COUZY RIJNMOND: 13.000 HUIZEN IN AANBOUW Beweegbare zwembadvloer nu uitvoerbaar Middenstandseollege wijst koopavond af Belgen eerder naar stembus Vijf maanden geëist voor meineed Kamperen in Oöstvöorne twaalf procent duurder Nieuwste service: naamplaatjes beambten open een groot succes Overdag niet minder druk Maar warenhuizen gaan open Verse champignons lekker! BESLUIT RECREATIESCHAP: Ontploffing bij ambassade van Russen in VS Verse champignons lekker! m m BANDRECORDERS EN PLATENSPELERS VINDKVG VAN IK. C. L. DIJKGRAAF Proeven in koekfabriek Bod op cPOranjeboom is gestand gedaan Mijn liefste ring kocht ik zelf asiivoe? Jr. C. L. DIJKGRAAF ei van Columbus Licentie vroegere Hydraulieh Kunststof Stil Dicht Man wilde compagnon dienst bewijzen PROEF NOG MEER .scharnier isöwe^gbcsre beclerr. ofvoer oOTTERDAMMER Pagina 3 WOENSDAG 21 FEBRUARI 1968 VELE GOEDE MERKEN. B. EN O.. PHILIPS, SONY. LENCO E.A. BIJ AERT V. NESSTRAAT38 1e MIDDELLANDSTR, 72 TEL118811-235327 (Van een onzer verslaggevers) T) OTTERDAM „Het is echt nog niet zo, dat er in Rotterdam nu JA een instructiezwembad met beweegbare bodem kan worden ge bouwd. Eerst komt er een proefbad en dat doen we in de oude fabriek van Jamin aan de Veemarkt, waar, zoals u weet, indertijd ook een metro-model op ware grootte werd gebouwd. Twee technische details moeten nog worden uitgepuzzeld. Maar het principe ligt reeds vast en dat is heel wat. Al begrijp ik niet waarom al die mensen zich zo druk maken. Want dat principe is zó eenvoudig dat ik niet snap dat niemand daar eerder op is gekomen." Dat vertelde ir. C. L. Dijkgraaf, hoofdingenieur A bij de afdeling bouwkunde over zijn vinding: een beweegbare bodem in een instructiezwembad. Een zwembad, waarvan een gedeel te van de bodem beweegbaar is tot elke gewenste waterdiepte is niets nieuws. Maar de constructies, die daaraan te pas komen, zijn over bet algemeen heel duur. Het bijzondere van de vinding van de heer Dijkgraaf door velen beschouwd als een der bekende „eie ren van Columbus" is, dat volgens een voorlopige raming de kosten van die vloer beneden de vijftigduizend gulden blijven. En dat is op een be drag van ruim een miljoen gulden, hetgeen immers de kosten zijn van een eenvoudig instructiebad, niet zo veel. De gemeente Rotterdam, die zich op grond van de octrooiwet als eige naar van de vinding van ir. Dijk graaf beschouwt, heeft licentie ver leend aan het Technisch Handelsbu reau voor Zwembaden K. v.d. Heuvel In Amersfoort Deze licentiehouder is meteen energiek aan het werk ge gaan om in samenwerking met de heer Dijkgraaf deze vinding tech nisch uitvoerbaar te maken en zelf ook uit te voeren. „De licentiehouder werkt met zijn proefbad waarvoor hij in Coevor- den een oud en reeds gesloten zwem bad mag gebruiken sneller dan wij aan onze tekentafels", zei de heer Dijkgraaf vol bewondering. „Toen hij met zijn constructiewerk begon, had den wij de zaak nog niet eens goed op papier staan!" Het principe van de heer Dijkgraaf is hetgeen ieder weet van een hy draulische rem, hydraulische pomp of noem maar op wélke hydraulische krachttoepassing, waarbij kleine krachten grote uitwerking kunnen hebben. Zowel onder als boven de vloer is water, de beweegbare vloer is dus als het ware een grote klep in een wa termassa: de zwembad-inhoud. ROTTERDAM Het Mid denstandsbesturencollege adviseert de leden der aangesloten organisaties, te weten 13e Rotterdamse Mid denstandsvereniging „Handel en Nij verheid", de RK Middenstandsvere niging Rotterdam en de Christelijke Middenstandsvereniging Rotterdam geen gebruik te maken van de moge lijkheid de winkels op vrijdagavond geopend te houden. Dinsdagavond heeft het Mid denstandsbesturencollege zich bera den over de situatie, ontstaan nadat de gemeenteraad op 15 februari het besluit nam dat van 15 maart af voor de tijd van een jaar een proef met de wekelijkse koopavond op vrijdag zal worden gehouden. Het georganiseerde bedrijfsleven, zo stelt het college, heeft zich steeds 'egen het nemen van dit besluit ver zet, niet omdat het geen oog zou heb ben voor de consumentenbelangen, van 50jaar geleden Rusland vraagt om vrede. Londen, 19 Februari. Volgens een officieel draad loos bericht uit Rusland hebben Lenin en Trotzky een mededeeling aan de Duitsche regeering gezonden, waarin ver klaard wordt, dat de raad van volks commissarissen in de tegenwoordige om standigheden zich gedwongen ziet, for meel zijn bereidwilligheid te kennen te geven tot onderteekening van de vredes voorwaarden door de delegaties van de Vierbond te Brest-Litowsk voorgeschre ven. maar omdat het meent, dat bij het overigens ongewijzigde patroon van de winkelsluitingswet een koopavond eerder de kans geeft op kostenverho ging bij omzetverschuiving dan op omzetvermeerdering. Bovendien doet de openstelling op vrijdagavond de kans op verplichte sluiting op zaterdagmiddag toenemen hetgeen men volledig in strijd acht met de belangen der consumenten. Het onlangs tot de minister van soci ale zaken gerichte adres van de vak centrales heeft daar, aldus het m'd- denstandsbesturencollege nog eens nadrukkelijk de aandacht op geves tigd. In zijn verklaring memoreert het Middenstandsbesturencollege het - ad vies van de Rotterdamse Kring van Grootwinkelbedrijven, welk lichaam eveneens zijn leden zouden hebben aangeraden, niet van de koopavond gebruik te maken. Het Middenstandsbesturencollege distancieert zich uitdrukkelijk van het advies van de bij het Nederlands Verbond van Middenstandsvere nigingen aangesloten Mid denstandsvereniging Rotterdam, de winkel- en etalageverlichting op vrij dagavond tevens te doven. Het acht dit een handelwijze die in strijd is met de standing van het bedrijfsle ven. Voor wat betreft de grote waren huizen zal Galeries Modernes, even als Ter Meulen, wèl van de koop avond gebruik maken. Galeries Mo dernes heeft, zoals men weet, een aantal vestigingen in andere Neder landse steden, onder meer in Arn hem, waar dit bedrijf eveneens tij dens de koopavond de winkel geo pend heeft. Zoals bekend behoeven de leden van de Rotterdamse Kring van Groot winkelbedrijven een advies van hun organisatie niet als bindend te beschouwen. Leden kunnen eigen beslissingen nemeg, onafhankelijk van wat de andere leden doen. „Als 'ik nu onder die klep water aanvoer, stijgt deze bodem, voer ik van onder de bodem water weg, dan zakt hij", legt de heer Dijkgraaf uit „Het komt dus aan op een omkeerba re pomp, die water van boven de bodem naar beneden de bodem brengt, of omgekeerd. Daar zijn maar heel kleine krachten voor nodig, de bodem moet dus zodanig zijn, dat hij in het water maar heel weinig ge wicht heeft". De heer Dijkgraaf zet uiteen, dat de pomp, die het water door het fil ter brengt noodzakelijk om het zwembadwater schoon te houden I veertig maal zoveel énergie" moet le veren! „Als we een vloer van een sterke houtsoort gebruiken, is die zelfs lich ter dan water. Dat hout kunnen we impregneren met een laag kunsthars, die afstoting van splinters tegengaat, het hout preserveert het hout zwaar der maakt en bovendien het bodem- oppervlak ruw maakt zodat uitglij den is uitgesloten. Wij denken in Rotterdam aan een vloer van gewapende kunststof. In het proefbad van de licentiehouder is met kunststof afgedekt hout ge bruikt". De twee detailpunten die nog moe ten worden opgelost zijn de afdich ting tussen beweegbare bodem en wand en de rand van de beweegbare dem op een bepaalde diepte zoveel mogelijk onbeweeglijk te houden. „Zoveel mogelijk", zegt de heer Dijkgraaf. „Absoluut stilhouden kan nooit, zo'n bodem reageert öp iedere verandering van de waterdruk, hoe klein ook. Een beetje beweging is dan ook niet erg. Vergrendeling op een bepaalde diepte is onmogelijk, bij een beetje oplopen van de water druk aan de ene of andere kant zou de vloer het begeven. Maar de bewe-, ging moet niet te gek worden. Hoe we dat vraagstuk kunnen oplossen moeten we nog uitkienen". Het tweede probleem, dat van een goede afdichting tussen zwembad- wanden de rand van de beweegbare bodem, houdt geen verband met „lekkages". „Of er water van bene den naar boven of omgekeerd stro men kan is niet van betekenis. Dat krachtsverlies is zo miniem, dat het zelfs tegen dat van het kleine druk- pompje in het niet valt", meent ir. zeggen dat de straal van die. boog zo Ten slotte nog één ding, waaraan wij als leken niet hebben gedacht: „Vanzelfsprekend moet de zwem- badwand waartegen de omhoog of omlaag gaande bodem glijdt, rond zijn en niet recht-verticaal. Maar die boog heeft het middelpunt in 'het draaipunt van de bodem. Dat wil groot is, dat de bocht in de zwem- badwand niemand opvalt Maar de constructeur moet daarmee rekening houden". „Maar het gaaf om de tenen van kindervoetjes. Je hebt er geen idee van, hoe klein kinderteentjes zijn. Er wordt gedacht aan verschillende sys temen. Een met water gevulde holle rubber slab, die tegen de zwembad- wand sluit, een rand van stijve borstels, die de kindervoetjes van de rand afhoudt omdat die borstels kie telen en prikken. Moeten we ook nog uitkienen". Een naar believen in te stellen bo- Gratis recepten bij uw groenteman. J~\E heer C. Euser van de dienst van gemeentewerken met eert werkend model van een zwem bad met gedeeltelijk beweegbare bodem volgens het principe van ir. C. L. Dijkgraaf. Een minia tuur pompje verplaatst hei water van beneden de bodem naar de ruimte daarboven of omgekeerd. (Van een onzer verslaggevers» ROTTERDAM Per 1 februari waren in het Rijnmondgebied, aldus een opgaaf van het openbaar lichaam Rijnmond, bijna 13.000 huizen in aan bouw. Daarvan zijn bijna 7000 wo ningwethuizen. Driekwart deel van die woningen en van de in aanbouw zijnde gesubsidieerde particuliere huurwoningen met een mnandhuur beneden 183 zijn bestemd voor houders van een „legitimatiebewijs woningzoekenden in Rijnmond" en voor mensen, die doorstromen naar een kleinere of duurdere woning. Het legitimatiebewijs wordt afge geven aan woningzoekenden, die geen zelfstandige woonruimte hebben en die in 1966 een belastbaar inko men hadden dat lager was dan 15.000 per jaar. Voorts dienen de echtgenoten sa men tenminste 55 jaar oud te zijn, of langer dan drie jaar gehuwd, of één Het bewijs- wordt ook afgegeven in geval van te eng behuisd zijn, dat wil BRUSSEL In België zullen ver vroegde verkezingeri worden uitge schreven. Koning Boudewijn heeft zich b(j de conclusies van het aftreden de kabinet. Vandenboeynants aange sloten dat dit niet meer te vermijden is, aldus het kabinet van de Koning. De vergadering van fret kabinet- Vandenboevnants was vanmorgen ge houden nadat informateur Sogers er niet in was geslaagd de standpunten te verenigen en zodoende een herstel bereiken van de katholiek-liberale coalitie. Vandenboeynants zou de koning hebben meegedeeld dat de vervroeg de verkiezingen het best op 31 maart kunnen worden gehouden. zeggen dat er tweemaal zoveel ge zinsleden zijn als het aantal woon- en slaapkamers samen. Het legitimatiebewijs is geldig in het gehele Rijnmondgebied, is ver krijgbaar in -de gemeente waar men woont en geeft recht op een beschik bare huurwoning beneden 185. per maand. Voor het verkrijgen van een duurdere huurwoning is geen le gitimatiebewijs nodig, In de maand januari 1968 kwamen in de 23 gemeenten van het Rijn mondgebied 609 (766) woningen ge reed, te weten: 480 (551) woningwet woningen; 60 (77) gesubsidieerde par ticuliere woningen; 69 (138) on gesubsidieerde particuliere woningen. Begonnen werd met de bouw. van 676 (470) woningen, namelijk: 424 (338) woningwetwoningen; 244 (63) gesubsidieerde particuliere woningen; 8 (69) ongesubsidieerde particuliere woningen. Qp 1 februari 1968 waren in aan bouw 12.806 (13.599) woningen, te we ten: 6.805 (8.141) in de woningwetsec tor; 4.316 (2.201) in de sector van de gesubsidieerde particuliere bouw; 1.685 (3.257) in de sector van de on gesubsidieerde particuliere bouw. (Tussen haakjes zijn de cijfers van het voorgaande jaar vermeld). Van de 6.805 in aanbouw zijnde woningwetwoningen zijn er in aan bouw 2.178 in Rotterdam, 1-097 in Schiedam, 766 in Maassluis, 668 in Vlaardingen, 423 in Spijkenisse, 418 in Krimpen aan den IJssel, 322 in Ridderkerk, 216 in Capelle aan den IJssel en 717 in de overige gemeenten van het Rijnmondgebied. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Om een compag non een dienst te bewijzen, die on danks ontzegging van rijbevoegdheid een auto had bestuurd, verklaarde de 25-jarige koopman B. B. bij de poli tierechter dal hij degene was geweest die in de auto- gereden had. Dit on danks de getuigenis van een politiea gent die het tegendeel gezien had. Dit •had tot gevolg dat B. zelf te rechtstond wegens meineed en vijf maanden tegen zich hoorde eisen. „Mag ik zeggen dat het stom was om uw verklaring bij'de politierech ter niet in te trekken?", vroeg de president van de rechtbank, mr. A. R. Jolles hem. Dat mocht van de ver dachte, die er aanvankelijk geen kwaad in had gezien in te gaan op het verzoek van zijn vriend om bij de politierechter .een. onjuiste verkla ring af te leggen. „Een meineed moet als een ernstige zaak worden opgevat", aldus de offi cier van 'justitie, mr. J. D. de Jong, „temeer daar getuigenverklaringen veelal doorslaggevend zijn". De raadsman' achttede strafmaat te hoog voor een zaak die in' vriend- schappelijke 'joligheid „even gedaan wordt". Het énige, waar ver dachte volgens hém last van' had ge had was een normvervaging. T/'IJKJE in de Kruininger Gors, tsaar de vakatnievrenden zich met hogere tarieven zien geconfronteerd demdiepte is voor een instructiebad van heei veel waarde. In Rotterdam zal die bodem gedeeltelijk beweeg baar moeten worden: voor dergelijke zwembaden geldt de eis dat ,een ge deelte van ten minste honderd vier kante meter dieper dan twee meter moet zijn. In dat gedeelte is de bodem dus vast. Die eis maakt, aldus de heer Dijkgraaf, echter de constructie wat gecompliceerder. Een drempel tussen het vaste en beweegbare bodemge- decltc is noodzakelijk. Dijkgraaf. AMSTERDAM Naar wij verne men is een zodanig bedrag aan aan delen en certificaten van aandeel Oranjeboom aangemeld ter omwisse ling in converteerbare obligaties Al- lied Breweries dat het bod van deze laatste vennootschap gestand zal worden gedaan. Vanmorgen, woensdag, werd de 16- jarige Johan Slee bij het plotseling oversteken'op een oversteekplaats op de Coolsingel door een auto gegrepen. Hij kwam op de voorruit terecht en werd op de trambaan geslingerd. De jongen is ernstig gewond naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. Metéén toen ik die ring in de etalage zag liggen - een vonkenschietend sterretje in wit goud gevat - wist ik: dit is hem! Dé ring van mijn dromen, sierlijk, gracieus, met eer* echte brillant Neg nooit heb ik iets "gekocht waar ik zó blij mee was 1/4 karaat in wit of geel goud vanaf 380.- 4MB edelsteenkundige f.g.a. H diamantexpert g.f.a., KhH IMMBAAM 82 tel. 116670 filiaal: oostzeedijk 155-157 rotterdam OOSTVOORNE Vakantie in Oostvoome wordt dit jaar twaalf procent duurder. De raad van. bestuur van het Recreatie centrum Kruiniger Gors heeft in zijn gistermiddag gehouden ver gadering de tarieven voor het gebruik van de zomerhuisjes en (Van een onzer verslaggevers) DEN: HAAG Bij de PTT is mén zeer tevreden over de resultaten van de avond-open- stelling van een aantal post kantoren over geheel Nederland verspreid. Het aantal personen dat van zeven tot half negen van deze extra Service gebruik maakt, ligt aanzienlijk boven de .verwachtingen, „Wij hebben in de roos geschoten", zegt de heer. G. H. A. M; Verbraak, hoofd van "de centrale afdeling post- exploitatie. Ongeveer tien procent van de 2300 postinrichtingen en postagentschap pen is op vrijdagavond tot half negen geopend en gezien, het succes zal dit percentage tot twintig worden ver hoogd. Opmerkelijk is wel dat de geldhandelingen niet hoofdzakelijk betrekking hebben op de giro, zoals de PTT voor dé avondopenstelling verwachtte „De spaarbank evenaart of overtreft zelfs dit aantal handelin gen", aldus de heer Verbraak. Merkwaardig is dat op de koop avonden als het postkantoor is geo pend, meer geld wordt ingelegd dan van het boekje wordt gehaald. In januari vorig jaar is de PTT begonnen met een proef om zes kantoren in Helmond, Grijspkerk, Vriezenvéen, Mill, Leek en Kampen tijdens de plaatselijke koopavond open te stellen. De resultaten waren uitstekend. De proef werd uitgebreid met Tilburg, waar geen koopavond is. Ook uit de ze plaats kwamen gunstige berichten. Aan het eind van het jaar waren er 256. postkantoren een avond per week open. De ervaring heeft geleerd dat 'het tussen zeven uur en half acht het drukst is. Daarna loopt de drukte af. De televisie houdt kennelijk de mensen thuis.De eerste berichten over deze grootscheepse avondo penstelling zijn eveneens goed, aldus de heer Verbraak. .Voor een groot aantal kantoren, dat er bij betrokken is, betekent het dat het personeel .gewoon doorwerkt, want 107. deelnemende kantoren wa ren al tot 's avonds zeven uur open. De overige kantoren sluiten gewoon en gaan om zeven uur weer open. Deze service -van de PTT betekent overigens niet dat het overdag op de postkantoren stiller is geworden. Waarom deze avondopenstelling?" De PTT is een dienstverlenend be drijf en en het is onze taak na te gaan waar aan men behoefte heeft." De PTT breidt ook op andere fron ten het dienstbetoon uit: er kunnen nu ook van drie uur geldzaken wor den afgewikkeld. Dit heeft geleid tot het teruglopen van de piek tussen twee en drie uur. Voorts werd het aantal zelfbedie ningskantoren uitgebreid.Er zijn er twee honderd. Deze kantoren zijn dag en nacht open. Men vindt er apparaten voor postzegels, briefkaar ten en het wisselen - van geld, een weegschaal en een tarieflijst. Ook is men thans na twee jaar gereed gekomen met het beschikbaar stellen van telmachines aan het lo- ketpersoneel. Alle staten en registers kunnèn hiermee sneller warden op gemaakt, waardoor het publiek min der lang hoeft te wachten. Maandag is de service weer verbe terd: bij wijze van proef zijn op en kele kantoren op de loketten naam plaatjes aangebracht. „We willen daarmee öc loketbeambte uit zijn anonimiteit halen", aldus de heer Verbraak. „Dat is en voor hem en voor het publiek veel aantrekke lijker". het kamperen met dit percentage verhoogd. In de begroting voor 1968 staat dat dc steeds stijgende Tasten opnieuw tot een aanzienlijk tekort zullen lei den. Bovendien kan op grond van een besluit van gedeputeerde staten niet meer worden gerekend op een bijdrage van de gemeente Rotterdam. Tariefsverhoging is daarom dringend gewenst. In overleg met de Federatie van kampeervereniging heeft het recrea tiecentrum besloten, het tekort (in 1967: 33.000, voor 1968 geraamd op 50.000) in jaarlijkse etappes weg te werken. Overigens stelde het dage lijks bestuur zich ophet standpunt dat ook na de tariefsverhoging Oost- voorre nog aanmerkelijk beneden de landelijke prijzen blijft. De zomerhuisjes gaan nu per sei zoen 157,50 kosten. Vorig jaar was dit 140. De kamphuisjes moeten 140 opbrengen (was 125). De ver hogingen geven een meeropbrengst van 32.000. WASHINGTON Op enkele, me ters voor de deur van de Russische ambassade in Washington heeft zich vanmorgen een explosie voorgedaan. Er heeft volgens de eerste berichten niemand letsel opgelopen en de schade zou niet groot zijn: enkele ruiten zijn gesprongen. De politie heeft de omgeving van het gebouw afgezet en er werd nie mand doorgelaten. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Gratis recepten bij uw groenteman, i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1