ap muzie eest electronische orgels AGENDA Winkelier hoorde gestommel mm rrm sleurt kind ongeveer 10 meter mee I mm. Turkse gastarbeiders lezen uit de bijbel Musis Sacrum tot laatste m Friezen vierden bijeenkomst Automatenkrakers achter slot Interessante van drSn F„ Smit VOETGANGERS AANGEREDEN Jongeren voeren actie voor school in Saigon Wethouder opent Jeugdhaven n ke stand Voorleesdiensten op zondag Hoofdstad Operette vermaakte met nieuwe Wiener Blïit Excelsior won in ODO-toernooi Cl ubkaiii pioeiischap nadert slotfase HOOGSTE PUIST DVO-GEBOUW BEREIKT Statenvertaling Vandaag dageli jks Populair genre Een speciale actie van Rotterdams grootste woninginrichting: DeKlerk houdt open huis voor woon- nieuwsgierigen die willen weten hoeveel woonplezier zij. kunnen bemachtigen voor hoe weinig geld. Ill COLOGNE MSS^gg Valentijndag dag der kleine attenties- overal - voor iedereen. Waarom? Gewoon zo maar, de gelegenheid van het jaar om eens iets terug te doen. KLEUTER AANGEREDEN DE ROTTERDAMMER Pagina 3 MAANDAG 12 FEBRUARI 1968 VLAARDINGEN Friezen, uit Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek. van Holland en in verscheidene plaatsen in het Westland waren vrij dagavond in de Stadsgehoorzaal te Vlaardingen bijeen. De eigen toneel club van de Friese vereniging Lyts Bigjin te Vlaardingen, bracht op zeer redelijke wijze het toneelstuk „Odys seus jn lependal" van Dimitri Fren- ket Frank. Uiteraard werd dit stuk gespeeld in de-Friese vertaling met als titel: „O- dysseus yn Bjirmerhaven". Voor de Friezen allemaal goed te verstaan, maar de gasten uit toneelkringen, die ook aanwezig waren, moesten zich wat behelpen om het geheel goed te kunnen volgen. Ue avond werd bijgewoond door wethouder G. Walstra, afgevaardig den van de N.A.T.U. en de jury van de Combinatie van Vlaardingse Personeelsverenigingen. Het decor was van de heer G. Plantinga, voor zitter van Lyts Bigjiri. Al verscheidene jaren komen de Friezen uit de omgeving in de Stadsgehoorzaal bijeen, steeds met als hoogtepunt de opvoering van een toneelstuk. Het ligt nu in de bedoe ling van Lyts Bigjin daarin wat vari atie aan te brengen. De gedachten gaan daarbij uit naar een Friese kerkdienst, te houden in Vlaardingen. Ook wordt overwogen een Friese zangavond te houden, of een koor te laten optreden in een kerkelijke bijeenkomst. Men hoeft reeds contact met een koor in Rotter dam-Zuid waarvan de dirigent van Friese afkomst is. SCHIEDAM Twee Vlaardingers, de achttienjarige C. A. en de 21-jari- ge R, van O. zijn naar het Huis van bewaring in Rotterdam overgebracht. Zij werden betrapt bij het kraken van automaten. Ook' in Schiedam hadden ze in december van Het vorig jaar een aantal automaten gekraakt. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ter gelegenheid van. het dertigjarig bestaan gaf het 'Schiedamse Politie Mu ziekgezelschap vrijdagavond in Musis Sacrum een feestavond. De grote zaal en het balcon wa ren tot de laatste plaats bezet. De voorzitter, hoofdinspecteur J. van der Ban, verwelkomde de èrc- erevoorzitter (speciaal uit Haarlem voor deze gelegenheid overgekomen), kantonrechter mr. W. E. van Vloten, gemeentesecretaris mr. M. J. Blok en de heer P. van Vollenhoven. Allen waren vergezeld van hun echtgeno ten. Het concert onder leiding van de heer M. Brilleman, open-de met de In onze nieuwe afdeling voor electronische orgels demonstreren wij U gaarne de nieuwste modellen van EMINENT, SOUNA, PARIE, PHILIPS, SAFIRA, e.a. 18 52 RIJKEN z dé LANGE KORTE LIJNBAAN 28. ROTTERDAM, TEL. 010-119400 ■fc- Wij ruilen Uw oude piano of orgel aantrekkelijk in VLAARDINGEN'Met de nieuwe versie van Wiener Blut heeft de Hoofdstad Operette zaterdagavond in de Stadsgehoorzaal ongeveer 350 le den van de personeelsvereniging Cin cinnati weten te vermaken. De muziek van Johann Strauss was in handen van het Hoofdstad Operet te Orkest dat onder leiding stond van John Kapper. De rollen werden ver tolkt door Antoni Wink, Frits Silber- bauer, Ava Lindqvist, Lizzi Schöfcfrnann, Rudolf Vigler, Claire dairy en Franz Stanner. De personeelsvereniging besluit het seizoen op zaterdag 6 april in de Stadsgehoorzaal. Dan komt Lia Dora- na met de première van haar cabaret Tour-de-Chant. MAASSLUIS/MAASLAND In de sporthal Olympia kon zaterdag het door de Maaslandse korfbalvere niging ODO georganiseerde mi- de veldcompetities moesten worden afgelast. TOP (Rotterdam), Excelsior (Delft), en ODO (Maasland) speelden eik met drie teams totaal negen •wedstrijden. Excelsior werd winnaar met elf wedstrijdpunten. TOP verza melde er vier en ODO drie. De toneelgroep van ODO studeert momenteel het blijspel „Zeg jij het maar, Annemarie" in. Het wordt vrijdag 23 en zaterdag 24 februari onder regie van de heer J. H. Kroes opgevoerd in Het Trefpunt in Maasland. De kaartverkoop is in i handen van de leden en van de plaatselijke sigarenwinkeliers. Her opvoeringen in omliggende gemeen ten zijn al vastgesteld of in bespre king. Arcade: SplerLngshoeklyceum. toneeluit voering, 20: Bond van Verzamelaars, ruil beurs, 19.20 „EN MORGEN, Arcade: SplerlnBshoeWyceum, toneeluit voering, 20; E.H.B.O., cursus. 20. Chr. Soc. Belangen: „Onze Wgning V<irene1rlnC;erS „Gnino". neijoarsvlsite, voordrachton en bal, 20 Magnails Delkerk: NCVB - Meuwland, bijeenkomst. 20 Bijkantoor „De Rotterdammer": Mevr. J. van Gog Dr. Zamenhofstraat 139a. tel. 152400 (oor klachten bezorging). .Alarmnummer brandweer: 2S9123. Alarmnummer politie: 264660. Apotheek: 't Gouden Hert, St. JLÏdul- nastraat S3, tel. 263364. CG en GD: tel. 269290. SCHIEDAM Zatennorgen om vier uur hoorde de winkelier O. in de Oude Maasstraat gestommel-in zijn woning. Toen hij ging kijken, zag hij juist twee mannen de vlucht nemen. De onmiddellijk gewaarschuwde politie arresteerde een 24-jarige en een 27-jarige Schiedammer. Als ver dacht van poging tot inbraak vertoeven zij nu op het politiebureau aan de Lange Nieuwstraat. Een van-de mannen had een alarmpistooltje bij zich. mars Castell Coch van Powell, arr. de Rooij, gevoigd door de eerste Rhapsody on Negro Spirituals van Ball, arr. Van Kammen, waarbij de sfeer der spirituals goed tot uiting kwam. Marching Trumpets (zes trompet ten) was een nummer vol elan, ter wijl de daarop volgende driedelige Inventionen van Karei van Dijck met Andante espressivo, allegro vivace (fuga) en allegro een climax van mu zikale expressie demonstreerden- De van ouds bekende Marche mili taire no. I van Fr. Schubert, arr, C. M. Mellema bleek nog steeds, popu lair te zijn en de vierdelige'American Folk Suite van Harold L. Walters gaf een schilderachtig klankbeeld van echt-Amerikaanse volksliederen. Somewhere my love (Le chanson de Lara) uit de bekende film „Dr. Zjivago" van Jarra-Bourbon -was een fijnzinnige vertolking van roman tische gevoelsmuziek. Tot slot wer den 'met medewerking van de marstamboers onder leiding van de heer G! J. Friederichs een zestal marseii uitgevoerd. Het concert werd voortreffelijk uil- gevoerd. Het -muziekgezelschap kreeg dan oök een.warm applaus. De toneelgroep van de Rotterdamse politie-personeelsvereniging Polima bracht ha de pauze voor het voetlicht „Als de klok drie heeft geslagen", klucht in één bedrijf door H. van der Veer, regie G. Meijer. Het Rotterdamse tienerkoor „De Rijweg Tieners" onder leiding van de heer A. van der Heijde. met pianobe- gasten: burgemeester H, Roelfsema, commissaris van politic C. van der Haagen, oud-commissaris K. Rijpma, geleiding van de heer J.G. van.Irsen, zong tot-slot een zevental liederen. Na afloop was er een geanimeerd bal met medewerking van het dans en amusementsorkest „Metro-Com'o" onder, leiding van W. J. Th. Boen ders. Tevens werd er een tombola met fraaie prijzen gehouden. fF&f* 'n Voorbeeld: Deze modern-strakke slaapkamer in het mooiste wit-Iaqué: ivoorwit-laqué. Magnifiek van ontwerp, uiterst degelijk van uitvoering, niettemin zó bescheiden geprijsd dat onze actie Open huis met recht een "prijzenswaardige" actie kan worden genoemd: twee persoonsbed (of lits-jumeaux), twee nachtkastjes plus toilettafel. "7 "7 EL 3 deurs-linnenkast - alleen bij De Klerk Ook te leveren met 4 deurs-linnenkast voor 65.- extra. SCHIEDAM „Zie Ik maak alle dingen nieuw". (Openb. 21:5). Deze tekst was de leidraad van de inlei ding. die pastoor drs. F. Smit van de Oud Katholieke Kerk zondagavond in de benedenzaal van dc Opstan- dingskerk hield. De pastoor gaf zijn visie over het hema van- de vierde conferentie van de Wereldraad van Kerken in Uppsa la (Zweden), waar men zich met de zelfde tekst gaat bezig houden. „Wat betekenen deze woorden in de huidi ge wereld?"- vroeg pastoor Smit Hierbij kwam de eenheid van de nog steeds verdeelde, kerken aan de orde. Het onderwerp met zijn vele facet ten werd uiteindelijk beheerst door de vraag: „Hoe kan men n ge meenschappelijk leven vinden, zon der dat men de verschillende vormen en gebruiken behoeft te uniforme ren." WEESVUEHIIH mm SCHIEDAM Nu de voorronden van de strijd om- het clubkampi oenschap van de Damclub Schiedam achter de 'rug zijn, nadert langzaam de slotfase'. Na de afvalronde zijn nog zevenspelers overgebleven, die in een halve competitie gaan uitma ken. - wie de - clubkampioen 1968 wórdt Dat zijn' de heren C. den Boer. M. van Erkelj W. C. Heuvelman, C. Kor- pel. Ai,.van Otterloo, D, v, d. Spek en L. Vrijland". De eerste wedstrijden hadden de volgende resultaten: L. Vrijland C. den Boer 2—0, M. v. Erkel D. v. d. Spek 1—T en C. Korpel W. C. Heuvelman 02. A. van Otterloo was vrij. In het -jongste orgaan van de Dam club Schiedam blijkt, dat de dam- kampioen. van Schiedam in 1967 de heer W. C. Heuvelman was In de vier; (jaren daarvoor was het de heer J. C, Onink, I die de damtitel op zijn naam bracht De heer Onink verover de déze titel in'totaal negen maal. 4711 echte eau de cologne f.2,50 T5! (Van- ëeh onzer verslaggevers) SCHIEDAM Dc vierjarige Mar- garëfba Voosen uit de Strijensestraat is zaterdagmiddag ongeveer tien me ter meegesleurddoor een minitruck. De oorzaak is nog niet duidelijk, maar; vermoedelijk hêeft het kind achterop'de opstaande rand van de truck "was dé 51-jarige oliöhandelalr deze;, ging 'rijden. Bestuurder van de truck' wa sde 51-jarige oliehandelaar M. 'van der V. Het kind is met schaafwonden aan het gelaat en buikklachten in de Dr. Nolctstichting opgenomen, Op het Stationsplein reed zater dagmiddag de'- zestienjarige leer ling-stoffeerder' P. »W, met zijn brom fiets de' evenoude'winkeljuffrouw J. Si, omv.ér.' dlé, op. een zebra het plein overstak. Het meisje werd met hoofdwonden naar het Gemeentezie kenhuis gebracht. Door onbekende oorzaak viel vrij dag :de 69-jarige. W. A. Vijfvinkel van de Parallelweg met zijn fiets in de Prof. Kamerlingh Onneszlaan. Hij moest met een hoofdwond en een hersenschudding in de Dr. No- letstichting worden opgenomen. De vierjarige Anja van der Vlies werd vrijdag bij het oversteken van de Koemarkt gegrepen door een personenauto, bestuurd door de 41-jarige mevrouw. H. J.-P. Het kind kwam met de schrik vrij. VLAARDINGEN In het voiksge- bouw aan" dc Schiedamseweg, startte de Klap Mirwan.a een actie, om een deel bijeen te brengen van ƒ15.000, nodig om een opleidingsschool voor sociale werkers en werksters in Sai gon, te steunen. De heer P. Oussoren, medewerker van de afdeling diaconale raad van de Stichting Oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen, stelde onder meer de moeilijkheden aan de orde waarmee het opleidingsinstituut te kampen heeft. De school, die in au gustus 1965 tot stand kwam, is door Mirwana „geadopteerd". De boed dhistische monnik Thich Nhat Hanh, die in ballingschap leeft, is hoofd. De heer Oussoren zei, dat Thich Nhat Hanh bekendheid geniet van wege zijn strikt neutrale houding, hoewel hij voor Saigon doorgaat als een communist en voor Peking en Hanoi iemand is, die zich heeft ver kocht aan het Witte Huis. Het is de bedoeling van Klub Mir wana een collecte te organiseren, ter wijl het bestuur nog andere plannen in studie heeft. Medewerking is ook toegezegd door de Vlaardingse Her vormde Jeugdraad. De actie zal tot zondag 5 mei (bevrijdingsdag) duren. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De feestelijke hero pening van het geheel gerestaureerde CJV-gebouw „Jeugdhaven" aan de Lange Haven 12 zai vrijdagavond 1$ februari om half acht geschieden. Wethouder mejuffrouw G. D. de Graaff verricht waarschijnlijk de of ficiële opening. De LJV-ers beschikken thans over het gehele gebouw en kunnen naast een gezellig samenzijn in de socië teitsruimte beneden, ook biljarten, naar de televisie kijken en daarbij ook een rustig gesprek met elkaar voeren. VLAARDINGEN Voor het Comit tot handhaving van de Stalenverte- ling Schiedam Vlaardingen spreekt morgenavond, dinsdag, in het Rode Kruis gebouw, Emmastraat 38, ds. E Venema, chr, geref. predikant te Zwijndrecht. Aanvang 20 uur. SCHIEDAM In het kader van de toneelwedstrijd 1967-1968 van de Schiedamse Gemeenschap geeft de toneelvereniging „Brederode" don derdagavond een uitvoering van het blijspel in drie bedrijven van Garson Kanin „Niet van gisteren" in Musis Sacrum. Aanvang 20 uur. SCHIEDAM Geboren: Jeroen D. r.v. J van Vreedendaal en M van Etjk; Erte M, z.v. Hit Coster en R D Overweet; Mlcha S. z.v. G J L Houdtjk en M Al Was; Maria H, d.v. A Schefrer en M A van Wijngaar den: Ilse A M. d.v. E Kltjn en E L van Jole: Willem P c, z.v. B C Schuil en u Maters. Overleden: W Zuidema, 53; M A Jong bloed. 67. echtgenote van P J zoutendijk; A Dijkshoorn, 59; H M van Gerwen, 73; G. Kram, 56, echtgenote van A Boomert. VLAARDINGEN In de Pieter Karei Drossaartstraat stak vrijdag middag de driejarige T. van Vliet de rijweg over zonder op het verkeer te letten. Een personenauto kon een aanrijding niet vermijdgp. Het jonge tje moest met buikklachten in het Holyziekenhuis worden opgenomen. ROTTERDAM/DEN HAAG/UTRECHT COMPLETE WONINGINRICHTING VL1SSINGÈM/HOORM/DE LIER BINNENWEG, BEIJERLANDSEIAAN T/LAARDINGEN Zaterdag- middag: bereikte het clubge bouw van - de voetbalvereniging DVO '32 zijn hoogste punt. Voor de leden-bouwers .een goede ge legenheidom op het Zuidbuurt- complex dèvlag te hijsij. In januari kon men reeds beginnen met de opbouw van de kleedge legenheidwaarvan staalcon structie en 'dak inmiddels zijn aangebracht. Zaterdag hebben de bouwers dé staalconstructie van de recreatiezaal geplaatst, waarmee het hoogste punt is be reikt. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In gebouw „De Halte" aan de Callenburgstraat is zondagmiddag een bijbellezing voor Turken van start gegaan. Het Is de bedoeling deze bijeenkomsten elke zondagmiddag te houden. Het initia tief is van de heer G. Don, die bij het verspreiden van lectuur metdeze buitenlandse gastarbeiders in contact kwam. Hij wilde ook hen het Evangelie brengen, maar zag zich gesteld voor de taalbarrière. Omdat de Turken daarmee ook moeilijkheden hebben zag hij juist hierin grote mogelijkhe den. „Wanneer wij uit de Neder landse vertaling voorlezen en zij vol gen de tekst in de Turkse bijbel, dan is de cirkel gesloten", zo redeneerde hij. Aan zijn uitnodiging voor de eerste oijeenkomst gaven zo'n twintig Tur ken (mondeling) gehoor. Zondagmid dag kwamen ertwee opdagen, maar na een bezoek aan het pension in de Hoflaan volgden nog acht anderen, die met enige drempelvrees te kam pen hadden. De heer Don heette hen, een half uur later dan de bedoeling was, har telijk welkom. De Turk E. Ozbek, die het Nederlands zeer goed beheerst, trad als tolk op. De heer Don zette nog eens de bedoeling van de samen komsten uiteen en hoopte, dat de Turken ook een volgende keer zou den komen met nog .meer landgeno ten. „Wij treden u tegemoet als me debroeders", zei hij. De heer M. Kwakkelstein, die ,de leiding van deze bijbellezing op zie» heeft genomen, sprak een inleidend woord. Hij zei dat hij zou lezen uit Lucas 18 vers 9. „Dit bijbelgedeelte leert ons hoe te leven voor God de Schepper, voor wie wij allemaal ge lijk zijn. De Turken, van wie sommigen sl een paar woorden Nederlands sprëj ken, slaagden erin het bijbelverhaat op de voet te volgen. Daarna was b» gelegenheid tot het stéllen van VI>' gen. Een Turk vatte de tekst bonBiï samen, waaruit bleek dat hij dn bij belwoord goed had begrepen, 1 s-°- zong mevrouw Brouwer enkele ren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 2