Daarop blijft de sneeuw lig gen, zodat het smelten aan de onder kant kan geschieden en de vroegere verstoppingen onmogelijk zijn gewor den. De dakbedekking wordt merendeels vernieuwd. Daarvoor is alleen al ruim, 11.000 kg plat lood nodig, zegt dé heer V. d. Sterre. In het voorjaar zal het nieuwe samenstel van leien en lood worden aangebracht.' ,r"" Aan dekappen zal ook worden ge dokterd! Als gevolg van het lekken pleisterwerk voor in de plaats. Red wood wordt het materiaal van de .ge- welven. Het zal wordengeverfd,i<dat geeft betere kwaliteit. Van boven naar beneden. De vloer wordt geheel vernieuwd, geheel van steen. In 1885 heeft men een houten vloer aangebracht, die nu weer snel is afgebroken. Die vloer houdt verband met een belangrijke overschakeling VUAR»n«GGNS GROTE KERK: TERUG NAAR JAAÏ« 1741 STEIGERS en (bedekte) stoelen in Vlaar ding ens Grote Kerk.' Rechts zün delea van de nieuwe kolommen zichtbaar. vendien houdt hij het oog op de prak tijk gericht en wil de kerk zodanig inrichten datzij veel gemakkelijker ais tot dusver te benutten zal zijn voor andere doeleinden dan de diensten. Het interieur krijgt zijn feestelijk- karakter terug, »zegt de heer V. d. Sterre, metiJe-i yritte^ inüren,' waarin witte ramen,'dié dé wanden verbinden en geen gaten in de muur zijn. Een omsluiting .van de kerkruimte, die geen insluiting ls. Hij voorziet: „Inwendig een bevrij- dende openheid, die meewerkt aan de mogelijkheid open tot, elkaar te zijn en tot de boodschap van God. Men zal straks zitten in een ruimte, '.die van een blijde openheid spreekt Die feestelijkheid kan nog worden versterkt door. enkele mooie kóperen.7 kaarsenkronenin historische vórmen: Het is één onbewust mèetmiddel,' ;zoï. drukte de architect':zich;-hferQyerr?uit;'! Die kronen ktmneri.wordéh'k maar -het is wel eon kostbare' zaak... De eerste - etappe 'van'het grote herstel omvat ook'nog - het opnieuw afbikken én pleisteren der muren! !De heer V. d- Sterre-hOopt dat het mogé-" lijk zalrzijn vde •tw'eedef-fasë^aan--tè sluiten op de èerste. 'Zij -'K6Udti:ó.K^in -:- het vernieuwen van kerkramen ■■Jen"-' kerkmuren, het'herstel van de ;Waag en de Vleeshal, aangebouwd aan het bedehuis. Fraai orgel Eén apart hoofdstuk is het orgel. Het .meest waardevoller'stuk. van de kerk, zegt de architect. Dit'fraaie'ba- rokinstrument kwam nietmeer tot V zijn recht, bruingeverfd als het was. Oorspronkelijk" had hetorgel 'lichte •kleuren. Het is nu gedemonteerd en eveneens in restauratie. Straks, zegt de heer V. d. Sterre, zullen de prachtige vormen beter gaan" :!i'; werken, de kleuren zorgen dan voor een rijk beweeg van licht en donker. Al met al is de architect zeer tevreden, over het tempo, waarin het wérk' voortgaat. De aannemer (fa. P. v'.; d. V Sluys, Hardinxveld-Giessendam) werkt hard, zegt hij. Maar het gebouw zelf bepaalt het tijdstip van gereedko ming. P. v: d. STERRE verblijdende openheid R. LOUIS ...apostel V«n voor wat betreft de verwarming: .Vloerverwarming gaat de voormalige üuchtverwarming vervangen.; De nieuwe verwarming zal bet be ter doen, zegt de beer V. d. Sterre. Men zal. er geen koude voeten meer door 'hebben, precies op de gewenste hoogte, zal een aangename, tempera tuur -heersen, wat eerst niét'bét -géval was. Bovendien was de oude verwar ming slecht voor het orgel. der goten komt hier en daar rotting en. zwamvormitig voor. Hoofdzakelijk grenenhout wordt daarbij toegepast. De zg. kapbalken worden weer aange bracht. De verdwijningen hebben ook de „restaurateurs" van 1865 op hun geweten. In de toekomst zal het „plafond" van deze kerk weer bestaan uit hou ten tongewelven. Ook die werden destijdsafgebroken en er kwam. Het aantal zitplaatsen straks wordt 900. Het was in. 1865 op 1500 gekomen, een veel te hoog cijfer. De heer V. d. Sterre denkt aan stoelen,' opgesteld in een groot vierkant, dat met een. schot wordt omsloten. Hierdoor blijven de wanden vrij, hoewel het mogelijk zal zijn er toch stoelen te plaatsen. De bedoeling van de architect is flexibiliteit. Hij is een voorstander van een „beweeglijke -kerkdienst". Bo- Waar., en wat? "LTET legertje knappe speurders rond- om deze rubriek heeft zich ken nelijk niét zo behoeven in tc spannen voor liet fotootje van 27 januari. KJei» als bet was sloot hel toch duidelijk aan op het verhaal over Nienwesluls np de zelfde pagina... Ja, liet was Nieuwe- sluU (dic'venneldingcn'was al voldoen de) niet het kasteeltje „De .Oliphant" en de Robur cementfabriek in Euro- poort-Oost op de achtergrond. Dank voor de, vaak zeer goed gedocumen teerde, inzendingen. Prijs: mevrouw Joh. v. cl. Donker Nassaustraat 165, T)AN weer eens een beeldhouwwerk. Oak niet moeilijk. We wachten af en zeggen „Waar.en wat?" Inzendin gen per briefkaart aan Rijnmond-re vue, Dc Rotterdammer, postbus 9-18, Rotterdam vóór donderdag 22, uit slag zaterdag 24 februari. Naarmate het inkomen per hoofd van de bevolking stijgt, daalt de geestelijke volksgezond heid, dit komt tot.uiting in een stijgend aantal gevallen van moord, zelfmoord en alcoholisme, aldus de directeur van de telefo nische hulpdienst in Rotterdam, de heer R. Louis. Deze dienst die al tien jaar onder het bekende nummer- 12.14.14dag en nacht open staat voor al-diegenen, die in geestelijke en sociale nood verke ren blijkt steeds meer in een drin gende behoefte te voldoen. Ieder jaar melden zich zo'n 1600 nieuwe mensen krijgen, het totaal aantal telefoontjes bedraagt ongeveer 20.000. Elke dag worden er in Rotterdam twee seriueze zelfmoordpogingen ge daan. Juist deze mensen die zich in ónze onoverzichtelijke samenleving ge ïsoleerd voelen kunnen door een een voudig menselijk konlakt geholpen worden. Naast deze wanhopigen draaien ook zieken en bejaarden, al coholisten en delinquenten, daklozen en ongehuwde moeders 24 uur per etmaal dit nummer. Aan de andere kant van de lijn zitten vrijwillige -medewerkers klaar om door middel van een serieus en menselijk gesprek de medemens in nood te helpen. Vaak is het alleen maar luisteren, een kwartier, een half uur lang, maar juist door -het tonen van geduld en werkelijke aandacht worden al ont zettend veel mensen in deze stad meer professioneel wordende maatschappij geholpen. De heer Louis gelooft niet erg in de sociale hulpverenigingen in de ver scheidene wijken. Door de enorme mo biliteit van de wijkbewoners kunnen deze verenigingen nauwelijks hulp bie den. Daarbij willen veel mensen ano niem blijven, dat is bij een telefoonge sprek juist een groot Voordeel. Hnlpdlenst dag en naebt paraat - samenwerking' in groot verband De hulpdienst die voor mensen van elk geloof, ras en leeftijd open staat is indertijd uit een initiatief van de hervormde en gereformeerde kerk ont staan, tegenwoordig wordt'er ook met de r.k. Vereniging „Vincentius" samen gewerkt. De dienst wordt door deze kerken en met particuliere bijdragen gefinancierd. Gelukkig Mensen helpen door mens te zijn, vandaag, morgen, altijd. Dat is de telefonische hulpdienst met het num mer Twaalf-veertien-veertien De heer Louis, die zich zélf „een apostel van de dialoog" noemt, moet helaas beamen dat het nummer van de hulpdienst een vaste plaats op de. Rotterdamse telefoongids heeft ver worven. Dat zal wel zo blijven, de maatschappij zal nooit iedereen volko men tevreden en gelukkig kunnen ma ken. J.B.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1