AGENDA Patrimonium opende eerste van complex van 188 woningen Burgerlijke stand Van De Hoek tot Vlaardingen Morgen roept de Mok DE LUI geld uitlenen is bij ons geen gunst Groenoord blijft nog gescheiden van Holvwijk L. en V. 75 slaagde niet jaarlijks feest Voorzitter Lanser Gouden spelden voor leden van jubilerend CMB Bouiv in oktober voltooid A. Pleijsier vertrekt van spaarbank Wagen slipte: een dode en zwaar gewonde Gebouwen open voor televisie-aktie gehandicaptenzorg vandaag is 't mmmz* I de Daf 33 van üw levenreeds bij f 1.075,- aanbetaling. plus het plsMk^sit pookje ter wereld Drs. Puchinger opende expositie Expositie Tsang: ongrijpbaar9 maar begrijpbaar 1ffl7 Gemeente gaat 2400 vuilnisemmers kopen Medische dienst GEZINS KjWÖ KREDIET SCHIEDAM Vandaan en maandag en dagelijks VLAARDINGEN Vandaag VLAARDINGEN De wo ningbouwvereniging Patrimoni um heeft vrijdagavond de eerste als model ingerichte woning officieel geopend. Dinsdag wor den de sleutels uitgereikt aan de eerste vier bewoners in de Duif straat in de wijk Holy. RUIM cn dagelijlcs Herv, Streekbejaardencentrum „De VASTE BURCHT" 1 en 2 PERSOONSKAMERS LOSSE BEJAARDENFLATS en ook vandaag kopen weer zeer vefen in ons iand een DAF 33. Vanzelfspre kend. De eeuwig jonge DAF33. De kranige DAF33. Hij is en blijft een onge ëvenaard succes en dat is geen wonder. Zijn fameuze Variomatic volautomatische transmissie heft hem ver uit boven alle andere wagens in zijn klasse. Hij heeft ruige raüyerijders triomfen bezorgd en geeft dag-in-dag-uit tienduizenden het meest intelligente antwoord op aüe rijproblemen die er zijn. De DAF 33 is goed voor 112 km per uur kruis-snelheid, hij accelereert van 0-50 km in 7 seconden, hij heeft een zeergrote kofferruimte (98x98x46cm), een zeer laag benzineverbruik en be hoeft nimmer te worden doorgesmeerd. Ruim plaats voor 4 a 5 personen. De prijs van deze populaire DAF-sprinter: f 4995,—. En natuurlijk een vol jaar garantie. feftjiïfesX 'WSïi msm fiSsV «-n 1 =!:r Daf service dealer voor Rotterdam-C: BAANGARACE Baan 24-34 Telefoon 111777 r.ARAf.F I AAM NIJVERHEIDSSTRAAT 261, CAPELI.E A. D. IJSSEL Telefoon 332*ÏRn B-deaier voor Schiedam: Garage LANDMAN -Noordmolenstraat 17 Telefoon 266233 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Laan van Bol'Es tan kan op zijn vroegst omstreeks ïagq woitöcn doorgetrokken. Dit «schrijven B. en W, naar aanleiding cen verzoekschrift van de heer J. r Bosman, Ohrcchtstraat 14 en an- ,'rep om deze laan voor het rijwiel en voetgangersverkeer door te Irek- naar de woonwijk Holy in Vlaar- dingen. Ook na 1069 zal men echter reke ning moeten houden met belemme- nnoen als gevolg van de bouw van viaducten. gen verbindingsweg tussen de woonwijken Groenoord en Holy zou inderdaad gewenst zijn. Zonder deze kunnen de bewoners van deze twee wjjken elkaar sieehts met een omweg via de Hargalaan bereiken. Aan deze minder prettige toestand kan echter nog geen einde worden <*emaakt, omdat de beoogde verbin ding om verschillende redenen voor lopig niet kan worden aangelegd. De Rijkswaterstaat is eind vorig w begonnen met de aanleg van het zrondlichaam van de Zoomweg, noor- lelijk van het Kethelplein. Het zand- transport hiervoor geschiedt met au to's via rijksweg 20 en kruist het tracé van de verlengde Laan van Bol 'Es. Bovendien ligt daar een put, waar in het perswater voor de opspuiting van Groenoord werd afgevoerd. Deze put kan pas worden gedempt, nadat ten andere afvoermogelijkheid voor het perswater ten behoeve van de opspuiting van Woudhoek aanwezig is. VLAARDINGEN Het jaarfeest van L. en V. 75, vrijdagavond gehou den in de geheel gevulde grote zaal van gebouw Triangel heeft veel ge noegen verschaft. Het programma was een en "al vrolijkheid, dat begon met de revue „Te kust en te keur" waann rr.U2iek, zang dans, clownerie en schetsjes voorkwamen. Het blijspel „Poiverientje wrat de laatste slag" van Joop Spit vormde wel het hoogtepunt van de feest avond. Onder regie van Jaap Prins speelden Hans Robert, Jan van Hees, Reinvan Duffelen, Maarten Stolk, Jan Verdijk en de dames Ineke de Brum, Nelly van Minnen, Carla Ves ter Gera Broek en Jannie Groene- weg. VLAARDINGEN Het halve - eeuwfeest van de plaatselijke afde ling van de christelijke Mctaalbc- drijfsbond is vrijdagavond in de Stadsgehoorzaal gevierd met een goed verzorgd feestprogramma. De landelijke voorzitter van de CMB, de heer J. Lanser, hield een jubileumtoespraak waarin hij op merkte, dat er vroeger veel moed voor nodig was om een bond op te richten. Hij hoopte dat de jongeren van vandaag het werk voort zullen zetten waarmee 50 jaar geleden werd begonnen. Hulde bracht de bondsvoorzitter aan de heren C. M. van den Boogerd en J. du Mortier, die in 1913 tot de CMB toe traden en er dus eveneens 50 jaar hebben opzitten. Z:; ontvin gen de gouden CNV-spelrt met een lauwertak. De heer A. Schouten heeft ook 50 CMB-jaren maar kon niet aanwezig zijn, zodat hij de on derscheiding thuisbezorgd krijgt. Met een Delfts blauw wandbord werd de heer W. v. d. Schee verrast, die 40 jaar geleden bondslid werd. De heer A. Lankester was wegens ziekte verhinderd maar ook hij krijgt het zelfde geschenk aangeboden. De zilveren CNV-speld kreeg de heer A. Baaima, die zijn zilveren ju bileum bij de CMB herdacht. De echtgenoten van de jubilarissen wer den met dozen ibonibons verrast. Het gezelschap Sempre Avanti" uit Leiden zorgde voor het feeste lijke gedeelte van de avond onder het motto: „Wie verre reizen doet kan veel verhalend zingen". Arcade; Gusto's Harmoniever, cabaret «n bal. 20. St. Annazusterstraat 49: De Druiventros, Chr. Soc. Belangen: pr irene-ulo, school avond. 20. Opstandingskerk: Soc. „Den Teirquasth", dansavond, 20. ^Tlvoll: Green R. b„ Soc., dansavond, Geref. Jeugdhuis: SGP vergadering. 20. Chr. soc. Belangen: Wijkver. Nleuwland, Klaverjassen en schilderen, 20. ®UJant°or „De Rotterdammer'*, mevr. J. Cog,JDr. Zamenhofstraat 139a, tel. 1524 (ook klachten bezorging). •Alarmnummr brandweer: 26912J. Alarmnummer politie: 264566 Apotheek: Gouka, Gi oenelaan 127, tel ■ibdüja GG en GD: tel. 269290. Stadsgehoorzaal: Toneelgroep Centrum niet De Slippers, 20.15. Triangel: Film-vormingsweekeinde met Fahrenheit 451, 19.30; boekenbal, 21.30, Er komen in totaal 188 vrije wo ningen (vier blokken van 47 wonin gen) in dit gedeelte van dc wijk. Aanvankelijk zou de burgemeester de modelwoning aan de Duifstraat 38 openen, maar mr, J, Heusdens bleek verhinderd te zijn. De heer S. Roza, tweede voorzitter van „Patrimoniums Woningen" was erg blij met het totstandkomen van de eerste woningen. Hij merkte op, dat de woningen konden worden ge bouwd dank zij eendrachtige samen werking. Het is de bedoeling dat alle 188 woningen in oktober van dit jaar ge reed zullen zijn. Het zijn tamelijk ruime woningen met veel kastruimte. De woonkamer (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het bestuur van de Stichting Spaarbank Vlaar- dingen deelt mee, dat directeur A. Pleijsier op donderdag 29 februari wegens het bereiken van de leef tijdsgrens zijn functie zal neerleggen. 's Middags zal van half vijf tot zes uur in de Harmonie een receptie worden gehouden, waarbij gelegen heid zal zijn van de heer Pleijsier afscheid te nemen. heeft een afmeting van 8.10 x 3.60 meter en de drie slaapkamers op de eerste verdieping zijn zeker niet aan de kleine kant. Bovendien bevindt zich daarboven nog een flinke zolder, die ;eer geschikt is om voor knutselwerk te gebruiken en men zal er zeker ook prettig op slapen. De keuken 's ge heel aan de eisen van de tijd inge richt, met vooral veel tegelwerk. De firma F. Oversluizen heeft ide model woning smaakvol ingericht. VLAARDINGEN Een ver keersongeluk op rijksweg 20 tussen Vlaardingen en Naaldwijk heeft van nacht het leven gekost aan de 25-ja- rige mejuffrouw E. C. Nannings. Een andere vrouw, in dezelfde wagen werd zwaar gewond en moest met cen schedelbasisfractuur in een zie kenhuis worden opgenomen. De twee slachtoffers slipten met hun Fiat onder Maasland, waardoor zij werden aangereden door een te genligger. Een derde wagen reed nog eens op beide wagens in. Mejuffrouw Nannings overleed ter plaatse. VLAARDINGEN Burgemeester W. J. D. van Dijck van Maassluis zal woensdagavond 21 februari om acht uur een expositie openen in het Museum voor de Nederlandse Zeevis serij aan de Westhavenkade 45. De tentoonstelling is gewijd aan het vis sersvaartuig van de zeventiende eeuw. Pronkstukken zijn de scheepsmodellen uit de Grote Kerk te Maassluis. VLAAK DINGEN ook Vlaardingen doet mee aan dc- televisle-aktle, die de stichting Geestelijk en Lichamelijk Ge handicapten maandagavond 19 februari houdt ten behoeve van lichamelijk en geestelijk gehandicapten. He AVRO zal een uur durende documentaire uitzenden over gehandicaptenzorg. Onmiddellijk na deze documentaire zal om tien voor half Uen een beroep op iedere Nederlander worden gedaan een bijdrage voor dit doel te geven. Deze bij dragen kunnen worden afgegeven in het dichtstbijzijnde verlichte schoolgebouw, postkantoor of postagentschap. Er zullen ln elke wijk voldoende scholen en postagentschappen geopend zijn van tien voor half tien tot tien voor half elf. Bijdragen kunnen ook worden gestort op gironummer 3333 ten name van Stichting Aktiecomlté GLG te Den Haag. De gebouwen zijn: Soviasehool, Kamer- Ungh Onresstraat 69; Van Maerlantschool, Van Maerïantlaan 10; Ds. A. S. Tal- maschooi. Van Boisotstraat 20; Dr. A. Plesmanschool, Ambonlaan 101: Don Boscoschool, Curacaolaan 178; Da Costaschooi, Burg. Pruissingel 122: St. Wil- Ubrordusschoo], Afrol 3; Van Kam. penschool, Waalstraat 27: Prins Hen- drlksehool, prins Hendrikstraat 97; St. Ma- riaschooi, Hoflaan 43; Van der Sehaarschool. Wllhelmlnastraat 19; Dr. Abr. Kuyperschool. Boslaan Jan Llgt- tiartsehooi, Jan Llgtharstraat 2; Mr. J. Terpstraschool, Chrysantstraat 7; Van Ho- gendorpschool. Van Limburg Stlrumstraat 49: St. Barbaraschool, Seringenstraat 5; Mr. W. Bllderdijkschool, Spaïandlaan 2; Prof. Dr. Rutgerssehool, Van Maanenstraat 2, Wtelewaalschool, Roerdompstraat 1; Ds. J. D. de Stoppelaarschool, Meeuwenstraat 2: chr. Detailhandelsschool, Westhavenka de 95; Bethelkcrk, Burgemeester Verka- desingel; Govert Maansehool, Prof. Tet- dersstraat 20; Dr. Albert Sehweitzersehool, Delftseveerweg 30: Postkantoor. Westha venkade 10; Bijkantoor Floris de Vijfde laan 114; Bijkantoor Sperwerlaan 82; postagentschappen Rozenlaan 2 cn Van Hogendorplaan 7. te KOSSUM. Omstreeks 1 mei 1968 hopen wij het nieuwe bejaardenhuis te openen. In verband hiermede geven wij gelegenheid tot inschrijving voor tevens voor (bestemd voor 2 personen, al of niet met volledige verzorging) Nadere informaties worden gaarne verstrekt door de directrice en het bestuur. Secr. C. van Aalst Hogestraat 3, Heerewaarden. VLAARDINGEN Geboren: Willem Hendrik zv W Poot en E J Troost. Oosterdwarsstr 16: Okko zv O H ter. Hof en M FUkkema. Patrljsstr 102; Marcellinus Laurentius Wilhelmus, zv S Andela en A T smeele. Maassluis, O A Brederolaan 73 a: Sancxa Wiilemina dv H zonneveld en L C Hagens westhavenkade 32; Overleden: Machlel Westerdljk. 79 wedn van M P, Koster Holyslngel 4; Maria Hen- drtna Sas 71 echtg van D Hofman Voorstraat 7: Getrouwd: Marinus van der Wagt, 19 en Yvonne Julia Croqué, 19: Johannes Ber- nardus Out, 18 en Jelsje van Oeveren, VLAARDINGEN Geboren: Marianne, dv J C Vink en J den Breems. Twee vriendenstraat 6; Francois Bart, zv B R van Neerbos en A C van Herk, Prins Bernhardlaan 35; Véronlque Marie Louise, dv F P C Zuvderhoudt en L Knlepstra. Burg A van Walsumlaan 61. Overleden: Willem Johannes Evers, 57. Landslraat 128; Arina Stoop, 93, weduwe van A Prins, Hoek van Holland. Prins Hendrikstraat 157. Getrouwd: Martin Pleter Poot, 22 en Wlllenüna van der Kooli, 22; Roelof van Brandwijk, 23 en Catharina Wllhelmina van Halderen, 23. VLAARDINGEN Ondertrouwd: Antho- nle Jacob HoogerwerI 22 Oosterstraat 61 vlaardingen Burgemeester mr. J. Heusdens zal vrijdagavond 23 februari om half vier het nieuwe bedrijf van de „Hoja" Fabrieken aan de Ampèrestraat 7 openen. Daarna wordt van vier uur tot half zes een receptie gehouden. VLAARDINGEN Mevrouw Th. A. Heusdens-Mansholt neemt woensdagmiddag 23 februari om drie uur ln Het Hoekpunt aan de Broekweg 82 afscheid als presiden te van de plaatselijke stichting voor huis houdelijke en gezinsvoorüchting „Het Hoek punt". m VLAARDINGEN Met ingang van 7 februari is een arbeidsovereenkomst aan gegaan met mevrouw M. A. H. Buijs als semi-arts bij de GG en GD. Bijkantoor „Dc Rotterdammer", Smalle Ravenstraat 11, tel. 346775, ook voor redac tie. Klachten bezorging: H, VerheiJ, Wag- nerstraat 24b, tel, 343345, dagelijks van 18 39 tot 19.00 uur en zaterdags van 18.00 tot 19 oo uur. Alarmnummer politie en brandweer: 3144.44. Centrale meld- en regelkamer (voor Klachten luchtverontreiniging): tel. 282887. Apotheek: ir. L. A. Backer, Hoogstraat 228, tel. 342162. Agentschap „De Rotterdammer". Maassluis: Mevrouw N, Klein, Damstraat i- (ook voor klachten bezorging). Apotheek Maassluis: Dc Jong, Markt 11, tel. 2234. 5*2' l Z. i .m-rf fc.-hJtfe'»- aibS s' 1 tTg-I? rtSSmsZaKa -k_, sPvSSJ&tPT „-r. •tir~"q"it !tÜÉ ""•r_xijni„ - jiJ'ijyli iujf £.in,»frsiï.jrj nlU. Bi,.:- - <&- B G"-nh naams Stuur mij per omgaand alle beschik bare informatie over de DAF 55/ 1100cc/136km/u DAF44 DAF44 -j... Stationcar DAF 33 DAF Bestel- dareb wagen/ Pick-up. (aanstrepen wat u wenst) piaats In enveloppe verzenden aan DAF, Eindhoven. Frankeren ais brief. a ,a DAF HEEFT ALLES PLUS AUTOMATIC/VARIOMATIC DAF33 f4.995,- bestelwagen f4.650,- pïck-upf4.350,- DAF 44 f 5359,- stationcar f 6.695,- DAF 55 f 6595,- VLAARDINGEN Andre van der Louw van „Nieuw Links" zal spreken op cen openbare vergadering, die de federatie Vlaardingen van de Partij van de Arbeid op vrijdag 8 maart heeft belegd in het Volksgebouw. De vergadering begint om acht uur. HOEK VAN HOLLAND Met ingang van .t maart worden de openingstijden van de gemeente-bibliotheek als volgt gewij zigd: dinsdag en vrijdag 14 tot 18 uur er>. 19 tot 21 uur. Voor de jeugd van 14 tot 17 uur. HOEK VAN HOLLAND De Nede- landse Christen Vrouwenbond vergadert woensdag 21 februari om 20 uurln gebouw Irene. Een vertegenwoordiger van het Blindeninstituut Bartimeüs in Zeist zal een inleiding houden. Ook zal de film „Wereld in het donker" worden vertoond. 4» HOEK VAN HOLLAND De vereni ging van postzegelverzamelaars „Phllateli- ca" houdt zaterdag 24 februari een ten toonstelling ln het Groene Krulsgebouw aan de Cordesstraat. wijkraadsvoorzitter L. van der Houwen zal om tien uur de opening verrichten. MAASLAND Bilslagen onderlinge schietwedstrijden s.V. Maaslands Korpswedstrijd op basis van SO punten; c Poot Dz 43, c Klein Kesseltnk 46, A Kor- pel 47, L Lelchtenberg 40, H Korpel 45. Fr van Staalduinen Pzr) 40, M P Hanemaaljer 48, J vreugdenhll 37, A Moerman 41, S Verkade 36, J Hanemaaljer 43. M C Ver- ploegh 41, H van Woerden 45, J van Zwie- nen 44, O Simons 43. Fr v d Wel 41. P van Buuren 37, J W Gxoenewegen 45. P v d Pol 38, A J v d Pol 32. J J van Buuren 46. P Boekestijn 42, IJ Boekestijn 43 en C J Poot 48 punten. Vrije baan op basis van 30 punten: c Poot Dzn 26, C Klein Hesselink 27, A Korpel 30. H Korpel 29, Fr van staalduinen Pzn 28. m P Hanemaaljer 29, J vreugden hll 23. A Moerman 26, s verkade 26, J Hanemaaljer 28, M C verploegh 23, H van woerden 27, J van Zwlenen 28, O Simons 28, Fr v d Wel 26. P van Buuren 2». J W Groenewegen. 20, P v d Pol 27, A J v d Pol 28, J J van Buuren 29, P Boekestijn 28, XJ Boekestijn 28 en C J Poot 28 punten. MAASLAND De postzegelclub Poslta komt zaterdagmiddag om 2 uur ln het Trefpunt bijeen. In de korte jaarvergade ring wordt besproken de vergaderingen ln het vervolg 's avonds te houden. Er zullen 35 kavels zegels uit diverse landen worden geveild. MAASLAND De christelijk jonge- mannenverenlglng „Soli Deo Gloria" houdt zaterdagavond om 7.45 uur haar 75ste jaar feest ln het Trefpunt. Opgevoerd wordt het blijspel „Het hing in de lueht". De Maastandse Dauwtrappers zorgen voor het muzikale gedeelte. MAASLAND De christelijke muziek vereniging ,WUdt Gode Uw Kunst" geeft donderdag 22 februari om 19.45 uur een concert ln de gereformeerde kerk aan de Huis te Veldelaan. zowel het grote als het jeugdorkest werken mee. Werken die on der meer worden gebracht zijn: Bachko- raal Berceuse, Kleine suite over volkslie deren, The Sound of Music en vasten- avondmuzlek. MAASSLUIS Drs. G. Puchinger, historicus, heeft vrij'-dagavond voor een uitgebreid gezelschap genodig den, onderwie de burgemeester en twee wethouders, de opening verricht van de expositie van olieverf, mono types van Louis Meijs en beeldhouw werken van Frits Stapel. De expositie omvat 46 werken van Meijs en negen beelden van Frits Stapel. De tentoonstelling duurt tot 17 maart. Naast de expositie is er ook nog een historische tentoonstelling „Plaatjes Kijken", een grote verza meling foto's en ansichtkaarten met als onderwerp: „Het oude stadje Maassluis". Openingsuren: zaterdag en zondag van 14-17 uur; dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 17 uur en ■dinsdagavond van 1921 uur. en Dingena Maria van der Lugt, 22 Bal- iuwstr 36. Johannes Verwij, 22, Lobell- astraat 9d en Daantje Johanna van Halem 21 Lobeliastr 27a. Frans van der Meer 26 Surinsmeslngeï 69 en Komelia Kloos 21 Asterstr 5, Gerrlt Arie van Toor 23 Callen- burgstr 51 en wllhelmina Bernadlna Bud ding 21 Soendalaan 47. Hendrik van Roon 36 Gorneweg 26 en Hilda Diver 2S Groene- weg 26, Frans Willem Schulz 23 Burg Leij- erlnkslngei 27 en Wilnelmlna Johanna van Roon 21 Burg LeUerlnksingel 24, Robert Eduard Righarts 24 Komnginnelaan 470 en Frederike Hellen Vos 23 Komnginnelaan 443, Joost Johan van de Zande 23 Madoe- rastraat 43 en Adriana Johanna Sluimer 22 Lombokstr 12, Charles Johan Woodmg 36 Leiden KUkspaanweg 42 en EUsabeht van Wijngaarden 28 van Beethover.dingel 53, Fulps Voogd 19 Oosterstraat 47 en Maria Anthonla Foncke 20 Wagnerstraat 19c, Ma rinus Domlnleus Josephus van Lith 29 de Rutjterstr 25 en Maria Henrietta Kpetsen- ruijter 17 van Hogendorplaan 157a, Corne lls Boelhouwers 22 Geert Grootelaan 713 en Hendrika Gesiena de Vries 23 Goudsbloemstr 20b. Slmon Marinus Motljn 40 Papendreeht en Maria Catharina van Stien 33, Hubregt Pleter Moolman 47 Velys en Theodora Maria Benschop 30 Sportlaan 242. Johannes van der Meer 29 Schiedam en Maria Johanna Wlberg 24 Vettenoordstr 30, Johannes Frederikus Jansma 21 Rotter dam en Christina Wllhelmina van Diesen 18 van Hoornbeekstr ld. Leendert Rooden- burg 28 Dr W Beekmansingel 93 en Gerrit- Je van Papenveld Datheenstr 68, Hendrik Johannes Brelmer 23 Eindhoven en Roel- flen Berends 23 Datheenstr 25, Marinus Helman 22 Schiedam, Burg van Haaren- laan 1541 en Janny Jacoba Groeneveld 22 Broekweg 42. Geboren: Arnoud Jurgen Matthijs zv H Wolff en A J Coenen, Maassluis Wiele waalstraat 15, Rudl. zv J Kramer en A J Peeman, Prof Rutgersstraat 399. Martin zv H W Sluimer en M A Buitendijk Sche- penstr 7. Overleden: Simon Leentfaar 57 echtg van H van Steenbergen v d werfstr 47. Getrouwd: Willem Middelbosch. 35 en Gljsje Schuurman 34. Pleter Elehhorn 21 en Ada Pulk 20, Wlm Martens 2« en Maar- tje Masten 21, Frans Dirk schoon 20 en Adrians Johanna Maria Commcren 29, Cornells Engel Maat 22 en Katharina Mar- garethe Poot 17. VLAARDINGEN Geboren: Kenia dv H Buitenhuls en A Staal. Sperwerlaan 215; Elizabeth Frandna dv E J Onek en N M Kievit, Geert Grootelaan 147; Dennis zv A van Haften en M Mellema, Dlepenbroekstr 61; Eddy zv W de Boer en F K Hof, Vettenoordstr 27; Marjan en Marleen dv J J Spoor en L C M Hoogervorst, Rozen burg, Lange Plaat 105. overleden: Maarten Roodenburg 90 we- duwn v D Louter Riebeeekstr 44, Getrouwd: Wilhelmus Paulus Antonius Ostendorl 20 en Angelique Maria Over mans 19; Jan Holman 29 en Geertruida Brobbel 23. MAASLAND Geboren: Johanna Maria üv G A Lansbergen en C J M van Mierlo. Getrouwd: H Winands 26 en S Polak 21. HOEK VAN HOLLAND Geboren: Ni cole dv A van der Wel en H C van der Kruk, Brigitte dv J van Geesl en L M Verharen, Gerrlt H zv H Winkeler en H van Dijk. MAASSLUIS Geboren: Babette Mar- celle dv J S van Loon en G H Klooster man; Prlsdlla Carmen Natascha Aranka, dv M K Muller en C M M Bmyn; Ariëtte Lambertine, dv J L Bergman en C J Wieringa: Sander Hendrlkus Abraham, zv A J Meijer en J G van Lummel; Jacqueli ne Paulina, dv H F B Brokking en P M C Fantekoek: Marlélle dv 3 N Zijdeveld en M H v d Reljken; Clazlna Petronella, ,dv"T ,van der Lee en M A v d Marei; Vico Alexander, zv W p r ostermann en J Th Kusters; Edwin, zv F van Oeveren en C v d Hoek: Denny Erwln, zv C C Gosal en E W H Vrlezelaar; Esther, dv T van zt Hoi en E P M v d Graait; Gian-Claudio Wil lem Giuseppe, zv G S Vigilett! en J H F D Rlezebos; Maria Elisabeth, dv J Soriano Bronchu en M 1 Fernandez de Angulo. Ondertrouwd: G Jonkman en H C Vreugdenhll; A Bouwmeester en W Zee- gers. Getrouwd: w J van der Waal en H w Esvelt; c A van Ast en C B v d Hoek; p schaar en M M A C van vugt. VLAARDINGEN De dichter Bert van Meggelen heeft donderdag avond in de expositiekelder van De Kattenbeker aan het Liesveld de ten toonstelling van monotypes van de Vlaardingse kunstenaar Jack Tsang geopend. Hij sprak in zijn ope ningswoord van een weliswaar on grijpbare, maar niet onbegrijpelijke exposant. De monotypes van de jonge kunstenaar noemde Van Meggelen verrassend. „Je moet er naar, Jeren kijken, beter naar leren kijken, en je moet er naar kijken leren". De 24 monotypes zien er zeer ver zorgd uit en passen goed bij de om geving van de expositieruimte. De prijzen variëren van ƒ3.00 tot ƒ300. De expositie blijft tot 10 maart ge opend, dagelijks van 9 tot 18 uur. Zondags en dinsdags is De Kattenbe ker gesloten. LAKAijt UUULJKI AAN Nieuwerkcrk a.d. IJssel - Krimpen a.d. IJssei - Krimpen a.d. Lek 1 Clet00n 3U MAASLAND: Herv. gem: 10 ds Boller, 19 ds Keijzer; Geref. kerk: 10 en 17 ds Potjér. MAASSLUIS: Herv. gem: Grote kerk, 10 ds Kalkman, 19 ds Vogel; lehthuscentrum, 10 ds Vogel; Zalencentrum, 10 ds Van Groenewegen; Gemeenschapshuis, 9.45 dhr Van de Velde; Geref. kerk: Immanuelkerk, 9.30 ds Bohlmeijer, 16 30 ds Meljering; Ma- ranathakerk 9 30 ds Meljering, 19 dienst, ds Boeljenga; Andreaskapel, 19 ds Vis- scher; Geref. kerk (vrljgcm.): 8 30 en 17 ds Koopman: Chr. Gerei, kerk: 9 30 en 16 30 dhr Ouwerkerk; Ned. Prot. Bond: 10.15 mej De Jong; Leger des Hells: 10 en 19.30 majoor Zuurhaar; openluchtsamenkomsten op de Markt om 18 43. ROZENBURG: Herv. gem: Immanuel kerk. 9,45 ds svelein, 18.30 ds Quart»!; De Schans. 9 45 ds Blei; Geref. kerk: 9 30 en 18.30 ds Manlz; Chr. Geref. kerk: 9.30 en 13 ds Plantin ga; Geref. kerk (vrijgem.): 9.45 en 16.15 ds Deddens, VLAARDINGEN: Geref. kerk: Ooster- kerk 10 dr Bos. 17 ds Ter Hart; Em- mauskerk 10 ds Kouwenhoven, 17 ds Krol; Holy kapel 9 ds Swen. 17 dr Bos; Pniélkerk 9 en 10.30 ds Tlemersma, 17 ds Kouwenho- ten; Maranathakerk 10 ds Ter Hart, 17 ds Swen; De Wetering 10 15 ds Lever; Chr. Geref. kerk: Emmastraat 116, 10 ds Buijs HA, 17 ds Buijs; Philips de Goedestraat 162, 15 ds Buijs; Geref. gem; Westnteuw- land 56 10 en 17 ds Huisman: Remonstr. Kerk en NPB: Hoflaan hoek Emmastraat, 10 ds Beukman. SCHIEDAM: Herv. gem: 10 ds Hoffman. 27 ds De Bruijn; Bethelkerk, 10 ds Le Coq, 19 ds Zimmerman; opstandingskerk, 10 ds Zimmerman, 19 ds Le Coq; Vredeskerk, 10 ds Kolkert, 19 ds Hoffman; De Rank, 10 ds Vons, 19 ds Verwaal; St. Martlmiskerk. 9.30 ds Verwaal; Huize Spaland, 15 30 ds Vons; Herv. Evang: Irene, 10 dhr Van TlJUngen; Grotekerk 17 ds D» Bruijn; Gerei, kerk: Oosterkerk, to ds Van veen, 17 ds schuu ring: De Ark, 9.30 ds Nammensma. 17 ds Van Veen; Magnalla Del kerk, 10 ds Eve raars. 17 ds Nammensma; De Goede Ha ven. 10 ds Schelhaas. 17 ds Everaars: Julia- nakerk, 10 ds Schuring, 17 ds Scholbaas; Chr. Geref. kerk: 9.30 dienst, 14 45 ds De Joodc. m V F KREEG een briefkaart uit Ommoord. Ja, dat ligt in het Rijnmondgebied, in Rotterdam zelfs. Het is een wijk in opbouw (u zult er binnenkort wel meer over lezen in onze krant) van Alexanderstad. Si tuatie: tussen de spoorlijn naar Gouda en de Rotte. Nu, dan weet u ongeveer waar Ommoord zich be vindt. Maar er zijn officiële instanties, die het kennelijk niet weten. Dat blijkt ook uit die briefkaart van een inwoonster (naam en adres bij mij bekend) van. Ommoord, waar nu toch al zeker duizend mensen (m flats) wonen en nog dit jaar een stroom van vestigingen wordt ver wacht. "Want wat gebeurde er? In Ommoord heeft men geen gratis metrokaartjes gekregen. Geen wonder, dat deze lezeres schrijft: „Ook ik heb eens zin mijn grieven te spuien. Waar kan je dan dat beter doen dan bij „Jan Krant"/ Vooruit dan maar. De grieven, schrijft ze, gaan tegen de RET, Maar wat die kaartjes betreft, zit dan de fout volgens Jan Krant bij het gemeentebestuur. Als nu een van de betreffende heren in het stadhuis dit leest krijgen de Om- moorders vast nog wel twee kaart jes! Dan signaleert de schrijfster-over de bus, die verbinding geeft met de buitenwereld. Die rijdt om het half uur en sedert een week zijn er (op proef) twee diensten extra in de spitsuren. Via die bus is Ommoord aangewezen op tramlijn 4 om de rest van Rotterdam te bereiken. Nu hindert het de Ommoorders, dat bestuurders van trams en bussen zo maar weg rijden zonder te kijken of er een aansluitende bus achtereen volgens tram aankomt. Tja, dat is een algemeen euvel, ik heb er eerder over geschreven. Ik weet ook wel dat de RET zoveel mogelijk op tijd moet rijden. Maar een beetje service voor bewoners van betrekkelijk geïsoleerde huiten- wijken mag er toch wel bij zijn? Opdat de mensen niet zo lang in weer en wind op aansluiting staan te wachten. Tot troost kan ik op het ogenblik slechts vermelden dat over enkele maanden ook een treinverbinding ter beschikking van Ommoord zal staan en via het viaduct in de Prins Alexanderlaan een directe weg naar de wijk Het Lage Land om inkopen te doen en eventueel van daar met de bus (volgend jaar direct met de tram)'„naar de stad" te rijden. Het is natuurlijk een schrale troost, vooral als je af en toe een half uur in de kou staat te wachten... TTAT WAREN DAN klachten. Maar ik wil de week niet besluiten zonder iets prettigs. En dat is dan een mededeling van de heer J. C. Brokking, Hoofdstraat 60b, Hil- legom, dat er totaal 125 op zijn giro is gestort naar aanleiding van mijn artikel van woensdag 17 janua ri. Het ging om het bejaardentehuis in Madrid, waarover ds. De Tombe me schreef. Of ik alle gevers hartelijk wil be danken. Dat doe ik hierbij. Het be drag wordt nu naar ds. Alberto Aranjo overgemaakt. „We zijn er van overtuigd dat ieder bedrag bij hem hartelijk welkom is", schrijft de heer Brokking. En daarom ben ik zo vrij dit gironummer nog maar eens te vermelden: 691155. U steunt op die manier de Spaanse protestan ten, die het lang niet gemakkelijk hebben. Doe wat uw hand vindt om te doen! SCHIEDAM Voor het aanschaf fen van 2400 vuilnisemmers vragen B. en W. de gemeenteraad een kre diet van 23.712. De behoefte voor 1967 aan nieuwe vuilnisemmers was geraamd op 4.000 stuks. Tot nu toe heeft de gemeenteraad voor de aan schaf van 1600 emmers een bedrag van 15.825 gevoteerd. Het is gewenst, dat thans het restant van 2400 em mers wordt aangeschaft HOEK VAN HOLLAND A W. Hut, tel 3498. MAASLAND P. Noordam, tel. 81899 - 2035; Veeartsendlenst C. van de Most, tel. 3430B4. MAASSLUIS J. Beunk, tel 2442. wijkverpleging. Groene kruis, zr. Visser, tel. 4808. ROZENBURG H. C. van de Graaf. Anemonenlaan 2, tel. 2208. Wijk verpleging, zr. Van de Bos, tel. 2321. VLAARDINGEN H Hasper, tel. 342081 en H A Imhoft, tel. 343462. Het is een normale zakelijke aan gelegenheid. U krijgt de vrije beschik king over contant geld. Dat gaat bij ons prettig, soepel en snel. Bijna een haif miljoen gezinnen ondervon den dat reeds. Kom, schrljf.of bel gerust eens op. Binnen 5-10 dagen contant ge!d tot 9.000,—. Op wet telijke voorwaarden. Aflossing in maximaal 3 jaar. Geen borg. Zonodig 3 maanden gratis uitstel van silos- sing. Kwijtscheiding restant lening bij overlijden. N.V. NATIONALE VOLKSBANK Rotterdam Mauritavreg 45 tel.~135743 Den Haag Riviervismarkt 4 tel. 63958S Amsterdam Westeinde 10 tel. 237271

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1