RAPPORT ZEEHA VENONTW ONGEREPT RAADSELTJE Kritiekintegratie of coördinatie Rotterdamse koopman lichtte verzekering voor grote bedragen op Metro voor het eerst zonder enige storing Rotterdam zoekt tweehonderd havenarbeiders B mn „Vervoersnota" van Rijnmond is slechts studiebasis Advance ligt bij werf Nog 3 weken lentfade Dr Jloltcrflammer jfjouiip MOTIE EENSTEMMIG AANVAARD Woensdag 115.500 passagiers Pre-advies van Rij nmondbestnnr over rampen GS keuren plan „sportpaleis" in Zuid goed Dr. H. Esseveld tot prof. benoemd Goed tapijt (van De Klerk) is niet duur! 79.50 DEKLERK&ZN Debat over kennisgeving Scherpe kritiek - Integratie of coördinatie? dan opent Neêrlands grootste (overdekte) bloemententoonstelling Kritisch bekeken Kritisch Hijs raakt arbeider Samenwerking Opzet Inbreker voorgeleid U gaat toch ook met Moulijn aan uit Als bijzondere aanbieding van Do Klerk: 100% NYLON TAPIJT met keuze uit 4 fraaie kleuren. Tapijt onder volledige garantie, op volle king size kamerbreedte van 380 cm, nu per strek kende meter, compleet gelegd voor WAAROM? t m SMiiÉMlS SUMMIER van 8 t/m 17 maart '68 in Rotterdam Ahoy' blij maar raad Brielle ongerust T1£J{ DISCUSSIE over «le „verkenning?, jj n„|a" van liet zeeliavenoverlegorgsan ^W-Sederland in «Ie .Rijnmondraad zon der veel /panning i* achter «ie mg. De behandeling in Rotterdamse raad van vori'e week.had veel invloed op wat nn te horen was. En: Rijnmond was op Va lentijnsdag erg lief voor «le Maasstad. Toch wel een verschil met het zwart-wit standpunt dat gecommitteerden in decem ber verkondigden: handen af van Voorne- Putten. Nn werd en ook wel terecht Je nadruk gelegd op de «vaarde der stu die, die Rotterdam gaat ondernemen. Een genuanceerder oordeel was nn algemeen te vernemen. Het kon moeilijk anders. Al zou men het niet willen, Rijnmond moet wel een heetje tegen Rotterdam aan leunen. De Maasstad is de gangmaker van de ontwikkeling, ook in de Delta. Men kan dat moeilijk tegen spreken. Rotter dam is de krachtigste partner in het zee- havenoverleg. De genuanceerde standpunten van Rot terdam, die wij vorige weck aan het licht stelden, hebben «lus hun weerslag gekre gen op de behandeling in Rijnmond. Nu moet meteen gezegd dat het pre-ad- vies van gecommitteerden ook al veel ge matigder klonk dan wat zij in december tijdens «Ie begrotingsbehandeling lieten blijken. Wat moeten we inmiddels verstaan on der de'tefm „Vóorne-l'uUen" moet onge rept blijven. Dit: Rijnmond zou het pret tiger vinden als het eiland voor wonen, agrarische zaken en recreatie behouden kon blijverj. Maar bet is niet zeker «lat het kan, evenmin al* er zekerheid is over de invloeden die Voome-Putten in zijn hui dige toestand van een grotere Maasvlakte ondervindt. Daar er algemeen al geen twijfel meer schijnt te bestaan «lat «lie Maasvlakte gro ter moet worden zo is er aarzeling ten aanzien van de ongerepte toekomst van Voorde-Putten. Met deze halfheid moe ten de bewoners het dan maar doen. Het kan Immens niet anders in dit stadium? Twee partners van het overleg hebben zich tra uitgesproken. Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland volgen later. We willen niet nalaten te zeggen dat er terecht waardering is voor bet rapport. Het overlegorgaan kan inmiddels door- «rerktDj ër lijkt niets in de weg te staan voor een voortzetten van de gesprekken in dit ontmoetingscentrum, waarvan men goede verwachtingen kan hebben. GECOMMITTEERDE Rnozemond heeft woensdagmiddag aan het slot van het debat over de nota inzake het openbaar vervoer en het groepsvervoer in het Rijn mondgebied dc Rijnmondraad met een raadseltje naar het volgende agendapunt doen gaan. Want het zal niemand dui<Ielijk zijn, wat hij, toen hij «leze nota verdedigde waarom -eigenlijk, er valt «vrinig te verde digen aan een kennisgeving! heeft be doeld met een opmerking over de streek- vervoersbedrijven, ilie wellicht een groter aandeel tQMjdcriJiunnen krijgen in het ver voer na eventuele integratie. Het raadsel is: hoe ziet die integratie er dan wel uit? En waarom zou integratie ''en tot groter vervoersuamleel van de streek vervoersbedrijven Met het opgeven van dat raadsel sprak de heer Hooaemond zichzelf ook tegen, ^ant even te voren had hij - de mogelijkheid geopperd, dat de RET zou kunnen gaan op-- treden als Rijn mondgebied?, vervoerbedrijf.' En hoe dan met de Nederlandse Spoorwegen, die immers geheel of ten dele eigenaar zijn van die streekvervoerfliëdrijven? Er zijn in feite in Rijnmond twee grote vervoersondememere: de gemeente Rot terdam met de RET en de Nederlandse Spoorwegen met de autobuslijnen. Waar tussen beide instanties een goed verlo pend gesprek gaande is, in welk gesprek ook hel railvervoer is betrokken, is het hoogst onduidelijk wat Rijnmond met de nota aan moet. De gemeente Rotterdam en de Neder landse Spoorwegen blijven liever mei heide benen stevig op dc grond dan zich met vervoers-raadselachtigliedcn bezig 1c houden. ROTTERDAM De 2"; Haven arbeider J. van Doom uit ae Rosen- veldtstraat is woensdagavond tijdens werkzaamheden op het terrein van Jelshaven aan de Waalhaven gewond door een neerkomende hijs. De man had rugklachten. (Van onze correspondent) BRIELLE De gemeenteraad heeft lang gediscnsslëerd over het rapport van het overlegorgaan Zee havenontwikkeling Z-W Nederland. Resultaat was een motie, die zal wor den gericht aan Provinciale Staten, Rijnmond cn de gemeenteraden van Voome-Putten en Rozenburg. In die motie spreekt de raad zijn bezorgdheid uit voor de hoge mate van waardering voor de economische aspecten, die in het rapport naar vo ren komt. De raad meent dat de be slissing over het al of niet vergro ten van het Rotterdamse zeehaven areaal in niet mindere mate behoort af te hangen van belangen als de leefbaarheid, de milieuhygiëne, re creatie en het handhaven van na tuurmonumenten. Specifieke belangen van kleine woonkernen dienen te worden geres pecteerd. De Brielse raad meent dat een harmonische ontwikkeling slechts door verdere spreiding der industrie over de gehele Delta kan worden bereikt. Er wordt aange drongen ojk diepgaand onderzoek van alle aspecten en gevraagd de ge meentebesturen -vroegtijdig bij de voorbereidingen te betrekken. De VVD-er J. Molenaar was van oordeel dat de Rijnmond- raad twee kanten uit wil: uit breiding van de Maasvlakte en behoud van Yoorne en Putten. Hij wees er op dat in dit gebied nog steeds een arbeidstekort is. „Het hele eiland Voome en Putten moet de spreiding van de industrie tegengaan". De heer Molenaar herinnerde aan de eerder gedane afspraken hier over door regering en Rotterdam. Hij besloot: Rotterdam voert een Rotterdams beleid en geen natio naal beleid. De heer W. F. van Spronsen (protchr.) wees er met klem op dat Vöorne en Putten worden omsloten door Industrie „met alle narigheid van dien". HIJ wees in dit verband op de lucht- en waterverontreiniging en het gevaar voor calamiteiten. De voorzitter, burgemeester H. van Es. had waardering voor het ge noemd rapport. „Ais de Beningen (Zuid Putten) industrie wordt, dan, worden we hier geheel omsingeld door industrie, met hinder van geluid en luchtverontreiniging. Aiieen met goede argumenten kunnen -we in vloed hebben. Alleen als de regering het noodza kelijk vind dat de Maasvlakte moet worden uitgebreid dan moeten we er ons bij neerleggen. Dan echter geen verwaarlozing van de infrastruc tuur", aldus de voorzitter. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het feit dat Rotterdam een studie zal gaan maken van de mogelijkheden die er voor Voorne-Putten zijn, is bij het dagelijks bestuur van Rijnmond in goede aarde gevallen. Voor zitter rar. V. G. M. Marijnen zei woensdagavond tijdens de verga dering van de raad: „Indi endie studie in het belang van de Rotter damse havens is, dan heeft Rotterdam juist gehandeld." Tevens vond hij het verheugend dat Rotterdam de resultaten die uit de studie komen aan het Overlegorgaan Zeehavenontwikkeling Zuid-West- Nederland zal geven. De heer Marijnen legde er de na druk op dat de vijf partners ïn het overleg elk zijn eigen verantwoorde lijkheid draagt en blijft dragen. Elke partner kan een eigen standpunt hebben ten aanzien van bepaalde punten uit het rapport „Verkenning van enkele aspekten van de ontwik kelingsmogelijkheden voor zeehavens in het Deltagebied", zo meent hij. Over de samenwerking in het zuid westen van ons land in z'n algemeen heid was hij zeer te spreken. De vorm van samenwerking biedt vol gens hem voor de toekomst vele mo gelijkheden. Aangaande de toekomst van Voor ne-Putten merkte mr. Marijnen op dat het dagelijks bestuur in de nota aan de raad niet het woord „onge rept" uit het rapport heeft overgeno men, maar gewezen heeft op de bestemming voor landbouw, recreatie en woongebied. Dat is namelijk vol gens het dagelijks bestuur meer reëel. Hij was het tot op zekere hoogte eens met hetgeen de heer B. E. Collé (eomm) gezegd bad over het feit dat Rotterdam eigenlijk niets te maken heeft op Voome-Putten. De heer Ma rijnen was echter wel van oordeel dat Rotterdam als havenbeheerder verplicht is zijn belangen zo goed mogelijk te behartigen en daarbij ook naar andere gebieden, buiten de gemeentegrenzen te kijken. Over de uitbreiding van de Maasvlakte in zuidelijke richting: „Dat ligt ih het kader van de pro jectstudies. Uitbreiding is een reële mogelijkheid en alle aspekten daar van moeten grondig worden bezien voordat tot een beslissing wordt overgegaan". De methodische aanpak van de problemen in zuidwest-Nederland noemde de voorzitter van Rijnmond belangrijk om te komen tot een sa menwerking met België, waar men volgens hem ook die richting uit wil. Diverse leden van de Rijnmond- raad hebben de kwestie Voorne-Put- ten aangeroerd. Mr A. J. Jansen (peg), die tevens namens de sgp sprak, stond op het standpunt dat alle facetten nog eens bestudeerd moeten worden en dat daarbij zeker niet aan het probleem van de werk- DEN HAAG Twee jaar en drie maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest heeft de procureur-generaal bij het gerechtshof in Den Haag over eenkomstig het vonnis van de rechtbank in Rotterdam geëtst tegen de 57-jarige koopman C. W. van der H. uit Rotterdam. In 1962 liet verdachte door zijn zoon een elektrische brugkraan op het terrein van de gasfabriek in Hil versum dusdanig vernielen, dat deze onbruikbaar werd. Daarvoor ontving hij een verzekeringsuitkering van 27.260.—. In mei 1063 liet hij door een medewerker aan de oplichtingen een vrachtauto met aanhangwagen in het Boerengat te Rotterdam rijden Het geheel was voor f 150.0®.ver zekerd en er volgt® een uitkering van 121.430.—. Het derde feit, dat ter sprake kwam, speelde zich af in Son (N.B.), waar een brugkraan om ver werd getrokken en vernield. Aanvankelijk was een schijncon tract samengesteld, waarbij een handlanger deze kraan zou hebben ROTTERDAM Woensdag was het de eerste dag na de indienststelling, dat de metro een gehele dag zonder een enkele storing heeft gereden. In totaal heeft de metro woensdag dan ook meer passagiers verwerkt dan elk van de beide vorige dagen: 115.500. Be drukte Is vooral duidelijk toegenomen in de stations Zuidplein en Centraal Station, er waren dus veel meer reizigers die niet onderweg uitstapten, maar de metro van het ene tot het andere eindpunt uitreden. Dat er geen storingen waren heeft nog een ander effect gehad: de spitsuurdrukte Is zowel des ochtends als des avonds heel vlot verwerkt. gekocht en dus de claim bij de verze kering zou indienen. Daar kwam ver dachte echter op terug en hij diende zelf de claim in, zogenaamd omdat de kraan nog niet zou zijn betaald. De kraan was voor 145.000 verzekerd en er volgde een uitkering van 66.200.—. Met de poging om verzekeringsgel den te bemachtigen liep het fout. Toen liet verdachte, eveneens door een handlanger, een met dumpgoede ren geladen schip in een haven in Delft zinken. Dit vaartuig was voor 290.000.— verzekerd. De poging slaagde echter niet helemaal, want bpt vaartuig verdween niet geheel onder water. Experts die een onder zoek instelden, kwamen tot de con clusie dat er opzet in het spel was omdat er een kraan in het vaartuig was geopend. Evenals voor de rechtbank bekende verdachte de ten laste gelegde feiten voor het hof. Volgens de rapporten leed de verdachte aan een grenzeloze zelfoverschatting en leidde hij een te luxueus leven, Hij zag zichzelf ais een groot zakenman. De serdediger, mr. J. Hekkelman uit Arnhem wees erop, dat verdachte aanzienlijke leningen had gesloten en in financiële moeilijkheden raakte. Hij vroeg voor zijn cliënt die volgens hem een geestelijk en lichamelijk ge broken mens is, een lichtere straf als door de rechtbank opgelegd. Het hof zal 28 februari uitspraak doen. PARIJS Bondskanselier Kiesin gen van West-Duitsland is vanmor gen in Parijs aangekomen, waar hij tweemaal een gesprek zal hebben met president De Gaulle. Zeven andere Westduitse ministers zullen met hun Franse ambtgenoten van gedachten wisselen. De gesprek ken zullen voornamelijk gaan over de eenheid van Europa, met of zonder Engeland. Mr. V. G. M. MARIJNEN blij over studie gelegenheid moet worden voorbij ge gaan. De socialist mr. H. Versloot toonde zich voorstander van een ongerept Voorne-Putten en meende dat het gesprek over het gebied nu maar eens moest zijn afgelopen. Er dient snel een beleidsbeslissing te worden genomen en aiieen als de Rotter damse studie geheel nieuwe argu menten zou opleveren, dient de kwestie opnieuw te worden bekeken. Dr. A. D. J. Brantenaar (kath) voel de ook veel voor de studie van Rot terdam, want dan zal volgens hem ook het oordeel van de Rijnmond- raad over het f gebied aan waarde winnen. De mening van de heer R, Laan (soc) kwam ongeveer op hetzelfde neer. Hij zei daarbij wel dat de Rijn mondraad in geen geval verant woordelijk is voor hetgeen de studie oplevert. Verheugend vond hij 't dat Rotterdam de resultaten van het on derzoek in het overlegorgaan ter sprake zal brengen. Namens de liberalen zei mr. A. W. Kamp dat het dagelijks bestuur voor barig is geweest door zich uit te spreken voor een „groen" blijven van Voorne-Putten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een brief van B. en W. van Zwartewaal aan het dage lijks bestuur van Rijnmond betref fende verontrusting over gevaren, die voor Rijnmondbewoners kunnen ontstaan door de vestiging van in dustrieën zal leiden tot een pre-ad- vies van dit dagelijks bestuur aan de Rijnmondraad. Daartoe werd woensdagmiddag in de Rijnmondraadsvergadering beslo ten op verzoek van mr. G. Versloot (soc.). B. en W. var. Zwartewaal hadden in hun brief het verzoek uitgespro ken dat de Rijnmondraad zou bevor deren dat maatregelen worden ge troffen ter waarborging van de vei ligheid van de bewoners en ter ver krijging van zekerheidsstelling in verband met ontstane schade bij een eventuele ramp. Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben woensdag hun goedkeuring gehecht aan het plan voor de bouw van een sport- en tentoonstellingscomplex aan het Zuidplein. Dit houdt in dat de NV ter financiering van de bouw kan worden opgericht en dat de ex ploitatie op huurbasis door de ge meente kan geschieden. Zoals bekend, is de gemeenteraad enige tijd geleden akkoord gegaan met een voorstel om anderen bouw en beheer te doen verzorgen en de gemeente het complex in huur te doen gebruiken. De voorbereidingen om tot de bouw van het project te geraken worden nu met voortvarend heid voortgezet. ROTTERDAM Binnenkort zal de Stichting Samenwerkende Havenbe drijven een wervingscampagne gaan voeren voor het aantrekken van en kele honderden havenarbeiders. Per 1 maart zijn ongeveer tweehonderd ex tra arbeiders nodig in de Rotter damse havens. Het is de bedoeling deze arbeidskrachten aan te trekken uit West Brabant. Deze streek staat bekend als pendelgebied voor de randstad. Zoals bekend zijn vorig jaar au gustus vijfhonderd havenarbeiders in Rotterdam ontslagen. Nadat dit aan tal „verre pendelaars" was vertrok ken, begonnen de stakingen in de En gelse havens en ontstond in Rotter dam een tekort aan havenarbeiders. Het laatste kwartaal van het vorige jaar, was er sprake van topdrukte in de haven. Hiervan is een flink stuk blijven hangen. De normale terug gang in februari en maart blijft dit jaar achterwege. De Stichting Samenwerkende Ha venbedrijven verwacht dat de aan gesloten bedrijven tegen 1 maart hun opgaven voor werknemers zullen verhogen. Tot nu toe ging het werven van havenarbeiders moeizaam. De direc teur van de Stichting Samenwerken de Havenbedrijven is van oordeel dat het massaal ontslag van vorig jaar veel sollicitanten kopschuw heeft ge maakt. ROTTERDAM Dr. H. Esseveld, hoofd van het centraal bacteriolo gisch laboratorium, is benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de kli nische bacteriologie en microbiologie aan de Medische Faculteit. De nieuw benoemde is 58 jaar en studeerde in Leiden, waar hij in 1935 het artsexa men aflegde. Tot 1937 was dr. Esseveld assistent van prof. Schüffner. Hij volgde cursussen in de bacteriologie en de parasitologie. In 1937 promoveerde hij op het proefschrift „Statistische en experimentele bijdragen tot het Weil-vraagstuk in Nederland". Dr. Esseveld was vervolgens tot 1937 hoofd van de serologische afdeling van het Eijkman Instituut in Batavia en tot 1943 bacterioloog bij het pa thologisch laboratorium in Medan. Sedert zijn terugkeer naar Neder land in 1949 is dr. Esseveld bacterio loog bij het Zuiderziekenhuis, tevens leider van het streekiaboratorium voor de volksgezondheid en hoofd van het centraal bacteriologisch labo ratorium. ""ROTTERDAM De 47-jarige schil der G. H. uit Rotterdam is donderdag voor de officier geleid. Hij is zaterdag avond aangehouden nadat hij op heter daad betrapt was bij het intrappen van ruit van de Rijnmocdbakkerij NV* aan de Binnenweg. Hij poogdedaarna de winkel binnen te dringen. voor excellente mode mode Internationale langenhorst 253 - ridam-zuidwijk I COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG, BElJEftlANDSELMN ROnERDAM/DEHJiAAGAJTRECHT/VLISSINGENfflOORN/DEUER (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Toen woensdagmiddag de Rijnmondraad was toegekomen aan de nota inzake het openbare personenvervoer en het groepsvervoer in het Rijnmondgebied duurde het langer dan een uur eer men het eens was over de te volgen procedure behandelen of aanhouden tot over twee maanden. Het werd ten slotte behandelen, na een motie van mr. A. Jansen (prot. chr.) die werd ingetrokken en na een stemming waarin met 41 tegen 36 stemmen op behandeling werd aangedrongen. Die behandeling leidde tot scherpe kritiek over allerlei onduidelijkheden en vaagheden in de nota die de Rijnmondraads- Ieden pas vier dagen tevoren hadden ontvangen. Toen de middag reeds avond was geworden bleek dat alle lange uiteenzettingen en discus sies in feite weinig betekenis hadden. Bijnmondvoorzitter mr. V. G. M. Marijnen en gecommit teerde C. M. L. Roozemond (ver keer en vervoer) zeiden dat er niet anders was gevraagd dan de nota voor kennisgeving aan te nemen. De nota, aldus mr. Marijnen, biedt een aantal uitgangspunten voor ver dere bestudering. Het dagelijks be stuur van Rijnmond zal deze stjudies voortzetten zowel op basis van de nota als rekening houdend «net'an dere factoren. Mr. W. M. Th. Adriaansens (kath.) die de rij sprekers opende vond dat er geen enkel cijfer in de nota voor kwam, dat er niets werd gezegd over particulier vervoer en taxi's. Hij vond de nota halfslachtig en onvol doende uitgewerkt. Dr. Krop ging dieper op de zaak in. Hij vroeg zich af of de wijziging van de wet autovervoer personen door gaat dit was een der argumenten om de nota nu in behandeling te ne men. en meende dat de staatssecre taris er reeds blijk van heeft gegeven dat zijn gedachten voor wat betreft het vervoer ver van Rijnmond afstaan. Dat de staatssecretaris van verkeer en waterstaat gebaat zou zijn bij de behandeling van de nota in de Rijn- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Dc drijvende bok Condor en de bergingsvaartuigen To nijn, Schollevaar, Dolfijn en Zeehond van W. A. v. d. Tak's Bergingsbedrijf hebben woensdagmiddag de Noorse kustvaarder Advance van de tijde lijke ligplaats bij Europoort naar het Havenbedrijf Vlaardingen-Oost ge bracht. Het schip zal daar een dokbeurt ondergaan om de schade te bezien die het op 29 december vorig jaar opliep toen het in een zware storm strandde op de Zuiderpier. Vorige week werd de Advance door de Con dor van de pier getild. mondraad omdat hem daaruit zou blijken wat er in Rijnmond betref fende het vervoer leeft, was een ar gument van gecommitteerde Rooze mond voor de behandeling geweest. Voorts zag dr. Krop de in de nota geponeerde stelling dat verliezen van een Rijnmondvervoerbedrijf structu reel zouden zijn als een belofte van tientallen miljoenen aan jaarlijkse tekorten. Rijnmond zag hij niet, zoals in de nota werd gesteld, als een stedelijk gebied, zeker niet met het oog op Voornc eD Putten. En dat opsplitsing in verschillende vervoersgebieden een bezwaar zou zijn, zoals in de nota werd gezegd, aanvaardde hij evenmin. In «ie nota wordt gesproken over volledige integratie van het openbare vervoer. Waarom biedt, aldus dx. Krop, coördinatie geen voldoende op lossing? Als voorbeeld noemde hij de dochterondernemingen van de Neder landse Spoorwegen, die ondanks hun binding niet zijn geïntegreerd in één bedrijf. En ook het feit dat het streekvervoer is georiënteerd op de city van Rotterdam zag hij niet, zoals in de nota is gesteld, als een be zwaar. De heer A. J. van den Berghe (kath.) achtte de samenvatting te summier om als houvast te dienen. De heer S. Barendregt (soc.) nam het op voor de nota. Voorne-Putten zag hij wel degelijk als stadsgebied omdat daar grote kernen worden ge bouwd. Gecommitteerde Roozemond ten slotte haalde de ontwikkeling van Ommoord aan om aan te tonen hoe een woonkern zich in Voome-Putten kan ontwikkelen. Het vervoer van en naar die woonkernen krijgt een ste delijk karakter. Dat er over de toe komst weinig in de nota stond achtte de heer Roozemond vanzelfsprekend: dat kon volgens hem niet in een der gelijk stuk. Ook over de exploitatie van. een Rijnmondvervoerbedrijf staat met opzet niets in het stuk. Maar de idee dat de RET een Rijnmondvervoer bedrijf wordt, terwijl de exploitatie in handen blijft van de gemeente Rotterdam zag hij als hoogst aanne melijk. op Heliport bij het Hofplein van 50 jaar geleden Een dievenbende. Door de recherche te IJmuiden is na grondig onderzoek een dievenbende ontdekt bij dc nog nauwelijks veertien dagen in werking zijnde centrale keuken voor de gemeen te Velsen, nl. een kok, een schillcnopha- ier, een broeder van dien kok, te Wijke ring en twee opkoopers-beler3 le Bever wijk en Velsoord, die met elkander vrij- «vat levensmiddelen hebben verduisterd. Dc heele bende zit achter slot.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1