een jonge JAMIN EEN ERVAREN ARCHÏEFMEDEWERIER SECRETARESSE Boofd-Stenotypiste v Morgen 25-jarig bestaan „Una Sancta eenheid ABYA eist aftreden minister Beernink Roeischip S.A. Zebediela zesde voor Zuid-Afrika NTS: Debat wel objectief Blöedarm „Interview verdrietig gebeuren O. BURGER ZOON Koeriers worden gespeld! D. BURGER ZOON AAMKOMEND KOK WSim0l& IM De Wereldhaven: gunstig jaar Bijeenkomst in Rivièrahal Verolme iverkt samen met Japan ui MEENT KRIJGT NU ASFALT P rodiiktiesverlies f 1,5 miljard Open avond over de vrede V.K.F. VERKOOPSTERS EEN EMPLOYÉ GOEDE KRACHTEN SEHUHP mm tV 55> V DE ROTTERDAMMER 2A ZATERDAG 17 FEBRUARI 19<$8 MEKOG DE VERENIGDE KUNSTMESTFABRIEKEN MEKOG - ALBATROS N V, Wij vragen voor ons bedrijf te Kralingseveer voor de afdeling administratie. Voor de onderstaande winkels in ROTTERDAM zoeken wij op korte termijn Ieeftyd 16 tot 18 jaar. Indien U belangstelling hebt voor deze afwisselende werkkring kunt U zich melden bij de beheerder van de volgende winkels: Scbieweg 103 Peppelw^eg 92 Lusthofstraat 63 Math, plein 43 Eendrachtsplein 2 Franselaan 298 Kat. Lagedijk 331 Putselaan 236 Slinge 145 's Avonds na 7-00 uur kunt U telefonisch een afspraak voor nadere inlichtingen maken met Mejuffrouw W. M. E. de Vos, telefoon 23.81.26, de Heer J. G. Frank, telefoon 20.42.52 en de Heer C. Veldhoen, telefoon 17.03.08. VEG-GASÏNSTITUUT ROTTERDAM Cargadoors, Expediteurs, Reis-en Passagebureau WESTERSTRAAT 7-11 POSTB US 149 TEL. (010) 111220 ROTTERDAM Cargadoors, Expediteurs, Reis-en Passagebureau WESTERSTRAAT 7-11 POSTB U S149 TEL. (010} 111220 hoe beter u de advertenties leest, hoe beter u slaagt bij het inkopen doen (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Wie .„Una Sancta" zegt, denkt over het algemeen aan het gebouw in de Karei Doormanstraat dat zo pal naast „Atrium" staat. Morgen viert het pastoraal oecumenisch centrum „Una Sancta", dat al veel ouder is dan het pand met de boekhan del, zijn 25-jarig bestaan. KERKBEELD WÊÊÊÊÊÊ mfflm i NVV'secretaris over gebrek aan werk: concert toneel ballet cabaret operette ROTTERDAM Door het manuscript „Interview" in scène te zetten en het tot een opvoering te laten komen, heeft het Nieuw Rotterdams Toneel de schrijfster Marie- Sophie Nathusius geen dienst bewezen. De première van vrij dagavond is een verdrietige sof geworden. Het spel bleek veel te missen van hetgeen een stuk tot waardevol toneel kan maken. Pagina 4 AltATROS Vereist is diploma MULO. Zij die studeren voor het praktijkdiploma Boek houden genieten de voorkeur. - Sollicitaties te richten aan de afdeling -Personeels zaken van MEKOG-ALBATROS SUPERFOSFAAT- FABRIEKEN N.V., IJsseldijk 3, KRALINGSEVEER, telefoon 010334833. vraagt voor haar archief Salaris overeenkomstig leeftijd en ervaring. A.O.W. voor rekening van de werkgever. 6 procent vakantie-toeslag. Sollicitaties te richten aan de afdeling Algemene Zaken, onder vermelding van nr. AZ 105, Treubstraat 17, Postbus 4664, Rijswijk (ZH). vraagt voor archief- en postkamerwerk. Sollicitaties schriftelijk evt. mondeling na telefonische afspraak. He Op de afdeling geregelde lijnen kunnen nog enkele geplaatst worden. Leeftijd tot 25 jaar. A. J. F. SCHAAP N.V., Goudsesingel 60 - 62, R'datn-l, Importeur van metaalbewerkingsmachines en precisie-gereedschapper., vraagt voor spoedige indiensttreding ter assistentie vaa directie en verkoopleider. De aan deze functie verbonden werkzaamhe den vereisen, dat gegadigde vlot Nederlandse, Duitse en Engelse brieven in.steno kan op nemen en uitwerken alsmede zélf correspon dentie in deze talen kan voeren. Middelbare schooloplèiding en goede kennis van Duits en Engels ^ijn derhalve noodzakelijk. Verder zal het tot haar taak behoren, de directie en verkoopleider te ontlasten van werkzaamheden dié tot de dagelijkse gang van zaken behoren. Nederlands - Duits - Engels. Minimum Mulo-opleiding vereist alsmede goede kennis van de Duitse en Engelse taal. Voor beide functies strekt enige branche- ervaring tot aanbeveling. Geboden wordt: - gevarieerd werk - vijfdaagse werkweek - drie weken vakantie - gunstige bijkomende voorwaarden Schriftelijke sollicitaties te richten aan de direktie van A. J. F. Schaap N.V., Goudsesingel 60 - 62. Postbus 1328, Rotterdam-J. s Het IKAZIA ZIEKENHUIS (375 bedden) te Rotterdam zuid vraagt voor spoedige indiensttreding een Leeftijd niet ouder dan 24 jaar. Sollicitaties (uitsluitend schriftelijk) te richten aan de Econ.-DIrec-teur van het Ikazia Ziekenhuis. Montessori- weg 1Rotterdam-21 Het centrum neemt in de Rotter damse oecumenische beweging een wat wonderlijke plaats in. Vijf jaar geleden wisten de niet-rooms-katho- liekcn beter dat Una Sancta aan be keringswerk deed-dan de eigen kerk leden, Nu komt het centrum juist vanuit de r.-k. wereld met tal van initiatieven en probeert het de eigen gemeenschap te inspireren en le sti muleren tot het zoveel mogelijk sa mendoen met andere kerken en kerk genootschappen. In de afgelopen vijf jaar, die dui delijk bepalend zijn geweest voor de 25 jaar dat de missionarissen van het Heilig Hart in Rotterdam geopereerd hebben, is het werk van Una Sancta van „zieltjes winnen" ontwikkeld tot hét zich samen bezinnen op de een heid der kerken. De directeur van Una Sar.cta, pater dr. C. Braun, plaatst deze ontwikke ling met twee uitspraken tegen de achtergrond van de ontwikkeling die de r.-k. kerk zelf doorgemaakt heeft: „Toen wij in Rotterdam met ons werk begonnen waarvoor overi gens nooit de mankracht aanwezig was geweest wanneer de oorlog onze missionarissen niet verhinderd had naar de missie te gaan was de encycliek over het mystieke lichaam van Jezus Christus van paus Pius XII bepalend voor het beeld van de kerk. In de encycliek worden de kerk en Christus volkomen met elkaar geïdentificeerd, wat dan ook in de praktijk betekende dat de katholieke kerk wel de enig ware kerk moest zijn. In het tweede Vaticaanse Concilie is er een heel ander kerkbeeld ge groeid, waarvan de erkenning dat er buiten de katholieke kerk wel dege lijk een echte kerksheid gevonden wordt in de samenwerking met ande re kerken voor de kerk van groot belang is geweest." Naar de mening van pater Braun is eerst toen bij een groot aantal mensen het besef gegroeid dat de Christenen samen op weg moesten om de eenheid van kerken te vinden. De accentverschuiving die zich voorgedaan heeft kan men ook in de naam van het pastoraal oecumenisch centrum aanduiden. Vroeger iverd Una Sancta geïnterpreteerd als: „een en heilig", dat zijn wij. Nu zeggen wij Una Sancta, dat is er nog niet maar we moeten er wel met z n allen gaar ^0^ Over de rol, die Una Sancta in •Botterdam wil spelen waarbij op merkelijk is dat de r.-k. kerk pas vorig jaar twee paters van Una Sanc ta officieel naar de Oecumenische Raad voor de Rechter Maasoever heeft afgevaardigd, maar dat dit jaar al onder hun stuwende kracht de Ge meenschap van Kerken is opgericht laat pater Braun niet de minste twijfel bestaan. Er is geen katholieke oecumenische beweging, wij willen gewoon meedoen in de oecumenische beweging. Daarom neemt Una Sancta ook geen initiatieven in Rotterdam maar doet hij voorstellen In de Ge meenschap van Kerken om dan daar na samen bepaalde zaken te realise ren. Een frappant voorbeeld is, dat aan Una Sancta gevraagd is een telefo nische boodschap van de dag te ver zorgen. Wij hebben dit geweigerd en het verzoek aan de Gemeenschap van Kerken doorgespeeld.Dte heeft geac cepteerd en nu verzorgen voor de gemeenschap van kerken een deel van de teksten. Hetzelfde speelt inza ke het pastoraat voor de gemengd gehuwden. Wij werken daar graag aan mee maar allen wanneer wij daar binnen de gemeenschap van kerken ook voor aangewezen zijn. Het zilveren bestaansfeest van Una Sancta wordt in Rotterdam niet spec taculair gevierd! Morgen is er een kerkelijke viering in de Steigerse kerk. Direct daarna wordt in Het Trefpunt aan het Steiger een receptie ■gehouden. Maandagavond om acht uur wordt in Atrium een bijeenkomst gehouden, waarop de remonstrantse prol. dr. L. J. van Hoik en prof. dr. J. Lescrauwaet van de missionarissen van het Heilig Hart zullen spreken over „Toen en nu". Iedereen is op deze bijeenkomst welkom. s ROTTERDAM De N.V. Maatschap pij tot Exploitatie van Onroerende Goe deren „De Wereldhaven" zal over 1937 een dividend van 20% uitkeren, alsme de ee nbonus van 20% in aandelen ten koste van de agioreserve. „De Wereldhaven", dis pas aan het begin staat van een groeiperiode, zal zich in de toekomst meer gaan richten op kantoren en woningen en minder op bedrijfspanden. De overname van het bouwbedrijf H. van Saane N.V. te Am sterdam, dat uitsluitend woningen bezit, heeft reeds in deze richting geleid. De huidige investeringsplannen omvatten een kantoorgebouw naast de Bijenkorf alsmede diverse kantoren in Den Haag en woningen in Voorburg. De meerderheid van de aandelen is thans verspreid over een groot aantal aandeelhouders; over 1967 is 60% van de winst gereserveerd, de winst per aandeel bedroeg f 400, In de toekomst zullen aandelen van 100 nominaal worden uitgegeven. DJAKARTA Ongeveer 350 poli tiemannen en militairen in Oost-Ja- va zijn in openlijk verzet gekomen tegen het bewind van generaal Soe- harto. De mannen zijn gedeserteerd. Ze hebben hun wapens meegenomen. De militaire bevelhebbers in dit ge bied zijn in staat van alarm ge bracht. Het zouden voornamelijk aanhan gers van president Soekarno zijn die tot dit verzet hebben besloten. BOTTERDAM In een druk be zochte demonstratieve bijeenkomst van de Algemene Bond van Ambte naren vrijdagavond in de Rivièrahal eiste de voorzitter, de heer A. van Rossen het aftreden van de minister van binnenlandse zaken, rnr, H. K. J. Beernink. Vooral de bezuinigingsmaatrege len van de minister kregen hevige kritiek. Deze maatregelen werden vergeleken met die van Colijn in de jaren dertig. Alleen "bezuinigde Co- Lijn onder veel moeilijker omstandig heden, volgens de voorzitter, Beer nink doet ht ronduit slechter. Ook over het salarisbeleid van de ministr was de heer Van Rossen slecht te spreken. Het voorstel van de hond 2 pet. f 285 per maand of in totaal 4 pet., wordt Üoor alle amb- tenarenorganisaties, vakcentrales, vrijwel a lie andere overheidslicha men en het -grootste deel van de Tweede Kamer ondersteund. Toch meent de minister en de staatssecre taris anders te 'kunnen heslissen. De bond verlangt verder per 1 juli een werktijdverkorting voor hen, die nog 9 uur per dag werken. De vakantietoeslag heeft volgens de bond niets te maken met welke sa larismaatregel dan ook, liefst zou zij •een -gelijk bedrag voor alle ambte naren willen zien. Tijdig overleg ■werd hierover gewenst. De heer Van Rossen kon de amb tenaren die het stakingsrecht eisen best begrijpen, vooral orndat zij bij de bezuinigingsmaatregelen afhanke lijk zfjo van wat -de Tweede Kamer doet. De voorzitter kon er helaas niet te vast op rekenen dat de Tweede Kamer de minister zal dwingen de •bezuinigingsmaatregelen terug te ne men. Daarom zag hij deze dan ook het liefst zo snel mogelijk ver- idwijnen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Als laatste van een serie van zes vracht- en fruitschcpen voor de South African Marine Corp Ltd. te Kaapstad lever de liet Verolmeconcern vrijdag het 19.330 ton dw m.s, S. A. Zebediela af. President-directeur C. Verolme droeg het koelschip over en hij zei' in een toespraak oinn. dat we moeten bid den voor de regeringen om te komen tot een nog betere verstndhouding tussen Nederland en Ztiid-Afrlka, De S.A. Zebediela is genoemd naar een fruitdistrict in Zuid-Afrika en behoort tot de grootste koelschepen ter wereld. Het op de werf in Heusden gebouwde schip gaat fruit vervoeren naar Europa en Amerika. Het bijna 160 meter lange schip heeft zes koelruimen. Met een 9600 pk Ver» olme-MAN motor wordt een snelheid van 19 knoop gevaren. De heer Verolme heeft nog altijd hoop een reparatiewerf in Zuid-Afri ka te kunnen beginnen. Op het be richt dat de Zuidafrikaanse regering hem geen financiële steun zou willen geven, gaf hij geen commentaar: Wacht maar af". Tijdens een recente reis naar Ja pan is hem gebleken dat alle Japanse scheepswerven op technisch gebied met hem willen samenwerken. Met Uraga is een contract gesloten om wederzijds garantie-dokbeurten te verrichten (reeds eerder gebeurde dat rriet Hitachi), In april komen deskun digen van Mitsubishi voor een werf- HILVERSUM De programmaraad van de NTS is tot de conclusie geko men dat de televisiemedewerkers die een samenvatting hebben gemaakt van het Vietnam-debat In de Tweede Ka mer, juist hebben gehandeld. Uit de RYT-fracüe was kritiek geuit op deze samenvatting. Ze miste de interruptie van a.r, fractieleider Biesheuvel. Het uitgezonden verslag was een ob jectieve weergave van öe standpunten', de gebruikelijke zorgvuldigheid is ge heel in acht genomen, vindt de NTS- raad; de Kamerleden hebben een on verdiende blaam geworpen op de NTS- programmaleidlng en haar medewer kers. De HTS heeft wel de aanleiding tot de kritiek aangewezen. De presentator deelde' op een gegeven moment mee dat er discussie was ontstaan over de vraag of .minister Luns de motie-Schuyt al dan niet had uitgevoerd. Fractie leider De Uyl van de PvdA meende van niet- en rnr. Biesheuvel meende van wc). Toen volgde het uitgezonden frag ment, waarin niet de heer Biesheuvel voorkwam. Het is begrijpelijk dat na een dergelijke' formulering, die slechts bedoeld was om aan te geven dat ook de heer Biesheuvel aan het woord was geweest, een. weergave van diens op treden verwacht werd. ROTTERDAM Een begin is ge maakt met de asfaltering van de Meent tussen Goudsesingel en Meentbrug. Tijdens de 'uitvoering var. het werk zal met stagnatie in het verkeer rekening moeten worden ge houden. Een gedeelte van de Meent tussen Pahnekoekstraat en' Goud sesingel zal gedurende een week in _n richting voor, het vervkeer. wor- één richting voor het verkeer wor- gestreefd het werk voor 15 mei ge reed te hebben. In geval van belangrijke familiege beurtenissen zoais huwelijk of sterf geval tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, dient men zich in verbinding te stellen met de dienst (telefoon 126174, de heer J. H. Schijfsma, opslagterrein Mariniershof 16). bezoek over en dan zal eveneens over een dergelijk contract worden gesproken. De manier van werken van de Ja panse scheepsbouwers heeft de heer Verolme geïmponeerd. De mensen hebben volgens hem bezieling om goed te werken, iets dat hij ook voor ons land in de toekomst ziet. „Al« Japan er niet was geweest, hadden we mi een tekort aan schepen", zei hij. De 'kredietgarantie van de regering voor de uitbreiding van de Bot lek-werf is nog altijd niet ontvangen. De heer Verolme; „Het staat nog op een laag pitje het wordt hoog 'tijd. Maar dat-ie er komt is zeker. Dg eerste mammoettanker moet volgend jaar april te water". Het concern heeft van de Finse re derij Finska een order ontvangen voor de verlenging van vier 3.000 ton metende schepen (Arcturus, Baltic, Castor en Hebe). .Tevens moeten de schepen tot containerschepen worden verbouwd. Het is een miljoenen-op dracht. De werf inBrazilië gaat mogelijk in de toekomst onderzeeërs voor Zuid- amerikaanse rekening bouwen. UTRECHT De economisch terug slag komt volgens NW-secretaris F. J. YVillems niet alleen tot uitdrukking in de werkloosheidscijfers, maar ook in een verminderd aanbod op de arbeids markt. Als men bij het gemiddeld aantal werklozen over 1968 het aantal optelt van degenen die zich eenvoudig niet aanbieden, komt dat Nederland te staan op 120.000 tot 130.000 manjaren produk- tieverlies. Een verlies, dat in geld uitge drukt, kan worden gesteld op anderhalf miljard gulden per jaar. Ook als daar de ongeveer 30,000 man jaren worden afgetrokken die altijd wel verloren zullen gaan aan wrijvings werkloosheid, blijft er een produktie- verlies van een miljard gulden, Aldus de heer Willems vanmorgen op een bij eenkomst van NVV-bestuurders in Utrecht. Vandaag zijn burgemeesters en raadsleden uit enkele Westeuropese landen (ook Nederland) naar Israël vertrokken voor een tiendaagse stu diereis. Dit op uitnodiging van de Vereniging van Israëlische gemeenten. verrassing. En als opa dan eindelijk HEDENAVOND. De Doelen gr.z.: pro meiinde concert door de Antwerpse P!,j] harmonie n.l.v. Eduard Flipse. Solijj Francois Gloricux, piano. Werken va Schubert, Glorieiik cn Korsakoff. 201$ uur. Schiebroek. Gcref. kerk, Larixlaan 215 Orgelconcert door Klaas Mulder uit Kan, pen. Werker, van Puree», Telemanh Bach, Handel en Widor. 20.15 uur ZONDAGAVOND. Laurenskerk, 'Camjte. dienst. Cantate „Cleicb wie die Reten und Sclmee" van Bach. Liturg: ds. M, 1 C. Visser. OrgelArie J. Keyztr. Camor-' Barend Schuurman. Solisten: Gcrmaint Stordinu, sopr.Marius van A hen a it nor; Rob Ho», bas, Tijn van Eyk, cem balo. Rott. Bachorkest en de cantor» van de Lanrenskerk, 19-20 uur, MAANDAG. De Doelen, kl. z.: P;50e recital van Albert Lotto. 20.15 uur. WOENSDAG. De Doelen, gr.a. Bott Philh, Orkesi o.l.v. Edo de Waart. Jeugd! concert. Thema: De dansvorm in de mii. ziek. 20.15 uur. De Doelen, kl.z. Lunchconcert van Willy Goudswaard, slagwerk en )aj Goudswaard, fluit. Het programma be-.al o.m. Cyclus van Stokhauser. 12.45d3.15 uur, DONDERDAG. De Doelen, gr.z,: Rotjgf, dams Conservatorium. Koorklasse o.ly Kees Stolwijk. Orkestklasse o.l.v. Hans Lichtensteln, de kapel van de Kon. Mari ne! Werken van Mozart, Toebosch, Strauss, Braluns et» Schouwman. 28,15 uur. De Doelen, kl. i..: Solistenconcert van Fransje Dorst, piano, Rien de Reedt, fluit, met begel. van Theo Bles, piano 26.15 uur. VRIJDAG. Overschie. Zaai Masica a.'J Lugt. Concert van de Brass-Band Rotter! dam in.rn.v. Toneelveren. „Het voetlicht". Er wordt een programma van .Engelss muziek uitgevoerd. De componisl Ede Ba», zal daarbij aanwezig zijn. 19.45 'Uar. ZATERDAG, De Doelen. Jubileumcoi!-- cert Roti. Dameskoor „Zanglust". o.lv Piet Struyk m.m.v. Politie Mannenkop „Hermandad", RET mannenkoor, Antoi nette Tiemessen, sopt.; Inge Keemink, sopr.; Els Kloos, alt; Karei Mac Lean, tenor; Gert Langerer, bas; het Rott Ojse- ra en sympbonie orkest. Werken van Haydn, Strauss, Verdi. 20 uur. HEDENAVOND. Rott. Schouwburg. Nieuw Rott. Toneel met reprise van ,Jn- terview" van Marie Sophie Nathusius in regie van Pitn Dikkers, 20.15 uur. DINSDAG. Rott. Schouwburg., Toneel groep Centrum met reprise van „Slip- pers". 20.15 uur. WOENSDAG. Rott, Schouwburg. Niéuw Rolt. Toneel met reprise van „De leeuwe rik" van Icon Anouill» in regie van Ju lian Grcler. 20.15 uur. DONDERDAG. Rott, Schouwburg. Dé Ilaagsche Comedte met reprise van „Vaji de brug af gezien" van Arthur Millér;': Regie: Paul Steenbergen. 20.15 uur!j.hf f VRIJDAG. Rott. Schouwburg t/m 26 jf-' bruari Nieuw Ron. Toneel met de nnisfc, cal „Ja, ik wil" naar het toneelstuk „Het! hemelbed" van Jan dé Hartog. 20.15 uiir.i Maassluis. Caiandschool, Toneel, musical, cabaret, tour de chant in één programma van Ha Dorana in regie yin Toon ÏHtpj mans. 20.15 uur. YLjSjy! MAANDAG, Rott, Schouwburg. Njtie-' nale ballet. Programma: Suite en Blattt;; Aureool; Pa» de deux Le Corsairs; Ogenblikken; Graduation BaJL.SSedeil. begel. orkest o.l.v. André Presser, 20,15 uur. L"'!'!I ;.!:;'i' DINSDAG. Dc Doelen, Gr.z.: Tsjechisch National Folkloristisch Staais ensemble met 40 medewerkenden. Zang en dans. 20.15 uur. DONDERDAG. Piccolo Theater.' Weck- groep danskunst. Rudi van Dantzig en Toer van Schayk, tonen iets van en spre ken' over de choreograaf en de costuuro cn decorontwerper. 20.15 uur. ZATERDAG. Groote Schouwburg, Zuid plein. In het kader van het jeugdfeetival optreden van het Nederlands Dansthea ter. 20 nur. HEDENAVOND. De Doelen kl.z. Allian ce Fraipjaise. Cabaret Eclusr de Paris. 21 uur. HEDENAVOND en volgende avonden t/m 28 februari De Hoofdstadopetette met „Wiener Blut" van Johann Strams gebracht door het bekende ensemble.' Di rigent: Jolm Kapper, regie: Walter Kochner. 20 uur. Het blijft voor ons een raadsel, dat de leiding van het gezelschap dit zo kritiekloos heeft kunnen laten gebeu ren. Hier is veel tijd en energie en nog meer geld besteed aan een onvol dragen probeersel dat niet had mo gen worden gebruikt om het als „be roepstoneel" aan betalend publiek voor te zetten. Dit klinkt erg hard, maar het schijnt nódig te zijn om er onze thea termensen aan te- herinneren dat het toneel niet een onderonsje is, doch een gemeenschapszaak. En, omdat het een zaak is, dat de. klant er recht op heeft, vcjor zijn goede geld iets te zien dat op .toneel lijkt. Van een psychologisch verant woorde, karakteropbouw is in „Inter view" geen sprake; de personages babbelen clichématig, maar worden geen complete mensen en nergens zijn sporen van geest- en zinnigheid merkbaar. De gedragingen van de familiele den, die tegenover een journaliste doen alsof „grootvader" al dood is, zijn een aaneenschakeling van verve ling, zonder ook maar een enkele verschijnt (wat een kind bij de inzet al voelt aankomen) rijgen de flauwi teiten zich onverstoorbaar aaneen tot de toeschouwer het opgeeft en .1in slaap sukkelt. Naar ontwerp van Harry WichB een duur kamerdecor gebouwd, doch er wordt in de fantasieloze regie, van, Pim Dikkers niets mee gedaan om de landerigheid en onmacht even op *e heffen. 1 tVij zullen een bespreking van de spelprestaties achterwege laten. Aan de voorstelling werken mee; Er-ny Meunier, Jan Teulings, Jules R°' yaards, Martine Crefcoeur, Cami»® de Vries, Loudi Nijhoff en Schmitz. Als zij al enige affiniteit- met de tekst voelen, dan hebben zij er te weinig van laten merken om de. vertoning interessant te kunnen ma ken. Vaker kregen wij de indruk, dat zij met hun houding niet goed_ raad wisten. Voor het volgende' inter-; view" zou men eens bij een krant in de leer kunnen gaan. TON HYDRA VLAARDINGEN Uitgaande van de wijkgemeente Immanuëlkerk .cl) op initiatief van ür, E, P. Gotkb schimldt wordt donderdagavond 29 J2* bruari om acht uur een bijeenkomst gehouden in de grote zaal van,.»e Immanuelkerk. Drs. A. W. M. Kêune, lector aan de r.k. Economische Ho geschool te Tilburg, zal spreken over ..Internationale sociale gerechtigheid als voorwaarde voor vrede." Deze gesprekavor.d is voor iedere*" toegankelijk. Ds. A. J. Hoorn heeft fle leiding.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 2