Onwezenlijk Kinderziekten-drama in zakformaat Metro - vanmorgen verstoord Van Mierlo ziet in CDU gevaar pol. vernieuwing musiceren van Smetana Quartet flRGHDlM Artistieke visies op Optreden als één grote gemeente metro s Rijnmond wil RET omzetten Oriëntatie op Rotterdam te eenzijdig Dt ïiOÜmituumer DEKLERK&ZN Kleine oorzaak had heel grote gevolgen JLen soort monster-KVP Stnbbenkammer mogelijk deze week gelicht Geref. diaconie opgelicht: 10 maanden cel Vertrouwen in Rij nmondraad ernstig geschaad Bemanning Kón. Juliana kreeg weer beloning Consumentenbond wenst koopavond voor Rotterdam Kritisch bekeken ROTTERDAM Dat de gloednieuwe Rotterdamse metro het zonder kinderziekten kan doen is natuurlijk te mooi om waar te zijn. Tot nu toe betreffen die kinderziekten slechts kleinigheden, maar zo'n kleinigheid heeft vanmorgen aanleiding gegeven tot een drama in zakformaat. Aanloop Uitbreiding Maasvlakte Extra Brandiveer over Shell-ramp t:h. Goed tapijt (van De Klerk) is niet duur! Tapijt van beste kwaliteit tegen een scherpe prijs, met volledige garantie, dat biedt De Klerk met een aanbieding van 100% Enkalon tapijt op volle king-size kamerbreedte van 380 cm. in 7 kleuren. Nu per strekkende QQ 50 meter, compleet gelegd voor COÖRDINATIE INTEGRATIE Het was ook een vreemde situatie. Wel een zaak als Moulijn en géén Metro. Gelukkig zag ook de gemeente dat in. D£ ROTTERDAMMEF Pagina 3 - DINSDAG 13 FEBRUARI 1968 ■t/OOR wat betreft Re opvattingen over V Je organisatie van het openbare ver- oer in bel Rijnmondgebied zijn de in seinen van de Rotterdamse gemeentcbe- Imarderen in lijnrechte tegenstelling met ie inzichten van het bestuur van Rijn- '"g'Jje instanties willen naar eenheid en samenwerking. Maar de rigoureuze manier waarop het gehele openbare vervoer vol- sens dc Rijnmond-vervoersnola op Rijn mond-P0"^ ,iicnt tK wor,Ien opgetrokken, liet Rotterdamse gemeentelwstmir al te forlig- Wethouder Jettinghoff sprak in dit 1 zelfs over een „onwezenlijke verband zaak". Een hoogst interessant fa- eet ir. deze ma- ,erje vormen <je particuliere milokusoiider- jiemingen, die reeds jaar en dag zeker niet onder succes in bet Rijnmondgebied opereren. Run bestaan is gebaseerd op het maken van bedrijfswinsten uit liet feit, dat deze ondernemingen een bloeiend bestaan lieb- jien valt op te maken, dat die bedrijfs winst een feit is. Daartegenover is eén Rijnmond vervoers bedrijf gebaseerd op exploitatie waarin voor verliezen ruimte is. In een tijd, dat rijk, gemeente, provincie en ook Rijn mond voor exliorliitante uitgaven staan is |,vt opzetten vau een verliesgevend be drijf moeilijk te verleren. Een ander interessant facet aan deze kwestie is, dat deze particuliere autobus- ondernemingen in Rijnmond geheel of ge deeltelijk in handen zijn van de Neder landse Spoorwegen. Er zijn tussen de gemeente Rotterdam en dc Nederlandse Spoorwegen reeds eni ge tijd besprekingen gaande over het openbare vervoer rond Rotterdam. De sfeer in die besprekingen is beslist niet negatief. Rotterdam gevoelt er niets voor Hijri- mond-roet in dit spoorwegengereebt toe gediend te krijgen. Y vetrein- met een vaartje de tunnel in dook om de dienst over te nemen. Het stelde allemaal niet eens zo veel voor, maar de gevolgen waren vanzelfsprekend desastreus voor de dienstregeling. Dé eigenlijke verstoring duurde van vijf minuten over acht tot vier minuten later.' Maar zij gebeurde juist op het voornaamste knooppunt van de metrolijn. Met het gevolg dat de hele dienst van Centraal Station tot Zuidplein stil lag. Bij het begin van het spitsuur ge raakte een treinstel gestoord. Het ging leeg uit het Centraal Station naar het emplacement aan de Paral lelweg, maar toen omstreeks een uur of acht het op de zuidelijke oever van de Nieuwe Maas de tunnelbuis uit kwam en naar het emplacement wil de afbuigen, stond het inrijsein van het emplacement op rood. En de trein stond... juist op een stroomloos stuk je. Met dc automatische beveiliging is zo'n rood sein onverbiddelijk, dc bestuurder had geen gelegenheid door te glijden naar de stroomrail, maar bleef met trein cn al als een blok staan. Nu is dat niet erg, want de me tro-trein stond op de helling uit de tunnel en toen het sein weer vrij kwam kon de bestuurder de zaak achteruit de tunnel in „laten zakken" tot de stroomrail weer „pakte", om daarna via een aanloop het emplace ment op te rijden, waarna de reser- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De vorming van ten CDU in Nederland, een samen gaan van KVP, ARP en CHU, is een van de meest reële gevaren die onze politieke vernieuwing bedreigen, dit ze! maandagavond ntr, H. van Mierlo, fractievoorzitter van D'66 in de Tweede Kamer tijdens een druk be zochte openbare bijeenkomst van de ze partij in het Groothandelsgebouw. De sleutel voor het zijns Inziens noodzakelijke ontploffingsproces van ons partijsysteem ligt in handen van de Christen-radicalen, nu is het al leen de vraag of ze zo radicaal zijn als ze zich hebben aangekondigd. Dat laatste betwijfelde de heer Van Mier lo, vooral gezien het laatste congres van de Christen-radicalen, dat hij als een ordinaire flop beschouwde. Een eventueel toekomstige CDU zag de fractie-voorzitter als een soort monster-KVP die de nieuwe scheidslijnen in de tegenwoordige po litiek alleen maar zou vervagen, er zouden dan namelijk veel anti's ontstaan, terwijl er in geloofszaken jukt niets anti valt te zijn. Hij noem de als voorbeeld de CDU in Duitsland en CVP in België die hij een summum van onduidelijkheid noemde. Op een vraag over de huidige poli tieke situatie antwoordde de heer Van Mierlo dat wanneer de christen-radicalen niet uittreden er ook geen sprake van een stembusak koord tussen D'66 en PvdA zal kun nen zijn. D'66 'zal zich dan niet kun nen permitteren een stuk identiteit prijs te geven, We zuilen dan op lan- ge termijn moeten opereren en een volgende verkiezing afwachten, aldus de heer Van Mierlo. De trein, die om kwart over acht van thet Zuidplein vertrok was over vol, mopperende mensen, die veel te lang naar hun, zin. hebben moeten wachten. In het station Maashaven kon er niemand meer bij.' Omdat dé dienstregeling in de knoop zat moest met een sukkeigangetje worden gere den om niet te dicht op de voorgan ger te komen. IN een metro-trein die van morgen om een uur oftien in het Centraal Station aan kwam vond men twee heel een zame huilende kinderen zitten een jongen en een meisje van acht of negen jaar. De politie, die een helpende hand kwam bieden, kreeg te ho ren, dat zij onder weg naar school op het Zuidplein maar eens een kijkje waren gaan nemen in. dat' fascinerende metro-bedrijf. Hoe zij door de controle zijn gekomen zal waarschijnlijk nooit bekend worden. In ieder geval zij beiden gaan rijden met de metro en in het Centraal Station wisten zij het niet meer. De politie heeft allebei getroost en ze zo gauw mogelijk naar hun school gebracht. In de tunnel, diep onder de Nieuwe Maas zei een grappenmaker: „Nou moet-iè een aanloop nemen, anders komen we die tunnel nooit meer uit!" Toen eindelijk het station Leuve- haven was bereikt, bleek de trein zo vol te zijn, dat niet alle uitstappers er bijtijds uit konden komen. Een aantal passagiers werd „ontvoerd" naar verderop gelegen stations. De tijdsduur van de rit was ver dubbeld tot een minuut of twintig... IIoc gering de oorzaken zijn, die tot dergelijke gevolgen leiden blijkt uit het feit, dat zowel de ongelukkige trein van vanmorgen als dc beide treinen die in het weekend storingen hadden, allang weer in vol bedrijf zijn. ROTTERDAM Als het weer meewerkt bestaat de kans dat het Hamburgse bergingsbedrijf Ulrich - Harms deze week de enige mi.jlenbui- ten de Nieuwe Waterweg liggende Ooséduitse vrachtvaarder Stubben- kammer zal lichten. De voorbereidende werkzaamheden daartoe zijn gereed. De Magnus-bok ken moeten echter elke avond naar binnen vanwegde de te sterke zee- gang. Als ze één nacht buiten Kunnen blijven, kunnen ze het schip in po stroppen houden en dan de vcigénde dag binnenbrengen. De zaterdag van de Zuidarpier ge haalde Noorse kustvaarder Advance, die ter hoogte vanEUROPCOR CAAN DE GROND IS GEZET, ZAL DEZE WEEK NOG NAAR HET Ha venbedrijf Vlaardingen-Oost worden gebradht voor een onderzoek in het dok. EEN LAURENS PRODUKT ROTTERDAM De dertig-jarige kok W. v. d. L. is vanmorgen veroor deeld tot tien maanden gevangenis straf met aftrek waarvan drie voor waardelijk voor een proeftijd van drie jaar en toezicht. De kok had verschillende malen onder valse voorwendsels van de dia conie .van de Gereformeerde kerk kleine geldbedragen ontvangen. De officier had twaalf maanden cel gee- ist. V. d. L. die reeds'eerder voor op lichting veroordeeld was, gaf voor een lidmaat van de Haagse gerefor meerde kerk te zijn. Hij vertelde verder dat hij geen ziekteuitkering ontving na zijn ongeluk in de Botlek en dat hij dringend om geld verlegen zat. De kleine bedragen beloofde hij 20 snel mogelijk terug te.betalen. Een rapport noemde de rnan werkschuw en kinderlijk van aard. COUDSESINOa 221-HOTTERD AM-TEU116673-123062 ROCKANJE Burgemeester jhr. J. Alberds van Ekenstein, heeft in de ge meenteraadsvergadering van gister avond een beroep gedaan op de rege ring om de demarcatielijn te handha ven, hetgeen betekent geen uitbreiding van de Maasvlakte in zuidelijke rich ting. De burgemeester deed dit beroep over de hoofden heen van de leden van het dagelijks bestuur van Rijnmond en van het gemeentebestuur van Rotterdam. „Ik betreur in deze ten zeerste", aldus de burgemeester, „de houding van het dagelijks bestuur van Rijnmondraad, dat heeft verklaard de uitbreiding van de Maasvlakte In zuidelijke richting verantwoord te achten. Ons vertrou wen in het dagelijks bestuur van Rijn mondraad is hierdoor erg aangetast. Ik ben ervan overtuigd dat het nageslacht het ons eeuwig kwalijk zou nemen wan neer dit .gebied opgeofferd zou wor den aan haven of industrie". ROTTERDAM Het Smetana Quar tet, maandagavond de gast van de Kamermuziekvereniging op een druk bozocht concert in de Kleine Doelen zaal, had het zwaartepunt van zijn boeiend programma gelegd op het Tweede Kwartet van Leos Janacek, dat was gevat in het Lerchenkwartet van Haydn en in het onder de titel ,,Aus meinem Leben" bekende Eerste Kwartel van de naamgever van dit uit iaatste klonk een ovationeel applaus, met een toegift als gevolg. Wil men het opus van Janécek, dat •Je verklarende titel „Intime Briefe" draagt,karakteriseren, dan zou men dat kunnen doen aan de hand van een vergelijking met de schilderijen van Jeroen Bosch. Dezelfde hevigheid in uitdrukking, het werken met bizarre effecten, het plaatsen van allerlei, nier muzikale, detailpartijen in samenhang met een groter geheel,kortom, ot- schoon er eeuwen tussen beide schep pingsprocessen liggen, is er samen hang, ook hierin, dat er in elk deel duidelijk herkenbare centrale thema's rijn, terwijl Janacek daarbij dan .wel bewust het palet der mogelijkheden van het strijkkwartet heeft verrijkt. Deze intieme brieven" zijn geen con ventioneel gebabbel, het zijn aangrij pende muzikale bekentenissen, en als zodanig werden zij door deze vier ar tiesten, die zonder lessenaar musiceren en zelter hiér een memotechnische prestatie leverden, in een bewonderens waardige eenheid vertolkt. Het kwartet van Haydn werd opge- ROTTERDAM „De Brandweer" maandblad van de Nederlandse Vereniging van Brandweercomman danten .is verschenen mét een ex tra-nummer, dat geheel gewijd is aan de brand op de Shell-raffinaderij van 20 januari. In. enkele hoofdstukken komen vele facetten die aan de brand zelf en aan de bestrijding ervan zitten aan de orde. Goed gedocumenteerd en bon dig beschreven komen o.a. ter sprake de paraatheid, de rapporten van brandweer, politie en GG en GD, me ningen van Shell-functionarissen, de samenwerking tussen de diverse brandweren, een uiteenzetting van hoofdman ir.. L. v. d. Tas en het onderwerp „Bouw veilig en wapen u tegen calamiteiten" van ir. R. Dijkshoorn, direkteur van de Rotter damse brandweer. Alle hoofdstukken zijn voorzien van vele, uitstekende foto's. diend in een tot in alle finesses gesle pen perfectie. Het fugato, dat Haydn in de Finale even uit de mouw schudde, werd even sierlijk als gespierd ge speeld. Dat ,,Aus meinem Leben" van de echte 19de-eeuwse Prager Smetana door zijn stadgenoten uit deze eeuw in ven zeer geïnsprireerde verklanking tot leven zou worden gebracht, weid al duidelijk bij de gepassioneerde inzet van het hoofdthema van de altist Mi lan Skampa. Alle beloften werd vervuld, door de primarius Jiri Novak, die alle canti lenes in bloei wist te zetten, door de cellist Antonin Kohout,wiens soli in het Largo sostenuto opvielen, terwijl de tweede violist Lubomir Kostecky- de sterkebindende man was, die overi gens in Janaceks opus vaak de karakte ristieke accénten voortreffelijk had ge plaatst. Ad. Int. HOEK VAN HOLLAND De be manning van de reddingboot Konin gin Juliana heeft voor de tweede achtereenvolgende maal ces gelde lijke beloning ontvangen voor cc moeilijkste redding in één jaar. liel geld komt van het „Derde Robin Fonds". De bemanning kreeg de beloning voor het afhalen van een zieke, ma troos van het lichtschip Goavee' tij dens eer. zeer zware storm. In 1966 kree.g de Koningin Juliana de beloning veer de redding van de. bemanning van de Resncva. Wie een ritje met de Metro wil maken, met geen ander doel dan Rot terdams „ondergrondse" eens te ver kennen, kan daaraan een artistieke attractie koppelen. In dc „Paalzaal" vlakbij het Zuidplein-station geven zeven Rotterdamse kunstenaars hun kijk op metro's in het buitenland. Tot de dominerende stukken be hoort „S. Bahn - Oost-Berlijn", een mooi tor.ig schilderij van Ch. J. Kemper. Ook zijn „Ingang Under ground Hyde Park Corner" boeit door kleurtoepassing en sfeerwer king. Van Henk de Vos die in het Beursstation een grote wand heeft vervaardigd is op de expositie slechts éér. tekening aanwezig, nl. van de Parijse metro, maar dat is jammer genoeg een zwak werkstukje. De mi nimale bijdrage van Bouke IJlstra (ook een „wandyersierder'j is niet meer dan een krachtloze krabbel. Van aanzienlijk meer visie en beel dend vermogen getuigt de bekwaam uitgevoerde aquarel „Metrohekken Parijs" van J. Goedhart. M. Kemper toont hier twee forse aquarellen van de metro in West-Berlijn en die van Londen. Op vallend is zijn raffinement in de ef- fectwerking die hij met kleuren weet te bereiken. Voor een colorist zijn de kleurwanden in „Farring'don Station" juweeltjes. .Van Blooijs; is eveneens met een-ygrdienstelijk igedaan aqua rel vertegenwoordigd. Ed. van Zanden heeft de grootste inzending op déze expositie: maar liefst elf litho's, een gouache eri acht tekeningen. De werkstukken van de bekende graficus zijn nogal ongelijk van kwaliteit. Men had uit zijn „Me- tro-oeuvre" een aanzienlijk even wichtiger ensemble kunnen sa menstellen. Een voordeel van de willekeurige keus is misschien, dat de tentoonstel lingsbezoeker de artistieke niveau verschillen zelf opmerkt en dan ont dekt in welke bladen Ed. van Zanden op z'n sterkst is. De attractieve tentoonstelling heeft een kleir.e afdeling die vooral postze gelverzamelaars zal interesseren. Daar zijn nl. metrozegels, -envelop pen en ander „ondergronds" materi aal, voornamelijk uit Rusland en Hongarije uitgestald. Tot 4 maart in de „Paalzaal" op het Zuidplein te zien. COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG, BEIJEfiUNDSELAAN FOTTEROAM/DEN HAAG/UTRECHT/VLISSINGEN/HOORN/OE LIER ROTTERDAM Als doelstel ling van Rijnmond ten aanzien van het openbare vervoer ziet het dagelijks bestuur, zoals blijkt uit de Rijnmond-vervoersnota, die woensdag in de openbare vergadering van de Rijnmond- raad aan de orde komt, het tot stand brengen van een zo doel matig mógelijke regeling van dat vervoer in het gehele gebied, steunend op een flexibel ver- keers- en vervoersplan en dus zo goed mogelijk beantwoordend aan de behoéfte. Op grond daarvan heeft de Rijn mondraad reeds eerder besloten de minister van verkeer en waterstaat te verzoeken te bevorderen dat het Rijnmondgebied wordt beschouwd als één gemeente voor de toepas sing van de wet autovervoer perso nen, inplaats van de bestaande Rijnmohdgemecnten. Het is de be doeling dat het dagelijks bestuur van Rijnmond voor het openbaar busvervoer, dat de grens van het gebied niet overschrijdt,de enige concessieverlenende instantie wordt. Sinds het 'gemeentelik vervoerbe drijf van Rotterdam het openbare vervoer in een groot deel van dit ge bied 'verzorgt, ziet het Rijnmondbe- stuur* het als een logische ontwikke ling in deze gedachtengang dat de Rotterdamse elektrische tram in de toekomst wordt omgevormd tot een Rijnmondvervoerbedrijf. In de nota worden een aantal be zwaren opgesomd tegon de situatie waarin het openbare vervoer in het Rijnmondgebied thans verkeert. Het voornaamste bezwaar van het Rijnmondbestuur is dat de opsplit sing van het Rijnmondgebied in ver schillende vervoersgebieden voorbij gaat aan de eenheid van dit gebied uit vervoersoogpunt, terwijl in ruim telijk en economisch opzicht Rijn mond wel als eenheid wordt erkend. Verder is het tegenwoordige be leid van de commissie vervoersver- gunningen, aldus de nota, gericht op de coördinatie van het stedelijke vervoer en het streekvervoer. Dat kan, volgens het Rijnmondbestuur, echter geen afdoende oplossing brengen, omdat men daar heeft te maken met bedrijven die voor wat betreft lijnennet, materieel en tarief structuur volkomen verschillen. Ook meent het Rijnmondbestuur dat het openbare autobusvervoer nog teveel wordt beschouwd als een op zichzelf staande grootheid. Dat acht het in strijd met de bestaande sa menhang van het openbare vervoer met de overige verkeersnormen. Het openbare vervoer wordt, zo meent het bestuur, nog teveel gezien ais een resultaat van het maatschappelijk le ven in plaats van als een stimule rende factor daarin. Bovendien meent het dat de relatie tussen autobusvervoer en railver- voer te weinig wordt onderkend. Als recent voorbeeld haalt het Rijnmond bestuur aan het door de commissie vervoersvergunningen aanvaarde verlangen van sommige streekver voerders om ook na de opening van de metro met hun bussen naar het centrum van Rotterdam te blijven rijden in plaats van als eindpunt te kiezen het beginpunt van de metro lijn in Rotterdam-zuid. Verder oordeelt het Rijnmondbe stuur dat het streekvervoer te een zijdig is georiënteerd op de binnen stad van Rotterdam. Binnen het Rijnmondgebied constateert het vele anders gerichte verkeersrelaties en het ziet het feit dat deze voorname lijk bestaan in de spitsuren als een geringe aantrekkelijkheid dan wel zelfs onmogelijkheid voor de streek vervoerders daarin te voorzien. Het Rijnmondbestuur erkent ech ter dat onder auspiciën van de com missie vervoersvergunningen door coördinerende maatregelen reeds verschillende veranderingen ten goe de tot stand kwamen. Coördinatie impliceert echter, zo meent het Rijnmondbestuur, niet de integratie van stedelijke vervoer maatschappijen en streekvervoers- ondernemingen met betrekking tot onderzoek en plannen, het afstem men van het autobusvervoer op het railvervoer, het optimaal dienstbaar maken van het openbare vervoer aan de ruimtelijke ontwikkeling en het ondergeschikt maken van dat vervoer aan andere belangen. Juist daaraan constateert het be stuur in een agglomeratie als Rijn mond een grote behoefte. Het be staan van die behoeften ziet het be stuur als ernstige bezwaren tegen de tegenwoordige situatie met be trekking tot het concessiebeleid in het Rijnmondgebied. Als belangrijk punt hierbij ziet het Rijnmondbestuur dat de wet auto vervoer personen reeds de gemeente als eenheid als vervoersoogpunt er kent. Wanneer de stedelijke eenheden over hun grenzen heengroeien en in plaats van in annexatie de oplossing wordt gezocht in bovèngemeentelijke lichamen, ligt naar het oordeel van het Rijnmondbestuur voor de hand om ten aanzien van het openbare vervoer het agglomeratiebestuur in de plaats der gemeenten te doen treden. van 50 jaar geleden De ex-Tsaar. Berlijn, 10 Februari. Vol gens cru bericht uit St. Petersburg is de' huishouding van den voormaligcii Tsaar up rantsoen gesteld. Zijn familie mag per tnaund ontvangen 30 pond meel, l'/i pond suiker en een half pond boter. De „Chicago Tribune" van 3 Februari (rarijsche uitgave) verneemt uit St. Pe tersburg, dal Tsaar Nikoloas bet in zijn gevangenschap te Tobolsk goed maakt. voor excellente mode mode internationale langenhorst 253 - r'dam-znldwftk ROTTERDAM Hét bestuur van de afdeling Zuid-Holland II van de Nederlandse Consumentenbond heeft de leden van de Rotterdamse ge meenteraad een brief geschreven waarin Ihet ais standpunt van deze organisatie naar veren brengt dai in het aLgemeen de koopgelegenheid voor de consument is gediend met verschuiving daarvan naar andere gedeelten van de dag dan de thans gebruikelijke. Het instellen van een koopavond acht de Nederlandse Consumentenbond dan ook een heap in de gewenste richting. Naar 'het oordeel van de Neder landse Consumentenbond zal een af doende verbetering, ecihter pas kun nen worden bereikt wanneer elke de- Uitstorting aan de knie en kneusde taillist de openingstijden van zi;n be drijf zelf kan vaststellen, under handhaving van een bepaald maxi mum aantal of zo nodig ook van een bepaald minimum aantal uren per dag of per week. Dit vanzelfsprekend onder het stel len van regels voor werktijden en voldoende vrije tijd vcor het winkel personeel.. Verder constateert 'de Nederlandse Consumentenbond dat hij dit stand punt in het verleden bij herhaling naar vprertfneeft gebracht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1