Bouwen aan Rotterdams wegen OOK BOVENGRONDS 0T v Onwel door verstopte kachel AGENDA FICO gaf geslaagd weekend bij lustrum IJS IN SPORTHAL TSF wint met dubbele cijfers ODI-bestuur is weer compleet „Patrimonium" concentreert Mannen wilden arrestatie verhinderen Slippende auto pakt voetganger V ormingsweekend van Hervormde Jeugdraad Ledenwerfactie van bijbelgenootschap 9* Burgerlijke stand Goede opvoering in Kunstcentrum Concours sluit hengelseizoen Geringe resultaten tafeltennis K en K Jubileumprogramma VDL en Excelsior M bestaan vijftig jaar AUTORITEITEN BESPREKEN CALAMITEITEN „ffoe zal de toekomst er uit zien?" Heuvelman leidt bij damkampioenschap IF DE ROTTERDAMMER nubeduidend goedkoper ROTTERDAM In alle enthousiasme voor de metro sou men bijna vergeten, dat Rotterdam ook boven de grond heel wat doet aan zijn Verkeerswegen. Daarmee doet men de Rotterdamse wegen straten- en viaductenbouwers onrecht, want vooral op het gebied vav viaducten gebeurt er veel, dat laten 'wij hieronder zien: t Vandaag.... era morgen era dagelijks nu..beduidend per cm Terienka marquisette Pagina 2A MAANDAG 19 FEBRUARI (Van een medewerker) SCHIEDAM i De uitwedstrijd-die» voor T.S.F. 1 tegen. Contact 1 op het programma stond heeft De Loóze c.s. géén enkele moeilijkheid opgeleverd! Er.was zeker een verschil van een"' klasse met deze tegenstander en de uitslag 10Q was dan ook geenszins geflatteerd. T.S.F. blijkt dus in uitstekende vonn en het is alleen jammer, dat het de kans op automatische promo tie niet meer in eigen hand heeft:.de pont achterstand op het leidende -Amroba i kan slechts worden ovèr- ^oor een misstap van Amroba. TSF 2 is duidelijk van slag. Tegen" het m de middenmoot vertoevende Tavenu 1 kwamen Wittop Koning c.s. niet verder oan een moeizaam 55 géhjkspel. Nog staat TSF 2 op de tweede plaats, maar de voorsprong op de achtervolgers is in-twee weken tijd van vier tot één punt teruggelo pen- TSF 3 moest na ce uitstekende prestaties van dh-laatste twéé weken nU op bezoek bij het sterke TTCK 2 en kon het daar niet bolwerken; een 73 nederlaag was het resultaat van een "wedstrijd waarin de Schiedam mers toch meer tegenstand boden dan mocht worden vernacht. TSF 4 ten slotte had een uitsteken de week. Het won zelf met 91 van Stadhuis 2 en zag bovendien Xerxes 5 verliezen van Stokvis 2. TSF 4 heeft nu de tweede plaats op de ranglijst veroverd, met één punt voorsprong op Xerxes. (Van een medewerker) SCHIEDAM Na de' vrijdagavond in gebouw Sursum Corda gehouden jaarvergadering is de Christ, Korf balclub ODÏ weer compleet wat het bestuursaantal betreft, namelijk met negen leden. Door het aftreden van Jan Verhey en het vertrek van Aida Smits moest het bestuur worden gecompleteerd en na de verkiezing trade» tot het bestuur toe Hans Bijlman, Henk van Houte en Costil Toussaint. De technische commissie zal bestaan uit Louke Bastïaans, Karei Bos en Dick Toussaint. De redaktie komt op naam van Giel Bos. Het gouden jubileum kwam breed voerig ter sprake. Voorzitter Roozen- beek aktiveerde de leden nog meer voor de diverse aktles. Vooral de gla- zenaktie verloopt buitengewoon goed. Reeds bezit het jubileumfonds 1000 zonder de baten van de glazenaktie, die op meer dan 500 wordt geschat. niettemin zullen de leden zich ak- tief moeten blijven bezighouden met het jubileum, want er'is nog veel geld nodig voor de volgende plannen: receptie in Chr.. Soa- Belangen op vrijdag 19 april, Feestavond in Musis Sacrum op vrijdag 28 april, een oud-ledendag op zaterdag 20 april en een diner „ergens in Nederland" op vrijdag 5 april. i SCHIEDAM In het weekeinde hebben 53 automobilisten op verschillende plaatsen in de gemeen te een proces-verbaal gekregen voor het overschrijden van de maxi mum-snelheid. Zij hadden gemiddeld 95 kilometer per uur gereden. Als. U eenmaal zo'n corselet gedragen heeft, zult U nooit meer andets willen... want is het geen heerlijk veilig Idee dat dieontsierende vetrolletjes voortaan tot het verleden be- horm» Coraciet, geheel van Lycra stretch, voor een perfect figuur, met dubbel voorpand enr voor gevormde met tent overtrok ken cups en verstelbare Lycra stretch schouderbandjes. Zo'n .pracht corselet, dat Uw figuur prima corrigeert koopt U bij ons al voor nog géén negen gulden. V' Jlte+i Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van «deze Lycra Stretch corselets, met voorge vormde, cups en 'verstelbare stretch schouderbandjes. .In wit - voor 8. '•je ta de jiponmktim 4ptjm46er>R enCgup ettn ttUuf thrift. hut. T\E VERBINDING tussen het noordelijke en zuidelijke gedeelte van Lombardijen is aanmerkelijk verbeterd, nu zonder geruchtmakende feestelijkheden het viaduct langs de spoorbaan over de trambaan van lijn 2 en de in aanleg zijnde verbindingsweg tussen IJsselmonde en Lombardijen m gebruik ts gesteld. Dat viaduct loopt vlak langs het nieuwe station Lombardijen. Op de achtergrond op het gedeelte van de Nederlandse Spoorwegen ziet men trapezium-vormige betonnen „sokkels", waarop straks de perrons komen te rusten. W'mm S3 f. - v ,'v. T)ENOORDEN Rotterdamlangs de oude Xerxes-brug links op de foto staan in het weiland tussen Rotterdam en Schiebroek grote vierkante beton-,,palen". Zy zijn de zuilen voor het tramviaduct van lijn 5, welke lyn straks naar Schiebroek doorrijdt. De betonnen liggers van dat viaduct zijn reeds meer dan een jaar opgeslagen op het terrein vaii de viaduct-betonbalkenfabriek aan de Zuiderparkweg. Na een jaar rust is die fabriek nu weer in bedrijf gesteld om. de balken voor het door te trekken metro-viaduct te maken. enorme vierkante blokken beton zijn de voeten van de pijlers «oor het „overflow"-viaduct over Klein polderplein en Bhjdorpplein. Uit de betonblokken steekt het wapeningsijzer voor de pijlers, die er later op worden gestort. Op de achtergrond staat een betonvoet in de stalen bekistingsmal. Geheel links op de achter grond het gebouwencomplex van de ROTEB, rechts het bejaardencentrum Abtshove, van waaruit men een prachtig overzicht heeft over de werken. VLAARDINGEN Het kantoor en de werkplaatsen van „Patrimoniums Woningen" die op verschillende plaatsen zijn ondergebracht, zullen worden samengevoegd. Vrijdag zal aan de Industrieweg een gebouw of ficieel in gebruik worden genomen. Het oude gebouw aan de 2e Van Leyden Gaelstraat gaat men dan ge heel verlaten. Dit gebouw is reeos jaren lang veel te klein en te be krompen, maar het bestuur kon er niet eerder in slagen een geschikt onderkomen te vinden. De woninginspectrice van P. W. krijgt in het nieuwe gebouw een ei gen onderkomen, hetgeen niet het ge val was in het huidige kantoor. Met ongeveer tweeduizend leden is deze woningbouwvereniging de grootste van Vlaardmgen. SCHIEDAM Vijf Schiedammer- ties van dertien en veertien jaar heb ben op het politiebureau verant woording moeten afleggen voor diefstallen, van chocolade en snoep- waren. Zij hadden onder meer een bezoek gebracht aan het clubhuis Dukdalf. Na ondervraging konden zij weer naar huis. De 27-jarige J. A. uit Poortugaal heeft zich uit eigen beweging bij de politie gemeld nadat hij een inbraak in de kantine van de Verenigde Glasfabrieken aan de Buitenhaven weg had gepleegd. «rUIEDAM Zondagmorgen is de familie P. F. van Sliedregt, Laan 30, dJLr het niet trekken van een kachel onwel geworden. Bijtjjds ontdekte de Van Sliedregt 's morgens het gevaar en hu v/ist erger te vooorkomen onmiddellijk de brandweer te alarmeren. Later Is de kojenkachel buiten de woning geplaatst. MAASSLUIS De resultaten van de tafeltennisvereniging Key en Kra mer van de afgelopen week waren minder succesvol dan men wellicht had verwacht K. en K. 1 had de tweede plaats kunnen bereiken, wan neer het van Hobart 1 had gewonnen, maar het kon niet verder komen dan een 55 gelijk spel; na een 41 en 54 achterstand mocht men blij zijn met die ene punt Na de overwinningen van de laatste weken moest het tweede team, deze keer met een kleme 64 nederlaag genoegen nemen. J. 't Hart won driemaal; ver achter kwam H. 't Hart met éénmaal winst en invaller L, Bergwerff, die geen enkele maal won. Tegenstander was Telefoon 1. K en K 3 rekende voorgoed af met één van de concurrenten; thuis spelend Wist het Roteka 3 met 73 te kloppen. Chr. Soc. Belangen: Wlikver. Nieuwland, klaverjassen en schilderen 20 Geref. Jeugdhuis: S.G.P.. vergadering 10. Arcade: Ned. Bond v. vogelliefhebbers, bijeenkomst. 20. Aula HBS: Schled. Fllmkrlng, filmvoor stelling, 20. Marijke: Slngelkwartler, kwartier, con tactavond, 20. Musis Sacrum: Internationale Jeugduit wisseling. 19. Bijkantoor „De Rotterdammer", mevr< J. van Gog, Dr. Zamenhofstraat 13Sa, tel. 1524 (ook klachten bezorging). Alarmnummer brandweer: 269123. Alarmnummer politie: 264666 Apotheek: Gouka, Groenelaan 127, tel. 268flTi GG en GD: tel. 269290. VLAARDINGEN De politie heeft zaterdagavond op het Liesveld vier mannen aangehouden. Een agent zag dat de negentienjarige zeeman C. H. op de Westhavenplaats een ruitje van een bushalte stuksloeg. Toen hij de man. wilde aanhouden, beoeiden de 20-jarige H.O., de 22-ja- rige chauffeur A.H. en de 21-jarige chauffeur G. de L., allen uit Maassluis, zich hiermee. De zeeman kon zich daardoor uit de voeten maken, maar werd op het Liesveld opnieuw aangehouden. Om dat de drie mannen weer probeerden de arrestatie te belemmeren werden ook zij meegenomen naar het politie bureau. VLAARDINGEN Op de Kethel- weg slipte vrijdagavond de 27-jarige P. de J. met zijn personenauto. Hij had voor een andere wagen geremd, was uitgeweken en belandde op het trottoir, waar de 26-jarige G. Wester man een paar meter door de auto werd meegesleurd. De voetganger is met pijnlijke ledematen naar het Ho- lyziekenhuis gebracht. De auto kwam tegen een boom tot stilstand. Op de afrit rijksweg 20 en Broek- weg verleende vrijdagavond de 37-ja- rige G. v.d. W. met een personenauto geen voorrang aan de bromfietser J. C. de B. de Bromfietser liep bij de aanrijding schaafwonden op. SCHIEDAM De Hervormde Jeugdraad Schiedam houdt op 16 en 17 maart weer een weekend voor jongeren in het vormingscentrum Oud Poelgeest In Oegstgeest Het thema is „Toekomst hebben - toe komst geven". Zaterdagavond 16 maart zal een nog bekend te maken spreker het onderwerp „De christelijke gemeente als voorhoede van de toekomst" in leiden, dat vervolgens in kleine werkgroepen zal worden besproken. Zondags wordt in een dagopening een bijbelgedeelte ter nadere verwer king gegeven, waarna nieuwe werk groepen m woord, beeld en beweging de nieuwe inzichten vorm zullen ge ven. Na de sluiting van de conferentie wordt het gesprek zondagsavonds in Schiedam voortgezet met een aantal gemeenteleden. De prijs voor het weekend is tien gulden. Men dient zich voor 1 maart op te geven bij de heer A. C. de Voogd, Galjootstraat 12a, Rotter- dam-7, tel. 155880, Een ïabriekipartij vitrage, hon derden rollen In effen, enkel- en dubbeldraadse vitrage uit de duurste series, nu voor een' heel speciale prijs, per vierkante 'meter voor één gulden. Coupons Terienka Marqui sette, In, breedtes vnn 90 tot '300 cm, van een prachtige kwa liteit die U voor deze prijs ver geefs zult zoeken. MAASSLUIS De plaatselijke vo-ik., verenigingen VDL, en Excelsior M b-«., IrespectleveUJk op 18 mei en 1 Jum vm? jaar. De beide jubileumcommissies wl.i, hard aan de werkprogramma's. Rxe-iJS? M kon al een (voorlopig) program», W kendmaken. Voor de lagere elftallen zijn de volrat wedstrijden vastgesteld: Exceklnr VDL 3 en Excelsior 8 VDL z n l.jd VDL 5 Excelsior 5 en VDL 6 ExcSs}' or 6 (9 mei). Excelsior 3 VDI Excelsior 7 VDL (is mei), vdl V Excelsior 2. VDL 4 Excelsior 4 en VDt"^ HP WDrle-0^44 j_. VLAARDINGEN „Wie een bij bel heeft, een bijbel geeft". Onder dit motto houdt de afdeling Vlaardingen van het Nederlandsch Bijbelge nootschap in de eerste weken van maart een grote ledenwerfactie m Vlaardmgen-Oost. In heel Vlaardin gen zijn momenteel 1400 leden. Men wil trachten dit aantal uit te breiden door een huisbezoek te bren gen bij de leden van de diverse ker ken. Deze ontvangen een aan hen ge adresseerde brief en kunnen daarna een medewerker verwachten, die het antwoord komt halen. Het Nederlandsch Bijbelge nootschap verzorgt de vertalingen en uitgave, benevens distributie van de bijbel of van bijbelgedeelten in bin nen- en buitenland en eveneens de uitgaven voor slechtzienden, blinden en geestelij'k gehandicapten. Het doet dit werk in samenwerking met de Wereldbond van Bijbelge nootschappen. Er is nog een enorm tekort aan bijbels in. de wereld. Daarom Is het nodig dat nog meer mensen het werk steunen door lid te worden. De mini mum contributie bedraagt vier gul den per jaar. Indien men geen bezoek ontvangt, kan men zich ook opgeven bij de wijkpredikant of bij de pen ningmeester van de plaatselijke afde ling, de heer A. Brouwer, Leliestraat 4, tel. 348272, gironumer 240108. ROTTERDAM Zaterdag hebben, in tegenwoordigheid van de commissaris der Koningin, de burgemeester van Maassluis, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse eri Vlaardingen vergaderd. Aanwezig was ook de Rot terdamse Ioko-burgemeester, wethouder G. Z. de Vos. Een nabeschouwing werd gehouden over de recente grote bran den. Over verschillende onderwerpen zal nader overleg worden gevoerd en zul len aanbevelingen worden opgesteld. Daarbij zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan onderlinge hulp, het snel uitwisselen van de nodige in formatie en aan het op juiste wijze rea geren op gevaren, aldus een commu niqué van het gemeentebestuur. SCHIEDAM Voor de aanschaf fing van een telmachine zal de Vere niging voor Gereformeerd Schoolon derwijs, waaronder ressorteren vier lagere- en een u.l.o.-school, van de gemeente een krediet van 450 krij gen. De administratie van de vereni ging is van zodanige omvang, dat voor een doeltreffende verzorging een telmachine nodig is. Toen het schoolbestuur na het overlijden van zijn penningmeester niet meer kon beschikken over de outillage van diens kantoor, bleek men een dergelijk apparaat hard no dig te hebben. Bovendien krijgt de Vereniging voor Gefeformeerd Schoolonderwijs een krediet van 3.950 van de ge meente voor de verbetering van de inrichting van de hoofdenkamer en voor het aanbrengen van jaloezieën in de Rehobothschool aan de Tuin- laan. 180 cm Morgen., om 9 uur begint de verkoop van' deze uitzonderlijk mooie' coupons Terienka Mar quisette vitrage In alle breedtes, per vlerkante meter s te voor Êj f0* 6Mn ld. of tehrlft. hu. Excelsior 9 (22 mei). De wedstrt;a-n ,L 2 en 9 mei beginnen om half geven overige ontmoetingen om kwart voor ven. VDL brengt op 2 mei de zaterdao.it tallen in het veld. De besturen van belde verenigingen n.t Ien een beker beschikbaar steUen v6or 6<1 vereniging, die uit het totaal wedstrijden de meeste punten behaalt Excelsior M organiseert voor het 'e»t«„ elftal een nedertaagtomooi. Verdere n^ gramma-onderdelen: Jeugdtornooi Cin en C6-elftallen (23 mei), oudejaarsbitttïï komst (31 mei), kransiegging op Alt bÏ graafplaats (1 Juni. half twaalf 's morèerU" Jeugdtornooi BI. B2 en B3-elftalJen ra it nl), streekelftal-mllitalr elftal (4 Juni» ii.' eeptle (S Juni), feestavond (datum noe ni« bekend), pupiUentomool I, réunie oud' den en JubüeumwedstrlJd Excelsior 1 Middelburg (8 Juni), puplllentornooi n m Juni). Ook zal een Jubileumnummer m, 1 den uitgegeven- De "brandweer moest verder nos tijdens het weekeinde optreden in patatzaak in de Nieuwstraat van de 47-jarige G, P. Op het moment dat dooor oververhitting de oven in bramj raakte was de eigenaar niet aanwezig De brandweer onder leiding van waar nemend commandant J. C. wist het brandje met enkele nevel- stralen te blussen. SCHIEDAM Geboren: Michaïl p n z-v. l Bouman en J w M L KolmtHe Marinus z.v. M FrelJ en c w Via Harskamp. Martlen z.v. M Barvoet» en 11 W. Swaneveld, Marie R d.v. J L A van d» Water en L Bergkotte. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Het filmvor- mingsweekend dat zateiBag en zon dag werd gehouden ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Film- commissie (Fico) van de CJV Liefde en Vrede heeft In alle opzichten aan de verwachtingen beantwoord. De belangstelling was zeer goed, er werd op prettige wijze van gedachten gewisseld en wat niet minder belang rijk is; er is veel uitgekomen. Na de vertoning van de science-fic tion film „Fahrenheit 451" in de volle zaal van gebouw Triangel zaterdag avond, werd een wedstrijd gehouden waarin het ging om boekentitels. Dit mede naar aanleiding van de boe kenstands, die waren verzorgd door de boekverkopers A. den Draak en A. Pontier. VLAARDINGEN Het tweede deel van het seizoen 1967-1968 van het Vlaardings Kunstcentrum werd zaterdagavond in de Stadsgehoorzaal voortreffelijk geopend met de opvoe ring van „Slippers" door de toneel groep „Centrum". Ongeveer vijfhonderd bezoekers hadden een kostelijke avond. Uit blinkster was Mary Dresselhuys, die met Guus Hermus het blijspel deed slagen. Jeroen Krabbé en Ina van der Molen waren de andere twee, die voor de vrolijke stemming zorgden. Wel had Ina van der Molen wat moeite om haar stemvolume aan te passen aan de zaal, want vooral tij dens het eerste bedrijf was zij min der goed te verstaan. Overigens werd er knap gespeeld, wat wel tot uiting kwam m het gulle applaus. SCHIEDAM Woensdagavond gaat in de sporthal Margriet de Wiener Eisrevue van start. Dat betekent dat er in de hal ijs zal moeten zijn en om dat te ki'ijgen moet er op en onder de vloer bepaald wel het een en ander worden gedaan. Een dure' in vestering die de revue eruit zal moeten halen. Het werk was vanmorgen druk aan de gang. De zondagmiddag gehouden inlei dingen m drie groepen waren voor sommigen wel aan de pittige kant maar tijdens het maken van de colla ges werd ieder alles vrij duidelijk, Ook dit onderdeel dat voorafging aan de slotzitting was zeer interessant. De hoofdfilm „Een man in een wit pak" werd in de avonduren vertoond. Deze Engelse, humoristische fUm houdt zich ook bezig met een wezen lijk probleem, en een wezenlijk ver langen; de droom van een betere we reld, die een onbaatzuchtige we tenschap zal moeten brengen tegen alle gevestigde belangen en machten in. - - - Het weekend werd gehouden onder het motto: „Hoe zal de toekomst er uit zien?" VLAARDINGEN Het is de be doeling van het bestuur van de Vlaardingse Hengelaarsbond het hen gelseizoen te besluiten met een con cours op zaterdag 9 maart. Er zal dan vanaf acht uur worden gevist in de Oostgaag of in de Boonervliet. Het aantal gevangen grammen vis is bepalend voor de uitslag, waarbij ondermaatse vis wordt meegeteld als vijf gram per visje. De lotmg zal 4 maart worden gehouden in het club lokaal van Het Westen, gebouw D6 Kroon, waar na afloop van het con cours ook de prijzen worden uitge reikt Voor dit slotconcours wordt een grote deelname verwacht. Het inschrijfgeld bedraagt ƒ7,50 per korps, ƒ2 per individuele deelnemer. De prijzenverhouding bedraagt respectievelijk 1 op 3 en 1 op 5. -Men kan zich opgeven bij de VHB-bestuursleden D, Berveling, Spechtlaan 251, tel. 352338 en bij W. Coolen, Parallelweg 114c, tel.' 349141. De inschrijving sluit op het moment van loting. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voorzitter W. C. Heuvelman van de Damclub Schie dam leidt momenteel in de strijd om het clubkampioenschap van zijn ver eniging. Hij was de enige, die hét vrijdagavond tot winst bracht in zijn partij tegen C. den Boer. De partij tussen L. Vrijland en D- van der Spek werd afgebroken en die tussen C. Korpel en M. van Erkel zal eerst deze week worden gespeeld- Dj- stand is nu: W. C. Heuvelman 2 gespeeld, 4 punten, L. Vrijland 1—2. M. van Erkel 11, D. v.d. Spek 1—1. C. Korpel 10 en C. den Boer 2—0.' De naam van de heer Au van Otter- loo ontbreekt in deze serie, omdat wedstrijdleider C. den Boer hem vo rige week door een „blundertje" bij de eerste zeven rangschikte, nadat hij tegen B. Quist remise had gespeeld en door loting bij de fina listen werd gevoegd. Reglementair was dat onjuist en hiertegen werd dan ook achteraf bezwaar gemaakt. De heer Van Otterloo heeft zien daarom teruggetrokken van de groep finalisten, die nu uit zes man zal bestaat. De bordenwedstrijden hadden de volgende resultaten: W. Vrijland - A. van Otterloo 1—1, B. Quist - 3. G Onink 0—2, J. J. van Kuyk - f Westerveld 1—1, J. de Rond - L Breevoort 0—2, H. Willemse - C. vv. Sleeuwenhoek 02 en C. Korpel^ -£• W. van Dam 0—2.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 2