Ruim honderdduizend per dag naar 1,5 oen ;e-macliines met en beeld Extra grote Eldorado dekens 19.» 23» Zeekadet door laadboom gedood Verloofd paar ontnam overvaller pistool Fotograaf stal uit vrijheidsdrang electronische orgels en om Noordzee-vracht m 1,t!>lwgaiiê Interesse voor Queen Schiedam ernstig ongerust over ontwikkeling van zeehavens Nader onderzoek verivacht over enige maanden Verse champignons lekker! V:ierduizendste schip eerder Ingevoerd bij Med. Faculteit 0IK verscheen met verkiezingsblad Ruim anderhalf miljoen aan Israël-hulp Verse champignons lekker! Experiment met liasjisj: een maand cel Overmeesterd in Westhlaak-bouwput Binnenkort beslissing Schiedyk RIJKEN e de LANGE ZWAKKEN ZULLEN MOETEN AFVALLEN Er komen te veel diensten mm Nedlloyd naar Indonesië? dE ROTTERDAMMER Pagina 3 I SCHIEDAM B. en W. van Schiedam maken zich ernstig ongerust over de zeehaven- ontwikkeling in Zuid-west Ne derland. Zij stellen de gemeen teraad voor zich hierover tot de regering, het provinciebe stuur en Rijnmond te wenden. o Gratis recepten bif uw groenteman. Eldorado: een heerlijk warme, vol-wasbare de ken, vervaardigd uit hoog waardige Fibrenka garens Leverbaar in enkele fraaie kleuren, nu als weektop- per extra lage prijzen. Extra grote maten: 1 van 50 jaar geletien 18 52 Wij ruilen Uw oude piano of orgel aantrekkelijk in De concurrentie tussen rederijen die met roH-on/roll-off- en container-diensten vracht over de Noordzee vervoeren neemt de laatste weken in felheid toe. Er komen te veel nieuwe diensten, te veel nieuwe, dure schepen en er is te weinig vracht. Tariefs verlagingen zijn dan ook "al bekendgemaakt en het eind is zeker nog niet in zicht. Dat er rederijen in de strijd om vracht zullen sneuvelen is een zeer reële zaak. Zweedse werf fusie gaat niet door 2A MAANDAG 19 FEBRUARI 1968 In hun voorstel schrijven B. en W. dat uit het rapport ZeehavenontwïU- jteling blijkt dat Schiedam in het „„te verband niet meespeelt: op de bii het rapport gevoegde kaart staan alle industrieterreinen van het Delta gebied aangegeven, maar die van Schiedam, een oppervlakte van onge ler vijftig ha, zijn over het hoofd gezien. Het Schiedamse college vraagt zich a£ hoe de zeehavenontwikkeling de nositie van Schiedam zal beïnvloe den Het verwacht dat „de grote trekpaarden" in de industriële sector zich in de toekomst geheel of gedeel telijk naar de Maasvlakte, de Schelde- mond en de Moerdijk zullen verplaat- S6H. Óp de duur zullen ook de op deze trekpaarden" geënte kleinere bedrij ven dezelfde richting volgen. Ge voegd bij de tendens tot fusie, ophef fing en verplaatsing naar buiten de randstad Holland van kleinere be drijven, betekent een en ander een duidelijke verrwakking van de eco nomische positie van Schiedam. En achteruitgang van het economisch draagvlak der gemeente betekent vertraging van de bevolkingsgroei. Op zijn beurt zal de versmalling van de eigen economische basis de neiging tot migratie bevorderen. B. en W. menen dat vooral aan dit laat ste aspect onvoldoende aandacht is geschonken. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Tot zondagavond heeft de Rotterdamse metra in totaal 1.180.844 passagiers vervoerd. Daarvan gingen er zaterdag 134.000 mensen en ROTTERDAM Zaterdag kwam het Liberiaanse vrachtschip Ionian Mariner ais vierduizendste schip van dit jaar de Rotterdamse haven bin nen. De Ionian Mariner kwa mmet eert lading graan uit Philadelphia en meerde af bij de GEM in de Botlek. Het vierduizendste schip van 1967 kwam 18 februari binnen. Dat was het Nederlandse schip Mare Iratum. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Medische Fa culteit is voor een aantal colleges ge bruik gaan maken van audio-visuele „college-machines". In een leergang algemene pathologie in het tweede studiejaar zien de studenten niet meer een hoogleraar voor de college zaal staan, maar in plaats daarvan maken zij gebruik van een scherm waarop lichtbeelden worden gepro jecteerd en een geluidsband. Zo*n college omvat nu een ge luidsband van twintig minuten en twintig lichtbeelden. Volkomen nieuw is dit systeem niet, maar elders maakt men gebruik 170x210 190x230 I I 'fvJ BINNENWEG, BEUEfiWNDSELAAN f.0TT£R0AM/0ES HAAG&TiflECKT/ VIKINGEN MBff/DE U6R Duitschland zegt den trnpenstilstand op. Berlijn, 16 Februari. (Officieel). In zijn bekende verklaring van 10 dezer beeft de lieer Trotzky weliswaar voor Rusland de beëindiging van de oorlogs toestand en de demobilisatie afgekon digd, docli tegelijkertijd geweigerd bet vredesverdrag te onderteekcncn. Dc kei zerlijke Duitsrlle regeering constateert dat de Petersburgsehe regecring feitelijk den wapenstilstand heeft opgezegd. De Duitscbe regeering moet zich derhalve na afloop van den zevendaagschen ter mijn van opzegging dc vrije band naar olie zijden voorbehouden. van acht miiimeter films. Lichtbeel den en een geluidsband zijn beter, omdat deze lichtbeelden en te projec teren grafieken snel kunnen worden vernieuwd. De stof van de desbetreffende leer gang is verdeeld over veertig colle ges: Daarvoor zijn zestienduizend lichtbeelden vervaardigd en achthon derd geluidsbandjes. Een college duurt ongeveer een uur, een student volgt per week drie van Heze colleges. Het voordeel bij deze methode is, dat zij geheel indi vidueel is. De student kan zijn eigen tempo bepalen, hij kan zijn ge luidsband terugspoelen en stoppen, hij kan ook de reeds voorgedraaide lichtbeelden terughalen. Zonodig kan hij „even een coilege uit de kast ha len". Voorlopig heeft de Medische Facul teit twintig van deze machines. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het studenten blad „OIK" is weer eens verschenen. Dat is lang geleden, zoals de (nieuwe) redaktie ook toegeeft. Moeilijkheden met de advertentiewerving waxen de oorzaak. Maar het blad kwam er bo venop, hoewel het er nu wat schame ler uitziet dan voorheen. „Maar dat doet eten", zegt de redaktie. In verband met de komende dagen is dit nummer van „OIK" gewijd aan de verkiezingen der studentenraden. De vier partijen zetten er hun stand punten uiteen. Rector-magnificus prof. dr. A. I. Diepenhorst schreef een voorwoord onder de titel „Kiezen of Helen". Hij wekt de studenten op in ieder geval op - te gaan naar de 1 stembus. „Ik kan niets aan de uitslag doen, maar de uitslag zal mij wel degelijk, wat doen", zegt prof. Diepenhorst. „Stemmen is nu eenmaal toonaange vend, Daarom kan ik ais buitenstaan- der-belanghebbende alleen maar ho pen dat wat mij gaat overkomen in een algemeen aanvaarde verant- woordelijkheid wortelt en dat de uitslag niet door absenteïsme en ig norantie wordt -gedegradeerd. Pas wie van kiezen weet toont zich mon dig". (Vanonzecorrespondent) MAASSLUIS De achttienjarige zeekadet Theo Jordaan van de Peter van Anrooylaan 28 werd zaterdag morgen omstreeks half elf dodelijk getroffen bij een ongeluk op het op leidingsschip Abraham van der Huist. De commandant van het schip, de heer J. Warbout, was bezig met een laadboom een lasaggregaat aan boord te brengen toen Theo en een andere kadet op de kade stonden. Onder het hijsen viei de laadboom, doordat de hangertrommel onvoldoende was ge borgd. De boom trof de jongen die ernstig werd gewond. Hij werd naar het Ho- ly-ziekenhuis in Vlaardingen ge bracht waar hij omstreeks half twee overleed. zondag 111.000 met de metro mee. De miljoenste metro-passagier heeft zaterdagochtend van de metro gebruik gemaakt. Wanneer dat precies was en wie dat was, is niet na te gaan: het. cijfer bleek slechts, toen men tegen het eind van de dag kennis kon nemen van de gegevens van de mechanische tellers. Gemiddeld maken tot nu toe ruim honderdduizend mensen per dag ge bruik van de metro. Als het vervoers aanbod in dit tempo doorgaat, krijgen we woensdag of donderdag de ander- li alf-miljoenste metroreiziger en kort na het komende weekend de twee-mil- joenste. Dat het tweede miljoen -iets later vol zal zijn dan het eerste komt, door de exhorbitant hoge cijfers van het openingsweekend, toen ieder.de me tro beschouwde als een soort „kermis attractie". Of hét vervoerscijfer van ruim hon derdduizend metroreizigers per dag pér- manent is en niet meer zal dalen, móet nog blijken. Voorlopig is de metro nog altijd een zaak, die nieuwsgierigen trekt. ROTTERDAM De verleden jaar opgerichte .afdeling Rijnmond van htt actiecomité „Hulp aan Israël' deelt in haar eerste jaarverslag mee, dat eind oktober 1967 deze afdeling 1.609.312,08 heeft kunnen afdragen aan Hamagebiet Hameöechedet Le- jisraël, de Collectieve Israël-Actie. Dit hele bedrag is alleen uit het Rijnmondgebied afkomstig. Daarbij is het actiecomité zich ervan bewust, dat ook zonder zijn bemoeienis er heel wat geld naar de Collectieve Israël-Actie zou zijn gegaan, maar het meent, dat dit zeer grote bedrag slechts zou kunnen zijn bereikt door alls één team op te treden. Overigens is met deze afrekening het programma van het actiecomité niet ten einde. Het wil in de toekomst bijdragen tot een juiste voorlichting in de pu bliciteit, het wil een permanente hulp organisatie ter beschikking houden van de Collectieve Israël-Actie, het wil nieuwe hulpprojecten stimuleren, het wil collecten organiseren bij gro te bijeenkomsten en het wil acties, die hulp aan Israël be-ogen, maar waarbij een zekere begeleiding nood zakelijk is, opvangen en daarbij voor deze begeleiding zorgen. Gratis recepten bij uw groenteman. Tégen de tijd dat de zaak zich wat heeft gestabiliseerd denken de dienst van.stadsontwikkeling en de RET er over 'n enquête onder de reizigers te houden, waarbij de vraag op welke ma nier de metro-reizigers vroeger de over een maand of drie er weer een Nieuwe Maas overstaken, aan de orde zal kunnen komen. Het is bovendien de bedoeling dat. telling wordt gehouden van het ver keer, dat via de bruggen en tunnel de rivier kruist. Het is nu nog te vroeg om na te kunnen gaan of de metro daarop inderdaad invloed heeft. Dat de invloed van de metro zo spec taculair zal zijn als bijvoorbeeld inder tijd de opening van de Van Brienen- oordbrug achten de gemeentelijke ver- keersdeskundigen uitgesloten. Gaan automobilisten er werkelijk toe over hun voertuigen thuis te laten en met de metro te reizen, dan geschiedt dat heel geleidelijk. Voor wat betreft de metro-dienstre geling: men heeft daaraan au strak de hand kunnen houden. Er zijn geen sto ringen geweest. ROTTERDAM Hasjisj en pijpen vond de politie in het afgelopen najaar in het huis van de 20-jarige musiens II. C. K. De jongeman was er niet aan verslaafd, maar had een keer met has jisj willen experimenteren. De eis luidde een maand voorwaardelijk en een geldboete van 200. „Hij heeft zich met zijn experimenten in een gevaarlijk parket gebracht", al dus de officier. Hij haalde het rap- port-Kruisinga aan. dat bij de behande ling van een vorige hasjisjzaak, waar bij een grote groep Rotterdamse jonge lui terechtstonden, nog niet gehanteerd werd. Dit rapport stelt, dat hasjisj scha delijk is voor de volksgezondheid, niet alleen door de verslavende werking er van. maar ook door de gevaarlijke bij verschijnselen. De geldboete tegen de jongeman, die op het ogenblik zijn militaire dienst plicht vervult, bracht de politierechter terug tot 150, De politierechter hand haafde de maand voorwaardelijk en verbond aan dit vonnis tevens een proeftijd van twee jaar. ROTTERDAM Toen in de nacht van zondag op maandag omstreeks middernacht een Rotterdamse timmer man, 41 jaar, met zijn verloofde van 17 jaar wandelde, werd het paar over vallen door een onbekende, die uit het struikgewas opdook. Met een pistool dwong -de man het paar zich om te draaien waarna de timmerman met een hard voorwerp een klap op het hoofd kreeg. De timmerman liet dat echter niet op zich zitten, hij geraakte in een hand gemeen met de overvaller en wist zelfs diéns pistool te ontfutselen, waarop deze de vlucht nam. De timmerman moest een bloeden de hoofdwond in het Bergwegzieken- huis laten behandelen, het pistool, kali ber 9 mm, .werd in beslag genomen met twee lossen patronén. Een -onderzoek in het bos had geen resultaat. Dinsdag wordt voor de officier van justitie geleid de matroos L. K. udt Delft, 26 jaar, die. toen hij zaterdag nacht in een verboden richting over de Goudse Rij weg reed. de hemaanhou dende- politiemensen met een lucht drukpistool bedreigde. Dat luchtdrukpistool bleek afkomstig te zijn uit een etalage van de Firma Ophoff aan de Jonker Fransstraat, waar K. een nub had vernield. De man •werd overgebracht naar. het bureau Boezemsingel. ©.Voor diefstal rnet geweldpleging zijn zondagochtend in bewaring gesteld Geertruida J. K. uit Rotterdam, zonder beroep, 20 jaar, en H. J. S. uit Rotter dam, automonteur, 18 jaar. Geertruida K. had zich met een op varende van de Noorse tanker Braccn- da afgezonderd in een huis in. Kalen- dxecht. De man en de vrouw mishan delden de Noor en beroofden hem..van, 650 en e enpolsborloge. De zeeman had nog kans gezien vierhonderd gul den terug te nemen, maar moest met een hersenschudding en een boven- kaakfractuur in het Havenziekenhuis worden opgenomen. Het horloge is in het bewuste huis gevonden. Zaterdagnacht overmeesterde de poli tie in de metro-bouwput aan de West- blaak onder hevig verzet .1 F., 26 jaar, uit Den Haag. Dat geschiedde, toen de politie, naar aanleiding van een inbraak in het kantoorpand van de Nederland se Aannnem-ings- en Patroonsbond en ■het wonin-ginrchtingsbedrijf HOVI aan de Westblaak, daar aan kwam. Bij aan komst van .de politie liep F. hard weg. F. werd bovendien gezocht naar aanlei ding van inbraken in Den Haag, en Rijs wijk. ROTTERDAM Hü was een acht tienjarige fotograaf en vanmorgen stond hü voor de derde'keer voor de politierechter zün misstappen weet hü aan een vrijheidsdrang, maar de drie keren dat hü misstapte had hij ook te veel gedronken. Het reclasserïngsrapport was on gunstig. „Hij laat zijn gedrag bepalen door de overtuiging dat hij het leven aankan. Hij ziet nu in dat de schuld bij hem ligt. In de toekomst verwach ten wij een meer coöperatieve hou ding". Het vergrijp op zichzelf had de foto graaf met leukens minder simpel ge maakt dan het was. Hij werd namelijk op heterdaad betrapt bij een poging tot diefstal uit een auto. Dit deed hij met gestolen handschoenen. Officier mr. A. Messen eiste twee maanden cel met hevel van onmiddel lijke gevangenneming. De raadsman: „Hü beseft dat als hij zo doorgaat hü zijn eigen leven kapot maakt." Op grond van dit derde vergrijp had zijn verloofde de verhouding verbroken. Dit was, aldsn de verdediger, een re den temeer voor de fotograaf om te besefen dat het zo niet door kon gaan. De advocaat bepleitte een geldboete, gekoppeld aan een voorwaardelijke straf. Want de baas van verdachte had gezegd deze derde keer niet door de vingers te willen zien en heen ceistraf zou onslag uit de clichéfabriek tot ge volg hebben. „U moet in elk geval rekenen op gevangenisstraf', besliste politierech ter mr. A. R. Jolles en naar alle waar schijnlijkheid zou hij deze straf moeten uitzitten in het penitentair trainings kamp in Zeeland. Over deze plaatsing moest eerst inlichtingen worden inge wonnen. Begin maart volgt het definitieve vonnis. Een opmerking over het judo van haar broer maakte een 22-jarige assis tente van een sportleraar uit Dubbel dam zo kwaad dat zij de man in kwes tie een flinke klap gaf. Ook een agent in burger kreeg een lik uit de pan. Zij weigerde excuses aan te bieden en de man diende een aanklacht in. „Ik had er toen geen spijt van en ik heb het nu nog niet" zei zij glimla-- ehend tegen mr. Jolles. „Dan zal u. dat voelen in uw portemonnee" beet mr. Jolles haar toe, waarop zij instem mend knikte. „Die man stond mij" uit te dagen" vertelde zij verder. Zestig gulden boete eiste de officier. „U had beter uw excuses kunnen aan bieden, dan had het u geen zestig gul den gekost" zei mr. Jolles. „Ja, maar als ik er toch geen spijt van heb, aan bied ik ook mijn excuses niet aan" vond zij. Mr. Jolles vonniste veertig gulden voor deze eerlijke houding". ROTTERDAM Er is nog geen beslissing genomen of het op 4 janu ari aan de Canadese westkust gezon- ke'n vrachtschip Schiedyk (7594 brt) van de Holland-Amerika Lijn zat worden gelicht. Er is een uitgebreid onderzoek ingesteld en verwacht wordt dat de beslissing de komende weken wordt genomen. Als enige verblijft eerste stuurman G. Linckers nog in Canada. Bij laag water is de stuurboordzij de van de nabij Goldriver gezonken Schiedyk gedeeltelijk zichtbaar. Het schip hangt al enige weken in even wicht op een soort plateau in de steil aflopende rotshelling van het eiland Bligh. Na het kapseizen is de Schie dyk niet helemaal ondersteboven ko men te liggen. Ter hoogte van tank drie en vier rust het op de rotsen met de masten schuin omlaag ste kend in het 25 vadem diepe water. Hoewel er weinig olie uit de. tanks loopt, zijn er bepaalde vorzieningen. getroffen om te voorkomen dat het water wordt verontreinigd. Er is met behulp van een dubbele rij boomstammen, die met kettingen op hun plaats worden gehouden, een soort barrière gelegd. Bovendien zijn er chemische mid delen beschikbaar om verontreiniging te voorkomen. In onze nieuwe afdeling voor eledronische orgels demonstreren wij U gaarne de nieuwste modellen var. EMINENT, SOUNA, PARIE, PHILIPS, SAF1RA, e.a. KORTE LIJNBAAN 28, ROTTERDAM,TEL.010-119400 Dè grote stoot tot het oplaaien van de- concurrentiestrijd komt van de Britse Spoorwegen, een ïjzerstcr- ke maatschappij die heel veel kan •hebben. Men heeft namelijk be kendgemaakt zeer binnenkort vrachtredukties .té verlenen van dertig procent en in sommige geval len tot vijftig! De Britse Spoorwegen kunnen dat doen omdat het gehele vervoer van vracht vanuit Engeland gebundeld zal worden. Uit diverse grote in dustriële centra in Engeland zuilen dagelijks treinen vracht incontai ners gaan aanvoeren naar de haven van Harwich, van waar zij naar Rotter-dam en Zeebrugge zal worden gevaren. Op Zee brugge zullen twee nieuwe schepen worden ingezet, op Rotter dam komen de gemoderniseerde en aangepaste schepen Isle of Ely en Colchester in de vaart. Per dag zul len honderden containers tegen een laag vrachttarief kunnen worden vervoerd. De Britse Spoorwegen verwachten veel van de nieuwe wachtdienst. Gerekend wordt op een zeer goede vrachtbezetting van de schepen. Dat andere rederijen zullen moe ten volgen is een uitgemaakte zaak. Hun bestaan is ervan afhankelijk. Toch zullen het alleen de sterke zijn die in het kielzog van de Britse Spoorwegen zullen kunnen mee doen. European Unit Routes zou er bijv. één van kunnen zijn. Het is een dochteronderneming van de grote Engelse rederij P. and O., die half januari met één schip containers is ■gaan vervoeren tussen Rotterdam en Tilbury. Als de juiste tarieven van de Britse Spoorwegen -bekend zijn, zal EUR haar tarieven aanpassen, zo is reeds meegedeeld. Een ander die hetzelfde reeds ge daan heeft is Noordzee Veer diensten, een. maatschappij die ook nauwe banden -heeft met P. and O. De tarieven voor wacht die ver voerd wordt met de twee veersche pen, tussen Europoort en Hull is on langs met tenminste vijf en maxi maal met twintig procent verlaagd. De rederij heeft een flink aandeel in het vrachtvervoer tussen Nederland en het noorden van Engeland: vorig jaar ruim een kwart miljoen ton. Het aantal afvaarten dat vanuit- Rotterdam-.elke week naar Engeland wordt geboden is de. laatste maan den doorhet verschijnen van al maar nieuwe -diensten reeds opgelo pen tot ongeveer zestig.'Vele rede rijen krijgen maar een geringe hoe veelheid lading en werken dan ook met verlies. Lang kan zoiets uiter aard niet duren en -klappen zuilen er dan 'ook ongetwijfeld vallen. Toch blijven er diensten komen en blijven diensten die varen door gaan. Deze. week opende bijv. de Sealord Shipping Co. uit Londen een roll-oh roll-off-diénst tussen Rotterdamen Great Yarmouth. Al weer een dié iets moet zien te gaan verdienen op de Noordzee. En die tendens zal ongetwijfeld voortgaan, 'tot het moment, waarop het.niet meer doenlijk is een dienst te begin nen. i - - Ergens moet het eind liggen. En als dat is bereikt, zullen alleen de sterkste rederijen overeind gebleven zijn. Dat kan gc-woon niét anders. De' aangekondigde, nogal gerucht makende fusie tussen de twee grootste Zweedse scheepswerven Götaverken en Eriksberg gaat niet door. Bepaalde aandeelhouders heb ben namelijk geweigerd eraan mee te werken. De twee in Gothenburg gevestigde scheepsbouwbedrijven zouden onder één directie komen. Een grote groep aandeelhouders van Götaverken echter weigerde de aandelen te ver kopen aan Angfartygs AB Tirfing, eigenaar van de werf Eriksberg. Als een opengereten sardineblikje ligt bet Westduitse vrachtschip Horn- land in het Prinses Irenedok op de werf van Verolme in de Bollek. Van af de boeg tot aan ruim 2 is de romp over meer dan 40 meter open gescheurd na de aanvaring vorig jaar oktober op de Nieuwe Waterweg met bet Frunse schip President Pierre An- got. Het rompstaai is als een harmo- nika opgevouwen. Experts hebben echter gezegd dat bet schip te repareren is en Verolme heeft de opdracht daartoe gekregen. Eind maart moet de Homlaud vaar klaar zijn. De Cunard Line heeft meer dan twintig aanvragen ontvangen voor het passagiersschip Queen Elizabeth, dat eind van dit jaar uit de vaart zal worden genomen. Er bestaat in teresse voor het zeekasteel in de Verenigde Staten. Europa, Zuid-A- merika en Australië. De meeste aanvragen komen van bedrijven die het schip willen gaan gebruiken als drijvend hotel of ten toonstellingsruimte. Interessant vindt Cunard het aanbod van vijf miljoen dollar dat -komt van een groep zakenmensen uit Florida. Zij zouden de Queen Elizabeth als een drijvend toeristencentrum willen gaan inrichten. De 82.998 ton metende Queen Eli zabeth het grootste passagiers schip ter wereld zal in oktober of november de laatste transatlantische reis maken. Daarna zal er nog één cruise worden gemaakt, die reeds nu is volgeboekt. De Queen Mary is vorig jaar juli voor 1.230.000 pond sterling verkocht aan de stad Long Beach in Califor nia. De NV Nedlloyd. Lijnen zullen Hn de toekomst mogelijk weer een vrachtdienst beginnen op Indonesië. De Indonesische minister voor mari tieme zaken, schout-bij-nacht Ja- tigdjan, heeft de hoop daartoe na melijk uitgesproken nu de Nedlloyd lid is geworden van de Europese groep in de Indonesian Freight Con ference. Er is betreffende het lidmaatschap van deze conference overeenstem ming bereikt per jaar achtmaal te gaan varen tussen Europa en Indo nesische havens (met name de haven van Belawan op Noord-Sumatra). De uitvoering iis echter nog afhan kelijk van onderhandelingen die worden gevoerd mei de Far Eastern Freight Conference. Nedlloyd Lijnen is een gecombi neerde maatschappij van de Ko ninklijke Rotterdamsche Lloyd en de Stoomvaart Mij. Nederland.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1