9fJtoltrrt>iunmfr Tegenstanders reageren scherp' na koopavond - beslissing Winkeliers in beroering Werkelijke brandschade in 1967 miljard gulden Kunstschilder H. krijgt vier mud. voorwaardelijk I mr CNV trekt het zich aan Werklozen vals beschuldigd? Een moeder geeft DavitamonlO. Elfre dag. CNV zeer ongerust werkloosheid Chevron plaatst order hij Aardgas Service „Eenheid kerken niet snel te verwa over JKHKH SVB over „Kritiese Universiteit Teach-in gunde blik in koffiedik WIENER EISREVUE DEKLERK&ZN „Contrex" gaat van start Zes weken voor dodelijk ongeluk Preventie nationale zaak Voor steken met dolkmes Waarom geen beraad Stichting? Jubileumviering Una Sancta Dholes geboren in Blijjdorp Twee inbrekers aangehouden De Schelde houwt voor Esso stoomketels Simultaan Withuis tegen blinde schakers MARGRIETHAL Waarde 35 miljoen "steeds groter 55 Getuigenoproep (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Nu de ge meenteraad heeft besloten tot de proef met de koopavond voor de duur van een jaar of liever de gelegenheid tot een koopavond, want de koopavond is van over heidswege niet imperatief voor geschreven! is het rumoer rond die koopavond nog lang niet tot rust gekomen. De menin gen van voorstanders en tegen standers in kringen van de de tailhandel staan scherp tegen over elkaar, de heer H. Pors Jr., voorzitter van het Nederlands Verbond van Middenstandsver enigingen, heeft zelfs gedreigd met een protestactie in de vorm van doven van etalageverlichting tijdens de eerste koopavond op 15 maart. Rotterdam- Schiedam 21 febr. t/m 3 maart Voorbeelden NUCHTER BEKIJKEN VÓÓR KOOPAVOND Goed tapijt (van De Klerk) is niet duur! Extra De Klerkaanbiedingorigineel AXMINSTER TAPIJT (rechtstreekse import uit Engeland), met prachtig kieur-op-kleur dessin in rood, groen, cognac, goud of naturel op king-size kamerbreedte van 366 cm, met volledige ga rantie. Normale prijs 162.50 per strekkende meier, nu compleet gelegd voor Jf 0 80 Passend Profiteurs (Van onze soc.-econ. redactie) UTRECHT Waarom roept de regering het bestuur van de Stichting van de Arbeid niet in spoedvergadering bijeen om te praten over de verontrustend hoge werkloosheidscijfers? 5? «r pnTTERDAMMER Pagina 3 2A DINSDAG 20 FEBRUARI 1968 HOTTEBDAM Dertig scheep vaart- en expeditiebedrijven hebben I,i officieel opgericht de Container combinatie van Expediteurs „Con trex". Vorig jaar juli werd hiertoe 1 Tot d« oprichters behoren o.m. Wrti. H. Muller en Co., Blaauwhoe- lenveen, Van Gend en Loos, Fumess, UaéiS Én Veder, Pakhuismeesteren, HUys en Co. en Wambersie. Contrex" gaat het goederenver voer door middel van containers en gestandaardiseerd transportmateneel voorbereiden, verzorgen en afwikke len Men wil met name de verzending van gedeeltelijke gevulde containers voorkomen. Per 1 maart a.s. begint de samenwerking. Voorlopig zullen de aktiviteiten z>ch richten op het vervoer naar de oostkust van de Verenigde Staten. BOTTERDAM Voor de uitbrei- èng van de Esso-raffinaderij gaat de NV Kon. Mij- De Schelde te Vhssin- gen twee industrieketels bouwen. De opdracht-waarde ongeveer drie mil- soen gulden werd verstrekt door foster Wheeler Ltd. te Londen. De ketels hebben elk een produktie van 136 ton stoom per uur, bij een temperatuur van 400 graden Celsius. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Tot zes weken ge vangenisstraf en drie jaar ontzegging van rijbevoegdheid veroordeelde de rechtbank dinsdag de 27-jarige Bleis- wykse tuinder G. A„ die op 22 oktober 1967 een dodelijk ongeluk veroorzaak te op provinciale weg 22. De man, die voer weinig rij-ervaring beschikt en bovendien vermoeid was, botste daar bijna frontaal op een tegen ligger. De bestuurder van deze wagen kwam bij dit ongeval om het leven. Twee weken geleden eiste de officier van justitie twee maanden en twee jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. ROTTERDAM Schaakjournalist Withuis, nog .maar net bekomen van een reeks vermoeiende simultaan-se- ances door het gehele land, heeft het zaterdag opgenomen tegen vijftien blinde schakers. Nederlands beste blinde schakers waren naar Rotter dam gekomen, om als voorbereiding op de schaakolympiade die van 28 maart af in Engeland" wordt gehou den, zich te meten met de heer Wit huis, Withuis won van de 15 partijen er veertien en speelde éénmaal re mise. (tegen Bestman). van 50 jaar geleden De strijd tegen de Groot-Russen her ent, Berlijn, 18 februari. Het avondcom- muniquè meldt; Op het groot-Russische front lijn hedenmiddag om 12 unr de vijandelijkheden begonnen. In den op- marscli naar Dunaburg is de Duna zon der strijd bereikt. Door Oekraine voor haar zwaren strijd tegen de groot-Rus sen te liulp geroepen, zijn onze troepen den opmarscli uit de richting Kowel begonnen. Ook het socialistische gemeente raadslid L. den Adel heeft scherp ge reageerd op het besluit van de ge meenteraad, de koopavond bjj wijze van proef toe te staan. De heer Den Adel was, zoals men weet, bij de te genstemmers en hij heeft in de ge meenteraadsvergadering, die de koop avond met de allerkleinste meerder heid, zjjn stem met een gloedvol be toog gemotiveerd. Vanavond Is er een vergadering van het Middcnstandsbe- siurcncollege over dit onderwerp. C. v. d LINDEN nhet te bereiken Wij hebben vanmorgen gesproken met een aantal vooraanstaande ver tegenwoordig »ers van de detailhandei. De heer G van der Linden, voorzit ter van de ïiesturenraad voor de Rot terdamse Middenstand die in Rot terdam de Koninklijke Nederlandse Middenstand sbond vertegenwoordigt voorzitter van de Roterdamse Mid- denstandsvea emging „Handel en Nij verheid" en. voorzitter van de Stich ting voor Verkoopbelangen „Wij van ROTTERDAM p* De werkelijke schade ais gevolg van brand zal over 1967 in de buurt komen van een klei ne miljard gulden. Dat verklaarde maandag dr. E. C. Wcsseis, directeur van het Technisch Bureau voor Brandverzekering op een bijeen komst van de Maatschappij voor Nij verheid en Handel. Hij was n.a.v. de recente branden in het Botlekgebied uitgenodigd om te spreken over brandschadepreventie. De directe schade zal officiële cijfers zijn nog niet bekend over 1967 zeker de 200 miljoen gulden overschrijden (in 1960: 50 miljoen; in 1964: 150 miljoen). Volgens de vuistregel dat de indirecte schade en de gevolgsschade drie keer zo groot zijn ais de directe schade kwam dr. Wessels tot zijn totale schatting van een kieine miljard gul den. Onder indirecte schade wordt verstaan het verlies aan produktie enz., gevolgschade omvat het verhes aan afzet, „know how", ar beidsplaatsen en dergelijke. Oorzaken voor het toenemen van brandschade zijn, aldus dr. Wessels, o.m.: de technologische ontwikkeling, te weinig begrip voor brandscha de-preventie bij architecten en constructeurs, opeenhoping van waardevolle goederen in kleme ruim ten, het bouwen van grote ar- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De kunstschilder Dolf H. is dinsdag door de rechtbank veroordeeld tot vier maanden voor waardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar. Vorig jaar september beroofde hij de op Ka- tendreebt bekende Pedro D, met een dolkmes bijna van het leven. De eis tegen hem was zeven maan den gevangenisstraf met aftrek, waarvan drie maanden voorwaarde lijk. Bij de uitspraak heeft de recht bank in aanmerking genomen dat H. door de omstandigheden gedwongen de wijk te verlaten en dat dit voor bem reeds een ernstige sanktie xs voor het begane feit. „Hij heeft als een soort Don Quï- chotte geprobeerd de terreur van de Katendreehtse onderwereld te in de heerlijk verwarmde luxueuze '.SCHIEDAM Iédere avond 3 uur Matinees elke zater- en zondag 3 uur VOLOP PARKEERRU.iMTe VOORVERKOOPADRESSEN: SCHIEDAM- Hoofcftassa'sSporthal Margriet, tel. 260799 en 285861 «Kassa's Parkeerterrein Broersvest Reisbureau "De Magneet", Gerrit Ver- teemstraat, tel. 266077 «AileCcrop winkels ROTTERDAM- MOnm. Reisbureau "De Magneet", SchiewegWla, tel. 247020 Sig, mag. W.van Beek, Nieu we Binnenweg 381, iel. 231396 Sig. mag. Kooiman, Henegouwerlsanl2Ga.tel. 12S674 IPJIEKPAM-ZUIfe Reisbureau "De Magneet", Zuldplein 123, tel. 2728S8«Milot Tours, Slagfaetarsat, 36, tel. 194600 VLAARDINGEN - MAASSLUIS: Co-op winkels Voert: in: SRIELLE 's-GRAVENZANDE HOOGVLIET NAALDWIJK SMJKENISSE en HOEK VAN HOLLAND Telefonisch, plaats be spreken (0101 260799: eri 265861 bestrijden", zo karakteriseerde de Rotterdamse advocaat mr. Polak op 6 februari voor de rechtbank de situa tie waarin de kunstschilder de afge lopen jaren in Katendrecht heeft ge leefd. Zijn strijd tegen de door mr. Polak genoemde onderwereldterreur had de ook internationaal vermaarde kunstschilder voor de rechtbank ge bracht, In een soort schemertoestand had hij op 20 september zijn buur man Pedro D. met een 9 cm lang dolkmes in de buik gestoken. Deze bleef als door een wonder m leven. De officier van justitie, mr. J. D. de Jong, achtte Dolf H. schuldig aan het opzettelijk toebrengen van zwaar li chamelijk letsel. Onderwereld Sinds 1940 woonde Dolf H. met zijn broer en twee zusters op Katen drecht Toen na de oorlog het karakter van de buurt door de komst van de prostitutie sterk veranderde, begon "de strijd van de kunstschilder tegen de onderwereld, die naar zijn inzicht Katendreeht „onteert". Met requesten en handtekeningen-acties benaderde hij o.m. gemeente en politie. Zijn ergernis nam toe toen de prostitutie ook in het huis naast het zijne doordrong. Het verzet tegen de last, die het „bedrijf" hem veroor zaakte, liep uit op verdrukking en terreur. Raadsman mr. Polak vertel de de rechtbank dat H, herhaaldelijk werd afgeranseld door zijn buurman en dat zelfs de bejaarde zuster van de kunstschilder het moest ontgelden. Op 20 september kwam het tot een uitbarsting toen debroer van de kunstschilder op straat door Pedro D. met een ijzeren hondenketting werd bedreigd. Vanachter zijn raam zag H. het gevaar dat zijn broer bedreigde. Hij greep een dolkmes en snelde te hulp. Wat er daarna precies Is ge beurd, kon niet worden vastgesteld. Zeker is dat Pedro D. door het mes in de buik werd getroffen en zwaar werd gewond. „IIc weet nu nog niet wat ik gedaan heb. Ik was volslagen in paniek", aldus de kunstschilder. Simultaan Withuis tegen blinde scha kers beidsruimten, het bouwen dicht bij fabrieken, die gevaar opleveren, de automatisering (minder mensen die begin van brand kunnen ontdekken), het invoeren van nieuwe materialen, en een foutieve mentaliteit hij op drachtgeve rts. Dr. Wessels gaf een aantal voor beelden waaruit een tekort aan be grip voor brandpreventie blijkt. Zo worden gas-gestookte centrale ver warmingen nog steeds in kelders on der gebouwen geplaatst, terwijl be kend is dat dergelijke installaties een. bijzonder goede ventilatie nodig heb ben. Ze dienen volgens hem op de begane grond of in aparte gebouwen te worden gep laatst. Bij de bouw van industrieterreinen xs er vaak te weirug ruimte tussen de gebouwen, zodat bij brand ook ande re bedrijven mee m vlammen op gaan. Hij noemde het voorbeeld van de brand bij Danlon in Emmen, waardoor twee andere fabrieken ver loren gingen. Hij zei dati brgndschadepreventie tot dusver te weinig aandacht heeft gehad. Nu cch ter de totale schade in één jaar tot oen miljard gulden kan oplopen is de schadepreventie een nationale zaak geworden, die de overheid, het Isedrijfsleven en de as- surantievvereld gezamenlijk moeten aanpakken. de detailhandel let wel, ik zeg met middenstand maar detailhandel hebben via de Kamer van Koophan- dl duidelijk gemaakt dat deze zaak nog lang niet is opgelost. "Wij kunnen een koopavond met ons personeel eenvoudig met bereiken. Wij moeten het personeel warm eten ge ven op kosten van de patroon, na zes uur 25 procent toeslag op het loon en na acht uur zelfs vijftig procent toe slag Daarbij ligt nog de eis van de vak bonden op tafel van de vrije zaterdag middag. Die eis wordt in protestants- christelijke kring gesteund met het oog op de sport op zaterdag De heer J v. d Berge, secre'ams van de Christelijke Middenstandsver eniging Rotterdam: „Het is helemaal met zo, dat wij voorstanders zijn van de vnje zaterdagmiddag voor het win kelpersoneel Maar wij waren de enige middenstandsorganisatie, die hel overleg daarop met wilde laten vast lopen. Dat overleg is inmiddels toch vastgelopen. Een aantal christelijke winkelbedrij ven is tegen de koopavond, een aantal is er voor. Nu de proef met de koopavond er eenmaal door is, zullen we mee moe ten werken en geen tegenacties moeten wat is weggeebt en men de zaak voeren. Als later alle agressieviteit nuchter kan. bekijken, zullen we ver der zien De grote winkelbedrijven schijnen voorlopig een afwachtende houding aan te nemen. Deze bedrijven zijn lan delijk georganiseerd en beslissingen voor wat betreft hun in Rotterdam ge vestigde winkels zuilen moeten worden genomen in overeenstemming met de resultaten van hun vestigingen elders. Die zijn met het oog op beslissingen voor Rotterdam in studie. In een aan tal andere plaatsen m Nederland be staat reeds een koopavond en vele grootwinkelbedrijven hebben in de ge- ook reeds vestigingen, meenten, waar een koopavond bestaat, Een specifiek Rotterdams bedujf is echter het Warenhuis Ter Meulen NV aan de Binnenweg De heer J. S. van Buchem, directeur van Ter Meulen: „W(j zijn vóór de koopavond. Alleen de praktische uit voering moet nog worden bekeken. Daarmee hebben wij ons nog niet be zig gehouden vóór de gemeenteraad een beslissing had genomen. Ik denk, dat we daarmee klaar zijn tegen het eind van de week. "Wij zijn lid van de Rotterdamse Kring van Grootwinkelbedrijven. Het bestuur daarvan heeft vergaderd en er lis een advies opgesteld. Das'"' advies x,:i_. zi_.. -.li COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG, BBJSfilANDSELAAN ROTTERDAM/DEN HAA61UTRECHT/VLISSINGEN/HOOBH/DE LIER ken'Ik' nóg' rifet, -rSSar ik-denk%atr ais Wij weten hoe wij; die koopavond prac- wij weten hoe wij die koopavond praktisch moeten uitvoeren, lvij ook dat advies in huis hebben." Een der andere leden van de directie van Ter Meulen NV lichtte nader toe: „De adviezen van;de kring van groot winkelbedrijven zijn nooit bindend, zij behoeven de beslissingen van de leden nooit te beïnvloeden. Wat de andere grote bedrijven doen behoeft dus geen invloed te hebben op onze eigen beslissing (Vaa onze soc.-econ. redactie) UTKECHT Dat werklozen liever lui zijn dan moe, dat ze liever van de werkloosheidswet trekken, dan dat ze voor een paar tientjes meer weer aan de slag gaan en dat ze alles verzinnen om niet weer te hoeven werken, noemt het CNV in De Gids ernstige beschuldigingen, waar aan het verbond niet zomaar voorbij wenst te gaan. „Wij trekken ons dit soort verha len ernstig aan. Op deze manier wordt een blaam geworpen op dui zenden Nederlandse werknemers. Wanneer de beschuldigingen juist zijn, is dat een hoogst bedenkelijke misstand, waaraan zo snel mogelijk een eind dient te worden gemaakt. Maar wanneer ze onjuist zijn, is het bijzonder onrechtvaardig om zul ke beschuldigingen rond te bazuinen en dan dient dit soort praatjes snel en voorgoed de kop te worden inge drukt." De redactie voegt hieraan toe, dat van werkgeverskant vaak het ge luid wordt gehoord dat het begrip „passende arbeid" ruimer moet wor den geïnterpreteerd. Op het ogen blik zou een werkloze nog te gemak kelijk een baan kunnen weigeren op grond van het feit dat hij het aange boden werk niet passend vindt. Zelf heeft het CNV een onderzoek ingesteld bij de jutefabriek Ter Horst in Rijssen, waar de directie onlangs meedeelde, op korte termijn honderd man nodig te hebben maar niemand te kunnen krijgen. Het CNV heeft geconstateerd, dat in dit geval de voorstelling van za ken in' ieder geval niet Suopt. Het bedrijf blijkt onvoldoende gebruik te hebben gemaakt van de diensten van de arbeidsbureaus. ROTTERDAM Voor de capaci teitsuitbreiding van de raffinaderij in Pemis heeft Aardgas Service NV te Schiedam van Chevron Petroleum Maatschappij (Nederland) NV (voor heen Caltex) opdracht ontvangen voor de technische verzorging van de uitbreiding en wijziging van het tankpark en voorzieningen ais stoom, lucht en koelwater. Met het projekt is in totaal een bedrag van ongeveer 35 miljoen gul den gemoeid. Het maakt deel uit van het uitbreidingsplan voor de raffina derij, waarvan de totale kosten onge veer 200 miljoen gulden zuilen bedra gen. De wijziging van het tankpark om vat het verhogen van elf opslagtanks van 9,5 tot ongeveer 14,5 meter, het plaatsen van twaalf nieuwe tanks en twee bolreservoirs voor propaangas, alsmede het geschikt maken van een der aanlegsteigers voor het laden en bevoorraden van tankers tot 45.000 ton. De opdracht betreft verder de her ziening van de bestemming van di verse tanks. De wijziging van het tankpark moet zonder stoornis van de produk tie geschieden, waardoor een grote mate van coördinatie van de werk zaamheden is vereist. In verband hiermee zal Aardgas Service tevens voor de netwerkplanning zorgen. Verwacht wordt dat de uitbreiding van de raffinaderij m de eerste helft van 1969 gereed zal zijn. Aardgas Service is een algemeen ingenieursbureau (o.a. voor de petro chemische industrie), dat in novem ber 1964 is opgericht. Het is een dochteronderneming van Wilton-Fij- enoord- Bronswerk NV te Schiedam en Bechtel International Corporation te San Francisco. Het CNV concludeert ten slotte dat de sociale verzekering een groot goed is, dat bedoeld is voor mensen die buiten hun schuld in moeilijkheden raken. Juist daarom wil het verbond de zaak niet laten bederven door pro fiteurs die het zonder geldige reden' vertikken om weer aan het werk te gaan. Uiten, bedrijven echter ten onrech te beschuldigingen aan de werkne mers, dan dienen deze gecorrigeerd te worden. Deze klacht slaakt het CNV naar aanleiding van de plotselinge bijeen komst van het stichtingsbestuur vori ge week maandag op verzoek van de regering voor een gesprek over de te leurstellende betalingsbalans en over loonsverhogingen in een paar kleine bedrijfstakken. De belangen van onze betalingsbalans zouden beter bewaakt worden dan die van de werkgelegen heid. Het ministerie van sociale zaken laat al enkele maanden geruststellen de geluiden horen over de theoreti sche werkloosheid, maar het CNV wpst erop dat de feitelijke werkloos heid steeds groter wordt. De waarschuwing over de betalings balans ziet het CNV als een mogelijk heid voor het kabinet om extra gelden voor de directe bestrijding van de werkloosheid te weigeren, ondanks noodkreten uit het gehele land waar dit geld dringend nodig is om werk lozen weer aan werk te helpen. Het CNV concludeert, dat het er somber blijft uitzien voor de werk lozen. Het verbond voegt er echter aan toe daarin niet te kunnen en te mogen berusten. G0UOSESINQEL221-R0TTERDAM.TEU16673-123082 (Van een onzer verslaggevers) ROTERDAM „Een van onze fouten is dat we de eenheid der ker ken op te korte termijn verwachten. Verschillen zullen er blijven, het be langrijkste voor de toekomst is te blijven samenwerken." Dit zei prof. dr. L. J. v. Holk tijdens de maandag avond in Atrium gehouden jubileum viering van het r.k. oecumenisch pastoraal centrum „Una Sancta." Met prof. dr. J. Lescrauwaet (r.k.) belichtte prof. Van Holk (re monstrants) xn deze bijeenkomst wat er m de 25 jaar, "de1 leeftijd van Una Sancta, is veranderd binnen de ker ken. Hij besloot met te zeggen dat Una Sancta de komende 25 jaar nog wei nodig zal hebben voordat het centrum overbodig is geworden bij gebrek aan werk. In het begin van zijn rede stelde prof. Van Holk dat vooral in de con centratiekampen gedurende de twee de wereldoorlog voor het eerst een oecumenisch bewustzijn groeide. „Ik heb het m Sint Michielsgestel meege maakt dat een franciscaan de mis opdroeg met aan het orgel en het koor protestanten. De pater zei'later tegen mij: het was mooi, maar ik weet met hoe ik dat thuis duidelijk" zal moeten maken." In de afgelopen 25 jaar is een besef van saamhorigheid gegroeid, waar grote daden uit voort zijn gekomen, zei dr. Van Holk. Prof, Lescrauwaet vroeg zich af of eigenlijk al schot in de oecumene is gekomen. Naar zijn mening is tot nu toe aan wegbereiding gedaan en met succes, want het wegennet ligt er. Er zijn verbindingen met alle christe lijke kerken. Er zijn nationale en in ternationale wegen. Nu moet de bestaande eenheid nog actief ge maakt worden. De vraag van het ogenblik is dan ook: waar staan we en hoe gaan we verder. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM „Kritiese uni versiteit" blijkt sedert de recente opstootjes in Leuven en de minder recente demonstraties van de Ber- lijnse studenten in juni, een dank baar discussieonderwerp te zijn. De gemoederen in Amsterdam, Gronin gen en Nijmegen zijn reeds flink be roerd en nu heeft de Studenten Vak beweging Rotterdam &e kritiese uni versiteit in haar (verkiezingspro gramma opgenomen. Tenminste, de teacb-in maandag avond in de aula van de Nederlandse Economische Hogeschool over „Kri tiese universiteit" oftewel „Demokra- tisering van het onderwijs" kreeg al gauw het karakter vari een verhitte verkiezingscampagne met de bekende lik-op-stukken over en weer. En dat terwijl de opzet van de SVB was „duidelijkheid te brengen over dit diffuse onderwerp en een diskussie hierover uit te lokken." De teach-in moest dus verhelderend werken, maar tegelijk daagde de SVB andere studentenbewegingen uit om hun visie op de studentenpolitiek te verkondigen. Iets wat wel verhel derend werkte, maar niet bepaald voor het begrip „Kritiese universi teit". Moet een universiteit een open instituut worden met onder meer inspraak van studenten zowel over de toelatingseisen voor studenten en de benoemingen van hoogleraren? De SVB propageert dit begrip en de NSA (Nederlands Studenten Ak koord) is afwijzend. De NSA meent dat een universiteit neutraal moet Drs. W. Begeer was voorzitter van een vijfkoppig forum met prof. dr. A. van Doorn, hoogleraar ekonomie, Dirk Ramboer, Leuvens bestuurslid SVB, Eduard Bomhoff, SVB-fraktie- leider in de NSR en de politieke se cretaresse van de ASTA Sigrid Fro- mus. Vooral Eduard Bomhoff toonde zich een fel voorstander van de kri tiese universiteit. Van de aktiviteiten van de NSR (Nederlands Studenten Raad) bleef overigens weinig heel en deze instel ling werd aangeraden eens een echte vakbond te worden. Ook bleek de SVB geen voorstan der te zijn van het baccalaureaat dit weer m tegenstelling tot de NSA, De studieraad kon tenslotte de benamin gen „zoethoudertje" en „zand-m-de-ogen-strooiertje" in de zak steken, terwijl een van de weini ge studenten, die dan nog over het onderwerp een mening bleken te hebben, zich afvroeg of deze teach-in met ontaardde in een „verkapt hypo critisch bera delgezelschap". Intussen deelden NSA-leden ijverig propagan damateriaal uit en vielen er kreten als „Leve het isolement". Maar voordat er nog geen enkele voizin was gesproken, aan het begin van de avond om zeven uur, werd de film „Der Zweïte Juni" getoond. In deze één uur durende wat gammele constructie zat men met zijn neus boveu op de gevechten in Berlijn tussen demonstrerende studenten en de politie tijdens het bezoek van de Perzische Sjah in juni. Een instruc tieve documentaire en naar men zegt in Duitsland op de verboden lijst. Duidelijk is dat de oecumenische bedrijvigheid aan de top nog wat ver af staat van het kerkvolk. De erva ringen van plaatselijke parochies en gemeenten moet worden ingebracht in het topoverleg. Wanneer er in, dit voorjaar naar men hoopt een landelijke Raad van Kerken is opge- richt zullen er ook plaatselijke ge meenschappen moeten komen, zoals intussen ook in Rotterdam en andere plaatsen het geval is. Pater Lescrauwaet drong aan voor al niet op elkaar te wachten maar alvast in de praktijk te doen wat er te doen is. Enkele tips vormen het opstellen van een gezamenlijk preekschema zoals dat in Nijmegen gebeurt en een gezamenlijke aanpak van het buurtwerk in Amsterdam. O.a. de bisschoppen M. A. Jansen van de Rooms-katholieke kerk en Di- omssios van de Russisch- orthodoxe^ kerk waren onder de vele gasten bij deze jubileumviering. ROTTERDAM In Diergaarde Blijdorp zijn twee jonge dholes gebo ren. Dholes zijn in India en Indonesië levende wilde honden. Het is voor het eerst dat dholes Sn een Europese dierentuin zijn geboren. Verwonder lijk is dat niet, omdat deze dieren in gevangenschap zeldzaam zijn. Alleen de Parijse dierentuin heeft een dhole Het dhole-paar van Blijdorp werd dn 196S uit een Indiase dierentuin in gevoerd. Het ziet er naar uit dat de dhole-moeder de jongen goed ver zorgd. De dhole lijkt op een vos en is roodbruin van kleur. In het wild ja gen de dieren in troepen op zoogdie ren zoals zwijnen, herten en antilo pen. ROTTERDAM Maandag zijn aangehouden de 38-jarige timmerman A. B. en de classificeerder J. W. (41) uit Amsterdam, die getracht hebben in te breken in het gebouw van de Volksbond aan de Marconistraat. B. werd tevens gezocht voor diefstallen in Nijmegen en Schiedam. ROTTERDAM De politie van het bureau Oostervantstraat (telefoon 143.144, toestel 5154) verzoekt getui gen, vooral voetgangers, van het on geluk dat zaterdagavond op de Beu- kelsdijk bij de "Veeluststraat gebeur de, zich met hen in verbinding te stellen. Daar werd aangereden de 75-jarige mevrouw M. van Eck-de Raad van de Beukelsdijk. Zij werd met ernstige hoofd- en beenwonden naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht, waar rij in de nacht van zaterdag op zondag is overleden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1