Telefooncentrale voor Europoort Omvormen tot soort stadsvervoer Rijnmond wil naar eigen vervoer Rotterdam bezwaren Succesvol begin van jubileumjaar 1968 AGENDA C0UZY fr over Voorne- Putten: verdeeld Meteen doorbouwen na metro-feest 1 Ook zonder subsidie uitgebreid program Fabriek van betonbalken draait weer Bezwaar tegen Maasvlakte Morgen roept de klok DE1U J JJrJlotlcrÓMinner Schietclub Wilhelmina Loe'i Rotterdam blijft deelnemer in NV Bouwfonds en van commissies Mr. Vrij zet werk in gong I Club Salut Les Diables Burgerlijke stand Medische dienst Keuken van café uitgebrand GRAAFSTROOM VAATWASMACHINES 2A (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Er dient naar te worden gestreefd het openbare vervoer in het gehele Rijnmondgebied in de toekomst het karakter te geven van stads vervoer. Dat vereist zowel in be stuurlijk als organisatorisch op zicht een geheel nieuwe aanpak. Het besluit van de Rijnmond- raad ter bevordering dat de Wet autovervoer personen wordt ge wijzigd kan worden beschouwd als een eerste stap in deze rich ting, welke stap zou moeten wor den gevolgd door overdracht van de regelende bevoegdheid ten aanzien van het metro- en tram net. Ongeacht het resultaat daar- van dient te worden gestreefd naar een Rijnmond-vervoerbe drijf, waarvan het Rotterdamse gemeentelijke vervoer de kern zou moeten vormen. CONSEQUENTIES ONEENS melk heerlijk boter vers kaas kostelijk VLAARDINGEN Vandaan .en dagelijks SCHIEDAM Vandaag"" en maandag .an -lag "lij ks een Het was ook vreemde situatie. Wel een zaak als Moulijn en géén Metro. Gelukkig zag ook de gemeente dat in. Op studiekringavond dia's over Berlijn EERSTE KREDIET Natuurmonumenten" tot Rijnmondraad: Meer Rotterdams nieuws pagina 11 Jeugdgemeenteraad van Maassluis kiest voor de BB Pagina 4 ZATERDAG 10 FEBRUARI-Kn, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Over ongeveer twee maanden gaai de Telefoondienst een nieuwe centrale in het Euro- poortgebied in gebruik nemen. Het gebouw is verrezen aan de noorde lijke zijde van Europaweg op de hoek met de Rijnweg. Gestart wordt met duizend aansluitingen, met ver dere uitbreidingsmogelijkheden tot drieduizend en zo nodig zelfs tot vierduizend. De bedrijven in Europoort zijn tot dusver aangesloten op de kleine cen trale West-Rozenburg (enkele ook op de centrale Oostvoome), die door de aanleg van het Calandkanaal in een geïsoleerde positie is komen te staan. Toen in september 1967 door het vele graafwerk ook de kabels in ge vaar kwamen moest de Telefoon dienst de centrale West-Rozenburg verlaten en nam men als een pro visorische oplossing de toevlucht tot een mobiele centrale, waarop thans de bedrijven in Europoort zijn aan gesloten. De nieuwe centrale die wordt uit gerust met een Ericson-automaat, gaat deze tijdelijke voorziening ver vangen. Alle in Europoort gevestigde bedrijven zullen er op worden aan gesloten en de capaciteit wordt van dien aard dat een zeer druk telefoon verkeer mogelijk zal zijn. Het ligt in de bedoeling de centrale Europoort te zijner tijd officieel in gebruik te nemen. Dit zijn de voornaamste conclusies van de nota inzake het openbare per sonenvervoer in het Rijnmondgebied, welke nota het dagelijks bestuur van Rijnmond thans aan de Rljnmondraad heeft aangeboden. De nota komt woens dag in de openbare Rijnmondraadsver gadering in behandeling. Verder concludeert het dagelijks be stuur van Rijnmond dat het te voeren vervoersbeleid zal moeten worden ge baseerd ojp een flexibel verkeers- en vervoersplan, opdat een optimale waar borg wordt geschapen voor het berei ken van de doeleinden van de ruim telijke ontwikkeling. Het beleid dient bij voortduring te worden afgestemd op de vervoersbehoefte. Verliezen van een Rijnmond-vervoer bedrijf zouden echter In de toekomst alleen dan door Rijnmond kunnen wor den gedragen, indien het tegenwoor dige financieel statuut van Rijnmond wordt veranderd. Naar het oordeel van het dagelijks bestuur van Rijnmond zullen deze pun ten de basis moeten vormen van het beleid ten aanzien van het openbare vervoer dat Rijnmond zal hebben te voeren. Het dagelijks bestuur wil bij het te plegen overleg en eveneens bij de voor bereiding van te zijnertijd in te dienen voorstellen deze meningen tot richt snoer nemen. .Zoals bekend uit de uitlatingen van de heer H. W. Jettinghoff, wethouder van openbare nutsbedrijven waar onder ook de Rotterdamse elektrische tram is begrepen tijdens de opening van de expositie betreffende de Rotter damse oeververbindingen in het ge meente-archief, is te verwachten dat (Van eet» onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Op de jaarver gadering van de schietvereniging Wilhelmina, die dit jaar driekwart eeuw bestaat, heeft secretaris H. Boer afscheid genomen. De heer A. Buis, voorzitter, sprak woorden van dank voor het vele werk dat de se cretaris gedurende een groot aantal jaren heeft verricht. De nieuwe se cretaris moet nog wedden benoemd. De schietvereniging is het jubi leumjaar succesvol begonnen. In Ber- kei mocht Wilhelmina de eerste prijs in de hoogste afdeling in ontvangst nemen. Het schutterkorps, bestaande uit de heren H. Boer, T. v.d. Caaij jr., C. Coppers, L. Maat en R. C. Bruin, schoot 225 punten bij elkaar en kreeg de.wisselbeker. In Leiderdorp was het succes nog groter. Daar mocht voorzitter Buis uit handen van de burgemeester twee eerste prijzen in ontvangst nemen. De prijzen waxen veroverd in de hoogste afdeling Klasse A met 239 punten en met 230 punten in klasse B. Aan deze wedstrijden nam een groot aantal korpsen deel, onder meer het korps van Driebergen en Haarlem met kampioenschutter van Nederland J. van Domselaar en op dit moment beste schutter van Ne derland, de in ons land verblijvende Amerikaan T. Kennedy. Beide schut ters komen door hun persoonlijke prestaties in aanmerking voor de Olympische Spelen in Mexico •Uit het jaarverslag van de wedstrijdcommissie blijkt, dat vorig jaar vele prijzen zijn gewonnen: veertien eerste en dertien tweede prijzen, gewonnen in Alblasserdam, bUikeosgnoJ '■fi 0I849»24S Triangel: Mr. Heusdens reikt wisselbekcr vijfkamu uit. 26. Stadsgehoorzaal: pers. ver. Cincinnati, 20. Zomerstraat 3J: anti-fascistische avond Vi. 63. 20. Bijkantoor ..De Rotterdammer", Smalle Havenstraat II. tel. 346175, ook voor redac- tie. Klachten bezorging: H. Verhelj, Wag- nerstraat 24b. tel. 343345. dagelijks van 1830 tot 19.00 uur en 's zaterdags van 18.00 tot 19.00 uur. Alarmnummer politie en brandweer: 344441. Centrale meld- en regelkamer (Voor klachten luchtverontreiniging): tel. 282887. Wester-Apotheek, Voorstraat S3, tel. 341728. Agentschap ..De Rotterdammer". Maassluis: mevrouw N. Klein. Damstraat 12 (ook voor klachten bezorging). Apotheek Maassluis: Apotheek Rijn mond. Mozartlaan. tel. 2209. Arcade: Green, dansavond. 20 Musis sacrum: dansschool Silton, dansavond, 20 Opstandingskerk: Fanlque. Fanavond. 20 De Rank: CJV De Druiventros, dansavond. 20 Sportfondsenbad: dlplomazwemmen I en lï» 10- Wijkcentrum Mleuwland: Feestavond ge- repatrleerden. 20 Arcade: spleringshoek Lyceum, toneel uitvoering, 20. Bond van verzamelaars, ruilbeurs, 20 -• 1 Bijkantoor ,.De Rotterdammer': Mevr. J. van Gog, Dr. Zamenhofstraat 139a, tel. 152400 (ook klachten bezorging). Alarmnummer brandweer: 269123- Alarmnum3tt*r politie: 264666. Apotheek: 't Gouden Hert, St. I.idul- nastraat 58. tel- 268364. Gö en GD: tel- 269299. Apeldoorn, Baaro, Barendrecht, Ber- kel, Driebergen, Ede, 's-Gravezande, Loenen a.d. Vecht, Loosduinen, Ot- terlo, Ouderkerk a.d. IJssel en Roc- kanje. In 1967 werd de heer C. Coppers (thans in het bestuur gekozen) met 1903 punten clubkampioen, op de voet gevolgd door de heer L. Maat met 1902 punten. De Van Roon-wis- selbeker voor de beste prestatie in vijf achtereenvolgende korpswedstrij den ging vorig jaar naar de heer R. C. de Bruin. deze zienswijze van Rijnmond op krach tige tegenstand van de zijde van het Rotterdamse gemeentebestuur zal ont moeten. De heer Jettinghoff zag de denk beelden van Rijnmond als „onwezen lijk" en meende, dat de nota een mis kenning Inhield van de betekenis en de veerkracht van de particuliere streekvervoerbedrijven. Bovendien Is er reeds intensief over leg tussen de gemeente Rotterdam en de Nederlandse Spoorwegen over mo gelijkheden tot integratie. DOOR JARENLANGE ERVARING KUNNEN WIJ U GOED ADVISEREN - voor excelleijte mode tiè mode internationale langenhorst 253 - r'dam-zuidwijk ROTTERDAM Het Rotterdamse gemeentebestuur heeft een adres van de Raad van bouwondernemers ontvangen met bezwaren tegen de NV Bouwfonds Nederlandse Ge meenten en een brief van deze NV, waarin die bezwaren worden weer legd. Als bezwaren voert de Raad van Bouwondernemers aan, dat de NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten haar doelstelling om voor minder draagkrachtigen de weg te openen tot het verkrijgen van een. eigen woning niet meer nakomt. Verder dat de NV'als een overheidsbedrijf dient te worden aangemerkt en daardoor voorrang heeft bij grond aankoop en allerlei andere facilitei ten geniet. B. en W. tekenen daarbij aan, dat de NV Bouwfonds Nederlandse Ge meenten is overgegaan tot de bouw van woningen voor personen met wat hogere inkomens en dat ook voor deze bevolkingsgroep zü een nuttige taak kan verrichten. Sedert kort heeft de NV echter besloten haar bemiddeling voor de boaw van duurdere woningen en van bunga lows ta staken. In de gemeente Rotterdam geniet de NV Bouwfonds Nederlandse Ge meenten geen voorrechten. B. en W. zien geen aanleiding om deelne ming aan deze NV te beëindigen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Dinsdagavond 13 februari vergadert de studiekring om acht uur in gebouw Triangel. De Vlaardinger F. P. Roozeboom zal aan de hand van een uitgebreide collectie dia's een voordracht houden over Berlijn. De heer Roozeboom is voorlich tingsofficier bij de Nederlandse Luchtmacht. Hij heeft Berlijn vele malen bezocht en was daarbij in staat een groot aantal karakteristieke dia's te maken, die een goed beeld geven van de oude Duitse metropool. 15.000ste De gemeenten Krimpen aan de nssel heeft haar is.oooste inwoner. Het is Annigje Elisabeth Schouten, 'dochter van de heer en mevrouw p. Schouten-den Oude, wonende op het woonschip De Bot ter ln de sllksloothaven. De ouder» ont vingen van burgemeester mr. L. c. A. Lepelaars een spaarbankboekje met hon derdvijftig gulden, VIR. J. VRIJ, directeur-generaal V-*- van het verkeer en voorzitter van de werkgroep vervoer in en om Rotterdam geheel links schakelt de trillers in voor de eerste kuhel beton, die in de metro-viaduct- balkenmal is gestort na een rusttijd van een jaar. Naast mr. Vrij ir.. G. Plantema, adjunct-directeur van gemeentewerken en. leider van de Rotterdamse metro-bouwers. Rechts van de heer Plantema staatssecretaris M. J. Keyzer van verkeer en water staat. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het verzoek om subsidie, dat de Club Salut Les Diables vorig jaar juni heeft inge diend, is afgewezen. Voorzitter Frans M, C. van de Ven had aan de ge meente een bijdrage van 13.000 ge vraagd om de kosten voor inrichting en restauratie van de sociëteit ln de oude Ericaschool te kunnen bestrij den. Wethouder G. Walstra heeft hem geadviseerd een nieuwe aanvraag in te dienen, gebaseerd op alle uitgaven. Dat is gebeurd. Bij de nieuwe aan vraag gaat het om 15.000, waarin ook enkfele noodzakelijke aankopen zijn begrepen. Het verzoek zal ver moedelijk in de gemeenteraadsver gadering van maart worden behan deld. CSLD heeft voor dit jaar een uit gebreid programma opgesteld. Het experiment, dat de thans een jaar. oude toneelgroep waagde met de op voering van De dood van Bessie Smith (Edward Albee), mag geslaagd worden genoemd. De groep trad acht keer op, onder meer in Rotterdam, Delft en Zwijndrecht. Momenteel is het toneelstuk Huis Clos (Met gesloten deuren) van Sar tre in voorbereiding. Het is de bedoe ling dat deze verbeelding van de hel in maart haar première beleeft. De toneelgroep Is inmiddels aangesloten bij de Nederlandse Amateur Toneel Unie. Ook zal Vlaardingen vertegen woordigd zijn bii de oprichting van de Stichting Nederlandse Kring van Kleinkunst in Zwijndrecht op 13 fe bruari. Binnenkort zal worden, begonnen met de opnamen van een film, die de invloed van CSLD ln Vlaardingen tot onderwerp heeft. Het scenario is ge reed en men verwacht, dat de pro- duktie aan het eind van dit jaar zal kunnen worden vertoond. Voor maart staat nog een mo deshow met missverkiezing op het programma en in april zal een teach- In worden gehouden over het witte markt plan, dat CSLD reeds heeft gelanceerd in het culturele rap port „Hartekreet". Het plan wil van de Markt het dynamisdbe culturele centrum van Vlaardingen maken. VLAARDINGEN Geboren: André GIJsbertus. zv G de Graaf en T van Aalst, van 't Hoffstr 17; Vlvianne Ingeborg, dv R p Holman en J J P cremers. Maassluis: Nachtegaallaan 72; Johan Anton, zv J A van Marton en J WPIJper, Vettenoordstr 60A; AUda Christina Romljna. dv A de Bruin «n D van Dorp. Oosterstraat 20B: waldemar Dtmitri Laslo Thorwald, zv M K Muller cn C M M Bruyn, Maassluis. Memiinckstraat 35. Overleden: Cornelia klazlna Modinl, "0, echtgenote van G van Meggelen, Valeri- usstraat 69: Antonius Jacobus van Vliet. 84. wedn van J J G Lourens, Sportlaan 42. Getrouwd: Rudolf Martin Jünsch, 28 en Johanna Brillen burg Wurth, 28: Abraham Beekman, 21 en Johanna Betje Slavenburg. 21; Johannes Hendricus Koning, 26 en Dina van der Hoeven, 20; Andreas Marinus Ca- rolus Martimis van Fessem, 24 en Hendri- ka Wilhelmina de Willigen, 22; Jan Bos, 22 en Aiida Francina de Bruljn, 20. MAASLAND P Moordam, Molenweg 1, tel 01899 - 2035. Veeartsendienst, C van de Most, Kethelweg 13a. tel 343084. MAASSLUIS J L van Loon. .tel 2108. ROZENBURG A de Vries, tel 2217. VLAARDINGEN H Mulder HOtlaan 31 tel 342203. H A N'lkkelS, tel 345100, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM „Wat we nu bele ven is een typisch staaltje van, Rot terdamse voortvarendheid: vanmor gen feest vieren omdat de metro gaat rijden cn vanmiddag aan', het werk om het metro-viaduct door te trek ken naar Zuidwijk-Pcndrecht en ver der naar Hoogvliet", aldus mr. J. Vrij, directeur-generaal van het verkeer, vrijdagmiddag in de fabriek waar de betonnen balkliggers van het me tro-viaduct worden gemaakt. Die fabriek had meer dan een jaar stilgelegen, vertelde, ir. G. Plantema, adjunct-directeur van de dienst van gemeentewerken. Toen waren behal ve de hetonbalken voor het metro-vi aduct ook nog die "voor het tramvia duct naar Schiebroek gereed. De tramviaductbalken liggen al die tijd opgeslagen op het werkterrein aan de Zuiderparkweg. Met een druk op de knop stelde tnr. Vrij de iabriek weer in -werking: de eerste kubel beton werd gestort in de mal voor de 175 balken, die er nu nog moeten worden gemaakt voor het verlengde metro-viaduct. De heer Vrij sprak, zoals hij ver telde, ook nog als voorzitter van de werkgroep vervoer in en om Rotter dam. Deze werkgroep heeft onder meer het vervoer tussen Rotterdam en de komende woongebieden ten zuidwesten van die stad bestudeerd. Merkwaardig achtte mr. Vrij het, dat de werkgroep zoveel tijd nodig had o'm te komen tot de meest, voor de hand liggende oplossing, de metro. Toen eenmaal een advies gereed was, ging de zaak snel. In 1967 kwam de mogelijkheid tot subsidie van rijkswege voor lokaal vervoer en Rotterdam werd de eerste stad die van deze nieuwe regeling kon profi teren. Nadat de eerste kubel beton de mal van 50 jaar geleden Varkens op 't dak. Een inspecteur van politie ie Rotterdam heeft na tal van acrobatische toeren over de daken te heb ben gemaakt, geconstateerd dat bewoners van een pand in de 2e Lombardstraat een varken hielden in de brandgang naar een binnenplaatsje. De krulstaart had naar schatting reeds een gewicht van 60 K.G. Een andere inspecteur signaleerde en kele dagen geleden een paar.varkens op bet dak van een huls aan de Gondsche in was gegaan, werden meteen de trillers aangezet: met een oorverdo vend lawaai was het bedrijf hervat. Interessant is, dat men door meer voorspanningskabels en ook een ho gere voorspanning er in is geslaagd te bereiken, dat voor het verlengde metro-viaduct slechts drie balkliggers naast elkander voldoende zijn. In het bestaande viaduct liggen telkens vijf balkliggers naast elkaar. De productie van de balken loopt tot eind 1968. Maar het duurt nog tot 1970 eer de eerste metro kan doorrij den naar de Slinge. B. en W»hebben de.gemeenteraad3 inmiddels een voorstel aangeboden tot votering van een krediet van 6.400.000, uit te geven In 1968 als eerste deel van een totaal van 28.000.000, nodig voor de bouwkun dige werken van het tot de Slinge. doorgetrokken metro- viaduct Op 1 april 1968 zal moeten worden begonnen met de aanleg van het me tro- station Slinge. Voor het metro- viaduct tot het station Slinge en het verderop gelegen emplacement tot de havenspoorbaan is in totaal een rijksbijdrage toegezegd van 17.100.000. Voor het gehele project, het door trekken van de metro naar Hoogvliet, kan worden gerekend op een rijksbijdrage van 45.600.000. Het Is de bedoeling dat in 1969 een bedrag van 12.400.000 zal worden uitgegeven en in 1970 een bedrag van 9.200.000. O Lezing Professor dr. H. G. van Bue- ren, hoogleraar in de natuurkundige grondslagen van de Sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht houdt maan dag 19 februari om 20 uur tn de collegezaal van ziekenhuis Dijkzigt een lezing over de laboratorlum-astrofyslea. Hij zal deze voordracht met projectie begeleiden. De avond gaat uit van het Rotterdams Na tuurkundig Genootschap. Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Staat het dage lijks bestuur van Rijnmond unaniem op het standpunt dat Voorne-Putten als zodanig gehandhaafd moet blij ven en niet aangetast ten behoeve van industrieën enhavens, uit de resultaten van het commissie-onder zoek blijken wel verdeelde menin gen. De commissies spraken zich uit over het rapport van het Zeehavenoverleg orgaan Z-W Nederland, dat enkele da gen geleden reeds in de Rotterdamse raad is behandeld en woensdag in de Rijnmondraad ter sprake bomt. Vele leden der commissies economi sche aangelegenheden en verkeer en vervoer (die samen vergaderden) ach ten de uitspraak van het orgaan (Voor ne-Futten ongerept laten) niet verant woord, .omdat aan dit oordeel geen voorbereidende studies jen grondslag liggen. Deze leden achten het gewenst dat ook voor dit gebied studies worden verricht, die niet b|j voorbaat de mo gelijkheid van een haven- en Industriële ontwikkeling uitsluiten. De overige le den verklaarden zich met de uitspraak akkoord. Eén lid maakte bezwaar tegen de bestudering van de uitbreiding der Maasvlakte. De commissies vinden het gewenst dat de Rijnmondraad een zo duidelijk mogelijk beeld krijgt van de wijze, waarop de" in het rapport genoemde plannen nader zullen worden uitge werkt. Verwezenlijking van die plan nen is, naar het oordeel van de com missies, slechts mogelijk door project studies van en in nauwe samenwerking met het rijk. Overigens zijn de commissies het met het dagelijks bestuur eens met de con clusies van gecommitteerden dat het rapport een goede basis vormt voor de verdere werkzaamheden van het over legorgaan. De meerderheid der commissies ruim telijke ordening ondersteunt het stand- (Van een ónzer verslaggevers)- ROTTERDAM De Vereniging tot Behoud van.Natuurmonumenten en de Stichting Het Zuidhóllands Land schap, die samen het grootste deel van de'- dumeri óp Voorne in eigen dom "bezitten "en deze beheren als riahiüïrësëryèkt'j&rC recreatiegebied, hebben' zich met eenadrestot de leden van de Rijnmondraad gewend. Ze wijzen erop, dat een eventuele Maasvlakte II de natuurwetenschap pelijke en recreatieve waarde van het duingebied van Voorne was een groot deel teniet zou doen en dat dus aller minst van een „ongerept" blijven van het duingebied kan worden gespro ken. Ook zou aan het leefmilieu van de Rotterdamse agglomeratie ernsti ge schade .^worden berokkend. In het .pas verschenen rapport van het overlegorgaan Zeehavenontwikke- keling Zuid-West-Nederland wordt, zo licht het bestuur van natuurmonu menten het adres toe, gepleit voor een tweede faseirr de .aanleg van industrieterreinen op dë Maasvlakte, waardoor het industriégebied zou worden uitgebreid voor de kust vari Voorne tot in de monding van het Haringvliet en waarbij dë demarcatie lijn industriegebied, die de regering in 1964 heeft vastgesteld en in 1967 op nieuw bevestigd, ver zou worden over schreden. Dezer dagen zal de Rijnmondraad zich over dit rapport uitspreken. Hoe wel in het rapport wordt gezegd, dat het duingebied van Voorne „onge rept" zal. blijven is over deze zaak grote onrust op Voorne ontstaan, al dus Natuurmonumenten.- - MAASLAND - Hcrv gem 10 en IS ds Keijzer, 10 kinderdienst in het Trefpunt; Geref kerk 10 en 19 ds De Jong. MAASSLUIS Herv Gem Grote kerk, 10 ds Meijer. 19 ds Vogel; iehthuscentrum, 10 ds Nennle; Zalencentrum Wést 10 ds Kalk man: Gemeenschapshuis 9,45 dhr Koenen; Geref kerk Immanuelkerk 9.30 ds Aafünk; 16.30 ds Duursema; Maranathakerk 8.30 ds Duursema, 16.30 ds Aaftink: Andreaskapel. 19 ds Duursema. Geref kerk (vrljgem) 8.30 en 17 ds Var» Tongeren; Chr Geref kerk 9.30 dienst. 14.45 ds Bouw: Protestanten Bond 10.15 ds Westerouwen. Leger des Heiis 10 dienst, 18,45 samenkomst, en 19.30 verlossingssamenkomst o.l.v. majoor Wip en kapitelne De Jilncker. ROZENBURG 1—Ned Herv Gem Imma nuelkerk 9.45 ds Vogel; 18.30 ds Evelein; De Schans 9.45 ds Evelein. Geref Kerk 8.30 en 18.30 ds Boeyinga. Chr Geref kerk 9.30 en 17 prof dr Veiema. Geref Kerk (vrijge maakt 9.45 dienst; 15 ds Van Dooren. SCHIEDAM Herv Gem Grote kerk 30 ds Spaling; Bethelkerk 10 ds Zimmerman, 17 ds Le Coq en 19 ds Broere; Opstan dingskerk 10 ds Knetsch, 19 oecumenische dienst; vredekserk 10 ds Hoffman. 19 ds Groenewegen; De Rank 0 ds Vons, 19 ds Jansen; St Martinuskerk 9.30 ds Van lepe- ren. Geref kerk Oosterkerk 30 ds Nam- mensma. 17 ds Van Veen; De Ark 9.30 ds Everaars, is ds Nammensma: Magnalia Del kerk 10 ds Bos, 17 ds Everaars; De Goede Haven 10 ds Vesseur, 17 ds Oppedijk; Juli- anakerk, 10 ds Van Veen, 17 ds Bos. Chr Geref kerk 10 dienst, 15 ds Nleuwenhuize. Herv (Geref) Evang Irene 10 ds Broere; Bethelkerk 19 ds Broere. VLAARDINGEN Herv Gcm 9 ds Bou- ter5e, 10.30 ds Bouterse m.m.v. eantorij, bevestiging ambtsdragers, .17 ds Oosten burg; Nieuwe kerk 10 ds Bos HA, 17 ds Bos; Bethelkerk 10 dhr westmaas, 19 ds Nauta; immanuelkerk 10 ds Hoorn, samen uit- samen thuisdienst, 19 ds Hoorn HA, dialoogdienst; Rehobothkerk 10 ds Biel, 19 ds Bos; Ichthuskerk 10 dsKret, 39 dhr Hoogendam; Holykapel 10.30 ds Nauta, doopdlenst; Holyziekenhuis 9 ds Nauta; Zonnehuis 10 ds Kolkert; Triangel 10.30 drs Schreuder. Geref Kerk Oosterkerk 10 ds Tiemersma 17 ds Krol; .Emmauskerk 30 ds Ter Hart. 17 ds Lever: Holyziekenhuis 0 ds Nauta; Holykapel 9 ds Kouwenhoven, 17 ds Ter Hart: Pnlêljcerk 9 en 10.30 ds Lever, 17 ds Kouwenhoven; Maranathakerk 10. ds Krol, 19 ds Tiemersma. Chr Geref Kerk Einmastraat 116, 10 en 17 ds Buijs; Philips de Goedestraat J62, 10 leesdienst, 15 ds Buijs. Geref Gem Westnieuwland 56. 10 en 17 ds Hulsman. Remonstr. kerk en NFB 10 dienst. MAASSLUISDe jeugdgemeen teraad kwam in het Zalencentrum bijeen voor het behandelen van drie belangrijke i onderwerpen. Eén onder werp betrof het openbaar vervoer in Maassluis, Om van Maassluis In de toekomst een goed bereikbare en daardoor aantrekkelijke woonstad te maken, werden enige suggesties ge daan. Een eigen stadbuslijn stond bo venaan de lijst van verlangens, ter wijl ook het ideewerdgeopperd om de komende derde veerboot haar Ro zenburg ook 's nachts te laten varen. Het voorstel van de heer A. A. de Jong (soc.) om de Zuidvliet te over kluizen werd met II tegen vier stem men verworpen. De heer, De Jong praatte wel veel maar verdedigde het voorstel zwak. Ook het voorstel om bij het ge meentebestuur erop aan te dringen geen bedrag meer op de begroting op te nemen voor de Dienst Bescher ming Bevolking werd met grote meerderheid van stemmen verwor pen. Tijdens dediscussies bleek dat de optredende wethouder de heer P. Duiken niet de opheffing maar meer de omvorming van de BB te willen. punt van gecommitteerden dat Voim,. Futten voor landbouw, recreatie woongebied moet worden gereserv»»*? De commissie vindt, dat alvorens S beslissing wordt genomen over eenvw grating van de thans in uitvoer!»* de Maasvlakte met 800 ha (eerste fa?» tot 1980) nadere bestudering nodl* «i z|)n. Twee leden zijn van oordeel dat ook de positie van Voome-Pntten hl»» bij dient te worden betrokken. De gehele commissie is van meninc dat de verdere studie zal behoren t» worden geplaatst in het kader van eer nationaal zeehavenbeleid met deelti» ming van het overlegorgaan zodat ftiin" mond hierbij betrokken blijft ROTTERDAM Bij een uitslaan- de brand in de keuken vari café:- Mombasa, aan de Kapelstraat, is vrijdagavond voor ongeveer 25.000 gulden schade aangericht. De keuken met inventaris, het trappenhuis en een hoeveelheid diepvriesgoederen liep schade op. De brand waarvan de oorzaak oververhitting van een frituurpan was werd geblust met drie ho'ge- druk- en twee lagedrukstralen. In eerste instantie had onderbrana- meester J. Bos de leiding, later brandmeester A. Visser. Aanwen» waren de eenheden 422 en 322, de G 11, L4enA8. Subsidie B. cn W. stellen de rsvj voor het genootschap Nederland-lsraël een garantie te verlenen van i 35.000 voor htl tekort van de Israel week. Deze gebeurte nis die uit diverse culturele manifestaties bestaat wordt in de eerste weck van mei gehouden. Winkelsluiting De vakantieslulting voor de sigarenwinkels in 1968 kan worden bepaald op vierdaagse perioden, vallende ln de tijdvakken van 19 februari tot en met 21 maart en van 17 Juni tot en met 19 september, zo stellen B. cn W. de rsM voor. ik kan er ook niets aan doen. Vandaag weer metro. We heb ber» er nog steeds allemaal de smaak van te pakken. Och, het.is nog zo nieuw, nietwaar? En de stroom speciale publicaties houdt nog steeds aan, Tk heb er juist twee op mijn-tafel. Ik ga u er even wat van vertellen. Eerst een alleraar digst boek „Trammend naar de metro". Ondertitel „de historie van de tram in Rotterdam". Als u weet wie deze uitgave op zijn geweten heeft begrijpt u waar om ik zeg: Epht een boek voor „tramgekken". Het is namelijk'de Nederlandse Vereniging van Be langstellenden in het. Spoor- en Tramwegwezen, zeg maar gewoon NVBST. Een werk' voor liefhebbers we zullen er de komende dagen neg wel dieper op ingaan. Nu eerst even wat plukken, uit een ander speciaal drukwerk. Het metronummer van „Steden bouw", oor asn te bevelen voos degenen die verzot zijn,op feitenen platen vah het openbaar vervoer. Ik weet dat er onder <3 e lezers nog al wat van .die collectionneurs zijn. Van 't Hoen's periodieke Pers N.V., 's-Gravendijkwal 165b, Rotterdam, geeft het uit en het is een dik. ge val. Er staat veel .in wat wij tl. ook ai verteld hebben in ons speciaaline- tronummer. Populair-te'chrüsche be schrijvingen" van de metro en de vele voorzieningen, die er'.mee;sa- menhangen. Verder artikelen over metro's in .het buitenland, die. er ri lang rijn of die er zullen komen, l" Praag,;-bijv» (heeft ,mën plannen, Zürich"-; wórden voorbereidingen voor. een „U-bahn" getroffen. ;;i Leuk: om door te geven vind opsomming xvan. het aantal ■rhèti'??5 dat er al is. U ziet daaruit dat. Rot- terdamlangnietf de eerste is 'x wisten- -we overigens al. Ikfnoemi Parijs. Madrid, Berlijn, Hamburg, München, "Wenen. Montreal, (Toron to, Barcelona,; Glasgow, ".luwden, AtHene, Milaan, Rome; Tokio;: Os* ka, Oslo, Lissabon, Stockholm Istanboèl,' Moskou, Boston,Ne*' York, Boedapest, Chicago,ben)® grad, Cleveland, Philadelphia, KW 'Bakoe,; iTiflis; 'Buenos- Aires, Na; goya. Voor het merendeel geen klem® stadjes Verhoudingsgewijs, nwg Rotterdam er dan ook zijn. gezien tegenover het bevolkingsaantal van de meeste der genoemde sleden. Nog meer namen: Frankfort, Char- kof, San Francisco en Mexico zi® bezig met soortgelijke vervoerssy stemen. Brussel, Stuttgart, Keulen en Hannover hebben z.g. P(?" metro's, tramlijnen, die uiteindelu» in metro's kunnen worden veran derd. En dan wordt „in een ontelbaar aantal steden", zo zegt „Stede- bouw" een metrolijn overwogen. Wat Europa betreft: Amsterdam. Belgrado, Düsseldorf, Helsinki, Ko penhagen, Lyon, Marseille, Neuren berg, Turijn, Venetië, Warschau en Zürich. Tot slot: Washington heeft een- niet voor iedereen toegankelyim ondergrondse. Tussen het Wiw Huis en het Capitool is een tuiuw' ten behoeve van regeringsfunctio narissen. Een soort metrotreintj6 zorgt voor het vervoer. Boven gronds heeft de hoofdstad var, oe V.S. alleen maar bussen. Maar zijn plannen om een net van 40 sm aan te leggen. In 1972 de eerste io- Rotterdam is dus Washington eigen lijk voor

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 2